Élő idegen nyelv

La scuola (Az iskola)

Gondolattérkép,
mint a szókincsfejlesztés eszköze
Tanár:

Kiss Mónika Mária
Szeged
Orczy István Általános Iskola

Műveltségi terület / tantárgy: Idegen nyelv / olasz nyelv
Évfolyam: 4–6. évfolyam

Képzési, nevelési célok

Szókincsfejlesztés a „La scuola” témakörhöz kapcsolódóan: tantárgyak megnevezése olasz nyelven; kedvenc tantárgy megnevezése, indoklással.

Új ismeretek szerzése IKT eszközök segítségével: gondolattérkép készítése a www.bubbl.us weboldalon, órarend készítése Word dokumentumként).

Szóbeli- és írásbeli kommunikációs készség fejlesztése: szövegalkotás a mi piace/non mi piace, valamint a Le mie materie preferite... szerkezet használatával.

Auditív memória fejlesztése: hallás utáni differenciálás.

Vizuális memória fejlesztése betűráccsal.

Fejlesztendő kompetenciák:

  1. Idegen nyelvi kommunikáció: szóbeli- és írásbeli szövegalkotás, olasz nyelvi szerkezetek használata;
  2. Digitális kompetencia: gondolattérkép –online szótár- és órarend készítése;
  3. Hatékony, önálló tanulás: gondolattérkép készítése; betűrács megfejtése.

Szükséges megelőző (bemeneti) ismeretek, készségek

Karakterépítés Voki szoftverrel
A www.bubbl.us weboldal, a gondolattérkép készítésének ismerete.

A mi piace ... non mi piace; illetve az Il/la mio/a ... preferito/a szerkezet, véleménynyilvánítás előzetes ismerete.

Beszédértés: a gyerekek képesek önmagukra, környezetükre vonatkozó egyszerű kérdéseket megérteni.

Beszédkészség: a diákok képesek válaszolni a személyükre, környezetükre vonatkozó egyszerűkérdésekre. Képesek elmondani, hogyan érzik magukat.

Technikai szükségletek

Hardware eszközök: laptop, Mimio interaktív tábla, internet.
Software eszközök: www.bubbl.us weboldal; Microsoft Word program; mimio eszköztár.

Az óra leírása

A tanóra célja: A La scuola című tanórán a gyerekek egy hozzájuk szorosan kapcsolódó témáról, az iskoláról tanulnak. Az óra folyamán felelevenítünk már korábban elsajátított ismereteket, nyelvi szerkezeteket, melyek segítségével mondandójukat a diákok könnyebben megformálhatják idegen nyelven, illetve új, a témához kötődő ismereteket, lexikai elemeket is megismerünk.

Mivel a téma kifejezései akár már az alapfokú nyelvvizsgán, nyelvi versenyeken is előfordulhatnak, a tanóra bármely más nyelv esetében is megvalósítható, aktuális lehet. Ezt erősíti, hogy a feladatok jellegükből fakadóan nem kötődnek egy adott nyelvhez, így szabadon alkalmazhatóak más nyelvi órákon.

Az óra másik fontos célja, hogy sokoldalúan fejlesszük a diákok digitális kompetenciáját. Ez történik interaktív tábla, gondolattérkép, vagy a diákok által elkészített órarend segítségével. A tanóra egyik újszerű eleme, hogy a gondolattérképet idegen nyelvi szavak, kifejezések rögzítésére, „szótárként” használjuk. Mindez támogatja a nyelvtanítás céljait, hatékonyan segíti a tanulási folyamatot.

Az óra menete

Időbeosztás (45 perc)

Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Munkaforma

Szükséges eszközök

1 perc

A gyerekek köszöntése, üdvözlés.

Buon giorno, ragazzi.

A tanár kérésére a gyerekek felállnak, köszönnek a pedagógusnak:
Buon giorno, professoressa.

frontális
osztálymunka

3 perc

A tanár ráhangoló kérdéseket tesz fel a gyerekeknek:
Come stai? (Hogy vagy?)
Dove studi? (Hol tanulsz?)
Quale classe fai? (Hányadik osztályba jársz?)

A tanulók válaszolnak a tanár kérdéseire.
Sto bene, grazie. (Jól vagyok, köszönöm.)
Cosí-cosí. (Megvagyok.)
Sto male. (Rosszul vagyok.)
Frequento la Scuola Elementare... (...Általános iskolába járok.)
Faccio la... classe. (.... osztályos vagyok.)
Cél a már korábban elsajátított olasz nyelvi, lexikai ismeretek ismétlése, szóbeli kommunikációs készség fejlesztése önálló mondatalkotással.

frontális
osztálymunka

5 perc

A tanár feladatlapot, keresztrejtvényt ad a diákoknak, akik a betűrácsban elrejtett tantárgyak nevét keresik meg.

A diákok feladatlapon megkeresik az elrejtett tantárgyak nevét.
Cél az új lexikai elemek elsajátítása.

egyéni munkaforma

feladatlap

5 perc

A tanár egyenként kihívja az interaktív táblához a jelentkező diákokat.
A feladat ellenőrzése során a tanár a diákoktól megkérdezi az adott tantárgy magyar megfelelőjét.
Come si dice in ungherese? – (Hogyan mondjuk magyarul...?)
Cosa vuol dire in ungherese? Che cosa significa? (Mit jelent magyarul?)

A gyerekek kijönnek a táblához. A MIMIO tábla eszközrendszeréből kiválasztjuk a „szövegkiemelő” funkciót, és az elrejtett szavakat a diákok így könnyedén kiemelik.

frontális osztálymunka

interaktív tábla

3 perc

A tanár a gyerekeket kedvenc tantárgyukról kérdezi.
Quali sono le tue materie preferite? (Melyek a kedvenc tantárgyaid?)
Perché ti piace? (Miért szereted?)

A diákok válaszolnak, megindokolják válaszukat.
Le mie materie preferite sono... (Az én kedvenc tantárgyaim a ...).

Mi piace l’ Italiano, perché... (Szeretem az olaszt, mert...).

frontális osztálymunka

8 perc

A tanár megkéri a diákokat, hogy készítsenek gondolattérképet, ahol középen a SCUOLA – iskola szó látszik.

A gyerekek a www.bubbl.us oldal segítségével gondolattérképet készítenek, a tantárgyak neve mellett szerepelnek a kedvenc tantárgyra utaló érvek (pl. mi piace disegnare – szeretek rajzolni).
A feladat elvégzése után a diákok elmentik a gépen az elkészült gondolattérképeiket.

egyéni munkaforma

laptopok / személyi számítógépek a diákok részére; a feladat ismertetéséhez MIMIO interaktív tábla és szélessávú internetelérhetőség szükséges

5 perc

A tanár megkéri a gyerekeket, hogy az előre elkészített sablon (Word dokumentum) szerint készítsék el számítógép segítségével a saját órarendjüket a hét egy napjára vonatkoztatva.

A gyerekek a gépekre előzőleg elmentett sablonok közül kiválasztanak egyet, és kitöltik az órán megismert tantárgyakkal.
Az elkészült órarendet elmentik a számítógépre.

egyéni munkaforma

laptopok / személyi számítógépek a diákok részére; a feladat ismertetéséhez MIMIO interaktív tábla és szélessávú internetelérhetőség szükséges

4 perc

A tanár megkéri a gyerekeket, hogy olvassák fel, milyen órájuk van a hét egyes napjain.

A gyerekek felolvassák, hogy milyen tanórákból áll egy-egy napjuk.
Fontos a tantárgyak helyes kiejtésének, hangsúlyozásának gyakorlása.

frontális osztálymunka

laptopok/személyi számítógépek a gyerekeknek

1 perc

A gyerekek házi feladata: befejezni az órarend kitöltését a hét többi napjára.

A tanulók feljegyzik a házi feladathoz kötődő tennivalóikat.

egyéni munkaforma

leckefüzet

1 perc

A tanár értékeli a munkát, a gyerekek számára pozitív visszajelzést ad órai teljesítményükről, és elköszön a diákoktól.
Siete stati molto bravi. Arrivederci ragazzi. (Nagyon ügyesek voltatok. Viszontlátásra, gyerekek.)

A gyerekek elköszönnek a pedagógustól.

Arrivederci La professoressa.
Cél az üdvözlés, nyelvi fordulatok gyakorlása idegen nyelven.

frontális osztálymunka

Lehetséges továbbhaladási irány

A tantárgyak megismerése után következhet egy óra „Egy napom az iskolában” cím­mel, amely a későbbiekben bővíthető olyan igékkel, amelyek napirendünkhöz köthetők (felébred, felkel...).


Készült a bubbl.us gondolattérkép


Órai feladatmegoldás interaktív táblán