Előző fejezet Következő fejezet

JEGYZETEK

 

 1. Nagy Pál: A helyi közigazgatás fejlődése a mai Maros megye területén. A Népújság Évkönyve 2001-re. Marosvásárhely, 2000. 83-87.
 2. Bíró Donát: Szászrégen és vidéke. Barangolás a Székelyföldön. Maros megye. Szerkesztette: Bálás Árpád. Csíkszereda, 1999. 107.
 3. Kepecs József: Erdély településeinek nemzetiségi (anyanyelvi) megoszlása (1850-1941). Budapest, 1991. 428.
 4. Kepecs 1991. 427.
 5. Pál-Antal Sándor: A Székelyföld és városai. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. 291-294;-  Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája. I. Budapest - Csíkszereda, 1998. 301.
 6. Bíró Donát: Adalékok Régen monográfiájához. Marosvásárhely, 1993. 5.
 7. Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. Budapest. V. k. 1913. 640.
 8. Csánki V. 1913. 641.
 9. Palkó Attila: Magyaró. Egy Felső-Maros menti falu évszázadai. Bukarest, 1995. 20-21.
 10. Palkó 1995. 21.
 11. I.m. 22-23.
 12. I. m. 16-17.
 13. I. m. 19.
 14. Suciu, Coriolan: Dictionar istoric al localitátilor din Transilvania. II. Bucuresti, 1968. 74.
 15. Suciu: I. H.
 16. Varjú Elemér: Oklevéltár a Tomaj-nemzetségbeli Losonczi Bánffy család történetéhez. I. k. 1214-1457. Budapest, 1908. 3-6. -Documente privind Istoria Romániei. Seria C Transilvania. I. 1075-1250. Bucuresti, 1951. 232-234.  - Ádám Dankanits: Cele mai vechi documente referitoare la pártile Muresene. Studii si materiaie. III-IV. Tg. Mures, 1972. 159-165.
 17. Anjou-kori Okmánytár. VII. Budapest, 1920. 113-114.
  -  Documenta Romaniae Historica. Seria C Transilvania. XI. 1356-1360. Bucuresti, 1981. 255.
 18. Urmánczy Nándor: Szászrégen és vidéke. Erdély. 1896. 1-2 sz. 84.
 19. Thomas Nágler: Asezarea sasilor tn Transilvania. Bucuresti, 1981. 274.
 20. Léstyán Ferenc: Megszentelt kövek. I. Kolozsvár, 2000. 180.
 21. Csánki V. 1913. 682.
 22. Bíró Donát: Adatok a szászrégeni magyar nyelvű oktatás történetéhez. A Maros megyei magyarság történetéből. Szerkesztette: Pál-Antal Sándor  - Dr. Szabó Miklós. Marosvásárhely, 1997. 181.
 23. Uo.
 24. Gernot Nussbácher: Diplomatarium Regnense (1228-1585). Reghinul cultural. Studii si articole. V. Reghin, 2001. 60-61.
  -  Palkó 1995. 29, 46.
 25. Palkó 1995. 31.
 26. Bíró D. 1993. 55.
 27. Léstyán I. 2000. 182.
 28. Palkó 1995. 33.
 29. Uo.
 30. Sebestyén Mihály: Erdélyi fejedelmek. Marosvásárhely, 1993. 51.
 31. Nemzeti Politikai Hírlap. 16. sz. 1848. V. 26., 61.
 32. Ernst H. Philippi - Wigant Weltzer: Sachsisch-Regen die Stadt am Berge.
  Bochum, 1991. 297.
 33. Bíró Donát: A helytörténeti elemek felhasználásának lehetőségei a tanulók hazafias nevelésének folyamatában. I. Fokozati szakdolgozat. 1981. 42. Kézirat a szerző (B. D.) tulajdonában.
 34. I. m. 43.
 35. Uo.
 36. Palkó 1995. 46-47. - Thirring Gusztáv: A magyar városok statisztikai évkönyve. Budapest, 1912. 124.
 37. Schmidt Imre: Szászrégen város története. Szászrégen, 1941. 36.
 38. Bíró D. 1993. 11.
 39. Uo.
 40. Uo.
 41. Schmidt 1941. 44.
 42. BíróD. 1993. 23.
 43. I. m. 9.
 44. Egyed Ákos: Város, falu, civilizáció. Bukarest, 1981. 272.
 45. Bíró D. 1993. 32-33.
 46. A marosvásárhelyi Kereskedelmi és Iparkamara jelentése az 1891-ik évben. Marosvásárhely, 1892. 67.
 47. MvKIJ 1895. 86.
 48. MvKIJ 1906. 55.
 49. Szabó Mihai: Reghinul tntre cele doua rázboaie mondiale. Marisia. IX. Tg. Mures, 1979. 557.
 50. MvKIJ 1891. 88.
 51. Urmánczy Nándor: I. m. 85.
 52. Szabó Mihai: I. m. 559.
 53. Erdélyi és Bánáti Közgazdasági Lexikon. Nagyvárad, é. n. 329.
 54. Friedrich Schön: Catastrul numerelor de case si dosarul adreselor orasului Reghinul-Sásesc. 1924. 63.
 55. Szabó Mihai: I. m. 558-559.
 56. Thirring Gusztáv: A magyar városok statisztikai évkönyve. Bp., 1912. 314.
 57. Szabó Mihai: Uo.
 58. Friedrich Schön: I. m. 59.
 59. Uo.
 60. Friedrich Schön: I. m. 70.
 61. Thirring 1912. 314.
 62. E. H. Philippi - W. Weltzer 1991. 397.
 63. Ioan Chiorean: Scoala oráseneascá din Reghin in contextul invátámántului umanist din Transilvania. Reghinul cultural II. Studii §i Articole. Reghin, 1990. 8.
 64. Bíró D. 1997. 12.
 65. Uo.
 66. Albu Nicolae: Istoria invátámántului románesc din Transilvania pina la 1800. Blaj, 1944. 254.
 67. A Szászrégeni Ág. Ev. Német Koedukációs Algimnázium Évkönyve az 1941- 42-es iskolai évről. 1-19.
 68. A Szászrégeni Római katolikus Koedukált Gimnázium Evkönyve az 1941- 42-es iskolai évről. 3-9.
 69. Bíró D. 1997. 140.
 70. E. H. Philippi - W. Weltzer 1991. 245.
 71. I.m. 243.
 72. Bíró D. 1993. 45, 65.
 73. Thirring 1912. 516.
 74. A Szászrégeni Magyar Polgári Dalkör 1883. dec. 26-i jegyzőkönyve.
 75. Az SzMPD 1912. évi tevékenységéről szóló jegyzőkönyv.
 76. Ellenzék, XIII. évf. 135. sz. 1925. szept. 5.
 77. Magyar Dal, 1929. 5. sz. 5.
 78. Magyar Dal, 1931. 78. sz. 7.
 79. A Romániai Magyar Dalosszövetség Értesítője a tagegyesületek részére. 1938. jan.-december. 12.
 80. Magyarországi művészet 1300-1470 között. Bp., 1987. 306-307.
 81. Müller Gusztáv: A szászrégeni ev. (lutheránus) templom műemlékértékéről. Kézirat a szerző (B. D.) tulajdonában.
 82. Schmidt 1941. 13-14.
 83. Léstyán I. 2000. 181.
 84. Schmidt 1941. 19-20.
 85. Bíró Donát: Szászrégen műemlék jellegű templomai. Művelődés, XXXIX. évf. 1990. jún.-júl.
 86. Koszta István: Magyarrégen eredete és a magyarrégeni református egyházközség áttekintő története. Szászrégen, 1941. 7.
 87. Koós Ferenc: Életem és emlékeim. 1828-1890. I. Brassó, 1890. 82-83.
 88. A SzRKKG Évkönyve (1941-42). 3-9.
 89. Uo.
 90. Bíró D. 1997. 17.
 91. Schmidt 1941. 17, 29.
 92. Hankó Vilmos: Székelyföld. Kolozsvár, 1896. 334-335.
 93. Magyarország népessége a Pragmatica Sanctio korában (1720-1721). Bp., 1896. 214.
 94. Danyi Dezső - Dávid Zoltán: Az első magyarországi népszámlálás (1784- 1787). Budapest, 1960. 356-357, 358-359.
 95. Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája. I. Budapest-Csíkszereda, 1998. 309.
 96. Uo.
 97. Recensámántul generál al populatiei Romaniei din 29. dec. 1930. II. 290.
 98. Varga I. 1998. 310.
 99. Uo. Ezen az oldalon találhatók az 1992-es népszámlálás adatai is.
 100. Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. I. Budapest, 1988. 47.
 101. Suciu I. 1967. 23.
 102. Csánki V. 1913. 691.
 103. Csánki: Uo. - Léstyán I. 2000. 151.
 104. Léstyán: Uo.
 105. Bíró D. 1997. 18. - Léstyán I. 2000. 180.
 106. Szirmai Béla: Abafája. Kézirat a régeni római katolikus parókia irattárában.
 107. Szirmai: I. m.
 108. Palkó 1995. 22.
 109. Léstyán I. 2000. 151.
 110. BíróD. 1993. 76.
 111. Szabó György: Abafáji Gyulay Pál. Budapest, 1974. 52-53.
 112. Székelyföld 1941. 166.
 113. Szirmai: /. m. Szirmai Bélának az Abafájáról szóló rövid történeti áttekintése, a római katolikus templomról és a kolozsmonostori apátságról írt részek mellett, tartalmazza az abafáji Huszár család áttekintő történetét is. Innen kölcsönöztem a Huszár család egyes tagjaira vonatkozó adatokat.
 114. Tófalvi Zoltán: 1956-os koncepciós per Erdélyben. A Maros megyei magyarság történetéből. Marosvásárhely, 1997. 279.
 115. Keresztes Gyula: Maros megyei kastélyok és udvarházak. Mv., 1995.24-25.
 116. „Uram Segély!", A görgényi református egyházmegye évkönyve, 1938. 17-18.
 117. Pallós 1896. 93-95.
 118. Pu§ca§ Gavril: Monográfia Scolii Gen. Nr. 4. Reghin-Apaiina. Kézirat a Petru Maior városi könyvtárban.
 119. Pallós 1896. 93.
 120. Puscas: I. m.
 121. MStK. XV. k. Első rész, 666.
 122. MStK XV. 667.
 123. Magyarország 1720-21. 414.
 124. Danyi - Dávid 1960. 352-353.
 125. Varga I. 1998. 310.
 126. Kiss FNESZ II. 1988. 393.
 127. Kelemen Lajos: Radnótfája története. Erdélyi Múzeum, XLVII. (47) k. 4. füzet. Új évf. XIII. Kolozsvár, 1942. 493.
 128. Uo.
 129. Léstyán I. 2000. 178.
 130. Uo.
 131. Kelemen 1942. 497.
 132. Bíró D. 1993. 82.
 133. Kelemen 1942. 494-495.
 134. Uo.
 135. Emlékkönyv Radnótfája református templomának 100 éves jubileumára. Szerkesztette: Lakatos Péter. Kolozsvár, 1996. 11. Az Emlékkönyv Kele- men Lajosnak Radnótfájáról írt monográfiáját és egyéb írásokat tartalmaz.
 136. Uo.
 137. Uo.
 138. Magyarország 1720-21. 214.
 139. Faluvégi Ilona Emese: Régen szellemi élete, iskolázásának története. Szakdolgozat a szerző (FIE) tulajdonában.
 140. Kelemen 1942. 499.
 141. Emlékkönyv, 21, 25, 27.
 142. Kelemen 1942. 498-499.
 143. MStK XV. k. 1897. 666.
 144. MStK 667.
 145. MStK I.668.
 146. Danyi - Dávid 1960. 352-353.
 147. Varga I. 1998. 310-311.
 148. Kiss FNESZ II. 1988. 100.
 149. Roska Márton: Székelyföld őskora. Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum 50 éves jubileumára. Sepsiszentgyörgy, 1929. 290-291.
 150. Suciu II. 1968. 153.
 151. Csánki V. 1913. 703.
 152. DIR XIV. C. III. 127.
 153. Keresztes Gyula: A régi református templom Marosfelfalun. Népújság, XLIX. évf. 168. (13692.) sz. 1997. aug. 30.
 154. Keresztes Gyula: A régi református templom Marosfelfalun. Népújság, XLIX. évf. 178. (13709.) sz. 1997. szept. 13. Ebben az Árpád-kori templomban teljesített lelkészi szolgálatot 1892 és 1898 között Szabolcska Mihály (1862-1930) pap-költő, akinek 1891 és 1921 között tíz verses- és egy prózai kötete jelent meg. Sz. M. tagja volt a Kisfaludy Társaságnak, a Magyar Tudományos Akadémiának; a Petőfi Társaságnak pedig tiszteletbeli tagja. (Erdélyi monográfia. Szerk.: Várady Aladár és Berey Géza. Satu- Mare, 1934. 483.)
 155. Léstyán I. 2000. 167-168.
 156. Palkó 1995. 152.
 157. Pallós 1896. 138-140.
 158. Uo.
 159. MStK Első rész. 1897. 670.
 160. Magyarország 1720-21. 214.
 161. Danyi - Dávid 1960. 352-353.
 162. Kepecs 1991. 429.
 163. Varga I. 1998. 453.
 164. I.m. 566.
 165. Suciu I. 1967. 365.
 166. Csánki V. 1913. 719.
 167. Varga I. 1998. 453.
 168. Suciu I. 1967. 106.
 169. Csánki V. 1913. 743.
 170. Léstyán I. 2000. 168.
 171. Uo.
 172. Bíró Donát: A marosvécsi vár és gazdái. Művelődés. XLI. évf. 1992. május, 38-39.
 173. Keresztes Gyula: A marosvécsi református templom. Népújság, L. évf. 119. (13906.) sz. 1998. I. 20.
 174. Palkó 1995. 152.
 175. Szentgyörgyi László: Falu a várkastély tövében. Erdélyi Napló, XI. évf. (500.) sz. 2001. április.
 176. MStK Első rész. 1897.670.
 177. Danyi - Dávid 1960. 360-361.
 178. Kepecs 1991. 430.
 179. Varga I. 1998. 344.
 180. I. m. 499.
 181. Suciu I. 1967. 303.
 182. Csánki V. 1913. 709.
 183. Varga I. 1998. 344.
 184. I. m. 345.
 185. A középkorban két ilyen nevű helység volt ezen a tájon, az egyiket Disz nojó, Disznajó vagy Gyisznojó, a másikat Szász-Disznojó, Szász-Disznajó vagy Szász-Gyisznojó néven említik, az utóbbit 1473-ban Kolozs vármegyében. Mindkettő a Losonczi, Bánffy, Dezsőfi, nádasdi Ungor, Báthori, Szász-Disznajó ezenkívül később a Szobi; Disznajó pedig a Bethlen és harinai Farkas családoké is volt. Disznajó helységben 1495-ben a Losonczi Dezsőfi, illetve Bethlen családoknak nemesi kúriájuk volt. Ugyanott szerepel 1508-ban a Bethlen Miklós porkolábja (várnagya), vagyis tisztje is. Úgy látszik, hogy erősség is volt.
 186. A Maros megyei magyarság történetéből. Szerkesztette: Pál-Antal Sándor Dr. Szabó Miklós. Marosvásárhely, 1997. 25.
 187. Léstyán I. 2000. 156.
 188. Csősz Irma: Néphagyományok Disznajón. Marosvásárhely, 1998. 6-7. A kötet történelmi bevezető részének megírásához az adatokat Palkó Attila történész bocsátotta Csősz Irma rendelkezésére.
 189. Palkó Attila: Adalékok a Felső-Maros mente 14-15. századi történetéhez. Művelődés, XLVI. évf. 1994. ápr. 44.
 190. I. m. 43-44.
 191. Csősz 1998. 10-11.
 192. Léstyán I. 2000. 156.
 193. Palkó 1995. 143.
 194. Csősz 1998. 22. - Pallós 1896. 128-129.
 195. Palkó 1995. 152.
 196. Csősz 1998. 22, 32.
 197. Csősz Irma: A Rhédey család története. Szászrégen és Vidéke, 8. sz. 1999. okt. 4.
 198. Danyi - Dávid 1960. 352-353.
 199. Kepecs 1991. 428.
 200. Varga I. 1998. 345.
 201. I. m. 500.
 202. Csánki V. 1913. 708-709.
 203. Suciu I. 1967. 302-303.
 204. Léstyán I. 2000. 152; DIR XIV. C. III. 127, 149, 210.
 205. Csánki V. 1913. 708, 709.
 206. Léstyán I. 2000. 152.
 207. Pallós 1896. 99-101.
 208. Székely Oklevéltár. IV. k. 1264-1707. Szerkesztette: Szabó Károly. Kolozsvár, 1895. 318.
 209. Danyi - Dávid 1960. 352-353.
 210. Kepecs 1991. 428.
 211. Vargái. 1998. 399.
 212. I. m. 533.
 213. Suciu I. 1967. 303.
 214. Palkó 1995. 27.
 215. Csánki V. 1913. 708-709.
 216. Léstyán I. 2000. 157.
 217. Danyi - Dávid 1960. 352-353.
 218. Kepecs 1991. 428.
 219. Varga I. 1998. 399.
 220. I. m. 533.
 221. Csánki V. 1913. 723.
 222. G. Petca: Deleni - vatra de istorie románeascá. Gazeta Reghinului. Anul XII. (124.) Nr. 4-5 aprilie-mai 2001. p. 8.
 223. Danyi - Dávid 1960. 356-357.
 224. Varga I. 1998. 393.
 225. I. m. 533.
 226. G. Petca: I. m.
 227. Pallós 1896. 349-350.
 228. Palkó 1995. 20.
 229. I. m. 26.
 230. Suciu I. 1967. 38.
 231. Léstyán I. 2000. 166-167.
 232. Palkó 1995. 159.
 233. I. m. 148.
 234. I. m. 152.
 235. Zsigmond József: Havasolás. Korunk Évkönyv 1979. Kolozsvár, 1978.214.
 236. Uo.
 237. MStK II. k. 1897. 504.
 238. Danyi - Dávid 1960. 356-357.
 239. Kepecs 1991. 429.
 240. Varga I. 1998. 321-322.
 241. I. m. 486.
 242. Csánki V. 1913. 708.
 243. MStK II. 1897. 504.
 244. Domus Historia - a holtmarosi református parókia irattárában.
 245. Pallós 1896. 186-188.
 246. MStK I. 1897. 670.
 247. I. m. 504.
 248. Danyi - Dávid 1960. 354-355.
 249. Varga I. 1998. 322.
 250. I. m. 486.
 251. I. m. 322.
 252. Csánki V. 1913. 698, 704, 721, 723.
 253. Varga I. 1998. 432-433.
 254. Palkó 1995. 144.
 255. Danyi - Dávid 1960. 352-353.
 256. Kepecs 1991. 428.
 257. Varga I. 1998. 364-365.
 258. Uo.
 259. Kepecs 1991. 429.
 260. Varga I. 1998. 364-365.
 261. Uo.
 262. Palkó Attila: Tutajozás a Maroson. Korunk Évkönyve 1979. Kolozsvár, 1978. 205.
 263. Suciu II. 1968. 71.
 264. Kepecs 1991. 431.
 265. Maros megye. Útikalauz. Csíkszereda, 1999.127. - Varga I. 1998.428-429.
 266. Uo.
 267. Suciu I. 1967. 367.
 268. Kepecs 1991. 431.
 269. Varga I. 1998. 404.
 270. Uo.
 271. Suciu II. 1968. 145.
 272. Kepecs 1991. 429.
 273. Varga I. 1998. 450.
 274. Teodor Chindea - Nicolae Late§: Monografia Gurghiului. Tg. Mure§, 1971. 5.
 275. I. m. 6.
 276. Suciu I. 1967. 275.
 277. Csánki V. 1913. 708, 713, 719, 729; - Suciu I. 1967. 266, 275.
 278. Varga I. 1998. 448-449.
 279. Suciu I. 1967. 314.
 280. Hankó: I. m. 341.
 281. Suciu I. 1967. 275.
 282. Keresztes Gyula 1995. 27.
 283. Jakab Elek: Görgényvár és a görgényi kastély a múltban. Századok, XVII. évf. Budapest, 1883. 325-341, 415-429; - Kelemen 1942. 494-495; - Kiss Gábor: Erdélyi várak, várkastélyok. Budapest, 1987. 306-309.
 284. Erdélyi Országgyűlési emlékek. XI. k. (1649-1658). Budapest, 1886. 106.
 285. A görgényszentimrei római katolikus egyház Domus Historiája. Kézirat (64. o.) a szászrégeni róm. kat. parókia irattárában.
 286. Bíró József: Erdélyi kastélyok. Budapest, 1943. 72.
 287. Keresztes 1995. 28.
 288. T. Chindea - N. Lates 1971. 32.
 289. Domus Historia. 15-16.
 290. T. Chindea - N. Lates 1971. 98.
 291. Szentiváni Mihály: I. m. 83.
 292. T. Chindea - N. Lates 1971. 98.
 293. Kiss Péter (sz. 1907) fazekas 1982-es adatközlése.
 294. Bíró J. 1943. 148.
 295. I. m. 149.
 296. Jakab 1883. 427.
 297. Újfalvi Sándor: Az erdélyi régibb és közelebbi vadászatok és vadak. Bukarest, 1990. 100-102.
 298. Domus Historia, 10-11.
 299. Salamon János (1824-1899) kolozsvári muzsikus, népzenész. Résztvevője volt az 1848-49-es szabadságharcnak. Zenekara a vízaknai csatában (1849. febr. 4.) esett át a tűzkeresztségen. Rákóczi-, Kossuth-, Batthyány-, Klapka-, Hunyadi-indulót játszottak, s néhány éneket (Rákóczi és Berzsenyi siralma, Kossuth Lajos azt üzente, Akkor csinos a bakancsos, Fel, fel vitézek, a csatára, Huszár vagyok, kedves babám, az is maradok, valamint a szabadságharc leverése után - ún. rebellis nótákat, melyekért többször is „vendége" volt a kolozsvári fogdának. 1884 és 1885-ben Rudolf trónörököst és környezetét szórakoztatta a görgényi vadászatokon. (Benkő András: Salamon János (1824-1899). Művelődés, LIII. évf. 2000. január, 21-22.)
 300. Székely Ferenc: Görgényszentimre leírása. 1873. 35. Kézirat a görgényszentimrei református parókia irattárában.
 301. Mit írtak 100 éve a görgényi leány vásárról? szóló írás a Vörös Zászló című Maros megyei újság 1983. május 29. számában jelent meg.
 302. Pallós 1896. 166.
 303. Székely 1873. 52.
 304. Pallós 1896. 166.
 305. T. Chindea - N. Late§ 1971. 150.
 306. Uo.
 307. Pallós 1896. 164-165. - Domus Historia 44.
 308. Pallós 1896. 171.
 309. I. m. 174-175.
 310. T. Chindea - N. Late§ 1971. 156.
 311. Domus Historia; - Marosvidék, XXIII. évf. 49. sz. Marosvásárhely, 1893. okt. 29. 208.
 312. Uo.
 313. Pallós Albert: A görgényszentimrei ev. ref. egyház monográfiája. Protestáns Közlöny, XVII. évf. 34. sz. Kolozsvár, 1887. 305.
 314. T. Chindea - N. Lates, 1971. 179.
 315. Domus Historia, 33.
 316. Székely 1873. 31.
 317. Magyarország 1720-21. 1896. 214.
 318. Danyi - Dávid 1960. 354-355.
 319. Vargái. 1998. 388.
 320. Varga: I. m. 527.
 321. Suciu I. 1967. 266.
 322. Kiss FNESZ I. 1988. 529.
 323. Gálfalvi György: Szülőföldön, világszélen. Bukarest, 1974. 75-80.
 324. Bunta Magda - Katona Imre: Az erdélyi üvegművesség a századfordulóig. Bukarest, 1983. 71.
 325. Szentiváni Mihály: I. m. 83-85.
 326. Uo.
 327. Domus Historia - a szászrégeni róm. kat. parókia irattárában.
 328. Uo.
 329. Pallós 1896. 176-177.
 330. Domus Historia.
 331. Vargái. 1998. 390.
 332. I. m. 528.
 333. Léstyán I. 2000. 137.
 334. Suciu I. 1967. 25.
 335. Léstyán: Uo.
 336. Pallós 1896. 159-160.
 337. Varga I. 1998. 388-389.
 338. Csánki V. 1913. 713.
 339. T. Chindea - N. Lates 1971. 160.
 340. Pallós 1896. 198-199.
 341. Danyi - Dávid 1960. 354-355.
 342. Varga I. 1998. 389.
 343. Uo.
 344. Csánki V. 1913. 723.
 345. T. Chindea - N. Late§ 1971. 159-160.
 346. Pallós 1896. 162.
 347. Danyi - Dávid 1960. 356-357.
 348. Varga I. 1998. 390.
 349. Uo.
 350. Danyi - Dávid 1960. 354-355.
 351. Varga I. 1998. 389.
 352. Csánki V. 1913. 708.
 353. Suciu I. 1967. 290.
 354. Csánki V. 1913. 708.
 355. T. Chindea - N. Lates 1971. 162.
 356. Pallós 1896. 160-161.
 357. Danyi - Dávid, 1960. 354-355.
 358. Vargái. 1998. 391-392.
 359. Kiss FNESZ II. 1988. 33.
 360. Csánki V. 1913. 719.
 361. Suciu I. 1967. 302.
 362. T. Chindea - N. Lates 1971. 160.
 363. Pallós 1896. 215-216.
 364. Danyi - Dávid 1960. 354-355.
 365. Kepecs 1991. 426.
 366. Varga I. 1998. 394.
 367. Varga: I. m. 394-395.
 368. Palkó 1995. 20.
 369. Kiss FNESZ I. 1988. 360.
 370. Csánki V. 1913. 412.
 371. Györffy III. 1987. 373-374.
 372. Léstyán I. 2000. 155. - Györffy III. 1987. 373-374.
 373. Csánki V. 1913. 412.
 374. Uo.
 375. MStK II. 1897. 486. - Pálmay József: Marostorda vármegye nemes családai. Marosvásárhely, 1904. 49.
 376. MStK I. 1897. 660.
 377. Magyarország 1720-21. 1896. 211.
 378. Danyi - Dávid 1963. 360-361.
 379. Varga I. 1998. 333.
 380. I. m. 492.
 381. Palkó 1995. 29.
 382. Csánki V. 1913. 345, 423.
 383. Palkó 1995. 23-26. - Thomas Nágler: Asezarea sasilor in Transilvania. Bucuresti, 1981. 274.
 384. Kiss FNESZ I. 1988. 177.
 385. Györffy III. 1987. 343. - Léstyán I. 2000. 153. - DIR XIV. C. III. 149, 157.
 386. Léstyán I. 2000. 153.
 387. Csánki V. 1913. 345.
 388. Vormair Sz. Matild: Népi s egyházi hagyományok megtartó ereje egy erdélyi multikulturális régióban. Szakdolgozat a szerző (VSz M) tulajdonában.
 389. Györffy III. 1987. 345. - Léstyán I. 2000. 154.
 390. Uo.
 391. Léstyán:I. m. 154.
 392. Györffy: I. m. 378. - Léstyán: I. m. 184.
 393. Léstyán: I. m. 184-185. - DIR XIV. C. III. 126, 158, 209. - Györffy: Uo.
 394. Léstyán: Uo.
 395. MStKI. 1897. 660.
 396. Danyi - Dávid 1960. 352-353.
 397. Uo.
 398. I. m. 360-361.
 399. Kepecs 19991. 403, 405.
 400. Kiss FNESZ I. 1988. 20.
 401. Csánki V. 1913. 693.
 402. Suciu I. 1967. 104.
 403. Csánki: Uo.
 404. A losonczi Bánffyaknak Beresztelkén több mint félezer éve szép birtokuk volt. Egyik tagjuk, br. Bánffy János - Bánffy Ferenc és Zeyk Zsuzsanna fia - az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején Küküllő vármegye főispánja volt. Br. Bánffy János és br. Wesselényi Miklós, gr. Bethlen János és elvbarátaik táborához, az erdélyi szabadelvű ellenzékhez tartozott. Felesége, br. Bánffy Jánosné Wesselényi Józéfa bárónő - a hadadi Wesselényi József és báró Kendeffy Rákhel grófnő leánya -, emlékirat- és naplóíró volt. Bánffy Jánosné emlékiratában tarka képekben vonulnak fel előttünk az osztrák abszolutizmus rab éveiből a néphangulat vonásai, a házkutatások, bebörtönzések, kivégzések, gyújtogatások és fosztogatások. Érzékletes képet fest beresztelki otthonának, a Bánffy-udvarház kifosztásáról. Az emlékiratból nem hiányzik a módos régeni szászok házai felprédálásának bemutatása, Marosvásárhely lakosságának 1848. november eleji megpróbáltatásai sem, mikor Gedeon tábornok seregei feldúlták a főtér környékét. Az emlékirat reális képet fest a korabeli erdélyi állapotokról. Báró Bánffy Jánosné Wesselényi Józéfa Emlékirata 1848-49-i élményeiről Kolozsváron jelent meg, 1931-ben. A régies szöveget Kelemen Lajos rendezte sajtó alá, életrajzot írt elé és jegyzetekkel látta el.
 405. Léstyán I. 2000. 135.
 406. Uo.
 407. Pallós 1896. 113-115.
 408. Bíró Donát: A Beresztelki Református Egyházi Dalkör. Művelődés, XLVI. évf. 1994. 7-8. 24.
 409. MStK XV. k. 1897. 666.
 410. Magyarország 1720-21. 1896. 214.
 411. Danyi - Dávid 1960. 352-353.
 412. Kepecs 1991. 424.
 413. Varga I. 1998. 343.
 414. Uo.
 415. Kiss FNESZ II. 1988. 723.
 416. Palkó 1995. 15-16.
 417. Léstyán I. 2000. 148-149.
 418. Csánki V. 1913. 735.
 419. Uo.
 420. Szentiváni 1986. 39.
 421. MStK II. k. 1897. 504.
 422. Keresztes 1995. 23-24.
 423. Keresztes Gyula: Vajdaszentivány középkori templomáról. Népújság, 1999. nov. 6.
 424. Léstyán I. 2000. 148-149.
 425. Pallós 1896. 378-380.
 426. Uo.
 427. MStKI. 1897. 666-667.
 428. Magyarország 1720-21. 1896. 216.
 429. Danyi - Dávid 1960. 360-361.
 430. Kepecs 1991. 428.
 431. Varga I. 1998. 469.
 432. I. m. 576.
 433. Tonk Sándor: Táj és ember az erdélyi Mezőségen a középkorban. Korunk, 1994. 9. sz. 29-30.
 434. Szabó Miklós: Ember és táj az erdélyi Mezőségen a XVIII-XIX. században. Népújság Évkönyve 2000-re. Marosvásárhely, 1999. 89-90.
 435. Kelemen I. 1977. 191.
 436. Suciu I. 1967. 220.
 437. Hints 1995. 20.
 438. MStK I. 1897. 666.
 439. Kelemen: I. m. 105-106.
 440. Hints: I. m. 21.
 441. Pallós 1896. 336-337.
 442. Kepecs 1991. 427.
 443. Varga I. 1998. 336.
 444. I. m. 494.
 445. Suciu I. 1967. 62.
 446. Hints 1995. 28.
 447. Danyi - Dávid 1960. 352-353.
 448. Báró Bánffy Jánosné Wesselényi Józéfa bárónő Emlékirata 1848-49-i élményeiről. Kolozsvár, 1931. 31.
 449. Kepecs 1991. 413.
 450. Varga I. 1998. 335.
 451. Csánki V. 1913. 741.
 452. Kiss FNESZ II. 1988. 660.
 453. Csánki: Uo.
 454. Léstyán I. 2000. 147. - Hints 1995. 34.
 455. Erdélyi református templomok és tornyok. Kolozsvár, 1929. 14.
 456. Pallós 1896. 373.
 457. MStK XV. k. Első rész. 1897. 666-667.
 458. Magyarország 1720-21. 1896. 214.
 459. Danyi - Dávid 1960. 360-361.
 460. Kepecs 1991. 427.
 461. Varga I. 1998. 469, 576.
 462. Csánki V. 1913. 743.
 463. Kiss FNESZ II. 1988. 705.
 464. Suciu II. 1968. 16.
 465. Csánki: Uo.
 466. Hints 1995. 25.
 467. 467. Pallós 1896. 376-377.
 468. 468.   MStK XV. k. Első rész, 666.
 469. 469. Magyarország 1720-21. 1896. 214.
 470. Danyi - Dávid 1960. 360-361.
 471. Kepecs 1991. 428.
 472. Varga I. 1998. 370, 516.
 473. Palkó 1995. 21.
 474. Kiss FNESZ II. 1988. 69.
 475. Csánki V. 1913. 33-34.
 476. Kelemen I. 1977. 204.
 477. I. m. 204-205.
 478. Léstyán I. 2000. 165. - Documente XIV. C. III. 125, 179, 196.
 479. Uo.
 480. Kelemen I. 1977. 203.
 481. Keresztes Gyula: A magyarfülpösi középkori templom. Népújság, LI. évf. 72. (14125) sz. 1999. március 27.
 482. Kelemen I. 1977. 53.
 483. Kelemen: I. m. 241-242.
 484. Magyar Országos Levéltár. Erdélyi Országos Kormányhatósági Levéltárak. F. 50, 36/2. 1750. Magyarfülpös.
 485. MOLS, EOKL, F. 391. 1767. Magyarfülpös.
 486. Magyarfülpös - 6244/1786.
 487. Magyarfülpös - Román Nemzeti Levéltárak, Marosvásárhelyi Igazgatósága. MFR 578, 523-539. 1820.
 488. Magyarfülpös - 1831. MOL, EOKL. F. 392/1831. A levéltári adatokat Dr. Szabó Miklós tudományos kutató bocsátotta rendelkezésemre, melyekért köszönetet mondok ez alkalommal is.
 489. Magyarország 1720-21. 1896. 215.
 490. Danyi - Dávid 1960. 356-357.
 491. Kepecs 1991. 426, 499.
 492. Varga I. 1998. 343.
 493. Suciu I. 1967. 239.
 494. Léstyán I. 2000. 161.
 495. Uo.
 496. Uo.
 497. Uo.
 498. Csánki V. 1913. 704-705.
 499. Hints 1995. 5.
 500. Uo.
 501. Danyi - Dávid 1960. 358-359.
 502. Kepecs 1991. 403.
 503. Varga I. 1998. 343, 499.
 504. Palkó 1995. 22.
 505. Jánó 1994. 3.
 506. I. m. 5-6.
 507. I.m. 9.
 508. Kelemen I. 1977. 68-69.
 509. Kun László: A tancsi iskola története. Tancs művelődéstörténete. Sepsiszentgyörgy, 1994. 27-31.
 510. Kun: I. m. 24.
 511. Danyi - Dávid 1960. 360-361.
 512. Kepecs 1991. 405.
 513. Varga I. 1998. 369-370, 515-516.
 514. Suciu I. 1967. 226.
 515. Csánki V. 913. 348.
 516. MStK II. k. 1897. 496.
 517. Danyi - Dávid 1960. 352-353.
 518. Kepecs 1991. 403.
 519. Varga I. 1998. 369-370, 515-516.
 520. Uo.
 521. Csánki V. 1913. 725. - Suciu II. 1968. 37.
 522. Léstyán I. 2000. 143.
 523. Uo.
 524. Uo.
 525. Székelyföld, 1941. 193.
 526. Léstyán: Uo.
 527. Csánki V. 1913. 725.
 528. Pallós 1896. 350-351.
 529. Uo.
 530. MStK II. k. 1897. 502.
 531. Danyi - Dávid 1960. 358-359.
 532. Kepecs 1991. 427.
 533. Varga I. 1998. 425, 550.
 534. Danyi - Dávid 1960. 354-355.
 535. Varga I. 1998. 476, 550.
 536. Suciu II. 1968. 34.
 537. Uo.
 538. Csánki V. 1913. 717.
 539. Gábor Attila: Körtvélyfája. Népújság, LIII. évf. 124. (14784.) sz. 2001. május 31.
 540. MStK II. k. 1897. 502.
 541. M. St. K. XV. k. Első rész, 666.
 542. MStK Első rész. 1897. 668.
 543. Keresztes Gyula: Körtefája református temploma és haranglába. Népújság, L. évf. 236. (14023.) sz. 1998. november 21.
 544. Pallós 1896. 212-213.
 545. Danyi - Dávid 1960. 354-355.
 546. Kepecs 1991. 426.
 547. Varga I. 1998. 386, 526.
 548. Suciu I. 1967. 268-269.
 549. Csánki V. 1913. 706.
 550. Kelemen II. 1982. 302.
 551. Bíró József: Erdélyi kastélyok. Budapest, 1943. 66-69, 73, 92. - Keresztes Gyula: Maros megyei kastélyok és udvarházak. Marosvásárhely, 1995.22. - Bíró Donát: Teleki-kastélyok a Maros mentén. Művelődés, XLI. évf. 1992. január. 41-44.
 552. Keresztes Gyula: A gernyeszegi református templom. Népújság, L. évf. 200. (13987.) sz. 1998. okt. 10.
 553. Uo.
 554. Danyi - Dávid 1960. 354-355.
 555. Kepecs 1991. 424.
 556. Varga I. 1998. 384, 525.
 557. Kiss FNESZ II. 1988. 76.
 558. Csánki V. 1913. 726; - Suciu II. 1968. 40.
 559. Léstyán I. 2000. 140.
 560. Csánki: Uo.
 561. Pálmány: I. m. 80.
 562. MStK II. 1897. 502.
 563. Léstyán: Uo.
 564. Pallós 1896. 225-226.
 565. Danyi - Dávid 1960. 356-357.
 566. Varga I. 1998. 386.
 567. Kiss FNESZ I. 1988. 422.
 568. Csánki V. 1913. 697. - Suciu II. 1968. 28.
 569. Csánki: Uo.
 570. MStK II. 1897. 502.
 571. Magyar református templomok. Főszerkesztő: Kováts J. István. Budapest, 1942. 655.
 572. Pallós 1896. 132-134.
 573. Uo.
 574. Danyi - Dávid 1960. 352-353.
 575. Varga I. 1998. 386.
 576. Kiss FNESZ II. 1988. 101.
 577. Suciu I. 1967. 301.
 578. MStK II. k. 1897. 502.
 579. Pallós 1896. 245.
 580. Magyar református templomok. Bp., 1942. 657.
 581. Danyi - Dávid 1960. 356-357.
 582. Varga I. 1998. 384.
 583. Suciu II. 1968. 186.
 584. Danyi - Dávid 1960. 360-361.
 585. Varga I. 1998. 387.
 586. Suciu I. 1967. 411.
 587. Danyi - Dávid 1960. 356-357.
 588. Varga I. 1998. 385.
 589. Suciu I. 1967. 411.
 590. Danyi - Dávid 1960. 354-355.
 591. Varga: Uo.
 592. Suciu I. 1967. 307.
 593. Pallós 1896. 207.
 594. Danyi - Dávid 1960. Uo.
 595. Varga: Uo.
 596. Kiss FNESZ I. 1988. 75.
 597. Csánki V. 1913. 696.
 598. Uo.
 599. Léstyán I. 2000. 135.
 600. A szászrégeni róm. kat. egyház Domus Historiája az 1916-1945 közötti
  évekre. A régeni kat. plébánia irattárában.
 601. Pallós 1896. 219-221.
 602. Székelyföld írásban és képben. Szerkesztő: Dávid József, Bp., 1941. 167.
 603. Danyi - Dávid 1960. 356-357.
 604. Kepecs 1991. 423.
 605. Varga I. 1998. 338-339.
 606. Suciu I. 1967., II. 1968. 67.
 607. Danyi - Dávid: Uo.
 608. Kepecs 1991. 424.
 609. Varga: Uo.
 610. Csánki V. 1913. 712.
 611. Suciu I. 1967. 122-123.
 612. Danyi - Dávid 1960. 354-355.
 613. Kepecs 1991. 425.
 614. Varga: Uo.
 615. Csánki V. 1913. 722.
 616. Suciu I. 1967. 414.
 617. Danyi - Dávid 1960. 356-357.
 618. Varga: Uo.
 619. Suciu II. 1968. 170.
 620. Danyi - Dávid 1960. 358-359.
 621. Varga: Uo.
 622. Suciu II. 1968. 130.
 623. Danyi - Dávid: Uo.
 624. Varga: Uo.
 625. Suciu I. 1967. 141.
 626. Uo.
 627. Danyi - Dávid 1960. 352-353.
 628. Kepecs 1991. 423-424.
 629. Varga I. 1998. 350-351.
 630. Csánki V. 1913. 723.
 631. Suciu II. 1968. 220.
 632. Uo.
 633. Danyi - Dávid 1960. 352-353.
 634. Kepecs 1991. 424.
 635. Vargái. 1998. 351.

 

  
Előző fejezet Következő fejezet