Analitikai Kémia Tanszék

 

 

Mérnöki Kar

Analitikai Kémia Tanszék

8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

Tel: 06-88-421-869

Fax: 06-88-421-869

e-mail: anal@almos.vein.hu

 

Tanszékvezető: Dr. Kristóf János egyetemi tanár

 

Tanszéki munkatársak:

Bacsik Zoltán tudományos munkatárs
Dr. Borszéki János egyetemi docens
Dr. Felinger Attila egyetemi docens
Dr. Hajós Péter egyetemi docens
Dr. Inczédy János Professor Emeritus
Martonné dr. Schmidt Erika egyetemi adjunktus
Dr. Mink János egyetemi tanár
Osváthné Dr. Pápai Zsuzsanna egyetemi tanársegéd
Dr. Pap Tamás egyetemi docens
Varga Erzsébet tanszéki mérnök

 

MTA Tanszéki Kutatócsoport dolgozói:

Hajba László tudományos segédmunkatárs

Dr. Halmos Pál tudományos főmunkatárs

Hren Brunó tudományos munkatárs

Illés Bernadett kutató, PhD hallgató

 

Kompetenciák az alábbi kutatási témákban:

 

- Atomspektroszkópia

• szilárd és folyadékminták ICP-OES analízise

• Kálmán szűrők alkalmazása

• atomabszorpciós spektroszkópia lángatomizációs és grafitküvettás módszerrel

• mintaelőkészítő módszerek kidolgozása atomspektroszkópiai elemzésekhez

- Felületkémia

• nemesfém-oxid alapú elektrokatalizátorok , filmek, bevonatok SIMS, TG-DTA, TG-MS, FT-Raman, emissziós FT-IR stb. spektroszkópiai vizsgálata

• vékonyrétegeken és állófázisokon adszorbeált molekulák in situ felületerősített Raman spektroszkópiai kutatása

• hordozós katalizátorok FT-IR spektroszkópiai vizsgálata

• agyagásványok belső felületi reaktivitásának vizsgálata, nanorétegek előállítása

• módosított felületű adszorbensek, katalizátor hordozók előállítása és vizsgálata

• elektronikai komponensek stabilitás- és öregedés vizsgálata

• langmuir-Blodgett filmek, nanocsövek FTIR spektroszkópiai és Raman mikroszkópiai vizsgálata

- Elválasztási módszerek, kromatográfia

• ion- és folyadékkromatográfiai kutatások elméleti alapjai

• kapilláris ion-elektroforézis

• kémiai egyensúlyok elmélete és alkalmazásai

• preparatív elválasztások optimalizálása

• heterogén állófázis hatása a csúcsok alakjára

• fenol származékok meghatározása természetes és szennyvizekben

• borok, üdítőitalok, gyümölcslevek aromaanyagainak meghatározása

- Kemometria és digitális jelfeldolgozás

• potenciometrikus titrálások vezérlése

• sokkomponensű kromatogramok elemzése

• analitikai műszerek jelének digitális feldolgozása

• keresztkorrelációs és autókorrelációs függvények alkalmazása

• görbeillesztés, dekonvolúció Fourier-transzformációval

• mérési eredmények statisztikai feldolgozása, értékelése

• laboratóriumi kísérletek tervezése, eredmények osztályba sorolása

- Környezettudományi kutatások

• légköri szennyezők fotokémiai átalakulásainak FT-IR spektroszkópiai analízise

• nagyérzékenységű gázanalízis 360 m-es fényúthosszú IR-gázcellával

• légköri szennyezők terepen való in situ detektálása

• Kémiai szerkezeti és biomolekuláris kutatások

• fémorganikus és koordinációs vegyületek elméleti és rezgési spektroszkópiai szerkezetkutatása

• orvosi diagnosztikai vizsgálatok, biomonitor rendszerek fejlesztése rezgési spektroszkópiai módszerek alkalmazásával

 

Oktatási, továbbképzési programok:

Szakmérnöki kurzusok az alábbi témákban:

- „Műszeres analízis”

- „A környezetvédelem analitikája”

- „Analitikai mérések minőségbiztosítása és adatfeldolgozása”