Előző fejezet Következő fejezet

Szómagyarázat

 

a proportione arányosan

absolute teljesen, egyáltalán

absolvál elvégez, befejez, teljesít

acceleral meggyorsít

acceptál elfogad

accomodál ellát valamivel

accorda megegyezés, egyezség

accordál megegyezik

accurate conficiálják gondosan végezzék

accurate gondosan, pontosan

acquisitor megszerző

actor vádló, intéző, végrehajtó, felperes

ad faciem loci a helyszínre

ad summám legfeljebb, mindössze

adj utas pótlék

adjuváns kiegészítő, segítő

administrator ügyintéző

affidalva hitelesítve, elfogadva

ágens ügynök

akó űrmérték, általában 1/2 hl.

alias másképpen

aliegál előad, vitat, szól

ámpolna mennyezetről lelógó olajtartó edény

ángostor (?) valószínű ágostor, a gémeskút azon része, amelyen a vödör függ

antré (entrée) belépti díj

antré pruszlik, mellényke

apellatus processus fellebezési eljárás

apertus nyílt, szabad, őszinte

apetus=appetitus étvágy

apotheca gyógyszertár, patika

apparátus intézmény, hivatali gépezet

appertinentia tartozékok, járulékok

appertinentiaczió hozzátartozóság

applanál elegyenget, kisimít

applaudál helyesel üdvözöl

applical illeszt, igazít, alkalmaz, késztet

approbál helyesel jóváhagy

approbátio helyeslés jóváhagyás

aquisitio szerzemény

aquisitor megszerző, szerző, üzletszerző

arany hollnadus pénznem

arendátor bérlő

áristom fogda

aristom, árestom fogda, börtön

ars veterinaria állatorvoslás, állatorvostan

artézi kút fúrott kút, amelynek vizét természetes nyomás hajtja fel

artikulus cikk, törvénycikk, cikkely

asilum menedék, menhely, menedékjog

assental besoroz katonának

assentálás sorozás (állatbesorolás)

assentatio sorozás

assessor ülnök, bírótárs, táblabíró

asztrahán finom prémféleség

asztrahán sapka finom prémből készült sapka

atilla zsinóros férfi felsőruházat

atlac=atlasz mintás szövésű selyem szövet

augeál növel, nagyobbít

autenticus valódi, hitelt érdemlő, illetékes

baktatás botokkal játszott fiú játék

bakter, wachter (német) őr, ebben az esetben, városi alkalmazott, aki csendre, rendre és az erkölcsi életre felügyelt, kézbesített, dobolt és közhírré tette a tanácsi határozatokat, vezette a kerületben élő lakosokról a nyilvántartást stb.

bálványfa földbe ásott tetőt tartó oszlop

bég magas rangú török hivatalnok

beinvitálták behívták

bekompol hodályokban a trágyaréteget megteregették szalmával törekkel, miután az állatok letaposták, tömörítették, időnként ezt felvágták és kitermelték= a trágyát kompolták

ben (arab) fia valakinek

benedictio áldás, engedély, hozzájárulás

beneficiális cassa jótékonysági, vagy javadalmi pénztár

beneficiális javadalmi, javadalmas

beneficium jótétemény, kedvezményjavadalom

beneventál érkezéskor üdvözöl

boglár ékszer, ruha, föveg díszítésére használt ékkő, gyöngy, vagy zománc

boglár ékszer, ruha, v. főveg díszítésére

bonifical kijavít, jóvátesz, orvosol

bonificatio jóváírás, kártalanítás

böglyös daganatos

bubi, eton frizura fajták

bürge birka

bütyök bál társasjáték, amelyben a legkiválóbbat megválasztják bütyök királynak

calcatura szántó, „nyomás" (földművelésnél), dűlő

candidál jelöl

candidatio jelölés

candidatus jelölt

canonica visitatio egyházlátogatás

capitalis tőke capitaneus kapitány

capitularis (?) elszegődés, kötelezvény

capsa ereklyetartó, tasak

capsa szívforma ezüst kapsza szentelt olajhoz való

cathedra emelvény, dobogó, szószék

census ordinarius rendes adó

census servilis jobbágynak téli robot

census vagyonbecslés, népszámlálás, adójövedelem

ceremonialis szertartásvezető

chirurgus, chyrurgus sebész, seborvos

cholera ragályos betegség

cibak kétágú leszúrt fadarab, nyárs, száraz katonakenyér

ciborium márvány mennyezet, áldoztató kehely

cicke akác virág, hajfonat

ciha ágynemű belső tokja

classis osztály

collácio reggeli

commissariatus hadbiztosság

committal megbíz, megbízást ad

communitas község, közösség

compareálni megjelenni

compellál felszólít

compendiáltatás kiegyenlítés

complex bűntárs, cinkos

concedal helyesel, meghagy

concivilitans taxa polgártársi, polgársági díj

condemnál elítél, megbüntet

eondemno elítélek, kárhoztatok

conferal összegyűjt, összead

confett édesség

confirmál megerősít, jóváhagy

confiscál lefoglal, elkoboz

confiscatio elkobzás, lefoglalás

congregatio gyűlés, gyülekezet

connecto összekötni, egyeztetni

connotál feljegyez

conscribál összeír

conscriptio megfogalmazás, összeírás

conscriptor összeíró (hivatalnok)

consensus közmegegyezés egyesség, egyetértés, hozzájárulás

consiliarius tanácsos, tanácsnok

consilium tanácskozás

consumál elfogyaszt

contentatio kielégítés

contestinet (?) tanúsít

contraagens ellenőr

contrabant=kontraband (a) tiltott áru, elkobzás, lefoglalás

contractualis szerződéses

contractus curamitaus szerződés felügyelet

contrallál (?) szerződést köt

contraversionalis vitás, vitatott

contribuái adózik

conventiculum kisebb, titkos összejövetel, gyülekezet

conventio egyezmény, megegyezés Járandóság

conventionális szerződéses

conventionatus szerződményes

conventionatus szerződött, szerződményes, szerződés, szerződéslevél

correctorea ház,javítóintézet

corrigál módosít, javít, helyesbít

creditor kölcsönadó, hitelező

cum fine hujus ennek végeztével

cum Personarum descriptione személyleírással; a személyek leírásával

cummunis Cassa közpénztár

cura gond kezelés

currens körözvény, rendelet

currentalis körözvény

czugból álló katonaság szakaszból álló katonaság

csáktinó a tinó szarva kifelé hajlik

csalitos ebben az esetben helyet jelöl, de általánosan bokrokkal sűrűn benőtt hely

cseber, csöbör egyfülű fa-, vagy bádogedény

cserépkanta vízszállításra használt edény

csobolyó ital tartására és ivóedényül szolgáló lapos hordócska

csomó gabona kereszt

csorvás emésztetlen

csömör gyomorhurut (sok evés, ivás után)

csörsz ökör

csuhos harmatos, vizes

csuszpejz főzelék

csülközés fiuk csoportos botos játéka

Dávidváros ahol a cigányság lakik

decapital lefejez

deciarái kinyilatkoztat, kijelent

deductio itt telepítés

defectus hiány

dehonestál megaláz, megsért, gyaláz

deliberátum est elhatároztatott

delineatio tervrajz

denominál kinevez, kijelöl

depó raktár, lerakat

depuratio tisztázás, tisztítás

deputatio küldöttség

deputatum járandóság terményben

deputátus képviselő, küldött, követ

descensus seu terra Apáthy Apáti szállás, vagy föld

descriptio leírás, ábrázolás

deserta possessio elnéptelenedett falu, elpusztult hely

desertum puszta

determinál elhatároz

determinatum (ti. est)= elhatároztatott

devalvatio leértékelés

dézsa kétfülű faedény, korszakonként változó űrmérték a török időkben 9-12 liter

dica regia a királynak járó rovásadó

dietaresolutio országgyűlési határozat

dika regia educillatio királyi adó elrendelése

diplomaticus okleveles

discriptio felosztás, elrendezés

dispensaltatni felmenteni

dispositio intézkedés

districtualis regulatio kerületi szabályzat, szabályozás

districtus kerületjárás

diurnum napidíj

divisio secunda második felosztás, beosztás

dlis=districtuális=kerületi, járási

dolmány zsinórozással díszített, állónyakú katona kabát, különösen a huszárok viseletében általános

domestica háziasított

dominális házak szerinti nyilvántartás (könyv)

ductus vezetés, irány

educatio nevelés

educillatio. borkimérés kötelezettsége utólagos elszámolással

educillatio borkimérés utólagos elszámolással

effectiva deponendorum depositio= a fizetni valók tényleges lefizetése

egérszőrű a ló színének meghatározása, szürke

egy gyalog foki 400 RH forintos föld tett ki egy sessiót, az 1/4 sessiós földet egy gyalog földnek nevezték

elaborált kidolgozott

elkvaterkáztak beszélgetés közben eliszogattak

emittál 444 kiküld

endemicus helyhez kötött

erogatio, (erogatum alakban is) kiadás

escribal kiír, töröl valahonnan

estimái értékel, felbecsül

estimatio értékelés, becslés

esztrenga juhok elkerített helye

eton frizura, nők fiús hajviselete

examináta vizsgázott (bába)

excedal túloz, túllép a mértéken, kihágást követ el

excellenciás nagyméltóságú, kegyelmes

excessus kihágás, rendzavarás, túlkapás

excindál kivág, kivesz, kihasít

excisio kihasítás (földdarabból)

exclusis exteris idegenek kizárásával

executio (ítélet) végrehajtás

expedial elküld, elszállít, továbbit, kézbesít

extradandus kiadandó

extradatus kiadott

ezurgál emelkedik rúg valamennyire (összeg)

farazatos istálló a tető mindkét végét lecsapolják, lekontyolják

fatalitás csapás, baj, viszontagság

fatens vallomást tevő, tanú fecskézés bottal ütötték a levegőben röpülő fadarabot

fehér perkálnyomással csíkozott, mintázott pamutvászon

fejel párna

fejelés csizma felújított csizma, a csizmának, csak a feje részét újították fel

fejér öltöző fehér vászon ing és vászon gatya

fejsze itt terület mértékegység, a régi jog szokása volt a fejszedobás, ezen a módon jelölték ki a határokat

fél gyalog 50 forintos földterület

férfi páncél fémlemezekből készült hadi öltözet

fickó fiatal fiú

filia, filiale leányegyház

filoxera szőlő gyökértetű

fiscalis államkincstári; ügyvéd; ügyész

fiscus magistratualis köztisztviselői ügyész

flitterek ruhadíszül szolgáló csillogó kerek fémlemezek

fordító szélmalom alkatrésze

forspont előfogat

föld nyitáskor sírásás kezdetekor

fölöstököm (Frühstück) reggeli

fulgura frango a villámokat megtöröm

fullajtár elől ügető lovas; küldönc, átvitt értelemben rangos, jelentős ember mindenese, küldönce

fundálózik mesterkedik, töri a fejét valamin

fundationalis alapítványi

funduális telki

fundus excisiója telek kijelölése, kihasítása

fundus házhely, telek

ganaj trágya, állati ürülék

garád kerítés földből, venyigéből, élő sövényből

garas ezüst, később rézpénz, 5,3, illetve 2 krajcár értékű váltópénz

generális általános; köz-; tábornok

generaliter általában

gereben a kender fésülésére és tisztítására való eszköz

gerencsér fazekas

girhes betegesen sovány, kehes

göböly hizlalásra szánt szarvasmarha, főleg ökör

göböly hizlalt ökör grális=generális (gyűlés) közgyűlés

grsipány régi állatgyógyszer a lovak rühössége ellen

gtis, glis (generális röv. formája)

guzsaly kézi fonáshoz használatos eszköz

hármos ló hámos ló

hoc etiam addito azt is hozzátéve

hollandus arany holland pénznem

homagium itt pénzbírság

horgus veszettség orvosló

hospitalitas vendéglátás

icce, itze, itce térfogat űrmérték, leginkább 1,25 liternek és 0,95 kilónak felel meg

idest= id est = azaz

igaz gránát vörös színű féldrágakő

impelitio, impeditio akadályoztatás, akadékoskodás

impetal bepanaszol, megtámad

imponál tiszteletet, elismerést kelt, kötelez, meghagy

in anno évben

in instanti nyomban, azonnal

in kriminalibus büntetőügyekben

in natura természetben

in natúrálib us természetben

in omnem eventum= minden eshetőségre

in serio komolyan

in summa összesen

in usu használatban

incassálni bevételezni

incendialis Cassa tűzvédelmi pénztár

inclusive bezárólag

incorporacionalis Taxa beiktatási díj, bekebelezési díj

indigenatus honosság

indigenatus taxa betelepülési díj

individuális egyedi, egyéni, személyi

ingrediái kezd, kezdetét képezi valaminek

ingremiált bekebelezett

inpetrans (lásd impetrans) elnyerő, valamit elérő

inpetrans, impetrans elnyerő, valamit elérő

inquilinus idegen származású

inquilinus idegen, zsellér

inquisitio kínvallatás, vizsgálat, nyomozás

insolidum (in solidum) egyetemlegesen

inspektor felügyelő, ellenőr

instal könyörög, kér, kérelmez

instans kérelmező

instantia kérelem

instantiázás kérvényezés, kérelmezés

insurreccionális felkelési (nemesi)

interes kamat

interessentia érdekeltség

interpositio közbenjárás

intertentio élelmezés

intribuens nem adózó

invalidus rokkant

investialt summa befektetett összeg

investigatio kutatás, nyomozás, vizsgálat

inzsellér földmérő mérnök

inzsellér, inzsenér mérnök

irredemptus birtokot nem váltó

ispitály kórház

item ugyanúgy, továbbá

janicsár elrabolt gyerekekből kiképzett gyalogos

járgányos (cséplőgép) állati erővel vontatott

járom igavonó szarvasmarha nyakára tehető fakeret, amely a szekérrúdhoz kapcsolódik

járulék föld nem közvetlen a birtokhoz tartozó földterület

joviális jókedélyű, derűs, megértő

jugerum egy hold szántóföld

just representáló jogot képviselő

kacagány vadbőrből (tigris, farkas, párduc) illetve juhbőrből készült hátibőr, amit sokszor

csak panyókára vetve viseltek

kajinka lícium, tüskés, „semfűsemfa", fás szárú gyomnövény

kajla lekonyuló szarvú

kantoralis énekes

kapás a szőlőterület alapegysége a kapa volt. Az egy nap alatt egy ember által megkapálható szőlőterületet jelentette. A Jászságban egy kapás terület 200 négyszögölnek felelt meg. (Jaszapátin kevésbé használták)

kapás szőlő 200 négyszögöl

karcos idei, még nem kiforrott bor

kártos fából készült vízhordó edény

kenyeres egy kenyéren élő

kerebínyes (kerepényes) fékető (főkötő) kék bársony alapon ezüst súlytással, bordó bársony alapon, arany súlytással díszített főkötő (fejkötő)

kerengő szárazmalom alkatrésze, mely tengelyen fogaskerekekkel forog

kiárendált bérbeadott, kibérelt

kila gabonafélék mérésére szolgált, 1 kila 50 kg

kila őszi vetés akkora terület, amelynek bevetéséhez egy kila búza szükséges

kilás 1 kila (50 kg búzával bevetett terület), amely 800 négyszögöl nagyságú

kilís, kelés furunkulus, gennyes bőrgyulladás

kiókumlál kitalál

kiókumlálj ák kinyomozzák

kláris, v. kaláris (korall) nyaklánc

klárisszerű gyöngyfűzér gyöngyből fűzött nyakék

kollációzik reggelizik

komiszáros csendbiztos, rendőrbiztos

kommenciós szerződményes

komplár kereskedő

kompol érett trágyát tőzeggé tapos

kontribuál hozzájárul, adót fizet konty kumizó vas

kopolya vizes gödör

kordován vörös színű finom bőr

korozsma a keresztszülő ajándéka az újszülöttnek babakelengye

kótyázás játék arasznyi fadarabbal, melyet egy bottal ütöttek

köblös búzavetés egy kat. holdnyi terület bevetéshez egy köböl búza szükséges

köböl egy köböl űrtartalmú dongából kialakított faedény, gabonához használatos mérőeszköz. Koronként, helyenként változó kb. 62, 94, 125 liter

köszmér, köszme egres, piszke, köszméte

kötél földmérési egység, általában 40 méter. 1745-től a Jászságban sajátos területmértéket jelent Ez 16-60 kat. hold. Jaszapátin nem terjedt el.

kredenc konyhaszekrény

kucséber nyakába akasztott táblán áruló bosnyák kereskedő

kuklya szarvú szarvasmarha összehajló szarva

kukora kajla

kulacs fából készült, néha szőrrel bevont ivóedény

kundschaft (német) vevőközönség; hírszerzés, felderítés

kupa kanna, víz szállítására használatos edény

láb hosszmérték, 1 láb=kb. 30 cm

labirintus útvesztő, v. bonyolult ügy

lajbi rövid kabátka, mellény

lajt kerekekre vagy kocsira szerelt hordó

lappongtat rejteget

latt(lat) súlymérték 1 lat=l,75 dkg

lavór mosdótál

lebernyeg női vállkendő

lemappázás feltérképezés

libellus könyv, könyvecske, kérvény

Liber Fundi (alapító okirat), földkönyv, birtokkönyv

Liber S. Johannis Szent János könyve

liber a me gyászének, kezdő szavai „Ments meg engem..."

licentiátus szabadalmas; paphiány esetén bizonyos egyházi feladatokat ellátó világi személy

limitálni korlátozni, megszabni

limitatio elhatárolás, korlátozás

linea vonal, sor, határ (vonal)

litera, betű; sub litera.. .=.. .betű alatt

liva=szandzsák, középnagyságú közigazgatási-területi egység (török)

localis magistratus helyi elöljáróság

lóding puskapor-tok

lovas regiment lovas ezred

maculatórium fogalmazvány, piszkozat

mag mennyiség, amely azt mutatja, hogy az elvetett vetőmag hányszorosa termett meg

magistralis előljárósági, hivatali

magistratuaiis (tisztek) városi tanácshoz tartozó

magistratualis fiscalis közügyész

magistratuaiis fiscus köztisztviselői ügyész

magistratus állami közhivatal

magvaszakadt férj gyermektelen

mancsozás legények játéka, egy golyót a lyukba behajtani

mantel   kabát

márjas /pénz/ Szűz Mária képével díszített pénzérme

masinát ivott gyufafejből készült méreg

matéria anyag

méhser méhsör, hígított mézből erjesztett szeszes ital

mente prémezett, zsinóros kabát

meritum érdem, (kereset jutalom), lényeg, veleje valaminek

miserabiles nyomorgók, földnélküliek, (zsellérek)

moderate mérsékelten, mérték szerint

monstrantia úrmutató, szentségtartó

montena itt: monéta= pénz, érem

móring jegyajándék, a menyasszony hozománya

mundér katonai egyenruha

musicalis solemnitas zenei ünnepség

nagy szája volt, kevés volt belőle

nahije közigazgatás legkisebb területi egysége (török)

notabilis említésre méltó jelentős, előkelő, nemes

notarialis jegyzői, jegyzőségi

nótárius jegyző

notórius hírhedt

nullitál megsemmisít

numerizál számszerűsít nyilas

földosztás földosztási mód, a XVIII. és XIX. században a földközösség idején. A földosztás mennyiségét és rendjét sorsolással (nyílhúzással) állapították meg

nyilas kb. 1 kat. hold területet jelent

observál megfigyel figyelembe vesz

observatio szempont figyelembe vétel

obsit elbocsátó levél (katonaságnál)

obtingens osztályrész

officialis hivatalos, szolgálati, hivatalnokot illető

oppidum mezőváros

orator szónok

orda édes juhtúró

ordas terc harmadfű bika

ordinántz (ordinanc) küldönc

ordinárius rendes, szokásos; püspök

ordinarius, ordinar...bíró=főbíró, fő

oszpóra (török) kis ezüst pénz öl hosszúság mérték, 1 öl= (6 láb) 1896 cm. A fa- és erdei öl, a tűzifa megszabott rakását jelezte. A bécsi mértéknél 0,95x1,896x1,896 = 3,42 m3

pacificale békefeszület, körmeneti kereszt

pakfon kínai műezüst, új ezüst (réz-nikkel-cink ötvözet), alpaka

palatinalis assesor nádori hivatalnok, ülnök

palatinális regiment nádori ezred

paléta cédula, utasítás beszállásolásra

párbér egyházi adó, egy házaspár után

parificál egyenlővé tesz, egyformán számít

partikus itt: a koldusok testülete

partis ülés, részleges ülés, (nem közgyűlés)

pasa magas rangú török katona vagy polgári vezető

pascum, pascuum legelő

passualni útlevéllel ellátni

passus útlevél, járlatlevél

pátens nyilt parancs, rendelet

patentalis nyilvántartási lap, igazolvány

patikarius gyógyszerész

patriarchális régimódi, hagyományőrző, családias, egyszerű

patronatus védnökség, kegyuraság

patronatusi Just representalo védnökségi jogot képviselő gyülekezet

peculium nyáj, jószág; vagyon, tulajdon

penetral behatol

per directiva et observationem iránymutatásul és figyelembevétel végett

perceptio bevétel

perceptor pénztáros, adószedő

perceptoratus adószedői, pénztárosi hivatal

peregrinus jövevény, idegen

personális személyi

peták váltópénz 5-7 krajcár

pharetralis tegzes (pl. adó), tegezt hordozó

pharetrariusok tegzesek

philisteus jász (régi elnevezés)

phisikus, physikus tisztiorvos

pixis pikszis kis edényke, szelence

plaga terület, vidék, kerület, járás

plenarite, plenariter, plenarie teljesen

pluralitás többesség, többség

pluraliter votum többségi szavazattal

pokolvar tüzes kelés, vagy kemény daganat bőrfelületen

policia tisztaság, rend

policiae inspector rendőrségi felügyelő, ellenőr

poltura ezüstpénz( lengyel szó)

poltúra peták, garas

portio adag

possessor birtokos

posteritasok utódok; egyes számban utókor

pózna földterület mérőegysége, 1 pózna =4rőf=3,12m

pozsár a ponty népies neve

pozsár ponty

pozsonyi mérő gabona mérésére 2 véka, k.b. 48-50 1.

praeiudicium sérelem, kár, érdeksérelem

praescriptio előírás, elrendelés; elévülés

praeservatio megelőzés

praetensio követelés, igény

praetor in criminalibus büntető bíró (döntőbíró)

praevie előre, előzetesen

preceptor adószedő, pénztáros tanító, nevelő, házitanító

prédái herdál, pazarol, fecsérel

primitia első mise, újmise

primo először

privilegiali, privilegiatus kivételes, kiváltságos

privilégium előjog, kiváltság

pro contentatione kielégítésül, viszonzásul

pro usu használatra

procedal eljár (valamilyen ügyben)

procentus százalék, kamat

processio körmenet

processus eljárás, menet

procurator ügyész, jogi képviselő, helytartó

projectalt tervezett javasolt

prókátor ügyvéd

proponál ajánl, tervez, javasol

protendal követel, igényel

protestál tiltakozik

protocollál iktat, jegyzőkönyvez

protocollatio beiktatás jegyzőkönyvi bejegyzés

protocollum jegyzőkönyv

provideál előrelát, gondoskodik, ellát

provisio ellátás, ellátottság

provisor felügyelő

provisor gyógyszertár vezető

pruszlik testhez simuló, kivágott, elől fűzött női mellény

publicál nyilvánosságra hoz, kihirdet

publicatione mediante közhírelés útján

publico közösen

publikum közönség

pucor sertés gyomra

punctum pont

purumba tisztába, tisztázatba

püfetek, püfeteg a kukorica gombabetegsége, kívül szürke, belül korom fekete spórákkal

quadrata öl, négyszögöl

qualitás minőség

quantitas mennyiség, összeg

quantum mennyiség

quartele negyed mázsa

quartély szállás, lakás

quarto negyedszer

questál kéregét

quinto ötödször

R.H. ft. rhénus forint, rajnai arany forint kb.

rebellal lázad

rebellio lázadás, zendülés

recidivák visszaesések (betegségbe)

recognucal = recognoscal vall, elismer, felismer

recommendatió ajánlás

rectificáltat helyreigazítat

redemptio megváltás

redemptor kiváltó, megváltó

redemptus földváltó, földvisszaváltó

redimalt ingatlan visszavásárolt ingatlan

referál beszámol, jelent

referens előadó, beszámoló

reflectuál figyelmeztet

regale királyi haszonbér, haszonvétel (pl. hús-, italmérési stb. jog)

regiment sereg, ezred

regulatio rendszabály, szabályozás

rehedezett beszédű valószínűleg hangutánzó szó

rekomendál ajánl

rekruta újonc

rekrutáz toboroz, újoncoz

rekvirálás térítésnélküli igénybevétel, harácsolás

relatio jelentés

remanentia maradvány

remonda fiatal, még be nem tanított katonaló

renumeratio helyesen: remuneratio jutalmazás Jutalom

reparatio kijavítás

repartiál kivet, kioszt

repassus átvizsgálás

repeditál (?) visszamegy

repedő visszamegy, hátrál, visszatér

requirál itt: kér kötelez valamire

resignal itt átad, befizet

resolutio= elhatározás, határozat

resolvál elhatároz, megad, fizet, felment

respective valamire tekintettel, illetve

respublika köztársaság, közösség

restantiarius hátralékos, adós

restantionalis hátralékos, maradék...

retignál=restringál korlátoz

reversalis írásbeli nyilatkozat, kötelezvény

rhénus rajnai

rítus szertartás- rítus solemni ünnepélyes szertartással

rotska=rocska vödör

rőf hosszmérték 1 rőf=78 cm

rudalókötél szekéren a szénát, szalmát kötötték a vendégoldalhoz

ruralis mezei, falusi

sagitárius nyilas, íjász

salavári hosszúszárú harisnya

sallarisatus fizetett alkalmazott, bérben részesülő

sallarium fizetés

sarcolás rendkívüli hadiadó, váltságdíj

sarlang= sallang

saroglya szekérderék hátulja

saru kezdetleges lábbeli bőrtalp szíjjal/

scartetak (?) cédulák

Schmalz (német) olvasztott vaj, zsír

scribalni rajzolni, írni

scriptio írás

second=secondó másodszor

seculum évszázad

securitas biztonság

secsto=sexto hatodszor

sedes judiciaria bírói szék, törvényszék

sedes Senatorialis tanácsülés, szenátori ülés

senator városi tanácsos

sensor értelem, tartalom

sentencia ítélet

sententiáz elítél

septimo hetedszer

sequestrum zárlat, bírói zárlat

serio, seriose komolyan

sertekapu tüskés vesszőből font kapu

servilis szolgai, rabszolgai

servitor szolgáló, szolga, alkalmazott

sessio 1 sessio=125 kat. hold szántó, az utánajáró 61 kat. hold kaszáló

sessio ülésjobbágytelek

sifli itt: apró kocka alakúra vágott levestészta

sifonér ruhás szekrény

sindel fazsindely, tetőfedésre használják

sipákás vizenyős, kötött, nehezen művelhető talaj

situatio helyzet, állapot, körülmény

situs elhelyezés, fekvés

slingol hímez (pl. asszonyok slingolásból éltek)

slingol huroköltéssel kivarr, lyukhímzés

smukk ékszer

Sneff (Schneff német) szalonka

solemnis ünnepélyes

solemnitas ünnepélyesség, ünneplés

sonkoly a méz kipergetése, kisajtolása után visszamaradó lép.

soss hal

sőre hizlalt marha (ökörzsendice juhtej édes savója felforralva

specificatio részletezés

stafirung kelengye

statútum szabályzat, törvény

stikkelés kézi szövés

stipendium zsold

stóla egyházi szolgáltatásért járó (pénz) adomány

strázsa őr

strófa versszak

sub Pluviali cum Gracea palástban és kereszttel

sub.sessione Senatoriali senátori ülés alatt

sublót fiókos láda, vagy ruhás szekrény

subveniál segít, bajt elhárít

succedál sikerül, felvált, örököl

successio öröklés

successor utód, örökös

successorium örökség, örökösödés

sucessive cambialt később cserélt

suk két hüvelykujj és két ököl együttes hossza

summa summa, összeg, pénz

superál felülkerekedik valamin, legyőz

superlát baldachin

surgely herélő

suspectus gyanús

sutul főleg olajos magvakat sajtol

svadrony, svadron lovasszázad

syntaxis mondattan, a nyelvtudományoknak a szószerkezeteket és mondatokat tanulmányozó ága

szaladós méta csoportos játék labdával, lapos végűre faragott ütővel

szalagóriás tészta szalalkálival készült sütemény tésztája

szandzsák török közigazgatási terület

száraz dajka a csecsemőt gondozó, de nem szoptató dajka

szárnyék nád-, vagy vesszőfal (a nyáj védelmére) száz

talléros 150 forintos

szék(ek) jászok, nagykunok, kiskunok közigazgatási területe, szervezete

székálló gabonatartó; székálló legény= mészárosoknál a hús darabolásánál segédkező legény

szelemen padlás nélküli, falak tetején nyugvó gerendára szerkesztett ácsszerkezet

szélkiáltó sneffmadár szalonka

sziksó szikes talajon kikristályosodó szóda,(salétrom)

tabella jegyzék

tabellám táblázatos

tálas polc, tálak kancsók tárolására

tavaszi kiverés az állatok tavaszi legelőre hajtása

Taxa díj, ár, árszabás

Te Deum hálaadás (szövege kezdő szavairól)

tegezes vitéz nyíltokkal felszerelt vitéz

tendentia irányzat, törekvés

terminus határidő, határnap, megszabott idő

tertio harmadszor

testamentum végrendelet

testimonialis tanúsítvány, bizonyítvány

teutonicus ordo német lovagrend

tiloló kendert, lent ütögetve törő szerszám

tislér (?) valószínű, hogy az állatkereskedelemmel foglalkozó tevékenység

titulált címzett

titulo conventionis megjegyzés alapján, címén

tokár (trokár) felfúvódott állatból a gázok kiengedésére használt szúróeszköz

tőkeföld nem eladásra szánt terület

transport szállítás, fuvarozás

tribut(um) adó, hűbéradó, váltságpénz trimflis, strimfli harisnya

tubuska fonott kelt kalács

tulok ökör

tutor gyám, pártfogó

tüzes inzsellér hamis földmérő világító lelke (látomásos jelenség)

ugar egy évig be nem vetett, pihentetett terület

univerzitász, universitas egyetem, egyetemlegesség

untauglich (német) alkalmatlan

usuál használ

usus használat, szokás

ücsök csecsemő ültetéséhez használatos ülőke

vanstepp (angol) tánc

vasmacska ágas-bogas vasból készült horgonyhoz hasonló tárgy, amellyel kihúzzák a kútba esett vödröt

vászonfazék mázatlan cserépfazék

véka csapottan 30 kg búza

véka űrmérték 1 véka=25-30 liter volt, ami búzából 40 kg-ot tett ki

vékás 400 négyszögöl, egy véka búzával bevetett terület

verbunk inspector toborzást felügyelő

verbunk toborzás

verbuvál toboroz

veres pecsenye társas fiú játék, hirtelen mozdulattal a kézfejre ütnek

vexál bosszant, zaklat, háborgat, gyötör

vice nótárius másodjegyző, aljegyző

vincellér szőlő gondozásával, felügyeletével megbízott (szakképzett) mezőgazdasági alkalmazott

virilis a legtöbb adót fizető polgár

visitatio látogatás

vita élet

Voruntersuchungsrichter (német) elő vizsgálati bíró votizál szavaz

votum szavazat, kívánság

vox szavazat (voks) wachter lásd bakter x.t. régi váltópénz rövidítése

 

Megjegyzés: Némely szó értelmezése - biztos források híján - a szövegösszefüggések alapján történt. Ezt áltálban (?) jelzi.

 

 

  
Előző fejezet Következő fejezet