Pogány község gazdasági programja

2015 - 2019

 

 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. Tv. 116. § az önkormányzatok gazdasági programjával kapcsolatban, a következőket írja elő:

„(1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.

(2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól.

(3) A gazdasági program, fejlesztési terv, helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével, a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.

(4) A gazdasági program, fejlesztési terv - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban - tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.

(5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet, a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani."

 

Pogány község gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló általános körülmények:

 

A gazdasági programban meghatározott célok eléréséhez, a Képviselőtestületnek, az alábbiakat kell figyelembe vennie:

 

Pogány község gazdasági helyzete és a várható változások:

A vagyon az elmúlt négy évben növekedett, melynek oka, hogy az Önkormányzat saját erőből, önkormányzati forrásokból fejlesztéseket tudott megvalósítani, sikeres pályázatokon vett  részt. Feladatunk,  hogy a  helyi  és  a térségi  sajátosságokat kihasználva, minél több pályázaton induljunk.

Hamarosan megnyílnak az újabb lehetőségek a különböző operatív programok keretein   belül.

Ahhoz, hogy reális jövőképet tudjunk alkotni (különösen 5 évre előre), tisztában kell lenni falu anyagi kondícióival és a várható tendenciákkal.

Szem előtt kell tartani, hogy a központi állami támogatás évről évre folyamatosan csökken.

A Képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert és az elképzeléseivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a rendszer által nyújtott lehetőségeket.

Az Önkormányzatnak likviditási gondjai nincsenek, pénzügyileg kiegyensúlyozott, de nagyobb léptékű fejlesztésre,  beruházásra csak akkor nyílik lehetőség,  ha arra pályázati forrás van. Az Önkormányzat saját bevételei csak kisebb, közepes munkák finanszírozására, valamint pályázati önerők biztosítására elegendőek.

 

Az Önkormányzat vagyonszerkezete

A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó főbb ingatlanok: a közterületek, utak, árkok.

Korlátozottan   forgalomképes   törzsvagyon   körébe   tartozó   főbb   vagyonelemek:

intézmények, középületek, sportpálya, stb.

Forgalomképes vagyon körébe tartoznak az ingatlanok, a beépítetlen földterületek.

Az Önkormányzat vagyona a 2014. évi zárómérleg alapján 1.355.115 e Ft.

 

A gazdasági program 2015-2019

Alapvető célkitűzések:

 

Idegenforgalom

Az idegenforgalom a falu azon ágazata, ahol még vannak kiaknázatlan lehetőségek.

Ki kell használni azt, hogy a magyarországi zarándokutak a falunkon keresztül vezetnek,   illetve   tagjai   vagyunk   a   „Gyere   gyalog!"   turisztikai   útvonalnak.   A Horvátországot   is   érintő   kerékpár   útvonalnak,   valamint   külterületünkön   épülő turisztikai központnak (családi park) fejleszteni kell a turisztikai vonzerejét.

A turisztika fontos azért is,  mert munkahelyteremtő és megtartó képessége is jelentős lehet.

Az idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések:

Ebben a tekintetben a képviselő testület áttekintette a faluban lévő eladó házakat, jelenleg a kiválasztott ingatlan értékbecslése van folyamatban.

 

Infrastruktúra

Az infrastrukturális fejlesztések pozitív irányba befolyásolják a falu fejlődését. Az infrastruktúra-fejlesztést gyakran más fejlesztésekkel elért eredmények kényszerítik ki, illetve a megvalósult infrastruktúra gyakran újabb fejlesztési igényeket indukál, illetve megnyitja a továbblépés lehetőségét.

Az Önkormányzat ezért fontosnak tartja a közúthálózat, a járda, a vízvezetékrendszer, a közvilágítás és a szennyvíztelep bővítését. Legfontosabb feladatunk megfelelő forrásokat teremteni a fenti fejlesztések megvalósításához.

A feladatok közül több párhuzamos ügyintézés és pályázatbeadás van folyamatban, a közút hálózat a legkritikusabb pont. A falu bekötőútja a buszfordulóig a Közút Kezelő kezelésében van, folyamatosan javítják, de teljes aszfaltozásra, felújítására a megkereséseinkre a válasz az volt, hogy ilyen típusú utak helyreállítására nincs pályázat. Az Önkormányzat kezelésében lévő utak, a szennyvíz beruházás következtében kerültek rossz állapotba. Jelenleg egy pályázatot tudtunk beadni, „Az Önkormányzatok fejlesztése 2015 belterületi utak, járdák hidak felújítása" alcím alatt. Jelenleg elbírálás alatt van a pályázat.

A Közvilágításban az Önkormányzat, váltott, nem az E-ON a szolgáltató, hanem a Magyar Villamos Művek. Az üzemeltetési feladatokat a VATT - ETA Kft végzi, jóval kedvezőbb tarifával. A képviselő testület a közvilágítás korszerűsítését célul tűzte ki több tárgyalást folytatunk, még nem történt döntés. A szennyvíz beruházás közel három éve már átadásra került, a kapacitások az elmúlt időszakban megnövekedtek, a szennyvíz telep bővítését tervezzük, jelenleg a tervező kiválasztása van folyamatban. Az ivóvízvezeték rendszer, felújítása a szükséges munkálatok a DRV szolgáltatóval közösen történek.

 

Közfoglalkoztatás

A közfoglalkoztatás rövid időtartamú (2-4 hónap) és hosszabb időtartamú (2-12 hónap) közfoglalkoztatási pályázati rendszert biztosít, nagyarányú állami támogatással, melyben továbbra is részt kívánunk venni. Lehetőség szerint pályázunk diákmunkára, illetve oktatási programokra.

 

A településfejlesztési célkitűzések

Településfejlesztési célkitűzésünk, hogy az önkormányzati vagyon, a Képviselő testület   ciklusa  alatt   ne   csökkenjen.

Csak olyan fejlesztéseket vállaljunk, melyekkel a megvalósuló eszközöket, programokat a működtetés során is, zökkenőmentesen finanszírozni tudjunk. A településfejlesztés a széles nyilvánosság biztosítása mellett történjen, mivel ez a biztosítéka annak, hogy az elméleti fejlesztési tervekből, azok valósuljanak meg, melyek tényleg a település jövőjét, hosszú távú fejlődését, fejlesztését szolgálják. A településfejlesztésbe - az eddigiektől nagyobb arányban- be kell vonni a helyi lakosságot, a vállalkozókat és az önszerveződő közösségeket.

 

A településrendezési terv

Az Önkormányzat területrendezési terve a településfejlesztés egyik alapdokumentuma, amely kijelöli a településen belül az egyes településrészek funkcióját, jellegét.

Feladatunk, hogy áttekintsük a településrendezési tervet, szükség esetén lépéseket tegyünk a rendezési terv módosítására, valamint a rendezési tervben szereplő fejlesztések megvalósítására. A rendezési tervet 2009-ben fogadta el a testület, azóta nem volt módosítva.

 

Felkészülés a pályázatokra

Mivel a Képviselő-testület mandátumának időszaka alatt jelentős pályázati források nyílnak meg, fontos a pályázatok folyamatos nyomon követése. A sikeres pályázatok érdekében:

Jelenleg egy már megnyert de még be nem fejezett pályázat van a Falufejlesztési pályázat.  Az  elkövetkezendő  hetekben  zárul  azzal,   hogy  letelepítjük  az  utca bútorokat.

Egy pályázatunkat már elbírálták, a Kossuth utca - Rákóczi utca közötti rétegvíz feltörésének megszüntetésére beadott pályázat (4.264.000,-Ft), jelenleg a kivitelező kiválasztása van folyamatban.

 

A helyi adókkal kapcsolatos célkitűzések

A helyi adók esetében az adóztatást úgy alakítottuk ki, hogy az egy meghatározott stabilitást, állandóságot, biztos bevételi forrását jelentsen, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört illetően.

A helyi adóztatás során:

Az adóbevételek növelése érdekében fokozott figyelmet fordítunk arra, hogy

Az adóztatásban dolgozó kolléga anyagi érdekeltségének növelése érdekében, évente áttekintjük az anyagi érdekeltségi rendszerére vonatkozó helyi szabályozást, és azt szükség esetén módosítjuk, aktualizáljuk.

 

Közigazgatás

Az Önkormányzat közigazgatási feladatait a Szalánta Közös Önkormányzati Hivatal Pogányi Kirendeltsége látja el.

A kirendeltséggel kapcsolatos konkrét fejlesztési elképzelések:

 

Önkormányzati helyiség gazdálkodása

A helyiségeink kihasználásának lehetőségeit felül kell vizsgálni. Kevés épülettel rendelkezünk, a közfoglalkoztatás, a falugondnoki feladatok folyamatos, zökkenőmentes ellátása érdekében telephelyre van szükségünk. Az iskolabővítéssel kapcsolatos lehetőségeket is át kell tekintenünk. Az iskola tetőterében van a helytörténeti gyűjtemény a helyiség pályázati forrásokból felújításra került, ezzel 5 év fenntartási időszakot vállaltunk. Az iskola bővítését csak akkor tudjuk megvalósítani, ha a helytörténeti gyűjteményt áthelyezzük, az engedélyekre várunk.

 

A vízrendezés és csapadékvíz elvezetés

Az Önkormányzat biztosítja az egészséges ivóvízellátás szolgáltatást.

Az ivóvízzel történő ellátás DRV szolgáltatón keresztül történik. Az ivóvíz hálózat korszerűsítése az elkövetkezendő években  elengedhetetlen  lesz,  már történtek egyeztetések a társulaton belül, de pályázati lehetőségek nélkül a koncessziós díj nem elégséges a költségek fedezéséhez.

Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása szükséges:

 

Csatornázás

A szennyvízelvezetési rendszer megépült, már az átadás után látszott, hogy a telep kihasználtsága 100%-os, az elkövetkezendő időben az egyik legfontosabb feladat a telep bővítésének megtervezése, engedélyeztetése és kivitelezése. Erre a forrás rendelkezésre áll, már az egyeztetéseknél tartunk.

 

A köztemető fenntartás

Falunkban nagymértékben megnövekedett az urnás temetkezések száma. Új urnás temetkezési helyeket kell kijelölni és új sírhelyeket kialakítani. Pótolni kell a kiöregedett tujákat és meg kell újítani a temetőkapukat.

 

A helyi közutak és közterületek fenntartása

A helyi közutak fenntartásával kapcsolatban a közúthálózat olyan mértékben tönkrement, hogy nem felel meg a falu igényeinek. E területen szükséges:

 

A köztisztaság és településtisztaság fenntartása

A közterületek megfelelő színvonalon történő fenntartásához a következő feladatokat határozzuk meg:

A közterület fenntartási feladatokat az Önkormányzat látja el. A színvonalas munka elvégzése érdekében gépek beszerzésére került sor: Traktor, pótkocsi, gréder, hótoló, fűkasza beszerzését támogatta a képviselő testület.

 

A köztisztaság és településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében, az Önkormányzat:

Közterületeinket a jövőben is kiemelt figyelemmel gondozzuk, virágosítjuk, parkosítjuk.

 

A közbiztonság helyi feladatainak ellátása

Az egyik legfontosabb feladatunk helyi közbiztonsági feladatok ellátása. Ennek érdekében:

 

Oktatási, nevelési intézmények

Önkormányzatunkhoz tartozó  egyetlen  önálló köznevelési  intézmény  az  Óvoda, amely    két    csoporttal    működik,    teljes    kihasználtsággal. Az óvodával egy intézményben működik a családi napközi, amely bölcsője az óvodának. Tapasztalat, hogy a családi napközi, az óvoda és az iskola egységes rendszere biztosítja a családok számára a teljes körű ellátást egy épületen belül.

Az általános iskola fenntartását és működtetését 2013-tól a Klebelsberg Intézmény Fenntartó Társulás     végzi.     Az     épület     az     Önkormányzaté,     tulajdonosi kötelezettségünknek eleget teszünk, de ezen felül is támogatjuk az iskolát, hisz főleg pogányi gyerekekről van szó.

2014-ben egy megkeresés alapján megkezdte működését a Dallam Zeneiskola, ezt a lehetőséget sok pogányi fiatal igénybe veszi. Az iskola rendszeresen részt vesz a falu rendezvényein.

A továbbiakban  is cél  a családi  napközi,  az óvoda és az iskola egységének fenntartása.

 

Civil szervezetek

Pogányban sok civil szervezet működik, településünk legnagyobb értékei közé tartoznak. Munkájukat anyagi támogatáson kívül is segíteni kell. A rendezvények szervezésében, lebonyolításában munkájuk nélkülözhetetlen. A civil szervezetek és az Önkormányzat szerves egységet képeznek a falu életében, kiegészítik egymást. Az együttműködést tovább kell gondolni és fejleszteni.

 

Gondoskodás az egészségügyi ellátásról

Az Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása Fenntartjuk:

     

Gondoskodás a szociális ellátásról

A megkötött megállapodásokat évente szükséges aktualizálni, ha ez megtörténik, akkor a jelenlegi rendszerben tovább is el tudjuk látni a kötelező feladatainkat.

 

Kultúra, rendezvények

A közművelődés és kulturális tevékenységekkel kapcsolatban, a jogszabályokban előírt szolgáltatásokat biztosítjuk és a szolgáltatások színvonala emelése érdekében, pályázati lehetőségek kihasználásával megépítettük a Faluházat. Létrehoztuk a honlapot, könyvtárat működtetünk, számtalan programmal várjuk az érdeklődőket. A helyi újság megjelenését támogatjuk. A rendezvények színvonalas lebonyolításához nélkülözhetetlen az Önkormányzat anyagi támogatása, a költségvetésben erre keretet tervezünk. Éves szinten kiemelt rendezvényeink vannak, amelyeket a Nemzetiségi Önkormányzatok segítségével bonyolítunk. A hagyományok ápolását kiemelten kezeljük. Az elkövetkezendő időszakban is arra kell törekednünk, hogy értékeinket megtartsuk, programokkal teli közösségi életet építsünk.

 

Sport

A falunkban egy Sportegyesület tevékenykedik. Az egyesületet működését minden évben az Önkormányzat támogatja. Az elkövetkezőkben törekedni kell arra, hogy ne csak egy szakosztály működjön, hanem nyitni kellene a labdarúgáson kívül más sportágak felé is.

Ebben a ciklusban meg kell tervezni és kivitelezni az egészségparkot, a tónál lévő háromszög területén.

 

A nemzetiségi jogok érvényesítésének biztosítása

Az Önkormányzat Képviselő-testülete, a hivatalán keresztül biztosítja a nemzetiségek jogainak érvényesülését. Minden segítséget megadunk, hogy nemzetiségeink megfelelő módon részt vegyenek a település életének színesítésében.

 

Elismerések, díjak

Elismerések, díjak létrehozásának, alapításának a lehetőségét meg kell vizsgálni. A feltételrendszert ki kell dolgozni.

 

Záró gondolatok

Önkormányzatunk alapvető célja az, hogy a mi falunk tovább fejlődjön, a közszolgáltatások színvonalát emeljük, javítsuk polgárainak életminőségét. Ebben a törekvésben számítunk a falu minden polgárára, a civil szervezetekre, a nemzetiségi önkormányzatokra, a vállalkozásokra, a közszolgáltatókra, az állami és önkormányzati intézményekre, mindenki aktív részvételére, együttműködésére. Arra törekszünk, hogy a különböző erőket és tevékenységeket a lehető legnagyobb mértékben összehangoljuk a közös célok érdekében.

Mint polgármester és a Képviselő-testület tagjai, ebben a munkában felelősségteljesen szeretnénk a ciklus végéig együtt dolgozni, a programot megvalósítani.

 

Pogány, 2015. július 14.

 

Dragovácz Ágnes

polgármester