Előző fejezet Következő fejezet

RÉGÉSZET/ARCHEOLOGY/ARHEOLOGIE

 

 

DR. S.C. et H.C. FERENCZI ISTVÁN (MAJDNEM TELJES) BIBLIOGRÁFIÁJA (1939-2006)

Összeállította, közzéteszi: Ferenczi Géza és Hubbes Éva

 

Abstract: [The bibliography (nearly complete, 1939-2006) of the archeolog Dr. S.C. et H.C. István Ferenczi] (The present work is the fourth essay with the aim of drawing up a list reflecting the scientific activity of the archaeologist-professor of distinction from Cluj-Napoca, died in 2000. The previous lists, published to Pécs (Hungary) in the publishing of the Janus Pannonius University (1996), respectively that appeared in the yearbook of the Szekler National Museum from Sfântu Gheorghe, ACTA 2000, then the list appeared in the publication Ephemeris Napocensis (Cluj-Napoca, 2000), later - on the occasion of the inventory of the scientific inheritance of the scholar - showed to be incomplete. The bibliography was completed with several studies discovered in the inheritance and not catalogued until now. Besides, thanks to the more favourable editorial possibilities of recent period and due to the aid of Géza Ferenczi (brother and co-worker of István Ferenczi, co-author of many studies published in common), from the works remained in manuscript were drafted and published from 2000 several studies and independent volumes - included also in this updated list. By these grounds, this fourth list, including Dr. István Ferenczi's works published until now, can be considered the most complete for a moment.)

Rezumat: [Bibliografia (aproape completá, 1939-2006) a arheologului Dr. S.C. et H.C. Ferenczi István] Prezenta lucrare este cea de a patra încercare în vederea întocmirii unei liste reflectând activitatea stiintificá a renumitului arheolog-profesor clujean decedat în 2000. Listele precedente, publicate la Pécs (Ungaria) în editia Universitátii Janus Pannonius (1996), respectiv cea apárutá în anuarul Muzeului National Secuiesc din Sfântu Gheorghe, ACTA -2000, apoi lista apárutá în publicatia clujeantá Epferaeros Napocensis (2001), ulterior - cu ocazia inventarierii mostenirii stiintifice a savantului - s-au arátat a fi incomplete. Bibliografia a fost completatá cu mai multe scrieri vechi descoperite în mostenire si necataloghizate páná acum. Pe lángá aceasta, datoritá posibilitátilor editoriale mai favorabile din ultima perioadá si prin grija lui Ferenczi Géza (fratele si colaboratorul lui Ferenczi István, coautorul a multor studii publicate în comun), din studiile rámase în manuscris au fost redactate si publicate din anul 2000 încoace mai multe studii sau volume independente - incluse de asemenea în aceastá lista actualizatá. Din aceste considerente, aceastá a patra lista, cuprinzând lucrárile lui Dr. Ferenczi István publicate páná în prezent, poate fi consideratá ca fiind cea mai completá momentan.

Összegzés: Jelen munka a negyedik kísérlet a 2000-ben elhunyt neves kolozsvári régészprofesszor tudományos munkásságát tükröző jegyzék összeállítására. Az 1996-ban Pécsett, a Janus Pannonius Tudományegyetem kiadásában napvilágot látott (maga Ferenczi István által összeállított), valamint a sepsiszentgyörgyi ACTA - 2000 évkönyvben közölt, majd a kolozsvári Ephemeris Napocensis kiadványban (2001) megjelent jegyzékek utólag - a tudós hagyatékának felmérése nyomán - hiányosaknak bizonyultak. A hagyatékból előkerült több régebbi - eddig nem katalogizált - írással bővült a bibliográfia. Emellett az utóbbi évek könnyebb kiadási lehetőségeinek köszönhetően Ferenczi Géza (Ferenczi István öccse, kutatótársa és számos közös tanulmányuk társzerzője) jóvoltából a hagyatékban maradt anyagból a 2000 óta eltelt években több tanulmány vagy önálló kötet is megjelent - ezek szintén szerepelnek a most közreadott naprakész jegyzékben. Ebből a meggondolásból dr. Ferenczi István eddig kiadott munkáinak ez a negyedik jegyzéke pillanatnyilag a legteljesebbnek mondható.

 

1. Nyomtatásban közölt tanulmányok, cikkek, könyvek

1939

1. A Székely Nemzeti Múzeum előzményeihez és az olaszteleki római táborhelyről.

= Székelység, 9. évf. 9-10. (1939) 66-71.

1941

2. Régészeti megfigyelések a Limes Dacicus északnyugati szakaszán.

= Erdélyi Múzeum, 46. évf. (1941) 189-214.

= Erdélyi Tudományos Füzetek 129. Kolozsvár, 1941.

1942

3. Rec: László Gyula, A koroncói nyereg és a honfoglaló magyarok nyerge. Archaelogia Hungarica. XXVII. Bp. 1941.

= Erdélyi Múzeum, 47. évf. (1942) 151-152.

1943

4. Csíkkarcfalvi régiségek.

= Erdélyi Múzeum, 48. évf. (1943) 416-427.

= Altertümer von Csíkkarcfalva.

= Erdélyi Tudományos Füzetek 165. Kolozsvár, 1943.

1947

5. Római épület maradványa Kovásznán.

= Erdélyi Tudományos Füzetek 205. Kolozsvár, 1947.

1950

6. Pátrunderea si asezarea slavilor în Transilvania. Raportul colectivului asupra sápáturilor executate în regiunea Tîrnava Mare. (Társszerzők:Horedt, Kurt; Liu, Nicolae; Mirea, V.; Rusu, Mircea. Felelős: Horedt, K.)

= Studii si Cercetári de Istorie Veche (a továbbiakban: SCIV) I (1950) 123-130.

1951

7. Studiul traiului dacilor în Muntii Orástiei. (§antierul arheologic de la Grádistea Muncelului. Rezultatul cercetárilor fácute de colectivul din Cluj în anul 1950.) (Társszerzők: Daicoviciu, Constantin; Floca, Octavian; Duka, Petru; Chirilá, Eugen; Manoliu, V.; Pop, I.; Rednic, M.; Rusu, Mircea; Teodoru, Horia.)

= SCIVII (1951) 95-126.

1952

8. santierul Grádistea Muncelului. Studiul traiului dacilor în Muntii Orástiei. (Társszerzők: Daicoviciu, Constantin; Berciu, Ion; Palkó Attila; Floca, Octavian; Munteanu, M.; Macrea, Mihail; Radu, Dioni-sie; Rednic, M.; Duka, Petru.)

= SCIVIII (1952) 281-310.

- Le chantier Grádistea Muncelului. (Társszerzők: Daicoviciu, Constantin; Berciu, Ion; Palkó Attila; Floca, Octavian; Munteanu,M.; Macrea, Mihail; Radu, Dionisie; Rednic, M.; Duka, Petru.)

= SCIVIII (1952) 281-310.

1953

9. §antierul Grádistea Muncelului. (Társszerzők: Daicoviciu, Constantin; Bodor Andrei; Gostar, Nicolae; Radu, Dionisie; Dediu, M.; Duka, Petru.)

= SCIV IV, 1-2 (1953) 153-187, 193-194, 209-213, 214-218.

- Le chantier Grádistea Muncelului. (Társszerzők: Daicoviciu,Constantin; Bodor Andrei; Gostar, Nicolae; Radu, Dionisie;Dediu, M.; Duka, Petru.)

= SCIVIV, 1-2 (1953) 153-187, 193-194, 209-213, 214-218.

1954

10. Santierul arheologic Grádistea Muncelului (rai. Orástie, reg. Hunedoara). (Társszerzők: Daicoviciu, Constantin; Floca, Octavian; Macrea, M.; Deac, A.; Dediu, M.; Duka, P.; Gostar, N.; Ilies, An.; Mitrofan,I.; Radu, D.; Winkler, I.)

= SCIVV, 1-2 (1954) 123-155, 155-157, 157-159.

1956

11. A római Dácia kiterjedésének, védelmének és felosztásának kérdéséhez.

= A kolozsvári V. Babes és Bolyai Tudományegyetemek Közleményei. Társadalomtudományi sorozat. I. 1-2. 1956. 2. sz. 153-173.

- Le probléme de l’étendue, de la défense et de la division de la Dacie romaine.

= A kolozsvári V. Babes és Bolyai Tudományegyetemek Közleményei. Társadalomtudományi sorozat. I. 1-2. 1956. 2. sz. 153-173.12. Aportul muzeografilor la munca arheologicá pe teren.

= Activitatea muzeelor - Cluj. 2 (1956) 68-75.

13. A székelyudvarhelyi múzeum kérdéséhez. (Társszerző: Csetri Elek)

= Előre, X. évf. 30. (2677) (1956)

14. Műemlékeink védelmében. (Társszerző: Csetri Elek)

= Előre, X. évf. (2778) (1956)

15. Elmélkedés egy múzeumi kiadványról.

= Utunk, XI. évf. 46. (420) 1956.

16. Santierul arheologic Grádistea Muncelului - Blidarul. Rezultatele sápáturilor din campania 1954. (Társszerzők: Daicoviciu, Constantin;Bodor A.; Gostar, N.; Rusu M.; Winkler I.; Crisan, I.; Ferenczi Géza)

= SCIV VI, 1-2 (1955) 195-238.

- Le chantier archéologique Grádistea Muncelului et Blidarul.

(Társszerzők: Daicoviciu, Constantin; Bodor A.; Gostar, N.;Rusu M.; Winkler I.; Crisan, I.; Ferenczi Géza)

= SCIV VI, 1-2 (1955) 195-238.

17. Rec.: Igényesebb tudományos munkát! A Sepsiszentgyörgyi Tartományi Múzeum Évkönyve. 1879-1954. (Szerk. Székely Zoltán). Marosvásárhely, 1956. 165. old. (Társszerző: Bodor András)

= Igaz Szó, IV. évf. 3. (1956) 405-410.

1957

18. A csíki medence települései az ókorban.

= A Csíki Múzeum Közleményei 2 (1957) 51-73. (1 melléklettel).

19. A tihói római táborról. (Román, német, orosz nyelvű kivonattal).

= Emlékkönyv Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kolozsvár, 1957. 279-292.

20. Atomfizikai módszerek a régészetben.

= Korunk, I. (XVI.) évf. (1957) 291-293.

21. Morva temető föltárása a Maros völgyében.

= Korunk, I. (XVI.) évf. (1957) 1101-1103.

22. Nyugati szláv temetőre bukkantunk Csombordon.

= Igazság, II. sor. XIX. évf. 159. (1957)

1958

23. Régészet-helyrajzi kutatások a Nagy-Küküllő völgyének felső részében 1955-1956-ban (Előzetes jelentés). (Orosz és francia nyelvű kivonattal). (Társszerző: Ferenczi Géza)

= Studia Universitatum „Victor Babe§" et „Bolyai". Tomus III, series IV, fasciculus 2. Historia. 1958. 15-35.

24. Szempontok vidéki múzeumi kutatói régészeti tevékenységhez.

= Művelődés, XI. évf. 4. (1958) 49.

25. Constantin Daicoviciu és a dákok történelmének feltárása.

= Korunk, XVII. évf. (1958) 573-574.

26. Az európai avar társadalom kutatásának mai állásáról.

= Korunk, XVII. évf. (1958) 747-751.

1959

27. Contributii la problema limesului de vest al Daciei (I).

= SCIVX (1959) 337-354.

- Contributions au probléme du limes occidental de la Dacie (I).

= SCIVX (1959) 337-354.

28. Säpäturile arheologice de la Ciumbrud (r. Aiud, reg. Cluj). (Társszerző:Dankanits Ádám)

= Materiale si cercetári arheologice (a továbbiakban: Materiale) VI (1959) 605-615.

29. Cimitirul de la Ciumbrud (sec. X). (Társszerzők: Russu I. G.; Serban,M.; Motioc, N.)

= Articole si lucrári stiintifice IMF - Cluj. 1959. 3-17.

30. A numizmatikai kutatások módszereiről.

= Korunk, XVIII. évf. (1959) 1864.

31. santierul arheologic Grádistea Muncelului. (Társszerzők: Daicoviciu, C.;Floca, Oct.; Gostar, N.; Crisan, I.; Daicoviciu, H.; Cazimir, G.; Duka, P.)

= Materiale, V (1959) 379-401.

- Le chantier archéologique Grádistea Muncelului. (Társszerzők:Daicoviciu, C.; Floca, Oct.; Gostar, N.; Crisan, I.; Daicoviciu, H.;Cazimir, G.; Duka, P.)

= Materiale, V (1959) 379-401.

32. Santierul arheologic Grádistea Muncelului - Costesti (reg. Hunedoara, rai. Orástie). (Társszerzők: Daicoviciu, C.; Floca, Oct.; Gostar,N.; Daicoviciu, H.; Cazimir, G.)

= Materiale, VI 1959. 311-358.

- Le chantier archéologique Grádistea Muncelului - Costesti (reg.Hunedoara, rai. Orástie). (Társszerzők: Daicoviciu, C.; Floca,Oct.; Gostar, N.; Daicoviciu, H.; Cazimir, G.)

= Materiale, VI (1959) 311-358.

1960

33. Säpäturile arheologice de la Ciumbrud (rai. Aiud).

= Probleme de muzeografie. Cluj, 1960. 230-250.

34. O nouä descoperire din epoca migratiilor în cartierul Cordos al Clujului.

= Omagiu lui Constantin Daicoviciu cu prilejul împlinirii a 60 de ani. Ed. Acad. R.P.R., Bucuresti, 1960. 193-204.

35. Az igazi tudomány - a fajelmélet áltudománya ellen.

= Korunk, XIX. évf. (1960) 563-569.

36. Ahol Apáczai Csere János tanított...

= Utunk, XV. évf. 7. (950.) (1960) 4.

37. Újabb kőkori leletek a Bácsi-torokban.

= Igazság, II. sor. XXI. évf. 180. (1960) 4.

38. A múltat kutatva.

= Igazság, II. sor. XXI. évf. 183. (1960) 4.

39. A régmúlt tanúsága. Tíz éve kezdődtek az egykori dák királyi székhely ásatásai.

= Igazság, II. sor. XXI. évf. 209. (1960) 4.

40. A múzeumi gyűjtemények gyarapításának új lehetőségeiről.

= Művelődés, XIII. évf. 9. (1960) 58-60.

41. A három nevű vár.

= Igazság, II. sor. XXI. évf. 281. (1960) 4.

1961

42. Sápáturile de salvare de la Ciumbrud.

= Materiale. VII (1961) 191-199.

- Les fouilles de sauvegard de Ciumbrud.

= Materiale. VII (1961) 191-199.

43. Säpäturile de salvare din 1957-1958 de la Sînpaul. (Társszerző:Ferenczi Géza)

= Materiale. VII (1961) 401-405.

- Les fouilles de sauvegarde 1957-1959 de Sînpaul. (Társszerző:Ferenczi Géza)

= Materiale. VII (1961) 401-405.

44. Sebes-vára.

= Igazság, II. sor. XXII. évf. 12. (1961) 4.

45. Almás- vagy Dezső-vára.

= Igazság, II. sor. XXII. évf. 79. (1961) 4.

46. Az „Istoria Romîniei" I. kötete.

= Előre, XV. évf. (1961) 41-60.

47. A hidegszamosi „Dáriusz-vára".

= Igazság, II. sor. XXII. évf. 126. (1961) 4.

48. Bálványos-vára.

= Igazság, II. sor. XXII. évf. 138. (1961) 4.

49. Torockó vára.

= Igazság, II. sor. XXII. évf. 162. (1961) 4.

50. Dés várai

= Igazság, II. sor. XXII. évf. 174. (1961) 4.

51. Megszólalnak a mohos kövek...

= Igazság, II. sor. XXII. évf. 198. (1961) 4.

52. Az eger esi várkastély.

= Igazság, II. sor. XXII. évf. 281. (1961) 4.

53. Újságok és újságírás az ókori Rómában.

= Igazság, II. sor. XXII. évf. 287. (1961) 4.

1962

54. Régészet-helyrajzi kutatások Kolozsvárott és környékén (I). (Román,orosz és francia nyelvű kivonattal)

= Studia Universitatis Babes-Bolyai. Series Historia, fasc. 2 (1962) 31-58.

55. Iskolai múzeumok.

= Korunk, XXI. évf. (1962) 363-365.

56. Régmúlt nyomai. Tudósítás a hidegszamosi „Darius-várából".

= Igazság, II. sor. XXIII. évf. 244. (1962) 4.

57. A sinfalvi-mészkövi „Bába-vára".

= Igazság, II. sor. XXIII. évf. 268. (1962) 4.

58. A vaj és a sajt múltjából.

= Dolgozó Nő, XVIII. 12. (1962) 6.

59. Santierul arheologic Grádistea Muncelului.

= Materiale. VIII (1962) 463-476.

1963

60. A szászfenesi Leányvár.

= Igazság, II. sor. XXIV. évf. 16. (1963) 4.

61. A muzeológia is legyen konkrét.

= Korunk, XXII. évf. (1963) 105-107.

62. Gyalu erődített települései és várai.

= Igazság, II. sor. XXIV. évf. 82. (1963) 4.

63. Hatodik századbeli szláv maradványok Erdélyben.

= Korunk, XXII. évf. (1963) 392-393.

64. A dobokai vár.

= Igazság, II. sor. XXIV. évf. 140. (1963) 4.

65. A tihói római tábor.

= Igazság, II. sor. XXIV. évf. 223. (1963) 4.

66. A nagyenyedi templom-erőd.

= Igazság, II. sor. XXIV. évf. 258. (1963) 4.

67. A tordaszentlászlói „Póka-vára".

= Igazság, II. sor. XXIV. évf. 271. (1963) 4.

1964

68. Sápáturile de salvare de la Doboseni. 1955-1956. (Társszerző:Ferenczi Géza)

= ActaMuseiNapocensis (a továbbiakban: Acta MN). I (1964) 39-66. - Die Rettungsgrabungen von Doboseni. 1955-1956. (Társszerző:Ferenczi Géza)

= ActaMuseiNapocensis (a továbbiakban: Acta MN). I (1964) 39-66.

69. Statuetta di Nike di tradizione greca. (Társszerző: Ferenczi Géza)

= Fasti archeologici, XVI (1964) Nr. 3174. con fig. No. 52.

70. Recenta aquista di una collezione de monete imperiali romane di bronzo e di argento. (Társszerző: Ferenczi Géza)

= Fasti archeologici, XVI (1964) Nr. 6388.

71. Un altare dedicato a Giove e a Giunone. (Társszerző: Ferenczi Géza)

= Fasti archeologici, XVI (1964) Nr. 6399.

72. Contributii la cunoasterea asezárii intárite din epoca hallstattianá de la Somesul Rece.

= Acta MN. I (1964) 67-77.

- Beiträge zur Kenntnis der befestigten hallstattzeitlichen Siedlung von Somesul Rece.

= Acta MN. I (1964) 67-77.

73. Mugeni, near Odorhei (Roumania: Transylvania) - Abitate rurale dacico di tarda epoca romana. (Társszerző: Ferenczi Géza)

= Fasti archeologici, XVI (1964) Nr. 7154.

74. Dák települések nyomai a Mezőségen.

= Igazság, II. sor. XXV. évf. 33. (1964) 3-4.

75. Urme autohtone din epoca romána si postromaná.

= Tribuna, VI, 12 (372) (1964) 1, 8.

76. A babóc-gerecsei földvár.

= Igazság, II. sor. XXV. évf. 93. (1964) 4.

77. Őskorunk emlékei a Kolozsvári Történeti Múzeumban.

= Igazság, II. sor. XXV. évf. 151. (1964) 3.

1965

78. Cîteva consideratii asupra problemei cetátilor de pámint din Transilvania si din pártile márgina§e.

= Acta Musei Apvlensis - Apvlvm. V (1964, 1965) 115-126.

- Quelques considérations sur le probléme des forteresses en terre de Transylvanie et des territoires avoisinants.

= Acta Musei Apvlensis - Apvlvm. V (1964, 1965) 115-126.

79. Sápáturi arheologice la Mugeni în 1960 si 1961. (Társszerző: Ferenczi Géza)

= Revista Muzeelor, II (1965) (különszám) 417.

80. Un nou monument epigrafic de la Sînpaul. (Társszerző: Ferenczi Géza)

= Revista Muzeelor, II (1965) (különszám) 432-433.

81. Sondaje arheologice la Huedin - „Bolic". (Társszerzők: Alexa, I.; Steiu, N.)

= Acta MN. II (1965) 637-643.

- Suchgrabungen bei Huedin - „Bolic". (Társszerzők: Alexa, I.; Steiu, N.)

= Acta MN. II (1965) 637-643.

82. Stazione fortificate della prima eta del ferro sul Somesul Rece.

= Fasti archeologici, XVII (1965) No. 6960

83. Huedin. Stazione fortificate della prima eta del ferro.

= Fasti archeologici, XVII (1965) No. 6981

84. Oteni near Odorhei (Dacia, Romania: Mures). Stazione della I e II eta del ferro. (Társszerző: Ferenczi Géza)

= Fasti archeologici, XVII (1965) No. 7059

85. Az alparéti Bábolna-hegy.

= Igazság, II. sor. XXVI. évf. 181. (1965) 4.

86. A régmúlt ösvényein. Kutatók Sarmizegethusában.

= Igazság, II. sor. XXVI. évf. 204. (1965) 3.

87. A dák kor emlékei a Kolozsvári Történeti Múzeumban.

= Igazság, II. sor. XXVI. évf. 228. (1965) 3-4.

88. A dák kor emlékei a Kolozsvári Történeti Múzeumban.

= Igazság, II. sor. XXVI. évf. 234. (1965) 3-4.

1966

89. Ciumbrud, Cluj (-Cordos) és Mugeni szócikkek.

= Jan Filip (szerk.): Encyklopädische Handbuch zu Ur- und FrühgeschiteEuropas. Prag, 1966.I. k. 235-236.; II. k. 862-863.

90. A Kolozsvári Történeti Múzeum római kori osztálya.

= Igazság, II. sor. XXVII. évf. 38. (1966) 3.

91. A mérai várhegy.

= Igazság, II. sor. XXVII. évf. 173. (1966) 3.

92. Az észak-daciai határvédelem maradványainak nyomában.

= Igazság, II. sor. XXVII. évf. 174. (1966) 3.

93. A Manuel Encyclopédique de Préhistoire et Protohistoire Européenne számára több szócikk. Jan Filip (szerk.): Encyklopädische Handbuch zu Ur- und Frühgeschite Europas. I. Prag, 1966., II. Praha, 1969.

1967

94. Cimitirul „scitic" de la Ciumbrud.

= I. rész Acta MN. II (1965) 77-105.;

II. rész Acta MN. (1966) 49-73.;

III. rész Acta MN. IV (1967) 19-45.;

IV. rész Acta MN. VI (1969) 47-65.;

V. rész Acta MN. VIII (1971) 11-36.

Der „skythische" Friedhof von Ciumbrud.

= I. rész Acta MN. II (1965) 77-105.;

II. rész Acta MN. III (1966) 49-73.;

III. rész Acta MN. IV (1967) 19-45.;

IV. rész Acta MN. VI (1969) 47-65.;

V. rész Acta MN. VIII (1971) 11-36.

95. Die erforschung des römischen Limes auf den Höhen des Meses-Gebirges. (Ein Vorbericht)

= Dacia, revue d'archéologie et d'histoire ancienne. Nouvelle série, XI (1967) 143-162.

96. Säpäturi arheologice cu caracter informativ executate între anii 1962-1965 de Muzeul din Odorhei. (Nota preliminarä) (Társszerző:Ferenczi Géza)

= Studii si materiale - Tîrgu Mure§. II (1967) 53-63.

97. Le systéme et le caractére du soi-disant „Limes Dacicus".

= The résumées of papersread at 7th International Congress for Roman Frontier Studies. Tel Aviv University, Israel, 1967.

98. Muzeul de Istorie din Cluj. Ghid întocmit de un colectiv compus de M.Bunta, H. Daicoviciu, st. Ferenczi, V. Marica, V. Pintea, C. Pop, N.Vlassa. (Szerk.: H. Daicoviciu). Ed. Meridiane, Bucuresti, 1967. 100 old.

99. Legősibb ősünk életrajzából.

= Igazság, II. sor. XXVIII. évf. 6. (1967) 3.

100. Európában lenne az inkák kincsének titka?

= Igazság, II. sor. XXVIII. évf. 18. (1967) 3.

101. Együtt a múzeum és az iskola.

= Igazság, II. sor. XXVIII. évf. 25. (1967) 3.

102. A kalotadámosi Tordalma.

= Igazság, II. sor. XXVIII. évf. 167. (1967) 3.

1968

103. Observatii cu privire la sistemul si caracterul asa-zisului „Limes Dacicus". (Francia kivonattal).

= Acta MN. V (1968) 75-98.

104. Ricerche interne al limes dacico lungo la cresta dei Monti Mesés.

= Fasti archeologici, XVIII-XIX (1963-1964) (1968) No. 10.790

105. Báile Homorod, near Odorhei. (Dacia, Roumania: Transylvania). Un piccolo castro romano a Báile Homorod (reg. Mures A. M.). (Társszerző: Ferenczi Géza)

= Fasti archeologici, XVIII-XIX (1963-1964) (1968) No. 10.978

106. Satu Mare. (Dacia, Roumania: Transylvania). Citadella-rifugio hallstattiana (Hallstatt B3-D1). (Társszerző: Ferenczi Géza)

= Fasti archeologici, XVIII-XIX (1963-1964) (1968) No. 11.154

107. Sic. (Roumania: Cluj). Abitato de IV-V. sec. e. n.

= Fasti archeologici, XVIII-XIX (1963-1964) (1968) No. 12.169

108. A székelyek eredetének és Erdélybe telepedésének kérdéséről. [Ferenczi István megjegyzése: rontott és változtatott szöveggel.]

= Korunk, XXVII. évf. (1968) 205-213.

109. Sistemul de apárare din nord-vestul Daciei.

= Magazin istoric, II 4 (13) (1968) 56-57.

110. A györgyfalvi Várhegy.

= Igazság, II. sor. XXIX. évf. 130. (1968) 3.

111. Aelius Iulius Napoca-ban. (Regényes korrajz, 12 rész)

= Igazság, II. sor. XXIX. évf. 142, 144, 147, 150, 153, 155, 157, 158, 161, 163, 164, 168, 170. (1968) 3.

1969

112. Cu privire la apárarea hotarului de nord al Provinciei Dacia.

= Satu Mare - Studii si comunicári. 1969. 91-110.

- Über die Verteidigung der Nordgrenze der Provinz Dazien.

= Satu Mare - Studii si comunicári. 1969. 91-110.

113. Torda- vagy Aranyosvára Várfalván

= Igazság, II. sor. XXX. évf. 157. (1969) 4.

114. Az ugróci „vár" (Cetáteaua)

= Igazság, II. sor.XXX. évf. 271. (1969) 4.

1970

115. Micia. Grupul de cuptoare romane pentru ars ceramicá. (Társszerzők: Floca, Oct.; Märghitan, L.) Deva, 1970. 112 old.

116. O nouä márturie epigraficá în legáturá cu activitatea impáratului Lucius Verus în provinciile de lingä Dunärea de Jos si în Dacia. (Un nou altar roman de la Sînpaul). (Társszerző: Ferenczi Géza)

= Sargetia. VII (1970) 59-78.

117. O descoperire slavá timpurie în Transilvania.

= Acta MN. VII (1970) 565-573.

- An Early Slavian Discovery in Transylvania.

= Acta MN. VII (1970) 565-573.

118. Einige Fragen betreffend den Übergang von der jüngeren Steinzeit zur Bronzezeit im südöstlichen Siebenbürgen, Rumänien. (Társszerző:Ferenczi Géza)

= Actes du VIIe Congrés International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques. Prague, 21-27 aoüt 1966. (Red.: Filip, Jan). I. k. Prague, 1970. 464-467.

119. Új népvándorláskori lelet Kolozsvár kardosfalvi negyedéből.

= Igazság, II. sor. XXXI. évf. 235. (1970) 2.

120. O nouä descoperire din epoca migratiilor în cartierul Cordos.

= Fáclia, XXVI 7439 (1970) 2.

121. A magyargorbói „Bábavára".

= Igazság, II. sor. XXXI. évf. 303. (1970) 4.

122. A sztánai „Fellegvár".

= Igazság, II. sor. XXXI. évf. 69. (1970) 4.

123. Erdélyi középkori történetkutatás és régészet. (Társszerző: Ferenczi Géza)

= Korunk, XXIX. évf. (1970) 500-505.

124. A Bánffyhunyad-„bóllikteteji" korai vaskori földvár.

= Igazság, II. sor. XXXI. évf. 147. (1970) 5.

125. Körösfő - Ordományos.

= Igazság, II. sor. XXXI. évf. 216. (1970) 2.

1971

126. Sápáturi arheologice la Mugeni în 1960-1961. (Társszerző: Ferenczi Géza)

= Sesiunea de comunicári stiintifice a muzeelor de istorie. Decembrie 1964. Vol. I. Bucuresti, 1971. 97-116.

127. Cîteva precizäri în legäturä cu notiunea de Limes Dacicus.

= Apvlvm. IX (1971) 599-625.

128. Contributii la topografia arheologicä a Culmei Ciceului (jud. Bistrita-Násáud)

= File de istorie - Bistrita. I. (1971) 73-84.

- Contributions ä la topographie archéologique de Culmea Ciceului (dép. Bistrita-Násáud) = File de istorie - Bistrita. I (1971) 73-84.

129. Treasures from Romania.

= A special Exhibition held at the British Museum. January-March 1971. (A kiállítási jegyzék több cikkének szerzője) London, 1971.

130. A varsági Tartód vára és történelmi jelentősége. (Társszerző: Ferenczi Géza)

= Korunk, XXX. évf. (1971) 1138-1146.

131. Helynévkutatás és régészeti településtörténet.

= Művelődés, XXIV. évf. 10. (1971) 52-53, 63.

132. A magyarmacskási „Várhegy".

= Igazság, II. sor. XXXII. évf. 133. (1971) 8.

133. A kolozsi „Tündérhegy".

= Igazság, II. sor. XXXII. évf. 209. (1971) 2.

134. Léta vára romjainál.

= Fiatal szívvel. A kolozsvári Brassai Sámuel Líceum diáklapja. VII. évf. 8. 1971. december. 56-58.

135. A múltat kutatva. (A Kosztesd-felsővárosvízi régész-pionírtábor életéből)

= Jóbarát, 1971. október.

1972

136. Contributii la problema limesului de vest al Daciei. Raport asupra unor cercetäri pe teren efectuate între anii 1947-1957 si 1966.

= II/1. Acta MN. IX (1972) 387-412. II/2. Acta MN. X (1973) 545-568. II/3. Acta MN. XI (1974) 23-40.

- Beiträge zur Frage der West-Limes von Dazien. Bericht über die, zwischen 1947-1957 und 1966 durchgeführten Geländeun-tersuchungen.

= II/1. Acta MN. IX (1972) 387-412. II/2. Acta MN. X (1973) 545-568. II/3. Acta MN. XI (1974) 23-40.

137. Cetatea dacica de la Odorheiu Secuiesc. (Társszerző: Ferenczi Géza)

= Crisia - Oradea. II (1972) 59-63.

- Die dakische Burg von Odorheiu Secuiesc. (Társszerző: Fe

renczi Géza)

= Crisia - Oradea. II (1972) 59-63.

138. Cercetäri si rezultate noi pe limesul de nord al Daciei romane.

= File de istorie - Bistrita. II (1972) 37-46.

- Investigations et résultats nouveaux sur le limes du nord de Dacie romaine.

= File de istorie - Bistrita. II (1972) 37-46.

139. Székelyföldi gyepük. Megoldódóban a rikai töltésvonulat rejtélye.(Társszerző: Ferenczi Géza)

= Korunk, XXXI. évf. (1972) 305-312.

140. „Lépésben a Királyhágóig" és a belőle kimaradtak. 1-2.

= Igazság, II. sor. XXXIII. évf. 11. és 17. (1972) 9.

141. A római limes. Meglepő eredmények a római kori Dacia északi határvonalának kutatásában.

= Igazság, II. sor. XXXIII. évf. 190. (1972) 4.

142. Megyericsei János (1470-1517). Emlékezés a korai humanizmus egyik erdélyi alakjára.

= Művelődés, XXV. évf. 5. (1972) 45-46.

143. Limitele de nord ale Daciei romane.

= Amfiteatru, VII 10 (82) (1972) 18-19.

1973

144. Cercetäri si rezultate noi pe limesul Daciei intracarpatice.

= Apvlvm. XI (1973) 191-222.

- Recherches et résultats nouveaux sur le limes de la Dacie intracarpatique.

= Apvlvm. XI (1973) 191-222.

145. Contributii la cunoasterea limesului roman de la nordul Somesului Mare (I).

= Sargetia. X (1973) 79-104.

- Contributions ä la connaissance du limes romain au nord du Somesul Mare (I).

= Sargetia. X (1973) 79-104.

146. Cerecetäri de topografie arheologicä în bazinul superior al Tîrnavei Mari (I). (Társszerző: Ferenczi Géza)

= Materiale. X (1973) 335-351.

- Recherches de topographie archéologique dans le bassin supérieur de Tîrnava Mare (I). (Társszerző: Ferenczi Géza)

= Materiale. X (1973) 335-351.

147. Fenichel Samu. A régész, néprajzkutató és természetbúvár (1868-1893). Emlékezés a múlt század második felének elfelejtett tudósára.

= Művelődés, XXVI. évf. 2. (1973) 43-44.

148. A bedecsi vár.

= Igazság, II. sor. XXXIV. évf. 63. (1973) 3.

149. Marosillye.

= Ifjúmunkás, IV. sor. XVII. évf. 12. (1973) 6.

150. A kicsiny Csicsói-hegység kora-vaskori törzsi menedékvára.

= Igazság, II. sor. XXXIV. évf. 111. (1973) 3.

151. Székely támad... Székely bánja.

= Ifjúmunkás, IV. sor. XVII. évf. 37. (1973) 6.

152. Aporok fészke.

= Ifjúmunkás, IV. sor. XVII. évf. 38. (1973) 6.

153. Kozárvár.

= Igazság, II. sor. XXXIV. évf. 224. (1973) 3.

154. A nyárszai földvár és Őrhegy.

= Igazság, II. sor. XXXIV. évf. 290. (1973) 3.

155. §antierul arheologic dacic din Muntii Orástiei, jud. Hunedoara (1960-1966). (Társszerzők: Daicoviciu, C.; Crisan, I. H.; Daicoviciu,H.; Glodariu, I.; Vasiliev, V.)

= Materiale. X (1973) 62-68.

156. Rec.: Edith B. Thomas: Helme, Schilde, Dolche. Studien über pannonische Waffenkunde. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1971.

= Acta MN. X (1973) 795-796.

157. Ferencz László (1873-1925)

= Acta MN. X (1973) 797-798.

1974

158. A Nagyküküllő menti Bögöz községnek és nevének eredetéről.

= A Székelykeresztúri Múzeum Emlékkönyve. Tanulmányok, közlemények. 1971. október. Csíkszereda, 1974. 165-182. - Contributions ä la [sic!] probléme de l’origine et du nom de l’habitat Mugeni dans la vallée de Tîrnava Mare.

= A Székelykeresztúri Múzeum Emlékkönyve. Tanulmányok, közlemények. 1971. október. Csíkszereda, 1974. 165-182.

159. Die Nordstrecke des dakischen Limes vom Crisul Repede bis zu den Ostkarpaten.

= Actes du IXe Congrés International d'Études sur les Frontieres Romaines. Mamaia, 6-13 septembre 1972. Bucuresti - Köln -Wien, 1974. 201-205.

160. Cetatea dacicä de pämänt de la Porumbenii Mari. (Társszerző:Ferenczi Géza)

= In memoriam Constantini Daicoviciu. Ed. Dacia, Cluj, 1974. 137-150.

- La cité dace de terre ä Porumbenii Mari. (Társszerző: Ferenczi Géza)

= In memoriam Constantini Daicoviciu. Ed. Dacia, Cluj, 1974.137-150.

161. Neue Forschungsergebnisse über den Limes des innerkarpatischen Daziens.

= Dacia. N. S. XVIII (1974) 127-136.

162. Zur Verteidigung der Nordgrenze der Provinz Dazien. Roman Frontier Studies.

= Eight International Congress of Limesforschung. Edited by Eric Birley, Brian Dobson and Michael Jarrett. Cardiff, University of Wales Press, 1974. 204-211.

163. Investigatii noi pe limes-ul de nord si de nord-est al Daciei Porolissensis. (Társszerzők: Ferenczi Géza és Baias, Aurel)

= File de istorie - Bistrita. III (1974) 181-189.

- Neue Forschungen betrefend die nord und nordöstlichen Grenze der Dacia Porolissensis. (Társszerzők: Ferenczi Géza és Baias, Aurel)

= File de istorie - Bistrita. III (1974) 181-189.

164. Opinii vechi §i noi în legáturá cu drumurile între Dacia, Pannonia si Moesia Superior prin „barbaricum".

= Tibiscus - Timisoara. (1974) 111-127.

- Alte und neue Meinungen über die Wege zwischen Dazien, Pannonien und Moesia Superior durch das „Barbaricum".

= Tibiscus - Timisoara. (1974) 111-127.

165. Limes-ul Daciei Porolissensis între valea Zagrei si valea Muresului.

= Sargetia. XI-XII (1974-1975) 285-289.

- Le limes de la Dacia Porolissensis entre la vallée de Zagra et la vallée de Mures.

= Sargetia. XI-XII (1974-1975) 285-289.

163. Az ókori Egyiptom régészeti emlékei Kolozsváron. A magángyűjteménytől a közgyűjteményig.

= Igazság, II. sor. XXXV. évf. 21. (1974) melléklet 4.

167. Napoca MDCCCL. A jubiláló Kolozsvár.

= Igazság, II. sor. XXXV. évf. 48. (1974) 4.

168. Napoca MDCCCL. Kolozsvár legrégibb ősének életrajzából. 1. Ősemberek az ősi tájban.

= Igazság, II. sor. XXXV. évf. 66. (1974) 4-5.

169. Napoca MDCCCL. Kolozsvár legrégibb őse életrajzából. 2. Az első kapavágás.

= Igazság, II. sor. XXXV. évf. 72. (1974) 4-5.

170. Napoca MDCCCL. Kolozsvár legrégibb őse életrajzából. 3. Az első fémek jegyében (2000-1100).

= Igazság, II. sor. XXXV. évf. 78. (1974) 4-5.

171. Napoca MDCCCL. Kolozsvár legrégibb őse életrajzából. 4. A vas, a „történelmet alakító" fém kora (1100-109).

= Igazság, II. sor. XXXV. évf. 84. (1974) 4-5.

172. Memoria cetátii. Aspecte din viata economicä a orasului Napoca.

= Fáclia, XXX 8651 (1974) 2.

173. Napoca MDCCCL. Kolozsvár legrégibb őse életrajzából. 5. A népvándorláskor „viharos" századaiban (i. u. 271-900).

= Igazság, II. sor. XXXV. évf. 90. (1974) 4-5.

174. Új távlatok az erdélyi rézkor kutatásában.

= Korunk, XXXIII. évf. (1974) 127-135.

1975

175. Kétezer éves választás miértje.

= A Hét, VI. évf. 52. (1975) 9.

1976

176. Sápáturi arheologice la Mugeni. Studiu preliminar. (Társszerző:Ferenczi Géza)

= I. rész. Acta MN. XII (1975) 45-68. II. rész. Acta MN. XIII (1976) 239-255. III. rész. Acta MN. XIV (1977) 295-304.

- Les fouilles archéologiques de Mugeni. Étude préliminaire. (Társszerző: Ferenczi Géza)

= I. rész. Acta MN. XII (1975) 45-68. II. rész. Acta MN. XIII (1976) 239-255. III. rész. Acta MN. XIV (1977) 295-304.

177. Contributii la topografia arheologicä a väii Somesului (în sectorul Vad-Surduc).

= Acta MN. XIII (1976) 37-50.

- Beiträge zur archäologischen Topographie des Somes-Tals (im Abschnitt Vad-Surduc).

= Acta MN. XIII (1976) 37-50.

178. Contributii la cunoasterea limes-ului roman de la nordul Somesului Mare (II).

= File de istorie - Bistrita. IV (1976) 107-133.

- Contributions ä la connaissance du limes romain au nord du Somesul Mare (II).

= File de istorie - Bistrita. IV (1976) 107-133.

179. Amplasarea cetátilor dacice din Muntii Sebesului (Consideratii geomorfologice si topografice).

= Apvlvm. XIV (1976) 45-64.

- L’emplacement des citadelles daces des Monts de Sebes

(Considérations géomorphologiques et topographiques).

= Apvlvm. XIV (1976) 45-64.

180. Neue Forschungen und Ergebnisse am Nordostlimes der Dacia Porolissensis. (Társszerző: Ferenczi Géza)

= Akten des XI. Limeskongresses - Székesfehérvár. Budapest, 1976. 365-375.

181. Negyedszázad ásatásai a dák királyi székhelyen.

= A Hét, VII. évf. 31. (1976) 8.

1977

182. Problema asezárilor civile dacice din Muntii Orástiei din punct de vedere geografic.

= Acta MN. XIV (1977) 73-80.

183. Sápáturi arheologice la Mugeni. Studiu preliminar (III). (Társszerző:Ferenczi Géza)

= Acta MN. XIV (1977) 295-304.

- Les fouilles archéologiques de Mugeni. Étude préliminaire (III).(Társszerző: Ferenczi Géza)

= Acta MN. XIV (1977) 295-304.

184. Premisele naturale ale metalurgiei fierului în Muntii Orástiei.

= Studii si Comunicäri de etnografie-istorie Caransebes (a továbbiakban: Studii si Comunicäri - Caransebes). II (1977) 299-309.

- Die natürlichen Voraussetzungen der Eisenmetallurgie in dem Gebirge südlich von Orástie.

= Studii si Comunicári de etnografie-istorie Caransebes. II (1977) 299-309.

185. Unele aspecte geografice ale luptei de independentä a dacilor împotriva romanilor (101-102; 105-106).

= Sargetia, XIII (1977) 13-18.

- Einige geographische Aspekte des Unabhängigkeitskampfes der Daker gegen die Römer (101-102; 105-106).

= Sargetia, XIII (1977) 13-18.

186. A parajdi Rabsonné vára.

= Korunk, XXXVI. évf. (1977) 123-126.

187. Mit tudunk a székely rovásírásról? (Társszerző: Ferenczi Géza)

= A Hét, VIII. évf. 15. (1977) 10-11.

188. Vita a rovásírásról... A jószándék nem elég. (Társszerző: Ferenczi Géza)

= A Hét, VIII. évf. 30. (1977) 8.

1978

189. Cercetäri de topografie arheologicä în bazinul superior al Tîrnavei Mari între anii 1957-1970. (Raport preliminar) II. (Társszerző:Ferenczi Géza)

= Acta MN. XV (1978) 85-99.

- Recherches de topographie archéologique en 1957-1970 dans la partie supérieure de la vallée de Tîrnava Mare (II). (Társszer

ző: Ferenczi Géza)

= Acta MN. XV (1978) 85-99.

190. Beiträge zur Kenntnis des römischen Limes nördlich vom Somesu Mare.

= Dacia. N. S. XXII (1978) 259-288.

191. Organizarea stiintificá a depozitului Sectiei de istorie veche a Muzeului de istorie al Transilvaniei.

= Revista Muzeelor si Monumentelor. Muzee, (1978) 45-49.

192. Cercetárile arheologice de la Bulci si împrejurimi. (Társszerző: Barbu,Mircea)

= Ziridava. X (1978) 67-79.

- The archeological researches from Bulci and surroundings.(Társszerző: Barbu, Mircea)

= Ziridava. X (1978) 67-79.

193. Observatii geomorfologice privind apárarea natur alá a complexului cetátilor dacice din Muntii Orástiei.

= Sargetia. XIII (1978) (valójában 1977! - F. G.) 155-169.

- Des observations géomorphologiques en ce qui concerne la défense naturelle du complexe des cités daces dans les Montagnes d'Orástie.

= Sargetia. XIII (1978) (valójában 1977! - F. G.) 155-169.

194. Consideratii de ordin geomorfologic si topografic cu privire la desfä§urarea campaniilor impáratului Traian pentru cucerirea complexului de cetáti dacice din Muntii Sebesului (I).

= Apvlvm.XVI (1978) 119-134.

- Considérations d'ordre géomorphologique et topographique sur le mode de déroulement des campagnes de l’empereur Trajan pour la conquéte des citadelles daces des Monts du Sebes (I).

= Apvlvm. XVI (1978) 119-134.

195. Rovásírás Dálnokon. (Társszerző: Ferenczi Géza)

= Fórum. A Megyei Tükör melléklete. Sepsiszentgyörgy, 1978. április. 22-23.

196. Hargita megye hiteles rovásírásos emlékei. (Társszerző: Ferenczi Géza)

= Hargita Kalendárium 1978. Csíkszereda, 1977. 172-175.

197. Marile tezaure din sud-vestul Transilvaniei. Anul arheologic 1977.

= Contemporanul. Sáptámánal al Consiliului Culturii §i Educatiei Socialiste. 2 (1627) (1978) 6.

198. Monumente dacice în judetul Harghita. „Dealul Cetátii" de la Miercurea Ciuc - Jigodin.

= Vacante Harghitene. Supliment al ziarului „Informatia Harghitei" editat impreunä cu O.J.T. Harghita. 6 1978, iunie 3.

199. Településrégészet és népismeret.

= Népismereti Dolgozatok. Bukarest, 1978. 15-24.

200. Monumente dacice în judetul Harghita. „Piscul Cetátii" de la Miercu rea Ciuc - Jigodin.

= Vacante Harghitene. Supliment al ziarului „Informatia Harghitei" editat impreunä cu O.J.T. Harghita. 7 1978, iulie 3.

201. Monumente dacice în judetul Harghita. „Cetatea Ciceului".

= Vacante Harghitene. Supliment al ziarului „Informatia Harghitei" editat impreunä cu O.J.T. Harghita. 8 1978, august 5.

202. Monumente dacice în judetul Harghita. Racu I: „Dealul Bogát" si „Cîmpul Cetátii".

= Vacante Harghitene. Supliment al ziarului „Informatia Harghitei" editat impreunä cu O.J.T. Harghita. 9 1978, septembrie 5.

203. Trákok, dákok.

= A Hét, IX. évf. 28. (1978) 1, 9.

204. Az eurázsiai füves síkságok lovasnomád nemzetségei a korai vaskorvégi Erdélyben.

= A Hét, IX. évf. 29. (1978) 11.

1979

205. Magyar rovásírásos emlékekről. (Társszerző: Ferenczi Géza)

= Művelődéstörténeti Tanulmányok. Kriterion Kiadó, Bukarest, 1979. 9-32, 212-215.

206. Observatii de topografie arheologicá în partea superioará a depresiunii Homoroadelor (jud. Harghita) între anii 1957-1978 (Raport preliminar). (Társszerző: Ferenczi Géza)

= Acta MN. XVI (1979) 411-430.

- Observations de topographie archéologique dans la partie supérieure de la Dépression des Homorodes (dép. Harghita) en 1957-1978. (Társszerző: Ferenczi Géza)

= Acta MN. XVI (1979) 411-430.

207. Consideratii asupra limes-ului roman din Dacia de vest.

= Ziridava. XI (1979) 125-139.

- Considérations over the Roman-limes of the west of Dacia.

= Ziridava. XI (1979) 125-139.

208. Sápáturile arheologice de la Bulci (Judetul Arad) în anul 1978 (Raport preliminar). (Társszerző: Barbu, Mircea)

= Materiale si cercetári arheologice. A XIII-a sesiune anualá de rapoarte. Oradea, 1979. 289-290.

209. O posibilitate de înaintare a trupelor romane cu ocazia celor douá rázboaie dacice (101-102, 105-106), pina acum necunoscutá, prin Carpatii Meridionali.

= Tibiscus - Timisoara 1978 (1979) 115-126.

- Eine bisher unbekannte Möglichkeit des Vordringens der römischen Truppen über die Südkarpaten während der beiden Dakerkriege (101-102, 105-106).

= Tibiscus - Timisoara 1978 (1979) 115-126.

210. Castrele de mars de la Ponorici (com. Pui, jud. Hunedoara) - fortificatii romane pina acum necunoscute din partea vesticá a Muntilor Sebesului.

= Studii si Comunicári - Caransebes. (1979) 133-151.

- Die Marschlager von Ponorici (Gemeinde Pui, Kr. Hunedoara)

- Römische bis jetzt unbekannte Befestigungen im Westteil der Sebes-Bergen.

= Studii si Comunicári - Caransebes. (1979) 133-151.

211. Cîteva contributii în legáturá cu materialul de constructie litic folosit în cetátile dacice din Muntii Sebesului.

= Studii si Comunicári - Caransebes. (1979) 263-272.

212. Importanta unor metale neferoase si a unor minerale în procesul de formare a puterii dacice în Muntii Orástiei.

= Sargetia. XIV (1979) 93-101.

- Die Bedeutung einiger nichteisenhaltiger Metalle und mancher Gesteine für die Entstehung der dakischen Macht im Orástie-Gebirge.

= Sargetia. XIV (1979) 93-101.

213. Sarmizegetuza Regia, puternic centru al metalurgiei dace.

= Magazin Istoric, XIII 6 (147) (1979) 24-25.

214. Cercetári în incinta sacrá a Sarmizegetuzei. (Társszerzők: Daicoviciu, H.; Glodariu, I.; Iaroslavschi, Eug.)

= Materiale, XIII (1979) 135-137.

215. Rec.: Oppida: The Beginnings of Urbanisation in Barbarian Europe.

= Papers presented to a Conference at Oxford. October 1975. Edited by Barry Cunliffe and Trevor Rowley. BAR, Supplementary Series II. 1976.

= Acta MN. XVI (1979) 873-881.

216. A várhegyi erődítmények.

= Hargita Kalendárium 1979. Csíkszereda, 1978. 153.

1980

217. Consideratii de ordin arheologico-istoric privind importanta Depresiunilor Ciucului în epoca romana §i postromaná.

= Acta Hargitensia. I (1980) 23-27.

- Régészeti-történelmi jellegű megjegyzések a Csíki-medence római kori és római kor utáni jelentőségéhez.

= Acta Hargitensia. I (1980) 23-27.

218. Die Voraussetzungen für die Verarbeitung des Eisens im Gebirge südlich von Orástie.

= Dacia. N. S. XXIV (1980) 151-156.

219. Városfejlődés térben és időben.

= Korunk Évkönyv 1980 (Ember, város, környezet). Kolozsvár-Napoca, 1980. 11-24.

220. Járatlan ösvényeken, úttörő szenvedéllyel. Orbán Balázs régészeti kutatásai. (Társszerző: Ferenczi Géza)

= A Hét, XI. évf. 6. (1980) 9.

221. Burebista - 2050. Az első központosított és független dák állam megalakulása történelmünk döntő jelentőségű eseménye.

= Előre, XXXIV. évf. 10132. (1980) 1-2.

222. Burebista - 2050. A dák-géta társadalom gazdasági fejlettsége.

= Előre, XXXIV. évf. 10133. (1980) 4.

223. Burebista - 2050. Változások a dák-géta társadalomban.

= Előre, XXXIV. évf. 10140. (1980) 2.

224. Traianus légiói nyomában.

= Utunk, XXXV. évf. 33. (1980) 1, 4.

225. Topografie arheologicá: cele douá rázboaie dacice.

= Tribuna, XXIV (1980) (1 octombrie) 6.

226. Dave si stapanu lor. Asezárile civile din Muntii Orástiei.

= Magazin Istoric, XIV 8 (161) (1980) (august) 45-46.

1981

227. Sápáturi noi în cetatea dacicá de pámint de la Porumbenii Mari (jud.Harghita). (Társszerző: Ferenczi Géza)

= Acta MN. XVIII (1981) 387-403.

- Neue Ausgrabungen in der dakischen Erdfestung von Porum benii Mari (Kr. Harghita). (Társszerző: Ferenczi Géza)

= Acta MN. XVIII (1981) 387-403.

228. Contributii la solutionarea problemei formárii orasului la daci.

= Studii dacice. Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1981. 48-64.

- Le probleme de la formation des villes chez les Daces.

= Studii dacice. Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1981. 48-64.

229. Consideratii în legáturá cu castrele de mars romane din partea centrala a Muntilor §urianului.

= Acta MN. XVIII (1981) 409-412.

- Betrachtungen über die römischen Marschlager der mittleren Surian-Gebirge.

= Acta MN. XVIII (1981) 409-412.

230. Dave si stapanu lor: Sangidava. (Társszerző: Ferenczi Géza)

= Magazin Istoric, XV 2 (167) (1981) 33.

231. Barangolás a Hargita-alji Máréfalva múltjában.

= Művelődés, XXXIV. évf. 4. (1981) 41-43.

232. Barangolás a Hargita-alji Máréfalva múltjában.

= Művelődés, XXXIV. évf. 5. (1981) 45-46.

233. A jobbítás szándékával. A muzeológia közügy.

= Korunk, XL. évf. (1981) 375-378.

1982

234. Cercetári de topografie arheologicá în judetul Mures (I). (Társszerző:Petica, Mihai)

= Acta MN. XIX (1982) 557-584.

- Research of archeological topography in the Mures county (I).

(Társszerző: Petica, Mihai)

= Acta MN. XIX (1982) 557-584.

235. Observatii tipologice si comparative cu privire la castrele de mars romane situate în zona cetátilor dacice din Muntii §urianului.

= Sargetia. XVI-XVII (1982-1983) 179-200.

- Typologische und vergleichsmässige Bemerkungen zu den in Gebiet der dakischen Burgen und des §urian-Gebirges gelegenen römischen Marschlagern.

= Sargetia. XVI-XVII (1982-1983) 179-200.

236. A „Kakasborozdák" rejtélyéhez. (Társszerző: Ferenczi Géza)

= A Hét, XIII. évf. 19. (1982) 9.

237. Sápáturi arheologice în burgul roman de la Ocland (jud. Harghita).

(Társszerző: Ferenczi Géza)

= Acta MN. XIX (1982) 279-285.

238. O încercare de localizare a centrului tribal dacic Sangidava în Depresiunea Ciucului. (Társszerző: Ferenczi Géza)

= Apvlvm. XX (1982) 81-86.

- Une tentative de localisation du centre tribal dace Sangidava dans la Dépression de Ciuc. (Társszerző: Ferenczi Géza)

= Apvlvm. XX (1982) 81-86.

239. Cercetári arheologice la Sarmizegetuza Regia.

= Materiale. XVI (1982) 105-108.

- Recherches archéologiques á la Sarmizegetuza Regia.

= Materiale. XVI (1982) 105-108.

1983

240. Cercetári de topografie arheologicá în judetul Mures (II). (Társszerző: Peticá, Mihai)

= Acta MN. XX (1983) 113-129.

- Research of archeological topography in the Mures county (II).(Társszerző: Peticá, Mihai)

= Acta MN. XX (1983) 113-129.

241. Cercetári arheologice la Sarmizegetuza Regia. (Társszerzők: Daicoviciu,H.; Glodariu, Ioan; Iaroslavschi, Eug.; Rusu, Adriana; Andritoiu, Ion)

= Materiale. XV (1983) 232-235.

1984

242. Poate fi identificat hidronimul Maris al lui Herodot cu hidronimul Mures din Transilvania?

= Marisia. XIII-XIV (1984) 33-50.

- Kennt der Flussname Maris des Herodot in den Flussnamen Mures, aus Transilvanien identifiziert werden?

= Marisia. XIII-XIV (1984) 33-50.

243. Depresiunea Cernei bánátene a fost si ea folositá în legáturá cu înaintarea unor trupe romane spre complexul cetátilor dacice din Muntii Sebesului? (Consideratii geomorfologice).

= Sargetia. XVIII-XIX (1984-1985) 101-107.

- La Dépression de Cerna de Banat a été elle aussi utilisée pour la marche en avant des troupes romaines vers le complexe des cités daces des Montagnes de Sebes? (Considérations géomor-phologiques).

= Sargetia. XVIII-XIX (1984-1985) 101-107.

1985

244. Cercetári de topografie arheologicá privind drumul roman imperial Napoca-Porolissum (tronsonul Baciu-§ardu, jud. Cluj). (Társszerző:Ursut, D.)

= ActaMN. XXII-XXIII (1985-1986) 213-222.

- Topographic archaeological research concerning the roman imperial road Napoca-Porolissum (Baciu-Sardu Branch, Cluj county). (Társszerző: Ursut, D.)

= ActaMN. XXII-XXIII (1985-1986) 213-222.

245. A temesközi római limesről.

= Korunk, XLIV. évf. (1985) 248-250.

1986

246. Cercetári arheologice în asezarea dacicá intáritá de la Aghiresu-Ruginoasa (1983-1984).

= Acta Musei Porolissensis. X (1986) 83-94.

- Les fouilles archéologiques de la site dace fortifiée de Aghiresu-Ruginoasa (1983-1984).

= Acta Musei Porolissensis. X (1986) 83-94.

247. Corecturi referitoare la topografia si desfásurarea rázboaielor daco-romane. 1. A existat oare pe teritoriul localitátii Inláceni (jud.Harghita) un cartier general al impáratului Traian? (Társszerző:Ferenczi Géza)

= Apvlvm. XXIII (1986) 91-94.

- Corrections concernant la topographie et le déroulement des guerres daco-romaines. 1. A-t-il existé sur le territoire de la localité d'Inláceni (dép. De Harghita) un cartier général de l'empereur Trajan? (Társszerző: Ferenczi Géza)

= Apvlvm. XXIII (1986) 91-94.

248. A gétákról szóló első történelmi források.

= Új Élet, XXIX. évf. 18/668. (1986) 5.

1987

249. Vaskőbányászat az őskori Erdélyben.

= Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 120. évf. 10. (1987) 703-708.

250. Contributii la problema cunoasterii sistemului de apárare roman de pe cursul Somesului.

= ActaMN. XXIV-XXV (1987-1988) 171-191.

- Beiträge zum Problem des römischen Wehrsystem am Somes-Tal.

= ActaMN. XXIV-XXV (1987-1988) 171-191.

1988

251. Limes-ul Daciei. Sectorul de pe Somesul (unit). Elementele de apárare pe subsectorul Ileanda-Tiháu.

= Acta Musei Porolissensis. XII (1988) 251-289.

- Der Limes Daziens. Sektor am (geeinigten) Somes-Fluss. Die Wehrelemente auf dem Untersektor Ileanda-Tiháu.

= Acta Musei Porolissensis. XII (1988) 251-289.

252. Contributii la problema formárii asezárilor cu caracter protourban la Daci (cu privire specialá la Sarmizegétusa tó basíleion) Partea I.

= Apvlvm. XXV (1988) 127-159.

1989

253. Cetáti si asezári dacice în sud-vestul Transilvaniei. (Társszerzők:Daicoviciu, H.; Glodariu, I.) Editura §tiintificá si Enciclopedicá,Bucuresti, 1989. 1-291. old.

254. Untersuchungen an der nördlichen Limesstrecke Daziens.

= Acta Archaelogica Scientiarum Hungarica. 41. (1989) 299-311.

255. La vallée de Maros et l'expédition militaire de Marcus Vinicius.

= Specimina Nova... AJPTE Tört. Tansz. Évkönyve. 1989. 3-19.

1990

256. Contributii la problema formárii asezárilor cu caracter protourban la Daci (cu privire specialá la Sarmizegétusa tó basíleion) Partea II.

= Apvlvm. XXVI (1989) 99-134.

- Über den städtischen Charakter der Siedlung neben der grossen Burg von Grádistea Muncelului - II.

= Apvlvm. XXVI (1989) 99-134.

257. Firtos váráról.

= Hazanéző. A korondi Firtos Művelődési Egylet kiadványa. I. évf. 1. (1990) 4-8.

258. Van-e köze a korondi és a környékbeli avarkori leleteknek a székely eredetkérdéshez?

= Hazanéző, I. évf. 2. (1990) 4-8.

1991

259. A dák államról.

= A Pécsi Román-Magyar Baráti Társaság Évkönyve 1990. Pécs, (1991) 128-142.

260. Gondolatok a székelyek korai történetéről (I).

= Székely Útkereső. Irodalmi és művelődési folyóirat. Megjelenik Székelyudvarhelyen. II. évf. 3. (1991) 4-5.

261. A parajdi Rabsonné-vára „kincsei".

= Hazanéző, II. évf. 1. (1991) 4-8.

262. Tartód váráról.

= Hazanéző, II. évf. 2. (1991) 4-8.

263. Gondolatok a székelyek korai történetéről (II—III).

= Székely Útkereső, II. évf. 4. és 5-6. (1991) 3. és 3.

264. Megjegyzések egy véleménynyilvánítással kapcsolatban, amely Kelet-Erdély kora középkori kővárainak kérdését taglalja (Feld István javított szövegével).

= Műemlékvédelem, XXXV. évf. 4. (1991) 220-226.

265. Limes-ul Daciei. Sectorul de pe Somesul (unit). Elementele de apárare de pe subsectorul Cásei-Ileanda.

= Acta Musei Porolissensis. XIV-XV (1990-1991) 127-151.

- Der Limes Daziens. Der Sektor am (geeinigten) Somes-Fluss. Wehrelemente am Unter Sektor Cásei-Ileanda.

= Acta Musei Porolissensis. XIV-XV (1990-1991) 127-151.

266. Dovezi epigrafice referitoare la participarea legiunilor II Adiutrix si VI Ferrata la cucerirea complexului cetátilor dacice din Muntii Sebesului. (H. Daicoviciu és Adriana Rusu, társzerzőségük ellenére, egy árva sort sem írtak!)

= Sargetia. XXI-XXIV (1988-1991) 46-61.

- Les éponnes [elírás? - a szerk.] épigraphiques concernant la participation des Légions II Adiutrix et VI Ferrata á la conquéte du complexe de cités daces des Montagnes de Sebes. (H.Daicoviciu és Adriana Rusu, társzerzőségük ellenére, egy árva sort sem írtak!)

= Sargetia. XXI-XXIV (1988-1991) 46-61.

1992

267. Repertoriul arheologic al judetului Cluj. Muzeul de Istorie al Transilvaniei.

= Bibliotheca Musei Napocencsis. V. 1992. Számos szócikk egyedi vagy társszerzője.

268. A hajdani Besenyőfalva vajon azonos-e a mai Firtosváraljával, nem esett-e Korond területére?

= Hazanéző, III. évf. 1. (1992) 4-8.

269. A Korond környéki (székelyföldi) besenyő szálláshelyek kérdéséhez.

= Hazanéző, III. évf. 2. (1992) 4-8.

270. A daciai északi limes-szakasz nyugati felének főbb kutatási eredményeiről.

= Erdélyi Múzeum, LIV. évf. 1-4. (1992) 52-65.

271. Beiträge zur Kenntnis der Feldzüge des Traian in Dacia. (Inschriften als Indiz über die Tätigkeit des Legio II Adiutrix und VI Ferrata bezüglich der Belagerung der dakischen Festungskomplexes in Surian-Gebirge.)

= Specimina Nova... 1992. VIII. (1994) 59-88.

272. Gondolatok a székelyek korai történetéről (IV-VI.).

= Székely Útkereső, III. évf. 1-3., 4. és 5-6. (1992) 4-5., 4. és 4.

1993

273. Székelyföldi töltésvonulatokról.

= Hazanéző, IV. évf. 1. (1993) 4-9.

274. Múltbeli nyomozás a Görgényi-hegység átjárói körül.

= Hazanéző, IV. évf. 2. (1993) 4-7.

275. Le probleme des Daces libres dans l'est de la Transylvanie (Considérations d'ordre archéologique et historique concernant l'importance des dépressions du Csík á l'époque romaine et postromaine).

= Specimina Nova... 1993. IX. (1994) 13-26.

276. Valea Muresului si expeditia militará a lui Marcus Vicinius.

= Ziridava. XVIII (1993) 39-54.

277. A székelyek származásáról (I-II.).

= Székely Útkereső, IV. évf. 1-3. és 4-6. (1993) 4-5. és 4-5.

278. Se poate identifica hidronimul antic Sargetías cu rîul Virghis din estul Transilvaniei? (Társszerző: Ferenczi Géza)

= ActaMN. 26-30, I/1 (1989-1993) 91-103.

- Peut-on identifier le hydronyme Sargetías á la riviére de Virghis dans l'est de la Transylvanie? (Társszerző: Ferenczi Géza) = ActaMN. 26-30, I/1 (1989-1993) 91-103.

279. Asezarea dacicá intáritá de la Cusmed (com. Atid, jud. Harghita).(Társszerző: Ferenczi Géza)

= Satu Mare - Studii si comunicári. IX-X. (1992-1993) 29-40.

- L'établissement dacique fortifié de Cusmed (commune Atid,dép. Harghita). (Társszerző: Ferenczi Géza)

= Satu Mare - Studii Si comunicári. IX-X. (1992-1993) 29-40.

1994

280. Bonyodalmak a Sóvidék koraközépkori várai körül.

= Hazanéző, V. évf. 1. (1994) 4-7.

281. Sóvidéki várainkról. Hazanéző Könyvek 5. (Ambrus Lajos szerk.)Korond, Firtos Művelődési Egylet kiad., (1994) 1-150 old.

282. Sóvidéki erősségeink valóban birtokközpontok, vagy menedékvárak voltak-e?

= Hazanéző, V. évf. 2. (1994) 4-7.

283. Eltűnt falvak nyomában.

= Népismereti Dolgozatok. Bukarest, (1994) 7-17.

284. Udvarhelyszéki töltésvonulatokról. Adalék Erdély Szent László-kori határvédelmének kérdéséhez. (Társszerző: Dénes István)

= A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Első (Székelyudvarhelyi) Övezeti Történésztalálkozó Előadásai és Iratai. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület kiadványa. Sorozatszerkesztő: Csihák György. Budapest - Zürich, 1994. 85-106.

285. Asezarea intáritá feudal-timpurie de la Lápustesti (com. Risca, jud.Cluj). Primele vestigii arheologice din interiorul Mutilor Giláului.(Társszerző: Ferenczi Júlia, ifj. Ferenczi István)

= ActaMN. 31, 1 (1994) 305-321.

- L'établissement fortifié du Haut Moyen Âge de Lápustesti (com.Risca, jud. Cluj). Les premieres vestiges archéologiques de l'intérieur des Montagnes de Giláu. (Társszerző: Ferenczi Júlia, ifj.Ferenczi István)

= ActaMN. 31, 1 (1994) 305-321.

286. Asezarea dacicá de la Meresti (jud. Harghita). Cercetárile arheologice din anii 1986-1993. (Társszerző: Soiom-Crisan, Viorica)

= Acta MN. 31, 1 (1994) 377-433.

- The Dacian settlement from Meresti (Harghita district). The archeological researches between 1986-1993. (Társszerző: Soiom-Crisan, Viorica)

= Acta MN. 31, 1 (1994) 377-433.

287. A székelyek származásáról (III-IV.).

= Székely Útkereső, V. évf. 1-3. és 4-6. (1994) 10-11. és 13, 15.

288. Limes-ul Daciei. Contributii la cunoasterea sectoarelor Brincovenesti—Cálugáreni si Cálugáreni-Sáráteni (jud. Mures) (I). (Társszerző: Petica, M.)

= Apvlvm. XXXI (1994) 139-166.

1995

289. A székelyek származásáról (V.).

= Székely Útkereső, VI. évf. 1-4. (1995) 6.

290. Limes-ul Daciei. Contributii la cunoasterea sectoarelor Brîncovenesti-Cálugáreni si Cálugáreni-Sáráteni (jud. Mures) (II). (Társszerző: Peticá, M.)

= Apvlvm. XXXII (1995) 121-143.

- Der Limes Daziens. Beiträge zur Kenntniss der Abschnitten Brincovenesti-Cálugáreni und Cálugáreni-Sáráteni (Kreis Mures). (Társszerző: Peticá, M.)

= Apvlvm. XXXII (1995) 121-143.

291. Investigarea unei portiuni de limes din estul Daciei intracarpatice (între valea Homorodului si defileul Oltului de la Tusnád). (Társszerző: Dénes István)

= Acta MN. 32, 1 (1995) 393-400.

- L'investigation d'une portion de limes dans l'est de la Dacie romaine intracarpatique (entre la vallée du Homorodul Mic et le défilé de l'Olt á Tusnád). (Társszerző: Dénes István)

= Acta MN. 32, 1 (1995) 393-400.

292. Újabb vélemény a székely-eredetkérdéssel kapcsolatban. (Részletek Makkay János: „A magyarság keletkezése" című művecskéjéből).

= Hazanéző, VI. évf. 1. (1995) 4-7.

293. A mezőségi magyarság betelepedése korának kérdéséről.

= Erdélyi Gyopár, (1995) 6., november-december. 6-7.

294. Cercetári arheologice la Cluj-Napoca. Villa rustica din valea Chintáului. Campania 1988. (Társszerzők: Alicu, D.; Cocis, S.; Paki, Adela; Ilies, Constantin)

= Acta MN. 32, 1 (1995) 619-633.

- Fouilles archéologiques de Cluj-Napoca. Villa rustica de la Vallée de Chintáu. La campagne de 1988. (Társszerzők: Alicu,D.; Cocis, S.; Paki, Adela; Ilies, Constantin)

= Acta MN. 32, 1 (1995) 619-633.

295. Asezarea intáritá din epoca bronzului de la Dealu (jud. Harghita).(Társszerző: Ferenczi Géza)

= Acta MN. 32, 1 (1995) 729-739.

- L'établissement fortifié de l'âge du bronze de Dealu (dép.Harghita). (Társszerző: Ferenczi Géza)

= Acta MN. 32, 1 (1995) 729-739.

296. Peut-on identifier l'hydronyme Maris de Hérodote á l'hydronyme Maros de Transylvanie?

= Specimina Nova... 1994. X. (1995) 137-150.

297. Ajtony község régmúltjából.

= Művelődés, XLVIII. évf. 6. (1995) 41-42.

298. Száz éve született Ferenczi Sándor, a Pósta Béla-féle kolozsvári régészeti iskola egyik elfelejtett, kimagasló alakja.

= Specimina Nova... 1994. X. (1995) 221-235.

- The memory of Sándor Ferenczi.

= Specimina Nova... 1994. X. (1995) 221-235.

299. Ferenczi Sándor és László Gyula tudományos levelezése. (Társszerző:Ferenczi Géza, közlő: Ferenczi Géza és Ferenczi István)

= Hazanéző, VI. évf. 2. (1995) 11.

300. Emlékezés egy, a magyar történelem 750 éve lezajlott gyászos eseményére (I—III.)

= Hazanéző, VI. évf. 2.; VII. évf. 1. és 2. (1995 és 1996) 26-27.; 4-6. és 4-6.

1996

301. Curriculum Vitae. (Ferenczi István tudományos tevékenysége).

= Művelődés, XLIX. évf. 7-8. (1996) 15-16.

302. A mezőségi magyarság betelepedése korának kérdéséről.

= Művelődés, XLIX. évf. 7-8. (1996) 16-18.

303. Az erdélyi honfoglalás kérdése a régészeti leletek világánál.

= Erdélyi Múzeum, 1-2. (1996) 9-40.

304. Torda váráról.

= Emlékkönyv Jakó Zsigmond nyolcvanadik születésnapjára. EME, Kolozsvár, 1996. 187-207.

305. A „csatolt részek" északnyugati harmada 9-11. századi régészeti ásatásairól.

= Panyola. Budapest, 1996. 87-93.

306. A Duna TV honfoglalókkal kapcsolatos műsorához.

= Szabadság, VIII. évf. 56. (1996) 3.

307. A honfoglalásról.

= Szabadság, VIII. évf. 71. (1996) 4-5.

308. A török nyelvű b(u)lakok kérdéséhez.

= A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Tizedik (Tapolcai) Magyar Őstörténeti Találkozó és Negyedik Magyar Történelmi Iskola Előadásai és Iratai. Budapest - Zürich, (1996).

1997

309. Észrevételek az erdélyi rézkor keleti népi és műveltségi elemeivel kapcsolatban. Szolnok Megyei Múzeumi Adattár 33. Szolnok, 1997. 1-88. old.

310. Barót nevéről s az erdővidéki-barcasági besenyő csoport történeti szerepéről.

= Acta - 1996. 1. Sepsiszentgyörgy, (1997) 135-150.

311. Az erdélyi Galat-Galats (Galac) helynévről és néhány hozzáfűződő kérdésről.

= Acta - 1996. 1. Sepsiszentgyörgy, (1997) 151-196.

312. Bronzkori erődített település a Hargita megyei Oroszhegyen. (A román nyelvű eredti közleményt magyarra fordította: Ferenczi Géza)

= Székelyföld. Társadalmi és Közművelődési Szemle. I. évf. 1. Csíkszereda, (1997) 14-16.

1998

313. A kora középkori kelet-erdélyi mészhabarcskötésű várak kérdéséhez (I. közlemény). (Társszerző: Ferenczi Géza)

= Acta - 1997. 1. Sepsiszentgyörgy, (1998) 199-234.

314. Történelem és nemzeti érzés.

= Turán. Magyar Eredetkutatással Foglalkozó Tudományok lapja. (Bakay Kornél szerk.) Magyar Őstörténeti Kutató és Kiadó Kft., Budapest. 3. 1998. 11-18.

315. Adatok Északkelet-Erdély kora Árpádkori határvédelmi rendszere kérdéséhez.

= Turán, 4. és 5. 1998. 21-44. és 41-52.

316. A nyugat-erdélyi Torockai-medence földtani-földrajzi viszonyairól és ős- valamint ókori településeinek kérdéséről.

= Acta - 1997. 2. Sepsiszentgyörgy, (1998) 179-198.

317. Azonosítható-e az erdélyi Maros víznév Hérodotosz Mariszával?

= Erdélyi Múzeum, 1-2. (1998) 15-28.

318. A gyepű fogalmáról meg néhány hozzá fűződő kérdésről.

= Hazanéző, IX. évf. 2. (1998) 4-7.

319. A római Dacia kiterjedésének, védelmének és felosztásának kérdéséhez. Díszdoktoravatás a Janus Pannonius Tudományegyetemen 1996.Székfoglaló beszéd: Gernot, Kocher, Ferenczi István.

= Specimina Nova... 1996. XII. (1998) 21-47.

320. Curriculum Vitae. (Ferenczi István tudományos tevékenysége)

= Specimina Nova... 1996. XII. (1998) 17-19.

321. Északkelet-Erdély Árpád-kori védelmi rendszeréről.

= Székelyföld. Kulturális folyóirat. (Ferenczes István főszerk.) II. évf. 9. Csíkszereda, (1998) 46-59.

1999

322. Einige wesentliche Unterschiede bezüglich der römischen Vertei digungssysteme im Norden und Nordosten der Provinz Dakien. (Versuch einer interdisziplinären Untersuchung).

= Roman Frontier Studies. (Ed. by Nicolae Ganea). Zaläu, 1999. 443-461.

323. Pósta Béla, a múzeumszervező tudós.

= Erdélyi Múzeum, 1-2. (1999) 56-63.

324. Vázlatok Sóvidék régmúltjának ismeretéhez (I-II.). (Részletek).

= Hazanéző, X. évf. 1. és 2. (1999) 4-7. és 4-6.

325. Barót nevéről s az erdővidéki-barcasági besenyő csoport történeti szerepéről. (2. kiad.)

= Adalékok Barót történetéhez. Barót, 1999. 37-64.

326. Besenyő szállások a Nagy-Szamos-Sajó mentén. (Ferenczi Géza szerk.) Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 1999. 1-73. old.

327. Régészeti kutatások Háromszék megye váraiban. (Ferenczi Sándor; közlő: Ferenczi István)

= Acta - 1998. 1. Sepsiszentgyörgy, (1999) 189-252.

328. Régészeti kutatások a Torockai-medencében. (Társszerző: Vincze Zoltán)

= Művelődés, LII. évf. 2. (1999) 14-18.

329. Régészeti barangolás a körösfői Riszeg-tető környékén.

= Művelődés, LII. évf. 5. (1999) 22-23.

330. Emlékezés Pósta Bélára.

= Szabadság, XI. évf. 96. (1999) 6.

2000

331. Levele a Hazanéző szerkesztőjéhez 1998. július 1-én.

= Hazanéző, XI. évf. 2. (2000) 4.

332. Pósta Béla.

= Művelődés, LIII. évf. 2. (2000) 29-31.

333. A kora Árpád-kori keleti védelmi rendszer régészeti kutatásai. (Ferenczi István útmutatása alapján a szabad előadást összefoglalta Laár Tibor)

= Kelet-magyarországi és erdélyi kora Árpád-kori védelmi rendszerről készült térkép. Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága, Budapest, 2000. 5-11. és térkép 20-22.

334. Régészeti megfigyelések a háromszéki „Homárka" töltésvonulaton.

= Acta - 1999. 1. Sepsiszentgyörgy, (2000) 217-228.

335. A tászoktetői székely (?) rovásírásos sziklakarcolat (1938). (Ferenczi Sándor; közlő: Ferenczi István)

= Acta - 1999. 1. Sepsiszentgyörgy, (2000) 273-290.

336. Barangolás a két Homoród mente múltjában.

= „A Homoród füzes partján...". Dolgozatok a Székelyföld és a Szászföld határvidékéről. (Cseke Péter és Hála József szerk.) Csíkszereda, 2000. 69-100.

337. Curriculum Vitae. (Ferenczi István tudományos tevékenysége)

= Hazanéző, XI. évf. 2. (2000) 3-4.

338. Adatok a nagyfejedelemség kori kelet-magyarországi védelmi rendszer ismeretéhez. (M. Hubbes Éva és Frenczi Géza szerk.) Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2000. 1-94. old.

339. Délibábos ábránd késztette-e Kőrösi Csoma Sándort Belső-Ázsiába?

= Kőrösi Csoma Sándor és a magyarság keleti eredete. (Gazda József szerk.) Kovászna, 2000. 115-161.

2001

340. Az onogur-magyar történeti modell mai szemmel.

= Művelődés, LIV. évf. 2. (2001) 26-27.

2003

341. Adatok Északkelet-Erdély középkor-kezdeti magyar települési képéhez. (A kiadást gondozta és közzéteszi: Ferenczi Géza és Hubbes Éva)Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2003. 1-81. old.

342. A kora középkori magyar gyepű (határ) védőtöltésének a „vadászata". (Közli: Ferenczi Géza)

= Hazanéző, XIV. évf. 1. (2003) 7-10.

2004

343. Száz éve született Kovács István, Erdély egyik legkiválóbb régésze.(Közli: Ferenczi Géza)

= Hazanéző, XV. évf. 2. (2004) 4-7.

2005

344. Traianus seregtestei nyomán az Erdélyi-havasokban. (Közli: Ferenczi Géza)

= Hazanéző, XVI. évf. 2. (2006, helyesen: 2005!) 4-6.

2006

345. A belső-kárpáti délkeleti hágók néhányának emberföldrajzi jelentőségéről. (Közli: Ferenczi Géza)

= Erdővidéki Lapok, V. évf. 4. (18.) 2004 (2006) 4-8.

346. Megjegyzések egy Kelet-Erdély kora középkori kővárainak kérdését taglaló véleménynyilvánítással kapcsolatban. (Közli: Ferenczi Géza)

= Ferenczi Géza - Ferenczi István: Régi várak, új írások. Régészet és rovásírás. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2006. 5-27.

347. Száz éve született Vasile Pârvan. (Közli: Ferenczi Géza)

= A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2005. Társadalom- és humántudományok. (Murányi János főszerk.) Csíkszereda, 2006. 55-58.

348. Vallomás a magyar nyelv tudományos írásokban való használatáról. (Részlet Ferenczi István doktori értekezése előszavából, 1947). (Közli:Ferenczi Géza)

= A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2005. Társadalom- és humántudományok. (Murányi János főszerk.) Csíkszereda, 2006. 373-375.

 

2. Sokszorosítva megjelent és/vagy gépelt szövegű egyetemi előadások

1. Bevezetés a régészetbe.

Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem Történelem-Filozófia Kara. Kolozsvár, 1952. 99 old. (Sokszorosított).

2. A Román Népköztársaság régi-kori története.

Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem Történelem-Filozófia Kara. Kolozsvár, 1952. 208 old. (Sokszorosított).

3. Románia ókori története. II. bővített, javított kiadás.

Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem Történelem-Filozófia Kara. Kolozsvár, 1958. 380 old. 12 térképmelléklettel (Sokszorosított).

4. Bevezetés a régészetbe. II. bővített, javított kiadás.

Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem tanügyi sokszorosítója. Kolozsvár, 1959. 361. old. (Sokszorosított - a Bolyai Egyetem megszűntetésével egyidőben a sajtóigazgatóság 249 példányt papirosmalomba küldetett.)

5. Az osztálytársadalmak kialakulása előtti társadalmak története.

Kolozsvár, 1949 (1950?). Gépelt kézirat.

6. A római Dacia gazdasági története.

Kolozsvár, 1949 (1950?). Gépelt kézirat.

7. Bevezetés a néprajzba.

Kolozsvár, é. n. Gépelt kézirat.

8. A népvándorláskor régészetének egyes kérdései.

Kolozsvár, é. n. Gépelt kézirat.

 

3. Tudományos folyóiratok szerkesztése

1. Studii si Cercetári de Istorie Veche - SCIV. Szerkesztőbizottság tagja.

2. Acta Musei Napocensis - Acta MN. Szerkesztőbizottság tagja 1964-1984 között.

 

4. Sajtó alá rendezett kiadványok

1. Ferenczi Sándor: Naszód vidéki régiségek.

= Erdélyi Múzeum, LII. évf. 1-4. (1947) 118-121.

2. Ferenczi Sándor: Az erdélyi dákok pénzeiről.

= Emlékkönyv Kelemen Lajos születésének 70. évfordulójára. Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem - Erdélyi Tudományos Intézet kiadása. Kolozsvár, 1947. 1-16. (Minden tanulmánynak külön lapszámozása van!)

3. Daicoviciu, Constantin - Ferenczi Alexandru: Asezárile dacice din muntii Orágtiei. II. rész: Studii bibliografice asupra asezárilor. Editura Academiei Republicii Populare Române, Bucuresti, 1951. 67-116.

4. Lips, E. Julius: A dolgok eredete. Az emberi művelődés történetéből. (A fordítást ellenőrizte: Ferenczi István) Tudományos Könyvkiadó, Bukarest, 1958. 602 old.

5. Pop, Constantin: Az Erdélyi Történeti Múzeum Kolozsvár. Régiségtár. (Fordította: Ferenczi István) Cluj, 1973.

6. Pop, Constantin - Pap Ferenc: Az Erdélyi Történeti Múzeum Kolozsvár. Római és középkori kőtár. (Fordította: Ferenczi István és Pap Ferenc)Cluj, 1974.

 

5. Tudományos társaságbeli tagság, egyetemi tanárság

  1. Alapító tagja az (újonnan indult) Erdélyi Múzeum-Egyesületnek, a kolozsvári Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaságnak, a Zürichi Magyar Történelmi Egyesületnek.
  2. Rendes tagja a Romániai Ókortudományi Társaságnak, a baróti Gaál Mózes Közművelődési Egyletnek.
  3. 1949-1950-ben egyetemi tanársegéd, 1950-1952 közt egyetemi adjunktus, 1952-1959 közt előadó-tanári megbízással lektor a Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem Történelem-Filozófia Karán.
  4. 1993-1995 közt több ízben vendégoktató a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi karán.

5. 1993-ben „Érdemes muzeológus" címmel ismerték el az Erdélyi Történelmi Múzeum alapkiállításának megszervezésében, a raktárrendezés korszerűsítésében, az állomány nyilvántartásában kifejtett tevékenységét, illetőleg az új kartotékrendszer bevezetésében játszott szerepét.

 

6. Ferenczi István tudományos tevékenységét méltató közlések

1. Vámszer Géza: A Csíki Múzeum Közleményei.

= II. évf. (XVII.) (1958) 767.

2. Benda Kálmán - Dercsényi Dezső - Póczi Klára - Tarnai Andor -Tóth András: Emlékkönyv Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kolozsvár - Bukarest, 1957. A kolozsvári Bolyai Tudományegyetem kiadványai I.

= Századok. Budapest, 1958. 434-444.

3. Borzsák István: Emlékkönyv Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kolozsvár - Bukarest, 1957. A kolozsvári Bolyai Tudományegyetem kiadványai I.

= Antik tanulmányok - Studia Antiqua V. évf. 3-4. Budapest, 1958. 302.

4. * * * Ferenczi István Mihály címszó.

= Enciclopedia istoriografiei románesti. (stefan stefánescu szerk.) Editura stiintificá si Enciclopedicá, Bucuresti, 1978. 142.

5. * * * Ferenczi István címszó.

= Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. I. (Balogh Edgár szerk.) Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1981. 572.

6. Kovács Nemere: A régészet rögös útján. Beszélgetés Ferenczi Istvánnal.

= A Hét, XII. évf. 42, (1981) 9-10.

7. Páll Árpád: Történészek műhelyében. Ferenczi Istvánnál.

= Új Élet, XVII. évf. 6. (608.) (1984) 12, 19.

8. Báró Hajnal: Amiről eddig nem beszélhettünk és nem írhattunk.

= Erdélyi Figyelő, II. évf. 7. (1990) 13.

9. Fosztó Á. Zoltán: A székelyek eredetéről.

= Hídfő. Művelődési és közéleti lap. I. évf. 9. Székelyudvarhely,

(1990) 4. 10. Fosztó Á. Zoltán: Hetven év után.

= Falvak Népe. A Romániai Magyar Gazdák hetilapja. II. sor. III. évf. 86. (1991) 5.Dr. S. C. et H. C. Ferenczi Istvánmajdnem teljes) bibliográfiája

11. Páll Árpád: Ásatások tanúvallomása. Ferenczi István régészeti kutatásairól.

= Uő: Harangszó a mélyből. Beszélgetések romániai magyar értelmiségiekkel. Magvető Kiadó, 1991. 151-159.

12. Kocsis Károly: Szent László-kori védelmi rendszer a Székelyföldön. Beszélgetés Ferenczi Istvánnal.

= Európai Idő, V. évf. 20. Sepsiszentgyörgy, (1994) 5.

13. Laár Tibor: Dr. Ferenczi István régészprofesszor köszöntése 75.születésnapja alkalmából.

= A Céh, VII. évf. 2. (1995-1996) Az Összmagyar Testület folyóirata. Budapest. (Bartis Ferenc főszerk.) 81-83.

14. M. Hubbes Éva: Ferenczi István köszöntése.

= Művelődés, XLIX. évf. 7-8. (1996) 14.

15. László Gyula: Egy régészélet dicsérete.

= Specimina Nova... 1996. XII. (1998) 7-14.

16. Tóth István: [Ferenczi István tudományos tevékenysége]

= Specimina Nova... 1996. XII. (1998) 15-16.

17. Kocsis Károly: Régészeti ásatás a Rétyi Nyírben. Magyar építmény a Honárka.

= Európai Idő, VIII. évf. 16. Sepsiszentgyörgy, (1994) 1, 7.

18. Oláh-Gál Elvira: A római limestől a koraközépkori magyar határig.

= Székelyföld. Kulturális folyóirat. (Ferenczes István főszerk.) II. évf. 9. Csíkszereda, (1998) 32-45.

19. Tök-Dietrich Kriszta: A Honárka rejtélye - megfejtve! Magyar védvonal

- Árpád-kori létesítmény a Honárka.

= Európai Idő, X. évf. 16. Sepsiszentgyörgy, (1999) 1, 7.

20. Dénes István: In memoriam Ferenczi István Mihály (1921-2000).

= Erdővidéki lapok, I. évf. 1. Barót, (2000) 18-21.

21. Ambrus Lajos: Ferenczi István Mihály.

= Hazanéző, XI. évf. 2. (2000) 2.

22. Vincze Zoltán: Elfogult emlékezés Ferenczi Istvánra.

= Művelődés, LIII. évf. 10. (2000) 27-29.

23. Vincze Zoltán: Ferenczi István - régészsors Erdélyben.

= Erdélyi Múzeum, 62. évf. 3-4. (2000) 325-329.

24. Sebestyén Kálmán: In memoriam dr. Ferenczi István (1921-2000).

= Honismeret, XXVIII. évf. 6. (2000) A Honismereti Szövetség folyóirata. Budapest. 102-103.

25. * * * Ferenczi István (1921-2000). Nekrológ.

= Acta - 2000. Sepsiszentgyörgy, (2000) 249-251.

26. * * * Ferenczi István.

= Clujeni ai secolului 20. Cluj-Napoca, (2000) 116.

27. Vincze Zoltán: In memoriam István Ferenczi (1921-2000).

= Ephemeris Napocensis. XI Cluj-Napoca, (2001) 347-351.

28. M. Hubbes Éva: Vidékünk régészeti feltérképezésének elindítója volt.

= Udvarhelyi Híradó, XII. évf. 30. (2001) 6.

 

Ferenczi István: CURRICULUM VITAE

1921. április 15-én születtem Kolozsvárt. Édesapám Ferenczi Sándor, akkor egyetemi gyakornok, Édesanyám pedig fényképész-segéd, később háziasszony. Édesapám zsenge gyermekségemtől kezdve (1924-1928) magával vitte családját a Hunyad megyei dák várrendszer egyes tagjainak ásatásaira. (Mások nevében valóságosan ő vezette ezeket a nagyon jelentős föltárásokat.) De jóval később, középiskolás koromban, a nyári szünidőkön is elkísérhettem kutató útjai néhányára.

Elemi és középiskolai tanulmányaimat a kolozsvári Református Fiú-Főgimnáziumban végeztem, közepes eredménnyel. Főképpen két tanárom: Bíró Sándor történelem és Finta Gerő magyar-latin szakos tanár hatott rám előadásaival és emberi magatartásával. A hírhedt, kisebbség-nyomorító Anghelescu-törvény megszabta sanyarú körülmények között, Besszarábia szovjet megszállása miatt rendkívül feszült légkörben, magyarul nem is tudó, vadidegen, magyargyűlölő tanári bizottság előtt érettségiztem. Isten különös kegyelme révén a m. kir. honvédség csapatai 1940. szeptember 11-én bevonultak Kolozsvárra. Nem sok idő múltán a m. kir. Ferenc József Tudományegyetem is visszatérhetett székhelyére. Az októberben ünnepélyesen megnyitott tanévben a Bölcsészet-, Nyelv- és Történelemtudományi Karra, történelem-földrajz szakra iratkoztam. Legkiválóbb tanáraim között említhetem Almay Bélát, Hantos Gyulát, Szabó T. Attilát, Szilágyi Lorándot, Váczy Pétert és Viski Károlyt (a fennebb említett karon), a neves Belső-Ázsia-kutató Prinz Gyulát a Természettudományi Karon. Első két tanulmányi évemet jeles vagy éppen kitűnő eredménnyel végeztem. Közben -nyaranként - részt vettem a debreceni, majd szegedi egyetemi tanár nagybátyám, id. dr. Ferenczi István Zilah környéki barnaszén-kutató és földtani térképező útjain, továbbá Édesapám székelyföldi (kovásznai és torja-bálványosvári) ásatásain. Kovásznán, jelenlétében, de önállóan vezetett miske-pataki ásatáson gondoskodott szakmai „útnak bocsátásomról". 1943 őszén bevonultam katonának. Alakulatomnál, egy a dési helyőrséghez tartozott műszaki zászlóaljnál nagyon sok, utóbb régészeti hivatásomhoz fűződő, abban kitűnően hasznosítható gyakorlati ismeretre tettem szert.

Katonai szolgálati időm leteltével, illetve 17 hónapos hadifogságból hazatértem után hosszabb ideig állástalanul lézengtem, majd Alma materem igazgatója alkalmazott kisegítő-, utóbb bentlakási felügyelőtanárként. Közben újra beiratkoztam az egyetemre, minthogy - korábbi szándékomon változtatva - földrajzossá szerettem volna válni, letettem a Természettudományi Kar elvégzéséhez megkövetelt különbözeti vizsgákat. Földrajzi szakvizsgára jelentkezésemkor azonban a folyosón észrevett Szabó T. Attila, hajdani nyelvész-professzorom, s Édesapám emlékére, tudományos tevékenységére hivatkozva, szelíd erőszakkal átvezetett a Bölcsészettudományi Kar dékáni hivatalához. Így lettem földrajz-kutató helyett régész-történész. Apannóniai langobardok-ról írott, magna cum laude-val minősített államvizsga dolgozatommal 1947 őszén megszereztem a tanári oklevelet, - majd László Gyula biztatására beiratkoztam doktori két évre. 1949 tavaszán védtem meg értekezésemet László Gyula és Tulogdy János előtt. 1948. december közepén - versenyvizsga eredményeként - elnyertem a régészeti tanszék megüresedett tanársegédi állását. 1949 őszén a román közoktatásügyi minisztérium fölbontotta a magyar állampolgárságáról lemondani nem óhajtó László Gyula szerződését. Távozta után engem bíztak meg a gyökeres tanügyi változás után meghirdetett újfajta egyetemi előadások tartásával. Az 1950/1951-es tanév kezdetekor adjunktussá léptettek elő, az 1952/1953 tanév kezdetén pedig - előadó-tanári megbízással - lektorrá neveztek ki. 1949 májusától 1956 áprilisáig a Román Népköztársaság Tudományos Akadémiája kolozsvári Történeti Intézetének kutatójaként is működtem.

Több fajta alap- (Románia ókori története; Bevezetés a régészetbe; Az általános néprajz alapelemei; Római felirattan stb.) és szakkollégiumot (A római Dácia gazdasági élete; Válogatott fejezetek a népvándorlás-kor régészetéből stb.) adtam elő. 1959-ben, a két egyetem erőszakos egyesítése után, a megszüntetett Bolyai Tudományegyetem minden elképzelhető módon való lejáratására, hatalmi szóval végrehajtott önkényes intézkedés politikai-, jogi indoklására a Bevezetés a régészetbe című (390 lapos), sokszorosított előadásom egyik példányát román nemzeti szellemtől mélységesen áthatott, buzgó „jóakaróim" fölterjesztették a Román Kommunista Párt propaganda-osztályára s ott - nagyítóval elemezve - megállapították annak „nacionalista, soviniszta, mélységesen románellenes" jellegét. A kemény bírálatot Kolozsvárra juttatva, az „egyesített" egyetem rektora, rektor-helyettese, tanszékvezetői, a két történelmi tanszék, a kolozsvári múzeum, a Történelmi Intézet összecsődített egész személyzete előtt, elrettentő esetként olvasták fejemre. Előre értésemre adták: védekeznem nem szabad! Azonnal - szerencsémre - nem bocsátottak el állásomból, de az első adott alkalomkor, a minisztertanácsi határozattal létrehozott Erdélyi Történelmi Múzeum megalapításakor, sokkal kevesebb illetménnyel, „saját kérésemre" áthelyeztek az újonnan létesített közgyűjteményi intézményhez, kezdetben az őskori-, utóbb a dák-,római és népvándorlás-kori részleg vezetőjeként. Osztályvezetői beosztásban tevékenykedtem nyugdíjaztatásomig, 1982. december 31-ig.

Első tudományos szárnypróbálgatásom még 1939-ben, VIII. gimn. oszt. tanulóként jelent meg. Ezt követte több, egyetemi hallgató koromban összeállított tanulmányom. Bevonulásom és hadifogságom kényszerű szünete végeztével, 1947-ben, az Erdélyi Tudományos Füzetek sorozatában közölték újabb tanulmányomat, majd a nyakamba szakadt, nagy és új követelmények elé állított, az egyetemi oktatáshoz fűződő kötöttségeim miatt (noha ebben az időszakban összeállítottam három alapkurzus sokszorosított I. kiadásának szövegváltozatát) szinte semmi új anyagom nem jelent meg. 1958-tól aztán sorozatosan közölték rövidebb-hosszabb anyagaimat. Összesen háromszáznál több írásom látott napvilágot romániai, magyar-, német- és olaszországi szakfolyóiratokban, angliai és izraeli kiadványokban. Három eddigi kötetnek vagyok egyedüli vagy társszerzője. Ez idő szerint is számos tanulmányom, újabb könyvecském vár kiadásra készen különböző intézmények szerkesztőinek asztalán. [Azóta sikerült e tanulmányok néhányát és mindenik tervezett „könyvecskéjét" megjelentetnem - F. G. megj.] 1964-1984 között, tehát két évtizeden keresztül szerkesztőbizottsági tagja voltam a kolozsvári Erdélyi Történelmi Múzeum évkönyvei sorozatának: az Acta Musei Napocensis-nek.

Alapító tagja vagyok az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek, a kolozsvári Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaságnak, a Zürichi Magyar Történelmi Egyesületnek, rendes tagja a Romániai Ókortudományi Társaságnak, a baróti Gaál Mózes Közművelődési Egyletnek. 1993-ben „érdemes muzeog-ráfusi" címmel ismerték el az Erdélyi Történelmi Múzeum alapkiállításának megszervezésében, a raktár-rendezés korszerűsítésében, az állomány nyilvántartásában kifejtett tevékenységemet, illetőleg az új kartotékrendszer bevezetésében játszott szerepemet.

1993-1995 közt több ízben voltam a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának vendégoktatója.

A régészeti-történeti eredményeket a földrajzi szemlélettel és adatokkal összekapcsoló főbb kutatási területeim:

  1. Keleti eredetű rézkori nemzetségek-törzsek Erdélyben;
  2. Korai vas-(Hallstatt-)kori nemzetségi-törzsi menedékvárak Erdélyben;
  3. Dák-kori erősségek, a Hunyad megyei dák várrendszer különféle, főleg földtani-földrajzi vonatkozásai;
  4. Arómai kori Dacia védelmi rendszere és annak földrajzi sajátosságai;
  5. Az erdélyi nagyfejedelemség-kori és Szent László-kori erdélyi védelmi rendszer és a hozzáfűződő egyes kérdések.

Kolozsvár, 1996. február 18-án

dr. Ferenczi István

* * *

Ferenczi István életútja változásait legjellemzőbben Tóth István, a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Ókortörténeti és Régészeti Tanszéke tanárának igen találó összefoglalója tükrözi:

„Ferenczi István székelynek született a Román Királyságban. Magyar katonaként esett angol hadifogságba, ahonnan a Román Népköztársaságba tért vissza. Átélte a Ceausescu-diktatúrát és Kolozsvár nevének Cluj-Napoca-ra változtatását. Megalapították, majd felszámolták mellette a Bolyai Tudományegyetemet, ahol tanított [...], megszűnt mellette az évszázados múltú Erdélyi Múzeum egyesület, melynek újjászervezéséért az elmúlt években oly sokat tett. És miközben mellette (és fölötte) megváltoztak az államok, államformák és rezsimek, ő mindeközben egyetlen hazát szolgált: az évezredek óta népek menedékeül szolgáló, kultúrát teremtő, szigorú helytállásra nevelő Erdélyt."

[Specimina Nova... 1996. XII (1998) 16.; közli: F. G.]

 

 

Ajánló sorok

Az értelmiségi szülőktől, méghozzá régész apától származó Ferenczi Istvánt már középiskolás korában közelebbről és mélyrehatóan érdekelte, az Édesapjától kapott indíttatás révén, a régészet, de szívesen foglalkozott a magyar nyelvtörténettel, földtannal és földrajzzal is. Mindez sok segítséget nyújtott számára a későbbi kutatásai során, egészen élete végéig. Kutatásai eredményeinek megfogalmazásakor rendkívül sikeresen olvasztotta össze az igen gazdag általános ismereteit; különösképpen sikerült ötvöznie az előbb fölsorolt tudományágakat a régészettel. Ezek következtében régészeti írásai - lett légyenek azok rövidebb-hosszabb tanulmányok vagy éppen önálló kötetek - nem pusztán egy-egy ásatás, terepkutatás száraz közlései, hanem igencsak szemléletes általános összefoglalások. A régészeti lelőhelyet földrajzi környezetbe helyező leírásai jóval kifejezőbbekké válnak: a történelmi objektumot az adott tájba helyezik - az olvasó maga is a terepbejárási és feltárási munka részesévé válik. Földtani megjelenítései viszont az ősi állapotokat elevenítik föl - sok tanulsággal. Hely(ség)név magyarázatai meg további eligazítást nyújtanak az adott település lakóinak népi hovatartozása tekintetében. Annál is inkább lényeges ez, mert egyre többen - nem szakemberek is! - kíváncsiak az ilyesmire s a nevezett szerző e tekintetbeli szakértelme már az anyag tanulmányozásakor eligazítja az olvasót, akinek nem kell utánajárnia (több-kevesebb sikerrel) az adott közösség népi eredetének, és ezáltal (szokatlanul) nem lesz délibábos nyelvészkedés áldozata.

Ferenczi Istvánnak munkás élete folyamán és halála után - a rendelkezésemre álló adatok értelmében - összesen 354 írása került ki nyomdából. Ebből hatot rendezett sajtó alá. Ehhez járul még nyolc sokszorosított vagy csak kéziratban maradt egyetemi előadás. Jó néhány értekezése pedig - az eddig közölnöm sikerülteken kívül több is - (egyelőre kéziratban) várja „sorsa jobbra fordulását". Amennyiben még lesz közlési lehetőség(em) és főképpen erőm meg egészségem, néhányuk (remélhetőleg) még láthat napvilágot. [Sajnos 2007-ben Ferenczi Géza is elhunyt - szerk. megj.]

Hogy ez a szám sok vagy kevés - azt megítélni nem tudom. Tehetségéből és képességéből még futotta volna jó néhány megírására, különösképpen hogy a közelmúltban szabadabbá, könnyebbé váltak a közlési lehetőségek. Ám az mindenképpen kétségtelen, hogy a nagynevű elődök és mintaképek nyomdokait követve - velük azonosan - Ferenczi István is a maga hallatlan mennyiségű ismeretanyagával és nagymértékű, rendkívül széles tudásával, valamint világviszonylatban is igen jelentős fölfedezéseivel a magyar régészet egyik legnagyobb erdélyi képviselője volt a 20. század 40-es éveitől egészen fájdalmas és értelmetlen eltávozásáig.

Ferenczi István a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Történelem Karán 1996-beli díszdoktorrá avatásakor összefoglalta az 1995. év végéig sajtó alól kikerült - tudományos tevékenységét bemutató - munkáinak jegyzékét. [Megjelent: Specimina Nova... 1996. XII (1998) 49-75. - szerk. megj.]

A kutató elhunytát követő években, egyik volt tanítványával, Hubbes Évával közösen felmértük Ferenczi István hagyatékát (könyvállomány, kéziratok, levelezés stb.). Ekkor derült ki, hogy a régész összeállította jegyzék hibás: van benne kétszer is szereplő tanulmány vagy más írás, ám jóval több munkája hiányzik stb.

Mindehhez csatlakozik még, hogy az 1996-től 2000 májusa elején bekövetkezett haláláig terjedő időszakban az ACTA - Sepsiszentgyörgy szerkesztője, Boér Hunor, a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum muzeológusa gyűjtőmunkájának és utánajárásának eredményeként a fenti kiadványban napvilágot látott bibliográfia a korábbi jegyzék (nem a Boér Hunor hibájából kifolyólag!) szintén hibás és hiányos folytatása.

E tudományos tevékenység hiányos jegyzékét aztán alulírott, Hubbes Éva segítségével, helyesbítettem és az időközben megjelent munkákkal tovább is bővítettem. Így állott össze ez a most a nagyközönség elé tárandó, (pillanatnyilag) naprakész jegyzék. Igyekeztünk - a lehetőségek határain belül - a lehető legtökéletesebb, ám, sajnos az adottságaink következtében távolról sem állíthatón, bizonyára még így sem hibátlan munkát végezni. Ezért az e felsorolást tanulmányozók és szándékuknak megfelelőn fölhasználni is óhajtók szíves elnézését kérem. Ferenczi István emlékét pedig mind ettől függetlenül - hisz kétségtelenül megérdemli - őrizzük meg...

Végül pedig ismételten köszönöm Boér Hunornak, Hubbes Évának, valamint Vincze Zoltánnak a jegyzék összeállításához meg közzétételéhez, ezen kívül a Csíki Székely Múzeum Évkönyve szerkesztőségének pedig eme fölsorolás közreadásához nyújtott segítségét.

 

Felhasznált irodalom:

1. Ferenczi István: Dr. S.C. et H.C. Ferenczi István bibliográfiája.

= Specimina Nova... 1996. XII (1998) 49-75.

2. Boér Hunor: Ferenczi István munkássága 1996 után.

= ACTA - 2000, 1 Sepsiszentgyörgy, 2001. 250-251.

3. Vincze Zoltán: Bibliografia lui István Ferenczi.

= Ephemeris Napocensis XI (Cluj-Napoca) 2001, 351-366.Székelyudvarhely, 2006. július 25 - szeptember 16.

Ferenczi Géza

 

 

   
Előző fejezet Következő fejezet