Előző fejezet Következő fejezet

ELŐSZÓ, IRODALOM, RÖVIDÍTÉSEK ÉS JEGYZETEK

 

 

Munkám öt részből áll.

Az első részben Délkelet-Baranya 13-15. századi településeiről, majd a török uralom kezdetén itt élő népességéről, a reformációról és annak törvényeiről, az 1566 utáni török telepítésekről és az 1591. évet követő népességmozgásról esik szó. Kitérek a 16. század végi gazdálkodásra, majd leírom azokat az adatokat a 17. századból, amelyeket különböző forrásokban találtam. Ezt követi az 1687. esztendőt megelőző és az azt követő falupusztulásról szóló rész. Az 1696-os portaösszeírás segítségével megállapítható a népesség fogyása. A családnevekkel bizonyítható, hogy Délkelet-Baranya folyamatosan lakott volt a török hódoltság alatt és után. Ugyancsak itt jegyezzük fel a szlavóniai magyarok 16. századi adatait, valamint északi irányú migrációját.

A második rész az 1704. évi eseményekkel, a kuruc és rác dúlással, a szerbek tömeges elmenekülésével, illetve a szatmári béke utáni visszatelepítésével foglalkozik. A továbbiakban szó lesz Délkelet-Baranya benépesüléséről is. Ennek a résznek célja az 1711. évet követő évtizedek népességmozgásának bemutatása: itt térek ki a délről jövő nem tervezett, de folyamatos betelepülésre, és a szervezetten betelepítettek, a német tartományokból érkezők első csoportjaira. A 18. század első felében kezdenek kialakulni azok a német közösségek, amelyek itt élnek háborítatlanul a II. világháború végéig.

Munkám harmadik részében a családnevekkel foglalkozom, és ezek sajátságaira szeretném a figyelmet felhívni. Itt kerül előtérbe az egy-egy faluközösségbe való beolvadás és ennek bizonyítékainak témaköre.

A negyedik rész dokumentum jellegű. Tartalmazza a 16. századi török adókönyvek névanyagát, ahogyan azt K.-NAGY GY. és VASS E. a defterekből kiolvasta. Néhány 16. századi nevet a SZI-ban is találtam az 1566-ot megelőző évekből. Ebben a részben helyet kapott a CP - az 1696-os évből származó hódoltság utáni első összeírás névanyaga is. Ugyancsak ebben a részben található az 1711., 1712. és 1713. években visszatérő szerb családfők neve - CR. Szintén a negyedik fejezet tartalmazza továbbá az 1711 és 1752 közötti években összeírt családfők nevét, úgy, ahogyan azt a kézzel írt CD-adókönyvekben (háziadó, vármegyei adó) találtam. Ezek az összeírások az 171 1-es, 1713-as, 1715-ös, 1719-es, 1721-es, 1724-es, 1728-as, 1730-as, 1732-es, 1734-es, 1737-es, 1741-es, 1742-es, 1748-as és 1752-es évekből valók. A nevek leírt szóalakját nem, a sorrendjét azonban megváltoztattam. Az említett kéziratok névanyaga itt betűrendbe került, hogy több kérdést is érthetőbben megválaszolhassunk.

Az ötödik részben vázlatosan a 20. századi eseményeket foglalom össze.

 

RÖVIDÍTÉSEK - FORRÁSMUNKÁK:

ANDRÁSFALVY Andrásfalvy Bertalan: A kadarka-kultúra Magyarországon - Borok és korok - Hermész Kör, Budapest, 2002 - 147. oldal
ANDRIC Andrić, Ivo: Zed (Szomj) - novellák - Sarajevo, 1986.
BARANYAI J. Baranyai Júlia: Vízbe vesző nyomokon - Szabadka, 1976.
BG. Bellyei gradual - Bellye, 1643 - kézirat - Református Kollégium - Debrecen
CD. Conscriptio Domestica - 1711 - 1752 - eredeti kézirat - Baranya megyei Levéltár Pécs
CP. Conscriptio Portarum - Posonii 18. Julii 1696 - Másolta Dr. Szalai Béla - kézirat. Baranya megyei Levéltár Pécs;
CR. Conscriptio Rascianorum 1711, 1712 és 1713 - eredeti kézirat - Baranya megyei Levéltár Pécs.
cs. - család;
CSÁNKI Dr. Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában - II. kötet - Budapest, 1896.
DESCRIPT 1785 Descriptio Phisico Politico Topographica commitatus Baranyensis- kézirat - 1653 számozott lap, 3306 oldal - Országos Széchenyi Könyvtár Budapest.
ESZE Dr. Esze Tamás: AHercegszöllősi Kánonok - Református évkönyv -1977 - Szabadka, 1976.
 
ET - elpusztult település
FÖN. - földrajzi név;
FRICSY Fricsy Ádám: Levelek a hódoltsági Pécsről, 1613-1629 Baranya megyei Levéltár - Helytörténetírás - 57. oldal.
GYÖRFFY Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza I. kötet - Budapest, 1960.
hcs. - horvát családnév;
HERMAN Herman Ottó: Halászélet, pásztorkodás - Gondolat, Bp., 1980
hop. - horvát-potúr nyelven - bosnyák nyelven.
hos. - horvát sokác nyelv ('stokavac-ikavac');
hoz. - horvát zagorjei nyelv ('kajkavac');
kcs. - kiscsalád (apa, anya gyermekek);
K.-NAGYGY. Káldy-Nagy Gyula: Baranya megye XVI. századi török adóösszeírásai -Budapest, 1960;
KOVÁCSNÉ Kovácsné Kocsis Julianna - Vörösmart - szóbeli közlés.
KOLOZSVÁR A kolozsvári református főiskola irattárából - 1674.
LAMPE A. Lampe: A Magyar- és Erdély ország reformációjának története - latin nyelven - Hollandia, 17. század;
mcs. - magyar családnév;
mdny - magyar drávaszögi nyelvjárás;
ncs. - német családnév;
nacs. - nagycsalád (több kiscsaládból áll) - ho. 'zadruga'
NAGYL. Nagy Lajos - A kurucok és a rácok pusztításai Baranya vármegyében 1704 elején - Baranyai helytörténetírás 1985-1986, Baranya megyei Levéltár Évkönyve - Pécs, 1986.
ÓDOR Ódor Imre: Nemesi társadalom a török hódoltság utáni Baranyában -

 

Baranyai történetírás 1990-1991 -Pécs, 1992.
PATAKY2003 Délkelet-Baranya a földrajzi nevek tükrében - HunCro, Eszék, 2003.
PATAKY - SZÓTÁR Pataky András: Drávaszögi szótár - kézirat.
PIGAFETT Matković, Peter: Putopis Marka Antonia Pigafette u Carigrad ad god. 1567. STARINE, Zagreb - XXII. 1890. 184.l.
PINTEROVIĆ Pinterović dr., Danica: Mursa i njeno područje - Osijek, 1975. (Mursa és környéke).
pu. - A hódoltságban lakatlan puszta, de a földeket használják,ezért adót is fizetnek
ragn. -ragadványnév
ŠABANOVIĆ Šabanović, Hazim: Evlia Celebi - Putopis, Sarajevo, 1973. (Evlia Csel ebi: Útleírás)
SANDŽAK POŽEGA - Sandžak Požega 1579. godine. - Osijek, 2001. - aPozsegai Szandzsák 1579-es adókönyve.
szcs. - szerb családnév;
sze. - szerb nyelven;
szeb. - szerb baranyai nyelv;
SZF. Szakály Ferenc: A hódoltság utolsó évei - Horvátországi Magyarok Szövetsége - Évkönyv 8-9. - Eszék, 1986 -1987.
SZI. - szigetvári iratok 1549 -1565 - Timár György: Királyi Sziget - Pécs, 1989.
SZITA Szita László: A szerbek visszavándorlása Baranya megyébe a szatmári béke utáni években - Baranyai helytörténetírás 1978 -Pécs, 1978.
SZITA 1988 Szita László: Adatok Laskó történetéhez - Horvátországi Magyarok Szövetsége - Évkönyv 10. - Eszék, 1988.
SZITA 1997 Szita László - Gerhard Seewan: A legnagyobb győzelem - Dokumentumok az 1697. évi török elleni hadjárat és a zentai csata történetéhez- Pécs - Szigetvár, 1997.
SZITA 1999 Szita László - Gerhard Seewan: A karlócai béke és Európa - Pécs, 1999.
szlcs. - szlovén családnév;
SZONDI Hekáné Dr. Szondi Ildikó - Drávaszög, Pélmonostor, 2007.
tr. - török nyelven;
TROSZT Troszt Sándor: Adatok az eszéki hidak történetéhez - Horvátországi Magyarok Szövetsége - Évkönyv 6 - Eszék, 1982.
VAH Veliki atlas Hrvatske - Mozaik knjiga - Zagreb, 2002. (Horvátország nagy atlasza)
VASS Vass Előd: A szekcsői-mohácsi szandzsák 1591. évi adóösszeírásai -Baranya megyei Levéltár - Baranyai helytörténetírás - Pécs, 1977.

 

 

   
Előző fejezet Következő fejezet