Előző fejezet Következő fejezet

STRÓFÁS NÉPÉNEKEK (KANCIÓK)

 

Gyűjteményünk második részében kapott helyet az egyház hivatalos liturgiájához képest másodrendű kanciós anyag, amely azonban magában a misében és a zsolozsmában is használható a legújabb szabályok szerint. Van köztük, ami liturgikus tételből vált kancióvá (még régebben), van kifejezetten liturgikus tétel is: a zsolozsma két saját himnusza (Adest jam dies, Urbs praecelsa Venetórum), van legújabbkori szöveg, ami még nem is vált igazán énekké. Ez utóbbiaknál a dallamokat szabadabban — de néha nehezebben — tudtuk megválasztani vagy rugalmsan javasolni, míg a régebbi anyagnál segítettek a nótajelzések („ad notam" utalások).

A dallamforrások (de sokszor a szövegforrások is) utalásainkban nem elsődlegesek, hanem a gyakorlat számára igyekeztünk támpontot gyújtani, s ezért jelenleg könnyen hozzáférhető vagy éppen általánosan használt énekeskönyvekre hivatkozunk, ahonnan azután tovább juthatunk a tulajdonképpeni források sokszor múltba vesző titokzatos mélységeibe. Végeredményben a gyűjtemény első, liturgikus részében is ez volt a helyzet, hiszen a graduálékra és antifonálékra hivatkoztunk, nem a kódexekre.

Ha valaki ismertebb, használhatóbb dallamokat talál, nyugodtan használhatja azokat is a versformák ismeretében.

1. ADEST JAM DIES = ITT VAN A NAGY NAP

sz. OPDH II/55. o. ill. IL III/1260. o.

vf. szaffói

d. bármelyik szaffói, pl. É 163 v. H 300

1. Adest jam dies, sociánda festa,

Sanctórum decus, resonánda laude,

Inter quos sanctus emicat Gerárdus

Voce vel actu.

 

2. Blándia cuncta respuendo vicit,

Laetus advers(a) amplectitur benignus,

Favens praeceptis deitátis ore

Dictis et factis.

 

3. Dócuit justos mónita tenére,

Celsi promissa falli nunquam posse,

Inter procellas stábili tenóre

Fide servári.

 

4. Quáesumus rérum miserátus omen,

Victor insignis, meritis fa véto,

Martyris tui précibus placátus

Iram suspende.

 

5. Nunc memor nostri, meritis opime

Semper precáre pie, qua tenéris

Urbe vei aula, quo quiescis loco

Sancte Gerárde.

 

6. Glóriám Patri resonémus omnes

Eius et nato jubilémus apte,

Cum quibus regnat simul et creátor

Spiritus almus. — Amen.

 

1.  Itt van a nagy nap, közös ünnep napja,

emléke fénylik dicső szentjeinknek,

s köztük Gellértnek ragyog dicsőségben

élete, müve.

 

2.  Minden csábítást megvetve győz hősen,

Krisztus szűk útját boldog szívvel járja,

Isten parancsát megtartja tettében,

s tartja szavában.

 

3.  Oktat, hogy mindig Krisztus útját járjuk,

s hogy örök törvény Isten szent igéje,

ránk törő vészek, viharok közt bizton

áll az igéret.

 

4.  Halálon győztes Krisztusunk, könyörgünk:

irgalmas szemmel tekints bajainkra,

vértanú-érdem tegye jóvá vétkünk,

s oldd haragod már.

 

5.  Érdemben gazdag Szent Gellért, most kérünk:

esdő imáddal emlékezz meg rólunk,

boldog hazádban, mennyei udvarban

légy te segítőnk.

 

6.  Zengjen dicséret az örök Atyának,

s Egyszülöttjének szóljon illő ének,

és a Léleknek, aki velük trónol,

tisztelet, áldás. — Amen.

 

(Ez a vecsernye himnusza!)

 

2. ADJUNK TISZTELETET

sz. KMU 96

vf. 6+6. 6+6. 5+5. 6+6

d. Boldogasszony, Anyánk (H 284 É 234)

1.    Adjunk tiszteletet Szent Gellért püspöknek,

aki az Istentől a magyar nemzetnek

első zsengéjét hozá a hitnek,

hirdeté a Krisztust édes nemzetünknek.

 

2.    Kérünk, ó szent atyánk, el ne hagyj bennünket,

a mártíromságra erősítsd szívünket,

tartsd meg hitében mi nemzetünket,

hogy egykor mennyégben elnyerjük helyünket.

 

ADJUNK TISZTELETET

sz. É 267 (Boz ny.)

vf. felező 12-es

d. Mikor Máriához (É 265 — VK 182 H 233h I/23

1. Adjunk tiszteletet Szent Gellért püspöknek,

ki a hitet hozta a mi nemzetünknek,

életét áldozva Krisztus szent ügyének,

elvetette magját kereszténységünknek.

 

2. Azért kérünk, atyánk, el ne hagyj bennünket,

tartsd meg szent hitében a mi nemzetünket,

erős lelkületre neveld híveidet,

hogy egykor a mennyben elnyerjék helyüket.

 

3. ATYÁNK, KI A MAGOS egeket formáltad

sz. VJ 114. o. bőv.

vf. felező 12-es

nj. Mikor Máriához

d. Mikor Máriához (É 265 — VK 182 H 233h I/23

1.  Atyánk, ki a magos egeket formáltad,

vizeknek folyását éggel határoltad,

egyéb munkáidat bölcsen rendbehoztad,

s hogy az embereknek szolgáljanak, hagytad:

 

2. Öntsd ki kegyelmesen reánk malasztodat,

vegyük bőségesen kegyes áldásodat,

oltalmazd a bűntől gyarló szolgáidat,

Szent Gellért mártírért nyújtsad irgalmadat.

 

3. Szent György szigetéről Szentföld felé tartva

hoztad egykor közénk, ínségünket látva,

István király által őt rendelted nékünk,

s vére áldozatját elfogadtad értünk.

 

4. Néki mai napon ünnepet szentelünk,

irgalmasságodból érdemét tiszteljük,

mennyben véle együtt fölséged szemléljük,

szentséges nevedet vígan énekeljük.

 

5. Dicsőség és áldás legyen azért néked,

Szentháromság Isten: Atya—Fiú—Lélek!

Hitünk vallására engedj bő kegyelmet,

Hitünk szerint élnünk nyújtsál segítséget!

 

4. CSANÁD-EGYHÁZMEGYÉNKNEK

sz. Flóchius Zoltán

vf. 7+6. 7+4. 7+3. 8+3

d. Futva jöttem elibéd (H 222 É 144 — II/185

1. Csanád-egyházmegyénknek vértanúja, hőse,

hittel küzdő nemzetünk buzgó őre,

kérünk téged, Szent Gellért, jó atyánk,

vidd az égbe éneklésünk és imánk.

 

2. Védőszentül választott egyházmegyénk téged,

aki Jézus útjára vitted néped.

Kérünk, odafentről is nézz le ránk,

hogy elnyerjük egykor Isten országát.

 

5. CSANÁDRÓL INDULT

sz. Kerekes Károly: Szent Gellért áldozata

vf. 11.10.11.10

d. Szabadíts meg (R 12 genfi zsoltár)

1. Csanádról indult, hogy vihart csitítson,

csak néhány jóbarátja volt vele...

„Menjünk Budára!" — szólt, s elmondta titkon,

hogy arra mutat jelt az Úr keze.

 

2. István halála óta új pogányság,

a sátán mérge pusztít, öl, rabol:

„Az ősök hitét hozzuk vissza!" — mondják,

és Jézus testét tépi sok lator...

 

3.   „Jézus keresztje itt az egyetlen fény!" —

ez jár eszében, és mindenre kész:

„Érts szót ma, félmagyar és félkeresztény,

a békéd itt van, e szent jelre nézz!"

 

4.   A fehérvári úton kedves hajlék,

a Szent Szabina szentély várja ma...

Itt végzi hát utolsó szentmiséjét,

de titkos holnapról szól jós-szava:

 

5. „Testvéreim! A Bárány lakomáját

holnap már fenn az égben költjük el;

az áldozat, melyet szemünk ma itt lát,

egy másik áldozatra feltüzel.

 

6. Békés szavunkra már nem hallgat senki,

de hulló vérünktől mind észre tér;

nincs más csodás szer itt békére lelni,

csak áldozatként hulló tiszta vér.

 

7. Szent István népe, halld Gellért igéjét:

csak addig élsz, míg lesz olyan fiad,

ki kész örömmel adja érted vérét,

ártatlanként a bűnösök miatt."

 

8. Így szólt és indult, mint kit égi Láng hív,

hogy népünkért szent áldozat legyen...

Megölték, ám a lelke él s világít,

mint fénylő nap, túl ezredéveken.

 

6. DICSÉRJÜK A GYŐZHETETLEN szívű bajnokot

sz. TZs 1900/312

vf. 8+5. 8+5. 7+7. 8+5

d. Összegyűltünk (H 234a — II/316

v. Föltekintünk (H 216 — II/139

1.    Dicsérjük a győzhetetlen szívű bajnokot,

mutassunk be emlékére szent áldozatot.

Fogadd el, ó nagy Isten

tőlünk azt oly kedvesen,

mint amelyet Gellért püspök vérrel áldozott.

 

2.  Nem hajlott ő a csábító ígéretekre,

sem a kínos halál réme meg nem ejtette,

inkább vérét ontotta,

de hitét megtartotta,

s midőn kimúlt, vére szólott, s Jézust hirdette.

 

3.  Szent keresztfa, vértanúknak dicső zászlaja,

kegyes Jézus, üldözöttek vigasztalója,

légy vezérünk s oltalmunk,

míg e földön harcolunk,

ám leginkább, hogyha eljő majd a végóra.

 

4.  Adj erőt a kísértésnek ellenállani,

hogy hitünkért készek legyünk vért is ontani,

add, hogy Gellért érdeme

fölsegítsen mennyekbe,

hol örömre válnak a hű küzdők kínjai.

 

5.  Áldás legyen és dicsőség örök Atyánknak,

a vértanúk Királyának: ő szent Fiának,

s mindkettő Szentlelkének:

az erő kútfejének;

hála, áldás és imádás Szentháromságnak.

 

7. DICSÉRJÜK AZ ÚR JELES VÉRTANÚJÁT

sz. VJ 172. o.

vf. szaffói

nj. Vedd el, Úristen

d. pl. Itt jelen vagyon (É 163 — AM 656

1. Dicsérjük az Úr jeles vértanúját,

tökéletesség eleven példáját,

kinek ég és föld üli ünnepnapját,

nagy boldogságát.

 

2. Istennek szolgált teljes életében,

élt a Krisztusnak hív követségében,

múlandóságok hátravetésében,

szemlélésében.

 

3. Az egyetemes római szent hitben

nőtt s nevelkedett, mint virágos kertben,

sok szép istenes kegyes erkölcsökben

és gyümölcsökben.

 

4. Csalárd világnak javát megútálta,

szívét hozzája soha nem kapcsolta,

Jézus kedvétől lángadozik vala,

volt mindig nála.

 

5. Veszélyek között épen megmaradott,

jóllehet sokszor közöttük habozott,

de az Úr Krisztus néki erőt adott,

mellette állott.

 

6. Általment immár halálból életre,

a sötétségből örök fényességre,

a harcolásból örök győzelemre,

égi örömre.

 

7. Dicsőség légyen mennyei Atyának,

Fiú Istennek, kegyes megváltónknak

és Szentléleknek, mi vigasztalónknak

örökké, amen.

 

8. DICSŐSÉGES SZENT GELLÉRT

sz. VJ 91. o. jav.

vf. izometrikus 13-as (7+6)

nj. Mittitur ad Virginem

d. Szállj szívünkbe (H 98 É 127 — II/136

v. íme, egykor (É 49 — II/145

1. Dicsőséges Szent Gellért, Istennek mártírja,

győzedelmes bajnokunk, Jézus hitvallója,

kinek minden munkája a hit mutatója,

istenes szent élete mindnyájunk példája.

 

2. Jézus nevét Szent Gellért halálig hirdette,

vérével is szent hitét megerősítette,

sőt életét érette végül le is tette,

melyért Isten őtet már megdicsőítette.

 

3. Dicsőséges szent mártír, esedezzél értünk,

hogy mi is a szent hitben élhessük le éltünk,

jutalmunkat Istenünk adja meg elérnünk,

mit kegyelmes jóságból készített minékünk.

 

9. EGY EZREDÉV

sz. Kerekes Károly: Szent Gellért látomása

vf. 11.10.11.10

d. Szabadíts meg (R 12 genfi zsoltár)

1. Egy ezredév sejtelmes távolából

Gellért csanádi püspök lép elénk,

kit magyar honba szép Itáliából

egy látomás indított el közénk.

 

2. A tenger kincsű szép Velence földjén

egy ifjú olyan kincsről álmodott,

amelyen már nem úr a földi törvény,

a pusztulás, mely rá pányvát dobott.

 

3. Mint gyermek-ifjút, borzalmas betegség

a sír szélére vitte már szegényt,

midőn meglátta Jézus Úr keresztjét,

mint bércről mélybe hulló égi fényt.

 

4. Hegyoldalon, egy nagy folyó felé hullt,

majd szétáradt a víz és föld felett,

ameddig áradt, bűnök átka némult,

s a vérmezőkből áldás földje lett.

 

5. „E bércről mélybe hulló fény-keresztet

pogányok közt mint sorsot vállalod?

Hiszed, hogy véredet majd érdemes lesz

vad hordák üdvéért kiontanod?"

 

6. „Hiszem, Uram, ezt vallja testem-lelkem;

hiszem, hogy nincs oly barbár horda nép,

amelyre hogyha ráragyog kereszted,

üdvösséget ne sugározna szét."

 

7. így szólt, és nyomban meggyógyult a gyermek,

szerzetbe lépett, bencések közé,

tudós és szent barátként ment Keletnek,

majd Északnak, vad Hunnia felé.

 

8. István bartája, Imre nevelője,

csanádi püspök, magyar vértanú...

Ez volt a múlt, a zálog szent jövőnkre,

és erre már egy ezredév tanú.

 

9. Szent Gellért hitt, s keresztje áll a bércen,

bár őt az ármány mélybe dobta le,

de fenn van már, és esdekel az égben,

hogy el ne múljék nemzetünk hite.

 

10. Szűzmáriás népünk szent Pártfogója,

Gellért, kereszted fényét hintsd ma ránk,

hited hitünket lángfűzérbe fonja:

viruljon s éljen egyházunk s hazánk!

 

10. EZER ÉV KÖDLEPLÉT

sz. Kerekes Károly

vf. 6.6.6.6

nj. Hová mégy, hová mégy, tizenkét kőmíves

d.   Szent ... hitvalló (É 255

v. Ah, hol vagy (H 294 É 287 — II/149

1. Ezer év ködleplét,

Szent Gellért, oszlasd szét,

jöjj közénk, tartsd fölénk

Krisztus szent kersztjét!

 

2. Égi szót hallottál,

földi jót nem vártál,

kész voltál, indultál,

mártírsorsot kaptál.

 

3. Szent királyt követtél,

szent ifjút neveltél,

szent főpap így lettél,

igazgyöngyöt leltél.

 

4. Véred hullt hitünkért,

meghaltál üdvünkért;

imádkozz népünkért,

szép magyar hazánkért!

 

11. ÉNEKELJÜK ÉS TISZTELJÜK

sz. VJ 114. o. jav.

vf. 8.7.8.7.

nj. Mondj naponkint

d. Mondj naponkint (H 186 — II/45a

1. Énekeljük és tiszteljük

Istenünknek mártírját,

kinek üljük, ma szenteljük

ünnepének nagy napját.

 

2. Ő Jézusnak, szent urának

egész magát átadta,

népeinél, seregénél

hűségét megmutatta.

 

3. Hogy ne bántson és ne ártson

az ellenség nyájának,

híven állott és vigyázott

mellette a juhoknak.

 

4. Értük sokszor, számtalanszor

Úristennek áldozott,

buzgó kérést és könyörgést

nagylelkűen ajánlott.

 

5. Mindeneknek szentségének

tündöklőit szép példája,

megtérésre, felkelésre

életének fáklyája.

 

6. Boldog szolga, mert vigyázva

igyekezett éltében,

s így kegyelmet és irgalmat

talált az Úr jöttében.

 

7. Hozzá vette, általvitte

mennyei nagy vígságra,

a munkából s fáradságból

híveinek jussába.

 

8. Vigad már a dicsőségben,

főpapoknak rendjében,

ül székében nagy örömben

szentekkel a mennyégben.

9. Szentek Ura és Királya,

fogadd hozzád kérésünk;

Boldog Gellért érdeméért

add meg örök életünk!

 

10. Légyen áldás, hálaadás

Szentháromság Urunknak,

vég nélkül és mindörökké

az isteni Jóságnak.

12. FELMUTAT ÉGBE

sz. Magyar Bálinté, egy helyen jav.

vf. szaffói

d. Felmutat égbe (H 300 — I/40 = Siess, keresztyén (R 161

1. Felmutat égbe Szent Gellért keresztje

Ahhoz, ki hozzánk messzi földről küldte.

Apostolod volt, boldog magyar nemzet,

Áldjuk a szentet!

 

2. Őseleinket a krisztusi hitre

végtelen keggyel kegyes Isten vitte.

Gellérttől nyertük, hogy jó lett a kezdet,

Áldjuk a szentet!

 

3. Életét még zöld keresztünkre tűzte,

Lett vértanúknak s főpapoknak tükre,

Fehér virághoz piros rózsát szerzett,

Áldjuk a szentet!

13. GYŐZHETETLEN NAGY MÁRTÍR

sz. VJ 92. o. kissé jav.

vf. 7.7.10.

nj. O Maria Virgo pia (téves!)

d. AJ alakítása VK 266 ny.

1. Győzhetetlen nagy mártír (v. Szent Gellért)

ki Istennek Szülöttét

követte, viselvén szent keresztjét.

 

2. Földre vert ellenségit,

rajtuk való győzelmit

mennyben már szemléli dicsőségit.

 

3. Drága szent, érdemeddel

és nagy kegyességeddel

bűneink szennyét rólunk mossad el!

 

4. Ellenségünk erejét,

élet unalmas létét,

űzd messze tőlünk ártalmas terhét!

 

5. Le vannak már oldozva,

tested köteli rázva,

örvendesz mennyei szabadságban.

 

6. Ó Jézus! Érdemiért

Szent Gellértnek s kedvéért

engedd el bűneink hívségéért!

 

7. Dicsőség az Atyának

és az ő szent Fiának,

Szentlélek Istennek, egy nagy Úrnak.

14. KIT MESSZI FÖLDRŐL

sz. AJ

vf. szaffói

d. bármelyik szaffói, pl. É 163

1. Kit messzi földről küldött nékünk Isten,

élet igéjét hogy hirdesse ajkad,

és üdvösségre vezesd Árpád népét,

Szent Gellért mártír!

 

2. Ősi Csanádnak első püspökévé

tett téged István égi ihletésre;

légy oltalmára késő unokáknak,

Szent Gellért mártír!

 

15. MINT BÍBORSZÍNŰ DRÁGAGYÖNGY

sz. Kerekes Károly

vf. 8.6.8.10

d. Az Úrnak dobban (H 219 — I/147

1. Mint bíborszínű drágagyöngy,

úgy fénylesz Urunknál,

Szent Gellért, áldott vértanúnk,

csak jöjj, s az ég szent harmata hull ránk!

 

2. Velence kincses földje szült,

de égi parancs vár,

Szűz Máriának északon

egy új virágoskertje virul már.

 

3. Ezt gondozd, ápold, ékesítsd,

hintsd Jézus igéjét;

ne hajtson földje más magot,

csak Máriának drága gyümölcsét!

 

4. Egy ezredéve tündökölsz,

szent fáklya, nekünk már,

új ezredévet lát szemünk,

ha tiszta lelked fénye velünk jár.

 

5. Szent főpap, nyájad esdve kér,

vidd égbe imáját,

hogy együtt áldjuk majd veled

a boldog szívek égi Királyát!

16. Ó SZENT GELLÉRT

sz. VJ 172. o.

vf. 8+5.8+5.7+7.8+5

d. Összegyűltünk (H 234a — II/316

v. Föltekintünk (H 216 — II/139

1.    Ó Szent Gellért, az Istennek

kedves szolgája,

tökéletes szent életnek

jeles példája,

íme néked örülünk,

ünnepnapot szentelünk,

szükségünkben ne hagyj minket,

maradj mellettünk!

 

2.   Életünket itt e földön

midőn végezzük,

oltalmazzad lelkünket, hogy

mennyben nézhessük

Istenünket teveled,

aki minket úgy szeret,

érdemedért adja nékünk

üdvösségünket.

 

3.    Dicsőség az Úr Istennek

magas mennyekben,

Atya, Fiú s Szentléleknek

mind egyetemben,

Szentháromság Istennek

s véle minden szenteknek,

dicséret a vértanúnak:

Gellért püspöknek.

 

17. Ó TE, EGEKNEK

sz. VJ 116. o.

vf. 5.5.6.5.6.

nj. Követi vala Krisztus csudáját;

d. Ó dicsőséges, ó ékességes = O gloriósa (H 192 É 233 — I/130

1.    Ó te, egeknek s a nagy Istennek

dicső hitvallója,

példád bennünket gerjeszt minden jóra.

 

2.    Méltó vagy tőlünk, kik földön élünk,

hogy dicsőíttessél,

minden lélektől méltán tiszteltessél.

 

3.    Mert serény voltál a te Uradnak

szent szolgálatában

és a szívednek feláldozásában.

 

4.    Egész éltedben kötelességed

szerint munkálkodtál,

Krisztus nyájánál szüntelen vigyáztál.

 

5.    Hogy ellenségnek nagy gonoszsága

ne ártson a népnek,

kiknek fejévé Ur Isten tett téged.

 

6.    Népedért gyakran bugó könyörgést

Istenhez bocsátál,

hogy el ne vesszen, abban fáradoztál.

 

7.    Eltévedt juhot — mint kegyes pásztor —

vállaidra vettél,

a tévelygésből jó útra vezettél.

 

8.    A szegényeknek táplálására

javaidat adtad,

ügyefogyottak szükségét megszántad.

 

9.    Szent életednek mártíromságod

vetett földön véget,

de az Istennél nyertél békességet.

 

10.  Ó mi szent atyánk, Szent Gellért, kérünk:

esedezzél értünk,

hogy mennyországban veled örvendhessünk!

 

18. SZENT GELLÉRT FÉNYES PÉLDÁJA

sz. TZs 1900/321 jav.

vf. izometrikus vegyes 8-as: 8.8.8.8

d. bármelyik, ami nem felező (hanem ambrusi); itt most: TZs-ből a saját

1. Szent Gellért fényes példája

nagy jóságodért hálára

indít ma, édes Istenünk,

legyen kedves dicséretünk.

 

2. Te vagy a fény s világosság,

mely szentünket a boldogság

kútforrásához vezette,

s hit által üdvözítette.

 

3. Te vagy a láng, mely értelmét

és szíve minden érzelmét

nagy szeretetre gyullasztá

és abban holtig megtartá.

 

4. Te vagy a kincs, mely meghalad

minden mást itt az ég alatt,

melyért mindent feláldozott,

s oly boldog volt, hogy bírhatott.

 

5. Te vagy a drága korona,

melyért erősen harcola

sátán, világ és test ellen,

hogy téged magad megnyerjen.

 

6. Már megnyert és bír tégedet,

add reánk is kegyelmedet,

légy nekünk is, ó ég Ura,

fény, égi tűz, kincs, korona!

 

7. Dicsőség legyen Atyának,

az ő egyszülött Fiának

s vigasztaló Szentléleknek:

Szentháromságos Istennek.

 

19. SZENT GELLÉRT MÁRTÍR (v. PÜSPÖK),Isten hitvallója

sz. VJ 17.1. o.

vf. szaffói

nj. Az igaz hitben

d. Az igaz hitben (É 213 = Áldott Szent István (H 295 É 289 — I/138

1.   Szent Gellért püspök (v. mártír),

Isten hitvallója,

kit dicsér minden népeknek határa,

mert jutott égben örök boldogságra

és koronára.

 

2.   Szent Gellért püspök (v. mártír),

imádd Istent értünk,

kik tisztelettel téged megünneplünk,

légy segítséggel végórán mellettünk,

hős példaképünk!

20. SZENT GELLÉRT MÁRTÍRNAK

                                PÜSPÖKNEK

                                VÉRTANÚ

sz. KMU 89 ill. röv. és a 2. vszk. kivételével eltérően:

É 255; 7. vszk. jav. AJ

vf. 6.6.6.6

d. Szent ... hitvalló (É 255

v. Ah, hol vagy (H 294 É 287 — II/149

1.   Szent Gellért mártírnak (v. mint fent)

magasztalására (v. ünnepi napjára)

hív ma minket Jézus (v. hív minket Krisztusunk)

Anyaszentegyháza.

 

2.   Mint csillag az égen

tündöklik érdeme,

az élők könyvébe

írta őt Istene.

 

(3.)A tálentumokkal,

miket neki adott,

mint igaz sáfárja,

híven sáfárkodott.

 

4.   Szívében megfogant

az Isten kegyelme,

s mert híven ápolta,

bő gyümölcsöt terme (v. gyümölcsét termette).

 

(5.)Porból volt, porrá lett,

de sok jámbor tette

őt igaz Bírája

székéhez követte.

 

(6.)És ott érdemének

égi koronája

Isten jóságából

immár készen áll ma.

 

7.   Jutalmát elnyervén

közbenjár érettünk,

példáját követvén

hogy mi is megtérjünk.

 

(8.)Ó Isten, ki nekünk

világló például

ily nagy szentet emelsz

fel a föld porából:

 

(9.)Add, hogy a javakkal,

miket tőled vettünk,

híven sáfárkodván

üdvösséget nyerjünk!

 

10. KMU:

Dicsőség Atyának

és örök Fiának,

Szentlélekkel együtt

a Szentháromságnak.

 

10.É:

Dicsőség Atyának,

Fiúnak, Léleknek:

a három személyben

egy örök Istennek.

 

21. SZENT GELLÉRT PÜSPÖK, népünk térítője

sz. É 296 (Tóth S.)

vf. szaffói

d. É 296 (Tinódi L. S.): Felmutat égbe...

1. Szent Gellért püspök, népünk térítője,

hitnek, tudásnak igaz magvetője,

egyház kertjében bő gyümölcsöt termett:

áldjuk a szentet!

 

2. Távoli földről jött hazánk földjére,

Adria gyöngye, Maros-táj reménye,

nagy Duna mentén fölmutat keresztet:

áldjuk a szentet!

 

3. Szent Imre herceg tudós nevelője,

sok nemzedéknek apostoli őre,

vértanú-hittel nyerte el a mennyet:

áldjuk a szentet!

 

4. Szentháromságnak zengjen most dicséret,

századok ajkán, Gellért püspök, érted,

szent szeretetben gyúrjon föl a lelkünk,

úgy énekeljünk!

 

22. SZENT GELLÉRT VÉRTANÚ

sz. Kerekes Károly

vf. 12.12.9

d. Karácsony ünnepén (Hayes kánonja)

 

23. SZENT GELLÉRTET

sz. Kerekes Károly

vf. izometrikus 12-es (8+4)

 

24. SZENTEIDBEN CSODÁLANDÓ

sz. TZs 1900/297

vf. 8+3.8+3.6.6

d. Nyújtsd ki mennyből (H 189 É 235

1. Szenteidben csodálandó nagy Isten,

vedd szívünknek áldozatját kedvesen,

mely Szent Gellért által

csak téged magasztal.

 

2. Te vagy a kincs, amit Szentünk keresett,

ebben tölté a múlandó életet,

s múlandó életért

elnyerte az eget.

 

3. Szeretete őt tehozzád emelte,

szeretetnek véghetetlen kútfeje,

s ott könyörög értünk,

kik harcban itt élünk.

 

4. Ó hallgasd meg könyörgését, jó Atyánk,

s irgalmadnak áldásával tekints ránk,

hogy hozzád térhessünk,

és üdvözülhessünk.

 

5. Zengje ég s föld és mind, mik benne élnek:

áldás neked, Atya-Fiú-Szentlélek!

Téged, Szentháromság,

áldani boldogság.

25. SZÉP VELENCE = URBS PRAECELSA

sz. OPDH H/58—63 ill. IL III/1263. és 1269. o.

vf. izometrikus 15-ös (8+7) = Pange lingua;

d. Ett (ld. Ic)

1. Urbs praecelsa Venetórum

laudes Dei núntia,

decoráta luce morum

Dei providentia,

Qui Gerárdum dat decórum

intra tua limina.

 

2. Dei gárátia práeventus

devótus efficitur,

salutáribus intentus

regulae subicitur,

via carnis non detentus,

via Christi gráditur.

 

3. Venerátur hic dilectus

et pater efficitur,

crescit numerus electus

et fide concipitur,

templa struit, sed perfectus

húmilis cognóscitur.

 

4. Donis prophetiae plénus

futúra praenúntiat

régi, sed mente serénus

pópulis insinuat,

quod seditiónis genus

illis supervéniat.

 

5. Sacra dies illucescit,

quo vir sanctus celebrat,

sed de morte spes accrescit,

quod ipse praedixerat,

Christi fides hunc erexit,

ne quidquam jam timeat.

 

6. Ait frátribus: ad caenam

Agni dei dúcimur,

turbam videns ira plénam

mente non concútitur,

sed ostendit hunc amóenam,

dum saxis opprimitur.

 

7.  Genitóri Genitóque,

laus et jubílátio,

salus, honor, virtus quoque

sit et benedictio,

Procedenti ab utroque

compar sit laudátio. — Amen.

 

1. Szép Velence, ősi város,

zengj az Úrnak éneket.

Erényekben kiváltságos,

Gondviselés van veled,

mert Gellértet a jóságos

Isten adta teneked.

 

2. Ő, az Isten választottja

néki adja önmagát.

Lelke üdve lesz a gondja,

vállalván a Regulát,

földi pálya nem marasztja,

Krisztus útján megy tovább.

 

3. Őt e honban tiszteletben

részesítik, mint atyát.

Hitet plántál, és a mennyben

sokszorozza jók hadát,

templomot rak, s mindenekben

csodálják alázatát.

 

4. Prófétai tehetséggel

a jövendőt hirdeti:

Ha a király békességgel

népe gondját viseli,

nem kell bajjal, sok veszéllyel,

lázadással küzdeni.

 

5. S hogy a nagy nap jő ragyogva,

szentmisét megy mondani.

Haláluknak lesz a napja,

reménységgel hirdeti:

krisztusi hit diadalma

általuk fog fényleni.

 

6. Szól: Ma minket égi Bárány

asztalának étke vár.

Vad tömeg ront rá gorombán,

hősi lelke bátran áll,

míg csak éltét durva sziklán

ki nem oltja a halál.

 

7. Legyen áldás és imádat

Háromság-egy Istennek,

az Atyának és Fiúnak

s velük a Szentléleknek,

ki erőt ád a küzdőknek,

hogy győzelmet nyerjenek. — Amen.

 

26. ÚR JÉZUSNAK DICSÉRJÜK MÁRTÍRJÁT

sz. VJ 92. o.

vf. izometrikus 10-es (4+6)

nj. O stellula, Maria fulgida

d.  Felvitetett (H 167 É 283 — II/103

v. Angyaloknak (H 289 — I/44

1. Úr Jézusnak dicsérjük mártírját,

Szent Gellértet, hitünk nagy bajnokát,

Ősi Csanád (v. egyházmegyénk) jeles kőszikláját,

ki vérével festé meg zászlaját.

 

2. Hogy Jézushoz holtig szeretetét

megmutassa állandó hűségét,

nem sajnálta élete vesztését,

áldozatul vére kiöntését.

 

3. Ellenségnek felgerjedt haragját

és ellene kiforralt bosszúját,

pogányoktól kitervelt halálát

vígan vette, tűrvén test fájdalmát.

 

4. Mint a bárány farkasok körmében,

oly szelíd volt azoknak kezében,

sőt — lángolván Jézus szerelmében —

tett könyörgést érettük szívében.

 

5. Mint egy erős és meggyőzhetetlen,

bátor vitéz az ellenségeken,

oly bátor volt Gellért mindeneken,

ellene tett kegyetlenségeken.

 

6. Vigad immár ökök dicsőségben,

mártíroknak fényes seregében,

a mennyei szép Jeruzsálemben,

régtől fogva várt gyönyörűségben.

 

7. Fején tartja drága koszorúját,

mártíroknak fényes koronáját,

győzelmének örök bizonyságát,

mindenkoron zöldelő pálmáját.

 

27. ÜLJÜK MEG EMLÉKÉT

sz. SzK II/528 röv.

vf. 12.12.16.7 /12 és 16 felezők

nj. Ez eleven kenyér

d. SzK II/213:

1. Üljük meg emlékét országunk fényének,

Szent Gellért püspöknek, népünk reményének

Jézus Krisztus nagy főpapja,

Ősatyáink lelkiatyja:

Üdvözlégy, oh szent Gellért!

 

2. Szent Imre herczegnek lelki jó vezére!

Kit nemes buzgalmad az égbe vezérle,

Mint kertésze a szép kertnek,

Liljombokrát te nevelted:

Szólj mellettünk, szent Gellért!

 

6. Óh dicső főpásztor, nemzetünk reménye!

Mártírvéred bíbor hajnalunk szép fénye;

Légy atyja ez árva népnek,

Bús hazánkat ójjad, védjed:

Szólj mellettünk, szent Gellért!

 

7. Dicséret, dicsőség legyen az Atyának,

Szentlélekkel együtt ő egy sz. Fiának,

Magyar szentek seregének,

Legyen hála és dicséret:

Űdvöz légy, oh sz. Gellért!

 

  
Előző fejezet Következő fejezet