Előző fejezet Következő fejezet

1952. március

 

1952. március 1. szombat

Jelentést írtam és postán, ajánlva küldtem a városi tanácshoz az első áldozásra való előkészítés helyéről és idejéről, melyet Szakács József és Takács József káplán urak fognak tartani heti 2–2 alkalommal templomunkban, a kápolnában és a honvédi kápolnában. – Levelet írtam az Ecclesiának, kis kátét kértem, továbbá bérma-cédulák iránt érdeklődtem. (Ma ismét megjelent Gyurikné – dr. Gera János fogorvos anyósa –, és érdeklődött a Frankfurtból érkezett orvosság értékelése felől. Megnyugtattam, hogy amíg én nem kapok levelet, addig nem tudok erről semmit sem mondani.) – Délután változó idő, nagy szél.

1952. március 2. vasárnap

A hideg szeles idő mintha most hozná a telet! – Bogsán Károly főgondnok úr is legnagyobb részt evégett jött haza lányától Sarkadról. (Nyugdíját megkapta, tehát eddig még nem vonták el tőle!) – Délben tudtam meg, hogy Dehény Lajos, volt polgári fiúiskola egykori rajztanára, aki több oltárképet is festett és templomunk figurális kifestésére is elkészítette a plébánián őrzött vázlatokat, ma de. ½8-kor elhunyt. Sokan szenvedett szívbajával, melyet régi vörhenye óta hordoz. Béke poraira! Jól járt asszonya és 3 gyermeke, hogy múlt őszön egy házat vettek Vertán-telepen, legalább családjának van otthona. (Zsiros Annáról mondják, hogy ma egyik mise alatt, amíg a prédikáció tartott, lejött az orgona mellől, és egy nővel trafikált sétálva a templomkertben, bizonyára nem épülésére azoknak, akik őket látták!) – Szentségimádás, 4 kor kezdődik az elsőáldozók oktatása a Mária-kápolnában. – Délután Dehény Kálmán tanító keresett fel bátyjának temetése ügyében. Kívánsága, hogy mint szüleit, Lajost is 3 papos temetésben részesítsék. Említést tett ugyan házasságáról, de azt feleltem neki, hogy a szentségekhez járult, sőt a Jézus Szíve nagy kilencedet tartotta. Még azt is mondta a tanító úr, hogy a költségeket ő fedezi, nem akarja az özvegyet terhelni. Mivel pedig az elhunyt, mint polgári iskolánk rajztanárának sok ügyemben segítségét nyertük (legutóbb 1948-iki Mária-nap plakátjának kliséjét is ő metszette, ingyen), megadjuk neki a tiszteletet minden stóladíj nélkül, az éneklőt pedig intézzék el, ha egyáltalán igényelne valamit. – Ma az esti szentmisén sokan voltak, a hamvazásban is sokan részesültek.

1952. március 3. hétfő

Borús, nyirkos reggel. – Kiss Pálné fia jött édesanyjuk temetését rendezni. – Említette, hogy tőlük is elvették összes telepeiket, házaikat, a legfiatalabb Kisterenyén a téglagyárban az égetőmester felesége, irodában munkálkodik, ott csak a vezető tagja a kommunista pártnak, a többi munkás nem! – Felemlítettem dr. Szilas úrnak a Dehény Lajos-féle temetést, hogy tudják, miszerint 3 pappal és tiszteletből temetjük, ha az éneklő igényelné valószínű tiszteletdíjat, intézze el velök. – Levelet írtam P. Bonajunktának Makkos Máriához, hogy f. hó 27-én, csütörtöki napon tartandó recollection az elmélkedés két előadását vállalja-e, és ha igen, értesítsen, mert ennek tudatában hirdetem meg a recollectiot, és az akkor tartandó tavaszi papi tanácskozást, melynek egyik főpontja a bérmálási teendők megbeszélése. – Délben Szakács úr Szegedre utazott, Magyar Károly barátja kíván vele beszélgetni! – Dr. Rohály Ferenc úr részére egy bizonyítványt adtam, hogy dolgozó lelkész. Ezzel akarja Miskolcon fele házrészét biztosítani az állami lefoglalástól, ha erre kerülne a sor! Ők is kaptak püspök úrtól felhívást a lakások, ill. házak bejelentésére. – Du. hárompapos temetés, megbeszélés a holnapi temetés felől 2 órakor, reggel ½7 órakor a szentmise. Utóbbi iránt telefonáltam is a Temetkezési Vállalatnak, és jártak is nálam. – Este megjött Szegedről Szakács úr hírekkel: a nagyváradi csonka egyházmegyei irodát lehozták Debrecenből Szegedre, dr. Pongrácz Loránd hittanár egyelőre édesanyjánál maradt, Csanádapácáról Gönczi Károly úr készül máshová.

1952. március 4. kedd

Délelőtt telefonon értesít a Temetkezési Vállalat, hogy †Dehény temetése mégiscsak 3 órakor lesz. Ez ügyben felkeresett Dehény Kálmán is jelezve, hogy Hódmezővásárhelyről és Földeákról is érkeznek vasúton az iskolákból, amelyeknél az elhunyt Dehény Lajos működött. Ma reggel a szentmisét megtartottam lelki üdvéért, melyen a család megjelent. – Püspök úrtól leirat, mellyel megküldte észrevételezés végett az újvárosi egyházközségi tanács és képviselő testület február 7-iki jegyzőkönyveit, melyek az 1951. évi zárszámadást tárgyalták. Ezekben van szó az előző évek hátralékairól, amelyeknek egy része legalábbis az itteni, régi egyházközséget illeti. De erről egy szó nincs a jegyzőkönyvben, csakis az, hogy sok adózót hátralékkal együtt, már nem találnak az innen megadott címen, és hogy állítólag a hátralékot senki sem fizeti. Éppen erről kellene meggyőződni; ha megküldték volna a számadást, akkor látnók, mennyi folyt be a hátralékból? De erről tiszta képet úgysem fogunk kapni, ismerve az ottani vezetőt és szaktársait. – (Halasról az egyik bérlő után esedékes kéményseprési díjak fizetését kéri levlapon az ottani kéményseprő azon a címen, hogy a bérlő nem tulajdonos! Hát akkor mit kapok tőle, amikor nekem haszonbért sem fizet! Ilyen a világ! Csak az a különös, hogy ezt a bérlőt is Sziklás Mihály sógor ajánlotta és fogadta fel, ki dicsérvén akkor őt, hogy "milyen becsületes ember"!!) – A szugolyi szőlő volt kapása is járt itt, hogy mit gondolok, marad-e, vagy sem? De eddig nem tett semmit, jelentette azonban, hogy az élősövény-kerítés nagy részét ellopták, egyéb kárt is tettek. Ez a mai világ! – Délután volt a temetés, melyen tanítói testületek és egy iskolától tanulók is voltak. Búcsúztatót a gimnáziumi rajztanár mondott, hívő szellemben és a hírhedt ág. evangélikus Mendei Mihály, szokása szerint tartott ütemben! – Estefelé Komáromi János mérnök, szegedi műegyetemi tanársegéd, előadó, keresett fel. Komoly, törekvő hívő ember feleségével együtt. Szegény özvegy édesanyjuk nevelte őt és öccsét, aki maholnap orvos lesz. – Este erős éjszaki szél!

1952. március 5. szerda

Levelet írtam Szankra a plébános úrnak, hogy rokona: Kabdebó Ilona átvette levelét és valószínűen elfogadja a meghívást, mert itt bizony nyomorúságosan él. – Választ írtam a főtisztelendő püspöki hatóságnak az újvárosiak egyházközségi üléseinek jegyzőkönyveiben foglaltakra, hogy t. i. az 1951. év előtti időből származó, ottani hívek hátralékaiból kellene kiegyenlíteni azt a kulturadó-hátralékot, mely az akkori időből fennáll, tehát őket is terheli. – Határozat érkezett a szegedi állami ügyészségtől, mely szerint a temetőcsősz által tett fa-gallyazási ügyben a bepanaszolt dr. Szilas József ellen a nyomozást megszüntetik. Tehát a csőszék gonoszsága kiderül. Itt járt Kleitsch Mátyás kiszombori esperes-plébános, érdeklődik a recollectio iránt, melyet e hónapban megtartunk a tavaszi tanácskozással egybekapcsolva. Szegeden tegnap és ma tartotta Kovács Vince felszentelt püspök úr. Említette, hogy Temesvárott a gyárvárosi plébános, Rech Károly már nem lakik a plébániaházban, irodája valami kis üzlethelyiségben, lakása más házban van és kinevezett Albrecht Florni plébános volna papíron. Ott tehát már kitették a plébániaházból a plébánost. Ez következik el nálunk is! Püspökük – Rech szerint – él. – A tanyai lelkész úr [Szűcs] is bent járt, úgy mondta, jobb volna, ha a tanyaiak bérmálása vasárnap volna, amikor a tanyai nép nem dolgozik. De hát ezt csak úgy lehetne megvalósítani, ha a püspök úr egy vasárnap délelőtti bérmálás napján délután végezné ott a bérmálást. – Az elmúlt éjszakai erős fagy után ma délelőtt havazni kezdett és estig folyton havazik. Este folytattam Sophokles olvasását.

1952. március 6. csütörtök

Nagy fagy után hideg reggel; a déli oldalon a hó elolvadt, de a szél hideggé tette a nappalt. – Délben Schill János úr érkezett, megköszönte a figyelmet, hogy reá is gondoltunk alkalmaztatás ajánlásával, melyet azonban most nem fogadhat el, mert felesége műtét előtt áll. – Dr. Horváth Józsefné hozta fivére levelét a deportálás helyéről és Szombathelyről, ahol az Osváth-fiút elítélték 3½ évre határszökési kísérlet miatt. Némethné leányához utazik holnap, mert Magdit műtétnek vetik alá. Farsang László plébános úr a bérmálás felől érdeklődött. Kendrella József úr 5 kg gyertyát vitt. (Ma kiadtak ide és Apátfalva részére 10–10 q felfűrészelt tűzifát). – Este engesztelő ájtatosság és gyóntatás első péntek előtt.

1952. március 7. péntek

Erős fagy, szél, reggel kis havazás. Egész nap hideg. – Reggel sok gyónó: este és a szentmise alatt és után. Itt járt a kiszombori káplán úr. – Levél P. Bonajunktától, hogy a recollection az elmélkedést tartani készséggel vállalkozik.

1952. március 8. szombat

Ma reggelre is fagy, gyenge havazással. – Itt járt az a Parviczai Ilona, akinek szülei után érdeklődtem Izsák község plébánosa útján, ő is érdeklődött és a budapesti rendőrség útján megtudta kapni anyjának nagykőrösi lakcímét, kinek írt levelet, kapott is tőle választ, de azt közölte leányával, hogy nem kívánja látni sem, írja, hogy ki volt az apja (Vertán Endre) és hogy ő nagybeteg. – Felolvastam viszont előtte az izsáki plébános úr levelét, mely szerint anyai nagyanyja kívánja őt látni s kéri, menjen el hozzájuk. – El is határozta, hogy elmegy. Ezt közöltem ma levelemben az izsáki plébános úrral, megköszönvén szíves fáradozását hívem nevében is. – Ma hazaérkezett 2 évi fogság után Horváth Antal hívem (Sz. István tér 7. sz. a.), akiről mondják, hogy testsúlya 46 kg! – Nem csoda, hisz' az ilyen földműveseket a legnehezebb munkára vitték és velük úgy is bántak! Ez az a hívem, ki 1948 májusában, a Mária-napok alkalmából a hercegprímást a város határából hozzánk kísérte. Ezért deportálták.

Délben végrehajtók jártak itt, valami még 1947-ből származó és teljesen ki nem egyenlített hátralék iránt. Azzal bocsátottam el őket, hogy utánanézünk és az egyházközségi pénztáros úr elrendezi! Ez is jelenség! – Akkor leszállították a kivetett 947 Ft-ot, és amit be kellett fizetni, befizettük, és mégis! – Este nagy hideg!

1952. március 9. vasárnap

Erős hideg miatt kevesebb hívő és gyermek jött a szentmisékre. (Talán az is oka, hogy az elmúlt este és éjjel nagy felhajtás volt a zsidó miniszterelnök- helyettes születésnapja miatt, és zenés felvonulások után mértéktelen eszem-iszom. – Ez utóbbi lángos zsírral és borból állott volna, mint előzetesen mondták. És ezért kértek a házról-házra járó női kiküldöttek "felajánlás" címén zsírt vagy szalonnát és lisztet! Tehát legújabban nem pörkölttel traktálják egymást! – Tegnap délután egyébként az esti ünnepségre a megye vidéki falvaiból is behozták ponyvás teherautókon még a "tűzoltó" leányokat is! Így van ez jól, hogy jelenthessék, mennyire ünneplik a miniszterelnök-helyettest! (Tegnap este felolvasta az egyik káplán úr az "Új Ember" legújabb számában hozzátett püspöki kari jókívánság szövegét, és amelyet a papok országos békebizottsága küldött, nevében az ország katolikus papjainak a miniszterelnök-helyetteshez! – Fel kell jegyeznem, hogy a mostanihoz hasonló erős hideg volt és későre kitolódott 1906-ban, 1929-ben is, tehát 23 éves időközben. Lehet, hogy most sem lesz rügyfakadás májusig. – 4 óra után felkerestem dr. Tóth Aladár főorvosékat, hogy feleségét mai névünnepén mindnyájunk nevében köszöntsem, elvittem főorvos úrnak a Szentatya beszédjének első részét, melyet a Rómában előtte megjelent, ott kongresszust tartott szülésznőkhöz intézett, elolvasásra, miután ő is foglalkozik ezzel a kérdéssel. – Az esti szentmisén szokott számban voltak hívek. – Az elsőáldozók oktatásán 50 gyermek és szüleik nagy része volt jelen. – Beszéltünk arról, hogy április 4–5–6-án este idegen szónok tartson híveinknek szentbeszédet. Javasoltam, hogy Magyar Károly hívassék meg Szegedről, akit szerdán Szilas úr meghív erre. – Este tiszta idő, hideg.

1952. március 10. hétfő

Nagy fagy után hideg, dél felé a napsütéses oldalon enyhébb. – Értesítéseket írok a III. 27-re kitűzött recollectio és papi tanácskozás idejéről, jelentés a főhatóságnak és a recollectio vezetőjének, akit várunk 27-re. – Gyertyákat küldünk ma is Pitvarosra. (Panasz mindenfelől a foglalások miatt adóért, amilyenre az emberek nem is számítottak.) Szentmise után ma délelőtt hívattam az egyházközségi pénztáros [Halmai Ede] urat, nézzen utána a szombaton itt járt egyének szerint fennálló illetéktartozásnak, mi címen és mi után áll még fent? Elmondta a pénztáros úr, hogy a temetőcsősz [Kereső] miként vette fel a Kiss Pál családja által a ravatalozó használatáért lefizetett összeget, és ezt vasárnaptól péntekig nem fizette be, csakis akkor, amikor az ezen felháborodott család utánajárt és a csőszt kérdőre vonta! Nem első eset! – Délután Havadi Ferenc plébános úr érkezett, kapott 5 kg gyertyát. Említette, hogy Budapesten járt és volt az Oberbauer cégnél is, amely rendesen felszerelt raktárral rendelkezik, mint előbb.

1952. március 11. kedd

Kissé enyhült napközben az időjárás, de fagy volt az éjjel. Halmai [Ede] pénztáros úr jelentette, hogy az adóhivatalban nem tudtak felvilágosítást adni ama bizonyos illetékhátralékra nézve s tanácsolták, hogy Szegedre írjunk. Meg is tettem és délben postára adtam a levelet. Délelőtt itt járt Sziklás Mihály sógor, és panaszolta, hogy bár a vasútnál eddig a kórházi kezelési díjakat a vasúti betegsegélyző fedezte, most az itteni kórháztól felhívást kapott 600 Ft ápolási díj lefizetésére. Ennek fedezésére 2 anyajuha van és azokat bizonyos Siket nevű egyén venné meg, de nem tud fizetni. Ezzel bajlódik. Azután vejét, a főmozdonyvezetőt [Lajos] szeretné, ha Csabáról Makóra helyeznék. Ebben is kérvényt íratott. Estefelé felkerestem őket lakásukon és figyelmeztettem, hogy vigyázzon a juhok eladásánál, ha nem bír fizetni Siket, inkább vegye vissza a juhokat, esetleg kölcsönt szerezzen. – Dr. Szilas úr holnap Szegedre utazik, elviszi jelentésemet a tavaszi tanácskozásról és recollectio-ról.

1952. március 12. szerda

Fagy volt az éjjel is. – Délután Verner Dezső [királyhalmi] esperes és Rátkay Ödön segédlelkész látogatott meg: Csanádon és Csanádpalotán is voltak. Szóltak a Hódmezővásárhelyen legközelebb – állítólag – tartandó nagy békepapi gyűlésről. Valami Lértery (?) nevű törökőri plébános van az élen most, aki harciasan viselkedik, és a papságot kárhoztatja, mert – szerinte – tunyán viselkedik! (Az Apostolok Cselekedetei 13. fejezete alapján alkalmi felszólítást szerkesztettem, ha püspöki helytartó úr [Szécsi Antal] jelen lesz a tanácskozásunkon!) – Dr. Szilas úr püspök úrral megbeszélte a bérmautat, és abban állapodtak meg, hogy a bogárzó-tanyai híveket a lelei bérmálás napján, vasárnap délután fogja bérmálni: Leléről kora délután bejön ide, s innen megy ki a tanyára. Más különösebb változás nem igen lesz. – Hozott azonban keserves hírt, a kormány visszavonta azt a karácsony körül kiadott rendeletet, mely szerint a papi javadalmasok és lelkészeknek nem az államtól járó illetményei után nemcsak az addigi 21 % illetményadót, hanem ezen felül 10 %-os társadalombiztosítási SzTK és 1 %-os kereseti, összesen 32 %-ot kell f. év január 1-től visszamenőleg fizetni! Hát ez a legnagyobb gonoszság! Mondtam én előre, hogy itt vigyázni kell: azzal ugyanis, hogy most januártól kezdve bevallották a lelkészek a szentmisék stipendiumait is – amit én elleneztem kezdettől fogva –, most ezeket sem lehet elhagyni és ezek után is fizetni kell adót, esetleg fixirozzák a bevallottat!

1952. március 13. csütörtök

Enyhébb éjszaka után nem volt nagy hideg. Hódmezővásárhelyről a papok békebizottsága körlevelet küldött, hogy híveinket buzdítsuk a munkára. Igen, ha közéjük megyünk: lázítással gyanúsítanak. Templomban ilyen ügyeket nem lehet így tárgyalni, az ötéves terv nem való oda! A mi dolgos népünket, ha tudja, hogy ő arat, nem kell biztatni a munkára, jobban érti az, mint a kormányon lévő egyének! – Délben jártam az állami anyakönyvi hivatalban egy Erdei Anna nevű egyén keresztelési adatai ügyében, aki Balatonalmádiban akarna házasságot kötni, de nem tudja, hol keresztelték. – Kerülő utakon kutatok, hol lakhattak a szülők 1912-ben a nevezett születése idején? (Ma írtam alá és vitte el Tápai S. vincellér a vele Szugolyra vonatkozóan kötött munkaszerződést, hogy illetékes helyeken bemutassa.) – Délután Merksz Elemér szegedi hitoktató érkezett, akit a püspök úr a teológián dr. Szilas úr utódjaként bízott meg a papnövendékek tanításával, amíg dr. Pongrácz Loránd úr munkába állhat. Eljött, hogy Szilas úrtól megtudja, mit is végeztek az 1. félévben. Felkértem őt a 3 napos szentbeszédek tartására. De nem vállalhatta IV. 3–4–5-én, hanem egy héttel előbb. Ezt azonban a káplán urak nem tartván alkalmas időnek, abban történt megállapodás, hogy a jövő héten Szilas úr felkéri Fehér teológiai tanárt erre, s ha vállalja, Merksz urat lemondjuk. Így is jó lesz.

1952. március 14. péntek

Hűvös, borús, szeles, tehát hideg! – Winkler József szentiváni plébános úr keresett fel: újonnan szentszéki bíróvá nevezte ki őt püspök úr, eljött néhány jogi kérdésben tájékozódás végett; könyveket – jogiakat – kért és kapott. (Elmondta, hogy e hó 5-én miként folyt le Szegeden a papok békebizottsági gyűlése, melyen egy Vértes Andor nevű volt lazarista iszonyú erős hangon kikelt a tétlenségben szenvedő papság és a püspöki kari tagok ellen! – Azt hiszem, hogy ez az egyén neofita, azért beszélhet így, mert vére is hajtja a magyarok ellen.)

1952. március 15. szombat

Nagy hideg az éjjeli fagy után, erős szél délutánig, napsütéssel. – Kendrella József plébános úr járt itt, lelkigyakorlat tartására kérte fel dr. Szilas urat, a bérmálás felől beszéltünk. Ma kaptam meg a bérma-cédulákat. – Délben szó esett a papi tanácskozáson leendő tárgyról, mely legyen inkább elméleti a bérmálás szentségének eltörölhetetlen jegyéről!

1952. március 16. vasárnap

Mára is fagyos éjszaka után hideg: ezért kevés hívő jött a templomba délelőtt. Délben hozták hírét, hogy a Deák Ferenc utca végén lévő 61. sz. alatti házban felállított szövő (takács) ház ma hajnali 5 órakor kigyulladt: hajnal 4 óráig még ott voltak a munkások; távozásuk után történt a tűzeset. Dr. Szilas úr ma este elutazik, hogy holnap Dombegyházán szentszéki kihallgatási ügyben eljárjon. Vele küldetem vissza a battonyai templomszámadás átnézett példányát. (A bérmálásról szóló tanácskozási anyagot folytatom: az eltörölhetetlen jelről állítom össze a dogmatikai tanítást, hogy azt is véssék a bérmálandók és szülők elméjébe az oktatásnál). – Délután Halmai Ede pénztárosékhoz mentem köszönteni őt közelgő névnapja alkalmából. Ők is az ablaknál a leáldozó nap sugarainál sütkéreztek, mivel tüzelőjük nincs – a különben fűtetlen szobában. – Az esti szentmisén ma is sokan vettek részt a hívek. – Hideg éjszaka következik. Olyasféle hírt mondtak ma, hogy maholnap házról-házra fognak járni hatósági megbízású hölgyek és ifjak, akik még a szekrényeket is felnyittatják, és látni akarják, kinek milyen ruhaneműje van? Lehet, hogy adózás vagy elvétel indokából. Tőlük az is kitelik!

1952. március 17. hétfő

Délelőtt a bérmálás szentségére vonatkozó tétellel foglalkoztam. – Délben anyakönyvi ügyben felkerestem Szirbik Sándor református lelkész urat, egyben évnapja alkalmából üdvözöltem.– Délután Borsos Ferenc deszki káplán úr járt itt motoron, kereste Szilas urat. – Estefelé Teszling József úrhoz menet megtekintettem a tegnapi hajnali tűzeset színhelyét: az utcáról nézve 3 ablak terjedelméig látszik, hogy a belső tetőszerkezetet érte kár. – Este megjött Szilas úr Dombegyházáról, (fogadtatása a káplán úr névnapjával esik egybe, így váratlanul, de egyben nem időszerűen, imponáló volt. Ez manapság nem helyénvaló! Körmendy Sándorra vall!)

1952. március 18. kedd

Az elmúlt éjjel is fagy volt, délig borús, komor idő. – Folytattam a bérmálásról szóló összeállítást. – Délután Szabó Ferenc újvárosi plébános úr levél kíséretében küld 73 Ft-ot, mint az 1951 előtti időből származó, s általuk beszedett egyházközségi adóhátralékot, hivatkozik a főhatósági leiratra! – Este elmentünk Sonkodi Sándor orvos urat köszönteni névünnepén. Ott voltak a szomszédék is, az öregúr is bejött, jól van.

1952. március 19. szerda

Szent József napja: fagyos éjjel után hideg szél. Délelőtt Németh Imre jött Apátfalváról, gyertyát és hittankönyveket vitt. Béres György káplán is hazajött, hogy csizmát csináltasson, Tóth László is meglátogatott, aki már egészséges. Dr. Rohály úr délben jött, hogy az Assumptio dogmahirdetés bulláját az Acta Apostolicae Sedis vonatkozó számával elkérje. Megkapta. Körlevelek érkeztek: egyik most vasárnap (biztatás a tavaszi mezőgazdasági munkákra!) – a másik fekete vasárnapra: nagyböjti püspöki szózat, egyéb rendelkezések. – Bogsán Károly főgondnok úr hazaérkezett vejétől, mert Sarkadon a vasutasoknak nincs tüzelőjük, akárcsak Szegeden másik vejénél! – Délután 2 temetést végeztem, nagy és hideg szél fújt északról. Az újvárosi plébános úr tegnapi átirata alapján felterjesztést írtam a püspöki hatósághoz a be nem szedett egyházközségi adóhátralékok miatt. – Frankfurtból levél, hogy a Faludi gyermek részére kért orvosságot nem küldhetik az időközben megjelent kormányrendelet miatt, mely a küldést előzetes engedélyhez köti, ajánlja azonban, forduljak a Charitaserband-hoz Freiburg in Bresgau-ba.

1952. március 20. csütörtök

Helter László óföldeáki lelkész úr érkezett. Tegnap este Csanádon járt Józsefet köszönteni, ahol megjelent dr. Koltai, Gangyi Miklós, Havadi Ferenc, Borsoviczky Lajos is, Helter László bérmacédulát is vitt (50 db-ot). – Ma érkezett az értesítés Szegedről a 885 Ft-ot illetékről: ezt 1947-ben rótták ki a bogárzói lelkészlak telkére, melyet Makó város adományozott az egyháznak. Ez után 3000 Ft érték becsülésével vetettek ki annyi illetéket tévesen, holott a birtoknyilvántartó akkor 300 Ft-ra becsülte azt. Ez ellen fellebbeztünk, és a makói pénzügyigazgatóság leszállította a 300 Ft után 85 + 5,10 Ft-ra. Ezt ki is fizettük, úgy látszik, ezt se vezették át helyesen, és így akarnak még sújtani 100 Ft és annak 4 évi 3 %-os havi kamataival. Mindezt felterjesztésben megírom Szegedre, s annak másolatát megküldöm a makói V. ker. adóhivatalnak ajánlottan. – Levélben felkérem dr. Papp Imre szegedi teológiai tanárt, hogy április 3–5-én este a szentbeszédeket tartsa, egyben levélileg – melyet szintén dr. Szilas úr visz el Szegedre –, lemondom Merksz urat, aki egy héttel előbbi időre vállalta el azt. – A későbbi dátum szerint tanácsos tartanunk. – Felterjesztésben kérelem a püspök úrhoz, hogy nagyszombat este tarthassuk meg, mint a múlt évben a szentmisét éjfélkor, az este tartott feltámadási körmenet változatlan ünneplésével. – Erdei Imre Szegedi utcai lakost kerestem fel, hogy a balatonalmádi plébános révén keresett Erdei Anna keresztlevelére nézve adatokat szerezzek, de nem ismeri a család leszármazottjait, bár az apát, aki szűcsmester volt, ismerte. – Postán feladtam az illetékügyi leveleket, és meglátogattam főügyész úrékat, elmondva az illetékügyet: mások is, akik elintézték 1947-ben, kapnak ilyen felhívásokat! Bizonyára azért, mert elkönyvelve ezek sincsenek! Lakásuk felszabadult.

1952. március 21. péntek

Felébredve s ágyból kikelve, jobb lábam bokájában nagy fájdalmat éreztem: a reuma jelentkezett! Féltem, hogy nem mehetek templomba, amikor pedig 4 szentmise van mára! De Isten segítségével, bicegve és botra támaszkodva, mentem templomba s a Mária-kápolnába, miséztem. – Délelőtt felterjesztést írtam a püspöki hatósághoz anyagigénylés iránt az egyházi épületek javításához, és jelentés a gyertyákra vonatkozóan. Délután érkezett haza Szegedről dr. Szilas úr: akiket felkérhetett volna a szentbeszéd tartására, betegek, jónak találná, ha felkérnők az újvárosi káplán [Varga Ferenc] urat. Estefelé kértem telefonon, jöjjön be evégett. – Délelőtt telefonáltak Királyhegyesről, hogy a Szegeden tartózkodó és délben ide érkező plébánosukat küldjem haza okvetlenül, mert ma du. 4–5 óra között temetése van. Meg is jött és utasítottam is: indul 3-kor autóbuszon. – Szilas úr hírét hozta annak, hogy e hó 26-án Hódmezővásárhelyen papi békegyűlés lesz, melyen mindannyiunknak meg kell jelenni. – Veszprémben a papnöveldét feloszlatták, a tanárokat elhurcolták, a 70 növendék közül csak 29-en folytathatják tanulmányaikat más papnöveldékben. Valami ünnepélyt rendeztek oktalanul. – Az egyházmegyénkbeli 3 plébánosi áthelyezés ügye eldőlt, hovaholnap helyet cserélnek. – Ma enyhült az időjárás, eső jött.

1952. március 22. szombat

Éjjeli fagy után hűvös reggel, a templom nagyon hideg; a barométer emelkedett 5°-kal. – Délelőtt meghívó érkezett a hódmezővásárhelyi papok békegyűlésére, mely e hó 26-án, szerdán lesz. – Délben dr. Szilas úr hozta a nagyszombati szertartások új könyvét, melynek bevezető részeit és a múlt évi kiadás megváltozott rubrikáit a püspöki helynökség megbízásából magyarra fordította, átolvasta előttem az eddig fordított részt. Bizony vannak megváltoztatott részek! Különben le fogom írni az új rubrikákat. – Tegnap, pénteken estefelé Makóról telefonon felhívott Óvári László, az egyházi ügyek vármegyei előadója: érdeklődött, mi hír van? Megkaptuk-e a körlevelet (buzdítás a munkára!)? Feleltem: megkaptuk, vasárnap felolvassuk; megvagyunk (én fájós lábbal); szóbahoztam a temetői kapu helyreállítását, melyet csak nekünk kell megcsináltatnunk, mert Óvári kilátásba helyezett erélyesnek ígért közbelépése sem fog rajtuk. Ezt igazolja az a kijelentése, hogy a traktorállomás nem csináltatja (! !), és a vezető, akinek hibájából a baj történt, mint Óvári mondja, "szegény ember". Tudjuk mit jelent ez: csináltassa meg az egyház! Így vagyunk! Ezt ma megemlítettem Halmai [Ede pénztáros] úrnak is azzal, hogy nekünk kell ezt helyreállíttatnunk! (Ma 3 db meggyfát hozott be Szugolyból Tápai vincellér, amelyeket itthon a kertben ültetett el Szilas úr.)

1952. március 22. vasárnap

Enyhe idő az éjjel: 10 óra körül óriási szél, napsütéssel. – Templomban felolvastuk a szentmisék alatt az egyházmegyei főhatósági köriratot a "tavaszi munkák" végzéséről, a görög katolikus templomban is olvasta Szakács úr az ottanit. – Hívek kevesebben voltak ma a szentmiséken. Szentségimádás templomunkban tegnap helyett, hogy az iskolások is jöhessenek délután félórai ájtatosságra. Este a szentmise előtt egyórás közös imádási óra, szentségbetétellel. – Este mondja Szakács úr, hogy a jövő vasárnap az asszonyok, szülők összehívása megtörténik, hogy a lelkigyakorlatra buzdítsuk őket és az elsőáldozásra készítsék a gyerekeket.

1952. március 24. hétfő

Fagy után hűvös. – Levelet írtam Ungi úrnak, hogy lábbajom miatt nem mehetek szerdán Hódmezővásárhelyre. – Újvárosi plébános úr érkezett délelőtt, a bérmálást vasárnap akarja, mert – szerinte, a szülők és bérmaszülők szombaton este érnek haza a munkából és nem lennének jelen. – Panaszkodott bizonyos örökösödési illeték és örökösödés ügyében (most örökölte az ottani egyház 1 1/2 hold földet misealapítványra!), továbbá, hogy a temploma restaurálására hogy igényeljen anyagot, mikor nem talál mestert, aki költségvetést készítene. Feleltem: jelentsen hozzávetőleges mész, cement, homokanyagot, és ha ezeket kiutalják, könnyebb lesz vállalkozót találni. – Püspök úrtól újabb értesítés az illetmény stb. adók ügyében és az apátfalvi segédlelkész (Lénárd György) áthelyezéséről, ill. hogy helyébe Csizmadia Rudolf újmisés kerül. – ("A Kereszt" újságba csupa ülési határozatok a keleti háborúval kapcsolatban, hogy t. i. az angolok és amerikaiak bacilus-bombákkal operálnak és hintik a földre azokat az ártatlan emberek pusztítására. Azt hiszem, úgy áll a helyzet, hogy a különben is tisztátalan ottani népesség maga termeli ki a betegséget. Miért nem azok közt, akik közelebb vannak hozzá, fejti ki a nálunk élősködő keleti fajzat népboldogító és kultúra emelő tevékenységét. Ez jobban állana neki, hagyjon itt minket! Horváth Gyula dr. felesége járt itt, (most Szegeden a Polyák-féle elvett nyomorék gyermekotthonban gondozónő) és mondta, hogy férje e hó 9-ike óta Miskolcon, mint munkás építkezésnél dolgozik és Márianosztráról elkerült, szeptemberre letelik 3 éve. Horváthné említette, hogy házuknak ¾ részét már eladta, mert jön az utolsó rész: gyermekeit beviszi Szegedre, mert kétfelé nem lehetnek.

1952. március 25. kedd

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe. – Mára virradó hajnal óta reggelig nagy eső. Így legalább nem mehettek mezei munkára az emberek. De azért a templomban sem voltak. Horváth Mihály járt itt: nagy gondja van a házasodással. Nem mai gyerek, és magához való nőt nemigen talál. Említette, hogy nagybátyja elkerült családjához, és így együtt vannak a deportált családtagok. – Szilas úrral a szentsír feldíszítéséről tárgyaltunk, a vásárlandó virágok nagyon drágák a kertészeknél, sőt nem is igen lehet Makón kapni. – Az esti szentmisére már többen jöttek, gyermekek kevesen voltak. (Délután Horváth Antal keresett fel, aki 3 hét előtt tért haza, elmondta, merre járt dolgozni, és mit végeztek, hogyan bántak velök. – Itt járt nővérem is Szegedről jövet: leányát aranyér műtétre a szegedi klinikára utalják, ahol IV. 11-én kell jelentkeznie: tanításra nem mehet, hideg borogatást használ: fájdalmai nagyok; baját elhanyagolta.)

1952. március 26. szerda

Szakács úr és dr. Szilas úr Hódmezővásárhelyre utaztak szentmiséjök után, tőlem levelet vittek az elnöknek (Ugi Géza), hogy láb bajom miatt nekem nem tanácsos útra menni. – Zuberné keresett fel, elmondta betegségét, és hogy férje munkaadója feladja az ipart, nem győzik a fizetségeket, másrészt anyagot nem kapnak, meglévő árújukat kínálják, drágább, mint az Ecclesiaié 50 %-kal, de a minőség! – Ma hozta a posta az illetmény-adókimutatást az OTI-tól: visszamenőleg 1951. XII. 16-tól 1952. I. 31-ig, tehát 2 ½ hónapra 920 Ft! – Gonoszságból elengedték – adták a rendeletet – és miután egyéb, kisebb bizonytalan jövedelmet is bejelenteni rendelték, 1 %-os adózásra, most ezeket is adókötelezetteknek minősítik! Ilyen gonoszság csak az istentelenektől telik ki. Ki tudja, minő adókkal fognak még megterhelni minket? A kiszökött zsidók külföldön élik világukat, itthon a hívő magyarok fizetik a vér- és pénzadót! – Délután megjött dr. Szilas úr (Szakács szüleihez utazott Lelére), és elmondta, hogy csendes lefolyású volt a békegyűlés: benézett előtte Óvári László és csak Varga István papucsos maradt bent. A hozzászólások is nyugodtak voltak. – Délután ½5 óra előtt beborult az ég, villámlás és mennydörgés után nyári záporeső, tartott ismételt dörgés-villámlással 5 óra utánig. (Szilas úr azt a hírt hozta, hogy a [főhatóság] dolgozik a plébánosi áthelyezések – cserék – ügyiratain: Lénárd káplán úr Battonyára, Rátkay Ödön Apácára, Bacsilla Szeged-Somogyi-telepre megy.) – Este még esett, hideg szél kerekedett.

1952. március 27. csütörtök

Recollectio és papi tanácskozás. Kleitsch Mátyás és Winkler József urak is megjöttek. 10-kor szentmise, zsolozsma, melyek előtt bevezetésül, kellő szavakkal tártam fel dogmatikai kézikönyv alapján a mai helyzetet, és utaltam az anyaszentegyház szerepére – velünk – a regeneratio-t érintően. P. Bonajunkta szólt a Transfiguratio Domini alapján a papi lélekről és hiterősségünkről. – A tanácskozás tárgyai a bérmálásról szóltak. Megnyilvánult az óhaj arra nézve, hogy a püspök úr szombat este helyett vasárnap délután bérmáljon, amikor az emberek jobban ráérnek a munkától. Szó esett a gyertyabeszerzésről: a felajánlott gyertyából egyszáz kg-ot el tudunk helyezni: beszélnem kell Zuberékkel, esetleg részletekben hozzák be a gyertyát. – Úgy a recollectio, mint a tanácskozás komoly mederben folyt. – Ma egész nap, napsütés dacára, erős, hideg szél.

1952. március 28. péntek

Fagy volt az éjjel. – A tanyai lelkészlak telkének illetékügyében Szegedről felhívás érkezett, hogy a vonatkozó illetékleszállító pénzügyigazgatósági határozatot eredetiben, vagy hiteles másolatban küldjem meg nekik. Nem hagynak békét a szegény lelkeknek.

M. Alfonza nővér Kecskemétről ír, és kéri a volt szegényházi oltár alatt őrzött szentsír-szobrot hozzájuk elküldeni. Ez az itteni templom tulajdona, és ha oda is adnók, csak kölcsönben, használatra. – Elküldtem a tegnapi recollectio és tanácskozás megtartásáról a jelentést a jegyzőkönyvekkel a püspöki hatóságnak Szegedre. Püspök úrtól részemre megbízás, hogy a földeáki új plébánost, Horváth Gyulát (Kaszaperről) beiktassam pleno jure és a javadalomba vezessem be. – Délután Battonyáról itt járt Várhelyi Teréz nővér, lehet, hogy Klivényi Lajos prépost úr marad. – Estefelé eső jött, de hideg.

1952. március 29. szombat

Enyhébb reggel, kis esővel. – Lemásoltam a tanyai lelkészlak telkének ajándékozási illetékében hozott határozatot, melyet Szeged tegnapi felhívásában másolatban vagy eredetiben kér, és a másolatot Halmai Ede pénztáros úr elvitte hitelesítésre az állami közjegyzőkhöz. Előbbi költségmentes lenne. Püspök úrtól leirat – engedély – a húsvéti éjféli szentmise és egyéb éjjeli szertartások irányában. Levelet írok Zombori Anna (Alfonza) nővérnek Kecskemétre, aki a szegényházi kápolnában volt szentsír [szobrot] kéri elküldetni: ez az itteni templom tulajdona, és használatra elküldhetjük (közlöm a méreteket: hosszúság 88 cm, szélesség 28, magasság 32 cm), de küldjenek ládát, mert itt nincs ilyen. – Halmai Ede úr eljárt a hitelesítés ügyében: az adóhivatalnál H. Kovács tisztviselő utasítására hitelesítési záradékkal, pecséttel látták el mindkét példányt, egyiket kísérőlevéllel, ajánlottan, postára adtam. – Bonajunkta búcsúzni jött (adtam neki útiköltséget), hétfőn utazik el. Postáról visszatérőben a Teleki utca innenső vége felé egy szegény asszonyt találtam, aki a falhoz támaszkodva, jobb lábán sántítva haladt. Elmondta, hogy a kenyérsütődében takarított és porolás közben nem vette észre a lejárót és fél lábbal belelépett, inai megrándultak és megdagadt a lába, elkísértem, támogatva őt, különösen Kácsik szabó mellett az átjárón, amíg a Sz. János tér 12. sz. a. lakására nem ért. Panaszolta, hogy gyermekei nem gondolnak vele, s 62 éves kora dacára dolgoznia kell, hogy élhessen, egyik fia különösen káromolja Istent, és istentelen. – Ma estefelé enyhe időjárás.

1952. március 30. vasárnap

Feltűnően langyos, meleg nap. – Ma kevesebben jöttek templomba. Különösen gyermekek, mert országos vásár volt. Délután a meghívott hívek előtt beszélt Szakács úr, hogy apostolkodjanak a lelkigyakorlaton való részvétel ügyében. – Felolvastuk minden szentmisén a püspöki kar közös főpásztori böjti körlevelét. – A Missa aurea-ra vonatkozó irodalmat tanulmányoztam, kinek ismertetése jó lesz papi tanácskozási tárgynak, mert ezt kevesen ismerik közülünk.

1952. március 31. hétfő

Sikerült kapnom 5 q szenet, de fa nincs, fuvaros is akadt. – Fogorvosnál ismét annyian voltak, hogy nem kerülhettem volna sorra, elmentem özv. Tóthnéhoz érdeklődni az Erdei-féle család ügyében, de ez nem tudott semmit mondani, hanem Elek Endréhez mentem be érdeklődni Németh Istvánné felől, de az sem írt nekik. Postára adtam a leveleket a Nagyszombati ordó-füzet megküldéséért Rómába P. Miklóshoz, ha megkapja a héten, és postára adja azonnal, talán megkapom szombatig. – Este elmentem Korcsmáros szomszédhoz érdeklődni az Erdei-család felől, mivel Kocsisék hosszú időn át ott laktak a Hervay utca mellett abban az időben, amikor Erdei János is ott lakott. Emlékeznek rá s holnap Kocsisné elmegy abba az utcába egy bizonyos Szalai családhoz, amely azóta is ott lakik és amely bizonyára tud bizonyosan Erdeiék felől. – Ma délben mennydörgés és kis ideig nyári zápor, estefelé borulás. (A múlt szombaton a gimnázium összes tanulói előtt a tornatermükben egyik "tanár" gyalázkodó előadást tartott a római katolikus egyházról és papságról; ugyanúgy az igazgató, [Marczis Vilmos] apostata pap, az Almási utcai állami általános iskola szülői értekezletén szülők előtt. Ez a jellemtelen fráter erre is képes. (Bár megtérne!)

 

 

   
Előző fejezet Következő fejezet