Előző fejezet Következő fejezet

Függelék

 

I. Pátfalviak

APÁTFALVI MIKLÓS. 1408-ban tagja volt a csanádi székeskáptalannak, helynöke Marczali Dózsa csanádi püspöknek, aki később kinevezte aradi főesperessé. Amikor Marczali püspök ezt másnak adományozta, 1418. január 19-én a Szentszékhez folyamodott, hogy helyezze vissza e javadalmába. Ezt aligha foglalhatta el, mivel 1418. július 12-én Ötvényi Domokos volt ennek birtokában. Apátfalvi Miklós a székegyház Szent György-oltárának az igazgatója. 1420. augusztus 12-én a káptalani kiadványokon előfordult „Miklós főesperes", aki azonos lehetett Apátfalvival. Neve szerepelt 1427. április 13-án a székeskáptalan azon oklevelén, mellyel végrendelkezési jogot adott jobbágyainak; továbbá az 1427. június 29-i oklevél záradékában, mellyel a székeskáptalan előtt Csáky György főispán és Nagymihályi Albert vránai perjel egyezséget kötött.

BENŐ JÓZSEF. 1873-ban született Nagybecskereken. A középiskolát szülővárosában, a teológiát Temesvárott és Bécsben, a Pázmáneumban végezte. Néhány éves vidéki szolgálat után a püspök Temesvárra hívja; itt püspöki levéltáros, szertartó, a Szent Imre Intézet fölügyelője, szentszéki ülnök, teológiai tanár. Az első világháborúban tizenhat kórház lelkipásztora. 1916-tól 1922-ig apátfalvi plébános. A Tanácsköztársaság alatt szenvedélyesen agitált Kun Béla és terroristái ellen. A román megszállás idején utcahosszat összekötözve kísérték, puskatussal és vízbe mártott kötéllel verték. Az ütlegektől kapott vesebajban 1922. január 27-én halt meg. Síremlékének fölállításához a képviselő-testület 1922-ben tízezer koronát szavazott meg. Megkapta a Pro piis Meritis és a Patriae ac humanitati érdemkeresztet.

BORBÉLY ANDRÁS. Apátfalvi hivatalsegédből lett karmester. Magánúton képezte magát. Nemzedékeket tanított a községben a zenére. Az 1930-40-es években a helyi leventezenekart vezette, 1964-től a községi zenekart. Tanítványai közül sokan választották élethivatásul a zeneművészetet. Fia az Operaház klarinétművésze lett. 1995-ben Apátfalva posztumusz díszpolgári kitüntetéssel ismerte el munkásságát.

GELLÉRI MÓR. Közgazdasági és ipartörténeti szakíró. 1854. január 14-én Apátfalván született, meghalt Budapesten 1915. szeptember 1-jén. A szegedi Általános Takarékpénztár, majd az Általános Biztosító Társaság gyakornoka. Szerkesztette 1873-ban a Képműiparosok Lapját, 1879-től a Magyar Ipar és Kereskedelmi Lapot, majd a Magyar Iparosok Lapját, a Magyar Ipart. Kezdeményezte a kereskedelmi múzeum létrehozását, kidolgozta első szabályzatát. 1880-ban az Országos Iparegyesület titkára, 1893-ban aligazgatója, 1896-tól igazgatója. 1889-ben a szabadkőműves nagypáholy főtitkára; 26 évig szerkesztette a nagypáholy lapját, a Keletet. Számos ipartörténeti szakmunka szerzője.

HERCZEG ISTVÁN. 1887. december 7-én született Apátfalván. A magyar tornászcsapat tagjaként az 1912. évi stockholmi olimpián második helyezést ért el. 1905-től a Szegedi Torna Egyesület tagja, 1920-tól főtitkára. Az 1912-ben megjelent első szegedi sportlap alapítója. 1949. július 3-án halt meg Szatymazon.

IMRE JÓZSEF. 1891. október 19-én született Tornyán. Középiskoláit és az állami tanítóképzőt Aradon végezte. 1910-ben lett Apátfalván tanító. Önkéntes szolgálatának elvégzése végett a gyulai 2. Honvéd gyalogezredhez vonult be. Itt érte a hadüzenet, és minden szabadságolás nélkül az orosz frontra került. 1918-ban tartalékos főhadnagyként szerelt le. Apátfalváról nősült; 1920-ban feleségül vette Szabados Károly molnármester Margit nevű leányát. 1929-től 1948-ig a húsz tanerős iskola igazgatója volt. Iskolán kívüli népművelő és műkedvelő előadásokat szervezett; énekes és hangszeres előadásokra készítette elő a fiatalságot. A versmondást is népszerűsítette. Eredményesen támogatta az avar kori régészeti emlékek megőrzését. Leánya, Margit a Szívgárda vezetője volt, fiai okleveles gépészmérnökök lettek: József a Ganz Villamos Művek osztályvezetője, László műegyetemi tanár. 1945-ben igazolták ugyan, de alattomos támadásokat indítottak ellene. A nép mellé állt, és a Nemzeti Bizottság állásában megtartotta. Mivel felesége négy testvérével édesapjuk helybeli kis malmát örökölte, kuláklistára került. Kérésére a Legfelsőbb Államügyészség vizsgálatot indított, és ennek eredményeként törölték a listáról. A zaklatások Imre József egészségét aláásták, 39 évi szolgálat után nyugdíjazását kérte, és felesége szülőházába vonult vissza. Az üldöztetések folytatódtak, és házát állami tulajdonba vették. Egy újabb legfelső szintű vizsgálat megállapította, hogy az államosítás jogtalan volt. A községből Hódmezővásárhelyre költözött. Makón halt meg 1973. július 21-én.

IMRE LÁSZLÓ. Apátfalván született 1929. augusztus 4-én. A makói gimnáziumban érettségizett 1947-ben, a Budapesti Műszaki Egyetemen 1951-ben gépészmérnöki oklevelet szerzett. Az egyetem különböző tanszékein tanársegédi, adjunktusi, docensi, egyetemi tanári beosztásban dolgozott. 1987-től a Hő- és Rendszertechnikai Intézet professzora, igazgatóhelyettese, 1992-től az energetikai tanszéken egyetemi tanár. Munkásságának egyik fő jellemzője az oktató- és kutatómunka szerves egységének megteremtése. Tizenkét egyetemi jegyzetet írt. Kutatási eredményeit nemzetközi konferenciákon, szakfolyóiratokban és szakkönyvekben tette közzé. Publikációinak száma kétszáz fölötti. A hazai és nemzetközi szakmai-tudományos közéletnek tevőleges résztvevője. A Nemzetközi Napenergia-társaság regionális igazgatója, a Magyar Napenergia-társaság elnöke, az MTA Megújuló Energetikai Technológiák Albizottság elnöke. A budapesti Műszaki Egyetemen 1993-ban megszervezett napenergia-világkongresszus és világkiállítás elnöke. Tizenhét nemzetközi társaság és intézmény tagja. Az UNESCO napenergia világprogram keretében a magyar részvételi program kidolgozója, elindítója és irányítója. A Nemzetközi Biográfiai Központ (Cambridge) a XX. század kiemelkedő személyiségei közé sorolta. KARDOS ISTVÁN. 1897. december 18-án született Apátfalván. Szülei tanyásbéresnek mentek Őscsanádra. Elvégezte az elemi népiskola hat osztályát. 1915 októberében behívták katonának, megjárta az orosz és az olasz frontot. Mint szabadságos katona 1917-ben feleségül vette Baka Juliannát, aki nemcsak munkában, de táncban és dalolásban is méltó társa volt. Néhány holdnyi saját földhöz mindig béreltek valamennyit, így nyolc-tíz holdnyi területen gazdálkodtak. 1960-ban belépett a termelőszövetkezetbe, ahol később éjjeliőr volt a lóistállóban. A község minden idők legnagyobb vőfélye volt, 1922-től évente mintegy harminc, életében ezerkétszáz lakodalmat bonyolított le. Szeretett énekelni és táncolni. Szigeti György négyszáz népdalt, népies műdalt gyűjtött tőle. Fáradhatadanul járta az apátfalvi lippentőst, marsot és frissest. Táncairól készült filmfelvételeket az MTA Zenetudományi Intézet néptáncarchívumában őrzik. Nála a rigmus, az éneklés és a tánc sajátos egységet képezett. A művelődési miniszter 1971-ben Népművészet Mestere címet adományozott részére. 1984. október 1 -jén nagy részvét mellett temették el.

DR. KATONA ISTVÁN. Nagykátán született 1928. október 3-án tízgyermekes család ötödik gyermekeként. A fiatalon megözvegyült édesanya rendkívüli áldozatok árán nevelte föl gyerekeit. Középiskoláit Nagykátán és Szegeden végezte. A szegedi teológián tanult, 1953-ban szentelték pappá. Káplán volt Újszegeden és Kiszomboron, önálló lelkész Klárafalván. Közben elvégezte a Budapesti Hittudományi Akadémiát. 1970-ben summa cum laude eredménnyel teológiai doktorátust szerzett. Apátfalvi plébánosként (1970-1987) a hitélet erősítését tűzte ki célul. Süttői vörös márványból kialakíttatta a templom új liturgikus terét. Új káplánlakás és százhúsz négyzetméteres egyházközségi ház épült. Megoldódott a templom fűtése. A temetőben elkészült a szabadtéri oltár a kereszttel, a Feltámadt Krisztus-emlékmű, és fölállították a Mária-szobrot. Gyulay Endre püspök 1987-ben Szeged-Rókus plébánosává nevezte ki. 1989-től Vác segédpüspöke, 1997-től Eger segédpüspöke. 1996-ban Apátfalva díszpolgárává avatták. 1992-től 1996-ig a Katolikus Iskolák Főhatóságának püspökelnöke. Eredményes munkásságát a püspöki kar Pro Paedagogia Christiana kitüntetés arany fokozatával ismerte el.

KELEMEN ANDRÁS. 1878. december 6-án született Kunágotán. Apja szorgalmas kovácsmester volt, aki hat gyermekét vidéken taníttatta. Középiskoláit Szabadkán, teológiai tanulmányait Temesvárott végezte. Káplánként különböző helyeken működött. Apátfalvára 1923. április 25-én érkezett. Hívei osztatlan szeretettel vették körül. 1917-ben esperessé, 1922-ben szentszéki bírónak, 1929-ben pápai kamarássá nevezték ki. Alkotó személyiségként zarándoklatokat, népmissziókat, lelkigyakorlatokat szervezett. Irányításával fontos közművelődési szerepet töltött be a leányegylet és a legényegylet. 1932-ben bővítette a templomot, amely fölért egy új építésével. Az ő nevéhez fűződik 1939-ben a magyarcsanádi templom építése is. Közreműködésével jött létre a községben a polgári iskola. Az apátfalvi kaszinó, a helyi Hangya és Hitelszövetkezet, valamint az iskolaszék elnöki tisztét töltötte be. Látása 1948-tól romlani kezdett, rövidesen teljesen megvakult. Utoljára 1952 nagypéntekén prédikált, utolsó szentmiséjét 1956 karácsonyán végezte. 1958. január 31-én hunyt el.

KERESZTÚRI ANDRÁS. 1904. szeptember 7-én született Királyhegyesen földműves családból. Elemi iskoláit szülőfalujában, középiskoláit Batto-nyán, a tanítóképzőt Szegeden végezte. Tanítói oklevelet 1927-ben szerzett. Még abban az évben az apátfalvi belső tanyai iskolában kapott állást, 1932-ben a község iskolájába helyezték. 1943-tól katonai szolgálatot teljesített Szegeden, Pankotán és Újvidéken. Fogságba esett, a sopronkőhidai fogolytáborba került, 1945. július 26-án szabadult. Még ebben az évben falunapot szervezett Apátfalván, amelynek hangulatát a helyi színpompás népviselet, lakodalmas tánc és dal adta meg. Ehhez mezőgazdasági bemutató is kapcsolódott. A község önkéntes tűzoltótestületének 1957-ig volt parancsnoka. Az 1956-os forradalom idején kezdeményezte a Forradalmi Nemzeti Bizottság megválasztását. Neki köszönhető, hogy a községben szélsőséges események nem történtek. Amikor a volt párttitkárt és tanácselnököt tettlegesen is felelősségre akarták vonni, lecsillapította a hangoskodókat. A forradalom leverése után a megtorlás mégsem maradt el, 1957 márciusában nyolc karhatalmista a makói rendőrségre hurcolta, de ezúttal még hazaengedték. Március 12-én ismét letartóztatták, több apátfalvi társával Kistarcsára szállították. Március végén hazaengedték, de továbbra is szigorú rendőri fölügyelet alatt állt. Közben - tanítónő feleségével együtt - állásától megfosztották. Budapesten az építőiparban segédmunkásként dolgozott. 1960-ban rehabilitálták, Eperjesre helyezték. Népművelő előadásokat tartott, tanított az esti iskolában, színjátszó csoportot, fölnőtt és diák tűzoltócsapatot szervezett. Rendkívüli előléptetésben és kitüntetésben részesült. 1967-ben nyugállományba vonult, és feleségével Rákoscsabára költözött. Hosszú szenvedés után 1974. március 23-án halt meg. A Rákoskeresztúri temető 48-as parcellájában temették el. Emlékére 1998. október 13-án egykori iskolájának homlokzatán (Templom u. 67.) emléktáblát helyeztek el.

KOVÁCS MIHÁLY. 1810-20 táján született Apátfalván. Kivándorolt Amerikába, ahol a rabszolgák felszabadításáért folytatott 1861-65-ös amerikai polgárháborúban az egyik északi sereget vezette. A híres magyar származású amerikaiak között tartják számon.

LUKÁCS BÉLA. 1877-ben született Mezőkovácsházán. Középiskoláit Szegeden, a jegyzői tanfolyamot Budapesten végezte. Közigazgatási pályája Apátfalvához kötődik. 1895-ben gyakornok, 1903-tól adóügyi jegyző, 1910-től főjegyző. A román rekvirálást követő vérfürdő után túszként elhurcolták, közel egy esztendeig fogva tartották, internálták. Kezdeményezte az első világháborús hősi emlékmű fölállítását. Tagja volt a vármegyei törvényhatósági bizottságnak, helyettes elnöke az apátfalvi Hangya szövetkezet igazgatóságának és az apátfalvi Hitelszövetkezetnek. Az egyházközség világi elnöke. 1960. szeptember 18-án hunyt el.

 

SÜMEGHY DEZSŐ. 1882. január 6-án született Apátfalván, apja a község nagyra becsült igazgatótanítója volt. Középiskoláit Székesfehérvárott és Veszprémben végezte, az egyetemet Budapesten. 1907-től Csanád megye főlevéltárosa. Zenei érdeklődéséből következett, hogy Makón zenekart szervezett, amellyel szép sikert aratott. Barna Jánossal megírta Nemes családok Csanád vármegyében című könyvét (Makó, 1913). A Révai lexikon számára elkészítette Csanád megye történetét. 1923-ban Sopron megye főlevéltárosa lett. Egyéni levéltári rendezési módot dolgozott ki, amelyre a szakemberek is fölfigyeltek. Középkori oklevelek címmel 1928-ban kiadta a Sopron megyei levéltár középkori okleveleit. Nyugállományba vonulása után a soproni egyetem bányatörténeti kutatásokkal bízta meg. 1957. április 11-én hunyt el Sopronban.

SÜMEGHY ISTVÁN. Budai alkalmazás után 1875-ben vállalt Apátfalván tanítói állást, 1876. október 1-jétől igazgatótanító. Harminchét évi nevelői munkájával fejlődött az iskola tíz tanerőssé, az Eötvös-féle népiskolai törvény helyi megvalósítója, tevékenységével közmegelégedettséget és megbecsülést vívott ki magának. Az apátfalvi millenniumi ünnepség egyik szervezője, az emlékirat társszerzője. Elhunyt 1912. április 2-án.

DR. SZABADOS JÓZSEF. Apátfalva jeles plébánosa Szegeden született 1818. március 17-én. A gimnáziumot Szegeden, a teológiát Bécsben, a Páz-máneumban végezte, ahol 1841-ben növendéktársaival megalapította a Magyar Önképző és Olvasókört. A Csanád egyházmegyei papnevelő intézetben tanulmányi felügyelő lett. Lonovics József püspök tanácsára itt is létrehozta az Önképző Magyar Egyletet. Pesten bölcsészeti doktorátust szerzett. 1848-ban Szegeden plébánoshelyettes. 1849. március 15-én tízezer fegyverben álló nemzetőr és temérdek nép előtt a Mars téren buzdító egyházi beszédet mondott, amelyet Kőrösi József nyomtatásban is megjelentetett. E beszéd miatt 1851. szeptember 23-án Temes-várott haditörvényszék elé áhították. A továbbiakban lelkipásztorként működött. Apátfalvi plébánosként 1864-től 1876-ig. Megalakította a Boldogságos Szűz Szeplőtelen Szent Szívének Társulatát, amely 243 családfő tagot számlált. A társulat meghatározott napokon a templomban ájtatosságokat végzett. 1869-ben a Boldogságos Szűz tiszteletére május havi ájtatosságot tartott. A templom részére keresztúti képeket vásárolt. 1871-ben megírta Apátfalva krónikáját, amelyet a Csanád egyházmegye történeti adattárában tett közzé.

SZIGETI GYÖRGY. 1918. június 1-jén született Apátfalván, Tanya 369 alatt. Elemi iskoláit helyben, a polgárit Makón, a tanítóképzőt 1939-ben Szegeden, a tanárképző főiskola magyar-történelem szakát 1952-ben, az ének-zene szakot 1955-ben Szegeden végezte. 1939-től Szegeden, Makón és Cegléden orgonista kántorként szolgált. Néptanító 1940-42-ben a Gömör megyei Méhiben, 1943-44-ben a Szatmár megyei Erdődön. Közben tiszti iskolát végzett, frontszolgálatra hívták be. Hadifogságából 1947-ben tért haza. Apátfalván tanító 1947-től 1950-ig, általános iskolai tanár 1951-től 1966-ig. Négy évig Kiszomboron tanár. 1970 és 1978 között Szegeden a megyei továbbképzési és módszertani intézet előadója. Fáradhatatlanul kutatta Apátfalva néprajzát. Az önkéntes néprajzi gyűjtők pályázatára mintegy 38 pályamunkát küldött el. Mint a megye legeredményesebb helyismereti gyűjtője, megkapta a Sebestyén Gyula emlékérmet, Apátfalva díszpolgára (1995). Néprajzi tanulmányai a Móra Ferenc Múzeum Évkönyveiben jelentek meg. 1999-ben adták ki Apátfalva néprajzáról írt munkájának első kötetét.

 

DR. TAKÁTS ENDRE. 1907. július 27-én született Apátfalván. Az elemit és a gimnázium első két osztályát Jászberényben, a többit Makón végezte jeles eredménnyel. Gimnáziumi tanulmányait Makón, a teológiát Bécsben, a Rudolf Tudományegyetemen végezte. Hittanár lett 1930-tól a szegedi felsőkereskedelmi iskolában. 1934-36-ban Pallavicini Alfonz Károly őrgróf fiainak: Károlynak és Frigyesnek volt a nevelője. 1937-től a szegedi Baross Gábor Gyakorló Gimnázium hittanára. Tanítványa, Péter László így emlékezett rá: „Nem láttam papot, aki összeszedettebben celebrálta volna a szentmisét, mint ő." Vinkler László 1938-ban - Szent István halálának kilencszázadik évfordulóján - a szegedi Dóm téren lévő egyetemi Szent Imre Kollégium kápolnájába szekkó technikával festett oltárképén Szent Imre arcvonásait Takáts Endréről, a kollégium prefektusáról mintázta. 1941-ben történelem-földrajz szakon középiskolai tanári oklevelet szerzett, ezután szaktárgyait tanította. Bölcsészdoktori értekezletét gróf Nádasdy László csanádi püspökről írta. 1943-ban egyházi fölötteseitől kérte fölmentését egyházi szolgálatai alól, amit a coelibátus kivételével meg is kapott. 1943-ban pályázat útján elnyerte Baja város főlevéltárnoki állását. 1944. október 19-től 1945 nyaráig polgármester, a szovjet csapatok megbízásából a bajai kerület kormányzója. Öt évig a város kulturális életében tevékenykedett, 1947-ben megszervezte a múzeumot. 1950 és 1957 között Sopron levéltárának igazgatója. 1951-ben polgári házasságot kötött Varga Rózsával. 1956. október 27-től a város Ideiglenes Nemzeti Tanácsának vezetője, novembertől városi elnökhelyettes. A stuttgarti pedagógiai könyvtár vezetője, Peéry Dezső „ércből való, pompás és okos ember"-ként jellemezte. 1957 márciusában fölmentését kérte, ismét levéltári föladatot látott el. 1957. október 17-től 1958. június 10-ig vizsgálati fogságban volt. Átmenetileg a szegedi és a szombathelyi levéltárban, 1960. január 16-tól - a legfölsőbb pártvezetés engedélyével - ismét a soproni levéltárban dolgozhatott. 1961-ben ügyében törölték a hátrányos megkülönböztetést, majd 1961. október 1-jétől a Levéltárak Országos Központja megbízta a veszprémi állami levéltár vezetésével. 1968-ban VI. Pál pápa a coelibátus alól is fölmentette, egyházi esküvőjét a budai krisztinavárosi templomban tartotta. 1973-ban történt nyugdíjazásakor műemlékvédelmi és népművelői tevékenységéért Veszprém városért és Veszprém megyéért érdemrendet kapott. Közreadta Veszprém megye legjelentősebb XVII-XVIII. századi összeírásait, valamint Bél Mátyás Veszprém megye leírását. 1984. szeptember 21-én Veszprémben halt meg, Apátfalván nyert végső nyughelyet.

TAKÁTS LAJOS. 1879. január 27-én született Apátfalván szegényparaszti családban a 136. számú házban. Makón, Szegeden és Egerben járt gimnáziumba. 1907-ben a kolozsvári egyetem bölcsészeti karán magyar, latin, görög, történelem szakos tanári oklevelet szerzett. Gyakorló tanárként már 1906 őszén a szamosújvári főgimnáziumban tanított. Itt ismerkedett meg a debreceni Svetits-intézetben nevelkedő, örmény származású Veverán Annával (1889-1967), akit feleségül vett. 1911-től a jászberényi kir. kat. főgimnáziumban tanított. Az első világháborúban végig katona. 1918 őszétől a makói főgimnázium tanára. A trianoni békediktátum hatására hazafias nemzeti szellem tör ki belőle. Fiatalon verselgetett, egyetemi hallgató korában költeményei a Magyar Szemlében, a Magyar Géniuszban, pályakezdő tanárként a marosvásárhelyi Egyetértésben és a makói lapokban láttak napvilágot. 1900-ban Makón Rózsaborkor címmel verseskötete jelent meg. 1909-ben a Magyar Nyelvőrben Az igeragozás a csanád-apátfalvai nyelvjárásban címmel tanulmánya jelent meg. 1926-ban könyvet írt Az apátfalvi nyelvjárás címmel, amelyet a Magyar Nyelvőr szerkesztője, Balassa József gondos leírásként jellemzett. Több nyelvészeti tanulmánya a Népünk és Nyelvünkben látott napvilágot. 1931-ben jelent meg a Csanád vármegyei könyvtár sorozatban Csanád vezér című tanulmánya. A makói Honvéd városrészben napközi otthont létesített. 1931-től 1939-ig szegedi gimnáziumi tanárként dolgozott. 1955-ben hunyt el, az apátfalvi temetőben nyugszik

DR. TARI JÁNOS. 1926-ban Apátfalván született. Középiskoláit a makói gimnáziumban, egyetemi tanulmányait a szegedi egyetemen végezte, ahol magyar-történelem szakos középiskolai tanári diplomát szerzett. Előbb függetlenített pártmunkásként mint az egyetem csúcstitkára dolgozott. Ezt követően Szeged Város Tanácsának elnökhelyettese, 1959-től a fölújított Szegedi Szabadtéri Játékok első igazgatója. 1970-ben hunyt el, a szegedi Belvárosi temetőben díszsírhelyen temették el. Síremlékének tervére a szegedi Tömörkény István Gimnázium képzőművész tagozatos diákjai között pályázatot hirdettek. Az akkor végzett tanuló, Lantos Gyöngyi munkája valósult meg. A száz centiméter magas mészkő domborművet Gyászoló címen 1971-ben avatták föl. A Dóm tér színpadánál 1978. július 20-án emléktáblát állítottak tiszteletére. A rajta elhelyezett bronz dombormű Kalmár Márton alkotása.

VARGA ANDRÁS. 1928-ban Apátfalván született. A makói gimnáziumban 1947-ben érettségizett. Színi tanulmányait 1947-től 1949-ig a Gobbi Hilda vezette Horváth Árpád Kollégium tagjaként végezte. 1949-től a Szovjetunióban tanult. Az Operaházhoz szegődött, ahol Wagner, Britten és Ravel műveiben ért el sikereket. Később dalénekesként vált népszerűvé, kellemes bariton hangjával a Magyar Rádióban gyakran énekelt apátfalvi népdalokat. 1994-ben Budapesten halt meg.

VARGA SINKA JÓZSEF. 1918. szeptember 8-án született Apátfalván kisparaszti családból. Apja - három hónappal fia születése előtt - a háborúban hősi halált halt. Az özvegy négy gyerekét hihetetlen áldozatvállalással nevelte föl. József Apátfalván és Makón polgári iskolát végzett. Két évig napszámba járt, majd 1934-39-ben Szegeden tanítói oklevelet szerzett. Átmenetileg a községházán kisegítőként dolgozott, majd katonai szolgálatra vonult be. A községi iskolaszék 1941. február 17-én tanítónak választotta meg. 1942-ben megnősült. Többször behívták katonának, 1945. április 8-án tért haza. Tanít, sportegyesületet szervez, a labdarúgócsapat igazolt játékosa. A pécsi főiskola levelező tagozatán 1953-ban testnevelő tanári oklevelet szerzett. 1959. szeptember 1-jétől az iskola igazgatóhelyettese, 1962. szeptember 1-jétől igazgatója. Több ciklusban a tanács végrehajtó bizottságának tagja volt. Kiemelkedő munkásságáért többször részesült kitüntetésben. Tölgyes István tanácselnök támadta a hittanosok magas létszáma miatt. 1972-ben lemondott igazgatói beosztásáról, nevelőként nyugállományba vonulásáig, 1981-ig tanított. Rövid betegség után, 1987. december 24-én hunyt el. Temetésén több mint ezren adták meg a végtisztességet. 1994-ben posztumusz díszpolgári kitüntetéssel ismerték el életművét. 1995-től minden évben megrendezik a róla elnevezett kispályás labdarúgótornát.

Tizenhét személy életrajzát közli a Vermes Ernő szerkesztésében megjelent kötet (Csanád vármegye tíz évvel Trianon után. H. n. 1929. 145-154.). Takáts Endréről Péter László összegző méltatást közölt (Egy huszadik századi regényhős. Emlékezés Takáts Endrére. = Péter László: Szegedi sereg-szemle. Szeged, 1999. 282-300.), melegen emlékezett meg róla Preéry Dezső (Requiem egy országrészért. München, 1984.

 

II. A házak lakói 1851-ben (vö. Halácsy Imre Apátfalva belterületi térképével)

1. Község 21. Góbis József 41.-
2. Maczkai János 22. Fejes Pál 42. Benyovszki József
3. Turfith Máté 23. Baka János 43. Balogh Mihály
4. Szigeti János 24. Vidács Balázs 44. Kovács János
5. Farkas Ferenc 25. Marczika Ferencz 45. Gémes Ferenc
6. Tari István 26. Veréb József 46. Berta Imre
7. Luptovics Mihály 27. Mátó Antalné 47. Kardos Mihály
8. Vass István 28. Kardos István 48. Csapó Mihály
9. Bálint József 29. Ludányi Antal 49. Mátó András
10. Szabó András 30. Marczika Máté 50. Szakái István
11. Tóth Antal 31. Nagy Antal 51. Kanász Mátyás
12. Restás János 32. Jurácsics János 52. Luptovics István
13. Benyovszki Mátyás 33. Furák József 53. Antal János
14. Bálint Ferenc 34. Maczkai Antal 54. Lukács Tódor
15. Tóth Mátyás 35. Kuruc János 55. Hekker Andrásné
16. Csapó Mátyás 36. Bálint Mihály 56. Dús Sándor
17. Tóth István 37. Tóth Mihály 57. Bárdos Pál
18. Bárdos András 38. Fazekas József 58. Takács István
19. Bálint József 39. Langó Mátyás 59. Vass Gergely
20. Fejes János 40. Magyar János 60. Községi jegyzőség

 

61. Langó János 101. Szurok János 141. Balázs István
62. Bakai Jánosné 102. Ruzsa Jánosné 142. Korom János
63. Imre Mátyásné 103. Bőthi Mihály 143. Imre István
64. Szöllősi István 104. Pugris János 144. Bálint József
65. Fejes Mátyás 105. Dori András 145. Ludányi András
66.- 106. Somogyi Pál 146. Varga Sinka Mihály
67. Székesi Mátyás 107. Kanász István 147. Imre József
68. Bucsányi István 108. Széles Ferenc 148. Simon Mihályné
69. Kókai Józsefné 109. Tari Ferenc 149. Bakai János
70. Juhász János 110. Takács József 150. Mátó Mihály
71. Hangai István 111. Nagy András 151. Mátó Mihály
72. Varga Mátyás 112. Földházi Istvánné 152. Csapó Antal
73. Magyar József 113. Nagy József 153. Langó Ferenc
74. Keresztesi István 114.- 154. Mészáros István
75.- 115. Varga Antalné 155. Imre András
76. Furák János 116. Nagy János 156. Lovas János
77. Furák István 117. Szabó István 157. Langó József
78. Bakai István 118. Kanász József 158. Tari András
79. Dancsi Ferenc 119. Szabó János 159. Varga János
80. Kerekes Mihály 120. Ruzsa Antal 160. Vancsó Ferenc
81. Kerekes Ferenc 121. Tódor Jánosné 161. Szöllősi Mihály
82. Imre János 122. Kókai Józsefné 162. Kerekes Mihály
83. Vass Imre 123. Máté József 163.-
84. Andrási Ferenc 124. Varga Károly 164. Sütő István
85. Tóth Mátyás 125. Varga István 165. Juhász Mihály
86. Takács József 126. Satelles Mózes 166. Gyenge Mihály
87. Lakatos Imre 127. Farkas Pál 167. Kardos János
88. Milei Pál 128. Uradalmi ház 168. Imre Mihály
89. Zubreczki Antal 129. Uradalmi ház 169. Boros Mihály
90. Lukács Pál 130. Uradalmi ház 170. Kerekes Farkas
91. Flórián György 131.- 171. Kerekes Ferenc
92. Deszt János 132. Plébánia 172. Gilinger István
93. Horváth József 133. Kántori lak 173. Langó János
94. Gyürki Pál 134. Korom Mátyás 174. Víg János
95. Bakai Pál 135. Víg István 175. Tóth János
96. Balogh Antal 136. Víg János 176. Varga József
97. Vízhányó Vince 137. Varga Istvánné 177. Farkas András
98. Csikota Albert 138. Rizsik Jánosné 178. Lovas József
99. Pécsi József 139. Pintér Ferencné 179. Víg András
100. Diós István 140. Varga Sinka József 180. Szalma Pál

 

181. Varga István 221. Rácz András 261. Varga András
182. Farkas Ferenc 222. Gyenge András 262. Sebők Mihály
183. Varga S. György 223. Mátó György 263. Lestyán Mátyás
184. Kerekes András 224. Baktai Pál 264. Mátó Pál
185. Szekeres Ferenc 225. Pintér János 265. Csapó Ferencné
186. Szekeres Ferenc 226. Lázár Bernát 266. Simon Mátyás
187. Berta Pál 227. Gyürki Györgyné 267. Juhász István
188. Jesina Miklós 228. Gera Ferenc 268. Szigethi Ferenc
189. Szabados István 229. Varga János 269. Varga János
190. Somogyi Józsefné 230. Patócs Pál 270. Vajda Miklós
191. Molnár György 231. Ferenczi János 271. Bernáth János
192. Oskola 232. Ferenczi József 272.-
193. Uradalmi ház 233. Szűcs Jánosné 273. Varga Mátyás
194. Weisz Mártonné 234. Kiss Márton 274. Simon Antal
195. Nagy Pálné 235. Pintér Mihály 275. Szigeti József
196. Község 236. Bárdos János 276. Galcsik József
197. Weisz Gábor 237. Nacsa András 277.-
198. Uradalom, üres 238. Katkó Istvánné 278. Lobreisz Vince
199. Bartók Simon 239. Sóki Mihály 279. Vörös Györgyné
200. Speczinger Antal 240. Vancsó János 280. Madár János
201. Csökmei János 241.Barta Pál 281.-
202. Gránási József 242. Varga István 282. Juracsik István
203. Mátó János 243. Nagy Mátyás 283. Takács Mihály
204. Bernát Jakab 244. Varga Mihály 284. Farkas Antal
205. Balogh János 245. Fejes József 285. Balog János
206. Rabi János 246. Langó Ferenc 286. Takács János
207. Veréb András 247. Gyürki József 287. Zöllei Antal
208. Palotai József 248. Csordás Mihály 288. Varga Antal
209. Czímer Miklós 249. Pintér Mihály 289. Kardos Antal
210. Víg Ferenc 250. Gyenge Ferenc 290. Takács József
211. Szabó Antal 251. Andrási János 291. Víg József
212. Vass Antal 252. Borsos Mihály 292. Beke Mihály
213. Sóki János 253. Tamasi István 293. Kerekes Imre
214.- 254. Sóki József 294. Balog András
215. Fridvalszki Istvánné 255. Boros István 295. Takács Vince
216. Bakai István 256. Juhász Mihály 296. Tóth István
217. Keresztúri Ferenc 257. Farkas János 297. Szomorú József
218. Szentesi Mihály 258. Varga Pál 298. Fazekas Mihály
219. Kerekes József 259. Juracsics Gáspár 299. Tóth János
220. Benyovszki Pál 260. Mátó István 300.-

 

301. Víg Mihály 341. Furák István 381. Mátó Mihály
302. Farkas István 342. Varga András 382. Tóth Antal
303. Takács Mátyás 343. Antal Mihály 383. Varga Mátyás
304. Kókai Mihály 344. Mátó Antal 384. Izsák András
305.- 345. Meleg Mátyás 385. Szabó András
306. Vass Balázs 346. Hauszer Simon 386. Kohonecz István
307. Dori Zachariás 347. Szilvási András 387. Takács István
308. Tóth András 348. Szöllősi György 388. Zubreczki János
309. Csikota István 349.- 389. Juracsek Antal
310. Vass István 350. Kerekes Pál 390. Veréb Andrásné
311. Veréb Mihály 351. Keresztúri Ferenc 391. Pauer Vince
312. Furák Illés 352. Gyenge Istvánné 392. Lengyel Ignác
313. Kiss József 353. Fejes István 393. Simon Balázs
314. Kerekes András 354.- 394. Takács József
315. Simon Mihály 355. Sóki József 395. Sóki Mihály
316. Czukor József 356. Mátó József 396. Furák István
317. Janó Györgyné 357. Balogh Gergely 397. Csikota János
318. Fekete András 358. Juhász Ferenc 398. Kardos János
319. Bárdos Antal 359. Sóki György 399. Antal István
320. Mészáros Mihály 360. Veréb Mátyásné 400. Kerekes István
321. Satelles Mihály 361. Szilvási János 401. Keresztúri Józsefné
322. Tóth Antal 362. Gémes István 402. Farkas Antal
323. Kádár István 363. Szilvási Pál 403. Bakai Mátyás
324. Simon János 364. Mátó Balázs 404. Keresztúri Pál
325. Varga András 365. Pikali János 405. Nagy Márton
326. Csendes Ferencné 366. Tamás György 406. Szakái István
327. Víg Pál 367. Barna Mihály 407. Tóth Pál
328. Varga Mihály 368.- 408. Varga András
329. Nagy György 369. Barna János 409. Fazekas István
330. Lovas István 370. Sóki János 410. Keresztesi András
331. Varga János 371. Nagy István 411. Varga Sinka Mihály
332. Szilvási Mátyás 372. Víg István 412. Csendes János
333. Süter Pálné 373. Varga Imre 413. Kiss Mátyás
334. Székesi József 374. Bagi András 414.-
335. Veréb József 375. Sóki József 415. Horváth János
336. Varga Pál 376. Peőcz Ferencné 416. Sóki György
337. Herczeg István 377. Uradalmi magtár 417. Horváth Lőrinc
338. Hangai Ignác 378. Uradalom 418. Simon János
339. Veréb János 379. Veréb Mihály 419. Szilágyi Mihály
340. Forrai Ferenc 380. Kardos Noéné 420. Korom István

 

421. Halász Ferenc 461.- 500. Mátó Balázs
422. Juhász István 462. Víg Ferenc 501. Sóki János
423. Luczó Pál 463. Borbély Mátyás 502. Gyenge János
424. Bárdos Menyhért 464. Gyenge Pál 503. Furák István
425. Korom Antal 465. Mátó Máté 504. Herc Mihály
426. Takács Pál 466.- 505. Vajda Pál
427. Antal Mihály 467. Bakai János 506. Varga István
428. Berta Mihály 468. Borbély Ferenc 507. Zubreczki Ferenc
429. Csikota Antal 469. Fejes András 508. Furák János
430. Tóth György 470. Borsos József 509. Pintér József
431. Boros Mihály 471. Tóth József 510. Tódor Mihály
432. Kiss István 472. Sóki Antal 511. Varga András
433. Szakái Mihály 473. Borsos Mihály 512. Vancsó András
434. Tóth János 474. Papp Györgyné 513. Varga György
435. Víg Márton 475. Varga Lőrinc 514. Koszti Mihály
436. Kerekes István 476. Suhajda József 515. Széles András
437. Tóth János 477. Fazekas Mátyás 516. Jung Ádám
438. Antal József 478. Kiss János 517. Beke István
439. Farkas Mihály 479. Mátó Pál 518. Simon Mihály
440. Víg Mihály 480. Fazekas János 519. Bálint István
441. Tóth Mihály 481. Keresztesi 520. Szabó István
442. Tóth János Andrásné 521. Kiss András
443. Sóki József 482. Sípos István 522. Lukács István
444. Kerekes Mihály 483. Borsos Mátyásné 523. Sóki András
445. Juracsik Jánosné 484.- 524. Lele János
446. Varga Ferenc 485. Ludányi Márton J 525. Barnai Józsefné
447. Varga Gergely 486. Lukács András 526. Kaslik János
448. Kovács János 487. Rizsik József 527. Simon István
449. Benyovszki István 488. Furák István 528. Sóki József
450. Tóth András 489. Lovas Gáspár 529. Szűcs Márton
451. Bárdos József 490. Keresztesi István 530. Lakatos Györgyné
452. Krajcsovics József 491. Juhász József 531. Lengyel József
453.- 492. Farkas Ferenc 532. Gyürki Mihály
454. Fridvalszki András 493. Antal Márton 533. Tornyai László
455. Kerekes Márton 494. Maczkai István 534. Szekeres János
456. Lukács Istvánné 495. Kerekes János 535. Nagy István
457. Hegyi István 496. Szabó Jánosné 536. Sóki János
458. Uradalom 497. Bakai Gergely 537. Sternák János
459. Peőcz Ferencné 498. Gyenge Mártonné 538. Petrik Antal
460. Székesi Károly 499. Langó Mátyás 539. Szűcs Gábor

 

540. Rúzsa József 556. Gila János 572.-
541. Pintér Mihályné 557. Tóth András 573.-
542. Gémes József 558. Gila György 574. Sóki Mátyás
543. Gémes Ferencné 559. Farkas Pál 575.-
544. Kiss József 560. Szternák János 576.-
545. Farkas József 561. Farkas Lászlóné 577.-
546. Horváth Mihály 562. Borsos Mihály 578.-
547. Langó Márton 563. Borsos Pál 579.-
548. Rostás Ferenc 564. Varga János 580. Nagy Mihály
549. Csikós Andrásné 565. Varga András 581.-
550. Gahodi Sándor 566. Rafai József 582.-
551. Strekár János 567. Szánai Mátyás 583.-
552. Gulyás György 568. Kaslik Antal 584.-
553. Gila János 569. Antal András 585. Bakai András
554. Keresztúri Mihály 570. Sóki Márton
555. Kardos András 571.-

 

III. A legelő elkülönítésének módjáról 1863. szeptember 22-én népgyűlésen határoztak

 1. A község minden birtoka meghagyassék, megjegyezvén, hogy amennyiben a Tárnokhajlás a tjkv-ben kevesebb terjedelműnek jegyeztetett be, kiigazíttassék.
 2. Egyházak egyházi személyek jelenlegi birtoka meghagyassék.
 3. A közös legelőből két tanító részére egyenként fél, összesen egy telki állomány a legelő járandósággal együtt kiadassék.
 4. Minthogy a lakosoknak az úrbér szerint tűz és épületi fájuk volt és azt gyakorolták is erdőbeli illetékül, minden telki állományra a szecsői erdőből 11/2 hold adassék.
 5. A szilvások a lakosok birtokában maradjanak, de a rajtok fekvő terheket megváltják.
 6. Minthogy a szőlők úrbéresek, a nyolcad dézsma megszüntettessék, fenntartván magoknak a lakosok a volt földes uraság által 1848 év óta szedett dézsmának vissza térítése iránti követelési jogát.
 7. Oskolai alapítványokra a közlegelőből 50 hold kivágattassák.
 8. A mostani temető 10 holddal megnagyobbíttassék.
 9. Tégla, cserép égető, vályogvető és földhordó helyül 40 hold, homok hordó helyül pedig 10 hold a közös legelőből kivágattassák.
 10. Községi alapítványul a közköltségek fedezésére a közös legelőből 100 hold kivágassék.
 11. Epreskert és faiskolának a közös legelőből 10 hold kivágassék.
 12. A káposztás és kender földek minthogy a telki állományba beszámítván a lakosoknak birtokában maradjon.
 13. A helység körül 20 öl szélességű út kivágassék.
 14. A védtöltések kiigazítására az egész töltések mentében mindenütt 10 öl szélességű térség hagyassák ki.
 15. A közlakosok birtokában lévő szilvásokon keresztül menő Maros át­metszés mellett szükségelt törvényes mértékű út az egyeseknek kárpótoltassék.
 16. Hol a volt jobbágyi birtok a Maros folyót érinti, ottan a Maros part a községé legyen, kihagyatván a közös legelőből a hajóhúzó lovak számára fölsőbbi rendeletek értelmében a 10 öl szélességű út.
 17. Kiszolgált vagyon nélküli Cs. Kir. katonák számára a közös legelőből egyenként 200 nagyszögöl házhelynek kivágassék.
 18. Az uraság által a közlegelőből tett foglalások ún. dohánykertek, takarmánykert, magtár nelletti térség, nagyvendéglő beltelke a volt földes uraság birtokában maradjon, de úgy, hogy legelő járulékába beszámítassék.
 19. Az uraság a mérnöki munkálatot adja át a községnek.
 20. A legelőből a lakosok minden telki állományra 19 holdat kívánnak, melybe a haszonvehetetlenségek be nem számíttathatók.
 21. Az uradalom legelő illetőségébe a Püspök ugarbeli szántót vegye át.
 22. Hogy minél fog az érdekelt lakosság egy egész kültelek után követelendő holdak száma tekintetéből megállapodni, s mennyit fog egy kültelek után ad minimum kérni, ezen nyilatkozatot fönntartja magának a Magas Kir. Kincstár: kiküldött úrral leendő egyezkedés alkalmára.

 

IV. Szigeti János visszaemlékezése a román vérfürdőről

Első nap a granicsár őrmester hívatta a főjegyzőt, Lukács Bélát. Az méltatlankodott, hogy őt csak úgy odacitálja az oláh őrmester. Közben beszólt Fandler Gusztáv kereskedőhöz, hogy az tud románul, elhívta azt is. Ez egy órakor volt, a csendőrőrmester azt mondta Lukácsnak, hogy három órára építse föl a telefont, mert a vörösök elrontották. „Ha, nem annyiból áll ám az!" — mondta a főjegyző. „Mit mond?" — kérdezte az őrmester. Fandler tolmácsolt. Erre az őrmester káromkodott egyet, és a főjegyző 18 botot kapott, a tolmács meg huszonötöt. Ettől kezdve azt beszélték, hogy az oláhok kétszáz embert fognak összeszedni túsznak. A gazdák elbujdostak a tanyákra. Mindent be kellett jelenteni, nemcsak az összes állatokat, hanem a szerszámokat is, meg a lovakat is. Erre ment mindenki jelenteni, mert féltek, napirenden volt a verés. A nép nagyon unta őket, elkezdték beszélni, hogy ezek az oláh katonák nem hadsereg, a román hadsereg nem is felelős értük, ezt meg kék támadni. Az oláhok kihirdették, hogy szombaton vigye mindenki az állatait rekvirálni. De szombaton csak Magyarcsanádon rekviráltak, ott sok volt az oláh, és onnan nem vittek el sokat.

Itt végül is hétfőre maradt a rekvirálás. Addigra kiélesedett a helyzet. Azt hitték, a vöröst is ők űzték ki. Csikota Andrásnál összejöttek és elhatározták, hogy nem adják az állatokat. Szigeti János bácsi, aki szombaton lovon ment be a tanyáról, mesélte, hogy a faluban azon tanakodtak, hogy panaszt kéne tenni Szegeden a franciáknál, hogy a románok harácsolnak. Szigeti János bácsi el is ment Kiszomborig, de ott szétzavarták őket a románok. Kerülő úton jött ki a tanyára, a lova meg Apátfalván maradt. Úgy fogadott vasárnap reggel két szegény fiút napszámba, hogy hozzák ki lovát a tanyára. Azok éppen nagymise végére értek be a Kossuth utcába, és hogy elkerüljék az embereket, a tizedik háznál bementek az egyik fiú nagybátyjához, Kardos Mihályhoz. Amikor űk ott benn álltak az udvaron, benyitott egy ember, Csikota András és odakiáltott Kardos Mihályhoz: Gyere már ide, hallod, csinálni kellene már evvel az olájjal valamit, hát, mindenünket elviszik. Kardos Mihály szegény volt, nem volt semmije, leütötte a fejét, oszt nem szólt.

Csikota András a templomból hazamenet többekkel beszélt, délután aztán kimentek hozzá a tanyára vagy öten megbeszélésre. Ezután jöttek oszt lovon, és sorra beszóltak a tanyákra: mindenki jöjjön el holnap reggel, mert aki el nem jön, annak rossz lesz. Így aztán egymástul való féleimibe - meg a kíváncsiság - majdnem mindenki elgyütt. Csikota András tanyáján egész éjjel fönn voltak az emberek, de én nem mentem virrasztani. Hét civil ember már vasárnap összeütközött két román huszárral, és elvették tőlük a fegyverüket. Én vasárnap délután kimentem a tanyárul a bekai pusztára, volt egy szép üsző borjúm, azt megnézni. Mikor hazaértem, hallom, hogy itt járt Oláj Ferus, lóháton gyütt és mindenkinek parancsot adott, hogy holnap be kell menni. Szigeti János bácsinak már volt fegyvere, a veje vette el az egyik román katonától. Jani bácsi is azért hítta össze a tanyasort, hogy többen legyünk, mert félt. A többiek elmentek, egész éjszaka virrasztottak, hogy hátha jönnek a románok a fegyverekért, és akkor ők ellenállanak.

Hétfőn gyönyörűen fölgyütt a nap reggel. Csikota András tanyájához csoportosultak hétfőn reggel a tanyaiak. Aki nem jön, azzal a civilek majd aztán végeznek. Három volt köztük, akinek volt fegyvere, a többinél leginkább kapa, mintha dologba menne. Hétfőn reggel oszt én mentem velük: mék hát, mit mondanak, ha nem mék. Tíz-tizenöten mentek egy csoportban. Annyira ment a tanyai nép, voltunk vagy kétszázan. Szigeti Imre bácsi is ott volt. Közben megálltunk, elkezdtek tanakodni. Volt, aki azt mondta: nem ér ez semmit, fegyveres emberekkel szembeszállni. Ijedt vagy, mindig is ijedt voltál, gyáva. Közben gyütt az országúton egy kocsi, román tiszt ült benne. Egy azt mondta: el kell fogni, mit uralljunk rajta. Több azt mondta, be kell menni Makóra és kérni, hogy ne rekviráljanak. Ekkor valaki ráfogta a fegyvert a kocsira és agyonlőtték a kocsist. Az belebukott a kocsi elejibe, de a tiszt elvette a gyeplőt, és tovább hajtott. Langó Tóni azt mondta: csináljunk három csoportot, és három felül támadjuk meg a vasútállomást. Az első a falu szélső utcájában, a második az országúton a temetőnél, a harmadik a tehénjáráson keresztül menjen, és támadjuk meg a vasútállomást. A románok az állomáson az elrekvirált eszközöket rakták teherkocsikba. Az állomás mellett vagy huszonöt román huszár reggelizett, azok akkor gyüttek, hogy majd segítenek a rekvirálásnál. A mieink eloszlottak három csoportba. Szigeti Jóskánál volt egy német katonafegyver, avval annyira lőtt a temetőből a vasútállomásra, hogy piros lett a puskacsöve. A többi oldalról is lőttek. Militar puska, kiáltották a román csendőrök és szétszaladtak. Azt hitték, a vörösök jöttek vissza. A huszonöt román huszár is szertefutott, ki lovon, ki gyalog, a lovak meg szaladtak katona nélkül, mert a nyereg szíjazata föl volt tágítva.

A magyarok is a huszonöt román katonából levettek kettőt, és agyonverték őket, mivel hogy azok a felkelők közé lőttek is egyet. Sóki Sarajkó Andrást, új házas embert halálra sebesítették. Így vettük be a vasútállomást.

A vasúttól a csendőrlaktanyába mentünk. Húsz hadbavonult magyar berohant, a csendőröket - kilencen lehettek - lefegyverezték, az asszonyokat nem bántották. Innen a Maros hídfőhöz mentek. Útközben kiabáltak: Aki nem velünk, az ellenünk, azzal majd végzünk. A hídfőnél is lefegyverezték a román őröket. Közben két román huszárt ütöttek agyon a Kossuth utcában éppen az elemi iskola előtt. Egy román katona befutott a Pikali kovács házába, és a kerteken át a Templom utcába szaladt. Ott Szabó Nyíri Péterné egy vasvillával fejbe ütötte, a román katona lebukott, a többiek agyonverték. Össze-vissza darabolták a fejét. El köll ezt ám temetni, ne lepjék a legyek, meg ne irtózzunk tőle. Rájuk hányták a földet. Aztán eltalálták az okosabbak, hogy mégiscsak el kék ezeket valahová temetni innen. Kivitték a három katonát a község kocsiján, de nem a temetőbe, csak a falu déli részére, a szőlőföldek végihön.

A civilek most már megerősödve kivonultak a csatornához. Addigra gyüttek már Makóról a románok. A magyarok fölfejlődtek - most már lehetett vagy tizenöt puska közöttük -, fölvették a harcot a félszázad románnal. A csatornában tíztől kettőig lövöldöztek, a mieink között lett egy pár sebesült, azokat bekötözték kötőkkel, amivel tudták. Két óra tájban a románok a magyarokat szétugrasztották, mert jött az erő. A muníció elfogyott, egyik erre szaladt, a másik arra, mindenki menekült, amerre látott. Akkor aztán lett olyan csönd, hogy még a kutyák sem ugattak.

A románok elsőbb golyószórókat állítottak minden utcasarokra. Először lövöldöztek, aztán indultak be, mikor látták, hogy nincs visszalövés. Mindenki elbújt ólakba, kertekbe, padlásra, árnyékszékbe. Első a vót, hogy tíz embert agyonlőttek, de aztán a makói román ezredes kérte a parancsot Nagyszebenből, és azt a választ kapta, hogy nem szabad lőni, hanem mindenkit össze kell fogdosni és kivizsgálni. Összesen negyvennégy halott lett, ebből három román katona és az a kocsis, aki az országúton a román tisztet vitte.

Én avval a tudattal mentem bele, hogy majd megszökök, mikor nem látnak. El is mentem az édesanyám házához, fölmentem a kéménypadlásra, de a szomszédasszony megfigyelte, hogy nem jöttem ki, és elkezdett kiabálni. Erre kimentem és Mihály bátyámhoz mentem, aki a vejével Mátó (Pájó) Jóskával lakott egy házban a Kossuth utcán. Mihály bátyám szívbajos ember volt, és mikor megtudta, mibe fogtak a mieink, rosszul lett és elájult. A Pájó Józsi meg a ház előtt szaladgált, arra jött egy öreg ember, és egy fegyvert adott neki. Józsi behozta, mire Mihály bátyám újra elájult. Én fogtam a fegyvert és a kanálishoz szaladtam vele, hogy bedobom, de egy fiatalember elvette. Közben elkezdtek lövöldözni a románok. Mindenki menekült. A házak teteje csak úgy porzott. Egy öreg ángyomhoz futottam, de a kerteken átugrottam egy másik rokonomhoz. Ott egy fiatal és egy öreg asszony volt csak. Bementem a sötét kiskamrába, ott vártam aztán végig az egészet két-háromig. Akkor doboltatták az ügyetlenek, hogy vigye mindenki a párnáját a községházára. Senki sem vitte, nem mertek mozdulni. Ahun én elbújtam, az a ház közel volt a templomhoz. Egyszer csak kinyílt a kapu, hallom, hogy jönnek a románok. Én mindig olyan őszinte voltam, olyan gyáva, kimentem elébük, nehogy elbújva találjanak. Akkor oszt hozzáfogtak pofozni, fejbe verni, puskatussal kilöktek az utcára és hajtottak a vasútállomás felé. Éppen előttem lükték ki az utcára Medve Sándort, térgyre esett, akkor a román ráfogta a puskáját, de csak a fülit lőtte keresztül. Az országút tetején tizenöt-húsz ló állt. Négy román katona vigyázott rájuk, azok odakiáltottak. Erre engem odahajtottak, azok ott kantárszárral, nádpálcával vertek, az állomásig mindig lökdöstek, rugdostak. Ott kétszer pofon vágtak, egy a fejemet hajamnál fogva a lába közé szorította, és úgy verte az ülepemet. Azután belöktek a váróterembe. Összeszedtek minden férfit. Tele lettek az iskolák, a várótermek, a községháza istállója. Azt az éjszakát átélni! Hétfőtől péntekig aztán mindenki ott volt. Kedden kezdték a vizsgálatot.

Szerdán délután megengedték az asszonyoknak, hogy hozzanak enni. Addig se nem ültem, se nem aludtam, de olyan erős voltam, hogy se éhes nem voltam, se álmos. Gyüttek a románok, mindig dühösebbek, péntekig folyton vertek bennünket. A községházán agyonlőttek egy Kakas nevűt, mert egy oláj katona felismerte. Pénteken délután azt kiadták, hogy hazamehet mindenki, csak akire a nyom rávezet, hogy benne vót, az nem. Szombaton oszt mindenkinek be kellett vinni az állatait. Vittük, de hogy vittük, csak az életünket hagyják. Hétfőtől péntekig szabad rablás volt. Mindent kihánytak, és az asszonyokat is verték. Ki volt dobolva, hogy a lámpának minden házban égni köllött, és a kapunak nyitva lenni. A magyarcsanádi románok lettek az orgazdák, azok is jöttek rabolni. Szombaton huszonnyolc embert bűnösnek találtak, elvittek Békéscsabára. Azt gondoltuk, megszűnt a baj. Kihirdették, akinek a neve ki van írva, gyűjjön be. Egyszer csak ki volt írva a nevem. Tévedés volt, Szigeti József fia, Mihály volt, én meg Szigeti Mihály fia, János voltam. Én a sületlen bevallottam, mikor kérdeztek, hogy vittem egy puskát.

Először elvittek huszonnyolcat, második szombaton ötvennyolcat. Egy hónap múlva meg kettőt hoztak. Ezeket az irigy magyar asszonyok jelentették fel. Névtelen leveleket hánytak be a román csendőröknek. Ilyen csúnya ez a magyar fajta, ilyen irigy. Ott is úgy voltak, hogy föllázadtak, hogy űk bejelentsék a hadbírónak, hogy ki volt még benne. Hogyha ű ott van, az is legyen ott. Csabán voltunk hat hétig, augusztus 14-ig. A gimnázium épületében egy tanteremben százharminchatan. Sorba feküdtünk olyan szorosan, hogy a lábunkat egymásra kellett tenni. Nagyon csöndbe kellett lenni, mellettünk volt a hadbíró irodája, pisszenni se volt szabad. Vizet egyszer adtak naponta. Hat hétig minden nap paszurt ettünk. Abban a csajkában kellett a vizet is tartani. Mosakodni sem lehetett egyszer sem.

Ott volt köztünk a bíró, Sóki Mihály; a törvénybíró, Tóth B. Mihály; a jegyző, Lukács Béla. Szentesi Ferenc százötven botot kapott, mert fegyvert dugott el a kertjében, és részeg volt mindig. Ez a kovács volt. Milyen bátor és hidegvérű volt, noha buta, mert nem sajnálta, hanem nevette azt az olájt, mikor verték, aki mellette tanúskodott, hogy ő nem is volt Apátfalván, amikor a lázadás kitört. [A magyarcsanádi román kovács tanúsította, hogy Szentesi Ferenc nála volt vasárnaptól kedd reggelig. Erre Szentesi házát mentesítették; ő patkolta a román hadseregnek a rekvirált lovakat. De végül minden kiderült, és a román kovácsot összeverték, és napokig fenyegették, hogy agyonlövik.]

Össze voltunk úgy barátkozva, mint a disznó az ólban. Szentesinek is volt egy barátja, Kutik András; annak éppen a legénykorát mesélte - megszokja az ember a bajt -, jártam én Veréb Katicához, azt akartam én elvenni, de édesanyám nem engedte. Egyszer csak kinyílik az ajtó, három román tiszt - mind szép, válogatott ember volt - gyünnek be, oszt Szigeti Ferenc tudott csak románul. Kérdezik, ki tud románul? Ferenc föltápászkodott, kérdezi, mit akarnak? Mutasd meg a Szentesi Ferencet, Pintér Andrást, Szabó Nyíri Pétert. Mikor kimentek, Feri csak mondta tovább Veréb Katicát. Kérdezi a jegyző, mit mondtál nekik? Azt mondtam, hogy elmenekültek a Tiszán túlra. Hát ilyen hidegvérű volt Szentesi.

Munkára hajtottak bennünket, nem mindenkire került a sor, és az intelligencia nem dolgozott. A Lukács [főjegyző] dolgos ember, szereti az asszonyi munkát, mindnyájunk nadrágját megfódozta.

Békéscsabán a verés megszűnt. Július 5-től augusztus 14-ig voltunk ott. 14-én délután bejött egy őrmester, és kiadta a parancsot, hogy öt perc múlva mindenki készen legyen. Nyíregyházán 17-ig voltunk, és Debrecenbe mentünk. Ott 18-tól szeptember 20-ig voltunk. A harmadik emeleten kisebb termekbe voltunk szétosztva, és összekevertek bennünket szabolcsiakkal, hajdúságiakkal. A 16. hadosztálybíróság volt Debrecenben. A kosztunk nagyon rossz volt: rántott leves, délben zöldbableves kétszer egy héten, egy kis hús benne, vacsorára krumpli héjában és fél kiló komisz kenyér. (Majd így élek, hazamék, oszt majd meggazdulok.) Germán Traján nevű magyar születésű román ügyvéd és tartalékos tiszt (tüzér főhadnagy, gyönyörű ember, magas, vállas) különösen jó ember volt, mintha csak szeretett volna minket; az apátfalvi csoport megfogadta, hogy ügyünket mozgassa és védje. Följött és megegyeztünk vele százezer koronába. Ez meg is mozgatta: megkezdődött a kihallgatásunk. Mikor az elejit hallgatták, a főbűnö-söket kihallgatták, lett oszt kuruc világ, azok oszt véresen gyüttek vissza, megverték őket. Nem tudtunk aludni, féltünk, kire kerül a sor másnap. Egy nap csak hat-nyolcat hallgattak ki. Később már elment a mérgük. A hadbíró óromán volt, a tolmácsa egy kolozsvári ácslegény volt, nagyon kegyetlen volt, jobban vert minket, mint a hadbíró. Nagyon gyűlölt bennünket, mert a három katona olyan csúful meg lett csonkítva. (A Szentesi és Sóki S. Mihály, akinek az öccsét ott lőtték agyon az utcán, a bátyját meg a tanyán, beteg volt és elbújt az ólba, s ott szúrták agyon.)

Mikor a kihallgatás befejeződött, addigra Békéscsabán megfogyott a fogoly, visszatettek bennünket, mert katonailag oda tartoztunk. Szeptember 20-án indultunk vissza, ott akkor egy selyemfonó gyárba voltunk, de ott nagyon hideg volt. Egy darabig senki se törődött velünk, akkor Lukács főjegyző elhívatta Korek Aurél ügyvédet, a sógorát, hogy mozgassa meg az ügyünket. Az elgyütt, és ű meg az apátfalvi zsidók kidolgozták, hogy megvesztegetik a hadbírót: Peszkár nevűt. - Perlusz Adolf zsidó vitte el Peszkár apjának, a hadbíró nem vette kezébe a pénzt. Csend lett körülöttünk, november 25-ig nem tudtunk semmit, akkor reggel begyütt hozzánk az őrség, és azt kiáltotta, hogy öt perc múlva megyünk a hadbíró úrhoz. Sorba álltunk, elkísértek bennünket a hadbíróság udvarába, sorba állítottak bennünket. Homályos, hűvös, borongós, saras nap volt. Kitettek egy asztalt, két karszéket. A hadbíró és az ácsmester leültek, s olyan furcsa volt, hogy azelőtt olyan goromba, vadak voltak, s akkor barátságosan szólt hozzánk: önök nem mind bűnösek, három éjjel, három nap tanulmányoztam az ügyüket és megállapítottam, hogy egyrészt Apátfalván olyan román biztosok nyomoztak, akik nem tudtak magyarul, csak tolmács útján kapták a szót. Tehát majd akinek a nevét szólítom, álljon félre. Nyolcvannyolc közül harmincegyen maradtunk, s a többieknek azt mondta, önök visszamennek a helyükre, fogva maradnak, kihallgatom önöket, és lesz még önök között is ártatlan. Bonyolult az ügyük. Minket elengedtek, tehát önök harmincegyen megszabadulnak. (Milyen hosszú a nap meg az éjszaka, mikor az ember mindig azon gondolkodik, mi lesz velünk.) Délután négykor állítom ki az útlevelüket, de amazokkal nem szabad szót váltani.

Nem mertünk szólni, dehogy mertünk. Nem tudták, mér kényesedtünk el. Szidtak bennünket. November 26-án este hazajöttünk, de a főjegyzőnek egy hónap után vissza kellett menni, mert Peszkár hadbírót elbocsátották (gyanúsították, hogy meg lett vesztegetve), s egy nagy-romániai jött hozzájuk, az visszavitette Lukács főjegyzőt, s mi is féltünk, hogy visszakerülünk, de ránk nem lett szükség.

Üket csak elvitték Gyulafehérvárra, ott befejezték a tárgyalást, és ítéletet hoztak. Akik ott maradtak négy-nyolc-tizenkét-tizenöt-húsz évet kaptak.
(Gyűjtötte Bibó Irén 1938-ban. A makói múzeum néprajzi adattára: 134-90.)

 

V. Apátfalva demográfiai adataiból

Nemzetiségi megoszlás

1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1949 1960 1980 1990
Magyar 4006 5055 5276 5602 5699 5501 5756 5546 5200 4348 3658
Szlovák 5 9 4 3 2 - 2 1 1 - -
Román 9 6 6 19 11 4 4 13 2 11 8
Szerb 3 1 - 6 - - 2 - - 1 -
Német 28 19 32 12 25 7 3 1 2 1 -
Egyéb 205 2 - - 4 2 6 2 3 - -

(Forrás: Blazovich László (szerk.): Csongrád megye helységnévtára. Bp., 1995)

A jobbágyság rétegződése Makón és Apátfalván (1779)

Makó Apátfal va
Számuk % Számuk %
Telkes jobbágy 656 51,0 188 76,0
Házas zsellér 448 35,0 59 24,0
Hazátlan zsellér 178 14,0 - 0,0
1282 100,0 247 100,0

A telkes jobbágyok rétegződése Apátfalván (1779)

Számuk %
1/4 telkes 37 19,7
2/4 - 3/4 telkes 74 39,4
1 telkes 30 16,0
11/4-1 3/4 telkes 36 19,1
2 telektől 11 5,8
188 100.0

Apátfalva össznépessége

Abszolút szám 1785=100%
1785 1741 100,0
1828 3568 204,9
1850 3901 224,1
1857 4000 229,8
1869 4000 229,8
1880 4274 245,5
1890 5158 296,3
1900 5318 305,5
1910 5642 324,1
1920 5741 329,8
1930 5581 320,6
1941 5773 331,6
1949 5584 320,7
1960 5281 303,3
1970 4865 279,4
1980 4361 250,5
1990 3704 212,8

(Blazovich László kötete Csongrád megye statisztikai adatairól. Bp., 1995)

Gyermekhalandóság 1881—1890-ben

Születés Gyerek­ halálozás 1 év alatt Ebből 1-5 évig 5-12 évig
1881 313 122 (39%) 65 17 10
1882 308 216 (66%) 84 95 37
1883 343 80 (27%) 50 22 8
1884 333 122 (41%) 81 30 11
1885 319 108 (34%) 58 40 10
1886 336 104 (35%) 74 25 5
1887 327 118(38%) 70 40 8
1888 312 262 (84%) 72 148 42
1889 345 122 (35%) 65 46 11
1890 286 140 (49%) 79 49 12

(Forrás: Historia domus, Apátfalva)

A népesség fogyása 1977-1981-ben

1877 1978 1979 1980 1981
Születés 46 42 42 47 54
Halálozás 53 62 66 78 76
Term. szaporulat -12 -20 -24 -31 -22
Elköltözés 115 79 129 114 86
Ideköltözés 29 31 17 32 35
Vándorlási egyenl eg-86 -48 -112 -82 -51

Apátfalva és Csongrád megye birtokmegoszlása 1949-ben (%)

A birtok nagysága (kh) Apátfalva Csongrád megye
0-1 15,1 12,4
1-3 24,5 24,1
3-5 16,2 21,2
5-10 23,4 24,3
10-15 11,9 8,5
15-20 5,3 3,9
20-25 2,3 2,3
25-35 0,8 1,9
35-50 0,2 0,9
50-100 0,2 0,4
100- 0,1 0,1
100,0 100,0

(Forrás: Halász Péter: A termelőszövetkezeti mozgalom története Apátfalván)

 

VI. Dr. Ponjrácz Lóránt lelki végrendelete

Kedves Hívek!

Amikor 1958 októberében e plébánia vezetését átvettem, az volt az óhajom, hogy a rámbízottaknak szolgálatára legyek az üdvösség útján, és egy perccel se maradok itt tovább, mint amíg használni tudok.
Az Úr Jézus Krisztus, akinek annak idején fiatalon szolgálatába szegődtem, és akinek ügyét szívvel-lélekkel előmozdítani akartam, most véget vetett sáfárkodásomnak.

Eletem végén még egyszer hálát adok Istennek mindenért. Főleg a létezés, a megváltás, a keresztényi élet és a papi hivatás kegyelméért. Hálát adok Istennek, hogy e földön élnem és az Ö országáért dolgoznom engedett és minden méltatlanságom ellenére annyi kegyelemben és jótéteményben részesített.

Külön is megköszönöm a Szűzanyának, hogy engem, a csípőficammal született gyermeket, pártfogásba vett és az Úr Jézushoz vezetett.
Köszönöm Istennek, hogy szüleim szigorú, de szeretetteljes és gondos nevelésben részesítettek és mindig jó példát adtak. Ezzel öntudatlanul is alapját vetették későbbi papi hivatásomnak. Köszönöm, hogy jó iskolázásban részesültem, és alapos tanulmányokat végezhettem a jezsuita atyáknak pécsi Pius főgimnáziumában nyolc éven át, és majdnem ugyanannyi időn át az ő vezetésük alatt álló innsbrucki egyetemen, majd - amikor a német nemzetiszocializmus vallásellenes vezetősége ezt megszüntette - a svájci pápai fakultáson.

Többek között ennek az alapos tudományos kiképzésnek is köszönhettem, hogy Istenbe, Jézus Krisztus isteni voltába és az egyház krisztusi küldetésébe vetett hitem soha nem rendült meg, pedig láttam nagy mozgalmakat hatalmas erővel az egyház ellen támadni. És köszönöm Istennek azt a belátást és tapasztalatot, amire későbbi életem és papi működésem folytán egyre jobban rájöttem: egy magatartás van, amit az embernek élete folyamán soha nem kell megbánnia, ha t.i. igazán a Krisztus által kijelölt úton iparkodik járni. - Kérem is kedves Híveimet, őrizzék meg mindhalálig keresztény katolikus hitüket, tartsanak ki hűségesen az Istenember, Jézus Krisztus által alapított római katolikus Anyaszentegyház és Krisztus földi helytartója, a római pápa mellett.

Köszönöm apátfalvi kedves Híveimnek is a személyemmel kapcsolatban megnyilvánult sok szeretetüket, bizalmukat és támogatásukat. Más vidékről, merőben más környezetből és más munkakörből kerültem ide. Talán nem feleltem meg úgy az igényeknek, ahogy kellett volna és magam is szerettem volna. De mindig a jóakarat és a kötelességteljesítés vezetett. Mind a mellett, ha bárkit megbántottam vagy igazságtalanul megszomorítottam volna, ezért most végórámban még egyszer nyilvánosan bocsánatot kérek; ha pedig akadt volna valaki, aki engem megbántott, annak teljes szívemből megbocsátok. - Kérem, imádkozzanak értem, szegény bűnös emberért, akinek utolsó órámban egyetlen reményem és bizodalmam: Jézus Szentséges Szívének nagy irgalma és a Szűzanya pártfogása.

A halált már most - amikor e sorokat írom - elfogadom utolsó teremt-ményi hódolatként a legnagyobb készséggel és megadással Isten kezéből: akkor, amikor, ott, ahol és úgy, ahogy az Élet Ura, Isten Szent Fölsége rendeli. Istenem, legyen meg mindenben a Te szent akaratod! És irgalmazz nekem a Te nagy irgalmasságod szerint!

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Apátfalva, 1966. április 27-én, Kaniziusz Szent Péter ünnepén.

(Forrás: Szolgálat. Papok és szerzetesek ma. 1971. Húsvét. 9. sz.)

 

VII. Apátfalva plébánosai

Moholányi István 1753-1754
Tamás ferences szerzetes 1754-1763
Marx Miklós 1763-1764
Borsos Ottó minorita szerzetes 1764-1765
Taradfai Tamás minorita szerzetes 1765-1766
Magyary István 1766-1791
Rabenstein Valafried kapucinus szerzetes 1791-1799
Pálffy Sándor 1799-1805
Sövényházi József 1805-1809
Romay (Pájer) József Pál 1809-1819
Groff József 1819-1836
Horváth Mihály 1836-1864
Dr. Szabados József 1864-1876
Dr. Kun László 1876-1884
Maderlik Antal 1884-1885
Kristóffy János 1885-1899
Vagács Ödön adminisztrátor 1899-1900
Dr. Szűcs János 1900-1908
Kadák Pál 1908
Dr. Kováts Sándor 1908-1915
Aneure Péter adminisztrátor 1915-1916
Benó József 1916-1922
Maricz Győző 1922-1923
Kelemen András 1923-1958
Németh Imre helyettes plébános (vicarius adiutor) 1949_1953
Kiss István helyettes plébános 1953—1955
Dr. Pongrácz Lóránt helyettes plébános 1955-1958
plébános 1958-1970
Dr. Katona István 1970-1987
Bajnai István 1987-1988
Kovács Tibor 1988-

(Forrás: Historia domus, Apátfalva)

 

VIII. Adatok az iskoláról

A tanulók megoszlása az 1885/86. évi tanévben

 
Fiú Leány Összesen
Katolikus 245 225 470
Református 5 5 10
Görög katolikus 4 - 4
Zsidó 9 12 21
Tanyai 52 58 110

A tanulók és a hittanra beiratkozottak létszáma

Létszám Hittanosok
1948/49 634 634
1949/50 619 587
1950/51 647 489
1951/52 569 462
1952/53 569 340
1953/54 534 244
1954/55 533 180
1955/56 514 200
1956/57 534 216
1957/58 519 212
1958/59 494 273
1959/60 512 180
1960/61 522 110
1961/62 555 75
1962/63 531 85
1963/64 580 73
1964/65 569 74

Az iskola igazgatói

Sümeghy István 1876-1912
Koller István 1912-1928
Imre József 1929-1948
Zányi Andor 1948-1952
Szalma István 1952-1958
Juhász Tibor 1958-1962
Varga Sinka József 1962-1972
Beke Mihályné 1972-1988
Dinnyés Mihályné Molnár Magdolna 1988-1993
Szabó Istvánné 1993-1994
Varga Józsefné 1994-1995
Dobsa Istvánné Oláh Katalin 1995
Oláh Sándor 1995-

 

   
Előző fejezet Következő fejezet