Magyar nyelv és irodalom

Nagy kalandok kistányéron

Tanár:

Vargáné Kiss Erika
Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola

Műveltségi terület / tantárgy: Magyar nyelv és irodalom
Évfolyam: 3. évfolyam

Képzési, nevelési célok

Az olvasási kedv felkeltése, önálló olvasásélmény nyújtása teljes regény feldolgozásával; előítélet-mentességre, a belső értékek megismerésén alapuló véleményalkotásra, nyitottságra, a másság elfogadására nevelés; együttműködési készség fejlesztése csoportmunkában; írói eszközök vizsgálata; digitális kompetencia fejlesztése: interaktív tábla használata, fájlok megnyitása, egérkezelés, önálló ismeretszerzés az internet használatával.

Szükséges megelőző (bemeneti) ismeretek, készségek

Jacqueline Wilson kisregényének teljes megismerése (I–IV. fejezet). Alapismeretek az interaktív tábla és a számítógép használatában.

Technikai szükségletek

SMART interaktív tábla, SMART notebook 10.6 szoftver, Optivote szavazórendszer – Optivote szoftver (V.4.9.60-HU), Pointofix, laptopok.

Az óra leírása

Összefoglalás: a helyszínek
A kompetencia alapú oktatási programcsomagok Szövegértés-szövegalkotás „A” programcsomagjának része 3. évfolyamon Jacqueline Wilson: Nagy kaland kistányéron című kisregényének olvasása, feldolgozása. Ennek az órának a célja elsősorban a kisregény elolvasása utáni rendszerezés, összefoglalás, következtetések önálló megfogalmazása a gyerekek aktív részvételével kialakult színes és „beszédes” összefoglaló táblaképek alapján. Itt az interaktív táblai alkalmazások segítségével mód nyílik a horizontális, vertikális és a globális áttekintésre is.

Ez a tevékenység kínálja

  • az új (fogalmazási) ismeretek megértését, az írói eszközök vizsgálatát, alkalmazási lehetőségeinek megjelenítését a tanulói fogalmazásokban,
  • a főszereplő (gyermek) tulajdonságain keresztül az önismeret fejlődését, a másság elfogadását, valamint annak megértését, hogy ugyanazon tulajdonságunk egyszerre lehet számunkra előnyös vagy hátrányos aszerint, hogy mikor, és hogyan tudjuk irányításunk alatt tartani.

Az óra menete

Időbeosztás (45 perc)

Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Munkaforma

Szükséges eszközök

4 perc

A megbeszélés moderálása a felolvasás értékelési szempontjairól, a tanulói felolvasás meghallgatása, majd az értékelés vezetése.

Hangos olvasás, a kisregény utolsó fejezetének zárómondatai.
I. csoport: 4 gyerek felváltva olvas. A hallgatók szóban értékelik a felolvasást.

irányított csoport, ill. egyéni munka

14 perc

Feladat ismertetése. A táblánál dolgozók segítése, az önálló munkák megfigyelése.
A zene leállításával jelzi, hogy lejárt az idő.

I. csoport a táblánál dolgozik, a többiek saját laptopjaikon önállóan.
A teljes kisregény fejezetenkénti helyszíneinek, szereplőinek és eseményeinek rendszerezése.

csoportmunka

egyéni munka

interaktív tábla
hangfal
laptopok
projektor

12 perc

Feladatvégzés segítése, ellenőrzés irányítása.

Szólítja a tanulókat a megtalált mondatok felolvasására.

Táblán elhelyezi a feliratot: FOKOZÁS.

II. csoport beszámolóját meghallgatja, segíti a hiányzó párhuzam megkeresését, táblán elhelyezi: PÁRHUZAM.

Párhuzamok szemléletes megjelenítése, rendszerezése.

II. csoport a táblánál dolgozik az interaktív feladaton,
a csoport beszámolója a táblánál, az elkészült táblakép alapján.
Példák keresése nyomtatott szövegből aláhúzással fokozásra.

I. csoport az 1–2, III. csoport a 3–4. fejezetből válogató olvasással példákat keresnek olyan mondatokra, melyekben ugyanazok a kifejezések többször is előfordulnak, ezeket aláhúzással jelölik szövegeikben.
Ellenőrzésnél: felolvassák az aláhúzott mondatokat.

csoportmunka

pármunka

irányított csoportmunka

frontális szóbeli ellenőrzés

interaktív tábla
laptopok
projektor

10 perc

Csoportmunka megszervezése.

Ellenőrzés:
Egy (ha az idő engedi több) páros ajánl egyet-egyet Jacqueline Wilson további könyvei közül.

III. csoport: interaktív táblánál sorba rendezi a 3. fejezet eseményeit (miután a tanár jóváhagyta munkájukat, csatlakoznak az interneten keresőkhöz)

I, II. csoport: önálló válogatás könyvcímek, könyvborítók alapján – hivatkozással elérhető internetes oldalról.
Internet segítségével párokban felkészülnek egy beszámolóra, melyik könyv keltette fel érdeklődésüket, miért?

csoportmunka

páros és egyéni munka

frontális osztálymunka

interaktív tábla
laptopok
Pointofix szoftver
internet

5 perc

Optivote válaszadó rendszer használata.
Fogalmazásban szándékában áll-e alkalmazni a párhuzamot és a fokozást? Szívesen olvasna-e a szerzőtől más regényt is? Felkeresi-e majd önállóan is a megismert internetes könyvajánló oldalt?

Válaszadó egységek használata.

frontális osztálymunka

egyéni munka

tanulói válaszadó rendszer

Módszertani ajánlások, mesterfogások

a)  Előkészíthetjük az órát úgy, hogy az előző órán – az utolsó fejezet feldolgozása után – házi feladatul kapják a gyerekek a hangos olvasás, a felolvasás gyakorlását. Szempontjai: írásjelek helyes hangsúlyozása, a tartalomnak megfelelő hangsúlyozás, megfelelő hangerő, helyes artikuláció.

b)  A regény fejezeteit bemutató táblázat kitöltését és feldolgozását úgy is megszervezhetjük, hogy négy csoportba osztjuk a gyerekeket, csoportmunkával kitöltik a táblázatot, majd minden csoport bemutat egy-egy fejezetet, röviden összefoglalják, mit tudhatunk a helyszínekről, a szereplőkről és az eseményekről.  A vertikális áttekintést horizontális és globális áttekintés követi frontális beszélgetés keretében, a következő kérdések mentén:

  • Hol kezdődik, és hol végződik a történet? (Fedezzék fel, hogy az osztálytermi helyszín adja a kisregény keretét.)
  • Mely szereplők jelennek meg minden fejezetben?
  • Melyik fejezet eseményei, helyszínei, szereplői térnek el leginkább a többitől? Miért?
  • Mesét, vagy valós történetet olvastunk? (Indokoltassuk a választ. Fontos, hogy a különböző vélemények ütköztetéséből világosan kiderüljön számukra, hogy a kisregény meseként éppúgy értelmezhető, mint valóságos történetként.)
  • Melyik tulajdonsága sodorja bajba Natalie-t a történet elején? Melyik tulajdonságáért dicsérik meg a végén? (gazdag fantáziájáért, élvezetes mesemondásáért) Lehet-e egy tulajdonság egyszerre jó és rossz? Nektek van ilyen?

c)  A tanulók gyűjtsenek példákat a megismert írói eszközök (párhuzam, fokozás) alkalmazására saját fogalmazásaikban. Pl. beszámoló egy hosszú útról, egy feladat elkészítéséről stb. Szóban alkalmaztassuk is ezeket!


Az írói eszközök vizsgálata


Időrendi táblázat a regény eseményének,
szereplőinek és helyszíneinek összefoglalásához