Mérnöki Kar

A kar rövid története

 

 

A Mérnöki Kar jogelődjét 1949-ben a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) Nehézvegyipari Karaként alapították Veszprémben. Polinszky Károlyt kari kurátorként nevezték ki a Kar alapító vezetőjének. Az első évnyitó ünnepségre 1949. szeptember 26-án 16 oktató és 107 hallgató részvételével került sor. Négy tagozaton: ásványolaj- és szénfeldolgozó ipari-, szilikátkémiai ipari-, elektrokémiai ipari- és szervetlen vegyipari tagozaton indult meg a négyéves vegyészmérnök képzés. A kar 1951 őszétől az önállóvá vált Veszprémi Vegyipari Egyetem (VVE) egyetlen karaként működött tovább. A 60-as évek közepétől további két ágazaton (radiokémia, vegyipari folyamatszabályozás) képeztünk vegyészmérnököket és 1969/70-ben bevezettük a kétfokozatú képzést. Az 1973/74-es tanévben megindul a kétfokozatú szervező vegyészmérnökképzés, majd az 1974/75. évben a harmadik fokozat: a szervezett műszaki doktori képzés. Az 1984/85-ös tanévben kezdődött meg az oktatás a műszer- és méréstechnika szakon, majd levelező formában, kiegészítő szakként a kémia szakos tanárképzés. 1987/88-ban és 1988/89-ben újabb üzemmérnöki szak: gépész- majd villamos üzemmérnöki szak indult.

 

A jelenlegi Mérnöki Kart 1990-ben, a többkarú Veszprémi Egyetem kialakításakor hozták létre. Alapító dékánja Gaál Zoltán volt. Az oktatási profil kibővült a környezetmérnöki, az anyagmérnöki, a műszaki menedzser és a műszaki informatika szakkal. 1992-ben az IChemE akkreditálta a vegyészmérnöki szakot. Az akkreditáció feltételeinek teljesítése érdekében megalakult a Vegyészmérnöki Intézet. 1996-ban megkezdődött az oktatás az idegenforgalmi és szálloda, valamint a gazdálkodás szakon. 2001-ben megalakult a Gazdaságtudományi Önálló Intézet és a Műszaki Informatikai és Villamosmérnöki Önálló Intézet.

 

Doktori Iskolák

A Mérnöki Kar az egyetem legrégebbi veszprémi karaként számos tudományterületen ért el világszínvonalon is kiemelkedő eredményeket. Nemzetközi elismerést szerzett professzoraink több doktori iskola létrehozásában is közreműködtek. Jelenleg négy akkreditált doktori iskolával rendelkezik a kar: Anyagtudományok- és technológiák Doktori Iskola, vezetője: Dr. Mink János egyetemi tanár

Kémiai Doktori Iskola, vezetője: Dr. Liszi János egyetemi tanár

Környezettudományi Doktori Iskola, vezetője: Dr. Mészáros Ernő egyetemi tanár

Vegyészmérnöki Tudományok Doktori Iskola, vezetője: Dr. Rédey Ákos egyetemi tanár

 

Kutatási területek

A Veszprémi Egyetem Mérnöki Karának kutató-fejlesztő tevékenységét komplex, széles spektrumú tudományos munkásság jellemzi. Mind az alap-, mind az alkalmazott kutatások területén jelentős kutatási potenciállal rendelkezik. A kutató-fejlesztő munka eredményeit színvonalas, sokszor idézett, a szakterület vezető folyóirataiban megjelent közlemények sokasága és nagyszámú, az ipar, a mezőgazdaság, a környezetvédelem számos területén megvalósított szabadalom és alkalmazott know-how fémjelzi. A korábbi évek sikeres, elsősorban a kémiai alap- és vegyipari alkalmazott kutatásokat előtérbe helyező tudományos aktivitási palettája az új szakok megjelenésével jelentősen kibővült.

Fő kutatási területek: kémiai szerkezetkutatás és analízis atom- és molekula-spektroszkópiai módszerekkel; az ion/folyadékkromatográfia és elektro-kromatográfia alapjainak kutatása; felület-kémiai és termikus analitikai kutatások; kemometria és digitális jelfeldolgozás. Statisztikus fizika, biofizika, nukleáris méréstechnika, radioökológia. Folyadékok és folyadékkristályok szerkezetének, fázisegyensúlyainak és kémiai egyensúlyainak modellezése. Gáz-folyadék, szilárd-folyadék egyensúlyok vizsgálata. Korrózió elleni védelem, nukleáris korrózió és a bevonatrendszerek vizsgálata. A légköri aeroszolok alkotóinak azonosítása és mennyiségi meghatározása, a környezeti minták fizikai és kémiai alakjának meghatározására. Kémiai és biológiai érzékelők kifejlesztése. Biogén ásványok vizsgálata. Ioncsere-szelektivitást meghatározó kölcsönhatások egyensúlyi, kalorimetriás és NMR-vizsgálata. A kontaminációs-dekontaminációs, ionmigrációs és izotóptranszport folyamatok tanulmányozása. Kristályosító rendszerek dinamikája és irányítása. Kémiai és biotechnológiai rendszerek hierarchikus modellezése és irányítása. Műveleti egységek és teljes technológiai rendszerek matematikai modellezése és szimulációja. Katalitikus eljárások, szennyvíztisztítás, környezetinformatika. Fém-karbonilok katalitikus hatásának, Grignard-vegyületekből és átmeneti fémsókból álló rendszerekben lejátszódó reakciók, a rézkomplexek és az azok által katalizált oxidációs reakciók, réztartalmú dioxigenáz-enzimek és aszimmetrikus szintézisek vizsgálata. Nanotechnológiai kutatások, nanomotorok fejlesztése, modellezése. Motorolaj- és motorhajtóanyag-adalékok kifejlesztése. Elektrokerámiai anyagok, nagyhőmérsékletű szupravezetők, nemfémes szervetlen szerkezeti anyagok, kompozitok, biokerámiák, hagyományos és „high-tech” kerámiák, oxidkerámiák és más anyagrendszerek, a funkcionális kerámiák szerkezete és tulajdonságai közötti kapcsolatok kutatása. Adszorpció, preparatív HPLC-s elválasztások, biotechnológia.

 

Nemzetközi kapcsolatok

A Mérnöki Kar kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, multinacionális közös kutatási-fejlesztési programok aktív résztvevője. Mind a Kar, mind a tanszékek nemzetközi kapcsolatainak többsége sikeres, közös publikációkban, kutatói meghívásokban, vendégprofesszori előadásokban, szemináriumokban, diplomázó hallgatók, PhD-ösztöndíjasok cseréjében realizálódó munkakapcsolat. Mellettük meghatározó szerepet játszanak oktatóink és kutatóink egyéni kapcsolatai, amelyeknek köszönhetően tevékenyen részt vesznek a nemzetközi tudományos életben. Elsősorban német, angol, olasz, francia, amerikai, ausztráliai, kanadai, orosz, osztrák, svájci és svéd kutatóintézetekkel, egyetemekkel és ipari vállalatokkal építettünk ki szoros szakmai kapcsolatokat.

 

Web-elérhetőség: www.vein.hu/vein/karok/mk/index.php