Előző fejezet Következő fejezet

Jegyzetek

 

 1. Magyar Statisztikai Közlemények. 69. köt., I. rész. Bp., 1923. 38-39. p.
 2. Magyar Statisztikai Évkönyv. 1919., 1920., 1921., 1922. Bp., 1925. 6. p.
 3. Vasvármegye, 1921. okt. 23.1. p.
 4. Bethlen István titkos iratai. Bp., 1967.26. p.
 5. Vasvármegye, 1922. ápr. 7.1-2. p., ápr. 27. 3. p., jún. 27.1. p.
 6. Vasvármegye, 1922. jan. 6. 4. p., jan. 31.1-2. p., márc 23. 2. p.
 7. Magyar Nyugat, 1922. szept. 24. 1. p. és Kozma Béla: Zalavármegye ismertetője, Sopron, 1935.106. p.
 8. Pölöskei Ferenc Horthy és hatalmi rendszere 1919-1922. Bp., 1977.196. P.
 9. Vasvármegye, 1922. márc 25. 2. p.
 10. Vas Megyei Levéltár (továbbiakban VML) Fóispáni Elnöki iratok, 6/123. sz.
 11. Magyar Nyugat, 1922. febr. 14.1. p.
 12. Sipos József: A Kisgazdapárt és a Bethlen-kormány - Századok, 1984. 4. sz. 699-701. p.
 13. Vasvármegye, 1922. febr. 4.4. p. és Pölöskei: i.m. 189. p.
 14. Vasvármegye, 1922. febr. 17. 2. p.
 15. Magyar Nyugat, 1922. máj. 20.1. p.
 16. Vasvármegye, 1922. febr. 4. 3. p., és febr. 14.1-2. p.
 17. Vasvármegye, 1922. jan. 1. 3. p., jan. 13. 2. old., febr 28. 2. p.
 18. Magyar Nyugat, 1922. ápr. 4. 2. p. és Vasvármegye 1922. ápr. 1. 7. p.
 19. Vasvármegye, 1922. ápr. 7.1. p.
 20. Vasvármegye, 1922. febr. 11. 2. p.
 21. VML Főispáni Elnöki, 30/1923. sz.
 22. Iratok az ellenforrad. történetéhez. II. köt. Bp., 1956.276-278. p.
 23. Magyar Nyugat, 1922. júl. 1. 3. p. és Vasvármegye, 1922. máj. 31. 3. p.
 24. Hír, 1922. jún. 2.2-3. p.
 25. Vasvármegye, 1922. máj. 11.1. p.
 26. Vasvármegye, 1922. mára 18.4. p.
 27. Vasvármegye, 1922. ápr. 23.1-2. p.
 28. VML Főispáni Elnöki, 63., 64/1922. sz.
 29. Vasvármegye, 1922. máj. 18. 2. p.
 30. VML Főispáni Elnöki, 22-1922. sz.
 31. Vasvármegye, 1922. máj. 16.1-5. p.
 32. VML Főispáni Elnöki, 22-1921 sz.
 33. Iratok az ellenforradalom történetéhez. II. köt. Bp., 279-281. old. és Vas vármegye, 1922. máj. 16.1-5. p.
 34. Iratok az ellenforradalom történetéhez. II. köt. Bp., 1956.290. p.
 35. Rudnai Rezső: A politikai ideológia, a pártszervezet hivatás és életkor szerepe a magyar képviselők és pártok életében. (1861-1935) Bp., 1936. 481. p. és Nemzetgyűlési Almanach 1922-1927. Bp., 1927.
 36. Dósa Rudolfné: A MOVE egy jellegzetes magyar fasiszta szervezet 1918-1944. Bp., 1972. Illusztrációk 7. sz. ábra.
 37. Páter Zadravecz naplója. Bp., 1967.177. p.
 38. Horthy Miklós titkos iratai. Bp., 1962. 33-34. p.
 39. Csak szolálati használatra Bp., 1968. 228-232. és 266-267. p., és a Határban a halál kaszál... Bp., 1963. 200-201. p.
 40. Határban a halál kaszál.. Bp., 1963. 329. p., Vasvármegye 1922. febr. 29. 3. p. és mára 7. 4. p.
 41. Határban a halál kaszál... Bp., 1963.176. p.
 42. VML Alispáni Elnöki iratok, 3/1922., 8/1922., HL HM VI. Csop. Főnöks. 40.677/res., Szombathelyi Rendőrkerület 253/1921. biz.
 43. VML Alispáni Elnöki iratok, 8/1922. és Dósa Rudolfné Lm. 26-27. p.
 44. Hadtörténeti Levéltár {továbbiakban: HL), HM Elnöki iratok, 1922.1023. csomag.
 45. Páter Zadravecz titkos naplója. Bp., 1967.179-185. p.
 46. Uo. 187. p.
 47. Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien. Neues Politisches Archiv, (további akban: N. Pol. Archiv.) Karton 890. 503. sz.
 48. Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien N. Pol. Archiv Karton 890. 661. sz.
 49. Páter Zadravecz titkos naplója. Bp., 1967.179. p.
 50. Vasvármegye, 1922. febr. 19. sz, 4. p., 1922. márc. 2. sz. 3. p., 1922. mára 11. sz. 2. p. és 1922. mára 12. sz. 4. p.
 51. Haus-, Hof-, und Staatsarchiv Wien N. Pol. Archiv Karton 895. 7183. sz.
 52. Haus-, Hof-, und Staatsarchiv Wien N. Pol. Archiv Karton 895.1035. sz.
 53. Haus-, Hof-, und Staatsarchiv Wien N. Pol. Archiv Karton 895.1035. sz.
 54. Haus-, Hof-, und Staatsarchiv Wien N. Pol. Archiv Karton 895.1035. sz.
 55. VML, Alispáni Elnöki iratok, 60, 61 /1922. sz.
 56. Fogarassy László: Határ menti események Burgenland megalakulásától az új határ megállapításáig. Soproni Szemle, 1975.2. sz. 148. p.
 57. HL HM. Elnökségi iratok, 1922. 1023. es. „T osztály jelentése és Páter Zadravecz: i.m. 181-182. p.
 58. HL HM. Elnökségi iratok, 1922. 1024. es. „T" osztály május havi jelentése.
 59. Páter Zadravecz: i.m. 183-184. p.
 60. Haus-, Hof-, und Staatsarchiv Wien N. Pol. Archiv Karton 895.2285. sz.
 61. HL, M. Kir. 3. vegyesdandár (továbbiakban: 3. v.ddr.) Szombathely, 1923. 3. es.
 62. Vasvármegye, 1922. júl. 2. sz. 4. p.
 63. HL M Kir. 3. v.ddr. Szombathely, 1922.3. es.
 64. Soós Katalin: Burgenland az európai politikában (1918-1919) Bp., 1971. 161-163. p.
 65. Vasvármegye, 1922. jan. 4. 3. p.
 66. Vasvármegye, 1922. jan. 4. 3. p.
 67. Soós Katalin: Lm. 176. p.
 68. Koncsek László: A rangassei összeesküvés. Bp., 1959. 98. p.
 69. Kerekes Lajos: Ausztria története 1918-1935. Bp., 1966.15-45. p.
 70. Vasvármegye, 1922. jún. 18. 3. p. és jún. 27. 5. p.
 71. Magyar Statisztikai Közlemények. 69. köt., I. rész. Bp., 1923. 38-39. p.
 72. Vasvármegye, 1922. jan. 16. 2. p.
 73. Vasvármegye, 1922. márc. 1. 3. p. és márc. 9. 3. p.
 74. Vasvármegye, 1922. márc. 3. 4. p. és márc. 18. 3. p.
 75. Ernst, August: Geschichte des Burgenland. Wien, 1987.203-205. old.
 76. VML, Nyugat-Magyarországi kormánybizt. Vegyes iratok, 1919-1922. Szabó József iratanyaga.
 77. VML, Nyugat-Magyarországi kormánybizt. Vegyes iratok, 1919-1922. Szabó József iratanyaga.
 78. Vasvármegye, 1922. jún. 21.1-2. p.
 79. Ernst, August: Geschichte des Burgenland. Wien, 1978.206. p.
 80. VML, Nyugat-Magyarország kormánybizt. Vegyes iratok, 1919-1922. Szabó József iratanyaga.
 81. Vasvármegye, 1922. jún. 22.1. p.
 82. Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien N. Pol. Archiv Karton 895. 2285. sz.
 83. HL, M. Kir. 3. v.ddr. 1922. 3. es.
 84. Magyar Nyugat, 1922. jún. 12. 3. p.
 85. Országos Levéltár (továbbiakban OL) Kozma Miklós iratai (továbbiakban: Kozma-iratok) K-429 13. csomó (továbbiakban: cs.) 3. adatgyűjtemény (továbbiakban: adgy.) Helyzetjelentések 1921-1923. 34. fólió (továbbiakban: f.)
 86. Prónay Pál alezredes naplójegyzetei (továbbiakban: Prónay-napló) MSZMP KB. Párftörténeti Intézet (továbbiakban: PTI) 685. f. 2/17. o.e. III. köt. 339-340. old. és Páter Zadravecz titkos naplója. Bp. 1967.187. p.
 87. Prónay-napló: uo. 87-91. old. és Felhívás a nyugat-magyarországi felkelőkhöz (Röpirat) Kiad. Emlékérem Bizottság, Bp., 1937. szept. 3.
 88. HL, M. Kir. v.ddr. 1922. 3. cs. Szombathely „T" szolg. jelentései.
 89. Uo.
 90. Uo.
 91. Prónay-napló MSZMP KB PTI 685. f. 2/17. o.e. III. köt. 342-344. p.
 92. HL, M Kir. 3. v.ddr. Szombathely, 1922. 3. es. „T" szolg. jelentései.
 93. Vasvármegye, 1922. júl. 14.2. p.
 94. OL, Kozma-iratok K-429. 13. cs. 3. adgy. Helyzetjelentések 1921-1923. 34. f.
 95. HL, M Kir. 3. v.ddr. Szombathely 1922.3. cs.
 96. Haus-, Hof-, und Staatsarchiv Wien N. Pol. Archiv Karton 895 Z 2397/1. B/19-22. sz.
 97. Haus-, Hof-, und Staatsarchiv Wien N. Pol. Archiv karton 895. 2360/1. B/1922, sz.
 98. HL, M. Kir. 3. v.ddr. Szombathely, 1922. 3. cs. és OL, Kozma-iratok K- 429.13. cs. 3. adgy. Helyzetjelentések 1921-1923. 30. f.
 99. Vasvármegye, 1922. júl. 11. 3. p. és HL, M Kir. 3. v.ddr. Szombathely, 1922. 3. cs.
 100. HL, M Kir. 3. v.ddr. Szombathely, 1922. 3. cs.
 101. Uo.
 102. VML, Nyugat-Magyarországi kormánybizt. Vegyes iratok, 1919-1922. Szabó József iratanyata.
 103. HL, M Kir. 3. v.ddr. Szombathely, 1922. 3. cs.
 104. Haus-, Hof-, und Staatsarchiv Wien N. Pol. Archiv Karton 895. Z 2397/1. B/1922, sz.
 105. Haus-, Hof-, und Staatsarchiv Wien N. Pol. Archiv Karton 895.2448. sz.
 106. Haus-, Hof-, und Staatsarchiv Wien N. Pol. Archiv Karton 895.2432. sz.
 107. HL, M. Kir. 3. v.ddr. Szombathely, 1922. 3. cs. 728/145/1922. sz. Összefoglaló, Haus-, Hof-, und Staatsarchiv Wien N. Pol. Archiv Karton 895. 2545. sz.
 108. Fogarassy: i.m. 152. p.
 109. Haus-, Hof-, und Staatsarchiv Wien N. Pol. Archiv Karton 895.2545. sz.
 110. Haus-, Hof-, und Staatsarchiv Wien N. Pol. Archiv Karton 895.2545. sz.
 111. OL Kozma-iratok, uo. 30. f.
 112. Prónay Pál naplója. III. köt. 342-343. = MSZMP KB, PTI 685. f. 2/17. o.e.
 113. HL, ML Kir. 3. v.ddr. Szombathely, 1922. 3. cs. 728/145/22. sz. összefoglaló.
 114. HL, M. Kir. 3. v.ddr. Szombathely, 1922. 3. cs.
 115. Vasvármegye, 1922. júl. 21. 3. p. és OL: Kozma-iratok K-429. 13. cs. 3. adgy. Helyzetjelentések 30. f.
 116. OL K-428 Magyar Távirati Iroda (továbbiakban: MTI) 1922. júl. 22. 11. kiad.
 117. Népszava, 1922. júl. 23.1. p.
 118. Vasvármegye, 1922. júl. 25.2. p.
 119. Vasvármegye, 1922. júl. 20. 3. p.
 120. VML: Fóispáni Elnöki, 1922.110. sz.
 121. Vasvármegye, 1922. nov. 17.1. p.
 122. Haus-, Hof-, und Staatsarchiv Wien N. Pol. Archiv Karton 895.2434. sz.
 123. Haus-, Hof-, und Staatsarchiv Wien N. Pol. Archiv Karton 895.2545. sz.
 124. Népszava, 1922. júl. 23. 3. p., Vasvármegye, 1922. júl. 22. 3. p., júl. 23.1. P.
 125. OL, K-428 MTI 1922. júl. 21. 6. kiad.
 126. OL, K-428 MTI 1922. júl. 22. 7. kiad.
 127. Vasvármegye, 1922. júl. 28.2. p.
 128. Prónay Pál naplója MSZMP KB., PTI 685. f. 2/17. o.e. III. köt. 351-352. p., HL, M. Kir. 3. v.ddr. Szombathely, 1922. 3. cs., Vasvármegye, 1922. szept. 21. 3. p. és 23. 2. p.
 129. HL, M. Kir. 3. v.ddr. Szombathely, 1922. 3. es. „T" szolgálat összefoglalója.
 130. HL, M. Kir. 3. v.ddr. Szombathely, 1922. 3. cs.
 131. OL, K-428 MTI, 1922. júl. 19. 9. kiad.
 132. OL, K-428 MTI, 1922. júl. 20.4. kiad.
 133. OL, K-428 MTI, 1922. júl. 21. 3. kiad.
 134. OL, K-428 MTL 1922. júl. 24.10. kiad.
 135. Haus-, Hof-, und Staatsarchiv Wien N. Pol. Archiv Karton 895. Z 2443/1. B/1922. sz.
 136. Haus-, Hof-, und Staatsarchiv Wien N. Pol. Archiv Karton 895.2434. sz.
 137. OL, K-428 MTL 1922. júL 24.10. Had.
 138. OL, K-428 MTL 1922. júl. 27. 2. kiad.
 139. Haus-, Hof-, und Staatsarchiv Wien N. Pol. Archiv Karton 895. Z 2818/1. B/1922, sz.
 140. Haus-, Hof-, und Staatsarchiv Wien N. Pol. Archiv Karton 895.2715. sz.
 141. Vasvármegye, 1922. júL 26.1. p.
 142. Vasvármegye, 1922. júl. 8. 3. p. és aug. 6.1. p.
 143. Vasvármegye, 1922. júl. 27.1. p.
 144. OL: Kozma-iratok, K-428 13. cs. 3. adgy. Helyzetjelentések, 1921-1923. 30. f.
 145. OL: Kozma-iatok, uo. 30. f.
 146. Sz. Ormos Mária: Magyarország belépése a Nemzetek Szövetségébe. Századok, 1957.1-4. sz. 255-260. p.
 147. OL K-428. MTL 1922. júl. 22. 7. kiad.
 148. OL K-428, MTL 1922. júl. 27. 3. kiad.
 149. Iratok az ellenforradalom történetéhez. II. köt. Bp., 1956. 306. p.
 150. VML. Fóispáni Elnöki, 1923.130. sz.
 151. Páter Zadravecz titkos naplója. Bp., 1967.177-178. p.
 152. Vasvármegye, 1922. júl. 26.2. p.
 153. HL, M. Kir. 3. v.ddr. Szombathely, 1922. 3. cs., Vasvármegye, 1922. okt. 4. 1. p. Haus-, Hof-, und Staatsarchiv Wien N. Pol. Archiv Karton 895. 2448. sz.
 154. Haus-, Hof-, und Staatsarchiv Wien N. PoL Archiv Karton 895. Z 2818/1. B/1922, sz.
 155. VML, Nyugat-Magyarországi Kormánybizt. Vegyes iratok, 1919-1922. Szabó József iratanyaga.
 156. Serfőző Lajos: A titkos társaságok és a konszolidáció 1922-1926. Acta Universitaüs Szegedienssis de Attila József Nominate. Acta Histo-rica. 57. sz. Szeged, 1976. 3-6. p.
 157. Vasvármegye, 1922. dec. 18. 3. p.
 158. Vasvármegye, 1922. aug. 17.1. p. és szept. 19.1. p.
 159. Páter Zadravech titkos naplója. Bp., 1967.186-191. old. és Serfőző Lajos. A titkos társaságok és a konszolidáció 1922-1926-ban. Uo. 43-44. p.
 160. Vasvármegye, 1922. okt. 3. 1. p., nov. 4. 2. p., nov. 12 21. p. és nov. 15. 2.p.
 161. VML: Főispáni Elnöki, 1923.5. sz.
 162. Vasvármegye, 1922. nov. 22.2. p.
 163. Iratok az ellenforradalom történetéhez 1917-1945. II. köt. Bp., 1956. 44. P.
 164. Páter Zadravecz titkos naplója. Bp., 1967. 251-252. p.
 165. Vasvármegye, 1922. dec. 13. 2. p.
 166. VML: Főispáni Elnöki, 1923.2. sz.
 167. VML: Szentgotthárdi Főszolgabíró Elnöki, 26/1929. sz.

 

 

   
Előző fejezet Következő fejezet