K?etkez?fejezet

Függelék

 

I. Jeles zabolaiak

Bethlen Miklós. Erdély egyik leggazdagabb és legnagyobb múltú családjának sarja 1642-ben született. Apja, Bethlen János, a fejedelemség kiemelkedő politikusa, kancellár és történetíró, aki nagy gondot fordított fiának neveltetésére. Bethlen Miklós Gyulafehérváron, majd Kolozsvárt tanult, ahol Apáczai Csere János tanítványa, később bejárta Nyugat-Európát. Tanulmányait Angliában, Hollandiában és Olaszországban folytatta. Megfordult Oxfordban s II. Károly király udvarában. Ezután Párizsban tartózkodott, ahol személyesen találkozott Colbert-rel.

Hazaérkezése után bekapcsolódott Erdély politikai életébe. Az irodalmat és a művészetet kedvelő, érzékeny protestáns főurat elismerték, magas állami tisztségeket viselt. A maga által tervezett bethlenszentmiklósi kastélyában számtalan külföldi vendéget fogadott. Zabolán kérte feleségül Kun Ilonát, akinek örökségét, a Basa-udvarházat szintén ő újíttatta fel és szépítette a XVII. század végén.

Sohasem titkolta ellenszenvét a Habsburg-ház és a római katolikus egyház iránt. Huszonkét éves korában éppen Zrínyi Miklós udvarában vendégeskedett, amikor a nagy hadvezér életét veszítette a Muraközben: egy vadkan megölte. Erdély korabeli arisztokratái közül Bethlen őrizte leghűségesebben az önálló és független államiság eszméjét. Jelentős része volt abban, hogy a XVII. század végén az osztrákok Erdélyt mint különálló egységet tagolták be az Osztrák Birodalomba.

1690-ben jelentős szerepet játszott a bécsi udvarban a Diploma Leopoldinum elfogadtatásában, amely Erdély politikai jogállását és belső rendjét szabályozta. Ugyanabban az évben az országgyűlés korlátnokká választja, majd 1692-ben Erdély kancellárjának nevezték ki, 1696-ban grófi címet kapott. Amikor a Habsburgok az erdélyi kancellária székhelyét Bécsbe helyezték át, Bethlen rögtön felismerte, hogy voltaképpen Erdély különállóságának és egységének utolsó lehetőségét akarják felszámolni.

A Wesselényi-féle Habsburg-ellenes összeesküvés leleplezése után röpiratban tájékoztatta az európai közvéleményt a magyarországi helyzetről. II. Rákóczi Ferenc szabadságharca idején álnéven emlékiratot adott ki. Egyik elkobzott röpirata miatt 1704-ben hazaárulás vádjával Rabutin osztrák generális parancsára letartóztatták. Nagyszebenben, Eszéken, majd Bécsben raboskodott. Életútját és Erdély korabeli történetét Önéletleírásában (1708–1710) örökítette meg. Szabadságát 1714-ben nyerte vissza, de akkor már nem kívánkozott haza Erdélybe. Felesége és gyermekei, egymást váltva a császárvárosban laktak vele 1716-ban bekövetkezett haláláig.

Mikes Kelemen. A magyar prózairodalom első jeles alakja. A zabolai előnevet használó Mikes Pál és Thorma Éva zágoni udvarházban született 1690 augusztusában. Édesapja részt vett a Thököly Imre vezetette szabadságharcban. A császári seregek 1690. október 25-én a Bodzai-szoroson keresztül Havasalföldre űzték a nemrég megválasztott fejedelmet, Apafi Mihályt, akit Mikes Pál is követett. Thököly 1690 késő őszén azzal a feladattal küldte be Erdélybe a háromszéki főembert, hogy onnan verje ki a németeket. Mikes Pál kisebb csapat élén egy novemberi éjszakán rajtaütött a Zágonban lakó, osztrákokhoz hű családokon, többet lemészárolt és kirabolt. A véres események után Mikes visszatért a Havasalföldre, ahol a vajda emberei elfogták, átadták az osztrákoknak, és azok különös kegyetlenséggel kivégezték.

A zágoni dúlásban kárt szenvedett családok beperelték Mikes Pál örökösét, Mikes Kelement, akinek háromszéki vagyona akkor húszezer forint volt, mintegy kilencszáz ökör ára. A kárvallottak és a meggyilkoltak utódai megnyerték a pert, és 1691-ben elkobozták Mikes Pál birtokait. Zágoni jószágát és udvarházát a Szentkereszti család kapta meg.

 

Mikes Kelemen megözvegyült édesanyja a kárvallottak folytonos zaklatásai miatt kisfiával együtt biztos menedéket talált sógoránál, Mikes Mihálynál, zabolai udvarházában, ő a kurucok oldalán vett részt a szabadságharcban. A protestáns hitű Bethlen Druzsina, Mikes Mihály felesége, Bethlen Farkas kancellár és történetíró leánya pártfogásába vette sógorának árván maradt, református vallású gyermekét. Édesanyja hamarosan újból férjhez ment. Mostohaapjának hatására Kelemen áttért a római katolikus hitre. Iskolai tanulmányait 1702–1707 között a jezsuiták kolozsvári gimnáziumában végezte, ahonnan 1707 tavaszán belépett a II. Rákóczi Ferenc fejedelem által kiválasztott száz ifjú erdélyi magyar nemes társaságába. Előbb apródként él Rákóczi szűkebb környezetében, majd a szabadságharc leverése után a fejedelem bizalmasaként hűségesen követi urát a bujdosásba.

A fiatal Mikes Franciaországban megismerkedett a rokokó irodalom legújabb műveivel. Rákóczit Törökországba is követte, ahol hűséggel kitartott rajongott fejedelme mellett. Kényszerű utazásaik, vándorlásaik és rodostói száműzetésük közben sokat olvasott, élményeit és gondolatait a rokokó stílusban alkotott, Törökországi levelek című művében örökítette meg. Ezzel kiemelkedő szerepet játszott a magyar prózanyelv megteremtésében. Amikor élete végén leveleket küldhet Erdélyben élő rokonainak, befejezi Leveleskönyvét. Mikes Kelemen az első hazaküldött levelét 1759. január 5-én címezte meg Zabolán élő rokonának, Mikes Mihály fiának, Mikes Istvánnak. Hálával gondolt háromszéki nagybátyjának és feleségének egykori önzetlen támogatására, és a levélre saját nevét zabolai Mikesnek írta. Mielőtt választ kaphatott volna, 1761. október 2-án Rodostóban pestisben elhunyt.

Mikes Kelemen. Gróf Mikes István és báró Orbán Klára fia 1820. december 3-án született a mezőségi Széken. Tanulmányait Kolozsvárt, a királyi líceumban kezdte, majd rövid ideig Marosvásárhelyen volt joggyakornok. A bécsújhelyi katonai akadémián 1837–1842 között tanult, ezután hadnagyként a 4. huszárezrednél teljesített szolgálatot. Hamarosan félbeszakította katonai pályáját, hazatért Erdélybe, ahol birtokain gazdálkodott. Csakhamar bekapcsolódott az erdélyi magyar fiatal nemesek reformmozgalmába, feleségül vette gróf Mikó Rózát. 1848 júliusában nagy szerepet játszott az úgynevezett Kossuth, a későbbi Mátyás huszárezred megszervezésében és vezetésében. Kivételes érdemeiért 1848 októberében századossá, hamarosan őrnaggyá, novemberben ezredessé léptették elő.

Bem József tábornok vezetése alatt 1849. január 21-én részt vett az erdélyi hadjárat legmerészebb vállalkozásában, Nagyszeben ostromában. Az alaposan megerődített szász város elleni támadást heves tüzérségi párbaj előzte meg, eközben zabolai gróf Mikes Kelemen huszár ezredest egy ágyúgolyó megölte. Holttestét szekéren hazaszállították Zabolára, ahol testvére, Mikes Benedek eltemettette. Fémkoporsóját a következő felirat díszítette: „A 15-ik Mátyás Huszár Ezred Alakítója és ezredese, gróf Mikes Kelemen, született 1820-ban, elesett a szabadság és nemzetiségért harczolva Szeben ostrománál. Januárius 21-én 1849.”

Mikes Benedek a haza és a nemzet szabadságáért elesett testvérének csakhamar méltó síremléket építtetett. A második világháború végéig az 1848-as honvéd ezredes zabolai sírhelye zarándokhely volt, ahol minden év január 21-én és március 15-én emlékmisét tartottak a hős emlékére. 1944 őszén, közvetlenül a szovjet és a román csapatok bevonulása után a falubeli csőcselék kifosztotta az elmenekült család kastélyát. Az ezredes síremlékét sem kímélték, aranykereső lázukban felnyitották koporsóját, és a csontjait szétszórták. A meggyalázott és feldúlt síremléket a falu vezetője az 1950-es évek közepén lebontatta, helyét földdel födette. 1997. március 15-én a kastély kertjében kopjafát állítottak gróf Mikes Kelemen 1848-as huszár ezredes és gróf Mikes Ármin (1868–1944) császári és királyi kamarás tiszteletére.

 

Mikes János (1876–1945) a falu méltatlanul elfeledett jeles szülötte. Zabolai gróf Mikes Benedek és a svájci származású Mozer Zsófia fia. Gimnáziumi tanulmányait a jezsuiták kalksburgi iskolájában kezdte, majd az Innsbrucki Egyetemen teológiát végzett, ahol 1916-ban díszdoktorrá avatták. 1899. június 29-én szentelték pappá, ezután Gyergyóalfaluban két évig káplán, majd öt évig plébános. 1906 és 1911 között Székelyudvarhely első papja és Udvarhelyszék huszonnyolc római katolikus egyházközségének főesperese.

Jelentős szerepe volt abban, hogy Székelyudvarhely főterén felépült a római katolikus főgimnázium új épülete. I. Ferenc József császár 1911. november 15-én Mikes Jánost nevezte ki a szombathelyi római katolikus egyházmegye élére. 1912. január 1-jén szentelték püspökké, főpásztori székét január 6-án foglalta el.

Alig harminchat évesen kezdte főpapi pályáját. Már működése kezdetén bevezettette a villanyt a szombathelyi székesegyházba, a püspöki palotába és a szeminárium épületébe. Kezdeményezte, hogy Szent Márton hamvait hozzák haza Franciaországból, ez hamarosan ünnepélyes keretek között meg is történt. Húsznál több új plébániát létesített. Szombathelyi püspöki palotáját értékes bútorokkal, festményekkel és műkincsekkel gazdagította. Az egyházmegye elhanyagolt répceszentgyörgyi nyári rezidenciáját felújíttatta, az első világháború éveiben katonai kórházat rendezett be itt. Többször is meglátogatta a déli fronton harcoló magyar csapatokat.

Az első világháború végén nem engedte szétszóródni a betegek ápolásában döntő szerepet vállaló irgalmas rendi testvéreket, közösségükből Boda János kanonok segítségével megalakította az annunciáta nővérek rendjét. Támogatta az 1918. november 13-án a magyar királyi uralkodói jogainak gyakorlását felfüggesztő IV. Károly visszatérési kísérletét a megcsonkított Magyarországra, illetve akcióját a magyar trón újbóli elfoglalására.

IV. Károly 1920 áprilisában tartózkodott Szombathelyen, ahol Mikes János püspöki palotájában találkozott azokkal a magyar arisztokratákkal, akik támogatták visszatérését. Abban reménykedtek, hogy a király megakadályozza nyugat-magyarországi birtokaik Ausztriához csatolását. Aligha lehetett véletlen, hogy éppen akkor tartózkodott Szombathelyen Teleki Pál miniszterelnök, Grant Schmidt, az antanthatalmak budapesti amerikai megbízottja, valamint Wass József prelátus, kultuszminiszter. A titokban érkezett Károly a püspöki palotából katonatiszti ruhában utazott Budapestre, hogy Horthytól átvegye a hatalmat, a terv azonban nem sikerült.

Mikes János püspök a két világháború között sokat tett egyházmegyéje fejlődéséért. 1923-ban restauráltatta a szombathelyi székesegyházat, a szeminárium épületét korszerűsítette, legtehetségesebb kispapjait nyugati egyetemeken képeztette. 1927-ben az ő elnökletével zajlott a II. egyházmegyei zsinat. Kőszegen fiúinternátust, Zalaegerszegen új templomot és ferences kolostort építetett. Fontos szerepe volt abban, hogy Szombathely több új iskolával gazdagodott.

Támogatta a hazai tudomány ígéretes képviselőit, így például döntő szerepe volt abban, hogy a borostyánkői születésű Almásy László Ede már a 1920-as években megkezdhette afrikai kutatásait. Hozzájárult a kovásznai származású térképész-demográfus Kádár László tudományos munkásságának kiteljesedéséhez is, aki 1933-ban, a negyedik Almásy-expedícióval eljuthatott a Líbiai-sivatagba.

Mikes János püspök szívbetegségére hivatkozva 1935. december 31-én lemondott főpásztori székéből, és visszavonult az egyházmegye répceszentgyörgyi nyaralójába. Közben a pápa, XI. Pius a nyugdíjba vonult püspököt Silimbria címzetes érsekévé nevezte ki. 1945. március 28-án halt meg, a szombathelyi székesegyházban temették el.

 

Mikes Klementina. Gróf Mikes Ármin és gróf Bethlen Klementina lánya. 1897. január 30-án született Zabolán. Tanulmányait szülőfalujában és Budapesten végezte. Kitűnően beszélt magyarul, németül, angolul és franciául. Édesanyjával együtt az első világháború éveiben tevékenyen részt vett az árván maradt kisgyermekek gondozásában, a fronton harcoló kiskatonák támogatásában. 1918. május 4-én házasságot kötött Auersperg Károly ausztriai herceggel. A második világháború végén a kastélyában ideiglenes árvaházat és kórházat rendezett be, később nagy figyelmet fordított az időskorúak ápolására. Szociális és humanitárius munkásságáért Ausztriában több állami és egyházi kitüntetést kapott.

 

Mikes Johanna. Mikes Ármin és Bethlen Klementina lánya. Budapesten született 1911. december 12-én. Zabolán, már fiatal korában megkezdte a néphagyományok összegyűjtését, korának fényképes dokumentálását és egy helyi múzeum szervezését. A kastélykertben felépített úgynevezett svájci villában festett népi bútorokból, régi kerámiákból kiállításokat rendezett. Édesanyjától tanult meg szenvedélyesen fényképezni. Többek között megörökítette a zernyei fűrészüzem, a zabolai Mikes-kastély és számos más udvarház XX. század eleji életét. 1935-ben félszáz nagyméretű, maga készítette fényképfelvételt adományozott a Székely Nemzeti Múzeumnak. Fotói művelődés- és művészettörténeti értékét növeli, hogy az általa megörökített műemlékek, illetve berendezéseik a második világháború végén elpusztultak.

Az 1930-as évektől tudatosan arra törekedett, hogy Zabolán megújítsa a székelyek ünnepi viseletét. 1943. február 27-én a községünkben kötött házasságot gróf széki Teleki Gézával, Teleki Pál miniszterelnök fiával. 1939–1940-ben, majd 1944–1945 fordulóján fontos diplomáciai feladatokat teljesített. Férje a háború végén titokban Moszkvában járt, ahol Magyarország kiugrásának lehetőségeiről tárgyalt a szovjet vezetőkkel. Teleki Géza 1944. december 22. és 1945. november 13. között Magyarország vallás- és közoktatásügyi minisztere. Ezt követően kalandos körülmények között feleségével az Amerikai Egyesült Államokba menekültek, ahol Teleki a Georgetowni Egyetem geológusprofesszoraként működött. Afrika-kutató és természettudós fiával együtt a XX. század végén többször meglátogatta családja ősi kastélyát.

 

Mikó Imre. Hídvégi gróf Mikó György és gróf Mikes Borbála fia. 1805. szeptember 4-én, a zabolai kastélyban született, és már életében Erdély Széchenyijeként emlegették. Fontos szerepe volt az Erdélyi Múzeum Egyesület megalapításában. Kolozsvári nyaralóját ennek az intézménynek adományozta, itt helyezték el az egyesület gyűjteményeit. Kertjében füvészkertet létesítettek.

Mikó Imrének döntő szerepe volt abban, hogy az 1849. január 9-én a magyar szabadságharc ellen küzdő erdélyi román felkelők által elpusztított Nagyenyedi Református Kollégium számára új épületet emeltek. A felégetett bibliotéka pótlására saját könyvtárát ajándékozta az iskolának. Megalapítója a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumnak. Az 1867. évi osztrák–magyar kiegyezés után fontos közéleti tisztségeket töltött be: Magyarország közlekedési minisztere, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja, a Magyar Történelmi Társulat, az Erdélyi Gazdasági Egyesület elnöke, az erdélyi református egyházkerület gondnoka.

Az 1876. szeptember 16-án elhunyt Mikó Imre hatalmas életművet hagyott maga után. Születésének századik évfordulója alkalmával, 1905. szeptember 4-én a zabolai kastély kertjében országos ünnepséget rendeztek, a Székely Mikó Kollégium kezdeményezésére szülőházát emléktáblával jelölték meg. A nagyméretű márványtáblát barbár kezek 1949-ben eltávolították a kastély faláról, és összetörték. A szülőfalu magyar egyházi vezetői közvetlenül az 1989-es romániai események után elhatározták, hogy Mikó Imrének a falu központjában méltó emléket állítanak. 1992. júliusában hatalmas tömeg jelenlétében leleplezték Petrovics István Mikó Imrét ábrázoló mellszobrát. 1997. március 15-én sepsiszentgyörgyi értelmiségiek kezdeményezésére Mikó Imre zabolai szülőházának falára elhelyezték a hajdani emléktábla másolatát.

 

Kováts József 1732-ben született Zabolán. Középfokú iskoláját Marosvásárhelyen, a Református Kollégiumban végezte. Gróf Teleki Sándor ott ismerte meg a kiváló tehetséggel megáldott székely fiatalembert, akit csakhamar saját fia, Sámuel nevelőjévé választott. Kováts József az ifjú Teleki Sámuellel együtt indult Nyugatra. Vándorlásuk során tanulmányokat folytattak Bázelben, Utrechetben és Párizsban. Kováts hazatérte után előbb Székelyudvarhelyen volt tanár, majd 1767-ben megválasztották Nagyenyedre rendes tanárnak, ahol bölcseletet és matematikát tanított.

Nagy gondot fordított a Nagyenyedi Református Kollégium adminisztratív ügyeinek végzésére, bel- és külkapcsolatainak ápolására. A főiskola igazgatójaként elszántan védelmezte intézményét az abszolutista osztrák kormányzattal szemben. Alsórákosi Bethlen Imre, hídvégi Nemes Ádám, hadadi Wesselényi Ferenc halálára filozofikus tartalmú halotti búcsúztatót írt. Magyarra fordította J. G. Krügero Elementa philosophiae naturalis című munkáját, amelyet 1774-ben Kolozsváron nyomtatott ki. Emlékezet köve című, ugyancsak Kolozsvárt 1775-ben megjelent munkájában Dániel István vargyasi nemes vitézi tetteinek állított emléket.

1795-ben bekövetkezett halála előtt vagyonának felét, tizenötezer magyar forintot a nagyenyedi kollégiumnak adományozta, hogy abból vásároljanak jutalomkönyveket a legjobb tanulók számára. A tudós professzor testamentumában jelentős összeget adományozott a zabolai egyháznak is, amelyből – végakarata szerint – a mindenkori oskolamester javára földet vásároltak. Ennek dokumentuma: „Vétetett oktober 3-án 1838-ba nagy Enyedi Professor Kovács Josef úr által hagyományozott 300 ezüst magyar forintokbol az oskola mester számára 3 darab szántófőd, mellyek közül van az…1-ső A Halom határban a Nagy kőnél, Keletről Prov. Vajna Jósef Méltóságos Gyárfás Miklós úr szolgáló embere, Nyugatról az Andrási Antal Úr földei szomszédságokban 7 vékás… 2-ik A Közepső Határban a Gödrös Utnál, Délről prov. Poson Ferencz Mltgs Gyárfás Miklós Úr szolgáló embere, Északról Gy.K. Csekme Sándor szomszédságokban 7 vékás… 3-ik A Csere Mezejében a Patra nevű Hegy oldalán Délről Prov. Vajna Josef, Északrol Prov. Hadnagy Daniel szomszédságokban 6 vékás.”

 

Fejér Miklós. Magyar nyelv és irodalom szakos tanár, tankönyvíró. 1913. november 30-án született Zabolán római katolikus székely gazdacsaládból. Elemi iskoláit szülőfalujában, középfokú tanulmányait előbb Kézdivásárhelyen, majd a csíkszeredai római katolikus főgimnáziumban végezte 1933-ban. Ugyanebben az évben beiratkozott az I. Ferdinánd román királyról elnevezett kolozsvári tudományegyetem magyar–francia szakára.

Már diákkorában bekapcsolódott a Venczel József által vezetett római katolikus kollégiumi mozgalomba. Márton Áron, Erdély római katolikus püspöke nevezte ki a brassói gimnáziumba, 1940-től Székelyudvarhelyen tanított. 1941-től Kolozsvárt oktatott különböző gimnáziumokban. Ugyanabban az évben megnősült, Zsögön Zoltán költő-tanár leányát, Zsögön Paulát vette feleségül, akivel 46 évig élt házasságban. 1949-től a kolozsvári magyar tanítóképző főiskola tanára.

Gazda Ferenccel, Nagy Jenővel, Jócsák Lajossal, Lengyel Katalinnal, Székely Erzsébettel és Antal Árpáddal együtt összeállította a magyar nyelv és irodalom új tanmenetét, és tevékeny részt vállalt több kiváló tankönyv megírásában. 1954-ben Nagy Jenővel együtt kidolgozta a magyar nyelv és irodalom tanításának módszertanát. Az általuk kimunkált programok és tankönyvek, kisebb módosításokkal, 1989-ig használatosak voltak. 1957-ben elkészítették az első erdélyi magyar irodalomelméleti kézikönyvet, és ugyanebben az évben jelent meg Magyar irodalomtörténet című kiadványuk.

Koholt vádakkal 1959-ben letartóztatták, és a Securitate bukaresti börtönébe hurcolták. Itt elsősorban a Venczel Józseffel tartott kapcsolatáról faggatták, akit a Márton Áron ellen szervezett kirakatperben először halálra, majd életfogytiglani börtönre ítéltek. Kiszabadulása után Fejér Miklós igen nehezen kapott munkát, nyugdíjazásáig a legtovább a Kolozsvár melletti Szucság falu iskolájában tanított. 2002. május 5-én Sepsiszentgyörgyön hunyt el..

 

(Bethlen Miklós: Önélet írása. Budapest, é. n. Orbán Balázs: Székelyföld leírása III. Pest, 1869. 136–146. Pálmay József: Háromszék vármegye nemes családjai. Sepsiszentgyörgy, é.n. Veress Dániel: A rodostói csillagnéző. Kolozsvár, 1972. Pósfai János: Titokban jött, töviskoronával távozott. Vas Népe. Szombathely. 1991. március 30. Pozsony Ferenc: Gróf zabolai Mikes Kelemen és az erdélyi Mátyás-huszárezred. Acta II. 1999. Sepsiszentgyörgy, 2000. 69–72. Gál Mária: D. o. kényszerlakhely. Kolozsvár, 1996.)

II. Giorgio Basta katonai összeírása (1602. augusztus 1.)

Az osztrák császár hűségére esketett zabolai nemesek, lófők és szabad székelyek névsora: N. Mikes Sigmond, L. Pal Miklos Gergelj, L. Zabo Jstúan, L. Jllies Gaspar, L. Jllies Jstúan, L. Demes Jstúan, L. Matias Balint, L. Antal Janos Jstúan, L. Kozma Jmre, Z. Mate Peter, L. Kupan Ferenczj, Z. Janos Pal, L. Kúpan Andras, Z. Zabo Miklos, Z. Demes Janos, Z. Cziekne ferenczj, Z. Leöke Mihalj, Z. Sinna Pal, Z. Jakabfj Mihalj, Z. Czieczie Jstuan Jobagj, Z. Kupan Janos, Z. Draga Benedek, Z. Demes Miklos, Z. Demes Leörinczj, Z. Bartos Miklos, Z. Kereztes Jstúan, Z. Veg Janos, Z. Jllies Tamas, Z. Veg Imre, Z. Kúpan Benedek, Z. Bogio Gieorgj, Z. Bogio Jmre, Z. Finna Lazlo, Z. Acziel Janos, Z. Nagj Gergelj, Z. Cziúz Andras, Z. Dobaczj Miklos, Z. Tamas Andras, Z. Zabo Gergelj, Z. Cziekme Ferenczj, Z. Demes Benedek, Z. Zabo Jstúan, Z. Kupan Demeter, D. Haralj Gieorgj, D. Jakabfj Andras, D. Kereztes Mihalj, Z. Kakas Gieorgj Jobagj, Z. Kakas Jstúan Jobagj, D. Antal Janos Balas, Z. Bogio Janos, Z. Bogio Janos a nagiob, Z. Bogio Jstuan, Z. Nagj Mihalj Janos, Z. Nagj Janos, Z. Demeczj Janos, Z. Nagj Janos a nagiob, Z. Loúaz Benedek, Z. Deak Jstúan, Z. Siko Demeter, Z. Hadnagj Janos, Z. Forgaczj Tamas, Z. Gal Lazlo, Z. Retj Jstúan, Z. Feies Balint, Z. Haina Janos a kisseb, Z. Josa Balint, Z. Leök Jstúan, Z. Koczis Mihalj, Z. Mixan Mihalj, Z. Teörek Jstúan, Z. Haina Janos, Z. Bogati Gieörgj, Z. Bogati Lazlo, Z. Bogati Peter, D. Finna Jmre, D. Finna Peter, D. Matias Jstúan, D. Matias Matias, Z. Bogati Peter, L. Mate Tamas, L. Mate Jstuan, Z. Bizak Jmre, Z. Kouaczj Gergelj, Z. Kerestelj Janos, Z. Zakaczj Mihalj, Z. Louaz Jstúan, Z. Botos Tamas, Z. Kozma Miklos, Z. Barta Andras, Z. Kakas Jstúan Jobagj.

III. Zabolai gyalogok 1604. évi összeírása

Dessö Tamas, Chette Ballas, Jlles Tamas, Hajda Jannos, Demechy Tamas, Chjuz Andras, Bogatty Petter, Zabo Andras, Doboly Myhalj, Chekme Ferency, Crestely Jannos, Zabo Miclos, Louaz Gyorgj, Zabo Balljnt, Gaspar Tamas.

IV. Bethlen Gábor által elrendelt összeírás (1614. február 17.)

Zabolai főnépek, lófők, gyalog puskások, szabadosok, jobbágyok, zsellérek és szolgák. Nobiles: Bassa Peter, Mikes Sigmond. No. 2 Primipili: Pal Miklos Janos, Nemere Andras, Mate Peter, Mate Balint, Matias Janos, Mate Jstwan, Zeóke Janos, Demes Jstwan, Jlljes Gaspar, Jlljes Jstwan, Jlljes Balint, Jlljes Ferencz, Chiomos Janos, Antal Janos Balas, Kozak Balasnak kis fiaj, Kupan Ferencz meg holt, leania vagion. No. 16. Pedites pixidarii: Finna Peter, Petki idejbelj, Finna Mihalj, Petki idejbelj. Jlljes Miklos, Petki idejbelj. Jlljes Tamas, Petki idejbelj. Pincze Gergely, Petki idejbelj. Janos Pal, Petki idejbelj. Matias Jstuan regi Dr., Louon Zolgal. Matias Mikloc regi Dr., Zegin. Mia Zolga. Finna Pal, Petki idejbelj. Cziazar Lazlo regi D. Mate Janos regi. Jakafi (!) Andras regi. Jakafi Mihalj, Petki idejbelj. Kupan Balas, Petki idejbelj. Finna Jmreh, Petki ideibelj. Csekme Ferencz, Petki ideibelj. Czekme Janos, Petki ideibelj. Demes Janos, Petki idejbelj. Kupan Pal, Petki idejbelj. Kozma Ferencz, Petki idejbelj. Kozma Jstuan, Petki idejbelj, puer. Demes Peter puer, regi D. Geórgy Jstuan, Petki ideibelj. Nagy Demeter, Petki idejbelj. Bogati Lazlo, Petki idejbelj. Kozma Miklos, Petki ideibelj. Kozma Jmreh fia, puer, Petki idejbelj. Demes Janos fia, puer, Petki idejbelj. Balint Kouacz, Petki idejbelj. Haraly Mihalj regi. Georgi Miklos Geórgy, Petki idejbelj. Kereztes Peter, Petki idejbelj. Zabo Miklos, Petki idejbelj. Kereztes Mihalj regi D. Cziazar Mihalj, Petki idejbelj, Zolga. Antal Janos Jstuan regi D., louon Zolgal. Jlljes Peter regi D uolt, meg holt, leania marat. Geóttfi Janos D., Zegin. mia Zolga. Hadnagi Janosnak kis fia. Czekme Ferenczne relicta. No. 40. Az Petkj idejbeljieknek leuelek uagion. Libertini: Zabo Janos maior, louon Zolgal. Czekme Miklos. Finna Balas Dra. keózt Zolgalt, liber. Finna Ferencz Drab. keozt Zolgal, liber. Finna Georgi, Drab. keozt Zolgal, liber. Finna Mihalj louon Zolgal. Jakafi Janos. Bogati Miklos puer, Zegin. mia Zolga. Aczel Jstuan czionka. Kupan Andras minor, Zegin. mia Zolga. Balogh Jstuan. Zeóke Mihalj meg holt, lenia vagion. Zeóke Miklos Zegin, mia elbudosott. Kupan Andras maior, louon Zolgal, libertinus. Kozma Janos louon Zolgal, libertinus. Kozma Jmreh louon Zolgal, libertinus. Demes Leórincz louon Zolgal, libertinus. Demes Georgy. Bpgio Mihalj Zegin. mia Zolgal. Bogio Mate puer. Reti Janos louon Zolgal, libertinus. Bogio Janos. Zabo Jstuan benna. Kereztes Jstuan louon Zolgal, libertinus. Bogio Jstwan. Demecz Peter Zegin. mia Zolga. Zakacz Jakab meg holt, leania maratt. Finna Miklos meg holt, leania vagion. Siku Demeter megh holt, leania vagion. Zabo Gergelj puer. Finna Andras Zegin. mia Zolga. No. 31. Jobbagiones: Sigmond Geórgy, Basa Peter sellere. Deak Jstuan, Basa Peter Eós Job. Vayda Jstuan, Basa Peter regi Job., Eós. Kakas Geórgi, Mikes Sigmond Eós Job. Zabo Jstuan, Mikes Sigmond regi Job. Zabo Gergelj, Basa Peter Eos Job. Kazoni Mihalj, Basa Peter Job. Vayda Miklos, Basa Peter Eós Job. Forgacz Thamas, Basa Peter Eos Job. Kozma Ferencz, Basa Peter Eós Job. Zurkos Jstuan, Basa Peter Job., Eos. Bartos Janos, Basa Peter Job., Eos. Varga Janos, Basa Peter Job., Eos. Bogati Geórgy, Bassa Peter Job., Eos. Nagi Janos, Bassa Peter Job., Eos. Haraly Jakab, Basa Peter Job., Eós. Nagy Demeter, Basa Peter Eós Job. Leóke Janos, Basa Peter regi Job. Josa Balint, Basa Peter Job. Vegh Janos, Basa Peter Job. Varga Miklos, Basa Peter regi Job. Bechy Marton, Basa Peter sellere. Demecz Mihalj, Basa Peter regi Job., Eos. Czecze Jstuan, Basa Peter Job. Keresteli Thamas, Basa Peter Job. Bogati Peter, Basa Peter Eós Job. Zabo Jstuan, Basa Peter Job. Aczel Geórgy, Basa Peter Job. Nagy Gergely, Basa Peter Job. Cziuz Andras, Basa Peter regi Job. Kochis Mihalj, Basa Peter Job. Reti Jstuan, Basa Peter Job. Bartos Balas, Basa Peter regi Job. Deak Gaspar, Basa Peter regi Job. Variu Miklos, Basa Peter regi Job. Zabo Balintne, Basa Peter Job. Kadar Janos, Basa Peter Eós Job. Pincze Jstuan, Basa Peter Eós Job. Thuri Peter, Basa Peter Eós Job. Zabo Janos, Basa Peter Eos Job. Thamas Andras, Basa Peter Eos Job. Bartos Miklos, Basa Peter Eós Job. Zaz Simonne, Basa Peter Eós Job. Bogio Jmreh, Donath Georgy Job. Confiscalt. Louaz Geórgy, Mikes Sigmond Eos Job. Haydo Janos, Mikes Sigmond Eós Job. Fazakas Jstuan, Mikes Sigmond Eos Job. Kakas Mihalj, Mikes Sigmond Eos. Job. Gall Gaspar, Basa Peter Eos. Job. Gall Lazlo, Basa Peter Eós Job. Zaz Mihalj, Mikes Sigmond Eos Job. Zabad heljen lakik. Nagy Miklos, Basa Peter sellere. Bizak (!) Andras, Mikes Sigmond Eos Job. Bantha Andras, Mikes Sigmond Eos Job. Louaz Benedek, Mikes Sigmond Eós Job. Louaz Janos, Mikes Sigmond Eos Job., minor. Louaz Janos, Mikes Sigmond Eos Job., maior. Louaz Jstuanne, Mikes Sigmond Eos Job. Zakacz Mihaly, Mikes Sigmond Eos Job. Tanka Janos, Mikes Sigmond Eos Job. Bizak Mihalj, Mikes Sigmond Eós Job. Tanka Georgine, Mikes Sigmond Eós Job. Zaz Lukacz, Mikes Sigmond Eós Job. Zaz Geórgj, Mikes Sigmond Eós Job. Zakacz Thamas, Mikes Sigmond Eós Job. Preny Jakab, Mikes Sigmond Eos Job. Zeóke Geórgj, Mikes Sigmond Eos Job. Sozo Miklos, Mikes Sigmond sellere. Pincze Geórgy, Mikes Sigmond Eos Job. Haidu Janos, Mikes Sigmond sellere. Maiz Jstuan, Mikes Sigmond Eós Job. Bogio Georgy, Bassa Peter Job. Sandor Balasne, Basa Peter Job. Draga Benedekne, Bassa Peter Job. Bone Pal, Bassa Peter Eos Job. Nust Peter, Bassa Peter Eós Job. Keóbek Jstuan, Bassa Peter sellere. Demes Mihalj, Basa Peter sellere. Demecz Thamas, Basa Peter sellere. Mehez Jstuan, Basa Peter sellere. Dobacz Miklos, Mikes Sigmond Eos Job. Botos Thamas, Mikes Sigmond Eós Job. Demecz Albert, Mikes Sigmond Eós Job. Kakas Jstuan, Mikes Sigmond Eos Job. Dobacz Mihalj, Mikes Sigmond Eos Job. Antal Janos, Basa Peter Eos Job. Acz Jstuan, Bassa Peter Eós Job. Acz Georgi, Bassa Peter Eos Job. Antal Janos Georgi, Bassa Peter Eos Job. Acz Jeremias, Bassa Peter Eos Job. Kotro Balas, Basa Peter Eós Job. Nadnagi Georgi, Bassa Peter Eós Job. Zakacz Janos, Bassa Peter Eos Job. Hadnagi Mihalj, Bassa Peter Eos Job. Zaz Janos, Mikes Sigmond Eos Job. Deak Andrasne, Basa Peter Eos Job. Sebestien Miklos, Jlljes Gaspar sellere. Tanko Georgj, Antal Jan. Balas sellere, hiduegi fi. Nagi Janos, Jlljes Ferencz sellere. Zaz Janos, Jlljes Ferencz sellere, Prasmari fi. Haller Gergely, Reti Janos sellere. Theóreók Janos, Mate Peter sellere. Sigmond Jan., Beldj Kelemen Job., fejedelem feólden lakik. Sigmond Jstuan, Beldj Kelemen Job. Pados Thamasne, Demes Jstuan sellere. Maior Lukaczne, Demes Jstwan sellere. Varadi Mihalj idegen fi, Hadnagi Janosne sellere. Avitici No. 88. Confiscatus No. 1. Inquilini No. 18.

V. Földesurak és volt úrbéreseik összeírása 1891-ben

1.

Pálfi Dénes volt úrbéresei: a) Kozma György, b) Szabó Józsefné, c) Ilyés Mihály, d) özv. Szabó Elekné, e) ifj. Hadnagy János, f) Nagy Dániel, g) ifj. Kovács József, h) Kerekes Károly, i) Kovács Ádám, j) Kondra János, k) Héjja Mihály l) Nagy Ferencz.

2.

Naláczi József volt úrbéresei: a) Kovács József, b) Héjja Péter.

3.

Hamar Lajos volt úrbérese: a) id. Harai József.

4.

Gróf Klebelsberg Vilmosné volt úrbéresei: a) Bogyó Mózes, b) özv. Kopacz Józsefné, c) özv. Hadnagy Jánosné.

5.

Gróf Kun Géza volt úrbéresei: a) Bogyó József és Bogyó Tamás, b) Bogyó János.

6.

Bernáld János volt úrbérese: a) Harai Tamás.

7.

Kálnoki Sándor, András és János, dr. Bánffy Zsigmond és Kálnoki Jozefa volt úrbéresei: a) özv. Hadnagy Józsefné, b) Hadnagy Zsigmond, c) Csákány István.

8.

Vajna Ferencz és Vajna Lajos volt úrbérese: a) László István

9.

Zejk Jánosné gróf Teleki Krisztina és Zejk Sándor jogutóda Felszegi Dénesné Zejk Janka volt úrbéresei: a) ifj. Szabó János lanti, b) Szabó Mózes, c) Szabó Antal, d) ifj. Kovács János.

10.

Bitai Lajosné gyermekei, Bitai Gergely, Zsófi, Róza, Beta, Márta és Zsuzsa volt úrbéresei: a) ifj. Csákány Elek.

11.

Andrási Antal utódai, Bitai Gergely, Zsófi, Róza, Beta, Márta és Zsuzsa volt úrbéresei: a) Csákány Dániel.

12.

Andrási Anna utódai, Bitai Gergely, Zsófi, Róza, Beta, Márta és Zsuzsa volt úrbéreseik: a) id. Csákány Elek

13.

Gyárfás Lajos volt úrbéresei: a) id. Bende Márton, b) Bende Ferenc, c) ifj. Csákány Mihály, d) id. Bende János, e) id. Bende Mihály fia Ferencz és József.

14.

Székely György volt úrbéresei: a) Pozson Ferencz id., b) Hadnagy Ferencz, c) Vajna Antal, d) Pozson Ferencz ifj.

15.

Gróf Mikes Benedek jogutóda, gr. Mikes Ármin volt úrbéresei: a) ifj. Harai József, b) Sütő István, c) Bogyó György, d) Hegyeli Zsigmond, e) özv. Szakács Jánosné, f) Varga Ferenczné, g) Tarcsi Mózes, h) Fejér Lajos, i) Csákány József ákini, j) Hadnagy Ignáczné, k) Biszak László, l) Barti András, m) Gábor Elek, n) özv. Szabó Ferenczné, o) Varga János Márié, p) legifj. Hegyeli Ferencz, q) Pila József, r) ifj. Hegyeli József, s) Hegyeli József, t) Moguly György és János, u) Fejér Mihály, v) özv. Szakács Simonné, w) Szász József, x) özv. Hegyeli Andrásné, y) özv. Csiki Jánosné, z) özv. Hegyeli Jánosné, aa) özv. Szakács Józsefné, bb) Varga Ferencz babos, cc) Bagoly Józsefné, dd) Sütő Mihályné, ee) Szakács Mihály.

16.

Miskolczi László utóda Miskolczi Vilmos volt úrbérese: a) Sütő Ferencz utóda János.

17.

Henter János földesúr jogos birtokos Hadnagy Károly volt úrbérese: a) Hajnal Jánosné.

 

Nemes birtokosok: 18. Aczél András, 19. Aczél Zsigmond, 20. Arros Ferencz ifj., 21. Arros Ferencz id., 22. Arros János, 23. Arros József, 24. Bagoly János, 25. Balog Ádám ifj., 26. Balog Antal ifj., 27. Balog Dániel, 28. Balog Dénes utódai, 29. Balog Elek, 30. Balog Ferencz id., 31. Balog Ferencz ifj., 32. Balog Imre, 33. Balog János id., 34. Balog László, 35. Balog Mihály Ádámé, 36. Balog Mihály Józsefé, 37. Balog Tamás, 38. Baróthi Antal, 39. Baróthi József és János, 40. Bende Elek, 41. Bende János Jánosé, 42. Bende József Jánosé, 43. Bende József kovács, 44. Bitai Béniám, 45. Bogyó Miklós, 46. Borbé Mihály, 47. Csákány Zsigmond, 48. Császár Ádám, 49. Császár Elek id., 50. Császár Antal, 51. Császár Elek ifj. ut., 52. Császár József molnár, 53. Csekme Ádám, 54. Csekme Dénes Józsefé, 55. Csekme Dénes Dénesé, 56. Csekme Elek, 57. Csekme Ferencz utódai, 58. Csekme József Ferenczé, 59. Csekme József Dénesé, 60. Csekme Károly, 61. Csekme Lajos hegym., 62. Csekme Mihály Mihályé, 3. Csekme Mihály Lajosé, 64. Csekme Mózes, 65. Csekme Rákhel, 66. Csekme Sándor, 67. Csekme Tamás utódai, 68. Csekme Zsigmond id., 69. Csekme Zsigmond ifj. utódai, 70. Csiki József, 71. Csiki Mihály, 72. Deák Ferenczné, 73. Deák András, 74. Debreczi Ferencz, 75. Demény István, 76. Demes Boldizsár, 77. Demes János, 78. Demes Mihály, 79. Demes Zsigmondné, 80. Demeter Imréné, 81. Fejér János, 82. Fejér Mihály ifj., 83. Finna Áron utóda, 84. Finna Dénes, 85. Finna Elek, 86. Finna Ignácz ifj., 87. Finna Ignácz utóda, 88. Finna János ifj. ut., 89. Finna Józsefné id., 90. Finna József Józsefé, 91. Finna Juliánna, 92. Finna Lajos Terézé, 93. Finna László, 94. Finna Mihály, 95. Finna Mihály ifj., 96. Gál József, 97. Gál Lajos, 98. Gál Rozália árva, 99. Gérics Antal, 100. Gérics Sári, 101. György Antal alsó, 102. György Antal felső, 103. György Boldizsár, 104. György Dénes Jánosé, 105. György Domokos, 106. György Ferencz Ferenczé, 107. György Gergely, 108. György János id. utóda, 109. György János ifj. felső, 110. György János Jánosé, 111. György László ut., 112. György Lázár, 113. György Sándor id., 114. György Sándor ifj., 115. György Tamás, 116. György Zsigmond id., 117. György Zsigmond ifj., 118. Hadnagy Ádám ifj., 119. Hadnagy Antal Jánosé, 120. Hadnagy Antal László, 121. Hadnagy Borbála Ferenczé, 122. Hadnagy Dénes, 123. Hadnagy Elek ifj., 124. Hadnagy Ferencz kovács, 125. Hadnagy Gyula, 126. Hadnagy Imre, 127. Hadnagy János Ádámé, 128. Hadnagy János dr. utóda, 129. Hadnagy János Józsefé, 130. Hadnagy József Józsefé, 131. Hadnagy József Eleké, 132. Hadnagy Károly, 133. Hadnagy Károly Ferenczé, 134. Hadnagy Lajos, 135. Hadnagy Lajos Jánosé, 136. Hadnagy László, 137. Hadnagy Péter Frcz., 138. Hadnagy Tamás, 139. Harai Ferencz petőf., 140. Harrai Róza Arros Ferenczné, 141. Héja József tanító, 142. Jakabfi Ádám, 143. Jakabfi József, 144. Jakabfi Pál, 145. Jakabfi Tamásné, 146. Keller Károly, 147. Kerekes Károly, 148. Keresztes Antal id., 149. Keresztes Antal ifj., 150. Keresztes Dénes, 151. Keresztes Elek, 152. Keresztes Imréné, 153. Keresztes István ut., 154. Keresztes János ifj., 155. Keresztes János szabó, 156. Keresztes János Józsefé, 157. Keresztes Zsigmondné, 158. Kondra János id. oláh, 159. Kondra Mihály Mihályé, 160. Kondra Mihály szakács, 161. Kónya Antal, 162. Kónya Elek utóda, 163. Kónya Elek Józsefé, 164. Kónya János Józsefé, 165. Kónya József Józsefé, 166. Kónya József alsó, 167. Kónya Lajos Lajosé, 168. Kónya Lajos Zsigáé, 169. Kónya László, 170. Kónya Viktória, 171. Kónya Zsigmond, 172. Kovács Ádám alsó, 173. Kovács Bálint, 174. Kovács Antal Antalé, 175. Kovács Borbára, 176. Kovács Dénes Antalé ut., 177. Kovács Dénes Jánosé ut., 178. Kovács Dénes fazakas, 179. Kovács Dénesné ut., 180. Kovács Éva néma, 181. Kovács Ferencz Mózesé, 182. Kovács Ferencz szabó, 183. Kovács Imre, 184. Kónya Mihály, 185. Kovács József Antalé, 186. Kovács József Jánosé, 187. Kovács József kádár, 188. Kovács Károly, 189. Kovács Lajos ifj., 190. Kozma Ádám, 191. Kozma Antal, 192. Kozma Dénes ut., 193. Kozma Dénes Lajosé, 194. Kozma Elek, 195. Kozma Ferencz Józsefé, 196. Kozma Ferencz Lászlóé, 197. Kozma Ferencz tarcsi, 198. Kozma Ferencz timár ut., 199. Kozma János utóda, 200. Kozma János Jánosé, 201. Kozma József fekete, 202. Kozma József Jánosé, 203. Kozma József közmezei, 204. Kozma Lajos ifj., 205. Kozma Mihály felső, 206. Kozma Lajos Lajosé alsó, 207. Kozma Mihály alsó, 208. Kozma Mihály Gáboré, 209. Kozma Mihály Józsefé, 210. Kozma Miklós utódai, 211. Kozma Sándor, 212. Ladányi György, 213. Lunáczi Antal hagy., 214. Mátyás Elek utódai, 215. Mátyás János, 216. Mátyás József, 217. Máté Jánosné, 218. Márkos Lajosné, 219. Molnár Antal, 220. Molnár József Dénesé, 221. Molnár József Józsefé, 222. Molnár Mihály, 223. Nagy Antalné Kádár, 224. Nagy Ferencz Danié, 225. Nagy János, 226. Nagy Károly, 227. Nagy Mihály Danié, 228. Nagy Tamásné, 229. Német Elek, 230. Német Ferencz, 231. Német József utódai, 232. Német József ifj., 233. Német József legifjabb, 234. Német Mihály, 235. Orbán József, 236. Orbán Lajos, 237. Orbán Tamás utódai, 238. Pál József, 239. Péter Ferencz, 240. Péter Zsigmond, 241. Rácz Ferencz, 242. Rémán Antal, 243. Rémán Zsigmond, 244. Szabó Elek utódai hegym., 245. Szabó Dénes, 246. Deák Lajos, 247. Szabó János ut. kutnál, 248. Szabó János lanti, 249. Szabó József, 250. Szabó Máris Eleké, 251. Szabó Mihály ut. Nagy Gergely, 252. Szász András Jánosé, 253. Szász Ferencz Józsefé, 254. Szász János ifj., 255. Szász József alsó ifj., 256. Szász József felső ut., 257. Szász Lajos, 258. Szőke Ádám id., 259. Szőke Ádám ifj., 260. Szőke Antal alsó, 261. Szőke Antal felső ut., 262. Szőke Ferencz, 263. Szőke János ifj., 264. Szőke József, 265. Szőke Lajos, 266. Szőke Tamás, 267. Szőke Zsigmond, 268. Vajna Elekné, 269. Váradi Antal, 270. Zsidó Albert, 271. Zsidó Antal, 272. Zsidó Dénes, 273. Zsidó Ferencz ut., 274. Zsidó Ferencz Antalé, 275. Zsidó György, 276. Zsidó Ignácz, 277. Zsidó Imre, 278. Zsidó Károly, 279. Zsidó Lajos, 280. Zsidó Mihály ifj., 281. Zsidó Sámuel, 282. Zsidó Tamás ifj., 283. Deák András, 284. Kovács Árpád, 285. Kovács Lajos Jánosé, 286. Mátyás Lajos, 287. Szőke Antalné Keresztes Róza, 288. Arros János András, 289. Bodó Endre, 290. Borbé Ádám, 291. Borbé János, 292. Finna József ifj., 293. Zsidó Sándor, 294. Nagy Sándor, 295. ifj. Balog Mózes ut., 296. Balog Mári Samué, 297. Pap Ferencz, 298. Kovács Mihály, 299. Kovács Borbála Lajosé, 300. Mátyás Elek, 301. Szilvási Vidot, 302. Kovács József Józsefé, 303. Szabó Ágnes Kónya Lajosné, 304. Kovács Sámuel Dénesé, 305. Kovács Anna Dénesé, 306. Kovács Ágnes Dénesé, 307. Zsidó Miklós, 308. Kónya Albert Lajosé, 309. Kónya Károly Lajosé, 310. Kónya Dénes Lajosé, 311. Kónya Ferencz Jánosé, 312. Paltán Zsigmond, 313. Kozma Elek Eleké, 314. Kovács Imre Jánosé, 315. Császár Sándor, 316. Baróti Antalné árvái, 317. Biszak Mihály, 318. Jakabfi Lajos, 319. György Ferencz Jánosé, 320. Mátyás Elek Jánosé, 321. Kozma Anna Miklósé, 322. Kozma György Dénes, 323. Opra Gergely, 324. Hadnagy Ferencz kovácsé, 325. Arros Jánosné Szőke Anna, 326. Lőrincz István, 327. Finna Antal Ignáczé, 328. Szabó János Jánosé, 329. Hadnagy Domokos, 330. Szakács Ferencz Terézé czipész, 331. Kovács Ferenczné, 332. Hadnagy Mária, 333. Jakabos Andrásné György Borbára, 334. Kovács József Jánosé, 335. Kovács Samu és Kovács Ferencz, 336. Pozsony János Ferenczé, 337. Hadnagy Károly és a Máté Pál havasban levő birtokos társai, 338. Hadnagy Károly és a Keresztesek havasában levő birt. társai, 339. Hadnagy Károly és a Koróbércz erdőbeli birtokos társai, 340. Harai Tamás, 341. Harai Lajos, 342. Pásztor Lajos, 343. Szabó Domokos Józsefé.

VI. A község lelkipásztorai

Református lelkészek.

1. Petrus Szamosközi (Szamosközi Péter), 1602-től sub tyranniae Bastae.

2. Stefanus Szabó (Szabó István Kézdivásárhelyi) 1625–1635 között.

3. Stefánus Keresztes (Keresztes István), 1635-ben itt működött.

4. Stefánus Jenei (Jenei István) tíz éven át szolgálta a zabolai reformátusokat.

5. Stéfánus Eszéki (Eszéki István) papsága idején, 1644-ben öntötték Basa Tamás harangját, előbb Kézdivásárhelyre kérték, majd Kolozsváron első pap.

6. Johannes Rozgoni (Rozgonyi János), Székről hívták Zabolára, majd innen Kolozsvárra távozott.

7. Paulus Letenyei (Letenyei Pál), Zabolán hunyt el.

8. Petrus Pécsi (Pécsi Péter) 1695 patronorum turbatus, mortus in Zágon.

9. Paulus Szalacsi (Szalacsi Pál) Zabolán halt meg 1702-ben.

10. Johannes Berzéta (Berzéta János). Zabolán 1702–1709 között szolgált, majd Károlyfehérvárra hívták első papnak, s majd nyolc év múlva ugyanott tanár.

11. Beniamin Almásy (Almási Béniám). Marosvásárhelyről érkezett 1710-ben, majd innen 1715-ben Fehérvárra távozott.

12. Mikhael Szt. Anna (Szentannai Mihály) 1716–1756 között szolgált Zabolán, segédlelkésze a pákéi Baló pap volt.

13. Franciskus Csutak (Csutak Ferencz) 1757-be érkezett községünkbe, és a romokban heverő egyházi épületeket akarta rendbe hozatni. Híveinek tűrőképességét azonban próbára tette, 1766-ban ezért már nem marasztották meg papnak. Innen Zágonba távozott.

14. Bede András 1766-ban szolgált itt.

15. Bodor Mátyás 1768-ban csak ideiglenesen működött Zabolán.

16. Matheusz Keresztes (Keresztes Máté). Alsórákosról hívták ide 1768-ban, s még ugyanabban az évben Kézdivásárhelyre távozott.

17–18. Kovács Zsigmond és Zsigrai Miklós. Mindketten 1768-ban csak ideiglenes minőségben szolgáltak.

19. Pál László. A Barátoson született lelkipásztor előbb Bürkösön szolgált hét éven át, ahonnan 1769-ben hívták Zabolára, s itt 34 éven át dolgozott, egészen 1799-ig.

20. Kovács János. A Bikfalván született lelkipásztor 1799–1804 között volt ideiglenes pap Zabolán.

21. Sámuel Biró (Biró Sámuel). 1804–1809 között szolgált helyben, majd innen Köpeczre hívták.

22. Mihály Elek káplánként működött 1810-ben.

23. Erősdi Bálint 1810–1839 Bodokról jött ide.

24. Lukácsfi Lajos. Már Erősdi Bálint mellé meghívták Martonfalváról káplánnak 1839-ben. Innen 1848-ban Marosvásárhelyre, majd Baczonba vitetett.

25. Csákány József. A zágoni származású lelkész Voldorfból érkezett, s 1848. augusztus 27-étől egészen az 1888. január 3-án bekövetkezett haláláig szolgálta közösségét.

26. Földes György. A zágoni származású pap 1876–1881 között Marosújváron, 1881–1888 között Papolcon, 1888-tól 1916 -ig Zabolán lelkész, közben 1886 és 1910 között egyházmegyei főjegyző volt. 1916. január 1-jén nyugdíjba vonult.

27. Havadtői Sándor 1616-1919 között szolgált községünkben, majd Kovásznára hívták.

28. Kónya Gábor 1920-1925 között működött a faluban, innen Nyíregyházára hívták vallástanárnak. A zabolai lelkészek névsorát eddig (a 28. számig) ő írta.

29. Dr. Szemethy Géza 1925. február 1-jétől április 1-jéig helyettes, április 1-jétől 1926. október 31-ig rendes lelkész. Zaboláról Borosjenőbe távozott rendes lelkésznek.

30. Lisznyói Bedő Béla. 1927. augusztus 25-én álasztották meg, és szeptember 25-én iktatták be. Innen 1937-ben Szászvárosra távozott.

31. Abrudbányai Fikker Ferenc. Zabolára Páváról hívták 1937. május 1-jén. Itt dolgozott egészen 1969. november 27-én bekövetkezett haláláig.

32. Keresztes István. Már Fikker Ferenc betegsége idején, 1968–1970 között beszolgáló lelkész.

33. Pásztori Tibor Endrét, Zabola most is itt működő papját 1970. július 2-án iktatták be.

(A református lelkészek névsorát összeállította Kónya Gábor helybeli református pap 1920–1925 között.)

Római katolikus plébánosok: Ujlaky János 1922–1951, Szilveszter Sándor 1951–1955, Labud Antal 1955–1980, Bartalus Zoltán 1980–.

Ortodox pópák: Gheorghe Rusu 1930–1940, Aurel Babici 1941–1944, Romulus Ciora 1944– 1978, Pop Dan Posna 1979–1990, Ioan Bercu 1990–.

(Demény Lajos [szerk.]: Székely Oklevéltár. Új Sorozat IV. Székely népesség-összeírások 1575-1627. Kolozsvár, 1998. 59-60., 186-187. és 470-473.)

VII. Zabola helynevei

Rövidítések: e: erdő, f: forrás, gyü: gyümölcsös, h: híd, k: kaszáló, ke: kert, p: patak, r: rét,

sz: szántó, ti: tisztás, u: utca, v: völgy.

A belterület helynevei: Asóucca, Alszeg, Árvaház, Biszak Mihájnál, Borsikás, Cigányok, Cigányokkuttya (f), Debrecikert (ke), Debrecimalom, Dariék, Dariékut (u), Felszeg, Felszegipázsint, Felszegiucca (u), Gagyaszár ucca (u), Giépház, Gödrös ucca (u), Gyárfáskert (ke), Gyárfásmalom, Györgyök uccája (u), Halastuó, Halottakhiggya, Hegymege, Hegymegipázsit, Hegymegi ucca (u), Hidekház, Jakafiak, Jövevények temetője, Kanceláriakert, Katuólikus temető, Kádármalom, Keresztes Mihájnál (u, e), Keresztesek uccája (u), Kertiészkert (ke), Kicsihalastuó, Kicsi ucca (u), Kotákvára, Kovácspénctárnok uccája (u), Középső ucca (u), Közmező, Major ucca (u), Maki ucca (u), Mónárok, Mónárokkuttya (f), Natyhid, Nagyut (u), Nagy ucca (u), Nagy Vilma kertye (ke), Rományok uccája (u), Románytemplomnál, Óprák uccája (u), Pataktiérség, Paltánkert (ke), Perdimalom, Pihenő, Piroscsepesz, Porond, Porond ucca (u), Pozsommónár, Pozsony uccája (u), Pozsonyok uccája (u) Réformátus temető, Siétatér, Sokadalomkert (ke), Sokadalomkert uccája (u), Szabókert (ke), Talejány uccája (u), Tréfamalom, Tüsó ucca (u), Vasút ucca (u). (Összesen hetven belterületi helynév.)

A külterület helynevei: Alsóbalázstója (e), Asócsihányos (e), Asófarkafenyüő (e), Asógerevüőgye (e, v), Asógerevüőgyekuttya (f), Asógerevüőgyepusztája (e), Asókánokiszegelet (r), Asókijárás, Asómikesuttya (e), Asónádastuó (e), Asópuszta (ti), Asótekeredüő (ti), Asótönkányó, Asóutválaszpusztája (ti), Aratás (e), Aratáspusztája (ti), Bagojtag (sz), Bagojuttya (e), Bakara (e), Bakarabesőlapossa (e), Bakarafarka (e), Bakaraküsőlapossa (e), Bakarauódala (e), Bakarapataka (p), Bakszar (e), Bakszarkuttya (f), Bakszarpataka (p), Balatomszeg (sz), Barátok (e), Barátokfarka (k), Ballang, Ballanguódal (e), Basaasztala, Basakuttya (f), Basakuttyavüőgye (v), Basauttya, Baszka (p), Baszkamart (e), Baszkauttya, Bányalapos (e), Bányalaposkuttya (f), Bányalapospataka (p), Becsekvágás (e), Besüőjákótója, Besüőkarjasvüőgy (e, v), Besüőluókasár (e), Besüőszálás (ti), Besüőváluskut (f), Biró Antal uttya (e), Birtalan (r), Boc (sz), Borkató (sz, r), Borkut (sz), Borkutárka (p), Borkutdombja (sz), Borkuthiggya, Borvizárok (p), Bófuttya (e), Bófuttyasásossa (e), Buzakölesuódal (e), Bikk (e), Bikkfarka (e), Cigányokkuttya (f), Csatornás (e), Csatornáskuttya (f), Csatornásuódal (e), Csatornáspataka (e, p), Csatornástetüő, Csákányfalva (sz), Csekme (e), Csekmeifüveny (ti), Csekmeiut, Csekmeuttya (sz), Csekmetartománya (sz), Csemetekert (e), Csemetéskert (ti), Cseredomb (e), Cseremezeje (sz), Cigámpatak (p, e), Csipkiés (sz, k), Csorgó (f), Csorgóárka (v), Csorgópatak (p), Csuórémart (e), Csuórémartuódal (e), Csórémartpusztája (ti), Csuókaház (e), Csuókaházkuttya (f), Csuókahászpusztája (ti), Csubukkuttya (f), Csusztatuó, Darvas (sz), Dánkosára (sz), Deferenciás (e), Deferenciásuódal (e), Deferenciáspatak (p), Deferenciáspataka (p), Deferenciásrész (e), Demeske (e), Demeskefárka (e), Demeskekuttya (f), Demeskelapája (v), Demeskeszáda (e), Demestag (sz), Demeterpatak (p, e), Diélő (sz), Diményszegelet (r), Disznyókasár (e), Disznyókasárpatak (p), Dobroszláv (e), Dobroszlávnyaka (e), Dobroszlávuódala (e), Dobroszlávpataka (p), Dobroszlávpusztája (ti), Dobroszlávteteje (e), Dökkert, Dullóros (e), Dullóroskuttya (f), Elősár (r), Elősárhiggya, Ereszkedüő, Eruőskijáró, Erüősódal (e), Eger (ke), Egreslapossa (e), Egresnyaka (e), Egresszáda (e), Iégethegye (e), Iégethegyepataka (p), Élesarr (e), Élesarpataka (p), Iéneskesfenyüő (e), Iéneskesfenyüőkuttya (f), Ércembikk (e), Évamajor , Farkasfenyüő (e), Farkasfenyüőkuttya (f), Farkaló (e, ti), Farkalópusztája (ti), Farkashalom (r), Farkaslik (e), Farkastüőgy (sz), Fajluódal (e), Feketehalom (e), Feketehalompusztája (ti), Feketetó (e), Feketeügy, Fesöbalástuója (e), Fesőcsihányos (e), Fesőfarkafenyüő (e), Fesőgerevüőgye (e), Fesőgerevüőgyekuttya (f), Fesőgerevüőgyepusztája (ti), Fesőkálnokiszegelet (r), Fesőkijárás, Fesőmikesuttya (e), Fesőnádastuó (e), Fesőnádastuópusztája (ti), Fesőtekeredüő (ti), Fesőtönkányó, Fesőutválasz (e), Fesőutválaszpusztája (ti), Felszegierüősuódal (e), Finácház (e), Forrótó (sz), Forrótóuttya, Füődbánya (e), Füőthid (e), Föőthidpusztája (ti), Füőthidsátéja (e), Füveny (e), Füvenykuttya (f), Füvenypusztája (ti), Füvenyeslapos (e), Füvenyeslapospataka (p), Főtiszpatak (p), Füriészpusztája (ti), Füriészpusztája kuttya (f), Füriésztelep (sz, k), Galambszegelet (r), Galambsziék (r), Gálpataka (p), Gálvápája (e), Gálvápájakuttya (p), Gálvápájapusztája (ti), Gászkut (f), Gelenceiut, Gerendabiérc (e), Gerevüőgye (e), Gémes (sz), Gór (e), Górnyaka (e), Góruódala (e), Górpataka (p), Górponkja, Górpusztája (ti), Górisikló (e), Gödrösut, Grófijókó (e), Gyárfásnyire (e), Gyepü (e), Gyepüpataka (p), Gyepüsásossa (e), Gyepüteteje (e), Gyepüuttya, Gyükeres (e), Gyükereskuttya (f), Gyükeresuódala (e), Gyükerestetüő (e), György Káruj tagja (sz), György László tagja (sz), Gyujtóskut (f), Gyümölcsös, Hadnagy Káruj erdeje (e), Hadnagy Káruj tagja (sz), Hajduponk (r), Hajnal tanya, Halom (sz), Halomeleje (sz), Halomfarka (sz), Halomkert (sz), Halomkert szegelete (k), Halommege (sz, k), Halommegeuttya, Halommezeje (sz), Halomuódala (sz), Halomréve (sz), Halomréveszegelete (k), Halomuttya, Hanc (e), Hanckuttya (f), Harajosnyaka (e), Határut, Hatojkai malomszegelet (r), Hatökrös (sz), Hármashatár (e), Hármashatárkuttya (f), Háromlábukut (f, e), Háccsópuszta (ti), Hegyelihányása (e) Hegymegiküőbánya, Hegymegipatak (p), Hiétforrás (f, e), Hidekkut (f, e), Hidegkutvüőgye (p, v), Hintófa (e), Huódvilág (e), Homposkut (f), Horgas (sz), Hosszag (sz, k), Hosszuláb (sz), Emre Péter (e), Isztiri (e), Isztirikuttya (f), Isztirilapossa (e), Isztiripusztája (ti), Jakafiak (e), Jakpavasa (e), Jakapavasapusztája (ti), Jákó (e), Jákópataka (p), Jákópusztája (ti), Jákótuója, Jánozs Dávid gyára, Jánosuttya (e), Jánosuttyakuttya (f), Jánosuttya vüőgye (v), Kaboladiélő (e), Kaboladiélő esőpusztája (ti), Kaboladiélő hátúsópusztája (ti), Kaboladiélőuódala (e), Kaboladiélőréve (e), Kaján (e), Kajánkuttya (f), Kalóc (r, sz), Kalócláb (r), Kapálás (e), Karjasvüőgy (e), Karjasvüőgypataka (p), Kasárpuszta (e), Kaszuttya (e), Kápolna (e), Kápolnakuttya (f), Kápolnapusztája (ti), Kárászhegye (e), Kárászhegymege (e), Kecskecsorgó (f, e), Kecskerágó (e), Kecskerágókuttya (f), Kecskerágópataka (p), Kecskerágóvüőgye (v), Kecsketiér (e), Kecsketiérpataka (p), Keregbikk (e), Keregbikfarluója (e), Keregbikhomloka (e), Keregbikkuttya (f), Keregbikpusztája (ti), Keresztárka (sz), Keresztesekhavasa (e) Keresztesekhavasa pusztája (ti), Kereszteseknyire (e), Kertajja (sz), Kényszer (sz), Kiétkutuódala (e), Kiétutválaszköze (e. ti), Kicsimezüő (k), Kicsimezüőcske (k), Kicsinyir (e), Kicsipuszta (ti), Kiégyólik (e), Küsiél (e), Küsiélerüősse, Küsiélpataka (p), Küsiéltója (e), Küsharaj (e, sz), Küsharajkuttya (f), Küsnyil (r), Kistiér (e), Kistiérkuttya (f, e), Kisvontatuó (e), Komondóház (e), Kopacerüőse, Kopacifüveny (ti), Kopacinyáros (e), Kopacinyáros pusztája (ti), Kopaciut, Kovácskakuttya (f), Kovács Miklós kiénnya (e), Kovácspataka (p), Kónyabiró tagja (sz), Kóróbiérc (e), Kóróbiérckuttya (f), Kóróbiércnyaka (e), Kóróbiércuódala (e), Kóróbiércpusztája (ti), Kóróbiércputnája (e), Kökiényszer (sz), Köleskert (e), Küpüskut (f), Körtebokor (sz), Kösöcske (e), Kösöcskevüőgye (v), Köveskut (f), Köszhetynyaka (e), Köszhetynyaka pusztája (ti), Köszhetynyaka pataka (p), Közepsüőharapiégés (e), Közepsüőhatát (sz), Közepsüőkijárás (u), Köszpatak (p), Köszpatak mellett (sz), Küőbánya, Küőgrádics (e), Kőestálónál (sz), Küősziklaut, Küőszöktetüő, Küsőbalástuója, Küsőbalástókuttya (f), Küsőbalástópusztája (ti), Küsőjákótuója, Küsőkarjasvüőgy (e), Küsőluókasár (e), Küsőmeredek (e), Küsőpuszta (ti), Küsőszálás (ti), Küsőváluskut (f), Lakóca (e), Lakócafarka (e), Lakócakuttya (f), Lakócaponkja (ti), Lakócapusztája (ti), Lakócatuója, Lapjas (e), Laposbikk (e), Laposbikkuttya (f), Lászlómogyoruóssa (e), Lászlómogyoruóssakuttya (f), Leveleshegy (e), Leveleshegypusztája (ti), Luci (e), Lüget (sz), Lügetajja (sz), Lügetfarka (sz), Lügettetüő (sz), Madarakkuttya (f), Magasarr (e), Matié Pál (e), Matié Pál farka (e), Matié Pál kuttya (f), Matié Pál pataka (p), Medvetiér (e), Medvetiérajja (e), Medvetiérkuttya (f), Medvetiérteteje (e), Megyeerdeje (e), Megyeut, Meredek (e), Meredekpuszta (ti), Miéjpatak (e, v), Miéjtó, Miéjtóárka, Mihájka (e), Mihájkakuttya (f), Mihájkapusztája (ti), Miház (r), Miházuttya, Mikesné (e), Mikesnékuttya (f), Mikesnépusztája (ti), Mikesuttya (e), Mikesuttyapataka (p), Mogyoruós (e), Mosóré (r), Murdán (e), Murdánfarka (e), Murdánkuttya (f), Murdánnyaka (e), Murdámpataka (p), Murdámponkja (e), Murdámpusztája (ti), Magyiél (e), Nagyiélkuttya (f), Nagyiéluódala (e), Nagyiélpataka (p), Nagyiélpusztája (ti), Nagyiélteteje (e), Natyforrás (f), Nagy Jánosné (e), Nagy Jánosné kuttya (f), Natykanyar (sz), Natyküő (e), Nagyküőuttya, Nagynyil (r), Nagynyir (e), Natypatak (p), Nattiér (e), Nagyvontatuó (e), Nagyvontatuóteteje (e), Nagyvüőgy (e, v), Nagyvüőgykuttya (f), Nagyvüőgyuódala (e), Nagyvüőgypataka (p), Neszter (sz), Nesztertuója (sz), Neszterut, Niétyház (sz), Néccegü (k), Nécegükut (f, e), Nyelvesfej (e), Nyereg (e), Nyeregkuttya (f), Nyires (e), Nyuguó (e), Nyuguópusztája (ti), Nyulaktuója (ti), Nyulnyalás (ti), Nyulnyaláskuttya (f), Odor (e), Odorkuttya (f), Odorpusztája (ti), Odortetüő (e), Öntözött (r), Öntözüőárok, Patrahegye (e), Patrahegyedombja (k), Patrahegyefarka (k), Pál Mátié (e), Pál Mátié uttya, Pál Miklós (sz), Pál Miklós szegelete (k), Pál Miklós uttya, Pávailokóca (e), Pávaidomb (sz), Pávaisziéj (sz), Pázsint (sz), Pereserdüő (e), Peseltetüő (ti), Petőfalvamege (r), Petőfalvidomb (sz), Petőfalvi őrháznál (sz), Petőfalviut, Pérászka (e), Pérászkalapossa (e), Pérászkaponkja (e), Pérászkapusztája (ti), Pityuókáskert (sz), Pojánka (e), Pojánkafarka (e), Pojánkakuttya (f), Pojánkanyaka (e), Pojánkapataka (p), Pojánkariész (e), Pojánkateteje (e), Pojinka (e), Pojinkapusztája (ti), Porondesztenája (ti), Putnalakóca (e), Putnalakóca pataka (p), Rakoduó (sz), Rakodópuszta (ti), Rakottyás (e), Rádujputna (e), Riégihid (r), Riégivárosiut (sz), Riémándiélő (sz), Riét (r), Riétfark (r), Riétiut, Riéti Pál (e), Riéti Pál farka (e), Riéti Pál homloka (e), Riéti Pál kuttya (f), Riéti Pál pusztája (ti), Riéti Pál teteje (e), Ronkorondibiévágása (e), Rosszkut (f), Roszkutárka (v), Rozsdás (e), Rozsdásfarka (e), Rozsdáspataka (p), Rozsdáspusztája (ti), Rozsdástetüő (e), Rozsdásvize, Ruótkut (f, e), Rőláb (r), Rupaharapiégése (e), Saláta (sz, k), Sándor Pál kertye (k), Snájdertag (sz), Sodronyálomás (e), Sodronyuttya (e), Sovadás (v), Suóskut (f), Suóskutárka (v), Suóstejke (e), Suósösveny (e), Sugókut (e, f), Sugókutvüőgye (p, v), Szálas (e), Szálasuódal (e), Szárazárok (v, e), Szárazvüőgy (v), Szászkeresztye (e), Szászkeresztye kuttya (f), Szengyörgyiház (e), Szengyörgyipatak (p), Szentyános (sz), Sziékvüőgye (e, v), Sziékvüőgyekuttya (f), Sziélkapu (ti), Sziéniégatő (e), Sziéniégetőkuttya (f), Sziénégetőpusztája (ti), Szilfatüőkeuódal (e), Szilos (e), Sziloskuttya (f), Szilospusztája (ti), Szilváskert (e), Szorosküő (e), Szüőkiékerdeje (e), Tamásfüze (sz), Tanorokkapunál (sz), Tanorokviég (sz), Tamásfalviut, Tekeredüő (e), Tekerüőpatak (p), Tisztabikk (e), Tisztabikerüőse (e), Tisztabikkuttya (f), Tisztabiknyaka (e), Tisztabikuódala (e), Tisztabikpataka (p), Tisztabikpusztája (ti), Tisztabikteteje (e), Tized (r), Tizedsziéj (r), Tolvajokpusztája (ti), Tolvajokuttya (e), Tuók, Tuóköz (sz), Tuóközárka (sz), Tüőtötut, Turi (e), Turipataka (p), Ujharapiégés (e), Utválasz (e), Utválasz eső pusztája (ti), Utválaszfarka (e), Utválasz Feső pusztája (ti), Utválaszkuttya (f), Varjuhegy (e), Varjuhegykuttya (f), Vasuton alól (sz), Vasúton felül (sz), Vasuthiggya, Vasut mellett (sz), Váluskut (f), Városiut, Városiut mellett (sz), Verezsgödör (v), Vigyázóponk, Vizesláncozó, Zabolafeje, Zabolai patak, Zabolavize, Zernye (e), Zernye háccsópusztája (ti), Zernyepusztája (ti), Zernyevize (p). (Összesen hatszáztíz helynév.)

(Fejér Miklós: Zabola helynevei. Nyelv és irodalomtudományi Közlemények XVI. 1. 130–138. p.)

 

  
El??fejezet K?etkez?fejezet