Előző fejezet Következő fejezet

Mutatók

 

A rövidítések jegyzéke

AKI  Aradi Kereskedelmi és Iparkamara jelentése a kerületét képező Arad–Békés–Csongrád és Hunyad megyének, továbbá Arad szabad királyi városnak általános gazdasági, kereskedelmi és forgalmi viszonyairól. Arad, 1877–1913.
AI Alispáni iratok
Alisp. jel. Alispáni jelentés
Állatlétszám 1914. A magyar Szent Korona Országainak állatlétszáma az 1911-ik évi III. 28-i állapot szerint. Bp., 1914.
Állattenyésztés 1995. Állattenyésztés I. Szerk.: Horn Péter. Bp., 1995.
Balassa Iván 1960. Balassa Iván: A magyar kukorica. Bp., 1960. 
Balassa Iván 1973. Balassa Iván: Az eke és a szántás története Magyarországon. Bp., 1973. 
Balogh István 1972. Balogh István: A paraszti gazdálkodás és termelési technika. = A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában. (1848–1814) 1. Szerk.: Szabó István. Bp., 1972.
Bánfi József 1871/a. Bánfi József: Kisebb házikertek használata. M  1871. ápr. 23.
Bánfi József 1871/b. Bánfi József: Neveljünk-e fát? M 1871. márc. 19.
Barbarits Lajos 1958. Barbarits Lajos: Mezőgazdaságunk gépesítésének kezdetei. Bp., 1958.
Barbarits Lajos 1959. Barbarits Lajos: A cséphadarótól a kombájnig. Bp., 1959.
Barbarits Lajos 1960. Barbarits Lajos: A gőzekeszántás története. Bp., 1960.
Barbarits Lajos 1965. Barbarits Lajos: A vetés gépesítésének kezdetei és elterjedése Magyarországon. Bp., 1965.
Barczán Endre 1905. Barczán Endre: Halász Árpád. A makói főgimnázium évkönyve. 1904–1905. iskolai év. Makó, 1905. 2–6.
Barna János 1927. Hollósy Kornélia Emlékalbum. Születésének századik évfordulójára kiadja Csanád–Arad–Torontál vármegye közönsége. Sajtó alá rendezte Barna János. Bevezető: Diósszilágyi Sámuel. Makó, 1927. 
Barna János 1928. Barna János: Fejezetek a makói színészet múltjából. Makó, 1928.
Barna János 1929/a. Barna János: Makó a háború után. = Makó és Csanád–Torontál vármegyei községek. Szerk.: Barna János. Bp., 1929. 13–81.
Barna János 1929/b. Barna János: Irodalom. = Makó és Csanád – Torontál vármegyei községek. Szerk.: Barna János. Bp., 1929. 169–192.
Barna János 1929/c. Barna János: Makó város iskolái. = Makó és Csanád–Torontál vármegyei községek. Szerk.: Barna János. Bp., 1929. 211–228.
Barna János 1929/d. Barna János: Az egyházi élet. = Makó és Csanád–Torontál vármegyei községek. Szerk.: Barna János. Bp., 1929. 239–247.
Barna János 1929/e. Barna János: Hivatalok. = Makó és Csanád–Torontál vármegyei községek. Szerk.: Barna János. Bp., 1929. 251–263
Barna János 1929/f. Barna János: Makó közlekedése. = Makó és Csanád–Torontál vármegyei községek. Szerk.: Barna János. Bp., 1929. 263–269.
Barna János 1929/g. Barna János: Makó sportélete. = Makó és Csanád–Torontál vármegyei községek. Szerk.: Barna János. Bp., 1929. 285–291.
Barna János 1929/h. Barna János: A makói Hollósy Kornélia Színház története. CSK 18. Szerk.: Barna János–Eperjessy Kálmán. Makó, 1929.
Barna János 1929/g. Barna János: Egyesületek. = Makó és Csanád–Torontál vármegyei községek. Szerk.: Barna János. Bp., 1929. 271–284.
Barna János 1929/h. Barna János:Makó ipara és kereskedelme. Makó és Csanád–Torontál vármegyei községek. Szerk.: Barna János. Bp., 1929. 138–152.
Barna János 1930/a. Barna János: Blaha Lujza makói vendégjátéka. Makó, 1930.
Barna János 1930/b. Barna János: Makó színészete és irodalma. Bp., 1930. 
Barna János 1933. Barna János: A makói második színkör és a Színpártoló Egyesület története. CSK 25. Makó, 1933.
Barna–Sümeghy 1913. Barna János–Sümeghy Dezső: Nemes családok Csanádvármegyében. Makó, [1913.]
Berend T. Iván 1973. Berend T. Iván: A tőkés gazdaság története Magyarországon 1848–1944. Bp., 1973.
Berend T.–Ránki György Berend T. Iván–Ránki György: Európa gazdasága a 19. században. Bp., 1987.
BKI Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara jelentései
Blazovich László 1984. Csanád megye levéltára 1710–1950. Szerk.: Blazovich László. Szeged, 1984.
Blazovich László 1993.         Makó története a kezdetektől 1849-ig. Szerk.: Blazovich László. MM 4. Makó, 1993.
Boch Ernő 1992. Szántóföldi növénytermesztés. Főszerk.: Bocz Ernő. Bp., 1992.
Bogdán István 1987. Bogdán István: Régi magyar mértékek. Bp., 1987.
Bóka László 1955. Bóka László: Ady Endre élete és művei. 1. Bp. 
Bona János 1896. Bona János: Makói Kaszinó könyvtárában lévő könyvek czímjegyzéke az 1895. évről. Makó, 1896.
Bónis György 1962.  Bónis György: Nagy György és az 1914 előtti magyar köztársasági mozgalom. Bp., 1962.
Böhm Vilmos 1923. Böhm Vilmos: Két forradalom tüzében. München, 1923.
Broda Béla 1930. A Makói Községi Zrínyi Ilona Polgári Leányiskola értesítője az 1929–1930. tanévről. Közzéteszi: Broda Béla. Makó, 1930.
Buzás László 1972. Buzás László: Makói hírlapok és folyóiratok bibliográfiája 1870–1970. MMF 10. Szerk.: Tóth Ferenc. Makó, 1972.
Buzás László 1989. Buzás László: A makói sajtó 1870–1918. Makói Honismereti Híradó, 1989. 9–11.
Buzás–Tóth 1992. Buzás László–Tóth Ferenc: Makó utcanevei.  A MMF 72. Szerk.: Tóth Ferenc Makó, 1992. 
Csapó Csaba 1999. Csapó Csaba: A magyar királyi csendőrség története. Pécs, 1999.
Csécsi Miklós 1905. Cs[écsi] M[iklós]: Ismétlő iskolások vallásos oktatása. 2. kiadás. Makó, 1905. 
Cserháti Sándor 1901. Cserháti Sándor: Általános és különleges növénytermesztés. 2. Magyar-Óvár, 1901.
CSM Csanád megye
CSME 1886. A Csanádmegyei Méhész Egyesület alapszabálya. Makó, 1886.
CSMÉ 1987. Csongrád megye évszázadai. 2. Szerk.: Géczi Lajos–Labádi Lajos–G. Tóth Ilona. Szeged, 1987.
CSMH Csongrád Megyei Hírlap
CSMK Csanádvármegyei könyvtár
CSML Csongrád Megyei Levéltár
Dégi László 1967. Dégi László: Makó város iparföldrajzi viszonyai. Makó, 1967.
Demkó Pál 1917. Demkó Pál: Napló 1917. december 1.–1927. június 5-ig. JAM Tört. Dok. Gyűjt. 80 225.
Déry Tibor 1950. Déry Tibor: Felelet. Bp., 1950. 
DFH Délvidéki Független Hírlap
Diószeghy András 1927. Diószeghy András: Rotaresti Dobsa Lajos. CSMK 11. Makó, 1927.
Diósszilágyi Sámuel 1929. Diósszilágyi Sámuel: Zenei élet. = Makó és Csanád–Torontál vármegyei községek. Szerk.: Barna János. Bp., 1929.
Diósszilágyi Sámuel 1960. Diósszilágyi Sámuel: Tömörkény makói diákévei. Marosvidék. 1960. jan. 17–24. 
Diósszilágyi Sámuel 1982. Diósszilágyi Sámuel: Vásárhelyi Kálmán emlékezete. MMFK 6. Makó, 1982.
Diósszilágyi Sámuel 1985. Diósszilágyi Sámuel: Hollósy Kornélia élete és művészete. MMF 41. Makó, 1985.
Domokos László 1995. Domokos László: Sporttörténeti visszatekintés. = A makói gimnázium 100 éve. 1895–1995. Szerk.: Gera Tibor. Makó, 1995. 182–195.
Dömötör János 1982. Dömötör János: Nyizsnyai. CSMH 1982. jan. 7. JAM A 1876.
Dömötör János 1994. Dömötör János: Endre Béla és Makó. Emléklapok Tóth Ferencnek. MMF 60. Makó, 1994. 
Dunai Józsefné 1986. Dunai Józsefné: A Csanád megyei önkormányzat újjászervezése és működése a kiegyezés után. TCSMT X. Szeged, 1986. 171–209.
Éber Ernő 1959. Éber Ernő: A törpebúzától a bánkúti búzáig. Bp., 1959.
Éber Ernő 1961. Éber Ernő: A magyar állattenyésztés fejlődése. Bp., 1961.
Eperjessy Géza 1967. Eperjessy Géza: Mezővárosi és falusi céhek az Alföldön és a Dunántúlon. Bp., 1967.
Eperjessy Kálmán 1926. Eperjessy Kálmán: Szirbik Miklós élete és munkássága. = Szirbik Miklós: Makó városának közönséges… leírása. Makó, 1926.
Eperjessy Kálmán 1971. Eperjessy Kálmán: Csanád megye az első katonai felvétel (1782–1785) idején. MMF 7. Szerk.: Tóth Ferenc. Makó, 1971.
Eperjessy Kálmán 1984. Eperjessy Kálmán: Írások a régi Makóról. MMF 36. Szerk.: Tóth Ferenc. Makó, 1984.
Eperjessy Kálmán 1993. Eperjessy Kálmán: Politikai és gazdasági elemek a Maros folyó történetében. MMF 76. Szerk.: Tóth Ferenc. Makó, 1993.
Erdei Ferenc 1935. Erdei Ferenc: Területi csoportok egy mezőváros társadalmában. (Adalék Makó társadalomrajzához.) Népünk és Nyelvünk. 1935. 244–252.
Erdei Ferenc 1937. Erdei Ferenc: Futóhomok. Bp., [1937.]
Erdei Ferenc 1939. Erdei Ferenc: Magyar város. Bp., 1939.
Erdei Ferenc 1942. Erdei Ferenc: Magyar tanya. Bp., 1942.
Erdei Ferenc 1969. Erdei Ferenc: Makó város történeti pályája. = Makó az első felszabadult magyar város. Szerk.: Tamasi Mihály. [Makó], 1969. 3–49.
Erdei Ferenc 1982. Erdei Ferenc: Makó társadalomrajza. MMF 27. Makó, 1982.
Espersit János 1928. Espersit János: Művészetpártolás Makón. Mv 1928. dec. 25.
Ev. GyI Evangélikus Gyülekezet Irattára Makó
Farkas József 1905. Farkas József: A makói Kossuth-szobor története. Makó, 1905.
Farkas József 1968. Farkas József: Agrárszocialista mozgalmak 1890–1907. = Csongrád megye munkásmozgalmának története. Szeged, 1968.
Fehér Erzsébet 1976. Fehér Erzsébet: József Attila válogatott levelezése. Bp. 1976.
Féja Géza 1957. Féja Géza: Viharsarok. Bp., 1957.
Fejér Gábor 1989. Fejér Gábor: Asztalosok a makói társadalomban.=VI. Kézműves-ipartörténeti Szimpozion. Veszprém, 1989.
Felföldi László 1975. Felföldi László: Írásos dokumentumok egy mezőváros tánckultúrájáról. MFMÉ, 1974–75. 1. 65–75. Szeged, 1975.
Felhívás 1894. Csanádvármegyei Gazdasági Egyesület felhívása a hesseni légy elleni védekezésre. Makó, 1894.
Felletár Béla 1984. Felletár Béla: Nyizsnyay Gusztáv. CSMH 1984. máj. 11.
Felletár Béla 1995. Felletár Béla: Ének-zene oktatás, zenei élet a makói gimnáziumban. = A makói gimnázium száz éve. 1895–1995. Szerk.: Gera Tibor. Makó, 1995. 
Felletár Béla 1997. Felletár Béla: Makói prímások és zenészdinasztiák. Cigányzenészek a magyar nemzeti zene szolgálatában. Makó, 1997. 
Fényes Elek 1851. Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára. 3. Pest, 1851.
Forgó Géza 1993. a Forgó Géza: Gőzhajózás a Maroson a XIX. században. JAM A 1686.
Forgó Géza 1993. b Forgó Géza: Az 1885-ös Általános Országos Kiállítás Csanád megyei résztvevői. = Makói Honismereti Híradó 1993. 
Forgó Géza 1995. a Forgó Géza: Ipari- és gazdasági kiállítás. JAM A 1861.
Forgó Géza 1995. b Forgó Géza: Lévay Imre, a piarista szerzetes. Makói életrajzi füzetek: 1. Szerk.: Tóth Ferenc. Makó, 1995.
Forgó Géza 1996. a Forgó Géza: A Makói Gazdasági Egyesület története. SZMTF 2. Szerk.: Tóth Ferenc. Makó, 1996.
Forgó Géza 1996. b Forgó Géza: Lélek István, az Ipartestület elnöke. Makói életrajzi füzetek. Makó, 1996.
Forgó Géza 1998. a Forgó Géza: A Csanádvármegyei Gazdasági Egyesület jubileumi kiállítása. SZMTF 11. Szerk.: Tóth Ferenc. Makó, 1998.
Forgó Géza 1998. b Forgó Géza: Csanád vármegyei gazdasági és ipari kiállítás. = Tanulmányok. Tóth Ferenc köszöntése. MMF 90. Makó, 1998.
Forgó Géza 1999. Forgó Géza: Nyolcvanöt éve járt Makón. Ezüst koszorú Kiss Józsefnek. Reggeli Délvilág, 1993. ápr. 10.
Forgó István 1995. Forgó István: A makó-bogárzói pusztatemplom és a hitélet. Honismeret. 1995. 2. sz. 85–87.
Földterület 1988. Földterület. Községsoros adatok 1895–1984. Bp., 1988. 
G. Tóth Ilona 1986. G. Tóth Ilona: Csanád megye igazgatása (1860–1867). TCSMT X. Szeged, 1986. 131–169.
Gaál Endre 1991. Szeged története. 3/1. 1849–1919. Szerk.: Gaál Endre. Szeged, 1991.
Gaál Endre 1993. Gaál Endre: Politikai és társadalmi küzdelmek. =. Hódmezővásárhely története. 2. Főszerk.: Szabó Ferenc. Hódmezővásárhely, 1993. 277–376.
Gaál Jenő 1895. Gaál Jenő: Csanád megye. Bp., 1895.
Gaál László 1978. Gaál László: A magyar növénytermesztés múltja. Bp., 1978.
Galántai József 1980. Galántai József: Az első világháború. Bp., 1980.
Gazdacímtár 1897. Gazdacímtár. Bp., 1897.
Géczi Lajos 1986. Géczi Lajos: Csanád megye igazgatásának átszervezése a neoabszolutizmus első éveiben (1849–1854). TCSMT X. Szeged, 1986. 63–102.
Giday Kálmán 1948. Giday Kámán: Makó története az 1848–49-es szabadságharcban. = Csanádi Kalendárium. 1948. 72–96.
Gilicze János 1995. Gilicze János: A gimnázium születése. (1891–1895). = A makói gimnázium 100 éve. 1895–1995. Szerk.: Gera Tibor. Makó, 1995. 9–31.
Gratz Gusztáv 1934. Gratz Gusztáv: A dualizmus kora. Magyarország története 1867–1918. 1–2. Bp., 1934.
Gruber László 1997. Gruber László: A bogárzói templom és egyházközség története. Makói Honismereti Híradó 1997/2. 4–23.
Gunst Péter 1997. Debrecen története. 3. (1849–1918). Szerk.: Gunst Péter. Debrecen, 1997.
H. Szabó Imre 1927. H. Szabó Imre: A Makói Gazdasági Egyesület 1926. évi és ezt megelőző működéséről. Titkári jelentés. Makó, 1927.
H. Szabó Imre 1928. H. Szabó Imre: Politikusok, írók, művészek… Akik Csanád megyéből indultak el. Mv 1928. dec, 25.
H. Szabó Imre 1987. H. Szabó Imre: Makó az ősi ellenzéki fészek. MMF 55. Szerk.: Tóth Ferenc Makó, 1987.
Hajdúdorogi évkönyv 1987. A Hajdúdorogi Bizánci Katolikus Egyházmegye jubileumi évkönyve. Nyíregyháza, 1987.
Halász Imre 1936. Nyugállományú hazai pedagógusok almanachja. Szerk.: Halász Imre. Bp. 1936.
Halmágyi Pál 1982. Halmágyi Pál: „Akitől a király is vásárolt!” Kléh János (1881–1919), az újrafelfedezett makói festőművész. CSMH 1982. aug. 5.
Halmágyi Pál 1984. Halmágyi Pál: Makó város francia megszállása 1919. április 27–1919. június 17-ig. MMF 38. Szerk.: Tóth Ferenc Makó, 1984.
Halmágyi Pál 1985. Halmágyi Pál: Makó város román megszállása 1919. június 17–1920. március 29. MMF 43. Szerk.: Tóth Ferenc Makó, 1985. 
Halmágyi Pál 1986. Halmágyi Pál: A makói hagymaszövetkezet, majd hagyma részvénytársaság története 1900 és 1918 között. MFMÉ Szeged, 1986.
Halmágyi Pál 1994. Halmágyi Pál: Az utolsó hagyományos főispáni beiktatás Makón. MMF 79. Szerk.: Halmágyi Pál Makó, 1994.
Halmágyi Pál 1995. Halmágyi Pál: A DMKE épület, az internátus és a gimnázium diákotthonainak története. = A makói gimnázium 100 éve. 1895–1995. Szerk.: Gera Tibor. Makó, 1995. 32–64.
Halmágyi Pál 1998. Halmágyi Pál: Az I. és a II. világháború hősei, áldozatai és emlékművei Makón és környékén. MMF 89. Szerk.: Halmágyi Pál Makó, 1998.
Halmágyi Pál 2000. Halmágyi Pál: A francia tolmács. MFMÉ Történeti tanulmányok 3. Szeged, 2000. 
Halmágyi Pál 2001. Halmágyi Pál: Csanád és Torontál vármegyék tisztségviselői 1779–1944. MMF 100. Szerk.: Halmágyi Pál Makó, 2001.
Hantházi András 1927. Hantházi András: Tömörkény, a félkezű Nagy János … no meg László Gazsi. Szegedi Napló, 1927. máj. 22.
Hantházi András 1942. Hantházi András: Makói emlékek Tömörkény ifjúkorából. Új Idők, 1942. máj. 16.
Hegedüs Géza–Péter László Hegedüs Géza–Péter László: Dobsa Lajos emlékezete. MMF 13. Szerk.: Tóth Ferenc Makó, 1974.
HL Csanádvármegye Hivatalos Lapja
HMVT  Hódmezővásárhely története. II/1–2. Főszerk.: Szabó Ferenc. Szerk.: Kovács István, Kruzskicz István Gábor, Szigeti János. Hódmezővásárhely, 1993.
Heltai Jenő 1901. Heltai Jenő: Makai Emil. A Hét. 1901. aug. 11.
Hollósy Kornélia 1927. Hollósy Kornélia emlékalbum. Születésének századik évfordulójára kiadja Csanád–Arad–Torontál vármegye közönsége. Bevezető: Diósszilágyi Sámuel. Sajtó alá rendezte: Barna János. Makó, 1927.
Hollósy Kornélia 1990. Hollósy Kornéliának. A magyar írók ápr. 13. 1857. MMF 67. Makó, 1990.
Horn Emil 1969. Horn Emil: „Egy bomlott korszak bomlasztója és hőse.” Ady Endre Justh Gyuláról. Magyar Nemzet. 1969. jan. 19.
Horn Emil 1970. Horn Emil: Justh Gyula. Budapest  c. lap. 1970. márc. 32–34.
Horn Emil 1. Horn Emil: Justh Gyula politikai indulása. Kézirat. JAM A
Horn Emil 2. Horn Emil: Justh Gyula és a szociáldemokrata párt. Kézirat. JAM A
Horváth Illés 1890. Horváth Illés: Visszapillantás a polgári leányiskolának 10 éves múltjára és fönnállásának előzményeire. = Polgári leányiskola értesítője. 1889–1890. Makó, 1890.
Horváth Illés 1896. Horváth Illés: Csanád vármegye népoktatásügyi monographiája. Makó 1896.
Horváth Illés 1905. Horváth Illés: Visszapillantás a polgári leányiskola 25 éves múltjára és fennállásának előzményeire. = Polgári leányiskola értesítője. 1904–1905. Makó, 1905.
Horváth József  Horváth József: Az 1905/6. évi vármegyei ellenállás története. Bp., [É. n.]
JAM József Attila Múzeum
JAMA József Attila Múzeum Adattára
Janka–Tóth 1994. Janka György–Tóth Ferenc: Erdélyi Vazul élete és munkássága. MKÉSZF12. Szerk.: Tóth Ferenc. Makó, 1994.
Jászi Oszkár 1917. Jászi Oszkár: Az utolsó kuruc vezér. Huszadik Század. 1917. 326–329.
Juhász György 1879. Juhász György: Emlék a makói gör. kath. templom felszentelési 100-ik évfordulójának jubileumára. Makó, 1878.
Juhász Gyula 1941. Juhász Gyula: Tömörkény István élete és művei [Szeged], 1941.
Kápolnai István 1991. Kápolnai István: Közép- és nagyipar. = Szeged története. 3/1. Szerk.: Gaál Endre. Szeged, 1991. 
Kárász József 1974. Kárász József: A Csongrád megyei hírlapok és folyóiratok bibliográfiája 1843–1970. A Somogyi-könyvtár kiadványai 15. Szerk.: Péter László. Szeged, 1974.
Kardos–Szigeti 1988. Kardos László–Szigeti Jenő: Boldog emberek közössége. A magyarországi nazarénusok. Bp., 1988.
Kassai Vidor 1940. Kassai Vidor emlékezései. [Bp., 1940.]
Kecskeméti Ármin 1929. Kecskeméti Ármin: A csanádmegyei zsidók története. CsMK 16. Makó, 1929.
Kelemen Ferenc 1926. Kelemen Ferenc: A Makói Kaszinó 80 éve. Kézirat. JAM A
Kelemen Ferenc 1930. Kelemen Ferenc: Az intézet félszázados életének története. = A makói Zrínyi Ilona Polgári Leányiskola L. értesítője az 1929–30. tanévről. Szerk.: Broda Béla. [Makó, 1930.]
Kelemen Ferenc 1933. Kelemen Ferenc: A régi Makó cserepei. Makó, 1933.
Kelemen Ferenc 1947. Kelemen Ferenc: Dobozy Károly hegedűművész, zeneszerző és karmester élete. Királyi palotától a makói temetőig. DFH 1947. nov. 23.
Kelemen Ferenc 1959/a. Kelemen Ferenc: Egy elfelejtett makói muzsikus: Dobozy Károly hegedűművész és zeneszerző. CSMH 1959. aug. 9.
Kelemen Ferenc 1959/b. Kelemen Ferenc: Blaha Lujza Makón. CSMH 1959. aug. 30.
Kelemen Ferenc 1961/a. Kelemen Ferenc: Hős József verselő köre. Makó népköltészeti hagyományából. CSMH 1961. nov. 12.
Kelemen Ferenc 1961/b. Kelemen Ferenc: Teleki László emlékezete. CSMH 1961. május 14.
Kelemen Ferenc 1964. Kelemen Ferenc: Egy elfelejtett kismester. (Szikora György makói festő emlékezete.) CSMH 1964. szept. 6.
Kelemen Ferenc 1965/a. Kelemen Ferenc: Papp Miska. 1870–1915. CSMH 1965. júl. 15.
Kelemen Ferenc 1965/b.  Kelemen Ferenc: 60 éves a makói Kossuth-szobor. CSMH 1965. szept. 23.
Kelemen Ferenc 1965/c. Kelemen Ferenc: Makó és a szépművészetek. CSMH 1965. máj. 6.
Kelemen Ferenc 1966. Kelemen Ferenc: Tömörkény és Makó. CSMH 1966. dec. 18.
Kelemen Ferenc 1970/a. Kelemen Ferenc: Százéves a makói sajtó. CSMH 1970. okt. 20.
Kelemen Ferenc 1970/b Kelemen Ferenc: Makó igazgatásának történeti formái. MMF 5. Makó, 1970.
Kelemen Ferenc 1971. Kelemen Ferenc: Nyizsnyai Gusztáv. CSMH 1971. aug. 18.
KÉSZF A Makói Keresztény Értelmiségi Szövetség füzetei
Kiss Károly 1863. Kiss Károly: Gazdasági tudósítások Csanádmegyéből. = Falusi Gazda. 1863. 17. sz.
KJF Központi Járás Főszolgabírójának iratai. 
K. Molnár Jenő 1913.  K. Molnár Jenő: A Makói M. Kir. Állami Önálló Gazdasági Népiskola ismertetése. Hosszúfalu, 1913.
Korniczky Dezső 1913. Korniczky Dezső: Fegyelmi eljárás a makói rendőrkapitányok ellen. Magyar Köztársaság 1913. jún. 
Kószó János Kószó János: 100 éves az Arad–Csanádi vasút. Kézirat gyanánt. József Attila Művelődési Központ sokszorosított kiadványa. Makó, [É.n.]
Kosztolányi Dezső 1958. Kosztolányi Dezső: Írók, festők, tudósok. Bp., 1958.
Kőszegfalvi–Borus 2000 Kőszegfalvi Ferenc–Borus Gábor: Espersit János és könyvei. MMF 93. Szerk.: Halmágyi Pál Makó, 2000.
Krachtus Béla 1936. Krachtus Béla: Makó megyei város kereskedelmi és ipari útmutatója a szaknévsorral. Makó, 1936. 
K. Szabó József 1972. K. Szabó József: A Makói Bajza József Általános Iskola 50. évfordulójára készített rövid története. Makó, 1972.
Kovács Endre 1979. Magyarország története 1848–1918. Főszerk.: Kovács Endre. Bp., 1979.
Kovács László 1996. Magyarvasút történet 4. 1900–1914. Főszerk.: Kovács László. Bp., 1996.
Labádi Lajos 1986. Labádi Lajos: Csongrád megye neoabszolutista közigazgatásának kialakulása (1849–1854). TCSMT X. Szeged, 1986. 103–129. 
Labádi Lajos 1995. Labádi Lajos: Szentes város közigazgatása és politikai élete 1849–1918. TCSMT XII. Szeged, 1995.
Lakatos–Orbán 1995. Lakatos Pál–Orbán Imre: Egyházlátogatás a makói Szent István plébánián 1835-ben és 1859-ben. MFMÉ Történeti Tanulmányok 1. Szeged, 1995. 
Lantos Istvánné 1975. A Szoboszlai Imre Általános Iskola jubileumi évkönyve. Szerk.: Lantos Istvánné. Makó, 1975.
Liptai Erin 1985. Magyarország hadtörténete. Szerk., Liptai Ervin. Bp. 1985.
Lugosi József 1991. Lugosi József: Közlekedés és szállítás. A posta fejlődése. = Szeged története 3/1. Szerk.: Gaál Endre. Szeged, 1991. 337–375. 
Lukács Lajos 1955. Lukács Lajos: Magyar függetlenségi és alkotmányos mozgalmak. 1849–1867. Bp., 1955.
M Maros (makói lap)
Magyar Minerva 1912. Magyar Minerva. A magyarországi múzeumok és könyvtárak czímkönyve. 1904–1911. Bp., 1912.
Major Ervin 1933. Major Ervin: Brahms és a magyar zene. A „Magyar táncok” forrásai. Bp., 1933.
Makai Emil 1995. Makai Emil emlékezete. MÉF 2. Szerk.: Tóth Ferenc. Makó, 1995.
Makai Endre 1995. Makai Endre: Emlékirat Makai Emilről. = Makai Emil emlékezete. MÉF 2. Szerk.: Tóth Ferenc Makó, 1995.
Makó Imre 2001. Makó Imre: Életünket és vérünket. Az első világháború hódmező-vásárhelyi áldozatai. Kézirat a vásárhelyi levéltárban. Hódmezővásárhely, 2001. 
Márki Sándor 1895. Márki Sándor: Arad vármegye és Arad sz. kir. város története. 1–2. Arad, 1892. [1892–1895] 95.
Marosvári Attila 1988. Marosvári Attila: A szervezett iparostanonc-oktatás kezdetei Makón (1856–1884). MFMÉ 1987. 1. Szeged, 1988.
Marosvári Attila 1992. a Marosvári Attila: A szervezett alapfokú iparostanonc-oktatás kialakulásának első szakasza Magyarországon (1778–1849). MFMÉ 1991/92. 1. Szeged, 1992. 177–202.
Marosvári Attila 1992. b Marosvári Attila: Az állami iparostanonc-oktatás intézményrendszerének kialakulása Magyarországon (1778–1848). Kézirat.
Marosvári Attila 1993. Marosvári Attila: A szervezett iparoktatás története Makón. Makó, 1993. 
Martinek Béla 1911. Martinek Béla: A Makói Kaszinó Egyesület Könyvtárában lévő könyvek címjegyzéke az 1911. évben. Makó, 1911.
Márton György 1929. Márton György: Makó földművelése, állattenyésztése és erdészete. = Makó és Csanád–Torontál vármegyei községek. Szerk.: Barna János. Bp., 1929. 97–137.
Mátó Erzsébet–Kiss Nándor Mátó Erzsébet–Kiss Nándor: Makai Emil válogatott bibliográfiája. MÉF 2. Szerk.: Tóth Ferenc Makó, 1995. 25–31.
MÉF Makói Életrajzi Füzetek
Medgyesi Konstantin 1999. Medgyesi Konstantin: Püspöki székhely lesz Makó? Csernoch püspök fogadása a városban. Makói História 1999/6. 6–7.
Méhész 1886. Méhész naptár. Makó, 1886.
Meisztrovics Ferenc 1907. Meisztrovics Ferenc: A makói Ipartestület könyvtárjegyzéke. Makó, 1907.
MésV Makó és Vidéke
MFgH Makói Független Hírlap
MFMÉ Móra Ferenc Múzeum Évkönyve
MG statisztika A Magyar Korona Országainak Mezőgazdasági statisztikája. Bp., 1897.
MG termelés A Magyar Korona Országainak 1893. és 1894. évi mezőgazdasági termelése. Bp., 1895.
MH Makói Hírlap
MHH Makói Honismereti Híradó
MIBT Makói Iparostanonc-iskolai Bizottság
ML Makói Levéltár
MMF A makói múzeum füzetei
MMFK A makói múzeum forráskiadványai
Mód László 2001.  Mód László: Egy apátfalvi hajósvállalkozó család életútja. = MFMÉ Néprajzi tanulmányok 3. 187–229. Szerk.: Bárkányi Ildikó. Szeged, 2001. 
Moholi Károly 1958. Moholi Károly: A magyar kender gazdaságföldrajza. = A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve. Szeged, 1958.
MRT Magyarországi Rendeletek Tára
OL Magyar Országos Levéltár
MSA 1971. Mezőgazdasági Statisztikai Adatgyűjtemény 1870–1970. Állattenyésztés. Bp., 1971.
MSZDP 1909–1912. Az MSZDP pártgyűléseinek jegyzőkönyvei 1909–1912. 
Makói Újság
Mv Marosvidék
Nagy Iván 1859. Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzedéki táblákkal. 5. Pest, 1859.
Nagy Júlia 1983. Nagy Júlia: A makói tanyai iskolák története. MMF 31. Szerk.: Tóth Ferenc Makó, 1983.
Nagy Márton 1925. Nagy Márton: Régi idők – régi emberek. Nagyvárad, 1925.
Nagy Sándor 1968/a. Nagy Sándor: Száz év krónikája a marosi fürdőéletnek. ML kézirat-gyűjteménye.
Nagy Sándor 1968/b. Nagy Sándor: Az első makói kisdedóvó létesítése. ML kézirat- gyűjteménye.
Nagy Sándor 1974. Nagy Sándor: Százéves a makói Szociális Otthon. A makói múzeum adattára: 3. Makó, 1974.
Návay Lajos 1906. Návay Lajos: Csanádmegye az 1905–1906-ik évi alkotmányos küzdelemben. Makó, 1906.
Návay-per 2001.  A makói terroristák pere. (A Návay-per). MMF 96. Szerk.: Halmágyi Pál 2001.
Návay Tamás 1904. Návay Tamás: Néhány szó a makói hagymatermelők szövetkezetének kérdéséhez. Bp., 1904.
Németh Ferenc 1947. Németh Ferenc: Makó az irodalomban. = Csanádi Kalendárium 1948. Szerk.: Szabolcsi Gábor. Makó, 1947. 
Oltvai Ferenc 1964. Oltvai Ferenc: A Szántó Kovács János-féle agrárszocialista mozgalom makói és Csanád megyei hatása. = Vásárhelyi tanulmányok. Hódmezővásárhely, 1964. 24–29.
Orbán Imre 1999. Orbán Imre: Dessewffy Sándor csanádi püspök Makón. Makói História 1999/6. 4–6.
Orbán Imre 2000. Orbán Imre: Makói tudósítások 1918–1920-ból. = Makói História 2000. 3–4. sz. 7–11.
Orbán Imre 2001.  Orbán Imre: „Megdöbbentő tünemény”.  A nazarénus hit és mozgalom története Makón (1864–1920.) Bp., 2001.
Ormos Mária 1983. Ormos Mária: Padovától Trianonig. Bp. 1983.
Palotay–Szigeti 1969. Palotay Sándor–Szigeti Jenő: A nazarénusok. A Magyarországi Szabadegyházak Tanácsának Tanulmányai 1. Szerk.: Palotay Sándor. Bp., 1969.
Palugyay Imre 1855. Palugyay Imre: Békés–Csanád–Csongrád és Hont vármegyék leírása. Pest, 1855. 
Papp János 1995. Papp János: Önképzőköri élet. = A makói gimnázium 100 éve. 1895–1995. Szerk.: Gera Tibor. Makó, 1995. 65–75.
Patay Árpád 1960. Patay Árpád: Az alföldi borvidék vázlatos története. Bp., 1960.
Pécsi Broda Sándor 1876. Pécsi Broda Sándor: A makói mozik története. JAM A 698.
Péter László 1955. a Péter László: Espersit János. Bp., 1955.
Péter László 1955. b Péter László: Makó irodalmi hagyományaiból. Fényszóró. 1955. 4. sz. 1–5.
Péter László 1959. Péter László: Dobsa Lajos. Marosvidék. 1959. 39–47.
Péter László 1970. Péter László: Makai Emil emléktáblája előtt. CSMH 1970. nov. 20. = Péter László: Makói kis tükör. MMF: 47. Szerk.: Tóth Ferenc Makó, 1985. 74–75.
Péter László 1985. Péter László: Makói kis tükör. MMF 47. Szerk.: Tóth Ferenc Makó, 1985.
Péter László 1991.  Péter László: Utószó Tömörkény István Gül Baba zarándokai. Írások Makóról. KÉSZF 5. Szerk.: Tóth Ferenc Makó, 1991.
Petrovics György 1921. Petrovics György: Az októberi forradalom és az idegen megszállás Makón. Makó, 1921.
Pirigyi István 1990. Pirigyi István: A magyarországi görög katolikusok története. 2. Nyíregyháza, 1990.
Pölöskei Ferenc 1985. Pölöskei Ferenc: Justh Gyula. = Ezer év. Arcképek a magyar történelemből. Főszerk.: Pozsgay Imre. Bp., 1985. 325–328.
Pölöskei Ferenc 1987. Pölöskei Ferenc: A dualista Magyarország államrendszere és továbbélése. Bp., 1987.
Pölöskei Ferenc 1989. Pölöskei Ferenc: Nagy György és kora. = TCSMT 14. Szerk.: Blazovich László. Szeged, 1989. 273–283.
Pölöskei Ferenc 1994. Pölöskei Ferenc: A köztársasági eszme története Magyarországon. [Bp., 1994.]
R Ráday kormánybiztosság iratai (OL Belügymin. lt.)
Raffai Ernő 1990. Raffai Ernő: Trianon titkai, avagy hogyan bántak el országunkkal… Bp., 1990.
Ránki György 1976. Magyarország története 1918–1919., 1919–1945. Főszerk.:, Ránki György. 1976.
Rapcsányi J. Jenő 1943. Rapcsányi J. Jenő: Út a kegyelem templomáig. A szegedi ág. hitv. evang. egyházközség története. Szeged, 1943. 
Reizner János 1892, 1984. Reizner János: Makó város története. Makó, 1892. Hasonmás kiadvány: MMF 40. Szerk.: Tóth Ferenc. Makó, 1984.
Reizner János 1900. Reizner János: Szeged története. 3. Szeged, 1900.
Róm. Kat. EI Római Katolikus Egyház Irattára
Romsics Ignác 2000. Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Bp. 2000.
Romsics Ignác 2001. Romsics Ignác: A trianoni békeszerződés. Bp. 2001.
Ruszoly József 1978. Ruszoly Józssef: Az országgyűlési népképviselet kezdetei Csanád vármegyében (1848–1875). TCSMT II. Szeged, 1978. 163–263.
Ruszoly József 1991. Ruszoly József: A közigazgatás és az igazságszolgáltatás szervezete (1849–1867). SZT 3/1. Szeged, 1991.
S. Sándor Pál 1951. S. Sándor Pál: Parasztságunk a Habsburg-önkényuralom korszakában. 1849–1867. Bp., 1951.
S. Sándor Pál 1957. S. Sándor Pál: A XIX. század végi agrárválság Magyarországon. Bp. 1957.
Saitos Gyula 1964. Saitos Gyula: József Attila Makón. [Bp.], 1964.
Sarlós Béla 1976. Sarlós Béla: Közigazgatás és hatalompolitika a dualizmus rendszerében. Bp. 1976.
Sármezey Endre 1901. Sármezey Endre: Egynéhány szó a nagyszentmiklós–makó–h.m.vásárhelyi vasút tervezetéhez. Makó, 1901.
Sashegyi Oszkár 1959. Sashegyi Oszkár: Munkások és parasztok mozgalmai Magyarországon 1849–1867. Bp., 1959.
Sashegyi Oszkár 1965. Sashegyi Oszkár: Az abszolutizmuskori levéltár 1849–1867. Bp., 1965.
Scheiber Sándor 1984. Scheiber Sándor: Folklor és tájtörténet. 3. Bp., 1984.
Schematismus Schematismus cleri Dioecesis Csanadiensis Temesvarini
Schweitzer J.–Schweitzer G. Schweitzer József–Schweitzer Gábor: A magyarországi zsidók és az izraelita felekezet jogállásának alakulása. = Felekezeti egyházjog Magyarországon. Szerk.: Rácz Lajos. Bp., 1994. 215–242. 
Sebestyén Károly 1923. Sebestyén Károly: Makai Emil. [Bp. 1923.]
Sebők Lajos 1948. Sebők Lajos: Fejezetek a dekadens irodalom történetéhez. Szeged, 1948.
Sevin Henrik 1944. Sevin Henrik: Faekétől a Hofherr-gépig. Bp., 1944.
Siket István László 1995. Siket István László: Gorcsa Péter emlékezete. MHH 1995.
Siket István László 1997. Siket István László: Az első magyar mise a makói görög katolikus templomban. MHH 1997. 2.sz. 23–25.
Siket István László 2000. Siket István László: A Makói Görög Katolikus Iskola alapítása, története és a millennium ünneplése. Makó, 2000.
Simon Mihály 1963. Simon Mihály: Makó ipara. Makó, 1963. JAMA
Sipos István 1947. Sipos István: Ötven esztendő a makói katolikus kör életéből. 1897–1947. Kézirat a Róm. Kat. EI
Sipos István 2001.   Sipos István: Makó és az 1863. évi országos aszály. SZMTF 14. Szerk.: Tóth Ferenc. Makó, 2001.
Szabad György 1967. Szabad György: Forradalom és kiegyezés válaszútján 1860–1861. Bp., 1967.
Szabályrendelet 1883. Makó város szabályrendelete. Makó, 1883. ML SzGy
Szabályrendelet 1885. Makó város szabályrendelete a vásári rendtartás tekintetében. Makó, 1885. ML SzGy
Szabályrendelet 1888. Makó rendezett tanácsú város építészeti szabályrendelete. Makó, 1888. ML SzGy
Szabályrendelet 1893/a Makó rendezett tanácsú város szabályzata a behozatali és kiviteli vámokról. Makó, 1883. ML SzGy
Szabályrendelet 1893/b Szabályrendelet Makó város határában a Maros folyó partján kijelölt szabadkikötő és az annak menén megjelölt rakhely használatáért fizetendő díjakról. Makó, 1893.
Szabályrendelet 1896. Szervezési és szolgálati szabályrendelet Makó rendezett tanácsú város mezőrendőrsége részére. Makó, 1896. ML SzGy
Szabályrendelet 1908. Makó város szabályrendelete a hagyma és zöldségpiaci adásvételének tárgyában. Makó, 1908. ML SzGy
Szabályrendelet 1914. Makó rendezett tanácsú város szabályrendelete. Makó, 1914. ML SzGy
Szabályzat 1907. Szabályzat egy Mezőhegyes vidéki tájfajta lótenyésztés létesítéséhez. Szeged, 1907. 
Szabó Ferenc 1960. Szabó Ferenc: Babáj Gyurka (Egy betyárballada hőse az élő néphagyomány és a korabeli adatok tükrében.) = Szántó Kovács Múzeum évkönyve. Szerk.: Nagy Gyula. Orosháza, 1960.
Szabó Ferenc 1964. Szabó Ferenc: A dél-alföldi betyárvilág. Gyula, 1964.
Szabó Ferenc 1969.  Szabó Ferenc: A Vörös Hadsereg szervezése és harcai a Viharsarokban. = A Tanácsköztársaság Békés megyében. Békéscsaba, 1969.
Szabó Ferenc 1993. Hódmezővásárhely története. 2. Főszerk.: Szabó Ferenc. Hódmezővásárhely, 1993.
Szabó Ferenc 1996. Szabó Ferenc: A Makó Városi Tűzoltóság története. SZMTF 3. Szerk.: Tóth Ferenc. Makó, 1996.
Szabó István 1965. Szabó István: A parasztság Magyarországon a kapitalimus korában (1848–1914). 1–2. Bp., 1965. 
Szabó Jenő 1989. Szabó Jenő: A régi makói víztorony és püspökkert. ML Kéziratgyűjtemény.
Szabó Jenő 1995. Szabó Jenő: Makói cigányzenészek albuma. [ Makó ], 1995.
Szalma István 1970. Ünnepi évkönyv. 1820–1970. [A Makói Kun Béla Állami Általános Iskola és Diákotthon]. Szerk.: Szalma István. Makó, 1970.
Szeberényi Andor 1998. Szeberényi Andor: A makói evangélikus fiók-gyülekezet anyaegyházzá nyilvánítása 1854-ben. KÉSZF 27. Szerk.: Tóth Ferenc. Makó, 1998.
Székács József 1859. Székács József: A makói egyház. Protestáns Egyházi és Iskolai Lap. 1859. 755–756. 
Szelesi Zoltán 1975. Szelesi Zoltán: Szeged képzőművészete. MFMÉ 1972/73. 2. Szeged, 1975.
SzGy Szabályrendeletek gyűjteménye
Szincsok György 1996. Tótkomlós története. Szerk.: Szincsok György. Tótkomlós, 1996.
Szinnyei József  Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. 1. 606–607.
Szirbik Miklós 1979.  Szirbik Miklós: Makó városának leírása. 1835–1836. Makó, 1979.
SZMTF Szirbik Miklós Társaság füzetei
Szőllősi Antal 1870. Szőllősi Antal: I. Nazarénusok – vagy mi mindegy Krisztus követők-é? II. E felekezet tudományának bírálata. Népszerű egyházi beszéd. Hódmezővásárhely, 1870. 
Szőllősi Antal 1871. Szőllősi Antal: A nazarénusokról. Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelmező. 1871. 471–492. 
Szőllősi Antal 2000. Szőllősi Antal: A makói református egyház története. SZMTF 13. Szerk.: Tóth Ferenc. Makó, 2000.
SZT Szeged története
Szterényi József 1897. Szterényi József: Az iparoktatás Magyarországon. Bp., 1897. 
Szűts Mihály 1914. Szűts Mihály: Szeged mezőgazdasága. Szeged, 1914.
Takács Lajos 1964. Takács Lajos: A dohánytermesztés Magyarországon. Bp., 1964.
Tálas Géza 1959. Tálas Géza: Mézesbábsütő és viaszöntő mesterség Makón. 1959. JAM A 1359.
Tamasi Mihály 1969 Tamasi Mihály: A polgári demokratikus forradalom és a Tanácsköztársaság. = Makó az első felszabadult magyar város. Szerk.: Tamasi Mihály. 1969.
Tanító-Egyesület 1903. A csanádmegyei Tanító-Egyesület könyvtárjegyzéke. Makó, 1903.
Tanító-egylet 1881. A „Csanádmegyei Tanító-egylet” füzetes kiadványa. Makó, 1881.
Tarnay Ivor 1919. Tarnay Ivor: A vármegye alispánjának a törvényhatósághoz intézett jelentése a vármegye közállapotáról az 1919-ik év első négy hónapjában. Makó, 1919.
Tarnay Ivor 1929. Tarnay Ivor: Makó város a háború alatt. Makó és Csanád–Torontál vármegyei községek. Szerk., Barna János. Bp., 1929.
Tarnay Ivor 1920. Tarnay Ivor: Csanád vármegye az oláh megszállás alatt. 1–12 részlet. MFÚ 1920. ápr. 1.–ápr. 17. 
Tarnay Ivor 1935. Csanád-Arad-Torontál vármegye „Tarnay Ivor” könyvtárának címjegyzéke. Makó, 1935.
TCSMT Tanulmányok Csongrád megye történetéből
Th. Törvényhatóság/i
Tipity–Tóth 1992. Tipity János–Tóth Ferenc: A makói vasművesség. MMF 73. Szerk.: Tóth Ferenc Makó, 1992.
Tóth Arisztid 1937. Tóth Arisztid: Csanád vármegye mezőgazdaságának fejlődése 75 év alatt. Makó, 1937.
Tóth Ferenc 1968. Tóth Ferenc: Rudnay Gyula festőiskolája Makón. MMFÉ 1968. Szeged, 1968.
Tóth Ferenc 1973/a. Tóth Ferenc: 144  évig állt fenn: Egy érdekes makói házról. [Kossuth-ház. Hajnal u. 13.] CSMH 1973. máj. 27.
Tóth Ferenc 1973/b. Tóth Ferenc: Egy verselő a népből. Emlékezés Hös József makói parasztköltőre. CSMH 1973. aug. 23.
Tóth Ferenc 1974/a. Tóth Ferenc: Makó településtörténeti vázlata. MMF 14. Szerk.: Tóth Ferenc. Makó, 1974. 
Tóth Ferenc 1974/b. Tóth Ferenc: A makói híd története. 1–10 közl. CSMH 1974. dec. 29. – 1975. jan. 11.
Tóth Ferenc 1974/c. Tóth Ferenc: Nagy István festőművész makói kapcsolatairól. CSMH 1974. jan. 6.
Tóth Ferenc 1974/d Tóth Ferenc: A makói városi parasztház telke. MMF 15. Szerk.: Tóth Ferenc Makó, 1974.
Tóth Ferenc 1977/a. Tóth Ferenc: A makói kanális. 1–3. közl. CSMH  1977. dec. 7–9.
Tóth Ferenc 1977/b. Tóth Ferenc: A makói rév és híd. MMF 19. Szerk.: Tóth Ferenc. Makó, 1977.
Tóth Ferenc 1977/c. Tóth Ferenc: Emlékezés Hollósy Kornéliára. CSMH 1977. ápr. 23.
Tóth Ferenc 1977/d. Tóth Ferenc: Hollósy Kornéliáról. Élet és Tudomány. 1977.  szept. 9. 1122.
Tóth Ferenc 1978. Tóth Ferenc: Hollósy Kornélia. Dr. Diósszilágyi Sámuel monográfiájából összeállította… 1–18 közlemény. CSMH 1978. jún. 13.–júl. 2.
Tóth Ferenc 1979. Tóth Ferenc: Anyag és technika Makó népi építészetében. MMF 24. Szerk.: Tóth Ferenc Makó, 1979.
Tóth Ferenc 1982/a.  Tóth Ferenc: Emlékezés Diósszilágyi Sámuelre. MMA 3. Makó, 1982.
Tóth Ferenc 1982/b. Tóth Ferenc: A Kléh János-emlékkiállítás sikere. CSMH 1982. febr. 23.
Tóth Ferenc 1983. Tóth Ferenc: A telefon hőskora Makón. CSMH  1983.  jan. 29.
Tóth Ferenc 1992. Tóth Ferenc: Makó régi térképei. MM 1. Szerk.: Tóth Ferenc. Makó, 1992.
Tóth Ferenc 1993/a. Tóth Ferenc: Száz éve fúrták Makón az első ártézi kutat. Délvilág 1993. jún. 9.
Tóth Ferenc 1993/b. Tóth Ferenc: Településtörténet – városkép. = Makó története a kezdetektől 1849-ig. MM 4. Makó, 1993.
Tóth Ferenc 1995/a. Tóth Ferenc: József Attila az iskolatársak emlékezetében. = A makói gimnázium 100 éve. 1899–1999. Szerk.: Gera Tibor. Makó, 1995. 157–176.
Tóth Ferenc 1995/b. Tóth Ferenc: Emlékezés Makai Emilre. = MÉF 2. Szerk.: Tóth Ferenc Makó, 1995. 21–24.
Tóth Ferenc 1996. Tóth Ferenc: Makói temetők. MMF 83. Szerk.: Halmágyi Pál. Makó, 1996.
Tóth Ferenc 1997. Tóth Ferenc: A makói görög katolikus egyházközség kánoni látogatásai. KÉSZF 26. Szerk.: Tóth Ferenc. Makó, 1997.
Tóth Ferenc 1998. Tóth Ferenc: A makói hagyma. MM 2. Szerk.: Tóth Ferenc. Makó, 1998.
Tóth Ferenc 2000. Tóth Ferenc: Makó és vidéke építészeti emlékei. Kny. = Csongrád megye építészeti emlékei. Szerk., Tóth Ferenc. Szeged, 2000.
Tóth István 1986. Tóth István: Mezőhegyes 200 éve. Bp., 1986. 
Tóth–Domokos 1991. Tóth Ferenc–Domokos László: Címerek és díszpolgárok Makón. MMF 69. Szerk.: Tóth Ferenc Makó, 1991.
Tömörkény István 1991. Tömörkény István: Gül Baba zarándokai. Írások Makóról. KÉSZF 5. Szerk.: Tóth Ferenc. Makó, 1991.
TtREL Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára. Debrecen.
Ungár László Ungár László: Kapitalisztikus gondolkodás.  Magyar művelődéstörténet 5. Szerk.: Domanovszky Sándor.
Várady József 1991. Várady József: Tiszántúl református templomai. 1. Debrecen, 1991.
Varga Lajos 1986. Varga Lajos: A Magyarországi Szociáldemokrata Párt és az agrár-szocializmus. Agrárszocializmus Magyarországon. Szerk.: Szabó Ferenc. Békéscsaba–Orosháza, 1986. 89–94.
VDCSMMT 1969. Válogatott dokumentumok Csongrád megye munkásmozgalmának történetéből. 1917–1919. Szerk.: Gaál Endre. Szeged, 1969.
VDCSMMT 1977. Válogatott dokumentumok Csongrád megye munkásmozgalmának történetéből. Szerk.: Serfőző Lajos. 1919–1944. Szeged, 1977.
VDCSMMT 1980. Válogatott dokumentumok Csongrád megye munkásmozgalmának történetéből. 1868–1917. Szerk.: Gaál Endre. Szeged, 1980.
Vermes Ernő 1929. Vermes Ernő: Csanád vármegye tíz évvel Trianon után. Szerk.: Vermes Ernő. Gyula, 1929. 
Vig Albert 1932. Vig Albert: Magyarország iparoktatásának története az utolsó száz évben, különösen 1867 óta. Bp., 1932. 
Vigh Zoltán 1997. Vigh Zoltán: Makó város levéltára 1682–1950. Szeged, 1997.
Vigh Zoltán  Vigh Zoltán: Száz éves a szervezett tűzoltóság Makón. (Kézirat a szerző tulajdonában.)
Vidor Rezső 1929. Vidor Rezső: Makó ipara és kereskedelme. = Makó és Csanád–Torontál vármegyei községek. Szerk.: Barna János. Bp., 1929. 138–150.
Vincze Ferenc 1937. Vincze Ferenc: Szakoktatásunk múltja és jelene. A mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi szakoktatás fejlődése 1750-től napjainkig. Bp., 1937.
Virágh Ferenc 1986. Virágh Ferenc: Az agrárszocializmus kölcsönhatásai a dél-alföldi régióban. Agrárszocializmus Magyarországon. Tudományos ülésszak. Szerk.: Szabó Ferenc. Békéscsaba–Orosháza, 1986. 109–116.

 

A fényképmellékletek jegyzéke

1 Breuer Gusztáv. JAM 29
2 A katolikus iskola. JAM 32
3 A református nagyiskola. Tóth Ferenc fölvétele 34
4 Justh Gula 81
5 Kristóffy József 88
6 Návay Lajos. JAM 89
7 Csendőrök a főispáni beiktatáskor az Úri utcai posta előtt. JAM 91
8 Farkas József polgármester (Vermes Ernő 1929. 71.) 93
9 Justh Gyula házelnök. Tokai Vilmos gyűjteménye 98
10 Justh Gyula (Vastagh György után festette Héya Zoltán) 99
11 Úriszoba az Espersit házban. JAM 105
12 Espersit János 106
13 Csanád megye csendbiztosai 1878-ban. JAM 159
14 A Békés útféli olvasókör polgárőrei a román megszállás idején 164
15 Az első artézi kút. JAM 172
16 Víztorony a püspökkertben, a mai Petőfi parkban. JAM 173
17 A marosi strand. JAM 178
18 Az Úri utcai régi posta. JAM 181
19 A postai és távirdai alkalmazottak 1898-ban. JAM 183
20 A 19. századvégi Főtér. JAM 188
21 A makói fórum. Tokai Zsolt gyűjteménye 189
22 Korzó (később Nemzeti Szálló). Tokai Vilmos gyűjteménye 190
23 A kikövezett Főtér a Nemzeti Szállóval. JAM 191
24 Börcsök Gergő. JAM 194
25 A városi tisztviselőkar 1890-ben. JAM 132
26 A marosi fahíd fajármokkal és sarkantyúkkal. JAM 201
27 A rácsos szerkezetű fahíd vasbeton pilléreken. JAM 202
28 A makói kofahajók Szegeden a Tisza-parti „makai piacnál”. MFM 204
29 Az ACSEV eredeti makói „indóháza”. JAM 207
30 Peronnal és oldalszárnnyal bővített vasútállomás. JAM 208
31 Az ACSEV javítóműhelye Aradon. JAM 209
32 Aszfaltba öntött cégjelzés a városháza bejáratánál 1913-ból. Tóth F. fölv. 216
33 Az 1901. évi ipari kiállítás kapuja. Tokai Vilmos gyűjteménye 291
34 Az 1901. évi ipari kiállítás parkírozott tere. KIOSZ. Tóth Ferenc reprója 292
35 Az 1901. évi ipari kiállítás nagypavilonja. KIOSZ. Tóth Ferenc reprója 293
36 Az 1901. évi ipari kiállítás megnyitója. KIOSZ. Tóth Ferenc reprója 294
37 Az ipari kiállítás megnyitóközönsége. Szabó Andrásné tulajdona 295
38 Részlet az 1901. évi ipari kiállításból. KIOSZ. Tóth Ferenc reprója 296
39 Az 1901. évi ipari kiállítás kispavilonja. KIOSZ. Tóth Ferenc reprója 297
40 A belvárosi katolikus templom főoltárképe. Levelezőlap 317
41 Szent János téri kápolna. JAM 318
42 Makra Imre. Róm. Kat. Egyház. Tóth Ferenc fölvétele 319
43 Dr. Bódy Antal. Róm. Kat. Egyház. Tóth Ferenc fölvétele 319
44 A Szentháromság szobor. JAM 320
45 Dr. Kun László. Róm. Kat. Egyház. Tóth Ferenc fölvétele 321
46 Henny Sebestyén. Róm. Kat. Egyház. Tóth Ferenc fölvétele 322
47 Kristóffy János. Róm. Kat. Egyház. Tóth Ferenc fölvétele 323
48 Kayser Lajos. Róm. Kat. Egyház. Tóth Ferenc fölvétele 324
49 A görög katolikusok majálisa a millennium alkalmából 325
50 Az újvárosi római katolikus templom 325
51 Erdélyi Vazul.  Kiss Jenő domborműve és fölvétele 327
52 Juhász Antal. Belv. Ref. Egyház. Tóth Ferenc fölvétele 333
53 Szőllősi Antal. Belv. Ref. Egyház. Tóth Ferenc fölvétele  333
54 Az újvárosi református templom. JAM 335
55 Nagy Károly. JAM 338
56 Szeberényi Lajos. 339
57 Az evangélikus templom. JAM 341
58 Az ortodox zsinagóga. JAM 349
59 A neológ zsinagóga. Tokai Vilmos gyűjteménye 351
60 Kecskeméti Ármin. JAM 352
61 Székely (Schlesinger) Lipót. Sipos István gyűjteménye 362
62 A gazdasági iskola és az igazgatói lakás. JAM 368
63 A gazdasági iskola leánytanulói 1913-ban. JAM 369
64 Háztartási tanfolyam a gazdasági iskolában. JAM 370
65 Szundy Károly. (Broda Béla 1930.) 381
66 Szundy Károly tanítványaival (1890 körül). JAM 382
67 Sárkány Jenő. (Broda Béla 1930.) 385
68 Széll Ákos iskolaszéki elnök. (Broda Béla 1930.) 385
69 Dózsa Sámuel iskolaszéki elnök. (Broda Béla 1930.)  386
70 Az egykori polgári iskola. Dömötör Mihály fölvétele 387
71 Polgári leányiskola. JAM 388
72 Horváth Illés igazgató. (Broda Béla 1930.) 389
73 A főgimnázium. JAM 391
74 Madzsar Gusztáv igazgató. Puszta János reprója 394
75 Galambos Ignác. Dr. Galamb Edit gyűjteménye 395
76 Molnár Albert. Gimnáziumi évkönyv 1909. 396
77 Goltner Lajos. Broda Béla 1930. 397
78 Halász Árpád. Gimnáziumi évkönyv 1905. 398
79 A régi kórház – internátus. Gimnáziumi évkönyv 1999. 400
80 A DMKE internátus. JAM 401
81 Hollósy Kornélia Gara Mária szerepében. Barabás M. Emlékalbum 1927. 407
82 A Bánk bán Melindája. JAM 409
83 A városháza összeépítve a kasznárlakkal. JAM 414
84 A Korona főhomlokzata 1905 után. JAM 414
85 Az Úri utca 28. számú lakóház. Dömötör Mihály fölvétele 415
86 A régi múzeum homlokzata. JAM 415
87 Az Erzsébet árvaház. JAM 417
88 A járásbírósági palota. Tokai Zsolt gyűjteménye 417
89 A pénzügyi palota. JAM 418
90 Szecessziós lakóház (József Attila u. 2.). Dömötör Mihály fölvétele 420
91 A Kossuth-szobor. JAM 421
92 Szikora György – Kőszeghy László portréja. Szelesi Zoltán 1975. 26. 422
93 Károlyi Lajos önarckép. Szelesi Zoltán 1975. 74.  423
94 Nagy István szénrajza. JAM 424
95 Stetka Gyula – Lonovics József arcképe. JAM 425
96 Szuper Károly. Papp János gyűjteménye 428
97 Várady Ferenc. Papp János gyűjteménye 429
98 Novák Sándor. Papp János gyűjteménye 430
99 Sztupa Andor. Papp János gyűjteménye 430
100 Krecsányi Ignác. Papp János gyűjteménye 431
101 Homokay László. Papp János gyűjteménye 432
102 Szegedi Mihály. Papp János gyűjteménye 433
103 Miklósy Gyula. Papp János gyűjteménye 434
104 Aradi Gerő. Papp János gyűjteménye 434
105 Csóka Sándor. Papp János gyűjteménye 435
106 Hollósy Kornélia Színház. Papp János gyűjteménye 439
107 Lantos Gyöngyi – Dobsa Lajos szobra. Tóth Ferenc  fölvétele 455
108 Tömörkény István 457
109 Makai Emil   459
110 A bogárzói olvasókör alapító tagjai  1906-ban   471
111 A szegedi… népfölkelő huszárosztály katonái 1915-ben. Demkó P. fölv. 481
112 A szegedi huszárok. Demkó Pál fölvétele 482
113 Szügyig hóban a galíciai fronton. Demkó Pál fölvétele 483
114 Galíciai katonatemető 1915 decemberében. Demkó Pál fölvétele 484
115 A Száva parton dr. Kiss Pál feleségével, leányával, Sopsich J. lelkésszel 485
116 Harminc és feles mozsár a keleti fronton 1916-ban. Demkó Pál fölv. 486
117 Sebesültek és ápolók a makói hadikórházban. ML gyűjteménye 488
118 Szűcs Sándor egészségügyi szakaszvezető. JAM 489
119 Szabadságos katona itthon. JAM 490
120 Makói katonák a fronton. JAM 491
121 Hajdú Lajos vöröshuszár. JAM 506
122 Vásárhelyi Kálmán. JAM 507
123 A forradalmi törvényszék tagjai: Rózsa, Tokai, Szoboszlai. JAM 508
124 A forradalom katonája. JAM 509
125 A francia tábornok fogadása. JAM 516
126 Francia tisztek a díszszemlén. JAM 517
127 A francia egységek díszszemléje. JAM 518
128 Tisztelgés a tábornok előtt. JAM 519
129 Fölsorakozás a díszszemlére. JAM 520
130 Paul de Lobit tábornok a 210. gyalogezred zászlaja előtt. JAM 521
131 A francia lovastiszt és tábornoka. JAM 522
132 Francia katona. JAM 523
133 Francia és román katonatisztek. JAM 523
134 Román gyalogostiszt 525
135 Román lovasság a Korona előtt. JAM 528
136 Nagy László százados. JAM 529
137 A nemzeti hadsereg százada a Főtéren. JAM 530
138 Az antant misszió megérkezése az újvárosi állomásra 531

 

A grafikai mellékletek jegyzéke

1 Békés–Csanád megye térképe. Palugyay Imre 1854. 18
2 Dobsa Lajos politikai hitvallása. Korom Mihály 1974. Mell. I. 30
3 Kristóffy József emlékirata 96
4 Hirdetmény a betyárok elfogására 158
5 A Nagyér ősidőktől a város természetes vízlevezetője. Pósa Lajos rajza 174
6 A város öves szerkezete. Pósa Lajos rajza 193
7 A marosi rév az első katonai fölvételen 1784-ben. Pósa Lajos  rajza 197
8 Az un. Túri-rév a mai Baranyás környékén 1805-ben. Pósa Lajos rajza 198
9 A Rónay-féle köteles rév. Pósa Lajos rajza 199
10 A révhez vezető út helyszínrajza 1865-ből. Pósa Lajos rajza 200
11 Határrészek. Pósa Lajos rajza 223
12 Makó határának változása 1872-ben. Urbancsok Zsolt rajza 224
13 Juhász Antal lelkész családi íve. Belv. Ref. Egyház Irattára 331
14 Szőllősi Antal lelkész családi íve. Belv. Ref. Egyház Irattára 332
15 A Téli Újság címlapja 338
16 Szeberényi Andor beiktatása. Szeberényi Andor 1998. 339
17 Draskóczy Ede. Dr. Draskóczy Ede gyűjt. Kovács Margit rajza. 1932. 342
18 Vázrajz a tanyai iskolákról.
 Nagy Júlia 1983. 16–17.
366
19 A Makói-csárdás kottájának címlapja. Felföldi László 1975. 71. 403
20 A búcsúföllépés plakátja (Hollósy Kornélia). JAM 408
21 Arany János verse Hollósy Kornélia emlékkönyvében. JAM 410

 

Névmutató

Aba Sámuel  456
Abaffy Béla  218  393
Abbázia  406
Abeles Bernát  89  182
Abelesz Hermanné  351
Abonyi Erzsébet  389
Ábrahám Jakab József  350
Ábrahám Mátyás  76
Ábrányi Emil  463
Achim L. András  62  67  74
Ács Jánosné  506
Ács Jenő  105
Ács Sándor  69  398
Adler Artur  518
Ady Endre  79  97  101  103  107  462    466
Aggtelek  397
Agrimme Gyula  445
Albánia  484
Albert János  392  393
Alberti  223
Albisi László  428
Alexander Leó  105
Alföld  28  66  82  124  129  148  159  171  247  248  426  486
Alföldi Mihály  69
Alföldi Sándor  64  66  68  69  72
Algyő  202  530
Almási János  64
Alpok  461
Alsó-Fehér  487
Altmann Jakab  396
Alvinc  202
Ambó György  35
Ambrózfalva  223
Ambrus Ferenc  151
Ambrus György  33
Amerika  104  337  406  516
Amerikai Egyesült Államok  497
Amsterdam  405
Andor Zsigmond  443
Andrássy Emma  105
Andrássy Gyula  74  95  426  466  475
André László  440
Andrejkovits János  412
Anglia  176  250  453  475
Angster Jenő  323
Anocskai András  514
Antal János  367
Antal Margit  364  365
Antal Miklós  446
Apátfalva  8  70  73  105  150   156  186  207  211  219  223  245 321  342  347  508  511  512  513
Apáthy István  502
Apponyi Albert  85  103  466
Apró Béla  107
Arad  5  7  29  104  105  107  130 150  157  162  172  180  182  183  186  201  202  203  204  205  206  207  210  213  216  220  296  302  309  319  328  346  362  392  409  412  420  422  436  440  446  453  463  499  502  508  510  532
Arad megye  102  158  264  277  326  399  476  534
Aradi Gerő  428  431  434  436
Arany János  409  410
Ardics  121  223  234  253  254
Argyelán Vazul  327
Árva János  399
Auer József  35
Ausztria  70  80  81  84  85  98  250  266  482  497
B. Bolgár Gyula  429
B. Nagy Ferenc  241
B. Nagy József  214
B. Papp István  15
B. Papp Mihály  284
Bába Sándor  465
Babáj Gyurka  158  159
Babáj László  149
Babó Lajos  84  86
Bábocka  151
Bach J. S.  410
Bach, Alexander  23
Back J. V.  39
Baczó Elemér  105
Baczonyi Sámuel  133
Bács  105
Bács megye  105  248
Bácsalmás  99
Bács-Bodrog megye  399
Bácsföldvár  105
Bácska  321
Badics Ferenc  393
Baditz Ottó  427
Bagaméri György  133
Bagaméri Imre  156  323
Bagó  463
Baja  265  365  410  502
Bakó János  104
Bakos Ferenc  119  130  426  
Bakos József  247
Baksa Pál  76
Balassagyarmat  410
Balatonfüred  410
Balázs János  33  243
Balázs József  107
Balázs P. Elemér  399
Balga Zsuzsanna  365
Bálint Alajos  399
Bálint Ignác  407
Bálint János  104  365
Bálint Mihály  125  133  511
Bálint Sándor  73
Bálintné Tóth Ilona  364  365
Balkán  475
Balku Gyula  444
Balló István  365  393  516
Balmazújváros  104
Báló János  323
Báló Menyhért  46  48
Báló Pál  177  205
Báló Péter  39  40
Balog András  199
Balog Péter  426
Balogh Mihály  15
Balogi Bálint  458
Balogi István  151  286
Báló-liget  178  179
Bán Dezső  536
Bán Zsigmond   49  137  182  412  447 448  511
Bánát  251
Bánffi József  17  23  24  40  123
Bánffy Dezső  84  85
Bánffy Gyula  131  133  135  225
Bánffy József  384  511
Bánfi Gyula  412
Bánfi József  256  267  412  447
Bánhegyes  346
Bánhidy Albert  9  453
Bánk bán  409  410
Bánom  234  253  254  
Bánság  239  242  251  306
Bánszky Mihály  326  420
Barabás Miklós  408  425  426  427
Bárány Ignác  33
Bárány Pál  175  176
Baranyai Mihály  437
Baranyás (Baranyi)  120  223
Baranyi Antal  347
Baranyi Ferenc  511
Baranyi Imre  104
Baranyi János  104
Baranyi József  72
Baranyi Mihályné Parragh Zsuzsanna  357
Baranyi Sámuel  46  125  201
Barbarits Lajos  259
Barczán Antal  52
Barczán Demeter  37  38
Barczán Endre  393  395  400
Barczán Mihály  37  54  310  326
Barkóczi Sándor  76
Barlangliget  397
Barna Ede  424
Barna János  50  54  80  299  296  307  337  361  371  380  428  430  434  435  436  439  441  443  452  462  463  468  471
Barna Mihály  501  543
Barna Sándor  71  93  95  182  440  448
Baross Sándor  9 17
Baróti Lajos  462
Bars megye  97
Bársony István  473
Barta Antal  12
Barta György  31  123
Barta István  51  84  152
Barta Mór  393
Barta Pál  41
Barta Sándor  52
Bartal Péter  323
Bartha Albert  502
Bartholomeides János  50  316
Batka István  307
Batthyány János  426
Battlay Gejza  530
Battonya  7  80  81  82  83  84  86  100  155  158  181  206  207  220  280  424  495  496  508  511
Bauer Gusztáv  135
Bauer Sándor  134  258
Bauer Zsigmond  513
Beck János  410
Becker János  81  82
Bécs  31  247  250  308  321  323  326  334  405  408  472  476  478  487  497
Beka  9  150  239
Békés  8  86  337  467
Békés megye  9  10  28  62  80  102  150  151  152  154  159  215  248  264  277  476  532  534
Békés–Bánát  334
Békéscsaba  181  259  268  306  341 493  499  510
Békés–Csanád megye  18  20  24  39
Belgium  480
Belgrád  476  502
Beliczey István  80
Bellani György  199
Bellini  408
Belső-Nyomás  228  229  236  245
Benák Antal  52  470
Bencze István  51
Benczúr Gyula  427
Benczúr István  38  361
Benedek József  134
Beniczkyné Bajza Lenke  473
Benkő Viktor  56
Berecz Károly  453
Bereghy Mihály  369
Beregszász  104  329
Berencs  393
Berényi József  136  440
Berlin  104  255  405
Bernáth István  375  376
Bernhardt és Társa  392
Berry  452
Berta Tibor  104
Bertheloth, Henri  502
Berzovár  328
Besenbach Aladár  415
Bethlen Gábor  534
Bezdán József  326  330
Boccaccio  462
Bihar  334
Bihar megye  355  392  453  476  534
Bihari János  405
Birnbaum Adalbert  201
Birnstingl Lázár  277
Biró Albert  90  93  358  366  
Biró Béla  399
Biró Ferenc  41
Bíró Géza  367  471
Bíró István  511
Biró Kálmán  411
Bíró Pál  134
Bisztrai Balku Ignác  326  327
Bittó Gyula  102  104  107    516
Blaha Lujza  50  188  189  411  441
Blaskovich Aladár  90  92  93
Blaskovics István  205  214  360
Blazovich László  8
Bleyer testvérek  182
Bleyer Zsigmond  496
Boch Rozália  39
Bocskai István  79
Bódi Antal  135
Bódi Ferenc  76
Bódi Mihály  139
Bodnár Éva  425
Bodrogi Sándor  105  107
Bódy Antal  319  320
Bódy Lajos  78
Bodzási – Gábor cég  177
Bogár Izabella  386  388
Bogárzó  223  226  243  245  325  367
Bogdán István  250
Bogdánffy Gyula  50
Bogdány Károly  362
Bogyó Alajos  50  435
Bója Péter  104
Boka Károly  405
Bóka László  461
Bokányi Dezső  67  68  72
Bolgár Péter  258
Bóna János  445  468
Bóna Pál  106  107
Bonyhád  265  438
Bonyhády István  11
Borbás Illés  35
Borbás József  129
Borbola István  33
Borka István  136
Borka Mihály  135
Boromisza Jenő  399  500  503
Boros Imre  104
Boros Sámuel  133
Boross János  327  329  330  334  511
Boross József  39  40
Boross Sámuel  448
Borotvás Dezső  50  53  55  135  147  256  374  444  445
Borotvás Dezsőné  136  440
Borovszky Samu  452
Borza Pál  12  15  26
Bosznia  250
Botrocsán János  156
Boulescu főhadnagy  534
Bozóki Árpád  103
Böhm Vilmos  500  502  513
Bökönyi Mihály  76
Börcsök Gergely  69  70  126  127  128  133  136  147  171  185  194  217
Börcsök Tamás  471
Böszörmény  104
Brad  502
Brahms, Johannes  403  404
Brassó  171  365  486
Bratianu őrnagy  516  522  535  
Breda Viktor  444  445
Breszt-Litovszk  493
Breuer Gusztáv  28  192  383
Brillantes  410
Broda Béla  383  389
Bruck Simon  312
Brunszvik Júlia  425
Brükk Ede  323
Brüsszel  250  405
Buda  334
Budai János  336
Budapest  64  73  74  95  104  105  106  120 122  171  173  179  183  214  216  257  265  308  322  365  392  393  395  399  424  450  461  462  472  478  483  488  490  492  493  494  497  502  505  513  515  527  530  542
Buday Géza  396
Budjács István  15
Bukarest  408  487  543
Burger Zsigmond  405
Burunkai Jánosné  307
Butyka Károly  368
Búza András  134
Buzás László  267  337  450  451
Búziás  438
C. Kiss Imre  499
Caesar, Julius  43
Cantuniar Shristu  530  531
Caporetto  493
Cegléd  64  79  105  265  276  391
Charpy, Antoine tábornok  522
Chrisztovics Imre  198
Ciobanu N. főhadnagy  534
Cirbus Dániel  130
Corfu  408
Cornelius  43
Cox  463
Curtius  463
Czavalinga János  323
Czavalinga Sándor  104
Czene István  156
Czene János  104
Czene Péter  282
Czimbolinecz János  329
Czini János  73
Cziráky hadbiztos  7
Czirbus Albert  472
Czirbus István  356  359  500  501  502  503  504
Czóbel Lajos  418
Cs. Kiss Antal  471
Cs. Kiss Imre  470
Cs. Kiss István  511
Cs. Kiss János  471
Cs. Varga István  325  471
Csaba Károly  131
Csaby Imre  429
Csajághy Márton  319
Csajághy Sándor    39  41  317  318  319  324  372
Csáky Albin  376
Csala Ferenc  131
Csala Károly  66
Csámpai Jancsi  406    
Csanád  150  156  207  213  219  342  347
Csanád megye  9  10  24  27  46  50  63  67  80  86  87  88  89  90  92  95  96  99  100  102  109  119  122  123  124  128  131  138 150  154  158  159  163  166  169  183  205  206  207  215  219  220  223  225  229  237  238  242  246  247  248  249  252  253  255  259  260  261  262  264  265  267  296  303  306  309  330  332  335  353  383  389  390  391  393  399  407  410  411  422  440  444  447  450  452  453  469  475  476  477  485  487  488  490  492  495  496  497  499  504  506  507  519  525  527  530  532  534  537
Csanádapáca  84
Csanádpalota  182  347  411  422  436  484
Csanádpalota=Palota
Csanády Lajos  488
Csantavér  105
Csanytelek  458
Csapó Csaba  163
Csávás József  344
Csécsi (Nagy) Miklós  85  332  334  335  336  337  338  369  380
Csedő Gábor  69
Cseh Demeter  14  25
Cseh Gáborné Szilágyi Rozália  148
Cseh Imre  471
Cseh Mihály  471
Csehország  7
Csekonics Endre  260
Csengeri Antal  382
Csepregi Imre  383
Cser József  506  514
Cseresnyés Antal  448
Cseresnyés  István  23  123  149  157  330
Cseresnyés János  63  64  66  68  82  88  89  91  92  93  94  95  126  147  297  412  440  458
Cserey Ignác  404  406
Csergeő Antal  410
Cserháti Sándor  247  248
Cserkó Papp József  462
Csermely Sándor  105
Csernoch János  226  324  394
Cserny Charles  410
Csertus György  104
Cservinszky István  433
Csete Pál  36
Csík megye  486
Csíkmindszent  423
Csikós Pál  76
Csikota András  511
Csíksomlyó  365  393
Csíkszentgyörgy  365
Csillagh Ferenc  465
Csimkó Ferenc  33
Csipkés  223  243  508
Csipkés-sziget  225
Csirkés Varga Ferenc  511  513
Csizmadia Sándor  66  69
Csóka Sándor  435  437
Csókás  40  223  245  366  367  470
Csokonay Gyula  132
Csolnakosi Dénes (Dienes)  198  199
Csongrád  9  20  105  128  129  265  526
Csongrád megye  8  11  150  154  206  248  277  476  507  527  534
Csorba János  511
Csorba József  325  414  
Csorba tó  397
Csorvás  159
Csörgeő Antal  27  28  29  303
Csörgeő Gizella  410
Csősz tó  219
Csúcs János  511
Csuka Endre  359
Csukás Géza  398
Csukási Mór  85  361  362  448  449
Csukásné Derecskey Erzsébet  389
D. Nagy István  511
D’Orsay Olivér  86  264
Dál  245  367  470
Dallos Sándor  135
Dán János  134
Dangl Antal  336
Dániel Ignác  182
Dániel-család  462
Danilovics  329
Dante  462
Darabos György  328
Daróczi Mátyás  445  511
Darvas  355
Darvasi  455
Dauda Sándor  104
Dávid Lajos  105
Deák Ferenc  79  80  424
Debrecen  104  123  131  216  242  277  334  337  404  405  410  452  453  462  463  472  539  541  543
Dedinszky István  95
Dedinszky József  9  23  24  26  40  47 139  404  405  406
Dégi Merenc  276
Degré György  14  15  22  23  25
Dél-Alföld  154  164  508
Dél-Magyarország  61           
Dél-Tirol  485
Demetriu Radu  329
Demkó Pál  100  517  519  526  527  530  532  542
Derecske  22
Derecskey Erzsébet  388
Déry Tibor  215  216  218  219
Dés  410
Dessewffy Béla  90
Dessewffy Sándor    65  68  173  191  226  233  295  297  322  324  325  326  328  385  390  391  392  393  414  440
Destezet ezredes  516  523
Deszk  64  207  225  453
Detta  324
Deutsch–Dózsa  351
Déva  202  502
Dévaványa  248
Diós István  14
Diós Sándor 512
Diósgyőr  397
Diós-Szilágyi  457  458
Diószeghy András  453  455
Diósszilágyi Sámuel  381  410  411  412  456  474  510
Dobay János  80
Doberdó  497
Doboz  261
Dobozi Ignác  47  48
Dobozy Károly  405  406
Dobra  202
Dobsa József  14
Dobsa Lajos  30  31  79  206  452–456
Dobsa Margit  453
Dobsa Sámuel  23  123  276  452
Dobsa Sámuelné  258
Dobsina  397
Doklein és Fia  200
Doma Lajos  359  361
Dombegyház  102  346  411
Domokos László  92  399
Donizetti  408
Doppler  413
Doránszky Károly  186
Dosits Sándor  82
Doviczi János  66  67
Dózsa Ferenc  511  512
Dózsa György  79
Dózsa Imre  315
Dózsa Lajos  136  147  362  419  440
Dózsa Sámuel  56  82  93  94  102  135  137  182  206  313  314  352  353  386  387  388
Dózsa Sámuelné  351
Dózsa Simon  137  362  363  440  494  513
Dózsa-ház  190
Dömötör János  405  426
Drágosy Mózes  328
Draskóczy Ede  334  342 343  448
Dráva  502
Drina  479  480
Dubois Amália  452
Duha Mihály  105
Duna  29  67  203
Dunaföldvár 368
Dunai Józsefné  158
Dunaszerdahely  104
Dvóreczky László  105
Eck Lajos  13
Eckhardt Oszkár  50  55  180  102  288  323  374  444  
Eckhardt Oszkárné  444
Eckhardt Tibor  399  407
Eckhardt Vilmos  478  490  496
Eckhardt Vilmosné Balga Zsuzsanna  355  356
Éder Gyula  425  427
Edison  443
Edvi Illés Aladár  427
Eger  104  216  320  404  405  408  422
Egeres  243
Egressy Béni  408
Egressy Gábor  428
Egressy Péter  323  360
Egyiptom  250
Ehrenfeld Bernát  513
Ehrenfeld és Spitz  182  187  190
Eisen Manó  384
Eisenstein Ignác  15
Eiszen Manó  135  412
Elek  510
Elek Károly  69
Emler, Beneventura  317
Ender, Johann  425  426
Endre Béla  407  426
Endrey Gyula  86
Engi Lajos Sándor  514
Eötvös József  38  79  362  365  382  398  409
Eötvös Károly  84
Eötvös Lóránd  393
Eperjes  395  405
Eperjesi-völgy  175
Eperjessy Géza  275  372
Eperjessy Kálmán  198  202  205  219  330  397  399
Epreskert  415
Erdei Bálint  88  89
Erdei Ferenc  102  134  192  215  244  245 246  249  251  259  263  265  269  272  292  293  294  298  302  305  306  372
Erdei István  512
Erdei János  64  65  66
Erdei Miklós  26  159
Érdeky József  104  106  179
Erdély  302  306  389  464  486  487  502
Erdélyi István  64
Erdélyi Mátyás  157
Erdélyi Vazul  326  327  
Erkel Ferenc  407  408  409
Érkövy Adolf  206
Erzsébet királyné  370  397  413  418  422  424  426
Espersit János  104  105  106  107  140  383  407  426  427  450  472  473  474  500  501  511  512  51
Esztergom  326  327
Európa  103  406  445  475  516
Facset  303
Facsinay Antal  457
Fácskai János  77
Fajka Lajos  105
Falchettó Ettore  445
Faragó Ferenc  25  27  53  310
Faragó János  14  26  150  151  465
Faragó László  133
Faragó Pál  503
Farkas Antal  450
Farkas Géza  105
Farkas Imre  504  505  506  514
Farkas János  380  383  392  
Farkas József  59  63  64  65  66  71  73  74  93  94  95  325  356  412  422 426
Farkas Julianna  325
Farkas Kálmán  105
Farkas Kolompár László  149
Farkas László  92  93  95  323
Farkas Mihály  444
Farkas Milu  405
Farkas Mór  323  440
Farkas Pálné  199
Farkas Szilárd  323
Fáta Szabó Mihály  151
Fátyol István  407
Fazekas János  153
Fehér Erzsébet  396  401
Fehér József  41
Fehér Lajos  374
Fehér Poldi  406
Fehérházi-sziget  225
Fehértemplom  438
Fehérvári Antal  184
Féja Géza  102  103  413
Fejérváry Géza  87  88  90  95
Fejérváry Imre  50  55  85  310  405
Fejes Imre  134
Fejes István  14
Fejes József  12  13
Fejes Pál  73
Fekete Béla  438
Fekete György  423
Fekete József  105  107
Fekete Mihály  444
Fekete Pál  428
Fekete Péter  276
Fekete Sándor  506
Fekete tenger  493
Feketehalom  219
Felberbauer János  268
Félegyháza  171
Felföldi László  403  404
Felletár Béla  403  405  406  408  413
Felletár József  419
Felmayer Antal  134
Felvidék  308
Felvinc  202
Fencsák (Szabolcsi) Gábor  329
Fényes Elek  256  347
Fenyvessy Adolf  512
Ferdinánd V.  326  426  452
Ferenc Ferdinánd  87  426  475
Ferenc I. (király)    407
Ferenc József  (császár és király)  17  18  20  23  24  27  123  160  194  393  394  424  476  487
Ferencváros  467
Ferenczi András  149
Ferencszállás  207
Ferke Bódog  367
Feuerlőscher  39
Ficsor József  385
Fischer Antal Énoch  336  348  350  351  353  458
Fiume  462
Fizéri Júlia  385
Fleischer Gusztáv  310  311  312
Fodor Ferenc  104
Fodor Gáspár  125
Fodor Istvánné  68
Fodor János  160  444
Fodor József  440
Fodor Lajos  356
Fodor Mátyás  35  131
Fodor Pál  104
Fodor Péter  321
Fogaras  327  399  486  487
Forgó Géza  53  205  255 256  257  261  264  265  296  297  322  467  
Forgó István  325
Forstinger Antal  5
Földeák  8  105  135  150  155  156  211  212  220  223  320  342  444  446  484  496  512  513
Földeáki határmenti tanya  223
Földesi János  440
Franciaország  266  475  485  515
Frankó Mihály  267
Freund  187
Fried Ármin  393  517  518
Frigyes Vilmos  405
Fuzák Sebestyén  446
Füleki József  358
Füredi–Bognár 404
Fürge Mihály  323
Füzesséry Kálmán  50  55  179  323     412  445  447
Füzesséry-gyerekek  457
Füzessy Kálmán  135  137
G. Tóth Ilona  24  25  26
Gaál Endre  104  275  290  295  301  303
Gaál Jenő  255  258  259  260  266  
Gaál László  182  249  254  298  448  451  452
Gaál Sándor  55  157
Gabler J.  173
Gábor József  13  16  21  23
Gacsiba  175  223  226
Gádoros  80
Gáj  207
Gajda István  14
Gajdi István  512
Gajdos  152
Galamb Ferenc  299
Galamb József  147  383
Galamb Ödön  399
Galamb Péter  36  130
Galamb Sándor  383
Galamb Vilma  357
Galambos Emil  512  513
Galambos Ignác  107  137  140  388  394  395  490  491
Galántai József  475
Galícia  350  480  481  484  497
Galsa  328
Garai Mária  408
Garbai Sándor  71  87  513
Gárdonyi Géza  473
Garibaldi  23
Garzó Imre  235
Gazdag Antal  134
Gazdag Mihály  156
Gebe Mihály  218  378  380  393  396  399  400
Géczi Lajos  7  8
Géczy Vilma  453
Gehringer báró  9
Gellér Béla  391  392  416
Gelléri Mór  297  
Gera Ferenc  151  471  512  513
Gera János  107
Gera Pál  345
Gera Sámuel  140
Gera Sándor  316  512
Gereőffy Ferenc  411
Gerhardt Ágoston  363  364  365
Gerhardtné Proschka Ilona  364  365
Gerizdes  52  210  223  234  243
Gerle Lajos  391  416
Gerliczy Ferenc  225  238  444
Gerő Géza  140  445  480  
Gerstner István  358
Gertenyes  407
Gerzanits István  14  26  156  166
Gesztesi József  506
Giba Antal  187
Gilicze János  326
Giuvulescu János  525
Glacz Béla  49
Glattfelder Gyula  226  326  358  494
Glatz Antal  93
Glatz Gusztáv  84
Glogovici Szabó Imre  160
Glück Lajos  172  218
Gojdics Mihály  326
Goldberger Henrik  206
Goltner Lajos  385  392  397   412  413
Goltner Margit  389
Gombó Mózes  153
Gonda József  380
Gondrecourt tábornok  526
Gorcsa Péter  330  383  511  512  543
Gorlice  481
Goszpodi  120  204
Gosztincsár Ferenc  328
Gödöllő  104
Gömör megye  365  392  393
Gömöry János  254  451
Görbe Ferenc  276
Görbe Mihály  377
Görbe Sámuel  457  458  471  
Görbe-tó  175  219
Görgey István  38
Görlz  482
Görög Demeter  219
Göttinga  334
Gradiska  482
Graner Ignác  205
Gravitz  Ferenc  105
Gregor István  21  22  404
Gregor József  12
Grimm testvérek  462
Gróf Pista  457
Grois Gusztáv  125
Groó Vilmos  363  386  388
Grosselin  43
Grosz József  299
Gruber László  325
Gruber Mihály  282
Gruttenbrunn  320
Grünstein Márk  363
Grünwald József Jakab  350
Grünwald Mór  350
Gulácsy János  185  298  299
Gül baba  458
Gyálinth Ferencné  276
Gyenes István  54
Gyenge András  359
Gyergyóremetei Győrfy Etele  131
Gyertyánffy-család  462
Gyilkos tó  243
Gyoma  104  248  337
Gyovai Bernát  105
Gyöngyös  216  320
Gyöngyössy János  55
Győr  149  392  410  453
Győrffy Antal  428
Győrffy István  396
Gyugel Kálmán  105  107
Gyula  9  10  20  80  105  157  181  220  306  338  467  488  510  
Gyulafehérvár  202  327
Gyulai Béla  375
Gyulai Gaál Edvárd  8  12  149
Gyulai Pál  451  453
Gyuráfi József  282
Gyurász József  283
Gyüge János  268
Gyüge Sándor  25  384
H. Kovács Antal  137
H. Kovács Bálint  125
H. Szabó Imre  79  83  87  102  468
Haas Sándor  512
Habsburg Ottó  422
Habtató  223  227
Hack Ádám  514
Hagara Viktor  356
Hahn Izidor  512
Hajdú János  512
Hajdú Lajos  506
Hajdú megye  476  534
Hajdú Mihály  512
Hajdú Péter  470
Hajdúdorog  330
Hajnal Ábel  43
Halasi Béla  437
Halász Árpád  171  254  255  260  374  385  386  392  395  396  398
Halász Imre  356
Halász János  15  25  31  131  160  161  162  335  384
Halász Mihály  25  36  54  464
Halász Zsigmond  121
Halászné Tanos Irma  388
Halaváts Gyula  172  173
Halmágyi Pál  54  62  400  425  426  479  483  490  515  516  522  524  
Hamburg  405
Hamva  392
Hanák Péter  286  287  288  290
Hantházi András  457  458
Hanvai Ferenc 156
Hanny Elek  444
Hári Ferenc  69
Hári Mihály  69
Háromszék megye  365
Harsányi  Sándor  456
Harsányi D. fakereskedő  182
Harsányi Sándor  131
Hársfalvi Péter  238
Hász Antal  100
Hatrongyos  223  367
Hatvan  397
Havas Henrik  512  513
Haynau  7  8  11  149  317
Hegedűs Andor  457
Hegedűs András  453
Hegedűs Bálint  60  61
Hegedűs Benjámin  41
Hegedüs Géza  453  454
Hegedűs László  424
Hegedűs Sándor  26  130  211  213  295  297
Heinfeld József  286
Heinrich József  255
Helfy Ignác  84
Hellebrandt István  177
Heltai Jenő  461  462
Henne János  323
Henny Sebestyén  135  322  323  334
Hercegovina  250
Hercz Ignác  49
Herczeg Ferenc  473
Herkulesfürdő  406  438
Hermann Nina  459
Hertelendy József  426
Hervay István  54  55  90  91  92  93  107  137  297  427  440  473  488  497  499  503
Hervay Istvánné  413
Hevesi Szabó Bálint  230  231
Hevesi Szabó János  69
Héya Zoltán  99  426
Hidasi Elek  428
Hodár Sándor  104
Hódi István  157
Hódmezővásárhely  5  10  60  61  68  79  86  103  104  105  171  172  180  181  183  184   186  194  156  159  167  210  211  212  214  223  236  248  265  299  337  346  391  395  405 438  463  467  496  503  508  511  513  514  526  527  534
Hódmezővásárhely=Vásárhely
Hofbauer Sándor  24  149  382
Hoffer Károly  318
Hoffmann János  396
Hohenberg Zsófia  475
Hoics Lajos  363
Hoics Sándorné  68
Hollandia  250
Holler György  383
Hollósy József  408
Hollósy Kornélia  324  356  397  407–411  436  440
Holtzer Gusztáv  135
Homokay László  432
Hont megye  393
Honvéd  185
Horácz Károly  105
Horatius  43
Horger Antal  267
Horn Emil  80  82  84  97  99 101  103  
Horovitz Lipót  39
Horthy Miklós  497
Horváth cukrász  187
Horváth Ferenc  451
Horváth György  428
Horváth Gyula  208
Horváth Illés  33  35  37  38  40  125  357  358  360  366  368   383  384  385  386  389  356  363
Horváth János  336  506
Horváth József  93
Horváth László  281  323
Horváth Mihály  25  87  152
Horváth Péter  470
Hosszúhegy  254
Hubay Károly  105
Huber Ferenc  325  367  470  471
Hudák József  33
Hummel  403
Hunyad  99
Hunyad megye  277
Hunyadi László  408  440
Husztik Lajos  440  501
Hutza János  326
Igás  39  40  41  83  148  175  219  220  245  367  470
Igási tanya  223
Igási ugar  223
Igaz András  149
Igaz Imre  470  471
Igaz János  133
Imolya Imre 514
Imre József 472
Incze Ferenc  446
Ingó  223  234  253  254
Innenső-Jángor  223  253  254
Innocent Ferenc  427
Irányi Dániel  82  84
Iritz és Pollák  182
Iritz Ignác  132
Iritz József  181
Iritz Márton  182
Iritz Mór  182  440
Iritz Sámuel  307
Iritz Sándor  440
Iritz–Herman-ház  190
Iritz–Vadász  351
Irlanda Dezső  297  359
Isonzó  485
Istók Barnabás  218
István I.  456
Isztrányi Demeter  37
Itató  223
Ittyó Mihály  38
Ivánfi Jenő  442
Izrael Jakab  67  70
Jaczkovits Mihály  330
Jakab csendőr  94
Jakab Lajos  431  436  463
Jakabffy Elmira  384
Jakabffy Gábor  431
Jákó Balázs  43
Jámbor Ferenc  156
Jancsik József  3
Jángor  176  210  223  234  240  247
Jani István  323
Jankai Simon  13  20
Jankó János  336  427
Jankovich Béla  479
Jankovits István  310
János vitéz  463
Jánosi Zoltán  104
Janovics János 174
Járandó  236
Jászai Mari  437
Jászi Oszkár  79  101  103
Jasznaja Polnaja  423
Jencs Árpád  440
Jérschner Isák  199
Jeszenszky Dezső  436
Jeszenszky Nándor  38
Jillyk Károly  323
Jó János  276
Jó József  276
Jó Sándor  104
Jób (bibliai)  85
Jókai István 336  415
Jókai Mór  409  451 454   466  473  
Jólesz  393
Jonescu, Alexander százados  537  538  545
Joó Dániel  335
Joó Ferenc  70  73  471
Joó István  136  512
Joó János  298  470  503
Joó József  73
Joó Lajos  72
Joó Márton  137
Joó Péter  175  241
Joó Sándor  471
Joóné Körösy Mária  357
Jósika Miklós  409  451
Jovin György  518  519  520  536  537
József  II. (király) 219  267  350
József Attila  396  397  400  401  423  458  462
József nádor  395
Juhász (Pakurar) György  327  328
Juhász Antal  104  331  333
Juhász György  328  360
Juhász Gyula  396  421  423  456  457  462  480  481  487  500
Juhász István  25  135  205  331  503
Juhász József  323
Juhász Karolina  331
Juhász Lajos  331  471–473
Justh András  80
Justh Gyula  29  54  70  71  72  74  75  79  80  81  82  83  84  85  86  87  92  93  95  97  98  99  101  102  103  107  147  239  394  422  426  449  450  466  467  490
Justh István  80
Justh János  490
Justh Jodok  80
K. Molnár Jenő  369
K. Nagy Imre  470
K. Nagy Károly  136
K. Szabó József  364  503
K. Varga István  39
Kabay Sándor  327  328  360
Kacsóh Pongrác  463
Kádár János  506
Kajári István  199
Kajdacsi Antal  151
Kákás  210  211    234
Kákási járandó  223
Kákási szőlő  223
Kállay-család  23
Kálló György  14
Kallós Ede  421  422
Kalmár Antal  105  107
Kanizsamonostor  326
Káplány Zelma  370
Kápolnai István  253
Kaposújvár  410
Kaposvár  265
Kara Török Mihály  458
Karácsonyi János  104
Karácsonyi László  426
Kárász József  337  450
Karcag  104  213
Kárdi Sándor  282
Kardos Ferenc  413
Kardos Izsó  449
Kardos Jenő  105
Kardos László  344  346
Kardos Mihály  512
Kardos Miklós  413
Kardos Noé  70  105
Kardos Sámuel  440
Karle István  321
Karlovszky Bertalan  425  426
Károly I. (király) 497
Károly IV. (király) 488
Károlyi Gyula  517  522
Károlyi Lajos  423
Károlyi Mihály  101  103  466  490  502  505
Kárpát-medence  397
Kárpátok  480  481
Kási Gyula  359  380
Kassa  171  213  216  365  397  404    410
Kassai Vidor  215  407  423
Kaszaper  23  147  242  243
Kasztel Ignác  35
Katona János  323
Kayser Lajos  137  324  325  326  487
Kazinczy Ferenc  23
Keczer Géza  393
Kecskemét  105  162  244  296  337  412  442
Kecskeméti Ármin  39  137  347  348  350  351  352  353  361  480
Kecskeméti Ferenc  86  337  338
Kecskeméti György  399
Kecskeméti László  78
Kecskeméti Pál  399
Kecskeméti Sándor  283
Kelemen Béla  105  107  527
Kelemen Ferenc  26  187  384  387  405  406  412  422  423  450  458  463  466  468  469
Kelemen Julis  160
Kelemen László  411  436
Kelemnhíd  356
Kelet-Galícia  485
Keleti Károly  30
Keller János  358
Kemény Dénes  122
Kemény József  342  343
Kemény Lajos  343  374  375
Kemény Mihály  56  82  266  382  384  445
Kemény Zoltán  445
Kenéz Pál  63
Kenéz Sándor  450
Kenvég József  336
Kenyérváró  223  234
Kerekes Imre  323
Kerekes Márton  512
Kereszt-töltés  223
Kern Ármin  424
Kertész Aladár  443
Késmárk  397
Keszthely  265  393  410
Kesztner Zoltán  299  443
Kétegyháza  207
Kézdivásárhely  104
Khuen-Héderváry Károly  100
Kígyós  20
Kingéc  152
Király Pál  64  69
Királyhegyes  214  220  223  360
Kirschner Izsák  199
Kis Újhegy  254
Kisdobra  329
Kisfalud  365
Kisfaludy Károly  451  454  455
Kisiratos  220
Kiskirályhegyes  8  150
Kiskunfélegyháza  513
Kiskunhalas  105  107
Kiskunság  461
Kismarja  392
Kis-Nyomás  225
Kispalugya  365
Kiss Aladár  367
Kiss András  105
Kiss Antal  471
Kiss Bálint  512
Kiss Béla  512  513
Kiss Ernő  514
Kiss Flórián  134
Kiss István  199
Kiss János  359
Kiss Jenő  525
Kiss József  51  72  73  156  461  467  470  474
Kiss Julianna  367
Kiss Károly  86  401  488
Kiss Mihály  64
Kiss Nándor  462
Kiss Orbán János  157
Kiss Ödön  256
Kiss Pál  dr.  56  70  88  95  106  183  449  450  463  485
Kiss Péter  69
Kiss Sándor  286
Kissen Manó  310
Kistelek  346
Kiszombor  200  207  211  406  502  508  521  522  523  526
Klapka György  25
Klárafalva  64  159
Klárik Ferenc  69
Klauber Géza  69  72
Kléh János  383  424
Klein és Fia  200
Klein Gábor  307
Klein Testvérek  206
Klein–Kertész  351
Klivinyi Lajos  448
Koczka Ferdinánd  413  414  415
Kocsis Ernő  446
Kocsis István  446
Kocsis Lajos  124
Kocsis Mihály  149
Kocsis Sándor  68  69  70  72  239
Kocsis Sándorné  69
KolompárBéla  407
Kolonics József  105  107  383
Kolossy Jenő  179  363
Kolozsvár  99  104  105  171  410  443  453  462  502
Komárom  104  105  410
Komáromi-Katz Endre  437
Komáromy Lajos  463
Komlós  471
Komlósi Ferenc  453
Kompár Péter  326
Koncz Béla  105
Koncz Kálmán  107
Koncsek Géza  323
Koncsekné Kiss Róza  358
Kopáncs  8  226  245  261
Kopáncs puszta  227  228  229
Kopáncs pusztai járandó  223
Korbuly Bogdán   407
Korcsmáros Imre  512  513
Korfu  484
Korhecz Celesztin  218
Kornfeld Ábrahám  348  349
Korniczki Dezső  105  107
Korom Lajos  105
Kortyogó  254
Kosgyán  453
Kossuth  Ferenc   5  23  38   70  71  84  87  98  99  100  101  102  104  
Kossuth Lajos  338  404  408  421  424  426  448 449  450  
Kószó János  206  210
Kosztolányi Dezső  462  467
Kovács Antal  298  452
Kovács György  41
Kovács Gyula  393
Kovács István  318  381  412  456  
Kovács János  276
Kovács József  64  69
Kovács Károly  393
Kovács László  213
Kovács Mihály  282
Kovács Sándor  391  416
Kovácsháza  155  280
Kovacsics Sándor  411
Kozma Antal  25
Kozma Imre  105  107
Kozma Kálmán  105
Kozma Sándor  107
Kökényessy Géza  133  134  323
Kőnigsfeld  39
Könyves Jenő  442
Könyves Kolonics József  104
Könyves Kolonics József=Kolonics József
Körös  510
Kőszeg  410
Kőszeghy László  320  422
Kövecs Antal  418  420  439  440
Kövegy  8
Kövér György  239  241
Kövér Lajos  367
Közép-Európa  475
Krakkó  480
Krassó megye  303
Krassó-Szörény megye  105  239  399  476  532
Krasznahorkavára  397
Krausz A. H.  93
Krecsányi Ignác  431
Kreutzer  411
Kristóffy Ferenc  133  135  379  380
Kristóffy János  323  324  440
Kristóffy József  68  71  84  86  87  88  90  95  96  100  188  324  388  447  448  463
Krisztus  319
Kriván Dénes  55  135
Krizsán János  64
Kucses Imre  298  299
Kucses Károly  56  298  299
Kuli M. János  506
Kun Béla  380
Kun István  516
Kun László (plébános)  321
Kun László IV.  455
Kunágota  220  346
Kunfi Zsigmond  513
Kunság  151
Kunszentmárton  151  248  508  511  514
Kunszentmiklós  404
Kurai Mátyás  471
Kurai Pere  152
Kurtics (Kürtös)  206
Kuruc  239
Kuscka Róbert  137
Kúsz János  153
Kutaj  243  244
Künzl Ernő  501  543
Küry Klára  441
Labádi Lajos  22
Labdás Ferenc  104  323
Lajtos István  500  514
Lakatos Pál  56  184  319
Lampel Jakab  512
Lamperti, Francesco  408
Landau  209
Landesmann Mór  307
Landor  243
Láng István  356
Láng Lajos  271
Lantos Aurél  105
Lantos Gyöngyi  455
Lantos Istvánné  363
Lár Sándor  37
Lassalle   86
Lászi Vilmos  428
László Gazsi  457
Latabár Endre  428
Laurentzki István  135
Laveleye, E  206
Lázár Ferenc  516
Lázár József  257  360
Lazarini  200
Léderer Hermann  307
Lefler Eduard  199
Lele  8  64  152  153  157  220  223  224  225  505
Lelei útmenti járandó  223
Lélek Gábor  323
Lélek Gáspár  358
Lélek István  56  102  137  297  323
Lélek Péter  466
Lélek Piroska  364  365
Lendvay Márton  428  463  464  465  
Lengyel István  281
Lengyel Lőrinc  312
Lengyelország  308
Lenk Miksa  55
Lesi  223
Letvai István  14
Léva  410
Lévai Imre  323
Lévay (Kozák) Imre  321–322
Lévay Ferenc  106
Lévay Károly  445  446
Leypold Kornél  323
Lichttag Gáspár  362
Liebknecht  86
Lieder Frigyes  409
Ligeti Antal  427
Linda  408
Linder Béla  499
Liptai Ervin  477
Lipták Dániel  286
Liptó megye  365
Liszt Ferenc  405  413
Lobit de Paul  516  521  522
London  171
Longbeac  399
Lonovics Gyula  90  93
Lonovics József  (főispán) 63  189  206  207  209  211  324  384  390  391  393  397  409  411  425
Lonovics József (püspök)  317  408
Lonovics Károly  8  150  151  412
Lonovics László  8  9  55  149  407  467
Lonovics Sándor  50
Losonc  105  365
Lotz Károly  396  427
Lőbl József  312
Lőbl Simon  443
Lőcse  365
Löffler E. fakereskedő  182
Lőffler Jakab  135  379
Lőkös József  345
Lőkösháza  206
Lőre Szalai István  152
Lőrincz Konstantin  105
Löwenbach Benedek  298
Lőwenbach Lipót  310
Löwenbach–Lakatos  351
Lőwi Jakab  105  106  107
Lőwinger Miksa  137  182  299
Luck  485
Lúdvár  178  243
Lugos  149  327  438
Lugosi József  203  205
Lukács György  445
Lukács Imre  323
Lukács Mór  314  315  440
Luncz Géza  399
Luther Márton  343  361
Madzsar Gusztáv  56  323  380  383  392  394  395  397  398  399  438  440  452
Mágori Antal  104
Mágori Mihály  446
Mágori Sámuel  90  359  541
Magyar József  396  520
Magyarbánhegyes  220
Magyarcsanád  207  212  245  532  533
Magyarcsanád=Csanád
Magyarcséke  453
Magyardombegyház  220
Magyari Ferenc  48
Magyarittebe  346
Magyarpécska  207
Major Ervin  404
Major György  528
Major Miklós  50  82  120  125  127  
     130  147  171  175  177  255  323 
391
Majoros Ferenc  362  364  365
Majsztrovics Ferenc  104
Majthényi László  8
Makai Emil  351458–462  496
Makai Endre  323  459  460
Makai Ödön  458
Makai Ödönné József Etelka  462
Makán János  360
Makay Márton  106  107
Makó Imre  477
Makra Imre  35  40  41  319  320
Mályusz György  440
Mandl József  39  307
Mannsberger Jakab  429
Máramarossziget  105  479
Marczibányi Lőrinc  425
Marcsány Kálmán  136
Mardarescu tábornok  532  534  538  
542
Margita  219  243
Mária Terézia  326  371  426
Márianosztra  160
Máriaradna  486
Maricz Endre  364  365
Mariházi Miklós  442
Marjanucz Vazul  153
Márki Sándor  205
Markó Miklós  403
Markovics Vince  525  526
Markovits Antal  24  25  123
Markovits Manó  312  427  475  476  487  490
Markovits Vince  55
Márkus Emília  436
Márkus Géza  422
Marne  480
Maros  5  17  29  104  120  152  153  154  155  158  180  197  199  200  202  203  204  205  207  209  210  212  219  223  225  233  239  243  244  251  253  256  276  302  463  465  488  496  512  508
Marosi Hermann  102
Marosillye  202
Maroslele  251
Maroslele=Lele
Marosportó  202
Marossolymos  202
Marossy Imre  512
Maros-Torda  487
Marosújvár  202
Marosvári Attila  371  372  374  375
Marosvásárhely  410  486  502
Marsi Mihály  151
Marsi Pista  159
Mártély  152
Martinek Béla  323  358  380  468
Márton Bálint  362  365
Márton Ferenc  51  134
Márton György  240  241  308  399  470
Márton Miklós  125
Martonosi István  157
Marx Károly  86
Mascagni  413
Mátéffy Károly  149  152
Mátéffy Lajos  149
Mátéffy Pál  17  199  253  332
Mátó Erzsébet  462
Matolcsy Ilona  355  356  357
Matós István  365
Matusik (Maros) István  396
Maurer János  105
Medgyes  159
Medgyesi Konstantin  324
Mednyánszky László  427
Medve János  31
Medveczky Zsigmond  203
Melk  408
Ménesjárás  223
Mercyfalva  326
Mercse Mihály  37
Meskó János  17
Meskó Pál  135
Meskó Sándor  50  54  55  60  62  82  100  119  128  133  135  189  213  241  326  335  391  392  393  424  432  440  469
Messiás  69
Mészáros Béla  105
Mészáros István  125
Mészáros János  471
Mészáros Lajos  14  22  40
Meszes Horváth János  512  513
Mészöly Géza  427
Mezőberény  171  337  338  463
Mezőfi Vilmos  62  67  71
Mezőhegyes  86  179  181  206  207  210  220  356  426  475  486  496  510  517  524
Mezőhegyesi útmenti tanya  223
Mezőkovácsháza  182  220  444  482  496  508  511
Mezőtúr  171  509  510  514  
Michaescu tábornok  533  539  540  541  543
Micsik Mátyás  512
Miesztrovics Ferenc  468
Mikánó  408
Miklósy Gyula  431  434
Miklovics György  43
Mikócsai járandó  223
Mikszáth Kálmán  466
Milits János  512
Milkó Vilmos  391
Mindszent  104  105  512  513  514
Miriszló  202
Miskolc  105  171  216  397  405  410
Mocsáry Lajos  79  82  84
Mód László  203  205
Mogyoróssy Imre  60  62  69
Mohács  404  443
Moldva  487
Molière  437  443
Molitórisz István  64  65  66  67  68  69  70  76
Molnár Albert  43  82  84  178  336  379  380  381  383  384  392  395–396  412  447  448  456
Molnár Evelin  385  388
Molnár Gizella  359
Molnár Illés  383
Molnár István  14
Molnár Jenő  370
Molnár József  427
Molnár Mihály  512
Montag Móric  136
Montag Simon  307
Montenegró  484  485
Móra Ferenc  423
Mozart  413
Muslay Antal  425
Mühlhoffer Frigyes  276
Mülek Lajos  82  83  84
Münchausen  462
München  423
Münnich Ferenc  509
N. Balázs Ilona  358
Nábráczky Antal  10  13  219  413
Nacsa György  241
Nacsa István  41
Nacsa József  298  323
Nacsa Pál  137  323
Nádasi József  441  442  443
Nagy Adolf  187
Nagy Antal  169
Nagy Bálint  471  512
Nagy Dániel  168
Nagy Elek  22  359
Nagy Ernő  512
Nagy Ferenc  199  367
Nagy Gábor  359  374  381  456
Nagy Gy. István  125
Nagy Gy. János  104
Nagy Gy. Jánosné  136  137
Nagy Gy. József  73  241
Nagy Gy. Pál  147
Nagy Gy. Péter  241
Nagy György  106  240
Nagy György dr.  103  104  105  107  467
Nagy György György  276
Nagy György József  14  25  276  335
Nagy György Péter  512
Nagy Gyula  381
Nagy Imre  131  323
Nagy István  51  104  105  149  241  423  424  512
Nagy Iván  80
Nagy János  104  131  168  257  337
Nagy János Félkezű  458
Nagy Júlia  40  41  367
Nagy Károly  90  102  337  338  449  463  499  513
Nagy Lajos  359
Nagy László százados  529  530  531
Nagy Mária  389
Nagy Márton  453
Nagy Mihály  52  126  127  149  201
Nagy Sándor  69  100  177  512
Nagy Sándor (kántor)  412
Nagy Szeder István  105  107
Nagy Zsombék  228
Nagybacon 365
Nagybánya  399  423  462
Nagybecskerek  337  426
Nagybodófalva  105
Nagyenyed  202  365  393
Nagyér  175
Nagyhányás  223
Nagykikinda  171  324  393
Nagykirályhegyes  8  150  214
Nagykopáncs  224  225  226  235  239
Nagykőrös  131  365
Nagylak  8  9  26  38  82  83  84  86  87  100  105  152  156  157  158  182  183  207  220  245  280  313  347  361  512  513  518  532
Nagymajláth  223  346  
Nagyporond  243
Nagyszalonta  104  508
Nagyszamos  502
Nagyszeben  29  150  392  477  486
Nagyszentmiklós  201  211  212  213  214  321  346  406  452
Nagyszombat  410
Nagyvárad  38  104  154  405  410  508
Nagyvarjas  102
Nagyzsám  324
Nákó Kálmánné Gyertyánszky Berta  406
Nákó-uradalom  242
Nauschicz–Mezei  351
Návay Géza  133  134  444
Návay Imre  50  55
Návay Iván  512  513
Návay Károly  155
Návay Lajos  53  54  56  67  68  70  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  100  169  173  203  264  312  320  326  335  400  440  446  494  503  512  513
Návay Tamás  9  25  26  28  53  54  56   63  90  95  96  100  138  155  356  370  424  425  426  427  480  482  488
Návayné Eötvös Ilona  444
Necpál  80
Nekik József  105
Nemcsak József  282
Nemcsik László  130
Neményi Imre  368
Német birodalom  475
Németcsanád  210
Németh Andor  179
Németh Ferenc  463
Németh Pál  243
Németh Sándor  359
Németh Simon  105
Német-Nagyszentmiklós  210
Németország  80  247  250  453  475
Nepomuki Szent János  318  319  321  415  422
Neuman Testvérek  207
Neumann János  298
Neumann József  182  449  450  451  452
New-york  337
Niessel Lipót  349
Nigrényiné  384
Nikelszky Jenő  483  515  522  531  541  545
Novák csendbiztos  159
Novák József  131  445
Novák Sándor  429  430
Nyéki József  367
Nyilasi Ágoston  183
Nyilasi Mária  364
Nyiri György  428
Nyitra 350
Nyitra megye  393
Nyizsnyánszki Stephanus  404
Nyizsnyay Gusztáv  404  405
Nyomás  (Belső-Nyomás)  227
Óbéba  326
Obernyik Károly  454
Ocsovszky  187
Oderberg  213
Oexel (Rónay) József  225
Oexel (Rónay) Károly  225
Oexel (Rónay) Mihály  225
Óföldeák  9  214
Ókortyogó  223  234  253
Oláh István  471
Oláh Tóbiás  323
Olaszország  104  250  475
Olgyay Ferenc  427
Olmütz  7
Olorits Sándor  63  64
Olteanu őrnagy  525  530  534  535  538  540  542  545
Oltvai Ferenc  60  61  62  63  64
Ombódi János  345  346
Onossi Sándor  162
Opletán Fehér György  157
Opre (Ormos) János  506  507  514
Oravecz Samu  76
Orbán Ignác  439
Orbán Imre  184  319  358  359
Ordódy Pál  208
Ormos Ede  70  71  72  74  77  448  450
Ormos Mária  502
Orosháza  20  66  79  80  86  150  180  219  220  256  299  438  467  496  508  511  532  
Orosz István  227  237
Oroszlámos  346
Oroszország  475
Orovitz Jenő  72
Ország Gazda Lajos  413
Ószentlőrinc  223  253
Ótátrafüred  397
Ottenberger Tivadar  183
Ott-ház  190
Ovidius  43
Öcsöd  514
Paál Jób  426
Padova  497  502
Páger Antal  399
Páger János  299
Páhán Gergely  199
Pájer Antal  464
Pák János  327
Pák Kálmán  520
Pakán Dániel  361
Pákh László  135  168
Pákh Lászlóné  136
Pákh Mihály  149
Paku Erzsébet  465
Paku Imre  137  473
Paku József  512
Pál János  231
Pál Sándor  122  125  127  129
Pálffy Móric  458
Pálfi A. fakereskedő  182
Palik Sándor  107
Pallagi Imre  147
Pallavicini őrgróf  239
Pállik Béla  424
Pallós Ármin  212
Pálmai Ilka  436
Palota  8  156  158  179  207  220
Palotai Pál  281
Palotai Sándor  344
Palugyay Imre  219  251  252  267
Pancsova  29  99  399
Pandó János  157
Paphát  367
Papós László  124  206
Papp Balázs  173
Papp Gyula  105  106
Papp Ignác  326
Papp Imre  334
Papp János  364  398
Papp József  14  56  335  388  400  418  421  
Papp László  512
Papp Mihály  131
Papp Mihály (Miska)  441  463
Papp Sámuel  281
Pappné Wenczel Adrienne  389
Papp-Szilágyi József  37  327
Párizs  104  405  453  475
Parlaghy Lajos  444
Paróczai István  76
Pártos Izsó  56  136  313  314  315  362
Paskesz Jónás  347
Paskesz Lázár  134
Pásztor János  405
Pataki Mihályné Rácz Viktória  148
Pataky Albin  176  177  182
Patay Árpád  253
Patzona Imre  464
Paulik Róza  388
Paulus (bibliai)  95
Pável Mihály  328
Pavleti Balázs  367
Pazár S.  182
Pázmán Mihály  428
Péchy Tamás  206
Pécs  104  105  107  171  296  410  502
Pecsenye István  38
Pécska  206  207  248  346  508  510
Péli Antal  136
Péli Imre  104
Pénzes Ferenc  105
Pénzes Zoltán  500
Penyák József  506
Perczel Mór  11
Perl Gyula  107
Perlmutter Izsák  427
Perneczky altábornagy  490
Pertiny kapitány  520
Pest  84  99  122  150  167  180  183  303  320  405  443  464
Pest megye  97
Pesterzsébet  420
Pesti Ihász Lajos  437  441
Pészl Gyula  105
Pete Márton 490
Péter László  426  452  453  454  456  462  466   500  501  513
Peterdi Sándor  438
Petes Gábor  149
Petőfi Sándor  38  404  411  453  461
Petrovics György  462  490  491  494  496  499  500  501  502  503  504  515  516  518  520  522  523  524  530  531  535  536  538  541  543  544  545
Petúr bán  103
Phadler lajos  446
Phaedrus  43
Piave  493  497
Pilkó János  281
Pintér Antal  69
Pintér István  33
Pintér Mihály  137
Pintér Miklós  323
Piric ezredes  524  534
Pirigyi István  328
Pitter Aurél  393
Pituk Béla  328
Pitvaros  220347  484
Pius pápa  IX.  327
Platz Bonifác  393
Polbzner Jenő  86
Polgár Károly  437
Pollák (Pólya) Albin  361
Pollák (Szentirmai) Béla  66
Pollák fakereskedő  182
Pollák József  511  512
Pollák Sándor  183
Pollák–Schwartz  298  299
Polner Lajos  9  10  11  14  22  23  40  155  156  166
Polónyi Géza  84
Polyák Ferenc  199
Pongrácz Sándor  496  520  542
Ponyecz János  76
Poór Endre  137  440
Popeszku József  440
Popovics György  525  526  534
Popovics Miklós  399
Poprád  397
Poprádi tó  397
Porumb Tivadar  37
Posonyi Ferenc  8  10  12  13  23  50  104  105  130  134  150  194  206  208  219  277  335  405  458  465
Pozsony  361  410
Pölöskei Ferenc  103  104  107
Prága  461
Praznovszky Ágoston  137  440
Preisenger Illés  105
Privári Pál  171
Privitzer Marcell  105
Prokop Gyula  90
Prónay László  425
Proska Gusztáv  367
Prücskös  223  234  253  254
Przemysl  480  481
Puka Antal  407
Puka Béla  406
Puka Jancsi  406
Puka Károly  406
Puliczer Mihály  276
Pulitzer Ignác  131
Pulitzer Jakab  48
Purcsi Károly  407
Purgly Emil  90  93
Purgly János  83  84  444
Purgly Testvérek  207
Purjesz Mór  107  362
Pusztaszél  41
Pusztaszentetornya  80
Pusztaszöllős  220
Putnoki János  14  124  465
Püspökkopáncs  224
Püspöklele  506
Püspöklele=Lele
Pyrker László  404
Rabelli Aladár  391
Rácz Emma  358
Rácz István  136
Rácz József  14
Rácz Lajos  199
Rácz Márton  323
Rácz Mihály  323  512
Rácz Mihályné  136
Rácz Sándor  256  512  513
Ráday Gedeon  159  160  162  408  409
Radics Pál  466
Radna  219  486
Rafael  317
Rafael Leó  473
Rafai Sándor  468
Raffai Endre  359
Raffai Ferenc  104  
Raffai János  133
Raffai Mihály  359
Raffai Sámuel  355  405
Raffai Sándor  135
Raffay István  512
Raiz János  199
Rákóczi Ferenc II.  425  427  443
Rakonczay Pál  437
Rákos  40  41  83  148  181219  220  245  366  367  470
Rákosi Jenő  411
Rákospalota  512
Rákossy Gyula  106  107
Rambela Gheorgiu őrnagy  524  525  527  534  536
Ránki György  522
Rapaics Radó  120
Rapcsányi J. Jenő  342
Raskovics J.  329
Rattkay Károly  69
Rázon István  276
Rédei (Rédai) Ferenc  67  69
Reformátuskovácsháza  149  338  463
Reiner Izsó  440
Reizner János  171  174  198  360  423  452  465  
Reményi Ede  404
Rényi József  75  100
Resica  200
Resicabánya  462
Réthy Izabella  389
Réthy Károly  137  182
Révész Mihály  72
Rhé Dezső  448
Rimaszombat  410
Robinson  462
Rock Róbert  182
Róka József  317
Róma  423
Románia  486  487  493  521  524
Romsics Ignác  475  499
Rónay Aladár  440
Rónay János  25
Rónay Jenő  203  440
Rónay-család  179  200  203  406
Rónay-uradalom  242
Rosental–Rózsa  351
Rotter Gyula  177
Rótth  Andor  412
Rousseau, Maurice őrnagy  515  523
Rózsa Ferenc  505  506  508  514
Rózsa Sándor  150  151  155  511  514
Rozsnyó  397
Ruber Antal  431
Ruszoly József  31
S. Bálint György  516
S. Bálint Mihály   512
S. Szabó Sándor  359
Sághy Zsigmond  411  435
Saitos Gyula  451
Sajtény  9  29  156  346  347  532
Salvi  408
Sámson  223
Sándor János  105  107
Sánka Zsigmond  149
Sánta Albert  66
Sántha Sándor  24  25
Sáránd  543
Sárkány Antal  149
Sárkány György  104
Sárkány János  160
Sárkány Jenő  384  385
Sárkány Lóránd  399
Sarló Ferencné  512
Sarlós Béla  109  111  116  117
Sármezey Endre  210  212  496
Sáros megye  393
Sárosy Gyula  404  409
Sárrét  510
Sártory István  451
Sashegyi Oszkár  8  11  29  30
Sass B. orvos  182
Sass Bernát  137
Sátoraljaújhely  104
Saul (bibliai)  95
Schaller József  90  466
Schiffer Miklós  488
Schiller  443
Schlesinger (Székely) Lipót  361  362  379  380
Schmidt Lőrinc  131
Schmiedtné Glanz Júlia  384
Schmucher Bernát  39
Schreier Simon  516
Schubert  413
Schulek Vilmos  472
Schuller József  312
Schultz Ernő  393
Schvób Antal  131  176  177
Schwarcz fakereskedő  182
Schwarcz József  440
Schwartz Márton  151
Schwarz Hermann  78
Schwarzenberg  6
Schweitzer  Sámuel  20
Schweitzer Gábor  347
Schweitzer József  347
Scitovszky János  326
Schlik  5
Sebestyén Károly  459  460
Seiber Sándor  353
Seidl Gyula  171
Seifmann Mór  392
Selmecbánya  38  392
Semlyék  175  223
Sepsei István  39  136
Sepsei János  127  129  147
Sepsiszentgyörgy  104  365
Shakespeare  437  443
Sidló Ferenc  483
Siket István László  329  360
Simándy István  106
Simay Endre  444
Siminka György  407
Simon József  22  123
Simon Sándor  40
Simon Vilma  356
Simonyi Béla  392
Simonyi Ernő  84
Simonyi József  7
Singer Jakab  380
Singer Jakabné  440
Singer M. és fia  182
Singer Márton  158
Sinka Kálmán  76
Sipka János  158
Sípos Ferenc  276
Sipos István  29  30
Sípos István  512
Sípos János  276
Siposs István  323  448
Sirokmán Albert  326
Soborsin  202
Soborsini Forray András  425
Solymos  219
Somlai Albert  178  179
Somlay Béla  446
Somodi Béla  70
Somogyi Béla  393
Somogyi József  64
Sonkovics István  282  328
Sonkovics János  132  146  185  501
Soós Károly  172
Soós Lídia  330
Sopron  393  410
Sopsich János  485
Sós Bernát  440
Sóstói ugar  223
Sovány  234  253  254
Spanyolország  250  516
Spitz Márk  380
Stark fiúk  457
Steigenberger Vilmos  156
Steiner Simon  383  392  393
Steinfeld József  307
Steingassner József  381
Steinhardt Jakab  38  362
Steinhardt Márk  23  39  361  379  380  384  459
Stenszky József  383
Stern Jakab  151
Stetka Gyula  424  425
Strausz Emma  370
Strausz Gyula (katolikus tanító)  334  356  358
Strausz Gyula (rabbi) 349  350
Strausz Jenő  385
Strausz József  307
Strausz Mária 358
Sukovics Ödön  513
Südy István  379
Sümeghy Dezső  80  423  425  452
Sűrűtanya  367
Süsz Ferenc  478
Sváb Antal  147
Svájc  247  250  333  344
Svihla István  500  506  514
Szabad György  24  26  27
Szabadhegyi Aladár  436
Szabadka  99  104  105  265  308  365  410  443  446  502  
Szabó Aladár  367
Szabó Albert  15
Szabó András  512
Szabó Bálint  55  56
Szabó Dezső  393  399
Szabó Ferenc  (lelkész)  325
Szabó Ferenc  253  384
Szabó Ferenc (főhadnagy)  55
Szabó Ferenc (főjegyző)  12  45  47  48
Szabó Ferenc (lelkész)  358
Szabó Ferenc (történész)  149  151  152  153  154  155  159  160  505  507  509  511
Szabó György  41  366
Szabó Gyula  135  323
Szabó Imre  69  104  105  107
Szabó István  149
Szabó János  15  51  76  129  155  299  334  470
Szabó Jenő  173  405  406  
Szabó József  102  471  512
Szabó László  33  149  
Szabó Mihály  335
Szabó Rudolf  479
Szabó Sámuel  299
Szabó Sándor  7  107  299
Szabó Zoltán  265
Szabó Zsigmond  298
Szabolcs megye  534
Szabolcska Mihály  461
Szacsvay Gyula  104
Szajol  213
Szakács Márk  69  70  72  73  75
Szakács Mátyás  104
Szakács Mihály  323
Szalai Mihály  151
Szalárdi Antal  456
Szalárdi Sámuel  69
Szalárdy Antal  381
Szalay Ferenc  33
Szalay György  155  169
Szalay József  336  337
Szalay László  33
Szalay Mihály  101
Szalczer Nándor  373
Szalkai Lajos  437
Szalma István  381
Szalóki József  359
Szalóki Mihály  13  14  15  151
Szaloniki  497
Szamosújvár  327   328  410
Szántó András  64  68  69  
Szántó József  105
Szántó Kovács János   61  62  63
Szapáry Gyula  45
Szapáryfalva  346
Szappanos István  104
Szarajevó  475
Szárazér  40  41  175  246
Szarka János  131  187
Szarvas  392  514
Szarvas Hernyák Mihály  151
Szász Károly  409  411  462
Szászváros  202
Szatmár  337  410  462
Szatmár megye  87  97  99  534
Szatmári Mór  84
Szatmárnémeti  392
Szatmárököritó  105
Száva  480  485
Szeben  94
Szeberényi Andor  38  339  340  341
Szeberényi Gusztáv  342
Szeberényi József  340
Szeberényi Lajos  38  341  342  343  361  465
Széchenyi István  23  319
Szécseni József  40
Szecső  239
Szeged  7  8  16  28  29  40  66  73  79  86  99  104  105  129  131  171  172  179  182  183  184  186  194  151  152  155  157  159  160  162  163  167 197  202  203  204  205  208  210  211  219  220  242  251  253  258  259  265  296  302  303  320  321  326  337  342  365  391  392  399  446  457  477  481  482  490  493  499  502  508  516  517  521  522  526
Szegedi útmenti járandó  223
Szegedy Mihály  431  433
Szeghalom  104  106
Szegszárd  488
Székács J.  340  341
Székbéli Józsefné  276
Székely Bertalan  396  424
Székely György  327  328
Székely János  358  359
Székely Jenő  512
Székely Károly  367
Székely Lipót  468
Székely Sámuel  199
Székelyudvarhely  104
Szekeres István  323
Szekeres Péter  323
Székesfehérvár  171  265  296  410
Szél János  136
Szelesi Zoltán  423
Széll Ákos  55  82  83  206  379  384  387  424  444  447  
Széll György  55  79  81  82  119  133  135  138  179  184  206  208  216  256
Széll Imre  440
Széll István  323
Széll Kálmán  85  87
Széll Menyhért  77
Széll Mihály  297
Szemes István  14
Szemes János  134
Szemes Károly  199
Szemes Zsigmond  13  14
Szemlak  326
Szendrey Zsigmond  396
Szent Anna  319
Szent György  320  321
Szent Imre  318
Szent István  305  317  319  330  
Szent János  318
Szent József  319
Szent László  318  326
Szent Mihály  21  318
Szent Pál  321
Szent Péter  321
Szent Rafael  318
Szentandrás  102  151
Szentandrási Pál  338
Szentes  16  104  151  171  172  181  393  438  508  511  512  513  514  526
Szentes Vidor  82  135  147  312  314  412  444
Szentes Vidorné Fejérváry Erzsébet  241  412
Szentetornya  102
Szentgyörgy  106
Szentháromság  320  321
Szentlőrinc  234  254  356  
Szentmárton  104  151
Szentpéteri Mihály  17
Szentpéteri Sámuel  260  263
Szép Ferenc  336  415
Szerbcsanád  210  211
Szerbia  250  484  485
Szerb-Nagyszentmiklós  211
Szerém megye  9
Szeremlei Sámuel  331  334
Szigeti Jenő  344  346
Szigeti József  428  463
Szíjártó Antal  358
Szikora György  422  423
Szikszai György  337
Szilágyi Béláné 370
Szilágyi Erzsébet  83
Szilágyi István  512
Szilágyi Jancsi  150  151  152
Szilágyi János  48
Szilágyi József  82  133
Szilágyi Károly  159
Szilágyi Sándor  72
Szilasi Sándor  443
Szilvásy Alajos  94
Szilvásy István  25  133
Szincsek György  215
Szinok Balázs  365
Szinnyei József  334  337  453  462
Szirbik Ferenc  25
Szirbik Gábor  26  330
Szirbik István  14  199
Szirbik Miklós  174  240  302  330  331  332  333  422
Szirbik Péter  134
Szirbik Sándor  25
Szirmay János  381  456
Szitányi Vilma  101
Szkála Mihály  157
Szlovák István  512  513
Szmirók Balázs  364
Szoboszlai Imre  508
Szojka Kálmán  100
Szolnok  84  397  514  526
Szolnok megye  248  534
Szombathely  410
Szovjet-Oroszország  493
Szőke Gyula  399
Szőke József  307
Szőllősi Antal  36  40  178  331  332  333  334  335   337  344  345
Szöllősi Mihály  156
Szőllősy János  329
Szőreg  179  180  206  207  453
Szőts Áron  504  506  510  514
Sztaholák György  41  366
Sztán Illés  528
Sztankovits Péter  327
Szterényi József  371  372  374
Sztojkovics Romulusz kapitány  537  545
Sztupa Andor  429  430
Szugoly  120  204  225
Szundy Jenő  383
Szundy Károly  266  375  376  381  382  386  389
Szundy Konrád  456
Szuper Károly  428  429
Szurkos Kiss Pál  157
Szuszogó  234  254  256
Szűcs Ferenc  470
Szűcs Imre  104  506
Szűcs István  334  366
Szűcs Jánosné  241
Szűcs József  104  512
Szűcs Pál  506
Szűcs Péter  283
Szűcs Sándor  104  489
Szűts István  276
Szűts József  199
Szűz Mária  317  318  319
Takács István  36  46  69  73  
Takács János  471
Takács József  125
Takács Lajos  252
Takács Márk  74
Takács Péter  104
Takács-tanya  41
Takáts Lajos  394  399  463
Tamás (bibliai)  85
Tamás György  133
Tamás István  199
Tamás János  323
Tamás Jánosné  506
Tamasi József  444
Tamasi Lajos  323
Tamasi Mihály  165  505  506  510
Tamasi Péter  243
Tamássy József  429
Tanárky Gedeon  81  82
Táncsics Mihály  80
Tanos Irma  385
Tápai János  199
Tápé  220
Tapolczay Dezső  441
Tarjányi Sándor  231
Tarnay Antal 55  56  162
Tarnay Antalné  440
Tarnay Ilona  364  365
Tarnay István  50  55
Tarnay Ivor  56  94  383  447  448  473  476  477  478  480  481  489  490  491  494  495  499  506  515  516  522  523  524  525  526  527  530  535  543  545
Tarnay Sándor  416
Tárnok  239
Tarnopol  493
Tátra-Lomnic  397
Tátraszéplak  397
Tauszig J. fakereskedő  183
Telcs Ede  411  421
Teleki László  25  26
Teleki Sándor  359
Teleky József  83  84  425  449  
Telepy Károly  427
Teltsch Adolf  298  299
Temes megye  158  239  248  399  407  476  532
Temesvár  61  94  100  159  171  214  251  259  286  296  302  320  321  322  323  326  346 393  403  408  412  472  476  478  482  494  516
Temesváry István  8
Tettamanti Béla  176  396
Tettamanti Károly  215
Tézsla István  14
Tézsla Mihály  69  72  73  104  107
Tézsla Péter  69  323
Thaisz Géza  440
Thalberg  411
Thaly Kálmán  80
Than Mór  424
Thúry Elemér  442
Thurzó Ferenc  396
Tildy Zoltán  337
Tilly Károly  31  127  131  146  267
Tímár János  429
Tisza  17  29  152  155  203  204  208  248  302  426  486  509  510  514  526  533
Tisza István  87  100  101  107  476  487  489  490  494
Tisza Kálmán  45  80  499
Tiszafüred  213  514
Tiszántúl  509
Toffler Fülöp  512
Tokai Péter  508
Tokaj  526
Tokár Andor  443
Tókos Izsák  364  365
Tókos Julianna  364  365
Tolna megye  24
Tolsztoj Leó  423
Toma László  327
Tomcsányi József  80
Tomcsányiné Czukrász Róza  43
Tommer Hermán  130
Tompa Mihály  404  451
Tompáné Sándor Etel  364
Topcsy László  297  323
Topolya  99
Torda  104  106
Torinó  408
Torma János  63  64  65  66
Torma József  51  64
Tornya  80  81  102  510
Tornyai János  426
Torontál megye  158  200  203  210  211  248  264  399  426  440  476  532
Torontáltorda  326
Tóth András  299
Tóth Arisztid  246  247  266
Tóth Béla  50  514
Tóth Ede  432
Tóth Ferenc  (adóügyi pénztárnok)  355
Tóth Ferenc  37  54  92  119  174  179  181  198  199  202  205  219  228  240  246  249  250  251  253  267  301  307  318  319  326  327  349  353  359  395  401  411  423  426  463  465  466  548–557
Tóth Ferenc (malomtulajdonos)  299
Tóth Géza  105
Tóth Ilona  362  364
Tóth Imre  385  448
Tóth István  264  503
Tóth János  158  159   465
Tóth József  94  135
Tóth Júlia  405
Tóth Lajos  105  137
Tóth Miklós  179
Tóth Sándor  392  395
Tótkomlós  179  215  220  223  242  339  343  496
Tőkey Jenő  311  315  413
Tököly Sebő  425
Tömörkény István  189  190  220  254  381  456–458  
Tömpös  223  234  254
Tömpös-sziget  225
Török Benedek  13
Török Ézsaiás  61
Török György  107
Török Gyula  135
Török Imre  28  29  50  160  166  282  310  313  314  335  355  380  384  410  411  412  445
Török János  263
Török Zoltán  105
Törökkanizsa  99
Törökország  475
Törökszentmiklós  176
Tövis  202
Traum Gyula  446
Travnyik J.  403  404
Trefort Ágoston  373  374  382  384
Treichlinger József  403
Trieszt  482
Trouside, Edmund tábornok  531
Trúth Ferenc  107  515  516  522  531
Tuhasi ezredes  532
Túlsó-Jángor  223  253  254
Tunkoj Gedeon  131
Túri Fodor Péter  39
Túri Sámuel  47
Túri-család  198
Túrkeve  104  171
Túróc megye  80
Türr István  25
Tyukodi Gedeon  36
Udvardy gyula  426
Ugar  242
Újbesnyő  324
Újfalussy Sándor  428
Újházi Ede  438
Újhegy  223  234  253  254
Újhelyi Dániel  64
Újkortyogó  223  234  254  
Újszeged  158  207  208  502
Újszentanna  323
Újszentlőrinc  223  253
Újtátrafüred  397
Újvidék  104  393  
Ukrajna  493
Ulicska István  488
Ullman Salamon  347
Ullmann Izidor  39
Ullmann Móric  101
Ullmann Netti  39
Ung megye  97
Urbán István  440
Urbán Péter  90  93
Urbanecz Imre  22  26  28  29  167
Urbán-ház  190
Urbanics Antal   26  165  166
Urbanics Kálmán  496  499  511  512  531
Urbanics Mihály  17  40
Urbanits Antal  26
Uzsoki-szoros  479
Ürmös  243
Vahot Imre  474
Vajda András  158
Vajda Bandi  159  160
Vajda Imre ifjú  323
Vajda István  25  276
Vajda Jenő  218
Vajda Palkó  458
Vajda Péter  241
Vajdaság  306
Vajna Pál  105
Vámbéry Ármin  451
Vámosi Nagy Lajos  364
Vankó János  256  257
Váradi Antal  453 456
Váradi József  336
Várady Ferenc  429
Varga Ferenc  512
Varga Gyula  104
Varga Imre  255  298  383  456  
Varga István  105  106
Varga János  298
Varga József  51  260
Varga Lajos  62
Varga Pál Mihály  157
Varga S. Jánosné  512
Varga S. József  512
Varga Sándor  472  473
Varga Tóth Mihály  157
Varga Zsigmond  26  192
Vári Ádám  466
Vári Antal  51
Vári Károly  51
Várkonyi István  62  64  66
Varsányi Péter István  5
Váry Károly  470
Vas Gereben  409
Vásárhely  16  63  69  104  151  212  219  220  256  411  450  511  512
Vásárhelyi Kálmán  507  509  510  511  513
Vaskovics Antal  391
Vastagh Frigyes  445
Vastagh György  99  426  427
Vastagh Gyula  427
Vazul  456
Vázsonyi Vilmos  493
Végh Anna  410
Végh János  258  410
Végh Paula  410
Végh Terézia  410
Végles vár  80
Velence  406
Vér Antal  160
Vér Sándor  446
Verbó hadnagy  92  393
Verebes  223  234  253
Veres József  86
Veres kereszt  243
Vergilius  43
Verhovay Gyula  79
Vermes Ernő  326  544  545
Versec  324
Vertán Endre  53  100  407  445  449  500
Vertán Etele  90
Vértessy Dezső  396
Vertics Gyula  55  162  167  168  178
Vertics József  219  240
Vesec  438
Veszely József  187
Veszprém 322
Vetyehát  150
Victor Hugo  453  454
Vida Sándor  36  373
Vidor Rezső  284  468
Vig Albert  372  374
Vígh Józsefné Doránszky Margit  356
Vigh Zoltán  13
Viharsarok  66  467
Világos  13
Vilim János  405
Vincze Ferenc  372
Vincze János  104
Vincze Sándor  43
Virág József  282
Virágh Ferenc  61  66
Visontai Soma  68
Vita-halom  223
Vitéz Mihály  452
Vizinger Károly  449
Vizke  234
Vízvári Mariska  441
Vogel Péter  440
Vorák János  199
Vorhand Mózes 350
Vozab Kálmán  176
Völgyessy Ernesztin  87
Vörösmarty Mihály (tanár)  392  398
Vöröstornya  486
Wagner Gyula  418
Wagner József  403
Wahrman és fia  27
Wasmer Adolf  81  82
Wasmer bárónő  411
Wébel Dezső  446
Wéber Péter  448
Weisz Henrik  512  513
Weisz Hermin  362
Weisz Izsák  218
Weisz Mihály  512  513
Wekerle Sándor  95
Weltner Jakab  513
Wenckheim gróf  261
Wergenstein Lipót  336
Wiesenberg Lajos  503
Willmers Rudolf  403
Wilson  489  497
Wimpffen  206
Winker ügyész  92
Wirker Károly  105
Wizinger Károly  182  445
Wlassics Gyula  393
Ypern  480
Zabb István  105  107
Záhony  201
Zala György  422
Zám  203
Zászlós Nagy Mihály  83
Zeitler Rudolf  174  182  298  347  353
Zemplén megye  97  99
Zenta  99  184  201  204
Zichy Aladár  467
Zichydorf  320
Zielinszky Szilárd  201
Zilahi Gyula  440  441  442
Zimánd  346
Zimmermann   408
Znojemszky Ella  407
Zoltán János  124
Zólyom megye  80
Zombor  171  198
Zombori Lajos  72  74  76  504
Zombory István  78
Zombory Lajos  427
Zöldtó  397
Zugoly  198
Zsarkó Péter  335
Zsedényi Aladár  105
Zsigmondy Béla  171  172
Zsitvay József  9  10  13
Zsivora György  199
Zsivora György  24  25
Zsomboly  261

 

 

  
Előző fejezet Következő fejezet