Angol Nyelv és Irodalom Tanszék

 

 

Tanárképző Kar

Angol Nyelv és Irodalom Tanszék

8201 Veszprém, Egyetem u. 3.

Tel: 06-88-423-242

Fax: 06-88-422-845

e-mail: bardos@almos.vein.hu

 

Tanszékvezető: Dr. Bárdos Jenő egyetemi tanár

 

Tanszéki munkatársak:

Dr. Budai László egyetemi tanár
Bús Éva egyetemi adjunktus
Czeglédi Sándor egyetemi adjunktus
Dókus Tünde nyelvtanár
Fábián Gyöngyi egyetemi adjunktus
Forintos Éva egyetemi adjunktus
Dr. Hortobágyi Ildikó egyetemi adjunktus
Kész Zoltán nyelvtanár
Korbel Péter nyelvtanár
Kordásné Kenesei Andrea egyetemi adjunktus
Kovácsné Fodor Veronika egyetemi tanársegéd
Dr. Kurtán Zsuzsa egyetemi docens
Kuruczné dr. Szaffner Emília egyetemi adjunktus
Nádasi Edit egyetemi adjunktus
Némethné dr. Hock Ildikó egyetemi docens
Ötvösné Vadnay Marianna egyetemi adjunktus
Pintér Márta egyetemi adjunktus
Dr. Poór Zoltán egyetemi docens
Pusztai Ágnes egyetemi tanársegéd
Rawlinson Zsuzsa egyetemi adjunktus
Rednik Zsuzsa nyelvtanár
Sebestyén Rita egyetemi tanársegéd
Szabó F. Andrea nyelvtanár
Dr. Szentgyörgyi Szilárd egyetemi docens
Dr. Titchmarsh, Paul vendégtanár

 

Kompetenciák az alábbi kutatási témákban:

Nyelvészeti tanszéki csoport:

- általános nyelvészet

• a szintaktikai leírások körébe tartozó valencia-elméletet

• a generatív fonológia témakörébe tartozó – az optimalitáselmélet továbbfejlesztésén alapuló – kutatások

- angol alkalmazott nyelvészet

• az angol szaknyelvi nyelvhasználat és diskurzuselemzés

• pedagógiai grammatika és kontrasztív nyelvi elemzés, valamint hibaelemzés

- szövegnyelvészet-alapú fordítás-elemzések

- a fordítástudomány kérdései

- kontaktlingvisztika

- multikulturális nyelvészet

- angol nyelvtörténeti kérdések

 

Angol-amerikai, illetve angolszász irodalom és civilizáció tanszéki csoport:

- az ötvenes, hatvanas évek amerikai irodalma

- a modernizmus poetikája, posztstrukturalista irodalomelmélet témakörei

- a tragédiaelmélet hermeneutikai és fenomenológiai megközelítése, valamint görög és bibliai tragikus mítoszok

- Walter Scott magyarországi fogadtatása (komparatisztika)

- angol-ír kettősség az ír drámában

- amerikai kisebbségi irodalom

- az 1945 utáni amerikai irodalom

- brit és amerikai romanticizmus

- az ír nyelvpolitika diakrón és szinkrón kutatása, különös tekintettel a nyelvi identitás kérdéseire

- az Egyesült Államok nyelvpolitikai kérdései, különös tekintettel a kétnyelvűségi oktatási törvényekre

- az ausztráliai magyar nyelv kontaktlingvisztikai vizsgálata

- amerikai népzene területén: az afro-amerikai spirituálé és gospel, a blues története; az amerikai jazz története

 

Angol alkalmazott nyelvészeti és nyelvpedagógiai tanszéki csoport:

- a nyelvtanítás története, a nyelvpedagógia kortárs elmélete és gyakorlata

- tantervelméleti és tantervértékelési kérdések

- az idegen nyelvi mérés és értékelés elmélete és gyakorlata

- nyelvpedagógiai technológia

- gyermekkori idegen-nyelv tanulás

- a pedagógusképzés pedagógiája

- nyelvoktatás-politika

- autonóm és kooperatív nyelvtanulás

- tesztelméleti kérdések

- a tanár nyelvi kompetenciája

- szókincsvizsgálatok

- nyelvoktatás-politikai kérdések

- a nyelvtanár-szerep vizsgálata

- az európai tanár

- önfejlesztés a tanítási gyakorlat során

- mentorképzés, a koordinátori tevékenység és a tanárképzési gyakorlatok osztálytermi kutatása

 

Oktatási, továbbképzési programok:

- Idegen nyelvi mérés (idegen-nyelv szakos tanárok továbbképzése a nyelvi mérés, értékelés és vizsgáztatás területén)

 

Konferenciák, tudományos rendezvények szervezése:

- "Mentorszerepek a pedagógusképzésben" országos konferencia, 2004. június

- "A hazánkban kevésbé gyakran tanított nyelvek helyzete" országos konferencia, 2004. augusztus

- "Óvódás- és kisiskoláskorú gyermekek nyelvtanulása" országos konferencia, 2004. november

- HUSSE, 2005. január

- "The content and methodology of training teachers to use children's literature in teaching TEFL to young learners" nemzetközi workshop, 2005. február

- "Mentoring in pre- and in-service teacher education" nemzetközi konferencia, 2005. május

- Nemzetközi Nyelvészeti Konferencia, 2005. tavasza