Előző fejezet Következő fejezet

25. Quellenverzeichnis

 

Acsády, L: Közgazdasági állapotaink a XVI. és XVII. században. Atheneum ny., Budapest 1889.

Acsády, I.: A magyar jobbágyság története. Politzer Zs., Budapest 1906.

Arató E.: A nemzetiségi kérdés története Magyarországon 1790 1848. Akadémia Ny., Budapest 1960.

Bálás, A.: Magyarország mezőgazdasági szakoktatási intézményei. Céh Nyomda, Magyaróvár 1897.

Báldi-Bellosics, F.: A torba, a bácskai bunyevácok tarisznyája. In: Bács-Kiskun Megyei Muzeumok Közleményei II. köt. /szerk.: Horváth A./229 — 236.p. Petőfi Nyomda, Kecskemét 1974.

Bárt, J.: Migráció és kontinuitás egy Duna-melléki táj népesedéstörténetében. — A kalocsai érseki uradalom 1825. évi urabáriumának népesedéstörténeti tanulságai. In: Bács-Kiskun Megyei Muzeumok Közleményei II. köt. /szerk.: Horváth A. /285 - 330.p. Petőfi Nyomda, Kecskemét 1974.

Bárt, J.: A dunai átkelés és a révjog bérbeadásának néhány kérdése. In: Bács-Kiskun Megyei Muzeumok Közleményei V. köt. /szerk.: Sólymos E/ 97 — 142. p. Petőfi Nyomda Kecskemét 1978

Bellér, B.: A magyarországi németek rövid története. Magveto Kiadó, Budapest 1981.

Belicza, J.: Magyarországi tanitó egyletek statisztikája. Rudnyánszky Nomda, Budapest 1897.

Benda, Gy.: Statisztikai adatok a magyar mezőgazdaság történetéhez 1767 — 1867. Statisztikai Kiadó, Budapest 1973.

Benda, L.: A Magyar Alföld őstörténete. Somogy Megyei Kereszrény Nyomda R. T., Kasposvár 1929.

Berauer, J.: A Kalocsa Egyházmegyei róm. kath. népiskolák története. Werner F. Nyomdája, Kalocsa 1896.

Békefi, R.: A népoktatás története Magyarországon 1540-ig. Akadémia Kiadó, Budapest 1906.

Bodor, A.: A délmagyarországi telepítések története és hatása a mai közállapotokra. Szerző kiadása. Stephaneum Nyomda R. T., Budapest 1914.

Bona, I.: A középkor hajnala. Athenum Nyomda, Budapest 1974.

Borovszky, S./szerk./: Bács-Bodrog vármegye. Országos monográfiái Társaság kiadása. Légrády Testvérek Könyvnyomdája, Budapest 1909. Borsa, I. —Széntpétery, I.: Az Árpádházi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. II. köt. 4. füz. Akadémia Kiadó, Budapest 1987.

Grabner, E.: Szántóföldi növénytermesztés.

Czirbusz, G.: Adélmagyarországi németek. Nemzetiségi Ismeretterjesztő Könyvtár. Budapest 1913.

Csetri, K.: Bácska lakossága a legrégibb időktől a 19. század végéig. Szerző kiadása. Budapest 1936.

Csánki, D.: Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában I — II. köt. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest 1894.

Dudás, Gy: A bácskai és bánsági szerbek szereplésének története. 1526 — 1711. Bittermann ny., Zombor 1896.

Dudás, Gy /szerk./: Bács-Bodrog vármegye egyetemes monográfiája I. — II. köt. Bittermann Nándor és Fia Könyv — és Kőnyomdája, Zombor 1896.

Eckhardt, F.: A bécsi udvar gazdaságpolitikája. Apostol Nyomda, Budapest 1922.

Eperjessy, G.: Mezővárosi és falusi céhek az Alföldön és a Dunántúlon 1686 — 1848. Szegedi Nyomda, Szeged, 1967.

Eperjessy, K.: Bács-Kiskun, illetve a hajdani Bács-Bodrog megye a II. József-Kori országleirásban. In: Bács-Kiskun Megye Múltjából II. köt. /szerk.: Iványosi-Szabó T. /585-670.p. Petófi Nyomda, Kecskemét 1982.

Ebner, A. /szerk./: Gara község birtokrészleti jegyzőkönyvei 1885. Kézirat. MOL S 79 13 — 14. cs.

Fekete, D.: Egy bácskai nagyközség közegészségügye 1945-ig. In: Bács-Kiskun Megye Múltjából IV. köt. /szerk.: Iványosi-Szábő T. /93 — 132.p. Petőfi Nyomda, Kecskemét 1982.

Ferenczy, E.: A magyar föld népeinek története a honfoglalásig. Franklin Nyomda, Budapest 1958.

Fényes, E.: Magyarország leirása. Beinél Nyomda, Pest 1847.

Fényes, E.: Magyarországnak és a hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja statisztikai és geographiai tekintetben I — II. köt. Trattner-Károlyi nyomda, Pest 1843.

Fényes, E.: Magyarország Geographiai Szótára I — II. köt. Kozma Vazul nyomdája, Pest 1851. Reprint kiadás: Szegedi Nyomda, Szeged 1984.

Fényes, E.: Az ausztriai birodalom statisztikája és földrajzi leirása. Landerer-Heckenast G. Nyomda, Pest 1857.

Flach, P.: Goldene Batschka, München.

Flach, P.: Geschichte über die Gemeinde Gara. In die Unserer Post 1959, Nr. 10.

Flach, P.: VASKÚT. Beiträge zur Geschichte einer überwiegend deutschen Gemeinde in der Batschka/Ungarn.

Frank, A.: Aus der Vergangenheit von Gara. In: Kunbaja. Eine ungarndeutsche Grenzgemeinde in der Nordbatschka und Umgebung. München.

Gábori, M.: A késő paleolitikum Magyarországon. Akadémia Kiadó, Budapest 1964.

Gombocz, Z.-Melich, J.: Magyar Etymológiai Szótár. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest 1936.

Grynaeus, T.: Bács-megyei gyógyító szokások és hiedelmek. In: Bács-Kiskun Megyei Közleményei II. köt. /szerk.: Horváth A. /229 - 236.p. Petőfi nyomda, Kecskemét 1974.

Grosschmidt, G.: Történelmi tanulmányok. Az utolsó Kray báró a szerbek között. A szerb vajdaság keletkezése. Bittermann ny., Zombor 1886.

Grosschmidt, G.: Történelmi tanulmányok. Mohácstól Martinovicsig. Bittermann ny., Zombor 1889.

Györffy Gy.: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. 3. Kiad. Akadémia Kiadó, Budapest 1987.

Horváth, M.: Az ipar és a kereskedelem története Magyarországon az utolsó három század alatt. Egyetemi nyomda, Buda 1840.

Hermann, E.: A bátaszéki németek és népdalok. Pfeiffer Ferdinand-féle Könyvkereskedés, Budapest 1929.

Iványi, I.: Múlt századbeli községek adófizetői és vagyoni állapotuk. In: Bács-Bodrog vármegyei Történeti Társulat Évkönyve J886. /szerk.: Margalits E./ 61 — 63.p. Bittermann Nándor és Fia Könyv — és Kőnyomdája, Zombor 1886.

Iványi, I.: Szabadka királyi város története. Bittermann József Könyvnyomdája, Szabadka 1886.

Iványi, I.: Az uj Bodrog vármegye. Aigner Lajos Könyvnyomdája, Budapest 1887.

Iványi, I.: Bács-Bodrog vármegye földrajzi és történelmi helynévtára I — V. köt. Horváth Nyomda, Szabadka 1907.

Iványi, I.: A bácskai puszták állapota és betelepítése 1763-ban. In: Bács-Bodrog vármegye Történeti Társulat Évkönyve /szerk.: Iványi I. / 1911 — 12. 72 — 73.p.

Jekelfalussy, J.: A Magyar Korona országainak helységnévtára. Pesti Könyvnyomda R. T. Budapest 1898.

Juhos, I.: A Magyar Korona országai és Bosznia és Hercegovina helységnévtára. Pesti Nyomda R. T. Budapest 1888.

Kaán, K.: A magyar Alföld. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest 1927.

Karácsonyi, J.: A magyar nemzetiségek a XVI. század közepéig. I — III. köt. Atheneum Nyomda, Budapest 1900.

Kemény G., G.: A magyar nemzetiségi kérdés története I. rész. Gergely R. R. T. Budapest 1946.

Király, L.: Az „amerika utas" agrárfejlődés Bács-Kiskunban a második világháború előtt. In: Bács-Kiskun Megye Múltjából III. köt. /szerk.: Iványos-Szabó T./ 5 — 70.p. Petőfi Nyomda, Kecskemét 1981.

Kiss, Á.: A magyar népiskolai tanítás története. Franklin Társulat, Budapest 1881.

Kiss, L.: Földrajzi nevek etimológiai szótára. Akadémia Kiadó, Budapest 1982.

Kiss, M.: A magyar délszlávok néprajza. Tankönyvkiadó, Budapest 1972.

Kniezsa, I.: Magyarország népei all században. In: emlékkönyv Szent István halálának 900. évfordulóján /szerk.: Serédi ]./ 365 — 473.p. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest 1938. Kollerffy, M. /szerk./: A magyar korona országinak helységnévtára. Atheneum Nyomdai R. T., Budapest 1887.

Kopasz, G.: Az alsófoku iskolai oktatás Bács-Bodrog megyében 1935 — 1950. In: Bács-Kiskun Megye Múltjából V. köt. /szerk.: Iványosi-Szabó T./ 183 — 214.p. Petőfi Nyomda, Kecskemét 1983.

Kőhegyi, M.: Észak-Bácska történelme az őskortól a magyarok honfoglalásáig. In: Észak-Bácska /szerk.: Gyenes A./ Budapest 1972. Kőhegyi, M.-Nagy, A.: Pénz — és gazdaságtörténeti adatok Mária Terézia korából. In: Bács-Kiskun Megyei Museumok Közleményei III. köt. /szerk.: Horváth A./ 103 — 144.p. Petőfi Nyomda, Kecskemét 1975.

Kőhegyi, M.: Gara törtenete az őskortól a honfoglalás koráig és a honfoglalástol a középkorig. fogalmazvány. Baja 1989.

Kőhegyi, M./ szerk./: Baja története a kezdetektől 1944-ig. Akadémia Kiadó, Budapest 1989.

Kreybig, L.: Az agrotechnika tényezői és irányelvei. Akadémia Kiadó, Budapest 1953.

Kutzián, I.: A körös kultúra. Budapest 1944.

Lipták, P.-Marcsik, A.: A Madaras-Téglavető avar temető csontvázmaradványainak embertani jellemzése. In: Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei IV. köt. /szerk. H. Tóth E./115 — 140.p. Petőfi Nyomda, Kecskemét 1976.

Lóczy, L.: A magyar szent korona országainak leirása. Kilián Frigyes Utóda, Budapest 1918.

Lóránd, N.: Adatok Bács-Kiskun megye gyógyszertári hálózatának kialakulásáról és neves gyógyszerészeiről. In: Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei III. köt. /szerk.: Horváth ÁJ 145 - 183.p.

Makkay, J.: A magyarországi neolitikum kutatásának új eredményei. Akadémia Kiadó, Budapest 1982.

Mérey, Gy.: Mezőgazdaság és agrártársadalom Magyarországon 1790 — 1848. Glóbus Ny., Budapest 1948.

Mócsy, A.: A római-barbár szomszédság utolsó évszázada hazánk területén. In: Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei II. köt. /szerk.: Horváth ÁJ 94 — 102.p. Petőfi Nyomda, Kecskemét 1974.

Molnár, A.: A közoktatás története Magyarországon a XVIII. században. Magyar Tudományos Akadémia. Budapest 1881.

Mozsolits, A.: A magyarországi bronzkor kronológiájáról. Erdélyi Múzeumi Egyesület, Kolozsvár 1943.

Nagy, L.: Notitiae politigo-geogrophico statisticae incliti regni Hungarie. Buda 1828.

Patay, P.: Korai bronzkori kultúrák Magyarországon. M. kir. Pázmány Péter Tudományegyetem Érem— és Régiségtani Intézet, Budapest 1938.

Pécsi, M.: A Duna-völgy magyarországi szakaszának kialakulása. Akadémia Kiadó, Budapest 1959.

Pécsi, M.-Sárfalvi, B.: Magyarország földrajza. Akadémia Kiadó, Budapest 1960.

Pécsi, M.: A dunai Alföld. Magyarország Tájföldrajza Sorozat. Akadémia Kiadó, Budapest 1967.

Petrovics, D.: A Zombor-vidéki mocsarakról. Természettudományi Közlöny XV. köt. 171. füz. 457 — 474.p. Kohn és Wein Könyvnyomdája, Budapest 1883.

Pintér, I.: A Duna-Tisza közi Mezőgazdasági Kamara 1922 — 1946. In: Bács-Kiskun Megye Múltjából III. köt./ szerk.: Iványosi-Szabó t./ 431 - 474.p. Petőfi Nyomda, Kecskemét 1981.

Pukánszky, B.: A magyarországi német irodalom története. Budavári Tudományos Társaság, Budapest 1926.

Rapcsányi, J.: Baja. Bács-Bodrog vármegye községei. Ladányi Miksa Kiadó, Budapest 1934.

Reppmann, A.: Garain derBatschkabzw. Garain derNord-Batschka. In: Unsere Post vom 2. 2. 1959, 3. 3. 1960,31. 7. 1960.

Réthly, A.: A Kárpát medence földrengései. Akadémia Kiadó, Budapest 1952.

Rubinek, Gy.: Magyarországi gazdacimtár. Pátria Irodalmi Vállalat és Nyomdai R. T., Budapest 1911.

Schuller, G.: Handschriftliche Aufzeichnungen.

Schwarz, Gy.: Magyarország népiskolái. Országos Statisztikai Hivatal, Budapest 1896.

Selmeczi-Kovács, A.: Az olajosnövénykultura kialakulása az Alföldön. In: Bács-Kiskun Megye Múltjából I. köt. /szerk.: Iványos-Szabó T./ 209 — 220.p. Petőfi Nyomda, Kecskemét 1975.

Serédi, J./szerk./: Emlékkönyv Szent István király halálának 900. évfordulóján. Magyar Tudományos Akadémia Budapest 1938.

Stefanovits, P.: Magyarország talajai. 2. kiad. Akadémia Kiadó, Budapest 1963.

Stelzer, F.: Geschichte der Bácska. Neusatz 1883.

Szabó, Cs./szerk./: Dokumentumok az 1918/19-es forradalmak Duna-Tisza közi történetéhez. Petőfi Nyomda, Kecskemét 1976.

Szabó, D.: A magyarországi úrbérrendezés története Mária Terézia korában. Magyar Történeti Társulat. Sárkány ny., Budapest 1933.

Szabó, L: A falurendszer kialakulása Magyarországon /X — XV. század/. Akadémia Kiadó, Budapest 1966.

Szabó, I./szerk./: A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában 1848 — 1914. Tanulmányok 1—2. köt. Akadémia Nyomda, Budapest 1965.

Szita, L.: Adatok Bács-Bodrog vármegye dualizmuskori népoktatásának nemzetiségpolitikai kérdéseihez. In: Bács-Kiskun Megye Múltjából V. köt. /szerk.: Iványosi Szabó T. / 443 - 496.p. Petőfi Nyomda, Kecskemét 1983.

H.Tóth, E.: Régészeti kutatások Bács-Kiskun megyében 1960 — 1971. In: Bács-Kiskun Megyei Muzeumok Közleményei II. köt. /szerk.: Horváth ÁJ 94 — 102.p. Petőfi Nyomda, Kecskemét. 1972.

Treitz, P.: A Duna-Tisza közének agrogeológiai leirása. Földtani Közlöny XXXIII. évf. 7 — 9. füzet 297- 316.p. 1903.

Varjú, J.: Szellemi művelődésünk történetének utolsó 200 éve. 1700 — 1900. Mayer nyomda, Vác 1904.

Vass, E.: A kalocsai náhije 1548. évi török adóösszeirása. In: Bács-Kiskun Megyei Muzeumok Közleményei VI. köt. /szerk.: Orosz L./ 7 — 62.p. Petőfi Nyomda, Kecskemét 1979.

Vályi, A.: Magyar Országnak leirása. A királyi universitásnak betűivel. Budán 1799.

Várossy, Gy.: A katholikus iskolaügy Magvarországon. Athenum Nyomda, Budapest 1982.

Vértes, L.: Az őskor és az átmeneti kőkor emlékei Magyarországon. Akadémia Kiadó, Budapest 1965.

Zalotay, E.: Baja népe az őskortól a középkorig. Borsod megyei Nyomda, Miskolc 1957.

Zorn, A.: Adatok a katholikus népoktatás helyzetéhez a kalocsai érsekség területén 1848-ig. In: Bács-Kiskun Megye Múltjából V. köt. /szerk.: Iványosi-Szabó T./ 97 — 138.p. Petőfi Nyomda, Kecskemét 1983. Adománylevél. III. Endre király Kéme és Poch fiainak Gara földtért adományozza. MOL Dl. 76.207. A magyar Korona országaiban az 1880. év elején végrehajtott npszámlálás főbb eredményei megyék és községek szerint részletezve. 1—2. köt. Pesti Könyvnyomda, Budapest 1882.

A Magyar Korona országainak mezőgazdasági statisztikája. A magyar mezőgazdasági statisztika fejődése az 1895. évi VIII. törvénycikk alapján végrehajtott összeirás főbb eredményei kőszegenként.- Pesti Nyomda, Budapest 1897.

A Magyar Korona országainak mezőgazdasági statisztikája. Gazdacimtár. Pesti Könyvnyomda, Budapest 1897. A Magyar Korona orrszágainak 1900. évi népszámlálása. A népességáltalános leirása községenként. Magyar Statisztikai Közlemények 1. köt. Pesti Nyomda R. t., Budapest 1902.

A Magyar Korona országainak 1900. évi népszámlálása. Magyar Statisztikai közlemények 2. köt. A népesség foglalkozása községenként. Pesti Nyomda R. T., Budapest 1904.

A Magyar Korona országainak vasutjai az 1900., 1901., 1902. években. Magyar Statisztikai 10. köt. Pesti Nyomda R. T., Budapest 1905.

A Magyar Szent Korona országainak állatlétszáma az 1911-1 évi február 28-i állapot szerint. 1. rszé. Magyar Statisztikai Közlemények 41. köt. Pesti Nyomda R. T., Budapest 1913.

A Maygar Szent Korona országainak 1901 — 1910 évi népmozgalma községenként. Magyar Statisztikai Közlemények 46. köt. Atheneum ny., Budapest 1913.

A Magyar Szent Korona országainak 1910. évi népszámlálása. A népesség adatai községek, népesebb puszták, telepek szerint. Magyar Statisztikai Közlemények 42. köt. Atheneum ny., Budapest 1912.

A Magyar Szent Korona országainak 1910. évi népszámlálása. A népesség foglalkozása és nagyipari vállalatok. Magyar Statisztikai Közlemények 42. köt. Pest Nyomda R. T., Budapest 1913. A telepítések befejezése a bácsi kerületben. 1789. MOL Imp. E 125.b.43., 150. A telepítések 1786 - 87-i előirányzata. 1785 - 1786. MOL Imp. E 125.b.l6.202/a.

Az 1827.VII.t.c. alapján elrendelt összeírás / Conscripto regcolaris art. VII. 1827. ordináta 1928 — 32. MOL Arch. palatinale N 26 - 27. 31.es.No. 25 - 33.

Az 1920. évi népszámlálás. A népesség főbb demográfiai adatai községek és népesebb puszták, telepek szerint. Magyar Statisztikai Közlemények 69. köt. Pesti Nyomda R. T., Budapest 1923.

Az 1920. évi népszámlálás. A népesség foglalkozása és a nagyipari és kereskedelmi vállalatok községenként. Magyar Statisztikai Közlemények 71. köt. Pesti Nyomda R. T., Budapest 1925.

Az 1930. évi népszámlálás. Demográfiai adatok községek és külterületi lakott helvek szerint. Magyar Statisztikai Közlemények 83. köt. Stephaneum Nyomda, Budapest 1932.

Az 1930. évi népszámlálás. Foglalkozási adatok községenként és külterületilakott helyek szerint, továbbá az ipari és kereskedelmi nagyvállalatok. Magyar Statisztikai Közlemények 86. köt. Stephaneum Nyomda, Budapest 1934. Az 1941. évi népszámlálás. Demográfiai adatok községek szerint. Staitsztikai Kiadó, Budapest 1976. Az 1941. évi népszámlálás. Foglalkozási adatok községek szerint. Statisztikai Kiadó, Budapest 1975. A zombori admninisztráció uj telepeseinek kimutatása 1785 — 1786. MOL Imp. E 125.b.12., 72. Bács-Bodrog vármegye Hivatalos Lapja 1903 — 1905. Bácsi kerületi telepesek 1787. MOL Imp. E 125.b.34., 69.

Beteg telepesek ápolása a zombori kerületben. 1787. MOL Imp. E 125.b.27., 29.

Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai 1660 — 1664. 1—2. köt. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest 1904 - 1908.

Földterület 1936 — 1962. Községsoros adatok. Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat. Statisztikai Kiadó, Budapest 1988.

Gara község házadóösszeirási lajstromai az 1930., 1941., 1944. évekről. Gara község képviselőtestületi üléseinek jegyzőkönyvei 1936.

Gara község térségében érzékelt földrengések epicentruma a legrégibb időktől 1944-ig. Kézirat. MTA Földrengésjelző Obszervatóriuma, Budapest 1988.

Johann Georg Seiter zombori lakosnak a német birodalomba, bácskai telepesek toborzásához Passbriefe 1752. MOL-Wiener Haus-, Hof- und Stadtarchiv.

Magánfödesuraknál letelepdő bevándorlók 1787. MOL Imp. E 125.b.27., 12/A.

Magyarország állatállománya, gazdasági és gépfelszerelése és gyümölcsfaállománya az 1935. évben. Magyar Statisztikai Közlemények 100. köt. Stephaneum Nyomda, Budapest 1937.

Magyarország földbirtokosai és földbérlöi. /Gazdacimtár./ 1925. Pesti Könyvnyomda R. T., Budapest 1926. Magyarországa földbirtokosai és földbérlöi. /Gazdacimtár./ 1935. Franklin Nyomdai R. T., Budapest 1937.

Magyarország helyiségeinek 1773-ban készített hivatalos öszszeirása /Lexicon universorum Regni Hungarie locorum populosorum ect.../ Magyar Békeküldöttség Kiadása. Hornyánszky ny., Budapest 1920. Magyarország községeinek háztartása az 1908. évben. Magyar Statisztikai Közlemények 39. köt. Pesti Nyomda R. T. Budapest 1913.

Magyarország községeinek háztartási viszonyai az 1934. évi községi előirányzatok. Magyar Statisztikai közlemények 93. köt. Pesti Lioyd-Társulat Könyvnyomdája. Budapest 1935.

Magyarország községeinek háztartási viszonyai az 1940. évi községi előirányzatok szerint. Athenum Irodalmi és Nyomdai R. T., Budapest 1943.

Magyarország mezőgazdaságának főbb üzemi adatai az 1935. évben a gazdaságok nagysága szerint. Magyar Statisztikai Közlemények 112. köt. Stephaneum ny., Budapest 1941.

Magyarország mezőgazdaságának főbb üzemi adatai az 1935. évben törvényhatóságok és községek szerint. Magyar Statisztikai Közlemények 105. köt. Stephaneum ny., Budapest 1938.

Magyarország müvclész ágak szerinti terjedelme és földjövedelme. Hivatalos adatok szerint a Nagyméltóságú Magyar Királyi Helytartótanács rendeletéből kimutatva. A magyar kir. egyetemi nyomdából, Budán 1865. Magyarország városainak és községeinek népessége az 1850., 1857. és 1870. években. Történeti Statisztikai Kötetek. Statisztikai Kiadó, Budapest 1984.

Mezőgazdasági Statisztikai Adatgyűjtemény 1870 — 1970. III. köt. Állattenyésztés 5. Bivaly-, szamár-, öszvér-, kecske és baromfi tenyésztés. Statisztikai Kiadó, Budapest 1972.

Mezőgazdasági statisztikai Adatgyűjtemény 1870 — 1970. III. köt. Állattenyésztés. 4. Juhtenyésztés. Statisztikai Kiadó, Budapest 1972.

Mezőgazdasági Statisztikai Adatgyűjtemény 1870 — 1970. III. köt. Állattenyésztés. 3. Lótenyésztés. Statisztikai Kiadó, Budapest 1972.

Mezőgazdasági Statisztikai Adatgyűjtemény 1870 — 1970. III. köt. Állattenyésztés. 2. Sertéstenyésztés. Statisztikai Kiadó, Budapest 1972.

Mezőgazdasági Statisztikai Adatgyűjtemény 1870 — 1970. III. köt. Állattenyésztésztés. 1. Szarvasmarhatenyésztés. Statisztikai Kiadó, Budapest 1972.

Mezőgazdasági Statisztikai Adatgyűjtemény. Földterület. Községsoros adatok. Statisztikai Kiadó, Budapest 1972.'

Negyedévi települési kimutatások az ország különböző részeiből. 1787. MOL Imp. E 125.b.28., 13. Növénytermelés I — II. köt. 136 — 162. Községsoros adatok. Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat. Statisztikai Kiadó, Budapest 1975.

Protocolla cameralium administrationum in variis negotns subnissa MOL E 64.a.4.27.28.cs. 1784 — 85. Szólások és közmondások Garán és Környékén. Kézirat. Szerző ismeretlen. Magyar Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattár Kéziratgyűjtemény 311 — 316 sorsz.

Szőlőtermesztés 1873 — 1965. Községsoros adatok. Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat. Statisztikai Kiadó, Budapest 1976.

Telepesfalvak templomainak felszerelése 1785 - 1786. MOL Imp. E 125.b.19.270. Telepesfalvak templomainak felszerelése 1785 — 1786. MOL Imp. E 125.b.31.32. Telepeseknek vásárolt lovak 1787. MOL Imp. E 125.b.29.33.

Telepesek részére kiszolgáltatott gyógyszerek a zombori kerületben 1785 — 1786. MOL Imp. E 125.b.l2.132. Telepítési költségek a zombori kerület számára 1785 — 1786. MOL Imp. E 125.b.19.273. Telepítési költségelőirányzat 1785 - 1786. MOL E 125.b.16.212. Telepitett falvakba helyezendő iskolamesterek és fizetésük. 1787. MOL Imp. E 125.b.34.70.

 

Landkarten

Baja-Szabadka-Ujvidék-Zomborpostautjai. MOL Sl2.Div.XVIII. No 37:1.

Bács-Bodrog megye. MOL S12.DivXI. No. 90.

Bács és Bodrog megye áttekintő térképe 1825. MOL Sil. No 505/a.

Bács és Bodrog megye áttekintő térképe kb. 1790-es évekből. MOL Sil No. 505/1.

Bács megye. MOL SÍ2 Div.X.No. 6:1, 6/2.

Bács megye áttekintő térképe kb. az 1800-as évek elejéről. MOL Sil No. 230.

Bács megye áttekintő térképe a posta, kereskedelmi és katonai utak feltüntetésével 1785 — 1788. MOLS12.Div.X.

No. 6:1.

Észak Bácska. Kamarai birtokok 1777. MOL Sil No. 1056.

Gara község kataszteri térképe. Kecskeméti Levéltár.

Gara község villamosítási térképe 1927. Kecskeméti Levéltár.

Magyarország déli része MOL S12 Div.X. No. 100.

Mosztonga folyó. MOL S12 Div.XIII. No. 88.

Oszták-Magyar birodalom postajáratai. MOL S12. Div.XI. No. 21.

Szekcsöi Duna-szakasz vízrajzi és úttérképe. MOL S12. Div.XIII. No. 290.

Szekcsövel határos községek 1798. MOL S12. Div.XII. No. 290.

Szlavóniai határőrvidék áttekintő térképe. MOL S12. Div.X. No. 46.

(MOL. = Magyar Orszgos Levéltár. = Ungarisches Landarchiv Budapest. S. = Signatur.)

 

 

   
Előző fejezet Következő fejezet