Előző fejezet Következő fejezet

BÓDI Zsuzsanna

Cigány Néprajzi Tanulmányok Studies In Roma (Gypsy) Ethnography

1993-2000

Bibliográfia - Bibliográfia - Bibliography

 

Bd. 1.: 1993

Cigány népi kultúra a Kárpát-medencében a 18-19. században

Roma (Gypsy) culture in the Carpathian Basin in the 18th'-19"' centuries

 1. BARNA GÁBOR: Előszó. Foreword, pp. 5-8.
 2. GUNDA BÉLA: Cigány népi  kultúra a Kárpát-medencében a  18-19. században. Roma (Gypsy) culture in the Carpathian Basin in the 18th-19th centuries, pp. 9-12.
 3. DARÓCZI ÁGNES: A cigány közösségek értékrendje. The Scale of Values of Gypsy Communities. Le románe kozäššegongo molesko undo. pp. 13-17.
 4. SZABÓ   JUDIT:   Cigányok   egy   magyar-román   közösségben,   a   Maros   menti Gernyeszegen.
 5. Gypsies in the mixed Romanian-Hungarian community of Gernyeszeg on the Maros river.
 6. Le ŕom andek ungriko-rumunkko gav, andej Gemjesega kaj o Maroši, pp. 18-28.
 7. WILHELM GÁBOR: Kultúra, társadalom, etnicitás az oláh cigányoknál. Culture, society and ethnicity among the Gypsies. O taršadalmo thaj i etnicitaša kaj le ŕom.pp. 29-37.
 8. ZSUPOS ZOLTÁN: Az erdélyi sátoros taxás fiskális cigányok csoportszerveződése a 18. században. Group organization of the Tansylvanian gold-washing Gypsies in the 18th century. Ŕomane kumpaniji (kesave navenca: cerhara, taksaša, fiškáliša) anda Erdeji undo 18to beršešelto. pp. 38-43.
 9. BAKÓ   FERENC:   Cigány  kézművesek  egy   alföldi   falu  társadalmában.   Gypsys artisans in the society of a village on the Great Plain. Ŕomane meštera andek alföldickone gavesko taršadalmo.  pp. 44-48.
 10. BÓDI ZSUZSANNA:  A vándor cigányok táplálkozási  szokásai és a változások tendenciái. Dietary customs of wandering Gypsies and the tendencies of change. Ledromarickone romenge xamaske sokasa thaj le boldimange tendenciji. yp. 49-56.
 11. WEINEROVÁ, RENÁTA: A nagymihályi (Michalovce) romák táplálkozási rendje Kladno körzetében. The dietary customs of the Michalovce Gypsies in Kladno. O xamasko ŕindo le mixalovcenge ŕoma (krujal o Kladno) pp. 57-59.
 12. VOIGT VILMOS: Legrégibb adataink a magyarországi cigány folklórról - és ezek problémái. Around first traces of Gypsy folklore in Hungary. Ŕomanji niposki kultúra andel Karpatongi medenca andel I9to thaj 20to beršešelto. pp. 60-72.
 13. HADHÁZY ANTAL: A cigányok vallásos kultúrája - a lelkész (egyház) szemszögéből. The religious cultur of Gypsies - of the point of view of the minister. Sar dikhel ek rašaj le romengi religijaki kultúra, pp. 73-75.
 14. POZSONY   FERENC:   A   Háromszéki   magyarajkú   cigányok   vallásos   hitélete. Religious life of the Hungarian-speaking Gypsies of Háromszék.  O Haromsekake ungrikone šibake Romengo religijako trap. pp. 76-80.
 15. EPERJESSY ERNŐ: Moirák - Párkák - Uringyék. A mitikus sorsasszonyok szerepe a beás cigány néphitben, és interetnikus vonatkozásai. Moerae - The Fates - The U ringé.  The role of the mythical fates and its interethnk relations in the popular beliefs of the boyash Gypsies.   'Mojri' - 'Parki' thaj 'Urindjľ Mitika šoršake iuvlja undo bejašicko niposko patjavipe. pp. 81 -90.
 16. KRÍZA ILDIKÓ: Narratív hagyomány a magyar cigányság körében. The narrative tradition among Hungarian Gypsies. Naŕativno tradicija maškár le rom ando Ungro. pp. 91-97.
 17. GÖRÖG VERONIKA: A megvetés természetrajza. The natural history of contempt. Le ŕucimasko termeseto. pp. 98-1 17.
 18. NAGY OLGA: Cigány mesék vizsgálatának néhány tanulsága. Some lessons from a study of Gypsy tales. Le románe paramičenge vižgalatoske unji sittjimata. pp.  1 18- 124.
 19. FARAGÓ JÓZSEF: Egy fiattal vi mesemondó az  1810-es években. A srory-tellei from Fiatfalva in the 1810s. Jek paramičari andaj Fijatfalva andel 1810 ale herša. pp. 125-131.
 20. KÜLLÖS   IMOLA:   A  cigányok  ábrázolása  a   17-18.   századi   kéziratos   közköltészetben. The portrayal of Gypsies in 17"'-18th century popular poetry in manuscript. Sar abraiolin le ŕomen ande 17to thaj 18to vasteskirinde költeseto. pp. 132-150.
 21. ALBERT ERNŐ: Adatok a háromszéki cigányokról és költészetükről. Data on the. Gypsies of Háromszék and their folk poetry. Adatura palerom ande/ Haromseka thai lengo niposko költeseto. pp. 151-173.
 22. VASVÁRI ZOLTÁN: A kártya a cigányság életében. Játék, jóslás - mentalitás. The role of cards in the life of the Gypsies. Games, prediction - mentality. Le lila andel ŕomengo trajo. pp. 174-185.
 23. KAKUK  MÁTYÁS:   Cigányok   Kunszentmárton   18-19.   századi   anyakönyveiben. Gypsies in the  18th and 19th century registers of Kunszentmárton.  Le ŕom andel Kunsentmartonoske matrikuli andel 18ti thaj 19ti šeltura. pp. 186-195.
 24. RÉGER ZITA: Orális kultúra és nyelvi szocializáció magyarországi cigány nyelvi közösségekben. Oral culture and language socialization in romani-speaking societies in Hungary. Orališo kultura thaj šibaki socijalizacija andel ungroskerománe šibake közöššegura. pp. 196-206.
 25. KIRÁLY    ERNŐ:    Vajdasági cigány népdalok. Gypsy   songs   in Vojvodina (Yugoslavia).  Ŕomane gilja andej Vojvodina (Jugoslavia) pp. 207-230.
 26. KOVALCSIK  KATALIN:  A  beás cigányok népzenei  hagyományai.  Folk music traditions of Boyash Gypsies. Le bejašickone ŕomenge gilja undo Ungro. pp. 23 1-244.
 27. LANGE, BARBARA ROSE: Isteni rend és cigány identitás: A zenei stílus használati módjai egy magyar pünkösdi gyülekezetben. Divine order and Gypsy identity: The uses of musical style in a Hungarian pentecostal church. O 'devlikano ŕindo' thaj i 'ŕomani identitása' - muzikake štiluša andek ungriko rusaljengi kongregacija. pp. 245-254.
 28. BALÁZS GUSZTÁV: Botoló a szatmári cigányoknál. The stick-dance of the Gypsies of Szatmár countn: Le rovljale khelimata kaj le rom andej Satmara, pp.255-261
 29. PALÁDI-KOVÁCS ATTILA: Zárszó. Postcript. pp. 263-267.                  '

Bd. 2.: 1994

Az 1. Nemzetközi Cigány Néprajzi-, Történeti-, Nyelvészeti és Kulturális

Konferencia előadásai (Budapest, 1993. március 16-20.) Readings of the 1st International Conference on Gypsy Ethnography, History, Linguistics and Culture (March 16-20, 1993, Budapest)

 1. BÓDI ZSUZSANNA: Előszó. Foreword, pp. 7-10.
 2. ROSTÁS-FARKAS GYÖRGY: Putcrdyipe. Megnyitó. Opening, pp. 11 -16.
 3. EPERJESSY ERNŐ: A magyarországi cigány néprajzi kutatások időszerű feladatai. Topical Tasks of Gypsy Ethnographic Research in Hungary. Le ungrikonethmeske romenge puranyimaston rodiine vramutne trabi. pp. 17-31.
 4. UJVÁRY ZOLTÁN: A cigányság néprajzi kutatásának néhány kérdéséről. On somequestions of Gypsy ethnographic research. Pa le romenga narodotnya puranyimaske any i pushipe. pp. 32-38.
 5. DÁVIDOVA, EVA - LÁZNIČKOVÁ, ILONA: Museum der Romakultur in Brno. A cigány kultúra múzeuma Brnoban. O romano phurikano kher - Romano múzeum, pp. 39-52.
 6. SZUHAY PÉTER: A Néprajzi Múzeum cigányság történetével foglalkozó kiállításairól. Exhibitions of the Ethnographic Museum Dedicated to the History of the Gypsies.  Pa  le narodnone muzeosko,   le  romenga pecipijasa butyikerdo avritordyaripe. pp. 53-68.
 7. KENRICK, DONALD: Romanies in the Nazi period - what do we know and what do we not know'? Romák a náci korszakban - mit tudunk és mit nem? E roma tela e naz.isti, so zhanas, so na zJianas? pp. 69-78.
 8. ACTON, THOMAS A.: Unity in Diversity. Can cultural division be a source of strength to the románi peoples facing current crises in europe? Egység a különbségben. Lehet-e a kulturális széttagoltság az erő forrása az európában ma krízishelyzetlelszembenéző roma népesség számára. Jekhipe ande o kaversaripo: shaj avel ande o kulturalno phagerdyipo la zorako fundo ande e Europa kana adyes   nasvalyimasa jakhendar dikhenpe le roma? pp. 79-98.
 9. MIHÓK, BRIGITTE: Die Roma in Rumenien. Neue Formen der Diskriminierung seit 1990. A cigányok diszkriminációja Romániában. A diszkrimináció új formái az. 1990-es években. Roma ando vlaxiko them la diskriminacijake nyeve fonni ande le 1990-tibersha. pp. 99-106.
 10. BÓDI ZSUZSANNA: Fémműves cigányok Magyarországon. Gypsy Metal-smiths in Hungary. Chokajara roma po ungriko them. pp. 107-121.
 11. GÖRÖG VERONIKA: A cigány folklór. Eredete hitelessége és sajátosságai. The Gypsy Folklore. Origin Authenticity and Characteristic. Romano folklore redechina thaj redechinyipo. pp. 122-147.
 12. FARAGÓ JÓZSEF: Régi székely népballadák a magyar cigányok örökében. Old Székely Folk Ballads Preserved by Romungros. Dulmutane sekelyicka narodutne balladi mashkar le unrikone ungrothemeske roma. pp. 148-155.
 13. BALÁZS GUSZTÁV: A kelet-magyarországi cigányok tánckultúrája. The Dance Culture of East Hungarian Gypsies. Le orient-ungrikone themeske romenge khelyimasko sitty. pp. 156-174.
 14. KERÉKGYÁRTÓ ISTVÁN: Cigány képzőművészet Magyarországon. Gypsy Artist in Hungary. Rományi artistika po ungriko them. pp. 175-185.
 15. ZSUPOS ZOLTÁN: Az erdélyi sátoros taxás fiskális cigányok nevei a 18. században. Names of Transylvanian nomadic tax-paying Gypsies in the 18th century. Le cerhara taxikane fishkala romenge anava kaj le 18. shelhersha ande o ardyalo. pp. 186-194.
 16. KAKUK MÁTYÁS: A magyar nyelv cigány jövevényszavainak vizsgálatáról. On the Research of Gypsy Loanwords in the Hungarian Language. Pa la ungrikonya shibako románe avutne vorbengo rodipe. pp. 195-203.
 17. ŠAIP, YUSUF: The Norm and its Construction. A nyelvi norma és létrehozása. La shibaki norma thaj kodolako keripo. pp. 204-211.
 18. LEWKOWICZ  B.,   ANDRZEJ: Obstacles in Language Communication among Gypsys   (Roms)   and   Perspective   of the   Development  of the   Gypsy   (Románi) Language. A cigányok (romák) közötti nyelvi kommunikáció akadályai és a cigány (roma)  nyelv fejlődésének perspeklívéija.   La shibaki kommunikacija  mashkar  la shibsittyako phangipo thaj la romanya shibake vaz.dyipeski pershpektiva. pp. 212-217.
 19. BARNA GÁBOR: Zárszó. Concluding Word. pp. 218-220.

Bd. 3.: 1995

BALÁZS GUSZTÁV

A nagyecsedi oláh cigányok tánchagyománya

The Dance Tradition of Vlach Gypsies in Nagyecsed

Bd. 4-5.: 1996

ZSUPOS ZOLTÁN

Az erdélyi sátoros taxás és aranymosó fiskális cigányok a 18. században

Nomadic Tax-paying and Gold-washing Gypsies in Transylvania in the 18"1 Century

Bd. 6.: 1997

Tanulmányok a magyarországi beás cigányokról

Studies about Boyash Gypsies in Hungary

 1. BÓDI ZSUZSANNA: Előszó. Foreword, pp. 7-10.
 2. HERRMANN   ANTAL:   A   Magyarországban   1893.   január   31-én   végrehajtóit Czigányösszeírás eredményei. Famunka. Ergebnisse der in Ungarn am 31. Jänner 1893 durchgefiihrtenZigenner-Conscription. Holzarheit. pp. I 1-16.
 3. KOVÁCH ALADÁR: Kezdetleges épületek Tolna vármegyében. Földházak. Rudimentary Buildings in Tolna County. Mud-shacks, pp. 17-26.
 4. HEGYI IMRE: Adalékok a teknővájó cigányok megtelepedéséhez. A Tub-Making Gypsy Settlement, pp. 27-35.
 5. IGNÁCZ JÁNOS: Beás szálláshelyek. Boyash Quarters, pp. 36-39.
 6. ORSÓS JAKAB: Teknővájók. Tub-Makers, pp. 40-44.
 7. GUNDA BÉLA: Teknővájó cigány és munkája. The Tub-Making Gypsy and his Trade, pp. 45-52.
 8. PETERCSÁK TIVADAR:   Adatok a teknővájó cigányok munkájához. Information about the Work of Gypsy Tub-Makers, pp. 53-63.
 9. HAVAS GÁBOR:   A Baranya megyei teknővájó cigányok. Tub-Making Gypsies in Baranya County, pp. 64-97.
 10. KALÁNYOSNÉ LÁSZLÓ JULIANNA: Adatok az őcsényi cigányság szülés és csecsemőápolás  körében  kialakult  szokásaihoz.  About the  Customs Related to Delivery and Infant Care among the Rom of Ocsény. pp. 98-109.
 11. KALÁNYOSNE   LÁSZLÓ   JULIANNA:   A   halálhoz   kapcsolódó   szokások   az őcsényi beás cigányoknál. Customs Related to Death among the Boyash Gypsies of Őcsény. pp. 110-115.
 12. KOVALCSIK KATALIN:  Karácsonyi köszöntés a beás cigányoknál.  Christinas Greeting among the Boxash Gypsies in Hungary, pp. 1 16-153
 13. KOVALCSIK KATALIN: „Milyen jó, hogy együtt lehettünk" (Beszélgetés Lankó József katolikus lelkésszel) „How Nice It Is To Be Together" (Conversation with the Catholic Priest József Lankó) pp. 154- 164.
 14. EPERJESSY ERNŐ: Balogh Mátyás, a mesemondó. Mátyás Balogh, the Story- Teller, pp. 165-173.
 15. SZAPU MAGDA: A mesehagyományozás folyamatának törvényszerűségei Kaposszentjakabon. A Tale-Teller and his Community in Kapossz.entjakab. pp. 174-1 84.
 16. BÓDI ZSUZSANNA: „Hetven ága van egy mesének..." „AH Stories Have Seventy Branches..." pp. 185-193.
 17. ORSÓS ANNA: A magyarországi cigányok nyelvi csoportjai. Language Groups of Gypsies in Hungary, pp. 194-199.
 18. EPERJESSY ERNŐ:   A beás kézjelek néhány példája.   A Few Handsigns of the Boyash Gypsies, pp. 200-210.

Bd. 7.: 1998

Tanulmányok a magyarországi cigányok vizuális kultúrájáról

Studies about the Visual Culture of Hungarian Gypsies

 1. BÓDI ZSUZSANNA: Előszó. Foreword, pp. 7-10.
 2. BÁNSZKY PÁL: Balázs János. Balázs János. pp. 11 -13., 17-18.
 3. BÁNSZKY PÁL: Horváth Vince. Horváth Vince. pp. 14-16., 19-20.
 4. PONGRÁCZ ÉVA: Képzőművészeti képességfejlesztés cigány gyermekek körében. Developing Artistic Skills among Gypsy Children, pp. 21-32.
 5. PULI-HORVÁTH FERENC: A magyarországi cigányság szín és formakultúrája. Farben und Formenkultur der ungarischen Zigeuner. pp. 33-120.

Bd. 8.: 1999

Tanulmányok Herrmann Antal emlékére

Studies in Memory of Antal Herrmann

 1. BÓDI ZSUZSANNA: Előszó. Foreword, pp. 7-8.
 2. GRAGGER RÓBERT: Herrmann Antal †. Antal Herrmann pp. 9-13.
 3. KÓS  KÁROLY:   Herrmann  Antal jelentősége  a századforduló  körüli  néprajzi mozgalomban.  Antal  Herrmann's  significance  in  the  ethnographic  movement around the turn of the Century, pp. 14-38.
 4. PALÁDI-KOVÁCS ATTILA: Herrmann Antal a magyar néprajzkutatás intézményesüléséért. Antal Herrmann's efforts to institutionalize Hungarian ethnography. pp. 39-54.
 5. VOIGT VILMOS:  Egy klasszikus, egy  ismeretlen,  sok megoldatlan  feladat. A classic, an unknown master and many unsettled tasks, pp. 55-71.
 6. BODI ZSUZSANNA: Herrmann Antal és a hazai cigánykutatás. Antal Herrmann and Gypsy research in Hungary, pp. 72-86.
 7. BODI ZSUZSANNA: Herrmann Antal cigány kutatásai. Válogatott bibliográfia. Antal Herrmann's Gypsy researches. Selected Bibliography, pp. 87-103.
 8. BÓDI ZSUZSANNA: Herrmann Antal adattári hagyatéka. Cigányok. The archival heritage of Antal Herrmann. Gypsies, pp. 104-1 13.
 9. KÉPEK JEGYZÉKE - LIST OF ILLUSTRATIONS
 10. Herrmann Antal. Antal Herrmann. Az 1893-as cigány összeírás térképei. Map of the 1893 census of Gypsies, pp. 115-134.

Bd. 9.: 2000

Soha többé... Nikana majbuter... Never again...

Visszaemlékezések a holokausztra - Seripe p-o holokaust - Recollections of the holocaust

 

 1. BALASSA   IVÁN:   Beköszöntő.   -   25   éves   „A   magyarországi   nemzetiségek néprajza" című sorozat. Naisaripo. 25 berśengi e sèria "Ethogràfia le minoritetenqi and-o Ungriko Them" Anniversary preface - The series "The ethnography of the national minorities in Hungary" turns 25. pp. 9-15.
 2. BÓDI  ZSUZSANNA:  Cigány  Néprajzi  Tanulmányok   1993-2000.   Bibliográfia. Artikle andar e Rromani Etnogràfia  1993-2000.  Bibliogràfia.  Studies In Roma (Gypsy) Ethnography 1993-2000. Bibliography, pp. 16-22.
 3. EMBER MÁRIA: Ide is gyütt az ablakra csendőr... Vi kathe avilas p-e fejastra o zandàri... The gendarmes also came here to the window... pp. 23-29.
 4. SCHERMANN VERA: Egy Vas megyei település cigányságának sorsa 1900-tól 1945-ig. Le rromenqo tràjo andar jekh gav tar-o kothorthem Vaś, kathar o berś 1900 zi ko 1945. The fate of Gypsies in a Vas county settlement from 1900 to 1945. pp. 30-37.
 5. PRIEGER ZSOLT: Nekünk már nincs könnyünk se... Roma Holocaust - fél évszázad távolából. Részletek. Amen aba nič asvin naj... Holokaust le rromenqo - dural dopaš šeliberšenca.  Tikno kotor.   We have no tears any more...   Roma Holocaust  - remembered halfa century later. Excerpt, pp. 38-42.
 6. DOBOS ILONA: Egy öreg muzsikus emlékei. Jekhe phure baśalnesqe seripe. Memories of an old musician, pp. 43-48.
 7. SZITAI EMÍLIA: Karácsonyi fekete vonat. Krečunesqo kalo cird. Black train at Christmas, pp. 49-53.
 8. BÓDI ZSUZSANNA: Emlékeim... - A munkaszolgálatos. More serimàta... - Le butaeqo-inkesto. My memories... - The forced labourer, pp. 54-58.
 9. CSALOG ZSOLT: Cigányon nem fog az átok. Részlet. P-o rrom na xutren le armaja. Tikno kotor. Gypsies are charmed against curses. Excerpt, pp. 59-60.
 10. GLONCZI ERNŐ: Fekete évek. Kale berśa. Black years, pp. 61 -64.
 11. BAI JÓZSEF: Vétettetek ellenem... Phares azbade man... They did wrong to me... pp. 65-72.
 12. SZEGŐ LÁSZLÓ: Győrben egyiket se lőtték agyon... - elmondta 1971-ben Oláh Katalin - Részlet. And-o fòro Győr khanìkas na puškinde... - vakerdăs e Olah Katalin and-o berš 1971 - Tikno kotor. None were shot dead in Győr - Katalin Oláh said it in 1971 - Exceipt. pp. 73-78.
 13. SZÉCSI MAGDA: Istenhez könyörögtünk, hogy legyen mán vége... - meséli az a cigányasszony, aki túlélte a birkenaui koncentrációs tábor poklát - Karing o Del rudínahas te avel aba o agor... - phenel jekh rromní kon zivdes avilas khèe andar o làgeri Birkenau - We were begging God to put an end to it... - a Gypsy woman who survived Birkenau recalls, pp. 79-81.
 14. CSALOG ZSOLT: A testvéremet keresem... More phralen rodav... I'm looking for my brother... pp. 82-87.
 15. ORSÓS JAKAB: Átok. E armaj. Curse, pp. 88-91.
 16. TAMÁS AMARYLLIS: Fiam, csak nyugodjál meg... - Orsós Lajos mondja - Na xa xoli moro ćhavo.... - vakerel o Orsós Lajos - Calm down, son... - Lajos Orsós says - pp. 92-95.
 17. KOVALCSIK KATALIN: A kezükbe voltunk... Ande lenqe vasta samas... We were in their hands... pp. 96-100.
 18. A holokauszt a cigány folklórban - Holokaust and-o rromano folklòro -  The Holocaust in Gypsy Folklore pp. 101-111.     Opre Roma. Cigány himnusz. Gypsy anthem Hitler ballada. Hitler balàda. Hitler ballad Hitler ballada.  Hitler balàda. Hitler - ballad Hitler - ének. Hitler - gili Hitler - song Ala trajin a Bacskake Roma. A Bácskában nincs már cigánytelep. There's no Gypsy camp in the Bácska any more Mikor mentem hazafelé. Kanak khere gèlem. On the way home Elveszett a német. Xasardilas o nămco. The Germans are lost Legelnek a gólyák. Legelin e gólya. The storks are in the pasture Nézzéj hátra, janyám. Dikh palal mamo. Look back, mother
 19. BÓDI ZSUZSANNA - MÁTÉ MIHÁLY: Magyarországi cigány holokauszt - válogatott bibliográfia. Holokaust e rromenqo and-e Hungària - bibliográfia. Hungarian Gypsy Holocaust - selected bibliography, pp. 112-134.
 20. EPERJESSY ERNŐ: Utószó - Palutni vorba - Prologue, pp. 135-139.

 

 

   
Előző fejezet Következő fejezet