Előző fejezet Következő fejezet

II. A VIDÉK LAKOSSÁGA A NAGYHARSÁNYI CSATA UTÁN

 

 

Az 1591-es török összeírástól számítva több mint egy évszázad telik el Délkelet-Baranya következő, a teljesség igényével végzett összeírásáig. A bécsi kamara ugyan már 1687-ben, közvetlenül a nagyharsányi csata után összeíratja a településeket, de ebben a névsorban számos olyan falu nevével találkozunk, amely akkor már lakatlan volt. A baranyai porták összeírását 1696-ban végezték. Gyanítható, hogy az összeírás nem teljes, mert igen sokan még az „erdőkben lappanganak"- mint ahogy azt 1687-ben Pécsett az akkori lakott és lakatlan falvakat összeíró tisztviselő, a császári kamara megbízottja írja.

A CP szerint 1696-ban Délkelet-Baranyában a következő településekkel és a hozzájuk tartozó porták, és egyben a családfők számával találkozunk:

 

DÉLKELET-BARANYA 1696-BAN

TELEPÜLÉS NEMZETISÉG
magyar horvát szerb összesen
Bán (Baranyabán) - - 19 19
Kisfalud (Baranyakisfalud) (1711) - - 13 13
Baranyavár - 02 01 03
Bellye 23 - - 23
Bolmány - 01 09 10
Csúza (1711-es adat) 08 02 - 10
Dályok - 06 - 06
Darázs - 13 - 13
Márok (Hercegmárok) - 03 - 03
Hercegszőlős 19 - - 19
Izsép - 08 - 08
Kácsfalu - - 13 13
Karancs 35 - - 35
Kopács 34 - - 34
09 - - 09
Laskó 30 01 13 44
Lőcs - 14 - 14
Mais (Maiskamegye) - 01 05 06
Bodolya (Nagybodolya) (1711) - 08 - 08
Monostor (Pélmonostor) 01 01 - 02
Petárda - 07 05 12
Sepse 12 - - 12
Darócz (Várdaróc) 20 - - 20
Vörösmart 21 - - 21
DK-Baranya 24 falujában összesen 212 65 80 357
Akiscsaládok száma 382 182 224 788
Délkelet-Baranyának 1696-ban ca. 1146 546 672 2364

Hiányzik az 1696-os összeírásból a magyarok lakta falvak közül Csúza; föltehetően nem írták össze. Karancs mint „Dárdai uradalom" szerepel 35 adófizetővel; a későbbi (l71 1-es) összeírásból kiderül, hogy Karancson valóban 35 család élt. Dárda 1696-ban még lakatlan, a hadsereg birtokolja az Eszék-Dárda közötti híd maradványaival együtt. A szerb falvak közül hiányzik Baranyakisfalud, a horvát települések közül Nagybodolya összeírása, ami máig még ismeretlen előttünk. Ezeknél a falvaknál az 171 1-es háziadó-összeírás az irányadó. Feltehető, hogy a menekültek még nem tértek vissza mind a falvaikba, ezért a nagyharsányi csata utáni nagycsaládok száma bizonyosan nagyobb volt az 1696-ban összeírtnál. A 105 évvel korábbi összeírásban, 1591-ben 55 települést találunk, 1512 családfővel, 1696-ban viszont csak 24 falut 357 portával. Száz év alatt mintegy 30%-ra apadt Délkelet-Baranya nagycsaládjainak száma. A népesség különösen nagy pusztulását a nagyharsányi csatát megelőző időben a török segédcsapatok, a tatárok, és a csatát követő hetekben a fosztogató nyugati zsoldos hadak okozták. Danóc város teljesen elpusztul, Laskó város lakosságának csupán 10%-a marad fenn. A délkelet-baranyai magyar családfőknek pusztán 20%-át találjuk, összevetve egymással az 1591-es és az 1696-os összeírásokat. A horvát családfőknek 50%-a marad. A szerb családfők száma 1696-ra 25%-kal nőtt. Ez azzal is magyarázható, hogy az 1690-ben Metóhiából érkezett szerb családok közül sokan letelepednek vidékünkön is - elsősorban Baranyabánra és környékére gondolunk itt.

Ha az 1, 8-as szorzót alkalmazzuk a magyar falvaknál, megállapíthatjuk a kiscsaládok számát, ezt 3-mal szorozva kiszámítható a hozzávetőleges lélekszám. Az említett kulcsszámokat alkalmazva arra az eredményre jutottam, hogy 1696-ban Délkelet-Baranyának 1145 magyar lakója volt. A horvátoknál és a szerbeknél több kiscsalád él egy nagycsaládban, átlagosan 2, 8. Számításaim szerint, ugyancsak 1696-ban, a horvátok lélekszáma 546, a szerbeké 672. Ugyanebben az évben az összlélekszám Délkelet-Baranyában 2363 körül lehetett; százalékban kifejezve kb. 50% magyar, 22% horvát és 28% szerb lakos. Alakosság száma 1696-ban 25%-a az 1591-es lélekszámnak.

Alakosság ilyen mértékű fogyásához nagyban hozzájárultak az 1680-1687 közötti évek eseményei. SZAKÁLY ismerteti Gyimóti István naplóját, amelyből értesülünk a délkelet-baranyaiak megpróbáltatásairól. „Bár itt vezetett a létfontosságú buda-isztambuli hadiút, amelyen állandóan török és tatár csapatok vonultak, a környéket valósággal elárasztották Veszprém, Tihany, Tapolca, Somlóvásárhely és Szegvár hajdúi. Részben a veszprémi püspök megbízásából, részben saját szakállukra, évről évre végigsarcolták az itteni helységeket, s hogy eleve letörjék az ellenszegülési kedvet, több módosabb gazdát meg is öltek (...) Délkelet-Baranya kálváriája azonban valóban Buda eleste után kezdődött, amikor a nagyvezér serege - sarkában a szövetséges hadakkal - szeptember elején Eszékhez húzódott vissza. Először a tatárokkal gyűlt meg a baja Vörösmart és az oda futott szomszédos falvak - az önéletírásban említett lelkészek számából következtetve legalább öt helység - lakosságának. A tatárokat azok a török szpáhik bujtották fel, akik addig Vörösmarton laktak, de a lakosság felszólítására onnan távozni kényszerültek. A környékbeliekkel még erősödött vörösmartiak azonban kemény ellenfélnek bizonyultak: a tatárok több napos küzdelemben sem tudtak elbánni velük. Mivel a harcok során a település a nyugati és a keleti fele a tűz martalékává lett, s a lakosság félt az elűzött tatárok bosszújától, úgy döntöttek, hogy elmenekülnek. A követendő útirányról nem volt pontosabb elképzelésük, a céljuk az volt, hogy mielőbb kikerüljenek a török és a szövetséges hadsereg közötti veszélyes térségből, s leginkább észak felé, a szövetséges hadsereg irányában nyerhettek egérutat. Ezért Mohács felé vették útjukat, ahonnan részben Tolna, részben pedig a túlparti Szeremle és Dömsöd irányában kívántak továbbhaladni, (...) a szomorú menet a mocsarak közt indult meg Kölked felé, amelynek lakói úgyszintén a mocsárban tanyáztak..."

1680-ban Gyimóti István, Baranya református püspöke naplójában részletesen ír menekülésükről, a fosztogató hajdúknak adott pénzösszegekről. A napló szerzője beszámol a menekülők éhezéséről, a hajdúk okozta szenvedésekről, s a szövetséges hadsereggel való Tolna előtti találkozásukról. A vörösmartiak a bujdosás után visszatérnek falujukba. Gyimóti elmondja, hogy akik nem menekültek el Vörösmartról, azok mind a „tatárok prédájául estek, valamint néhány Vörösmart környéki falu - Bellye, Daróc, Kopács, Révfalu (azaz Rétfalu) - csodával határos módon megmenekült a pusztulástól." Ez utóbbi adatot mi is alá tudjuk támasztani a családnevek segítségével, és nemcsak a három említett délkelet-baranyai településen, hanem a többi magyar, horvát és szerb faluban is. Ezzel perdöntően állíthatjuk, hogy Délkelet-Baranya folyamatosan lakott a hódoltság alatt és a nagyharsányi csata után. A török után, amint az az 1696-os összeírásból is jól látszik, nem volt „pusztaság"; nem helytálló tehát a VAH azon megállapítása, miszerint a délkelet-baranyaiak a török kiűzése után telepedtek le mai falvaikban. Délkelet-Baranya azon nemzetiségi településképe tehát (a magyarok a Duna menti falvakban, a horvátok az északkeleti és az északnyugati térségekben, a szerbek a délnyugati térségben, illetve a térség közepén élnek), amelyet a VAH a 18. századra helyez, már kialakult a 16-17. században, még a török hódoltság idején.

Összevetve egymással az 1591-es, az 1696-os és az 1711-es adatokat, megállapíthatjuk, hogy a következő települések néptelenedtek el a 17. század végére: Adorján, Árki, Bozog, Bulcsu, Camafalva, Csatár, Csemén, Danóc, Hálé, Hányó, Kálnás, Kispeterd, Krassópeterd, Lak, Laskafalva, Mihálykereke, Mitvár, Nána, Ölyves, Sarkfalva, Sárkány, Szentmiklós, Szóderjás, Újfalu és Vék. 1696-ra a korábban magyarok lakta Bán, Bolmány, Kácsfalu és Kisfalud szerb falvakká váltak; ezekben a falvakban lakosságcsere történt, és 1696-ra néhány szerb család betelepült Laskóra is. Ugyancsak lakosságcsere történt a 17. században Baranyaváron, Márokon és Dályokon - ezeken a településeken a korábbi magyar lakosságot horvát lakosság váltja fel. Az elnéptelenedett horvát falvak helyett a 17. században egy új horvátok (sokácok) lakta falu jött létre, Darázs. Az 1400-as években már létezett egy szintén a Darázs nevet viselő település. Elgondolkodtató, hogy ez a 200 éve nem használt falunév miként újult meg az 1600-as évek második felében.

Az 1687. augusztus 12-i nagyharsányi csata után egész Délkelet-Baranya felszabadult a török hódoltság alól. A török uralom 1526-tól, a mohácsi vésztől számítva 161 évig tartott. A felszabadított területekre, így Délkelet-Baranya középkori birtokaira is igényt tartottak a korábbi tulajdonosok örökösei. Térségünkben egyetlen korábbi tulajdonos sem érvényesíthette igényét. ÓDOR: „Bécs a visszafoglalt országrészeket a császári seregek által meghódított területnek tekintette, és a fegyver jogán (jure belli) kizárólag magának tartotta fenn a rendelkezést rajta."

Az 1696-os összeírásban a falvaknál a következő birtokosok szerepelnek: Pécsváradi Apátság, a Zrínyi család és a Császári Kamara. A Pécsváradi Apátság a középkori birtoklásra hivatkozva magának követeli Dályok, Izsép, Márok, Darázs, Vörösmart, Hercegszőlős, Kő és Sepse falvakat. A Császári Kamara az egész területet új szerzeménynek tekinti, a régi tulajdonosok pedig csak akkor birtokolhatnának, ha a háborús költségeket megtérítenék. ÓDOR: „Az Új szerzeményi Bizottság az adományra és a birtokba való beiktatásra vonatkozó okmányokon kívül semmit nem fogadott el, a fegyverváltságot pedig aránytalanul magas összegben (a birtok becsült értékének 10%-ában) állapította meg. A régi birtokosok utódai közül a megkívánt okmányokat csak kevesen tudták felmutatni, s még kevesebben voltak a váltságpénzt kifizetők (...) Nem tartották megalapozottnak a Huszár-család igényét sem Vörösmart és Hercegszőlős birtoklására, mivel nem tudták dokumentálni azt." 1699-ben Délkelet-Baranya keleti, Duna menti nagyobb hányadát, a későbbi Bellyei Uradalmat a török elleni háborúban kitűnt Savoyai Jenő herceg, tábornagy kapta. 1700-ban a nyugati, Dráva menti kisebb részt, a későbbi Dárdai Uradalmat Veteráni tábornok utódai, Veteráni János és Veteráni Frigyes kapja.

Így Délkelet-Baranyán két nagybirtok osztozik. 1737-ben, Savoyai Jenő utód nélküli halála után a Bellyei Uradalom a császár közvetlen birtokába kerül. Mária Terézia ezt az uradalmat 1780-ban leányának, Krisztinának ajándékozza, aki férjhez megy Albert főherceghez, s így a hitbizomány az ő leszármazottaiknak a tulajdona lesz. Itt jegyezzük meg, hogy 1815-ben Albert főherceg telepíti be az utolsó délkelet-baranyai német falut sváb telepesekkel, amelyet a főherceg után Albertfalunak keresztelnek. A település 1920 utáni szerb neve Grabovac.

A Dárdai Uradalom, amelyet 1748-ban még a Veteráni család birtokol, 1752-ben a CD szerint „Bona Ill.mi D.ni Comisis Ivannis Eszterhazy de Galanta Poss.io Tarda", tehát a galántai gróf Eszterházy János tulajdonába kerül.

A fentiekben már említettem, hogy egyes kutatók (VAH) Délkelet-Baranyát a nagyharsányi csata után lakatlannak, pusztaságnak vélik. A török és a későbbi adókönyvek egyes családnevei alapján bizonyos, hogy Délkelet-Baranya 1687 után nem volt lakatlan, tehát mind a hódoltságban, mind a nagyharsányi csata után folyamatosan lakott volt.

A 16. században megjelenő reformáció, majd annak törvényei, a Hercegszőlősi Kánonok kialakítottak bizonyos jogszokásokat, amelyek lehetővé tették, hogy a falvak maguk alakítsák mindennapi életüket. A kánonokban meghozott törvények még a 20. században is - mint szokások - érvényben voltak. Ilyen szokás a szerdán tartott esküvő és lakodalom, vagy az, hogy a menyasszony töltse be a 14., a vőlegény pedig a 16. életévét.

Szokás volt a bűnösöket pellengérre állítani, a bűnösnek a gyülekezetet megkövetni, hogy megjavuljon. Ez a belső rend egy-egy közösségben még a török erőszakoskodásai mellett is akkora hatásfokkal bírt, hogy a 17. század végéig nem menekültek el. De, mint Gyimóti naplójából látjuk, ha el is menekültek, az első adódó alkalommal visszatértek falvaikba. Egy-egy falu lakosságának megmaradását a gazdasági tényezők közül a szőlőművelés is elősegítette. A szőlő - nem úgy, mint a gabonafélék - állandó jelenlétet igényelt az évek folyamán. Bizton állíthatjuk, hogy a szőlőművelésnek népességmegtartó ereje volt. Már a 16. század végi török adókönyvből kiolvasható, hogy a magyar falvak, különösen a Hegyalján, musttizedet fizetnek a töröknek:

 

ADORJÁN falu...Must tized 110 cseber 07 920 akcse
ÁRKI falu...Must tized 070 cseber 08 280 akcse
BARANYABÁN falu...Must tized 075 cseber 05 400 akcse
BARANYAKISFALUD.. Must tized 030 cseber 05 250 akcse
BARANYAVÁR falu...Must tized 015 cseber 00 150 akcse
BELLYE falu...Must tized 005 cseber 00 360 akcse
CSATÁR falu.. .Must tized 133 cseber 09 362 akcse
CSÚZA falu...Must tized 100 cseber 07 200 akcse
HERCEGSZŐLŐS város...Must tized 275 cseber 19 800 akcse
KÁCSFALU falu...Must tized 002 cseber 00 144 akcse
KARANCS falu...Must tized 262 cseber 18 862 akcse
KOPÁCS falu...Must tized 005 cseber 00 360 akcse
KŐ falu...Must tized 200 cseber 14 400 akcse
LASKAFALU falu...Must tized 008 cseber 00 576 akcse
LASKÓ város...Must tized 025 cseber 01 800 akcse
NAGYBODOLYA falu.. Must tized 115 cseber 08 280 akcse
NÁNA falu.. .Must tized 100 cseber 07 200 akcse
PÉLMONOSTOR falu...Must tized 190 cseber 12 600 akcse
PETERDI falu...Must tized 200 cseber 14 400 akcse
SEPSE falu...Must tized 230 cseber 16 560)? akcse
SZENTMIKLÓS falu...Must tized 115 cseber 08 280 akcse
ÚJFALU falu...Must tized 760 cseber 54 720 akcse
VÁRDARÓC falu...Must tized 003 cseber 00 216 akcse
VÉK falu... Must tized 350 cseber 23 209 akcse
VÖRÖSMART város...Must tized 082 cseber 05 904 akcse

 

Bizonyítható, hogy szőlőtermeléssel a 16. és a l7. század fordulóján csak a magyarok foglalkoztak. A fentiekből kitűnik, hogy nemcsak a Hegyalján, de kevés mennyiségű bort még a síkvidéki magyar falvakban is termeltek. A 16. század végén az itt élő horvátok és szerbek még a Hegyalján sem termeltek szőlőt. (Sepsén hiányzik a musttized értéke, de pótolható csöbrönként 72 akcseval, tehát Sepse musttizede 1591-ben 16 560 akcse volt.) A 16. század végén itt, Délkelet-Baranyában még fehérbort termeltek. Feltételezésem szerint a mézesfehér a legrégebbi szőlőfajta. A Szkadari-tóról elnevezett szkadár v. kadarka szőlőt a szerbek révén ismerik meg a magyarok (ANDRÁSFALVY). Följegyezték többek között, hogy igen jó vörösbor termett Baranyabánban a 18. században, ahol már 1696-ban szerbek laknak. A szkadár (kadár - kadarka) szőlőfajtát minden bizonnyal azok a metóhiai szerb családok hozták magukkal, akik 1690-ben Csarnojevics Arzén patriarcha vezetésével és a császári hadsereg védnökségével „ideiglenesen" a magyarországi Duna mentén telepedtek le. A 18. században már nemcsak a magyarok ültetnek szőlőt, hanem a szerbek és a horvátok is, a fokozatosan meghonosodó szkadár szőlőfajtát.

Nem kétséges, hogy Délkelet-Baranya folyamatosan lakott volt, s ezt bizonyítani tudjuk mind a magyar, mind a horvát és szerb családnevek révén:

1. A délkelet-baranyai lakosság folyamatos jelenlétét bizonyító magyar családnevek a hódoltság időszakából és a nagyharsányi csata (1687) utáni időkből:

 

16 -18. SZÁZAD

Település: MÁSIK FALUBÓL: CSALÁDNÉV: UTÓNÉV: AZ ÖSSZEÍRÁS ÉVE:
BELLYE 16-18. század: Laskó ANTAL Lőrinc 1544
    Laskó   Demetör 1591
    -   János 1696
    -   Istok 1711-1721
    -   Istokné 1724
    -   Jancsi 1721-1742
16-18. század: - CSORDÁS Übi 1591
    -   Gergely 1711-1737
16-18. század: - FODOR János 1591
    -   Péter 1696
    -   Miklós 1713-1737
16-18. század - KÁNTOR János 1591
    -   János 1724
16-18. század: Danóc LÁSZLÓ János 1591
    Danóc   Demetör 1591
    -   Máté 1591
    -   Mihál 1591
    -   Stephanus 1715-1719

 

 

Karancs   Samu 1748-1752
17-18. század: - MAGÓ Stephanus 1696
    -   Stephanus 1713-1728
    -   Istokné 1734-1748
16-18. század: - MARKOS Máté 1591
    -   János 1591
    -   Istok 17. századvége
    -   Istokné 1713
    Hercegszőlős   Jancsi 1748
16-18. század: - NAGY Márton 1591
    -   Miklós 1643
    -   István 1696
    -   Miklós 1711-1742
16-18. század: Várdaróc ORSZÁGH Márton 1591
    -   Pál 1696
16-18. század: - RÉZ György 1591
    -   Miklós 1696-1730
16-18. század: - SZABÓ Márton 1591
    -   János 1591
    -   Borbás 1591
    -   István 1591
    -   Lörinc 1591
    -   András 1591
    -   Márton 1591
    -   János 1696
    -   Ferenc 1721-1752
16-18. század: Laskó TAKOS Dimitrie 1554

 

 

- v. Tokos Georgius 1696

 

 

-   Géczi; Gergöl 1713
16-18. század: Laskafalu TAPASZI András 1591
    Laskafalu   Balázs 1591
    -   Tapasziné ? 1713
    -   János 1728-1752
16-18. század: Laskó VALKAI Mihály 1591
    Laskó   János 1591
    -   János 1696-1721
    -   Péter 1713-1715
16-18. század: - VARGA András 1591
    - Vargáné özvegy 1713
    - Varga Mihály 1713-1715
    - özv. Mihályné 1719
CSÚZA        
16-18. század: - BAKÓ György 1591
    -   Miklós 1711-1752
    -   István 1741-1752
    Danóc   Pál 1554
    Újfalu   Mihál 1554

 

Újfalu   István 1554

 

-   Istok 1711-1715

 

-   Jancsi; János 1719-1752

 

-   Peti; Péter 1719-1734

 

-   Miklós 1741-1752

 

-   András 1741-1752

 

- BOKA Benedek 1591

 

- Bokos István 1713-1728

 

-   István 1734-1741

 

-   János 1752
16-18. század: Vörösmart KORSÓS Balázs 1554
  Újfalu   Éliás 1591
  -   János 1713-1742
  -   István 1748-1752
16-18. század: Főherceglak NIKOLA Ivan 1591
  -   Istok 1711-1752
  -   Miklós 1711-1724
  -   János 1728-1752
16-18. század: - TÓTH András 1554
  -   Mátyás 1591
  -   Lörinc 1591
  -   Miklós 1711-1728
  -   Máté 1713-1730
  -   János 1737-1752
16-18. század - SZABÓ Gergel 1554
  -   Bálind 1591
  -   Peti; Péter 1724-1752
HERCEGSZŐLŐS        
16-18. század: - BALOGH Ferenc 1591
  -   János 1696
  - ERDŐS Máté 1554
  -   Mihály 1591
  -   István 1711-1741
16-18. század: Laskó FEJES Antal 1554
  Laskó   András 1591
  Várdaróc   András 1591
  -   András 1696-1713
  -   István 1696-1737
  -   Mátyás 1696-1742
16-18. század: - NAGY Matiás 1554
  -   István 1554
  -   Pál 1554
  -   Albert 1561
  -   Lukács 1591
  -   János 1591
  -   Joannes 1711

 

-   Istok 1713-1731

 

 

 

Peti; Péter 1730-1737

 

-   György 1737-1741

 

- Nagy György Ferencz 1748
16-18. század: - SZŰCS András 1591
  -   István 1696-1721
16-18. század: - VARGA Jakab 1554
  -   Ferenc 1591
  -   Máté 1591
  -   Balá(z)s 1591
  -   János 1591
  -   Márton 1591
  -   Istok 1713-1737
  -   János 1719-1752
KARANCS        
16-18. század: Danóc CSURKA Pál 1554
  -   István 1711-1728
  -   Samu 1711-1737
  Laskó DÁVID Éliás 1554
  Laskó   Ferkó 1696
  -   Jancsi 1719
  -   Ferkó; Ferenc 1732-1752
  -   Máté 1742-1752
16-18. század: Laskó EGYED Benedek 1554
  Újfalu   Mihály 1591
  -   Mihály 1713-1737
16-18. század: Szederjes ERDÉL(Y)I György 1554
  Újfalu   János 1591
  Bellye Erdélyi Thamás 1713
  Vörösmart   Thamás 1719-1724
  -   András 1719-1742
16-18. század: Vék GÁL Tomás 1554
  Vék   Máté 1591
  Baranyakisfalud Dienös 1554
  Baranyavár   Balá(z)s 1591
  Laskó   György 1560
  Laskó   János 1591
  Várdaróc   István 1591
  -   Miklós; Pikó 1713-1737
  -   Jancsi; János 1713-1732
  -   Jancsi; János 1721-1737
16-18. század: - GYÖRKŐ János 1591
  -   János 1696-1713
  -   István 1719
16-18. század: Rév GYURKÓ Istok 1554
  Kácsfalu   János 1591
  -   Ferenc 1554
  -   Stephanus 1711-1715

 

 

 

Samu 1724

 

-

 

Miklós 1741-1752

 

Kopács   Istok 1724-1732

 

Kopács   Istokné 1734
16-18. század: - KOVÁCS Benedek 1591
  -   János 1711-1713
17-18. század: Pélmonostor MONOSTORI Lukács 1696

 

-

 

Istok 1713

 

-

 

Istok 1734
16-18. század: Laskó SÁNDOR György 1554
  Baranyabán   Dimitre 1554
  -   András 1711-1713
  -   Sándor 1711-1724
  -   János 1715-1737
  -   Mátyás 1728-1737
  -   István 1741-1752
  -   János 1748-1752
  Várdaróc SÁNDORKA István 1713-1752
16-18. század: - SOÓS Borbás 1591
  -   István 1719
  -   János 1721-1737
16-18. század: - SZABÓ Borbás 1554
  -   Mihály 1591
  -   Antal 1591
  -   István 1711
  -   István 1715-1752
16-18. század: - TÓTH István 1554
  -   Pál 1554
  -   András 1591
  -   Dénes 1591
  -   János 1591
  -   Péter 1591
  -   Gergely 1591
  -   Márton 1591
  -   János 1711-1719
  -   István 1711-1715
  -   Mihály 1711-1728
16-18, század: - VARGA Máté 1554
  -   Lörinc 1554
  -   Pál 1591
  -   Ambrus 1591
  -   János 1711-1715
  -   Samu 1715-1752
16-18. század: Laskafalu VARJAS Antal 1554
  Vék   János 1591
  - Vargyas Gregor; Géczi 1711-1737
  -   Máté 1713
16-18. század: Laskó VINCE András 1554

 

  Gáspár 1591

 

  Gáspár 1591

 

- Vincze András 1711-1737

 

-   Istok 1711-1727

 

-   Jancsi 1728-1737

 

-   Miska 1741-1752
KOPÁCS        
16-18. század: Csapa BENÓ János 1579
  Rétfalu   Bálint 1579
  Rétfalu   Gál 1579
  Laskó   Dénes 1591
  -   István 1711-1732
16-18. század: - BERTA Máté 1591
  -   János 1591
  -   István 1715-1727
16-18. század: - BÍRÓ János 1591
  -   János 1696-1730
17-18. század: Camafalva CZAMAI Lázár 1696-1735
  -   István 1713-1748
16-18. század: Mitvár CSEBRES János 1554
  Hercegszőlős v. Csöbrös Péter 1554
  Hercegszőlős   Antal 1591
  -   Gáspár 1696
  -   Miklós 1711-1713
16-18. század: Laskó DÉKÁNY Ferenc 1554
  -   Mihály 1696
  -   Péter 1711-1721
16-17. század Mihálykereke DEMETÖR Vid 1591
  - Dömötör István 1696-1721
  -   István 1713-1752
  -   Miska 1724-1748
16-18. század: Karancs GYÖRKŐ János 1591
  -   János 1696-1713
  -   István 1719
17-18. század: -   JAKAB István 1696
  -   István 1696
  -   István 1713-1719
16-18. század: - KISPÁL János 1591
  -   István 1696-1741
16-18. század: - KOVÁCS István 1591
  -   György 1591
  -   Miklós 1591
  -   György 1696
  -   Lukács 1696-1713
16-18. század: Danóc LÁZÁR Lukács 1554
  Kácsfalu   János 1591
  Hercegszőlős   Pál 1591

 

-   János 1591

 

 

 

 

Jónás 1715
16-18. század: Laskó LŐRINC Mihál 1591
    -   János 1591
    - Lőrintz Istok 1713-1752
    Vörösmart   Istok 1734
    Karancs Lőrincz János 1748-1752
16-18. század: Bellye MÁRTON István 1591
    Bellye   Pál 1591
    -   Jancsi; János 1713-1752
    -   Illés 1734-1748
16-18. század: Várdaróc MOLNÁR Petar 1591
    -   György 1696
    -   János 1713-1742
    -   Miska 1724-1752
    -   Samu 1730-1752
    -   Istok 1748-1752
16-18. század Kiskórógy POZSÁR Gergel 1579
    Kiskórógy   István 1579
    Kiskórógy   Mátyás 1579
    Kiskórógy   Mihál 1579
    Kiskórógy   Pál 1579
    Kiskórógy   Pétör 1579
    Kiskórógy   Vince 1579
    -   Jónás 1713
    -   Istók 1719-1737
16-18. század: Várdaróc SÁNTA János 1591
    -   Andreas 1696-1748
    -   Miklós; Piko 1713-1719
    -   Jancsi 1728-1752
16-18. század: - SZABÓ Péter 1591
    -   János 1591
    -   István 1591
    -   Márton 1591
    -   Mihály 1591
    -   István 1696-1719
16-18. század: Petárda SZALAY Petre 1554-1571
    -   András 1711-1713
    -   Istok 1715-1752
    -   János 1737-1748
    -   Miska 1748-1752
    Karancs   Istok 1721-1752
16-18. század: - SZÓLLÓ Andreas 1696
    -   Joannes 1696
    -   Istok 1719
    Várdaróc   János 1724-1752
16-18.század: - VARGA György 1591
    -   Fábián 1591
    -   János 1591

 

-   István 1591

 

-   Jakab 1696

 

-   János 1696-1715

 

-   József 1737-1752
16-18. század: Bolmány VÉKI Jakab 1591
  -   Miska 1713-1724
  -   Istok 1721-1752
  -   Miklós 1732-1748
  -   Ferencz 1748
  -   János 1748
       
16-18. század: - FÜLÖP Tamás 1554
  -   János 1696-1719
16-17. század: - KATONA István 1554
  -   György 1554
  -   István 1696
16-18. század: - KOVÁCS Imre 1554
  -   Ambrus 1591
  -   Mihály 1696
  -   Miklós 1719-1748
16-18. század: Sepse MÓRICZ János 1591
  -   Péter 1696
  -   János 1711-1729
17-18. század: - SIMON István 1696-1730
  -   András 1752
  -   István 1696-1730
LASKÓ        
16-18. század: - ÁCS Ágoston 1554
  -   János 1591
  -   Miklós 1696-1713
  -   György 1713-1742
  -   Miklós 1752 >
16-18. század: Kopács BAK Máté 1591
  - BAKA Mátyás 1696-1737
  -   István 1696-1715
16-18. század: - CSUTI Mati 1554
  -   Stephanus 1696-1741
16-18. század: - DEÁK Ferenc 1554
  -   Bálint 1591
  -   János 1696
16-18. század: - GÁSPÁR Gergel 1554
  -   Stephanus 1696
16-18. század: - HAJNAL András 1554
  -   Mihály 1696
  -   István 1696
  -   János 1711-1713
16-18. század: - KÁNTOR János 1554-1591
    -   Mihály 1591
    -   István 1724-1732
16-18. század: - KERESZTES Kelemen 1554
    -   János 1554
    Várdaróc   Mihály 1591
    Várdaróc   Mihály 1696-1724
    -   János 1724-1748
16-18. század: - KIS Bálind 1554
    -   Antal 1554
    -   Mihál 1554-1591
    -   Demetör 1591
    -   István 1591
    -   Jakab 1591
    -   András 1591
    -   János 1591
    -   Stephanus 1696-1724
    - Kiss Mihál 1713-1752
    -   Joseph 1724-1752
    -   András 1734-1752
16-18. század: - KOVÁCS Benedek 1554
    -   Berta 1554
    -   Amrus 1554
    -   András 1554
    -   János 1591
    -   János 1696
    -   Samu 1696-1752
16-17. század: - KOZMA Balázs 1554
    -   Bálint 1554
    -   Éliás 1554
    -   Petár 1591
    -   Joannes;János 1696
17-18. század: - KÖ(L)GYESI János 1696
    -   Tamás 1711-1721
    -   Miklós (Pikó) 1728-1752
17-18. század: Hercegszőlős LÉNÁRT Mátyás 1696
    -   Jónás 1711-1713
    -   Illés 1711-1742
16-18. század: - MAJLÁT János 1591
    -   János 1713
    -   János 1719-1752
16-18. század: - MARKO Gergel 1554
    Karancs   Pál 1591
    -   Jancsi 1713-1732
16-18. század: Mitvár MÁRTON János 1554
    -   Mihál 1591
    Karancs   Jancsi 1713>
    -   János 1724-1732

 

 

 

Istok 1734-1752
16-18. század : - NEMES Imre 1554
  -   Simon 1554
  -   Miklós 1591
  -   Bálint 1591
  -   Nicolaus 1696
  Várdaróc   János 1719-1752
  Várdaróc   Istok 1728
17-18. század: - SÜLLŐS Joannes 1696
  - Süllyős Sándor 1715-1732
  -   Samu 1748-1752
16-18. század: - SZABÓ Balázs 1554
  -   Máti 1554
  -   Petre 1554
  -   János 1554
  -   Berta 1554-1591
  -   Benár 1591
  -   Pál 1591
  -   Márton 1591
  -   Gergel 1591
  -   János 1696-1719
  -   István 1711-1726
  -   Miklós 1752
  -   Peti; Péter 1734-1748
  - SZABÓKA Istók 1734-1737
  - SZABÓ Móri cz Miska 1719
  - SZABÓ PETI Istok 1719-1728
  -   Miska 1730-1732
  -   Jancsi 1721
16-18. század: - TAR Gáspár 1754
  -   Mihály 1711-1748
16-18. század: - VAJDA András 1591
  -   István 1713-1728
16-18. század: - VARGA András 1554-1591
  -   Péter 1554-1591
  -   Mihály 1591
  -   Berta 1591
  -   István 1591
  -   Pál 1591
  -   Andrásné 1696
  -   István 1711-1715
  -   István 1719-1737
  -   Samu 1741-1752
SEPSE        
16-18. század: Nána ÁRKI János 1591
  -   András 1696-1713
16-18. század: _ BESE Borbás 1554

 

 

 

János 1715-1752
16-18. század: Dályok GÁSPÁR György 1554
  Danóc   Gergel 1554
  Danóc   Mihál 1591
  -   Paulus 1696
  -   Joannes;János 1696-1732
  -   Jancsi 1748-1752
  -   István 1748-1752
17-18. század: - KECSKÉS Miklós 1696
  -   János 1715-1732
17-18. század: - KOBOZ András 1696
  -   István 1715-1752
16-18. század: Laskafalu KUN János 1554
  Laskafalu   Sebestyén 1554
  Laskó   Tomás 1554
  Laskó   János 1591
  -   Istok 1696-1732
  -   Istokné 1734
16-18. század: Adorján LASKAI Benedek 1591
  -   János 1696
  -   István 1715-1748
16-18. század: Árki POLGÁR János 1591
  -   János 1696
  -   Miklós 1715-1728
16-18. század: - VARGA Ambrus 1554
  -   Tamás 1591
  -   Farkas 1591
  -   Miklós 1715-1724
  -   István 1715-1721
  -   István 1728-1752
VÁRDARÓC        
16-18. század: Camafalva ÁDÁM Balázs 1591
  -   János 1696-1713
16-18. század: Kopács BAK Máté 1591
  -   János 1713
16-18. század: Laskó BÁLINT Pál 1554
  Laskó   Péter 1554
  Laskó   János 1591
  -   István 1696-1734
  -   János 1713-1728
16-18. század: - BALOGH Mihály 1591
  -   János 1696-1721
16-18. század: Bellye BÓLI István 1591
  -   Mihály 1696
  -   János 1711-1724
16-18. század: - CSÓKA András 1591
  _   Benedek 1591

 

 

 

Mihály 1591

 

-

 

János 1696

 

-

 

Mihály 1713-1737
16-18. század: - FARKAS András 1591
  -   Balázs 1591
  -   István 1713-1748
16-18. század: Kopács HEGEDŰS György 1591
  -   István 1696
  -   István 1715-1752
16-18. század: Oroszi KARAKAS Jakab 1579
  Oroszi   Jancsi 1579
  -   Máté 1696
  -   Miklós 1711-1737
  -   János 1730-1752
  -   András 1742-1752
16-18. század: Karancs KEREKES András 1591
  -   Máté 1696-1721
  -   János 1724-1752
16-18. század: - KERESZTES Mihály 1591
  -   Mihály 1696-1724
16-18. század: - KOVÁCS Gál 1591
  -   István 1713-1721
16-18. század: - SEBESTYÉN János 1554
  -   István 1696-1713
16-18. század: Kopács SOÓS Miklós 1591
  Laskó   Márton 1591
  Laskafalu   Ambrus 1591
  -   Miklós 1715-1741
16-18. század: -   SZEKERES Dömötör 1591
  -   János 1734
16-18. század: -   TÓTH Balázs 1591
  -   András 1591
  -   Mihály 1711-1715
VÖRÖSMART        
16-18. század: - BARBÉLY János 1554
  -   Benedek 1591
  -   Miklós 1696
  -   István 1711
16-17. század: Újfalu BODOR János 1554-1591
  Újfalu   László 1554
  Úfalu   Simon 1591
  Újfalu   István 1591
  -   Mihály 1696
17-18. század: - JÓZAN Gáspár 1614
  -   István 1696
  -   Miklós 1696
  -   András 1713-1728
16-18. század:   KIS Gáspár 1554
    -   Mihály 1591
    - Kiss Péter 1711-1748
    -   János 1734-1752
16-18. század: - KOCSIS Márton 1591
    -   Péter 1696
    -   Mátyás 1711-1721
    -   Péter 1721-1741
16-18. század: Újfalu LÁZI Mihály 1554
    Újfalu   Orbán 1591
    -   Mátyás 1696
    -   János 1719-1742
17-18. század: - MÉSZÁR János 1696-1719
    -   István 1711-1730
16-18. század: Danóc MOHÁCSY Kopa 1591
    -   János 1696-1742
16-18. század: Újfalu RÁC Márton 1554
    -   Demján 1554
    -   Miklós 1591
    - Rácz János 1730-1748
17-18. század: - SARAGLÁS János 1696-1719
    - Saroglás Máté 1721-1752
16-17. század: Hercegmárok SÍPOS Mihál 1554
    Csatár   Antal 1591
    -   Stephanus 1696
16-18. század: Újfalu sós Ferenc 1554
    Újfalu   Gergel 1591
    Újfalu   Bálint 1591
    Újfalu   Simon 1591
    Újfalu   Benedek 1591
    - Soós János 1711-1724
    -   András 1748-1752
16-18. század: - SZABÓ Péter 1554
    -   János 1591
    -   István 1591
    -   Mihály 1696-1715
    -   Mihály 1713-1752
16-18. század: Vék SZURMÓ Mihál 1591
    - Szurmoly Andreas 1696
    - Szurmol András 1713-1715
    - Szurmon Mihály 1734-1752
16-18. század: Szentmiklós TÖRÖK István 1554
    Nána   Jakab 1591
    -   András 1713-1719
16-18. század: - VÉGH Martinus 1696
    -   Gyurko 1719-1724
    -   Miklós 1721-1742
    _   János 1752
16-18. század: Laskó ZSIDMOND Tomás 1554
  Baranyabán Zsidmondi János 1591
  - (Z)Sigmond Stephanus 1696
  -   Joannes 1730-1752
  _   János fia 1737

 

A fenti adatokból kiderül, hogy mind a tíz délkelet-baranyai magyar falu bizonyíthatóan folyamatosan lakott mind a hódoltság idején, mind pedig a hódoltság után. A nevek kételeműek, már a 16. században megjelenik a családnév. Igaz, hogy néhány család neve a következő nemzedékeknél megváltozhatott, s ha nem így történt volna, bizonyára több adatot találnánk a folyamatos jelenlét bizonyítására. Több név a hódoltságban máshol szerepel, mint a hódoltság után. Ez leginkább ott fordul elő, ahol a 16. századi település elnéptelenedik. Így pl. az újfalusi nevek (Lázi, Bodor) később Vörösmarton jelentkeznek, tehát az elődök oda menekültek a 17. század végén; hasonlóképpen a danóci nevek Sepsén, Karancson fordulnak elő a későbbiekben, a laskafalusiak pedig később az Alfalukban tűnnek fel.

A horvát és szerb családok folyamatos ittléte már nehezebben bizonyítható, ugyanis az 1696-os portaösszeírásban igen sok az egyelemű név. Ha találkozunk is kételemű nevekkel, ezek sokszor 10-20 év alatt kicserélődnek. Jó támpontként szolgálhat itt az egyelemű névből kialakult kételemű név, pl. Martin > Martinovics Lukács stb. A szerb családnevekből a délkelet-baranyai vagy elpusztult településre utaló családnév azt jelenti, hogy a szatmári béke után visszatért családfő vagy annak elődje már a hódoltság idején a nevében szereplő településen lakott. Az effajta nevek segítségével bizonyíthatjuk a lakosságcserét is Abolmán (Bolmányban), Kácsfalun, Bánban, Kisfaludon, Márokon, Csibogáton, Monostoron, Baranyaváron és Bodolyán - a korábbi magyarok lakta falvakban.

Kíséreljük most meg annak bizonyítását, hogy a horvát és szerb falvakat a török uralom alatti és utáni időkben folyamatosan lakták!

 

TELEPÜLÉS: MÁSIK FALUBÓL: CSALÁDNÉV: UTÓNÉV: AZ ÖSSZEÍRÁS ÉVE:
BARANYABÁN      
17-18.század: BACSVANLIJA Michala 1696
    BACSVANIN Obrad 1712-1737
    - Radovan 1712-1730
    - Gyuro 1713-1715
    - Sztojan 1719-1737
    - Vaszil 1719-1741
    - Vukoszav 1721-1748
17-18.század: BANAC Osztoja 1712-1715
    - Ilija 1712-1721
17-18.század: BOSNYÁK Petrus 1696
    - Bo(z)so 1711
    - Mileta 1712-1724
    - Vukoszav 1712-1730
    - Miliszav 1712-1721
    - Milovan 1713-1728
    - Milos 1713-1728
16-18.század: Szederjes ILIJA Jovan 1591
    Sárkány Milak 1591
    - (Ilija) 1696
16-18.század: Bulcsu KOMINCSI Jelek 1591
    - Komnovics Sztojan 1713-1721
    - Komjanovics Osztoja 1719-1737
    - Komenovics Timotia 1749-1752
16-18.század: Danóc LACSA Lörinc 1591
      Lacsanin Poznan 1696-1734
        Vukman 1712-1737
        Osztoja 1712-1730
        David 1741-1742
        Pejo 1742-1748
16-18.század: Beszter MAJSA Tomás 1591
    - MAJSANIN Milos 1712-1724
    - Maj sacz Jovan 1732-1737
    -   Ivan; Jovan 1734-1737
        Mihajlo 1741-1752
16-18.század: Sárkány MILAK (Milak) 1591
    - Milakov Petar 1724-1737
    - Milakovics Dmitar 1741-1748
17-18.század: - RADIMIROVICS Ivan 1696
    -   Ninko 1737-1748
16-17.század: Újfalu SIMO György 1554
    -   (Simo) 1696
    -   Nedelko 1696
17-18.század: Bolmány SZAVKO (Szavko) 1696
    - Szavkovics Ni col a 1741
17-18.század: - SZREMACZ Sztepan 1696
    - Szrimacz Novak 1715-1724
    -   Kuzman l719-1721
    -   Vilisko 1719
    -   Gyuragy 1724-1732
    -   Maxim 1728-1732
    -   Gruicza 1742
17-18.század: - SZTANICSIE (Sztanicsie) 1696
    - Sztanics Radoszav 1712-1737
    -   Damjan 1721-1724
    -   Obrad 1724-1730
    -   Radoicza 1732
    -   Sztojan 1730-1752
    -   Sztoisa 1737-1748
    -   Nikola 1748
16-18.század: Sepse TODOR Bálind 1554
    -   Bo(z)so 1696
    -   Sztanko 1721-1724
    - Todorova özv. 1742
BARANYAKISFALUD        
17-18.század: Bolmány BACSVANIN Nicola 1696
    -   Adam 1712-1719

 

 

Radivoj 1712-1732

 

-

Mihat 1712-1724
17-18. század: CSIBOGATACZ Mislyen 1711-1729
  - Vuk 1712
  - Stanivuk 1712
  - Jovan 1719-1724
  - Vukics 1721
17-18. század: Laskó PERICS Pavo 1696
    Sztaniszláv 1711
    Gyuka 1728
    Radonya 1730
16-17. század: / Sárkány RADUL Radovan 1591
  Radulovics Sztanisa 1721
  - Miho 1724
BARANYAVÁR      
17-18. század: BANAC Simon 1711-1732
  - Gyuro 1711-1742
17-18. század: CSOSZO Gyuro 1696
  - Thamas 1715-1737
  - Jozo 1748-1752
16-18. század: Pélmonostor HORVÁTH Benedek 1554
  Pélmonostor Jakab 1554
  Pélmonostor István 1591
  Bozog János 1591
  - Mihály 1719-1721
  - Jánosné 1748
  KURUCZ Sztojko 1696-1721
  - Jovan 1724-1742
  - Mihajlo; Milo 1748-1752
16-18. század: MÉSZÁROS Lestar 1591
  Mészár Gyuka 1711-1724
  v. Gyukin Marian 1730-1752
17-18. század: Lőcs MONOSTORACZ Petar> 1696
  - >Petar 1711-1719
  - Thomo 1724-1748
17-18. század: (Z)SIVAKOVICS Bla(z)s 1711-1748
  Zivakovics Jakob 1748-1752
  - Misko 1752
  - Ni col a 1752
BENGE      
16-18. század: GYURO (Gyuro) 1591
  Gyuricsin Nicola; Nikola 1713-1734
  Gyuricsics Miat 1732
16-18. század: Főherceglak MILOS Ivan 1591
  Petárda (Milos)   1696
  Milosev Illia 1715-1728
  Lőcs Matho 1748
BOLMÁNY        
17-18. század: - MILOSZA (Milosza) 1696
  Kácsfalu   (Milosza) 1696
  - Milosov Sztanko 1711-1730
17-18. század: Petárda NICOLA (Ni col a) 1696
  - Nikolics Martin 1713-1724
  -   Vidak 1724-1730
16-18. század: - PETKO (Petko) 1591
  -   Mátyás 1591
  -   Czvio 1713-1719
  Dárda   Jovan 1713-1742
  Dárda   Marko 1724
17-18. század: - RADIVOJ (Radivoj) 1696
  Baranyabán Radivojicza özvegy 1715
  - Radivojevics Jovicza 1732-1752
  -   Lazo 1741-1752
17-18. század: - THEODOR (Theodor) 1696
  - Todor Radoicza 1713-1715
  -   Jovicza 1713
  -   Gyuricza 1719
DÁLYOK        
16-18. század: Újfalu DAMJÁN Gergel 1554
  Nána   Máti 1554
  Kopács   János 1591
  - Damjanovics Bartol 1711-1748
  -   Mato 1713-1752
  -   Miatt 1748-1752
17-18. század: - MARIJAN Jovicza 1696
  -   Ivo; Ivicza 1711-1719
  -   Miha; Miko 1719-1752
  -   Ivicza; Jovicza 1728-1737
  -   Gyuragy 1741-1752
16-18. század: Főherceglak : MILOS Ivan 1591
  - Milosev Georg; Gyuro 1511-1541
  -   Nikola 1737-1748
  -   Matho 1742-1752
  -   Miat 1752
17-18. század: - PETROVICS Jure 1696
  -   Mihath 1711-1732
  - Petrovicsics Ivo 1741-1752
  - Petrovicsics Tomo 1748-1752
17-18. század: - SZICSAJMOV Martinus 1696
  -   Pejo 1713-1730
  -   Palko; Pavo 1721-1748
  -   Mato 1752
  - Szicsajmovics Gyuro 1734-1752
DARÁZS      
  Bozok BALAZSIN Miklós 1591
  Blazsovics Paval 1713-173O
  - Zivko-Boso 1715-1737
  - Matho 1728-1748
17-18. század: BRAGYASEV Andro 1696
  Bragyasev Martin 1719-1741
  Bragyasevics Jozo 1730-1752
  - Luko 1734-1752
  - Gyuro 1742-1752
  - Thomo 1752
  - Marian 1752
17-18. század: BROGYOSI Vid 1696
  - Miha 1713-1715
17-18. század: GYURIN v. Pavo 1696
  JURIN Misko 1711-1741
  - Martin 1713-1737
  - Simo 1713-1752
  - Marian 1719-1732
  - Jozo 1748-1752
17-18. század: JANCSICS Matho 1696
  - Gyurko 1713
  - Mathia 1715-1724
  - Gerga 1721-1724
  - Matho 1730-1732
  - Thomo 1730-1734
16-18. század: Hercegszőlős MATAS Benedik 1554
  Matasev Martin 1711-1734
  Matasevics Ignyo 1730-1734
  - Nikola 1718-1752
  Matasovics Gyuro 1728-1752
  PRAKATUR Barthol 1696
  Prakaturicza özvegy 1715
  Prakatur Ivo; Ivan 1715-1732
  - Simo 1721
  - Gerga 1734-1742
  - Mato 1748-1752
16-18. század: Főherceglak VIDOCSA Bogdan 1591
  Vidov Lukacs 1711-1713
  Izsép Vidovics Andrisics 1713-1734
  Vidoj Matko 1713-1734
  Vidov Peja 1715-1721
  - Jaksa 1719-1734
  Vidovics Mathia 1741-1748
  - Gaspar 1732-1748
  - Barissa 1752
  - Andria 1752
HERCEGMÁROK        
16-18. Újfalu KENAZ Radoja 1591
  - KNEZ Sztaracz Joko 1711-1713
  - Knezics Gyuro 1715-1719
  - Knezevics Jakob 1737-1748
  - Knesevity Petar 1752
16-18. század: Dályok SÓS Benedek 1591
  - Sóvágó Ivan 1711-1752
  -   Miska 1713-1732
  - Sovakov Matija 1724-1737
  - Sovakovics Petar 1734-1742
  -   Jaksa 1734-1752
  -   Luka 1742-1752
  Darázs Sovakov Luka 1713-1742
  Darázs Sovakovics Martin 1748
  Darázs   Antun 1748
  Darázs   Antun 1752
17-18. század: - TERZICS Michael 1696
  - Terzin Illia 1713-1737
  - „Illyin brat" Antal 1721-1737
  - Terzics Mato 1728-1732
  -   Ivan 1741-1752
HERCEGSZŐLŐS        
16-18. század: Sárkány VUCSANIN Nikola 1591
  Pélmonostor Vucsanacz Vucsen 1721
  - Vucsenov Jovan 1748
IZSÉP        
17-18. század: - CSURCSIA Martinus 1696
  - Csurcsin Matho 1713-1752
  - Csurcsinics Marko 1713-1719
  -   Sztanko 1748-1752
17-18. század: - ILISKOV Thomas 1696
  -   Matho 1715-1730
  -   Antun 1721-1737
  -   Bo(z)so 1732-1748
17-18. század: - KOLAR Ilija 1696
  -   Ivan 1711-1728
  -   Sztanko 1719-1732
  -   Marko 1719-1752
  -   Jaksa 1724-1734
  -   Gyuka 1734-1752
  -   Petar 1752
16-18. század: Danóc LUKÁCS Balázs 1554
  Hercegszőlős   Tamás 1591
  Hercegszőlős   János 1591
  - LUKACSEV Tomo 1696-1721

 

 

Ivan 1711-1752

 

- Petar 1724

 

LUKACSEVICS Luko 1728

 

- Paval 1732-1752

 

- Ivan 1752
KÁCSFALU      
16-18. század: Sárkány LAZILA Miline 1591
  LAZO (Lazo) 1696
  Lazics Grelo 1713-1715
  Bolmány Lázics Gyuricza 1728
  Hercegszőlős Tanaczko 1752
17-18. század: Petarda PETARACZ Milos> 1696
  Petaracz >Milosua. 1713-1719
  - Sztanoje 1721-1737
  - Novak 1741-1752
16-18. század: Főherceglak RADON Bogdan 1591
  Újfalu János 1591
  Sarkfalva Radonin Drago 1591
  Radonics Mitar 1713
  - Milinko 1721-1732
  Radonicza özvegy 1748
17-18. század: SAEKULA (Szekula) 1696
  Szekulin Marko 1734-1737
  Szekulovics Pavko 1734-1752
  - Szimo 1730-1752
  Szekular Jurio 1748
17-18. század: SZTANICS Radosza 1696
  - Radoszav 1728
  Hercegszőlős Vuk 1732-1742
  Hercegszőlős Jovan 1752
17-18. század: VUKMANOVICS Sztojan 1696
  VUKOMAN (Vukoman) 1721
  Vukmanovics Maleta 1730-1752
  - Filip 1752
LŐCS      
17-18. század: KERSZTIN Sztanko 1696-1724
  - Marko 1719-1732
  - Mátho 1734-1752
  - Jozo 1734-1752
17-18. század: MATOKOVICS Lovak> 1696-1715
  > LOVAKOV Paval 1719-1734
  - Gyuro 1741-1752
17-18. század: MATIAS Marcus; Marko 1711-1724
  Matiasev Sztanko 1719-1752
  - Misko 1719-1742
  _ Martin 1721-1742

 

 

 

Luko 1721-1742
17-18. század: SKRINARICS Filip 1696
  -   Pavo 1696
NAGYBODOLYA        
16-18. század Hányó BORINCS Nikola 1591
  - Borics Ivan 1711-1732
  -   Petar 1719-1734
  -   Illia 1737-1752
16-18. század: - HORVÁTH Lörinc 1554
  -   Sztipa 1713-1748
  -   özvegye 1752
  -   Petar 1719-1721
  -   Matto 1719-1748
  -   özvegye 1752
17-18. század: - VECSANIN Joso 1711-1715
  -   Mattan 1713-1724
  -   Franyo 1719-1737
  -   Martin 1732-1734
  -   Simo 1737-1752
PETÁRDA        
16-18. század: - IVAN Benedik 1554
  -   (Ivan) 1696
  - Ivanovics Gyura 1711-1741
  -   Marco; Marko 1748-1752
  -   Mato 1748-1752
16-18. század: Sárkány PAVLO Ilija 1591
  Sárkány   Dragas 1591
  - PAJO (Pajo) 1696
  - Pavlovics Luka 1711-1713
  -   Marian 1730-1741
17-18. század: - POSZAVECZ Marko 1696
  -   Bla(z)s 1711-1724
  -   Martin 1711
  -   Tomo 1728-1748
  -   Gyura 1741-1752
17-18. század: Maiskamegye SZREMACZ Sztoisa 1696
  - Szrimacz Andria 1713
  - Szrimacz Andrin Martin 1724-1727
  Benge Szrimacz Illia 1713-1721
  Nagybodolya Szrimacz Matho 1715

 

Úgy vélem, a fentiekből világossá vált, hogy a nagyharsányi csatát megelőző és az azt követő években, ha a tatár dúlásban áldozatul is estek személyek, nem állíthatjuk, hogy Délkelet-Baranya lakatlan volt.

 

 

   
Előző fejezet Következő fejezet