Előző fejezet Következő fejezet

ELŐSZÓ.*

 

A Magyarságtudományi Intézet, mely a Pázmány Péter-Tudományegyetem bölcsészeti karának egyik kutatóintézete, 1942 március havában harmadszor rendezte meg közérdekű előadássorozatát, melynek látogatottsága igazolta az ez évi előadások tárgyválasztását. A magyarság és a szláv népek egymáshoz való viszonya minden vonatkozásban érdekelte közönségünket. S ez nem csoda, hiszen a német és török népet kivéve egyik népcsoporttal sem voltak a magyarságnak oly régi és állandó érintkezései, mint a szlávsággal. Viszont ezekkel a szoros kapcsolatokkal fordított arányban van irodalmunknak és benne tudományos irodalmunknak feltűnő szegénysége szláv vonatkozásokban és azok magyarázatában.

Ebben a helyzetben a Magyarságtudományi Intézet szükségesnek látta, hogy a magyar-szláv kapcsolatokat illető lényegesebb tudnivalókat előbb előadássorozatban, utána nyomtatásban is közölje az érdeklődőkkel. Ez a kötet, melynek szerkesztésével a Magyarságtudományi Intézet engem, mint egyik tagintézetének vezetőjét bízott meg, a márciusban elhangzott előadásoknak többé-kevésbé bővített szövegét adja, irodalmi utalásokkal és jegyzetekkel megerősítve. Az előadások a dolog természete szerint két csoportra oszlanak. Az egyikbe tartozók a szlávságot általában és a minket érdeklő szláv népeket közelebbről jellemzik, s felrajzolják a szláv őshaza, ősi kultúra, szét-vándorlás kérdésétől kezdve, a szláv történet és műveltség minden jelentősebb mozzanatát, természetesen mindenkor tudományos színvonalon, hiszen szerzőink, kik kérésünkre vállalták az előadások tartását, mindnyájan tudósok, tárgyuknak elismert legjobb szakemberei, akik emellett az aktuális vonatkozásoktól elvből is tartózkodnak. A másik csoportbeli tanulmányok a magyar-szláv érintkezések pozitív leírását adják, nyelvi, irodalmi, néprajzi téren különösen. Hozzáértők maguktól is észre fogják venni, hogy mind az első, mind a második csoportbeli tanulmányok nagy része magyarul még egyáltalában nem érintett kérdéseket taglal - a szlávoknak a magyarságra, de még inkább a magyarságnak a szlávságra való hatása, s ennek tényei eddig jóformán teljességgel ismeretlenek voltak, a kötetünkben először tárgyaltatnak.

Mind szerkesztőnek meg kell jegyeznem, hogy az egyes tanulmányok változatlan alakban, szerzőik eredeti szövegében jelennek meg, ami magyarázatul szolgál az olvasó részéről könnyen megfigyelhető azon ténynek, hogy az egyes tanulmányok közt mind módszerben, mind stílusban eltérések vannak. Különböző nemzedékek idősebb és ifjabb írói fogtak össze itt közös vállalkozásban, mindenki megtartva saját írói tulajdonságait, - ami, merem hinni, külön értéket ad a kötetnek.

Végül köszönetet kell mondanom a Magyarságtudományi Intézet fiatal tudós adjunktusainak, akik állandó szívességükkel nagyon megkönnyítették nekem a szerkesztői munkát.

Budapesten, 1942 április havában

Szekfű Gyula.

 

* A szöveg betűhíven követi az eredeti kiadás ortográfiáját.

 

  
Előző fejezet Következő fejezet