Előző fejezet

XX. Leggyakrabban használt régi- és idegen szavak, fogalmak magyarázata

ABSZOLUTIZMUS: az uralkodó korlátlan hatalmán alapuló monarchikus kormányzati forma; önkényuralom.
AGILIS: felesége jogán nemesi birtokkal rendelkező nem nemes ember.
AKCSE: ezüstből vert török váltópénz. A XVI. században 50 akcse = 1 magyar forint.
ALISPÁN: a középkorban a vármegye élén álló megyeispán által kinevezett helyettes, a XVI. századtól a vármegyei nemesek közgyűlés által a főispán helyetteseként megválasztott személy.
ÁLLÁS: jószág pihenőhelye; szín; leshely.
ALLÓDIUM (majorság): a földesúrnak saját kezelésű földje, amelyet nagyrészt a jobbágyok robotmunkájával, kisebb részben napszámosokkal vagy fizetett cselédekkel műveltetett meg.
ANALFABÉTA: írni-olvasni nem tudó személy.
ANARCHIA: központi hatalom és irányítás hiánya miatt kialakuló zűrzavaros közállapot.
ÁRENDA: bérlet, bérleti díj.
ARMÁLIS: nemesi levél.
ASSZIMILÁCIÓ: valamely népnek, népcsoportnak más népbe való beolvadása.
ATROCITÁS: kegyetlenkedés, jogsértő erőszakoskodás.
AUTONÓM: önállóság, öntörvényűség, önkormányzaton alapuló.
BENEFICIUM: kedvezmény, adomány, haszonvétel, jövedelem.
CANONICA VISITATIO: egyházlátogatás.
CASSA PAROCHORUM: plébániai, egyházi pénztár.
CENZUS: a földesúrnak a jobbágytelek vagy zsellérház telkének használatáért évente fizetett pénzjáradék.
CLASSIS: osztály.
COMES: ispán, gróf.
COMISARIUS: biztos.
COMPOSSESSOR: közbirtokos.
CONSCRIPTIO: összeírás.
CONSILIARIUS: tanácsos.
CONSISTORIALIS: szentszéki, egyháztanácsi.
CONSISTORIUM: egyháztanács.
CONTRACTUS: szerződés, megállapodás.
CONVENTIO: szerződés, megállapodás, az ennek alapján járó jövedelem.
CURIA (kuria): fő- és köznemesi udvar, udvarház, nemesi föld.
CSERNOZJOM: feketeföld.
DÉNÁR: lásd forint.
DEPUTATUS: küldött.
DESERTA: ideiglenesen elhagyott jobbágytelek, elhagyott vagy teljesen elpusztult ház.
DÉZSMA: 1. Az egyháznak fizetendő tized (adó). 2. A kései feudális Magyarországon a kilenced mint második tized.
DICA (dika): az országgyűlés által megszavazott, a jobbágytelek után fizetendő állami (hadi) adó.
DIREKTÓRIUM: igazgatói testület; a Tanácsköztársaságban a munkástanácsok végrehajtó bizottsága.
DISTRICTUS: adókerület.
DOMESTICI: hazaiak, otthoniak.
DOTÁCIÓ: 1. Díjazás, fizetés. 2. Ellátmány, javadalom.
DOTALÍTÍUM: hitbér.
DZSIZJE: lásd harács.
EKLÉZSIA: egyházközösség, gyülekezet.
ÉLET: gabona.
EMBERVÁGÓ: földmérték. Egy ember által egy munkanap alatt lekaszálható rét, kb. 1200 négyszögöl.
ERÓZIÓ: a víznek a föld felszínét alakító hatása, munkája.
ESKÜDT: hites, a községi elöljáróság választott tagja.
EXARHÁTUS: görög keleti egyházmegyei kormányzóság.
EXTENZÍV: külterjes mezőgazdasági gazdálkodás.
EXTRAKTUS: kivonat.
EXTRANEI: idegenek.
FAIZÁS: jobbágyok tűzi- és épületfa vágásának joga.
FERTÁLY: valaminek a negyed része.
FILOXÉRA: szőlőgyökértetű által okozott szőlőpusztulás (vész).
FISKUS: állampénztár, kincstár.
FOND: kútfő, alap, levéltári alap, raktározási egység.
FONT: súlymérték, 56 dkg.
FORINT: 1325 és 1900 között, majd 1946 óta forgalomban lévő, különféle fémből vert pénzfajta. 1. Aranyforint = 1325 és 1740 között aranyból vert pénzérme. A XIVXV. században 100 ezüst dénár, a XVIII. század második felében 430 ezüst dénár tett ki egy aranyforintot. 2. Rajnai forint (rénesforint) = az osztrák örökös tartományokban és hazánkban is forgalomban lévő ezüstpénz, amelynek rézből vert váltópénze a krajcár volt. 60 krajcár tett ki egy rénesforintot.
FORSPONT: előfogat, amikor a jobbágy köteles volt lovait, szekerét állami- és vármegyei szolgálatra állítani.
FUNDUS: telek, jobbágytelek.
FÜSTPÉNZ: háztartásokra, mint adóegységre kivetett adófajta.
GARAS: krajcár értékű váltópénz.
GPU: A Szovjetúnió politikai rendőrsége egykori nevének rövidítése.
HARÁCS (dzsizje): császár adója, legfontosabb török állami adó a hódoltságban Magyarországon.
HIERARCHIA: rangsor, egymás alá-fölé rendeltség.
HOLD (katasztrális): területmérték. 1200-1600 négyszögöl.
HOMO REGIUS: lásd királyi ember.
HORDÓ: időben és térben tág határok között változó űrmérték.
HOSPES: más helyről érkezett jövevény, telepes.
ICCE: időben és térben tág határok között változó űrtartalmú mérték. Kb. 0,8-0,9 liter.
INDIVIDUÁLIS: egyedi, egyéni.
INQUILIUS: zsellér.
INSTANTIA: kérés, kérvény.
INVENTÁRIUM: leltár, jegyzék.
IUGERUM: 1 holdnyi föld.
JÁGER: lásd kasznár.
JOBBÁGYTELEK: a földesúr által a jobbágy használatára bizonyos szolgáltatások fejében átadott földterület, amely egy holdnyi házhelyből és mintegy 30-40 hold szántóból és rétből állt.
KAMARA: kincstár.
KAPÁS (szőlő): munkaigényt kifejező földmérték, egy napi munkával bekapálható szőlőterület, általában 250-300 négyszögöl. KÁPTALAN:a püspök tanácsadó testülete, amelynek eredetileg 12 kanonok volt a tagja,
mely a történelemben hiteles helyként is működött.
KASZÁS: egy napi munkával lekaszálható terület. Általában 1200 négyszögöl.
KASZNÁR: uradalmi gazdatiszt.
KÁTÉ: ismereteknek, tanoknak tételes összefoglalása.
KERESZT: 15-30 kévéből álló, kereszt alakban összehordott gabonarakás.
KÉTSZERES: búza és rozs együtt vetett keverékének termése.
KÉVE: a levágott és összekötözött gabona legkisebb mértékegysége.
KILA: 1. Súlymérték, kb. 30 kg. 2. Űrmérték, kb. 1 pozsonyi mérő.
KILENCED: földesúrnak adott terményadó a jobbágyoktól.
KIRÁLYI EMBER: peres ügyben, elsősorban határvitáknál a király megbízásából és képviseletében eljáró személy.
KOLÓNUS: földért évente bizonyos pénzösszeget fizető személy.
KOMPETENCIA: illetékesség, jogosultság.
KONFLISKÁLÁS: elkobzás, lefoglalás.
KONGREGÁCIÓ: katolikus hitbuzgalmi gyűlés.
KONTINUITÁS: folytonosság, folyamatosság.
KONVENCIÓS ALKALMAZOTT: megegyezéssel, szerződéssel, bevett szokás szerint munkát vállaló.
KONVENT: 1. A magyar református egyházban a legfőbb végrehajtó szerv. 2. A protestáns egyházak nagygyűlése, kongresszusa.
KONVERTITA: más vallásra tért, hitet változtatott személy; valamely vallás új hívője.
KÖBÖL: 1. Változó űrtartalmú bormérték. Az egri köböl 25.15-, a kassai 13.43- , a miskolci 16.79 liter volt. 2. Gabonamérték, amely kassai köbölben 83-, a miskolciban 118 litert tett ki.
KRAJCÁR: lásd forint.
KUPEC: ló vagy sertés adásvételével foglalkozó kereskedő.
KURIÁLIS: egytelkes nemes.
LÁB: hosszmérték.
LEÁNYNEGYED: leányok örökségrésze a feudális jogban. Apjuk halála után a hajadonok az ingatlanok negyedrészét vehették birtokukba, férjhez menetelük esetén ennek fejében megfelelő ingóságot és pénzt kaptak.
LECTICA: párbér (hazás párok egyházi adója).
LEGITIMISTA:1. Egy trónját vesztett régi uralkodócsalád igényeit képviselő mozgalom; Magyarországon a húszas- és harmincas években a Habsburgok restaurálását célzó mozgalom. 2. Olyan politikai irányzatot képviselő személy, aki a fennálló jogrend és jogfolytonosság alapján áll, és elvet minden forradalmi úton hozott reformot.
LIBERTINUS: szabados, a jobbágyi jogállástól eltérő személy.
LICENCIÁTUS:1.Tanításra jogosult személy.2.Képzettséggel bíró személy.
LITERÁTUS: irodalomban jártas, művelt, olvasott (ember).
LITURGIA: egyházi szertartásrend.
MIGRÁCIÓ: lakosság lakóhely változtatása egy országon belül.
NÁHIJE: török adókerület.
NÉGYSZÖGÖL: területmérték, 3.6 négyzetméter.
NÓTARIUS: jegyző.
NUKLEUSZ: 1. sejtmag. 2. atommag.
ORTÁS: irtás, irtásföld.
ÖL (bécsi): hosszmérték, 1.896 méter.
PALEOZOOS SZIGET: kb. 540 millió évtől 200 millió évig tartó földtörténeti időszakban létrejött földterület.
PAROCHUS: plébános, pap.
PARTICULA:1. Református főiskola más helységben működő fiókja.2.Latinban nem ragozható szófaj.
PLEISZTOCÉN: jégkorszak; a földtörténet legfiatalabb szakaszának, a negyedkornak első része; az emberré válás és az emberiség legősibb történetének korszaka.
POLTURA: a magyar ezüstdénár felét érő aprópénz, amelyet 1807-ben vontak ki a forgalomból.
PORCIÓ: az állami hadiadónak természetben fizetett része.
PORTA: lásd jobbágytelek.
POSSESSIÓ: 1. Birtok, földbirtok.2.Jobbágy falu.
POZSONYI MÉRŐ: 1. Űrmérték, 62.08 liter. 2. Területmérték, kb. 0.5 kat. hold.
PREDIUM: 1. Földesúr saját kezelésű birtoka, allódiuma. 2. Szolgálathoz kötött adománybirtok.
PREFEKTUS: elöljáró, felügyelő, jószágigazgató.
PRESBITER: a református egyházaknál az egyházközségi tanácsok világi tagja.
PRESBITÉRIUM: protestáns egyházközségi tanács.
PRIVILÉGIUM: 1. Előjog, kizárólagos jog. 2. Kiváltság, nemesi előjog.
PROCURATOR: 1. Ügyész. 2. Meghatalmazott személy, jogi képviselő. 3. Helytartó. 4. Kolostori számtartó.
PROTOKOLLUM: jegyzőkönyv.
PROVIZOR: gazdatiszt, felügyelő, felvigyázó, gondnok.
PUBLICUS: nyílvános, közhírré tett.
PUNCTUM: pont.
RECTOR (rektor): iskolamester, tanító.
REGÁLÉ: nemesi tulajdonnal összekötött haszonvételek (pl. hús-, italmérési jog, malom-, vásárjog stb.).
REGULÁCIÓ: szabályozás.
REKVIRÁLÁS: 1. Hatóságilag, térítés ellenében igénybe vesz (ingó dolgot, főleg háború idején). 2. Összeszed, összeszerez, összeharácsol (főleg katonaság élelmet, takarmányt stb.).
RÉNESFORINT: 60 krajcár értékű XVI-XVIII. századi pénzegység. (lásd forint.)
RESTANCIA: hátralék, tartozás, el nem végzett munka, maradék.
REVÍZIÓ: módosítás, átértékelés, felülvizsgálat. (Magyarországon a trianoni béke módosítására való politikai törekvés.)
REZIDENTIONÁLIS: fontos, kiemelt székhely, meghatalmazott, képviselő.
RÚD: szélességmérésen keresztül hosszmértékből lett földmérték. 1 hold kb. 160 rúd.
RUSTICUS FÖLD: paraszti föld.
SARJÚ: levágott, lekaszált növény tövéből ugyanazon évben újranőtt hajtás.
SARLÓPÉNZ: zsellérek által fizetett adó.
SERVITOR: familiáris, szolgáló, valamilyen szolgai függésben lévő személy.
SESSIO: 1. Intézmények testületek ülése. 2. Jobbágytelek. 3. Nemesi telek.
SING: a rőfnél rövidebb hosszmérték, kb. 60 cm.
STÓLA: 1. Vállon viselt, hosszú, keskeny, téglalap alakú kendő. 2. Papnak bizonyos egyházi szolgálatokért fizetendő díj.
SUBINQUILIUNUS: háznélküli zsellér
SUMMÁS: a mezőgazdaságban megszabott járandóságért idénymunkára szerződött munkás a tőkés gazdálkodás idején.
SZANDZSÁK: török közigazgatási terület, amely élén a bég állt.
SZAPU: űr-, közelebről gabonamérték. 1 szapu=0,2 db szántó; 0,4 hold.
SZEB: Szövetséges Ellenőrző Bizottság a II. világháború után, amely a megszállt Magyarországon orosz vezetéssel tevékenykedett, ellenőrizve a hazai politikai életet.
SZEIZMIKUS: földrengéssel kapcsolatos.
SZOLGABÍRÓ: a vármegyei nemesség által választott személyek, akik a területi (járási) igazságszolgáltatás és közigazgatás helyi vezetői voltak.
SZUPERINTENDENS: egyházi főfelügyelő; az egyházkerület élén álló lelkész (protestáns püspök régi neve).
TAGOSÍTÁS: szétszórtan fekvő birtokrészek egyesítése.
TALLÉR: a XVII-XVIII. században 2 rajnai ezüstforintot érő pénzérme, amit 1807-ben vontak ki a forgalomból.
TAXA (taksa): adó, elsősorban hadi adó.
TAXÁS: valamilyen adót fizető, vagy szolgáltatást teljesítő jobbágy vagy nemes.
TELEK: jobbágytelek
TELLEK: hajdani települések romjainak egymásra rakódott rétegeiből keletkezett dombok.
TÓGA: református főiskolai hallgatók reverendaszerű öltözete.
TÖNKÖLY: tavaszi búzafajta.
TRIEUR: tönkölyöző gép; a centrifugális erő elvén alapuló magtisztító és fajtázó gép a termények alak és nagyság szerinti elválasztására.
UGAR: a szántóföld azon része, melyet az előző évi termény betakarítása után egy egész esztendőn át vetetlenül hagynak, és közösen az állatok legeltetésére használnak.
URBÁRIUM: 1. A jobbágy kötelező szolgáltatásait meghatározó feudális irat. 2. Az úrbéri földek (telekkönyvi) nyilvántartása.
ÚRISZÉK: a jobbágy feletti elsőfokú földesúri bíráskodás.
VÉKA: szemes termények mérésére szolgáló űrmérték. A köböl negyed része, kb. 33,21 liter.
VENERABILIS: tiszteletes, méltóságos.
VICARIUS: helynök, a megyéspüspök állandó helyettese, ill. a püspökség ügyeit ideiglenesen vezető helyettes.
VICINÁLIS ÚT: községi közlekedési utak, amelyek a településeket kötötték össze egymással.
VICISPÁN: alispán.
VINCELLÉR: a szőlő gondozásával, a szőlőmunkások felügyeletével megbízott (szakképzett) mezőgazdasági alkalmazott.
VISITÁTOR: látogató, ellenőrző.
ZSELLÉR: jobbágytelekkel nem rendelkező házas vagy házatlan jobbágy.
   
Előző fejezet