Előző fejezet Következő fejezet

Salló Szilárd

 

A CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM PÁSZTORBOTJAINAK MINTAKINCSE

 

 

Abstract: [Designs of shepherd crooks of the Szekler Museum of Ciuc] The present paper studies the designs of shepherd crooks placed in the Szekler Museum of Ciuc. Most of the above mentioned shepherd's crooks were made in the 20 century. This paper focuses, not only on the designs of the 101 shepherd's crooks that can be found in the museum's collection, but also on the decorative techniques that are applied on these and on the different aspects of shepherding.

On the theme of shepherding and shepherd's crooks I have also conduced fieldwork in the village of Csíkmadaras (Hung. -; Rom.: Madaras), where I made interviews with individuals, whose occupation was or still is, shepherding. In addition, I made contact with two wood carving artists from Csíkszereda (Hung. -; Rom.: Miercurea Ciuc), who transpose the traditional folk motives on new shepherd's crooks and other woodcrafts.

The designs of the shepherd's crooks show a large variety. For the Csík (Hung. -; Rom.: Ciuc) region, geometrical motives, carved in the crooks, that have a ribbon forms, are characteristic and also the top of these crooks can have elements which are free drawing elements.

The characteristic of the geometrical motives are the zigzag lines, the plum cores, the peach kernel, the pine branch, the winding curve etc. The decorations on the top of the crooks may have animal, plant, human, building or even amour representations.

The decorations on these crooks point to the cutters ethnicity, national identity, religious background, but also by the shaping of the crook it shows the love of nature and the sense of beauty of the individual.

Rezumat: [Modelele bâtelor de pástor din Muzeului Secuiesc al Ciucului] Lucrarea de fatá cerceteazá tezaurul de modele ale bâtelor de pástor aflate în proprietatea Muzeului Secuiesc al Ciucului. Majoritatea bâtelor au fost fácute în secolul 20. În lucrare, pe lángá prezentarea celor 101 de bâte, care se gásesc în colectia etnograficá a muzeului, se fac cunoscute si tehnicile de ornare folosite pe acestea precum si analizarea câtorva aspecte ale pástoritului.

În legáturá cu tema bâtelor de pástor si a pástoritului am fácut cercetári pe teren în comuna Madaras (magh.: Csíkmadaras), unde am discutat cu persoane care s-au ocupat sau incá se mai ocupá de pástorit. De asemenea am luat legáturá si cu doi artisti cioplitori de lemn din Miercurea-Ciuc (magh.: Csíkszereda), care folosesc tezaurul de motive populare traditionale pe bâte de pástor sau alte obiecte de lemn.

Tezaurul de modele ale bâtelor de pástor este foarte variat. În ceea ce priveste bâtele de pástor din zona Ciucului (magh.: Csíkszék) caracteristice sunt modelele geometrice, care apar de cele mai multe ori în forrná de funie, ornament sculptat, dar suprafata bâtelor poate fi acoperitá si cu elemente libere. Elementele cele mai ráspándite ale modelelor geometrice sunt linia în zig-zag, sámánta de prune, sámánta de caise, creanga de brad, linia ondulatá. Desenele libere sunt de multe ori reprezentári de animale, plante, oameni, cládiri, elemente de heraldicá etc. Din ornamentele bâtelor de pástor putem face deduceri în legáturá cu etnia, identitatea nationalá, religia pástorului care a cioplit bâta, dar în acelasi timp prin fasonarea bâtelor observám si dragostea lui fatá de naturá, simtul frumosului.

Bevezető

Jelen tanulmány a Csíki Székely Múzeum néprajzi állományában található pásztorbotok mintakincsét vizsgálja. A figyelem nem csupán a minták világára korlátozódik, ugyanis hangsúlyt kap a pásztorkodás mint életforma, a bot elkészítésének mikéntje, valamint a különböző díszítési, faragási technikák is.

A fafaragás, pásztorbot faragás kutatásában segítségemre voltak CSISZÉR IMRE és TÖRÖK CSABA fafaragók. A két faragóművész műhelyébe ellátogatva számos példáját tekinthettem meg a népi mintakincs továbbörökítésének. A Török Csabával folytatott beszélgetés során a botok készítéséről, használatáról, illetve azoknak mintakincséről hangzottak el megjegyzések, ezek közül néhányat e tanulmányban is idézek.

A pásztorkodás témakörének vizsgálatához Csíkmadarason végeztem terepmunkát. 2009 áprilisában három pásztorkodással foglalkozó, vagy egykoron azzal foglalkozott egyént kerestem meg. Egyikük ÖRDÖG ANTAL, akinek mind a mai napig marhapásztor a foglalkozása, a második személy FAZAKAS ÁRPÁD, aki 26 évig foglalkozott pásztorkodással. Ők ketten az 1970-es években, a Hargitán együtt őrizték a falu marhacsordáját. A harmadik személyt, PÉTER DÉNEST, a Csíki Székely Múzeum néprajzi gyűjteményében található, 1967-ben készült, 2867-es leltárszámú pásztorbot kapcsán kerestem meg, ugyanis részben ő készítette a botot, és néhány évig használta is azt. A vele készített interjúban a pásztorkodás mellett a bot elkészítésének, díszítésének mikéntjéről is beszélt.

A pásztorkodás az állattenyésztés legegyszerűbb és legkevesebb munkabefektetést igénylő formája, amely főként a sztyeppék, a szavannák és magas hegyvidékek zónájában terebélyesedett ki. Ez az életforma olyan területek kihasználását is lehetővé tette, amelyek földművelésre nem voltak alkalmasak.1 Habár mindenütt fontos volt, igazán a megmunkálatlan területeken maradt jelentősége.

Magyar vonatkozásban a pásztorkodásnak két formáját különböztetjük meg az extenzív pásztorkodást, amelynek során az állatállomány az év nagy részében a szabadban élt, valamint a félszilaj pásztorkodást, amikor tavasztól tél elejéig tartották kint a legelőn a jószágot, télen, pedig ólakban, istállókban helyezték el azt, és gondoskodtak annak takarmányozásáról.2 A székelység körében ez utóbbi, félszilaj tartásmód volt az általános.

A pásztorok a magyar paraszttársadalomnak sajátos rétegét alkotják, életmódjuk által különülnek el a parasztságtól.

A magyarságon belül különbségek mutathatók ki egyes vidékek pásztorai között. A tanulmány témáját is érintő székelyföldi pásztorkodás, a dunántúlihoz vagy alföldihez viszonyítva másnemű. A Székelyföldön a gazdának kalangyáit kell védenie az azok között legeltetők, bitangolók kártétele ellen, a betyárokkal nincsen baja. A Székelyföldön alakul ki a szer-őrzés, amikor a falu nem kaphat pásztort, s így tíz nemesnek össze kell állni.3

A Csíkmadarason végzett terepmunka során a pásztorkodásnak néhány olyan aspektusára terjedt ki a figyelmem, mint a legelők elhelyezkedése, az őrzött állatfajok kérdése, a pásztorkodási szezon, a tejhaszonvételi formák, a pásztor fizetsége, valamint a pásztorkodás, mint öröklődő, családi foglalkozás.

A már fent, név szerint is említett, pásztorkodással foglalkozó/foglalkozott személyek a tavasztól őszig legelőn tartózkodó, csíkmadarasi juhnyáj, illetve marhacsorda őrzésében vállaltak szerepet. Elmondásuk szerint nagy részben a Hargita hegység legelőin, a Csíki-havasokhoz tartozó Naskalaton, illetve Kokojzavészben (Göröcsfalva), Háromkúton, és Kicsikúton pásztor-kodtak. Az egy-egy falura jutó két-három nyáj, csorda őrzését a csíki falvakból kikerülő pásztorok végezték, nem volt szükség idegenből jött pásztorok munkájára.

A pásztorkodás tavasztól egészen késő őszig tartott. A juhnyájat, illetve marhacsordát április végén, május elején hajtották ki a legelőkre, és egész nyáron kint tartózkodtak velük. A behajtás ideje a marhák esetében Szent Mihály, vagy ha tovább tartózkodtak kint, akkor Szent Márton napja volt, a juhokkal gyakran Katalin napjáig is kint tartózkodtak, egészen az első hó leeséséig, csak azután hajtották be azokat a faluba.

A szezon ideje alatta a pásztorok feladata volt a tejhaszonvételi formáknak a megszervezése. A juhot őrző pásztorok maguk fejték a nyájat, a tejből, pedig sajtot, túrót, illetve ordát készítettek. A csíkmadarasi nyájat őrző pásztorok elmondásuk szerint az esztenán folytatták ezt a tevékenységet, és a juhok darabszáma szerint szolgáltatták ki az elkészített termékeket. Az egyik adatközlő, Fazakas Árpád elmondása szerint a hatvanas évek elején, amikor a falu Felszeg nevű részének volt a bácsa, nyolc kilogramm sajtot, egy kilogramm túrót, illetve egy kilogramm ordát szolgáltatott minden jószág után a gazdáknak. A kollektív ideje alatt ez a szám megnőtt, ugyanis 12-13 kilogramm sajt is jutott egy-egy jószág után.

A tejhaszonvételi formák mellett a kollektív ideje alatt a gyapjút is be kellett szolgáltassák a pásztorok, mindegyik juh után egy kiló gyapjút. Ehhez kapcsolódik FAZEKAS ÁRPÁDnak tréfás igaztörténete.4

A pásztorok fizetsége régen gabonában és pénzben történt: ÖRDÖG ANTAL meddőpásztor fizetsége 17 és 22 lej között változott, emellé jószágonként öt-hat kilogramm gabonát is kapott. A mai viszonyok között egy-egy marha őrzéséért 120 új lejt kap. A juhőrzéssel foglalkozók fizetsége állatonként 40 új lej körül mozog.

A pásztorkodás egyes esetekben családi foglalkozásnak is számított, a megkérdezett három személy közül ketten már gyermekkoruktól kezdve, családban sajátították el a pásztorkodás mesterségét. Ördög Antal például a családdal (édesapjával és nyolc testvérével) együtt őrizte a csordát, elmondása szerint 350-400 darab ökröt is őriztek a Hargitán. A család egykoron csordát őrző tagjai közül ma már csak ő él és foglalkozik ezzel a tevékenységgel.

A pásztorok vagyoni helyzetét tekintve IMREH - PATAKI szerzőpáros jegyzi meg: A pásztorok egy-két kivételtől eltekintve, nem gazdagok, de szegénynek sem mondhatók. A szerencsésebbek, rátermettebbek gyarapodása szemmel látható.5

Közös pásztorok fogadásával a földművesek mentesültek az alól, hogy a nyári nagy mezei munka idején, állataik őrzésével vesztegessék idejüket.6

A pásztorok nyájaik őrzése közben gyakran faragással töltötték idejüket. SÁNDOR ILDIKÓ írja: „A népi faragóművészet kiváló művelői igen gyakran a pásztoremberek közül kerültek ki. Az állatok őrzése mellett bőven maradt idejük arra, hogy szerszámaikat alaposan kidíszítsék.”7

„A pásztornép szinte valamennyi más társadalmi rétegnél inkább, szenvedélyes faragcsáló. Mindaz a faholmi, amelyben még az ősi gyüjtögető életmód emlékeit látjuk, elsősorban az ő révükön öröklődött korunkra. ”8

A pásztorművészet nyersanyagainak nagy részét fa, csont, szaru, állati bőr, kobaktök és lószőr jelenti.9

A pásztor használati eszközeinek formáját, méretét, anyagát a pásztor tevékenysége és életmódja határozta meg. A pásztorkodáshoz kötődő tárgyak egy részét a mindennapi munka nélkülözhetetlen eszközei jelentették, mint például a juhászkampók, pásztorbotok, ostorok, csengők, pergők, kolompok, kürtök, másik részét pedig, azok az eszközök, amelyeknek használatát a falutól távoli legelőkön való élet tette szükségessé. Ilyen használati eszközök voltak a só- és fűszertartók, borotvatartók, ivókürtök, kulacsok, kések, bicskák, kutyagerinc. Mindezek az eszközök a pásztorélet szimbólumaivá, tudatosan vállalt jelképeivé váltak. 10

A 19. század végére a használati eszközök közül sok tárgy azért válhatott pásztori jellegzetességgé, mert a pásztorok akkor is őrizték, amikor a parasztok már elhagyták azokat.11

A fafaragás nem csupán a pásztoremberek tevékenysége volt, hiszen parasztcsaládokon belül a tárgyak faragása a háziipar részeként történt, viszont sok esetben a pásztoremberek tehetségesebbnek bizonyultak, másrészt több szabadidővel rendelkeztek, ezt a faragásra fordíthatták.

 

1. A pásztorbot

A pásztorbot a jószágot őrző pásztor legfontosabb terelőeszköze. „A pásztornak nélkülözhetetlen szerszáma a bot, anélkül nem pásztor a pásztor. "12

Balaskó írja, hogy a pásztorbotokat a csíkmenasági emberek rendszerint gyermekkorukban juh vagy szarvasmarha őrzésekor faragják meg.13

Ez összefügg azzal, hogy a kis határú parasztfalvakban a legelő állatok őrzését, a pásztorkodást még a családi munkamegosztás keretei között oldották meg. A család fiatalabb férfitagjainak az állatok őrzése volt a feladata. Ezzel szemben nagyobb határú falvakban a parasztok, pásztorokat fogadtak a nyájak mellé.14

A fafaragás, botfaragás mind a parasztság, mind a pásztorság körében férfitevékenységnek számított,15 élesen elkülönült a női munkáktól.

Csíkmadarason a díszített pásztorbot neve a cifrabot, a kifejezés ige alakjában is megjelenik, 'kicifráz', kifarag, kidíszít jelentéssel.

Csíkmenaságon a pásztorbot általánosan használt neve a juhász pálca, láncos pásztorbot, munyatoros pálca vagy írott pálca.16 Több célt is szolgál: őrzés közben botjára támaszkodik a pásztor, meghajítja vele a jószágot, a bot felemelésével irányítja kutyáit, leüti vele a mezei állatot, pásztortáncot jár botjával, de ugyanakkor a pásztor fegyvere is.

„Éjjel vót jó a bot, rossz emberek ellen, akik éccaka csapódtak. A bot vót nekünk az éccakai társunk, meg a kutya. A fegyverünk is a bot vót. Nagyot lehet avval ütni. Vót rá bizony eset, hogy szükség vót rá. "17

„A bot a havasalji embernek nem csupán divatczikke, hanem valóságos fegyvere, mellyel ellenséges támadás, vadállattól való meglepetés idején testi épségét biztosíthatja. A tekintélynek, vagyoni jólétnek és társadalmi tisztességnek is a kifejezője. "18

A pásztorbot tükrözi viselőjének társadalmi helyzetét, foglalkozását, ugyanis a bot nagysága, milyensége jelzi, hogy gulyás, juhász, csikós vagy éppen kondás az illető személy.

A pásztorbotok pásztornemenként is változtak, ugyanis a gulyás nagyobb bunkósbotot, a csikós vékonyabb botot, a kondás derekánál kissé görbülő pásztorbotot hordott. A juhász sajátos pásztorbotja a juhászkampó volt.19

A pásztornemenkénti elkülönülést nemcsak a bot mérete határozta meg, hanem a bot anyaga is. Mivel a pásztor gyakran az őrzött jószág után hajította botját, lényeges volt, hogy a bot súlya a jószág külső adottságaihoz igazodjon.

Egy kondás botjának könnyebbnek kellett lennie, mint például egy gulyás botjának, ugyanis a disznó és malac gyengébb a szarvasmarhánál, és hogyha súlyos bottal hajítja meg azt a pásztor, az állat könnyen megsérülhet.20

A pásztorbotnak hétköznapi, illetve ünnepi formája egyaránt ismert, a pásztorbot ünnepi változatát parádés botnak is nevezik. Mivel ezt a típust a pásztor nem a mindennapokban használta, ezért a parádés botra sokkal gazdagabb díszítés került.

TÖRÖK CSABA fafaragó is megjegyzi, hogy régen a pásztorok hétköznapi és ünnepi bottal egyaránt rendelkeztek.21

A díszes botok vastagabbak voltak, végükre alma alakú és nagyságú bog került, amelybe díszítésül és, hogy súlyosabb legyen, ólmot öntöttek, illetve bádogdarabokat szegeztek rá.22

A pásztorbotok mérete a pásztor magasságához igazodik, hosszúságuk általában 1 és 1, 5 m között változik.

Anyagát tekintve mogyorófa, somfa, árvatölgy, galagonya, szilfa vagy éppen kőrisfa, tehát legtöbb esetben keményfából készül. Ezen anyagok használatát támasztja alá a TÖRÖK CSABA kijelentése is, hiszen ő is a botok készítésére, leginkább mogyorófát és somfát használ, de már faragott tárgyat hársfából és szilvafából is.23

Az Alföldön a faragó pásztorok a falvak alatti szőlőskertek szilvafáit csonkították meg, hogy ostornyélhez, gulyásbothoz, juhászbothoz stb. alkalmas faanyagot szerezzenek.24

A Csíkmadarason végzett gyűjtés során a pásztorbot készítésre, pásztorbot használatra is rákérdeztem. A megkérdezettek véleménye szerint Csíkban írott botot, csupán a juhőrzéssel foglalkozó pásztorok készítettek és használtak. Habár a marhák, ökrök őrzésével tevékenykedők is rendelkeztek bottal, azt nem díszítették ki, s a botnak nem volt túl nagy szerepe munkájukban, ehelyett ostort használtak, annak csattogtatásával terelték a csordát.

Ezzel szemben a juhpásztorok rendszerint kifaragták pásztorbotjukat. Péter Dénes, a falu egykori pásztora a maga és a falubeliek részére több pásztorbotot is készített. Funkcióját tekintve a bot a juhok lábának szükség szerinti ütlegelésére, valamint a pásztor számára támaszkodásra szolgált.

Egy-egy botnak a kifaragása gyakran hosszú ideig is elhúzódhatott, ugyanis a pásztor a juhnyáj őrzése közben megszakításokkal faragta rá annak felületére a díszítő mintákat. A pásztorbotok markolatát rendszerűen gömb alakúra formálták, anyagát tekintve mogyorófát használtak. A faanyagot saját maguk szerezték be, az alkalmasabbnak vélt mogyorófa ágát képezték ki botnak. Ezt a levágás után néhány napig szárították, majd tűzön pirították, egészen addig, amíg a kérge lehánthatóvá vált.

A botot megpirítják, langyos tűzön forgatják, s mikor a bot héja repedezni kezd, a földhöz csapkodják, s a héj lehullik.25

 

2. Szerkezeti felépítés

A pásztorbotok szerkezetileg öt részből épülnek fel: egyrészt elkülönítjük a fejet, amely lényegében a bot markolata. Ez általában gömbszerűen kialakított, de előfordulnak ovális, illetve állatalakot vagy emberfejet ábrázoló botfejek is.

A botok nyaki része általában díszítetlen, némelyiken azonban előfordulnak szabadrajzú elemek.

A nyakrész alatt foglalnak helyet a kiírt táblák, amelyek geometrikus és növényi mintákkal díszítettek. Minden esetben a kiírt tábla hosszát, a bot hosszúsága határozza meg, tehát a táblák hossza botonként változik. Pásztorbotjainkon a térelosztás egyszerű és arányos.26

A pálca gömbje alatti, mintegy arasznyi részt nyolcszögletűre faragják, s azt rovátkolják ki mértani díszítő elemekkel.27

A kiírt táblák között kap helyet a botkészítő neve is, gyakran emellett van feltüntetve a bot készítésének ideje, valamint annak a helységnek a megnevezése, ahol készült a bot.

A botokon megjelenő feliratok legtöbb esetben nagy nyomtatott betűkkel vannak megjelenítve. Bagol András botfaragó kapcsán Györffy István hangsúlyozza, hogy a botokon megjelenő feliratok betűi csupa nagybetűk, és a szöveget az alkotó sok helyen elválasztás nélkül folyamatosan egybe írja.28

A múzeumi pásztorbotok esetében is az a tendencia érvényesül, mint Bagol András botfaragónál. S. Kovács Ilona jegyzi meg, hogy a Bagol-féle botokon a feliratok a figurális mező felső részére kerülnek, vagy beépülnek a mintába, a készítő neve és a készítés helye azonban rendszerint a geometrikus mintasorok között található meg.29

A kiírt táblák alatti részre, vagyis a bot szárára kerülnek a szabadrajzú elemek, ezek között egyaránt találunk növény- és állatábrázolást, de gyakran megjelennek különböző emberalakok is.

A pásztorbot talpban végződik, amely egyes esetekben fémabronccsal van megerősítve. A bot teljes hosszát csak ritkán fedi díszítmény, mivel az a használat miatt hamar tönkremenne. A botok teljes felületét nemcsak használati okok miatt nem fedi díszítmény, hiszen az esztétikum is szerepet játszik egy-egy bot díszítésénél.

TÖRÖK CSABA is figyelembe veszi ezt, a faragás során. Véleménye szerint, hogyha egy faragott tárgy túldíszített, akkor a megjelenített minták már nem érvényesülnek kellőképpen.30

 

3. Pásztorbotok a múzeum gyűjteményében

A Csíki Székely Múzeum néprajzi gyűjteményében 101 darab pásztorbot található. A botok Csík, Gyimes, Kászon, illetve Udvarhely vidékéről származnak. Ezek között a Csíki-medencéből származó botok vannak nagyobb arányban.

A leltárkönyvi adatokat, illetve a botokon megjelenő helységnév feliratokat figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy a legtöbb bot Csíkmenaságról került a múzeum gyűjteményébe (15 db), de szintén több bot került a kollekcióba Csíkszentimréről (12 db), valamint a Felcsíkhoz tartozó Csíkszenttamásról (8 db) és Csíkjenőfalváról (7 db). Számolnunk kell azzal is, hogy leltárkönyvi adatok hiányában a pásztorbotok egy részének nem állapítható meg a készítési, származási helye.31

A botok készítési idejét a botok szárán, - egyes esetekben - markolatán megjelenő évszám jelöli. A díszítetlen pásztorbotokra legtöbbször évszám sem kerül. A gyűjteményben körülbelül fele-fele arányban vannak évszámmal ellátott és évszám nélküli botok. A 101 darab botból 52 datálatlan, a fennmaradó 49 évszámmal van ellátva.

A gyűjtemény pásztorbotjai egy kivételével a 20. században készültek, csupán egy készült a 19. században, azon az 1818-as dátum figyelhető meg, emellett a készítő neve (Berszán János) is rákerült a botra.

Az évszámmal ellátott 20. században készült botok, a '20-as évektől kezdődően a '80-as évekig minden évtizedből képviselve vannak. Az 1920-as évekből 1 db, a '30-as évekből 4 db, a '40-es évekből 6 db, az '50-es évekből 6 db, a '60-as évekből 18 db, a '70-es évekből 12 db, s végül a '80-as évekből 1 db pásztorbot származik.32

A Csíki Székely Múzeum 101 pásztorbotja közül 58 felirattal is rendelkezik.33 Etnikai szempontból figyelembe véve a botokat, az állapítható meg, hogy legtöbb esetben magyar (csángó vagy székely) etnikumú volt a bot készítője. A gyűjtemény csupán egy olyan botot tartalmaz, amelyen románnyelvű köz- és személynevek olvashatók. Ebből következtetve bizonyos, hogy a faragó maga is román etnikumú volt.

A gyűjteményben fellelhető botok felirata általában a faragó nevét vagy nevének kezdőbetűit, a bot készítésének idejét és helyét tartalmazza. A készítési idő legtöbb esetben napra pontosan van feltüntetve. A felirat a kiírt táblák közé, az egyik szalagra kerül, olyan módon, hogy vagy kitölti azt, vagy pedig a szalagdíszes faragás alkotóelemeivel egészül ki. A feliratok rendszerint nagy nyomtatott betűk formájában, karcolva vagy vésve kerülnek a botokra. Ritka esetekben nemcsak a faragóra utaló adatokat olvashatunk le egy-egy pásztorbotról, előfordul az is, hogy a bot készítője annak a nevét karcolja rá a botra, akinek az készül. Az 1728-as leltárszámú bot egyértelműen ajándéknak készült, a feliratból megtudjuk, hogy a faragó azt egy hölgy számára készítette: EMLÉK SÁROSI ERZSIKÉNEK P+G 1966 VIII hó 4ÉN IP. Sajnos, csupán az ajándékozott nevét olvashatjuk le a feliratból, az ajándékozó neve rejtve marad. Mindössze a P+G rövidítés utalhat a pásztor személyére.

Nem ritka az a jelenség, hogy két vagy esetleg három név, illetve több különböző dátum is rákerül egy-egy botra. Ez azzal magyarázható, hogy a nyáját őrző pásztor kiöregedésével továbbadta a botot, így az, más tulajdonába került. Az új tulajdonos az előzőhöz hasonlóan rákarcolta, rávéste saját nevét, így hangsúlyozva ki azt, hogy az illető bot már az ő tulajdona. A 3117-es leltárszámú bot erről tanúskodik: BALLA ISTVÁN 1965 VIII 3 GYÖRFY IMRE IRTTA 1970 JULJUS. 11ÉN. Az is lehetséges, hogy az új tulajdonos újabb díszítőelemekkel egészítette ki a korábbi ábrázolásokat.

Nemcsak a felirat tartalmára vonatkozóan, de az elhelyezkedés szempontjából is találunk kivételeket. A 2783-as leltárszámú boton nem a kiírt táblák között kap helyet a felirat, hanem a markolaton helyezkedik el az. A felirat a faragó nevét, illetve a bot készítésének idejét tartalmazza: MOLNÁR PÉTER 1976 V 5.

Hasonló módon a markolaton kap helyet a 2876-os, Csíkmenaságról származó bot felirata is, de itt már nem a faragó neve kerül a botra, hanem Krisztus nevének kezdőbetűi kapnak helyet, ezáltal védő funkcióval is rendelkezik a bot, tulajdonosa számára.

A már előzőekben is említett csíkmadarasi terepmunka során sikerült felvennem a kapcsolatot a múzeumban őrzött egyik pásztorbot készítőjével. A faragó felkeresésére a kiindulási pontot a bot felületén megjelenő személyés helységnév jelentette. A múzeum tulajdonában levő 2867-es leltárszámú pásztorbotot34 PÉTER DÉNES, korábban pásztorkodással foglalkozó, csíkmadarasi lakos készítette. Mint a vele folytatott beszélgetésből is kiderült, neki a bot megformálásában volt szerepe, ő szerezte be a bothoz szükséges fát, és ő képezte ki annak markolatát. A bot felületére kerülő díszítmények már öccse, Péter Gergely keze nyomát dicsérik. Elmondása szerint a markolattal ellátott botot, öccse kérésére neki ajándékozta. Öccse szintén pásztorkodással foglalkozott, gyakran együtt őrizték a nyájat. A boton található személynév-felirat Péter Dénes nevét őrzi, viszont a bot felületére már Péter Gergely faragta a szalagdíszes mintákat. Mivel Péter Gergely már nem él, így testvérétől, Dénestől érdeklődtem a botok mintájának kialakítására vonatkozóan. PÉTER DÉNES elmondta hogy a hasonlóan díszített botot saját maga is készített. A pásztorkodással eltöltött évek során közel húsz pásztorbotot faragott. Sajnálatos módon a botok közül egyet sem őrzött meg, a legtöbbet közülük elajándékozta. A botokon megjelenő mintákat bicskával képezte ki. A faragó pásztor saját ízlésvilágának megfelelően alakította ki a mintákat. Az 1967-ben készült bot felületére a geometrikus elemek mellett, szabadrajzú elemek is kerültek. Elmondása szerint a virágminták voltak ezek közül a legnépszerűbbek.

 

4. Díszítési technikák

A botok díszítése többfajta módon történt. Egyrészt elkülöníthető a primér díszítési technika, amely a görcsös botnál (Ltsz. 2769, 2770, 2771) követhető nyomon. Ez esetben a bot felületére nem valamilyenfajta faragás kerül, hanem annak díszítményét az adja, hogy már előzőleg, tavasszal, késsel megszurkálják, bevagdossák az ág felületét, ennek következtében őszre a bevágások helyén forradások, görcsök keletkeznek. Ezek a bevágások szolgálnak a bot díszítményéül. Szintén primér technika a háncsolás (Ltsz. 1342, 1436, 1731, 1738): itt a díszítményt a fa kérgének helyenkénti eltávolítása adja.

Másrészt vannak azok a díszítési technikák, amelyek ennél komplexebb munkát igényelnek. Az alább ismertetett díszítési technikák a gyűjtemény pásztorbotjain nem csupán önmagukban jelentkeznek, hiszen gyakran kombinálva jelennek meg. Az is előfordul, hogy egy-egy boton két, esetleg három díszítési mód is megjelenik, pl. ékrovás-karcolás, rajzolás-karcolás, ékrovás-karcolás-laposfaragás, rajzolás-rézszeges díszítés stb.35

A Dunántúlon és Erdélyben, valamint a fában gazdag vidékeken a pásztorok többnyire faragással és karcolással, az Alföldön ólmozással, csont-, szaru-, réz-, újabban kaucsuk- vagy más színes műanyag berakással tették szebbé botjaikat.36 Az ólmosbotokon elég gyakori a geometrikus minta, s ritkább a stilizált növényi ornamentika.37

A Székelyföldre is jellemző, komplexebb munkát igénylő faragási mód az ékrovás, amelyet mélyített faragásnak is neveznek. Ez a magyarság legrégibb díszítőcélú faragásmódja. Az ékrovás alapeleme a farkasfog. Ékrovásnál a faragott díszítmények a metszéstechnikából adódóan mérta-nias jellegűek, az ékek sorából alakul ki a szalagdíszes díszítmény.38

Egy másik díszítési technika a karcolás, amely gyakran ékrovás mellett is megjelenik. Ez a díszítési mód a 19. században terjedt el és főként az ember, állat, illetve növényábrázolásoknak kedvezett. A pásztorok sík és domború felületeket egyaránt díszítettek karcolással.

A vésés és faragás az egyszerűbb motívumok használatának kedvezett, ezért általában geometrikus motívumokkal párosult. A finomabb a karcolásnál alig mélyebb faragás tette lehetővé a hajlékony vonalak, ezzel együtt a virágornamentika megjelenését.39

További díszítési technikaként szolgál a domború faragás, amely a 19. század végétől válik népszerűvé. E technika esetében a faragó pásztor a motívumok hátterét vési ki.

A gyűjteményben három bot van laposfaragással (Ltsz. 1563, 1719, 1730) díszítve. Ez a domború faragásnak az egyik altípusa, mely során a körvonalazás és a közölés után a faragó nem alakítja tovább a díszítménye-ket.40 Az ábrázolások között leggyakrabban florális díszítmények jelennek meg, de ez a faragási mód alkalmasnak mutatkozott az ember, illetve állatábrázolásokra is.

A domború faragással díszített tárgyak kompozíciói általában túlzsúfoltak.

A kompozíciók túlzsúfoltsága következtében az ember és állatalakok monumentalitása veszít a jelentőségéből, így a jelenetek kevésbé meggyőzőek.41

Míg a laposfaragás és karcolás a sima botfelületeket jellemzi, addig az ékrovás leggyakrabban a táblás botfelületeken jelenik meg.

Nem túl gyakori díszítési mód a rajzolás (Ltsz.2533, 2534). A Csíki Székely Múzeum pásztorbotjai közül csupán kettő készült ezzel a díszítési technikával, ezek a botok az 1930-as, illetve 1940-es években készültek. E technikából adódóan a botok gazdagabban díszítettek, már-már túlzsúfoltak.

Az ismertetett technikák mellett még a rézszeges (Ltsz. 1796, 2533, 2534, 2535, 2642, 2796, 2830), valamint a fémrátétes díszítményt (Ltsz. 1575, 1796, 2061, 2653, 2789) emelem ki. A rézszegek általában a fej és nyaki részre kerültek.

A fémrátét leginkább szilvafából készült botnyelekre került, mivel abba könnyebb volt beverni a fémlemezeket. A kiálló rézlemezeket mindig esetben lereszelték és lecsiszolták.42

A fa díszítésének egy másik módja a spanyolozás, ez a gyűjteményben található botokon nem jelenik meg, hiszen az erdélyi díszítőművészetben nem terjedt el ez a díszítési technika. Főként a Dunántúlon, a 19. században vált népszerűvé.

Az eljárás abban áll, hogy a tárgyon az ábrázolni kívánt mintákat bemetszik, majd tüzesített késpengével vagy kanálnyéllel a mélyedésbe különböző színű spanyolviaszt vasalnak be.43

 

5. Fej forma

Különös figyelmet érdemel a bot fejrészének kialakítása, ugyanis a faragó pásztor többféle módon faragta ki a bot markolatát. Leggyakrabban gömb (Ltsz. 2891, 2898) alakúra formálta, de emellett előfordulnak ovális (Ltsz. 1564, 2653), kampó (Ltsz. 1687, 1688, 2788) kosszarv (Ltsz.1718), csiga (Ltsz.2895) illetve egyéb állatalakhoz hasonló botfejek is (Ltsz. 1796, 2789, 2830).

A kampósbotok vagy juhászkampók csupán a juhászok által használatos eszközök voltak44, ez az eszköz a kampó által, a jószág megragadását segítette elő. A juhászkampó hajlítása a még növésben levő fa hajlításával érhető el.45 VÁMSZER GÉZA jegyzi meg, hogy a juhászkampó Csíkban nem volt használatos,46 továbbá SZABADFALVI JÓZSEF is azt hangsúlyozza, hogy a juhászkampó Erdélyben eredetileg ismeretlen volt, csupán a Balkán felől érkező juhászok honosították meg azt.47 A gyűjteményben levő csekélyszámú ilyen típusú bot is azt a tényt támassza alá, hogy Csíkban nem volt jellemző, ennek a típusú terelőeszköznek a használata, ugyanakkor a csíkmadarasi juhpásztorok sem ismerik a kampósbot fogalmát.

A múzeum gyűjteményében található kampósbotok (3 db.) díszítetlenek. Ezzel szemben a Dunántúlon (Zala megye) használt juhászkampók kosfejben, makkban, vagy rózsában végződnek.48

A Csíki Székely Múzeum gyűjteményében található két legegyedibb fejformát mutatják a gyűrű, (Ltsz. 2355) valamint gyökérszerűen kialakított botfejek (Ltsz. 2893).

TÖRÖK CSABA, csíkszeredai fafaragó pásztorbotjai között több példányát is megfigyelhetjük a gyökérből kialakított botoknak. Az ilyen típusú botok elkészítése, hosszabb időt és türelmet igényel.49

 

6. Díszítmények

A pásztorbotokon megjelenő díszítmények konkrétak vagy elvontak lehetnek. Konkrét díszítőelemet leginkább a szabadrajzú díszítmények között találunk (tulipán, kutya stb.) de az elvontabb geometrikus minták között is fellelhetünk ilyen ábrázolásokat. (pl. szilvamag, fenyőág).

A csíkmadarasi PÉTER DÉNES, egykori pásztorral folytatott beszélgetés során rákérdezve egy-egy geometrikus mintára nem tudta megnevezni azoknak jelentését, s vélekedése szerint a faragó pásztor nem is nevezte meg ezeket a díszítményeket. Ezeknek megformálása jelentéstanilag nem mindig volt tudatos, használatuk korábban látott tapasztalatokon is alapulhatott.

A fafaragás kezdeti állapotára a pásztorfaragások mintakincséből következtethetünk. A pásztorfaragások a geometrikus motívumkincset részesítik előnyben.50

A mértanias díszítőmódot egész Európában ismerték, általában a legrégebbi rétegnek tartják, ez a díszítéstípus elsősorban Erdélyben és a Duna-Tisza közén maradt meg.51

A székelyföldi pásztorbotokon leggyakrabban geometrikus elemek jelennek meg. A geometrikus díszítmény dominanciája nem csupán a pásztorbotokra korlátozódik, hiszen jellemző az írott szuszékokra, vagy faragott guzsalyokra is. A mértani elemek rendszerint a pásztorbotok a nyolcszögűre (lehet több vagy kevesebb is) kifaragott tábláira kerülnek. Az idők során változások álltak be a geometrikus elemek szerkezetében, ugyanis a mértanias elemek közé gyakran levélsorok, virágok is bekerültek.

A Csíki Székely Múzeum néprajzi gyűjteményében található pásztorbotok néhány kivétellel mind vegyes díszítményűek, geometrikus és növényi elemek egyaránt jelen vannak egy-egy boton. A huszadik században a geometrikus és szabadrajzú ábrázolás együtt jelentkezik, azonban a mértanias ábrázolás évszázadokkal korábban megjelenik.

A geometrikus elemek igen változatosak, a táblák elemei között különböző mértani formákat ismerhetünk fel pl.: háromszög (Ltsz. 1728), rombusz (Ltsz. 2795), négyzet, hullámvonal (Ltsz. 2832), cikkcakk (Ltsz. 3115), de ugyanakkor olyan faragók által névvel ellátott motívumokkal is találkozunk, mint a tüzjeles52 (Ltsz. 1377), parázstartó edény53 (Ltsz. 2899), homokóra (Ltsz. 2899), szilvamag (Ltsz. 2776), barackmag (Ltsz. 1728), fenyőág (Ltsz. 1563), illetve rozetta. A geometrikus elemek közül a cikkcakk a leggyakoribb, ugyanis önmagában és térkitöltő elemként is megjelenhet.

A tüzjeles minta formailag négyzetet vagy téglalapot négybe osztó dőlt keresztből tevődik össze, a parázstartó edény pedig valójában rovásokkal díszített háromszög.

A legtöbb minta egy-két vonal egyszerű változtatásával és ismétlésével ritmikus sorokat képez. A legismertebb, legrégibb minta a hullámvonal vagy más nevén vízfolyás, ennek megtört formája az ökörhúgyos cikk-cakk vonal.54

A geometrikus minták már az írástudatlan embereknél is megjelentek, ugyanis eredetileg ezek a minták nem az ékítmény szerepét töltötték be, hanem gyakorlati funkcióval bírtak. TÖRÖK CSABA jegyzi meg, hogy a vonalvariációk pásztori tevékenységekre, megfigyelésekre utaltak.55

A múzeum gyűjteményének pásztorbotjain a fentebb felsorolt geometrikus minták több variációban fordulnak elő. Ez a változatosság, sokszínűség a népi díszítőművészet természetes velejárója. Ennek tulajdoníthatóan nem tudjuk és nem is szükséges standardizálni ezeket a motívumokat. A faragó pásztor saját maga döntötte el, hogy ezen geometrikus elemek közül melyik kerüljön rá egy-egy botra. A geometrikus elemek mellett a pásztorok növényi elemeket is ráfaragtak, rákarcoltak a botok tábláira. Ezek közül a legjellemzőbbek a tulipán-, falevél- és az indaábrázolások.

A növényi ornamentika különféle variánsai is megjelentek a fafaragáson, kezdve a mértanias főmotívumok mellett az alárendelt szerepben jelentkező vésett ágaktól a virágmintákig. Változatos és hajlékony növényi ornamentika (virágtövek, indák, fák) található a pásztorművészetben.56

A geometrikus elemek mellett jelentős helyet foglalnak el a szabadrajzú elemek, de azok nem csupán önmagukban helyezkednek el a pásztorbotokon, hiszen egyfajta szintézis alakul ki az ősi geometrikus elemek, a reneszánsz és barokk ornamentika, a naturális virágábrázolás, valamint a 19. századi pásztorjelenetek között.

Csiszér Imre pásztorbotjain is ez a jelenség követhető nyomon. A bot markolatát az ősmagyarkor elemeivel díszíti, a nyaki részre a reneszánsz és barokk virágdíszítményei kerülnek, végül a bot szárán kapnak helyet a geometrikus elemek.

A magyar népművészet jellegzetessége, hogy egyformán megőrizte és továbbfejlesztette, gyakran egymás mellett alkalmazta még a közelmúltban is a különböző korból származó stílusokat.57 A szabadrajzú elemek között megjelennek állatábrázolások, asztrális elemek, címábrázolások, épületek, szív- és keresztábrázolások, növények, illetve emberalakok.

Az állatábrázolások rendszerint a kiírt táblák alatti részre kerülnek. Az alakok leggyakrabban egymástól függetlenül jelennek meg, de arra is találunk példát, hogy kontextusba helyeződnek. Ilyen például a fa odvából mézet gyűjtő medve (Ltsz. 1730), a szarvasra támadó kígyó, a gazdája társaságában tartózkodó kutya, vagy a fára mászó mókus (Ltsz. 1730).

Az állatábrázolások között farkas, mókus, medve, szarvas, őz, nyúl, kígyó, madár, hal, kutya, kakas, ló, pillangó kapott helyett, tehát mindazok az állatok, amelyek a pásztor közvetlen környezetében megtalálhatóak voltak. A gyűjtemény botjain az állatok közül leggyakrabban szarvas-, kutya-, hal-, illetve kígyóábrázolás jelenik meg.

Mindezek közül a kutya állt legközelebb a pásztorhoz, ugyanis a nyáj őrzésében nélkülözhetetlen segítőtársa volt. Fajtáját tekintve kuvasz lehetett.58

A kutya rendszerint gazdája társaságában van ábrázolva, alakja laposfaragással és karcolással díszített botokon egyaránt megjelenik (Ltsz. 1563, 1730, 2651, 3117).

A szarvas ábrázolások egy kivételével a laposfaragás példáját mutatják. (Ltsz. 1719, 1730) Egy esetben találkozunk karcolással készült szarvassal. Ez az ábrázolás befejezetlen, ugyanis az állat feje majdnem teljesen hiányzik (Ltsz. 1719).

A szarvas ábrázolásoknál hangsúlyos szerepet kap a szarvas agancsának kialakítása.

Hal ábrázolásánál az ékrovás és karcolás kap szerepet, e két típusú díszítési mód egymás kombinációjában is előfordul egy ábrázoláson belül (Ltsz. 1565). A csupán karcolással mintázott hal egyszerű képet mutat, ez nagyobb méretben egymagában, kisebb méretben pedig több hal társaságában jelenik meg (Ltsz. 1564, 1565). Egy esetben stilizált halformával is találkozunk, ez az előzőektől eltérő képet mutat. Megformáltsága a hal a halban ábrázolásmódra utalhat (Ltsz. 2794).

A pásztor a botra legszivesebben a körültekerőző kígyót faragja... a botra azért a kell kígyó, mert az már messziről látszatós.59

A Csíki Székely Múzeum gyűjteményében található botokon két típusú kígyóábrázolás jelenik meg. Az egyik esetben a kígyó, mint szarvasra támadó állat jelenik meg (Ltsz. 1730), másik esetben a bot szárán körbecsavarodó kígyóként jelenik meg (Ltsz. 1729, 3075). Ez utóbbinál a kígyó szemét fémszegek jelzik, testét farkasfogas díszítés ékíti.

A további állatábrázolások száma elenyésző: farkas (Ltsz. 1729), kakas (Ltsz. 2061), kecske (Ltsz. 2098), medve (Ltsz. 1730), mókus (Ltsz. 1730), őz (Ltsz. 1729) egy alkalommal; ló (Ltsz. 2642, 2654), madár (Ltsz. 2534), nyúl (Ltsz. 1719, 1730) és pillangó (Ltsz. 1729, 1730) két alkalommal jelenik meg a pásztorbotokon. Mindezen díszítmények karcolással, laposfaragással, illetve fémlemezes díszítéssel kerültek a botok felületére.

Az asztrális elemeket a Nap mellett, a Hold (Ltsz. 1730) és a csillagok (Ltsz. 1575) jelentették, ezek jelentős szerepet kaptak a pásztor térben való tájékozódásában, így helyük indokolt.

Dr. XÁNTUS JÁNOS jegyzi meg, hogy a népi faragók a hold sarlóját rendszerint növekvő fázisban, vagyis D betű alakjában ábrázolták.60

Az épületek közül a templomot (Ltsz. 2534, 2867) és a házat (Ltsz. 2794) tartotta fontosnak ábrázolni a pásztor, ez egyrészt a védettségre, másrészt Istennek, a szentnek a jelenlétére utal, ezt csak tovább erősíti a kereszt gyakori jelenléte, amely védelmet biztosít a vándorló pásztor számára.

A kereszt többféle variációban megjelenik a gyűjtemény pásztorbotjain. Számos példát találunk rá, az egyszerűbb formától a bonyolultig. A legegyszerűbb forma a véséssel vagy karcolással képzett keresztforma (Ltsz. 1600, 2644, 3673). Ezek mellett előfordulnak rajzolt, (Ltsz. 2533, 2534) illetve farkasfogas díszítésből (Ltsz. 1728, 2908) kialakított keresztek is. A pásztorbotokon a kereszt nemcsak önmagában megjelenő elem. Kereszthez gyakran társul szív, ennek egyik formája a kardokkal átszúrt szív (Ltsz. 2832), amelyből kereszt emelkedik ki, ez Krisztus kereszthalálára utal. Egy másik keresztábrázolás esetében is a kereszt az előzőhöz hasonlóan a szívből ered, viszont itt a szív két tulipánt foglal magába (Ltsz. 2795).

Díszítéstechnikailag két eljárás kombinációját mutatja a fémlemezből kialakított szív képe, amelyből szintén kereszt emelkedik ki. A kereszt fémszeges-karcolt díszítmény, ehhez illeszkedik a szegekkel rögzített fémlemezes szívábrázolás (Ltsz 2789).

Egy következő, ehhez az ábrázolás típushoz rokonítható kép szintén a szívből kinövő keresztet mutatja, de itt már a szívben felirat jelenik meg, Krisztus keresztjének felirata (IHS) (Ltsz. 2655). Az IHS felirat jelenlétére még számos példát találunk, leggyakrabban a kiírt táblák mintasorai közé a bot készítőjének vezeték és keresztneve közé kerül ez a rövidítés (Ltsz. 2896), de az is előfordul, hogy a felirat kereszttel társítva, a bot gömbsze-rűen kialakított markolatára kerül (Ltsz. 2896).

A kereszt motívumnak egy másik előfordulása a szívbe zárt kereszt (Ltsz. 1728, 2794), amelynek megjelenítésében szintén szerepe van a farkasfogas díszítésnek. A rajzolt keresztminták között találunk fenyőágakkal ellátott keresztet is, amely valójában duplakereszt. (Ltsz. 2534) További keresztábrázolás keresztfa (Ltsz. 2909, 2867), sírhant, sírkő (Ltsz. 2534) kapcsán jelenik meg, de egy pásztorbot esetében megfigyelhetünk fenyőfa tetején elhelyezett keresztet is. (Ltsz. 2877) A kereszt jelenlétéhez társul a templom, illetve lakóépület ábrázolás, ugyanis mindkettő tetején kereszt figyelhető meg (Ltsz. 2534, 2867).

Sűrűn ábrázoltak pásztoraink templomot, s e mellett a leggyakoribb motívum botokon is a régi magyar címer.61 A címerábrázolás nem áll távol a Csíki Székely Múzeum gyűjteményében található pásztorbotoktól sem, a gyűjteményben három pásztorboton figyelhető meg ez a típusú ábrázolás. A minta, karcolással, illetve véséssel került a botokra és szerkezetében hasonló képet mutat. Természetesen a címer esetében is megtaláljuk a keresztet. Érdekes módon, míg az egyik boton, a címeren megjelenő korona tetején jobbra dől a kereszt (Ltsz. 1796), addig egy másik boton, amely két címerábrázolást is mutat, az egyik kereszt jobbra, a másik pedig balra dől (Ltsz. 2909).

A botokon nagyon gyakori a már keresztábrázolás kapcsán említett szív is. Azon túl, hogy kereszttel társítva is megjelenik, még számos formában előfordul. A szív esetében két lényeges ábrázolás-típust lehet elkülöníteni: ezek közül az egyik az, amikor a szív vallásos tartalommal van telítve, a másik pedig, amikor a szív a boldogságot vagy fájdalmat adó/okozó szerelem jelképe. Példával szolgálva a kardokkal átszúrt vérző szív (Ltsz. 2534, 2683) önmagában lehet a szerelem jelképe, azonban hogyha ugyanehhez a motívumhoz kereszt is társul (Ltsz. 2832), akkor azt már Krisztus kínszenvedésének szimbólumaként is értelmezhetjük.

A szívábrázolásnak egy másik típusa, amely már csupán a szerelemhez, szeretethez köthető, hasonlóságot mutat a már előzőekben ismertetett halábrázolással, ahol a hal a halban motívum jelenik meg. Ebben az esetben az ábrázolt szív többszörösen foglal magába szívet (Ltsz. 2783, 2867, 2898), ez az egymáshoz tartozásra, a kölcsönös szeretetre, szerelemre utalhat.

A természetből vett növénystilizációk csak nagyon nehezen hatolhattak be a geometrikus elemek közé, ezek általában leszorultak a táblák sorai közül alább a bot hengeres részére, mint mellékes helyre.62

A virágábrázolásokat vizsgálva nem figyelhetünk meg egy egységes képet. A naiv művészet példáját abban is nyomon követhetjük, hogy a botokon megjelenő virágok néhol hiányosságokat mutatnak. Az ábrák alapján nem mindig azonosítható be, hogy éppen milyen virágot akart ábrázolni a bot készítője. Ennek kapcsán arra következtethetünk, hogy a pásztor a természetben látott vagy emlékezetéből felidézett virág képet faragta, karcolta rá egy-egy botra, tehát nem törekedett arra, hogy az, tökéletesen megfeleljen a valóságnak, tehát stilizált virágmintákat is alkalmaztak a faragó pásztorok. A virágábrázolások közül kiemelkednek azok, amelyről egyértelműen megállapítható, hogy milyen növényt mutatnak. Ilyen például a tulipán, az őszirózsa, a gyöngyvirág, vagy az ibolya.

A szabadrajzú virágok közül a tulipán (Ltsz. 2651, 2652, 2654, 2683, 2830, 3256) és a rózsa, őszirózsa (Ltsz. 1377, 1564, 2683) a legjellemzőbb, ezeknek önmagukban, valamint cserépben való megjelenítése egyaránt ismeretes.

A tulipán a magyar népművészetben a talán leggyakrabban megjelenő virág: kályhacsempéken, festett ládákon, szerelmi ajándékokon, kapuzábé-kon stb. egyaránt megjelenik. A virágok általában a szalagdíszes táblák alá, a bot szárára kerülnek, legtöbb esetben helyük nincsen pontosan meghatározva, a pásztor közvetlen környezetének egyéb elemeivel (állataival, növényeivel) együtt vannak megjelenítve.

Arra is találunk példát, hogy a különféle virágábrázolások nem a szalagdísz alá, hanem a kiírt táblák elemei közé kerülnek. Néhol egy-egy virágfej kiegészíti a mintasort (Ltsz. 2830), de az is előfordul, hogy egy-egy virágfejből egész mintasor van kialakítva. Ez leginkább a tulipán ábrázolásánál figyelhető meg (Ltsz. 1564, 2655, 2796). Egy másik kiírt táblákra kerülő virágábrázolás az indaszerűen halad végig a boton (Ltsz. 3075).

A virág, edényben, cserépben való ábrázolása nem csupán a székelyföldi botokra jellemző. A dunántúli pásztorfaragáson is gyakori az olaszkorsós virágra emlékeztetető, különböző formájú edénybe helyezett stilizált virágszál vagy virágcsokor. Ezen virágcsokrok főként a barokk által közvetített hatásokra vezethetők vissza.63

A cserépben megjelenített virág lehet tulipán (Ltsz. 1563, 1728, 2683, 2867, 3673) vagy rózsa (Ltsz. 1728, 2867), de ezek mellett olyan stilizált virágformák is megjelennek, amelyeket nem lehet egyértelműen meghatározni (Ltsz. 2777).

A tulipán és rózsa mellett másfajta virágok is megjelennek, mint pl. a gyöngyvirág (Ltsz. 1564, 1565, 3256) vagy a hóvirág (Ltsz. 2794). További növényi elem a falevél (Ltsz. 2533, 2652, 2783, 2908), a fenyő (Ltsz. 2652, 2794), és a lóhere (Ltsz. 2654), de ide tartoznak a különböző gyümölcsábrázolások, mint pl. a körte (Ltsz. 2783) vagy a cseresznye (Ltsz. 2533). Ezen kívül számos példát találunk faábrázolásra (Ltsz. 2533, 2651, 2685, 2777, 2877) ennek egyedi példáját mutatja a napkorongból kinövő fa képe (Ltsz. 1729).

Érdekes módon a pásztor nemcsak környezetének elemeit tartotta fontosnak ábrázolni, hanem gyakran saját magát is láttatni kívánta. Ebben a cselekedetében a pásztori öntudat mutatkozik meg. Amellett, hogy rávéste, rákarcolta nevét a botra, szabadrajzú elem formájában, karcolással a nyáját őrző, kutyája társaságában tartózkodó pásztor alakját is megjelenítette.

A pásztorok gyakran ábrázolták saját magukat, más pásztorokat, állataikat, a pásztorok körében népszerű betyárokat.64 A pásztorművészetet más népművészeti formáktól éppen a figurális ábrázolásmód különbözteti meg.

A gyűjtemény darabjain a pásztor, botjára támaszkodó, kutyája vagy a jószág közelében tartózkodó, fején kalapot viselő alakként jelenik meg. Ilyen ábrázolás 6 db boton jelenik meg (Ltsz. 1601, 2534, 2832, 2908, 3117). Egyéb emberalakot mutató ábrázolás ritka, csupán a rajzolással díszített botokon figyelhetők meg további emberalakok: ezek között látható önmagában álló emberi fej, templom előtt megjelenő alak, kezében szélforgót tartó alak, valamint épület előtt tartózkodó figurák. Ezek esetében a bot készítője ráírta a botra egy-egy alaknak a foglalkozását is (Ltsz. 2534).

 

Következtetések

Mint láthatjuk közelebbről megvizsgálva egy-egy pásztorbotot igen változatos képet kapunk. A sokszínű ábrázolási technika által motívumok sokaságát látjuk megjelenni, amelyek egységben helyeződnek el. A pásztorbotokon megjelenő elemek alapján következtethetünk a faragó pásztor vallásosságára. A vallásosságot tükröző elemek a kereszt-, szív-, illetve templomábrázolásban mutatkoznak meg. Ezek nagy mennyiségben megjelennek a Csíki Székely Múzeum pásztorbotjain. Emellett a vizsgált feliratok, szimbólumok alapján az a következtetés is levonható, hogy a gyűjtemény szinte kizárólag magyar, székely etnikumú pásztorok botjait tartalmazza. Csupán néhány esetben találunk román személynevet a botok felületén. Ez is azt támassza alá, hogy a korábban Csík vidékén a pásztorkodással foglalkozó személyek egy-egy falu társadalmából kerültek ki, tehát nem volt szükség arra, hogy távolról jött, esetleg más etnikumú pásztorok munkáját vegyék igénybe. Az etnikai behatárolhatóság mellett a magyar identitástudat, a nemzeti érzés jelképei is megjelennek egyes pásztorbotokon, ennek legnyilvánvalóbb példái a magyar címerábrázolások. Mindezek mellett a pásztor művészi érzéke is megmutatkozik a pásztorbotok mintáinak vizsgálata során. Egyrészt a fentebb ismertetett változatos díszítési technikák mind ezt bizonyítják: a különböző díszítő eljárások kombinációja által a faragó pásztorok még színesebbé, még díszesebbé próbálják tenni a botokat. Másrészt az a belelátás, amelynek során geometrikus elemek, vagy egyéb összetevők, jelentéssel bíró díszítményekké válhatnak, szintén a pásztor leleményességéről, fantáziáról tanúskodnak.Erre példaként az állatfej alakú markolat-ábrázolásokat is említhetjük.

Továbbá élet- és természetszeretet, valamint harmónia sugárzik egy-egy bot díszítéséről. Az előbbi magában a díszítményben jelenik meg, ugyanis a faragó pásztor leggyakrabban a természet elemeit ábrázolja, ezt a változatos állat- és növényábrázolások bizonyítják, ugyanakkor ezeknek a bot felületén való elhelyezkedése egységes képet mutat, harmóniát tükröz.

 

Adatközlők

1. FAZAKAS ÁRPÁD, egykori juh- és marhapásztor

Született 1942. május 20-án, Csíkmadaras

2. ÖRDÖG ANTAL, marhapásztor

Született 1941. május 3-án, Csíkmadaras

3. PÉTER DÉNES, egykori juhpásztor

Született 1940. június 20-án Csíkmadaras

4. TÖRÖK CSABA, fafaragó

Született 1962-ben, Csíkszereda

 

SALLÓ Szilárd néprajzkutató-muzeológus

Csíki Székely Múzeum

RO-5 30132 Csíkszereda, Vártér 2.

salloszilard@freemail.hu

 

1-es sz. melléklet

Pásztorbotok származási helye a leltárkönyv adatai alapján

 

Helység Darabszám Leltári számok
1. Hely nélkül 15 384, 1342, 1465, 1687, 1688, 1738, 1739, 2682, 2683, 2684, 2783, 3040, 3117, 3303, 3673
2. Csíkmenaság 14 1718, 1719, 2766, 2767, 2877, 2894, 2895, 2896, 2897, 2897b, 2898, 2899, 2900, 2991
3. Csíkszentimre 12 1563, 1564, 1565, 1574, 1575, 1598, 1599, 1600, 1601, 2145, 2893, 3256
4. Csíkszenttamás 8 2652, 2653, 2654, 2794, 2795, 2796, 2907, 2908
5. Csíkjenőfalva 7 2648, 2651, 2655, 2656, 2830, 2831, 2832
6. Csíkszereda 6 1729, 1730, 2534, 2535, 3115, 3116
7. Csíkkozmás 6 1436, 2776, 2777, 2778, 2779, 3041
8. Gyimesfelsőlok 5 2424, 2786, 2787, 2788, 2789
9. Csíkdánfalva 4 1796, 2891, 2904, 2909
10. Csíkrákos 4 1728, 2642, 2643, 2644
11. Csíkszentdomokos 3 2235, 2685, 2686
12. Gyimesközéplok 3 1333, 1377, 3075
13. Csíkszentgyörgy 3 2769, 2770, 2771
14. Láz ár falva 2 2061, 2355
15. Csíkmadaras 2 2867, 2892
16. Kászonjakabfalva 2 1717, 2411
17. Codreni 1 385
18. Marosfő 1 2533
19. Csíkcsomortán 1 2192
20. Székelyudvarhely 1 3283
21. Gyimes 1 1731

 

Pásztorbotok származási helye a boton megjelenő felirat alapján

 

Helység Darabszám Leltári számok
1. Hely nélkül 91  
2. Csíkmenaság 3 1719, 2991, 3115
3. Csíkjenőfalva 3 2830, 2831, 2832
4. Csíkmadaras 1 2892
5. Csíkkozmás 1 1436
6. Hegyesbükk (Csíkszenttamás) 1 2796
7. Sűrű (Csíkzsögöd) 1 3116

 

2-es sz. melléklet

Pásztorbotok készítési ideje a rajtuk megjelenő datálás alapján

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évszázad Évtized Év Darabszám Leltári szám
19. 1810-es évek 1818 1 2795
20. 1920-as évek 1925 1 3075
20. 1930-as évek 1932 1 3115
1933 1 3116
1934 1 2534
1937 1 1718
20. 1940-es évek 1941 2 1465
2651
1943 1 2533
1944 1 2061
1948 1 2877
1949 1 2831
20. 1950-es évek 1951 1 2896
1952 3 1796
2796
2909
1953 1 1730
1959 1 1729
20. 1960-as évek 1960 1 2991
1961 1 2652
1962 1 2654
1963 1 1575

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. 1960-as évek 1964 3 1333
1719
2655
1965 1 3117
1966 3 1728
2891
2899
1967 2 1377
2867
1968 3 1598
1599
2683
1969 2 2898
2900
20. 1970-es évek 1970 3 1563
2642
2892
1971 2 1717
2832
1972 1 3303
1974 3 2777
2789
2794
1976 1 2783
1977 1 2685
1978 1 2830
20. 1980-as évek 1981 1 3673
  Datálatlan   52  
  Összesen   101  

3-as sz. melléklet Pásztorbotokon szereplő feliratok

Ssz. Felirat Leltári szám
1. IRTA KEDVES JÓZSEF 1964 V. HO 16ÁN 1333
2. M.... JÓZSEF 1967 VIII 30 1377
3. Bogdán Benedek Kozmás 1433
4. DÁNÉL KÁROLY MÁJUS 13ÁN DÁNÉL KÁROLY 1941 május ho 12-én 1465
5. GYÖRFY IMRE IRTTA 1970 JULIUS 11EN 1563
6. SzOPOS ISTVAN 1564
7. SzOPOS ISTVAN 1565
8. 1963 1575
9. ANTAL SÁNDOR 1968 1598
10. 1968 1599
11. E PÁCA A KERESZTES JÁNOSÉ 1971 1717
12. BORS LAJOS 1937 1718
13. BOTH GÁBOR CSÍK MENASÁG 1964 1719
14. EMLÉK SÁROSI ERZSIKÉNEK P + G 1966 VIII hó 4ÉN IP 1728
15. FARKAS ISTVAN 1959 FARKAS ISTVAN FERENC IMRE DARO ISTVAN 1729
16. JUHÁSZ BOJTÁR SZÜLETET 1935 SILLÓ IMRE 1953 1730
17. KESZITETE JANOS PAL1952 Ben, 1953 JP 1796
18. 1944 2061
19. 1943 Kulcsár Illés, PF, PÉTER SÁNDOR (3x), PS, Forik Pisti 1953, VAJDOS PÉTER, FÓRIKA ANDRAS 1952, VAJDOS PÉTER BOTA, FM 1947, Chind, SZŐCS MIHÁLY, DEZSO, Khindea Mihail 1947 2533
20. VAIDESI ION 1934 IV 24 NICULAE CHINDEA, CONDUCTÁR, CIOBAN 2534
21. RESZEG LAJOS PÁLL FERENC 1970 2642
22. BK 2644
23. N M 1941 2651
24. BÁLINT FERENC 1961 III.... 2652
25. LI 2653
26. MI OI MÁ BA Molnár 1962 2654
27. ÍRTA HAJDÚ JÁNOS 1964 V.21 HJ 2655
28. CSINÁLTAM 1968 VÁRADY + GERGELY 2683
29. 1977 III 15 MT 2685
30. KASZA PÉTER 1974 2777
31. MOLNÁR PÉTER 1976 V 5 (a fejen található) 2783
32. SILLÓ EMIL IRTA 1974 2789
33. B. I. Bodo Péter 1974 2794
34. BERSZÁN JÁNOS MÁJUS 6.ÁN 1818 2795
35. IR SZAKALI FERI 1952 VIII HO 28 A JOHOK MELET HEGYES BÜKBE 2796
36. BIRO JEREMIÁS, CSIKJENOFALVI 169 Hsz 1978 2830
37. MÁRIA, ERNŐ, ZSÓFIA 1977 GYENGE LÁSZLÓ CSÍKJENŐFALVI 49 8 Ho A 2831
38. JENŐFALVI SZENTES ANDRÁS ÍRTA 1971 2832
39. PÉTER DÉNES 1967 X. 17 2867
40. KOVÁCS ÁRPÁD 1948 VII. 19 A.L. A.J. 2877
41. SALA ISTVAN 1966...... 2891
42. SALAMON JÁNOS MADARAS 1970 2892
43. FERENCZES KÁROLY 1951 IV. Ho 31., Markolaton: IHS felirat 2896
44. BALINT ANTAL 2897b
45. BORBÉLY JÓZSEF 1969 ÍRTAM VI HO 30ÁN 2898
46. BORBELY JOZSEF IRT 1966 IV hó 29ÉN 2899
47. BORBÉLY ISTVÁN ÍRTAM 1969 VIII.h 19-ÉN 2900
48. MÁKA MIHÁLY CSINÁLTA TF. 2907
49. BB BJ IRTA 1952 BE VII HO 13ÁN RA 19 2909
50. BORBÉ LAJI IRTA 1960 V, HO 9ÉN MENASÁGI 2991
51. KK 3041
52. GÁBOR KÁROLJ 1925/1979 3075
53. FERENC GYULA 1932-BEN Menaság 3115
54. FERENCZ GYULA 1933-ben SŰRŰben 3116
55. BALLA ISTVÁN 1965 VIII 3 GYÖRFY IMRE IRTTA 1970 JULJUS. 11ÉN 3117
56. SZOPOS ISTVÁN SUGÁR LAJOS 3256
57. IRTA ERDELY IMRE SZEPTEMBER 20ÁN 1972 IX.HÓ 20ÁN 3303
58. GERGELY DEMETER 1981. 3673

 


Pásztorbot-katalógus

1. Pásztorbot

Leltárszám: 384

Méretei: Magasság = 98 cm, Átmérő = 2, 5 cm, Kiírt táblák hossza = 5 cm

Díszítési technikák: ékrovás

Díszítmények:

1) geometrikus: cikk-cakk

- a nyak elhajló, a fej gömb alakú

2. Pásztorbot

Leltárszám: 385

Méretei: Magasság =116 cm, Átmérő = 2,5 cm, Kiírt táblák hossza = 25 cm

Kiírt táblák száma: 9 (a táblák közül minden második díszített)

Díszítési technikák: ékrovás, karcolás

Díszítmények:

1) geometrikus: cikk-cakk, parázstartó edény, hullámvonal, tűzjeles

3. Pásztorbot

Leltárszám: 1333

Származási hely: Gyimesközéplok

Készítés ideje: 1964

Méretei: Magasság = 67 cm, Átmérő = 3,5 cm, Kiírt táblák hossza = 26 cm,

Kiírt táblák száma: 8

Díszítési technikák: ékrovás, karcolás

Díszítmények:

1) geometrikus: cikk-cakk, tűzjeles

Felirata: IRTA KEDVES JÓZSEF 1964 V. HO 16ÁN

4. Pásztorbot

Leltárszám: 1342

Méretei: Magasság = 86 cm, Átmérő = 1 cm

Díszítési technikák: háncsolás

Díszítmények:

1) geometrikus: rombusz, négyzet, háromszög

5. Pásztorbot

Leltárszám: 1377

Származási hely: Gyimesközéplok

Készítés ideje: 1967

Méretei: Magasság =113 cm, Átmérő = 3 cm, Kiírt táblák hossza = 28 cm

Kiírt táblák száma: 8

Díszítési technikák: ékrovás, karcolás

Díszítmények:

Felirata: M.... JÓZSEF 1967 VIII 30

6. Pásztorbot

Leltárszám: 1436

Származási hely: Csíkkozmás

Méretei: Magasság = 109 cm, Átmérő = 1 cm

Díszítési technikák: háncsolás

Díszítmények:

1) geometrikus: négyzet, vonal, rombusz

- díszítményül szolgálnak a fa kisebb ágainak le nem vágott részei

Felirata: Bogdán Benedek Kozmás

7. Pásztorbot

Leltárszám: 1465

Készítés ideje: 1941

Méretei: Magasság = 99 cm, Átmérő = 3 cm, Kiírt táblák hossza = 20

cm, 11 cm

Kiírt táblák száma: 8 Díszítési technikák: ékrovás, karcolás Díszítmények:

1. tábla-egység: a) geometrikus: cikk-cakk, szilvamag65, háromszög,hullámvonal b) növényi: inda

2. tábla-egység: a) geometrikus: tűzjeles, fenyőág, parázstartó edény

b) növényi: inda

Szabadrajzú elemek: négyszirmú virágfej, hatszirmú virágfej, hétszirmú virágfej, két tulipán, virágbimbó formában, három rozetta, csillag a nyaki részen

Felirata: DÁNÉL KÁROLY MÁJUS 13ÁN DÁNÉL KÁROLY 1941 május ho 12-én

8. Pásztorbot

Leltárszám: 1563

Származási hely: Csíkszentimre

Készítés ideje: 1970

Méretei: Magasság = 83 cm, Átmérő = 2,5 cm, Kiírt táblák hossza = 42 cm

Kiírt táblák száma: 8

Díszítési technikák: ékrovás, karcolás, lapos faragás

Díszítmények:

Felirata: GYÖRFY IMRE IRTTA 1970 JULIUS 11EN

9. Pásztorbot

Leltárszám: 1564

Származási hely: Csíkszentimre

Méretei: Magasság = 126 cm, Átmérő = 3 cm, Kiírt táblák hossza = 19 cm

Kiírt táblák száma: 7

Díszítési technikák: ékrovás, karcolás

Díszítmények:

b) állat: halábrázolás

- a fej ovális

Felirata: SzOPOS ISTVAN

10. Pásztorbot

Leltárszám: 1565

Származási hely: Csíkszentimre

Méretei: Magasság =127 cm, Átmérő = 3 cm, Kiírt táblák hossza = 16 cm

Kiírt táblák száma: 8

Díszítési technikák: ékrovás, karcolás

Díszítmények:

b) állatábrázolás: két nagy hal, nyolc kis hal

- a fej ovális alakú

Felirata: SzOPOS ISTVAN

11. Pásztorbot

Leltárszám: 1574

Származási hely: Csíkszentimre

Méretei: Magasság = 134 cm, Átmérő = 3 cm, Kiírt táblák hossza = 15 cm

Kiírt táblák száma: 9

Díszítési technikák: ékrovás, karcolás

Díszítmények:

1) geometrikus: hullámvonal, szilvamag, rombusz, barackmag, parázstartó edény

- növényi: falevél-sor

2) szabadrajzú elemek: két falevél

- a fej gömb alakú

12. Pásztorbot

Leltárszám: 1575

Származási hely: Csíkszentimre

Készítés ideje: 1963

Méretei: Magasság = 130 cm, Átmérő = 3 cm, Kiírt táblák hossza = 99 cm

Kiírt táblák száma: 11

Díszítési technikák: ékrovás, karcolás

Díszítmények:

Felirata: 1963

13. Pásztorbot

Leltárszám: 1598 Származási hely: Csíkszentimre Készítés ideje: 1968

Méretei: Magasság = 124 cm, Átmérő = 3 cm, Kiírt táblák hossza = 13 cm Kiírt táblák száma: 7

Díszítési technikák: ékrovás, karcolás

Díszítmények:

1) geometrikus: szilvamag, barackmag, tűzjeles, hullámvonal, parázstartó edény, rombusz

- a fej ovális alakú és díszített: szilvamag és rombuszminták

Felirata: ANTAL SÁNDOR 1968

14. Pásztorbot

Leltárszám: 1599

Származási hely: Csíkszentimre

Készítés ideje: 1968

Méretei: Magasság =127 cm, Átmérő = 3 cm, Kiírt táblák hossza = 14 cm

Kiírt táblák száma: 8

Díszítési technikák: ékrovás, karcolás

Díszítmények:

1) geometrikus: cikk-cakk, szilvamag, rombusz, fenyőág

- a fej gömb alakú

Felirata: 1968

15. Pásztorbot

Leltárszám: 1600

Származási hely: Csíkszentimre

Méretei: Magasság = 126 cm, Átmérő = 3 cm, Kiírt táblák hossza = 12 cm

Kiírt táblák száma: 9

Díszítési technikák: ékrovás, karcolás

Díszítmények:

16. Pásztorbot

Leltárszám: 1601

Származási hely: Csíkszentimre

Méretei: Magasság =112 cm, Átmérő = 3 cm, Kiírt táblák hossza = 19 cm

Kiírt táblák száma: 8

Díszítési technikák: ékrovás, karcolás

Díszítmények:

17. Pásztorbot

Leltárszám: 1687

Méretei: Magasság = 106 cm, Átmérő = 2,5 cm

Díszítetlen

- juhászkampó

18. Pásztorbot

Leltárszám: 1688

Méretei: Magasság = 150 cm, Átmérő = 2,5 cm

Díszítetlen

- juhászkampó, kéreggel borított

19. Pásztorbot

Leltárszám: 1717 Készítés ideje: 1971 Származási hely: Kászonjakabfalva

Méretei: Magasság = 77 cm, Átmérő = 2,5 cm, Kiírt táblák hossza = 60 cm Kiírt táblák száma: 9

Díszítési technikák: ékrovás, karcolás Díszítmények:

1) geometrikus elemek: cikk-cakk, rombusz, hullámvonal, parázstartó edény

- a fej gömb alakú

Felirata: E PÁCA A KERESZTES JÁNOSÉ 1971

20. Pásztorbot

Leltárszám: 1718

Származási hely: Csíkmenaság

Készítés ideje: 1937

Méretei: Magasság =113 cm, Átmérő = 4 cm, Kiírt táblák hossza = 15 cm

Kiírt táblák száma: 8 (egy tábla díszítetlen)

Díszítési technikák: ékrovás, karcolás

Díszítmények:

1) geometrikus: cikk-cakk, fenyőág, hullámvonal, homokóra, rozetta,szilvamag

- markolata csiga alakú

Felirata: BORS LAJOS 1937

21. Pásztorbot

Leltárszám: 1719 Származási hely: Csíkmenaság Készítés ideje: 1964

Méretei: Magasság = 109 cm, Átmérő = 3,5 cm, Kiírt táblák hossza = 25 cm Kiírt táblák száma: 8

Díszítési technikák: ékrovás, karcolás, lapos faragás Díszítmények: 1) geometrikus: cikk-cakk, rombusz, hullámvonal, szilvamag-sor

2) szabadrajzú elemek: a) fitomorf: levél-sor

Felirata: BOTH GÁBOR CSÍK MENASÁG 1964

22. Pásztorbot

Leltárszám: 1728

Származási hely: Csíkrákos

Készítés ideje: 1966

Méretei: Magasság =127 cm, Átmérő = 3 cm, Kiírt táblák hossza =11 cm

Kiírt táblák száma: 8

Díszítési technikák: ékrovás, karcolás

Díszítmények:

1) geometrikus: cikk-cakk, fenyőág, hullámvonal, barackmag, háromszög

2) szabadrajzú elemek: cserépből kinövő tulipán, cserépből kinövő négyszirmú virág, kereszt

Felirata: EMLÉK SÁROSI ERZSIKÉNEK P + G 1966 VIII hó 4ÉN IP

23. Pásztorbot

Leltárszám: 1729

Származási hely: Csíkszereda

Készítés ideje: 1959

Méretei: Magasság = 122 cm, Átmérő = 2, 5 cm, Kiírt táblák hossza =

15 cm ; 11,5 cm Kiírt táblák száma: 7 Díszítési technikák: ékrovás, karcolás Díszítmények:

 1. geometrikus: cikk-cakk, szilvamag, hullámvonal, tűzjeles

 2. szabadrajzú elemek: tulipán, fenyőfa; pillangó, három őz, kígyó, farkas, szarvas

Felirata: FARKAS ISTVAN 1959 FARKAS ISTVAN FERENC IMRE DARO ISTVAN Ő K

 1. markolaton: FI 59

 2. a nyak elhajló

 3. a fej gömb alakú

24. Pásztorbot

Leltárszám: 1730

Származási hely: Csíkszereda

Készítés ideje: 1935

Méretei: Magasság =118 cm, Átmérő = 3 cm, Kiírt táblák hossza = 13 cm

Kiírt táblák száma: 11 (egy tábla díszítetlen)

Díszítési technikák: ékrovás, karcolás, lapos faragás

Díszítmények:

1) geometrikus: cikk-cakk, rombusz, hullámvonal, szilvamag

2) szabadrajzú elemek: virágábrázolások, állatábrázolás: három szarvas, fa odvából mézet gyűjtő medve, őz, kígyó, nyúl, mókus, pillangó; holdábrázolás

Felirata: JUHÁSZ BOJTÁR SZÜLETET 1935 SILLÓ IMRE 1953

25. Pásztorbot

Leltárszám: 1731

Származási hely: Gyimes, Antalok-pataka

Méretei: Magasság = 88 cm, Átmérő = 2 cm

Díszítési technikák: háncsolás

Díszítmények:

1) geometrikus: cikk-cakk, négyzet

 1. a fej gömb alakú

 2. talpán abroncs

 3. néhol levált a kéregdíszítés

26. Pásztorbot

Leltárszám: 1738

Méretei: Magasság = 106 cm, Átmérő = 1 cm

Díszítési technikák: háncsolás

Díszítmények:

1) geometrikus: kanyargó vonal, négyszög

27. Pásztorbot

Leltárszám: 1739

Méretei: Magasság =113 cm, Átmérő = 3,5 cm, Kiírt táblák hossza = 36

cm, 7 cm

Kiírt táblák száma: 8 Díszítési technikák: ékrovás, vésés

Díszítmények: 1) geometrikus elemek: háromszög, vonal

28. Pásztorbot

Leltárszám: 1796

Származási hely: Csíkdánfalva

Készítés ideje: 1952

Méretei: Magasság = 105 cm, Átmérő = 2,5 cm, Kiírt táblák hossza =14,5 cm Kiírt táblák száma: 10

Díszítési technikák: ékrovás, karcolás Díszítmények: 1) geometrikus: cikk-cakk, szilvamag, háromszög, parázstartó edény,rombusz, fenyőág, kör

2) szabadrajzú elemek: hatszirmú virág, címer jobbra dőlő kereszttel

 1. a fej lófej alakúra faragott, fémpánttal és fémszegekkel díszített

 2. a száron és talpon fémpánttal megerősített

  Felirata: KESZITETE JANOS PAL 1952 Ben, 1953 JP

29. Pásztorbot

Leltárszám: 2061

Származási hely: Lázárfalva

Készítés ideje: 1944

Méretei: Magasság =127 cm, Átmérő = 3 cm, Kiírt táblák hossza = 21 cm

Kiírt táblák száma: 8

Díszítési technikák: ékrovás, karcolás

Díszítmények:

Felirata: 1944

30. Pásztorbot

Leltárszám: 2145

Származási hely: Csíkszentimre

Méretei: Magasság =127 cm, Átmérő = 3 cm, Kiírt táblák hossza = 19 cm

Kiírt táblák száma: 7

Díszítési technikák: ékrovás, karcolás

Díszítmények:

 1. geometrikus: hullámvonal, szilvamag, barackmag, parázstartó edény,

  rombusz

 2. növényi: inda

- a fej ovális alakú

31. Pásztorbot

Leltárszám: 2192

Származási hely: Csíkcsomortán

Méretei: Magasság = 130 cm, Átmérő = 2,5 cm

Díszítetlen

- a fej gömb alakú (esztergált darab) - utólagosan szegezték a bot szárához

- talpa vasabronccsal ellátott, elhegyesedő

32. Pásztorbot

Leltárszám: 2235

Származási hely: Csíkszentdomokos

Méretei: Magasság = 95 cm, Átmérő = 2,5 cm

Díszítetlen

33. Pásztorbot

Leltárszám: 2355

Származási hely: Lázárfalva

Méretei: Magasság = 98 cm, Átmérő = 2,5 cm

Díszítetlen

- a fejrész áttört

34. Pásztorbot

Leltárszám: 2411

Származási hely: Kászonjakabfalva

Méretei: Magasság = 150 cm, Átmérő = 2 cm

Díszítetlen

35. Pásztorbot

Leltárszám: 2424

Származási hely: Gyimesfelsőlok (Rajkók pataka) Méretei: Magasság = 96 cm, Átmérő = 2 cm

Díszítési technikák: primér díszítés - görcsös bot

36. Pásztorbot

Leltárszám: 2533

Származási hely: Marosfő

Készítés ideje: 1943

Méretei: Magasság = 125 cm, Átmérő = 2,5 cm, Kiírt táblák hossza = 27 cm

Kiírt táblák száma: 6

Díszítési technikák: karcolás, rajzolás

Díszítmények:

1) geometrikus: rombusz, szilvamag, fenyőág, hullámvonal

- növényi: inda

2) szabadrajzú elemek: két cserépből kinövő virág, fa, kereszt, virág,falevél, cseresznye

 1. bevert fémszegekkel díszített

 2. a fej ovális

 3. alján abroncs található

Felirata: 1943 Kulcsár Illés, PF, PÉTER SÁNDOR (3x), PS, Forik Pisti 1953, VAJDOS PÉTER, FÓRIKA ANDRAS 1952, VAJDOS PÉTER BOTA, FM 1947, Chind, SZŐCS MIHÁLY, DEZSO, Khindea Mihail 1947

37. Pásztorbot

Leltárszám: 2534

Származási hely: Csíkszereda

Készítés ideje: 1934

Méretei: Magasság = 124 cm, Átmérő = 3 cm, Kiírt táblák hossza = 24 cm

Kiírt táblák száma: 10

Díszítési technikák: rajzolás, rézszeges díszítés

Díszítmények:

Felirata: VAIDESI ION 1934 IV 24 NICULAE CHINDEA, CONDUCTÁR, CIOBAN

38. Pásztorbot

Leltárszám: 2535

Származási hely: Csíkszereda (csángó)

Méretei: Magasság =113 cm, Átmérő = 2,5 cm

Díszítési technikák: ékrovás, karcolás

Díszítmények:

1) geometrikus: cikk-cakk (kis felületen), csíkozás

- a fejen, nyakon és száron rézszegekkel díszített

39. Pásztorbot

Leltárszám: 2642

Származási hely: Csíkrákos

Készítés ideje: 1970

Méretei: Magasság =121 cm, Átmérő = 3,5 cm, Kiírt táblák hossza = 19 cm

Kiírt táblák száma: 8

Díszítési technikák: ékrovás, karcolás

Díszítmények:

1) geometrikus: cikk-cakk, hullámvonal, rombusz, tűzjel, farkasfog,háromszög

2) szabadrajzú elemek: egy körben lófej

- a nyak és fej rézszegekkel díszített, a nyak görbített

Felirata: RÉSZEG LAJOS PÁLL FERENC 1970

40. Pásztorbot

Leltárszám: 2643

Származási hely: Csíkrákos

Méretei: Magasság = 144 cm, Átmérő = 3 cm

Díszítési technikák: ékrovás, karcolás

Díszítmények:

1) geometrikus: cikk-cakk, rombusz, csík

- a nyak elhajló, a fej gömb alakú

41. Pásztorbot

Leltárszám: 2644

Származási hely: Csíkrákos

Méretei: Magasság =117 cm, Átmérő = 3,5 cm

Díszítési technikák: karcolás

Díszítmények: harántcsíkozás, keresztábrázolás

- a fej gömb alakú

Felirata: B K

42. Pásztorbot

Leltárszám: 2648

Származási hely: Csíkjenőfalva

Méretei: Magasság = 124 cm, Átmérő = 2 cm

Díszítetlen

- a fej gömb alakú, a nyak elhajló

43. Pásztorbot

Leltárszám: 2651

Származási hely: Csíkkarcfalva-Csíkjenőfalva

Készítés ideje: 1941

Méretei: Magasság = 100 cm, Átmérő = 2,5 cm, Kiírt táblák hossza = 21 cm

Kiírt táblák száma: 8

Díszítési technikák: ékrovás, karcolás

Díszítmények:

 1. geometrikus: cikk-cakk, hullámvonal, szilvamag, rombusz

 2. szabadrajzú elemek: a) fitomorf: 3 tulipán (egyik a nyaki részre került), fa

b) zoomorf: kutya

- a nyak elhajló

Felirata: N M 1941

44. Pásztorbot

Leltárszám: 2652

Származási hely: Csíkszenttamás

Készítés ideje: 1961

Méretei: Magasság = 104 cm, Átmérő = 3 cm

Díszítési technikák: karcolás Díszítmények:

 1. geometrikus: rombusz, homokóra

 2. szabadrajzú elemek: tulipán, falevél, fenyőfa

Felirata: BÁLINT FERENC 1961 III....

45. Pásztorbot

Leltárszám: 2653

Származási hely: Csíkszenttamás

Méretei: Magasság = 97 cm, Átmérő = 3 cm

Díszítési technikák: fémrátét

- a nyaki részen átfúrt, bőrszíjjal ellátott, a fej egy részét és a nyakat szögekkel rögzített fémrátét borítja Felirata: L I

46. Pásztorbot

Leltárszám: 2654

Származási hely: Csíkszenttamás

Készítés ideje: 1962

Méretei: Magasság = 117 cm, Átmérő = 2,5 cm, Kiírt táblák hossza = 11,5 cm

Kiírt táblák száma: 8

Díszítési technikák: ékrovás, karcolás

Díszítmények:

 1. geometrikus: cikk-cakk, szilvamag, szilvamag-forgó, tűzjeles, parázstartó edény

 2. szabadrajzú elemek: négylevelű lóhere, tulipán, ló csengővel a nyakán,

  két ötszirmú virág, rombusz alakban megjelenő tekintet

Felirata: MI OI MÁ BA Molnár 1962

47. Pásztorbot

Leltárszám: 2655

Származási hely: Csíkkarcfalva-Csíkjenőfalva

Készítés ideje: 1964

Méretei: Magasság = 99 cm, Átmérő = 3 cm, Kiírt táblák hossza = 21 cm

Kiírt táblák száma: 8 Díszítési technikák: ékrovás, karcolás Díszítmények:

 1. geometrikus: cikk-cakk, fenyőág, hullámvonal, rombusz, szilvamag

 2. szabadrajzú elemek: a) fitomorf: virág, tulipán-sor, két virágcsokor

b) kereszt és szív ábrázolás, a szívben IH felirat

- geometrikusan vízszintesen és függőlegesen egyaránt díszített, a fej gömb alakú

- talpán fémabronccsal megerősített

Felirata: ÍRTA HAJDÚ JÁNOS 1964 V.21 HJ

48. Pásztorbot

Leltárszám: 2656

Származási hely: Csíkkarcfalva-Csíkjenőfalva

Méretei: Magasság = 120 cm, Átmérő = 2 cm, Táblák hossza = 14, 5 cm

Táblák száma: 8 (a táblák díszítetlenek)

Díszítetlen

- a fej gömb alakú, a táblák díszítetlenek

49. Pásztorbot

Leltárszám: 2682

Méretei: Magasság = 138 cm, Átmérő = 3 cm, Kiírt táblák hossza = 14 cm

Kiírt táblák száma: 7

Díszítési technikák: ékrovás, karcolás

Díszítmények:

1) geometrikus: cikk-cakk, fenyőág

50. Pásztorbot

Leltárszám: 2683

Készítés ideje: 1968

Méretei: Magasság = 91 cm, Átmérő = 2,5 cm, Kiírt táblák hossza = 9,5 cm

Kiírt táblák száma: 8

Díszítési technikák: ékrovás, karcolás

Díszítmények:

 1. geometrikus: cikk-cakk, hullámvonal, rombusz

 2. szabadrajzú elemek: a) növényi: tulipán, cserépbe ültetett tulipán, margaréta b) kardokkal átszúrt vérző szív

- a fej gömb alakú

Felirata: CSINÁLTAM 1968 VÁRADY + GERGELY

51. Pásztorbot

Leltárszám: 2684

Méretei: Magasság = 107 cm, Átmérő = 3 cm, Kiírt táblák hossza = 15 cm

Kiírt táblák száma: 8

Díszítési technikák: ékrovás, karcolás

Díszítmények:

1) geometrikus elemek: homokóra, cikk-cakk

- a fej ovális alakú

52. Pásztorbot

Leltárszám: 2685

Származási hely: Csíkszentdomokos

Készítés ideje: 1977

Méretei: Magasság = 93 cm, Átmérő = 2 cm, Kiírt táblák hossza = 14 cm

Kiírt táblák száma: 6

Díszítési technikák: karcolás, vésés

Díszítmények:

 1. geometrikus: háromszög, csillag

 2. szabadrajzú elemek: két fa, négyszirmú virágfej, cserépből kinövő

  négyszirmú virág

Felirata: 1977 III 15 MT

53. Pásztorbot

Leltárszám: 2686

Származási hely: Csíkszentdomokos

Méretei: Magasság = 134 cm, Átmérő = 3,5 cm, Kiírt táblák hossza = 17 cm

Kiírt táblák száma: 6 (három tábla díszítetlen)

Díszítési technikák: faragás

Díszítmények:

1) geometrikus: fenyőág, háromszög

- a díszítmény befejezetlen

54. Pásztorbot

Leltárszám: 2766

Származási hely: Csíkmenaság

Méretei: Magasság = 120 cm, Átmérő = 2 cm

Díszítetlen

- a fej gömb alakú, a nyak elhajló

55. Pásztorbot

Leltárszám: 2767

Származási hely: Csíkmenaság

Méretei: Magasság =110 cm, Átmérő = 2,5 cm

Díszítetlen

- a fej ovális alakú, a nyak elhajló

56. Pásztorbot

Leltárszám: 2769

Származási hely: Csíkszentgyörgy

Méretei: Magasság = 100 cm, Átmérő = 3 cm

Díszítési technikák: primér díszítési technika - bevagdalás

- áttört, a nyakon bőrszíj található

57. Pásztorbot

Leltárszám: 2770

Származási hely: Csíkszentgyörgy

Méretei: Magasság =118 cm, Átmérő = 3 cm

Díszítési technikák: primér díszítési technika - görcsös bot

58. Pásztorbot

Leltárszám: 2771

Származási hely: Csíkszentgyörgy

Méretei: Magasság = 106 cm, Átmérő = 3,5 cm

Díszítési technikák: primér technika - bevagdalásos (görcsös bot)

59. Pásztorbot

Leltárszám: 2776

Származási hely: Csíkkozmás

Méretei: Magasság = 122 cm, Átmérő = 3 cm, Kiírt táblák hossza = 16,5 cm

Kiírt táblák száma: 9

Díszítési technikák: ékrovás, karcolás

Díszítmények:

 1. geometrikus: cikk-cakk, rombusz, szilvamag, fenyőág, hullámvonal

 2. szabadrajzú elemek: a) növényi: falevél, virág

- a fej gömb alakú

60. Pásztorbot

Leltárszám: 2777

Készítés ideje: 1974

Származási hely: Csíkkozmás

Méretei: Magasság = 95 cm, Átmérő = 2 cm, Kiírt táblák hossza = 14 cm

Kiírt táblák száma: 6

Díszítési technikák: ékrovás, karcolás

Díszítmények:

 1. geometrikus elemek: cikk-cakk, háromszög

 2. szabadrajzú elemek: a) asztrális: csillag

b) fitomorf: fa, két cserépből kinövő virág

 1. a fejrész gömb alakúan kialakított

 2. talpa fémpánttal megerősített

  Felirata: KASZA PETER 1974

61. Pásztorbot

Leltárszám: 2778

Származási hely: Csíkkozmás

Méretei: Magasság = 128 cm, Átmérő = 3 cm

Díszítetlen

- a fej gömb alakú

62. Pásztorbot

Leltárszám: 2779

Származási hely: Csíkkozmás

Méretei: Magasság = 140 cm, Átmérő = 4 cm, Táblák hossza =17 cm

Táblák száma: 10 (a táblák díszítetlenek)

Díszítési technikák: faragás

Díszítmény: faragott csíkozás

- a fej gömb alakú

63. Pásztorbot

Leltárszám: 2783

Készítés ideje: 1976

Méretei: Magasság =134 cm, Átmérő = 3 cm, Kiírt táblák hossza = 14 cm

Kiírt táblák száma: 9

Díszítési technikák: ékrovás, karcolás

Díszítmények:

 1. geometrikus: cikk-cakk, háromszög, rombusz

 2. szabadrajzú elemek: két falevél, körte, szívbe zárt szív

  Felirata: MOLNÁR PÉTER 1976 V 5

 1. a felirat a fejen található

 2. a fej gömb alakú

64. Pásztorbot

Leltárszám: 2786

Származási hely: Gyimesfelsőlok (Komját pataka)

Méretei: Magasság = 148 cm, Átmérő = 3 cm

Díszítetlen

- a fej gömb alakú, fémszegekkel megerősített

65. Pásztorbot

Leltárszám: 2787

Származási hely: Gyimesfelsőlok (Komját-pataka)

Méretei: Magasság =111 cm, Átmérő = 2,5 cm

Díszítetlen

- a fej gömb alakú

66. Juhászkampó

Leltárszám: 2788

Származási hely: Gyimesfelsőlok (Komját pataka)

Méretei: Magasság = 86 cm, Átmérő = 3 cm

Díszítetlen

67. Pásztorbot

Leltárszám: 2789

Származási hely: Gyimesfelsőlok

Készítés ideje: 1974

Méretei: Magasság = 120 cm, Átmérő = 3 cm, Kiírt táblák hossza = 21 cm

Kiírt táblák száma: 8 ( két tábla díszítetlen)

Díszítési technikák: ékrovás, karcolás, fémrátét

Díszítmények:

 1. geometrikus: cikk-cakk, rombusz

 2. szabadrajzú elemek: szívből (fémrátét) kinövő kereszt, fémrátét: kör,

  csík, szív

- a fémrátét fémszegekkel rögzített Felirata: SILLÓ EMIL IRTA 1974

68. Pásztorbot

Leltárszám: 2794

Származási hely: Csíkszenttamás

Készítés ideje: 1974

Méretei: Magasság = 132 cm, Átmérő = 3 cm, Kiírt táblák hossza = 17,5 cm

Kiírt táblák száma: 7 Díszítési technikák: ékrovás, karcolás Díszítmények:

 1. geometrikus: cikk-cakk, hullámvonal, rombusz, szilvamag

 2. szabadrajzú elemek: falevél, ibolya, hóvirág, ötszirmú virág, virág-fej,

  fenyőfa, ház, hal, szívben megjelenő kereszt

Felirata: B. I. Bodo Péter 1974

69. Pásztorbot

Leltárszám: 2795

Származási hely: Csíkszenttamás

Készítés ideje: 1818

Méretei: Magasság =115 cm, Átmérő = 3 cm, Kiírt táblák hossza = 23 cm

Kiírt táblák száma: 7

Díszítési technikák: ékrovás, karcolás

Díszítmények:

 1. geometrikus: cikk-cakk, hullámvonal, rombusz, szilvamag

 2. szabadrajzú elemek: a) fitomorf: tulipán

b) szívből kinővő kereszt, a szívben két tulipán jelenik meg Felirata: BERSZÁN JÁNOS MÁJUS 6.ÁN 1818

70. Pásztorbot

Leltárszám: 2796

Származási hely: Csíkszenttamás

Készítés ideje: 1952

Méretei: Magasság =113 cm, Átmérő = 3,5 cm, Kiírt táblák hossza = 26 cm

Kiírt táblák száma: 13

Díszítési technikák: ékrovás, karcolás

Díszítmények:

 1. geometrikus: cikk-cakk, szilvamag, hullámvonal, parázstartó edény,

  tűzjel, barackmag

 2. szabadrajzú elemek: tulipán-sor

- a markolat rézszegekkel díszített, a nyaki részre bőrszíj van csavarva

Felirata: IR SZAKÁLI FERI 1952 VIII HO 28 A JOHOK MELET HEGYES BÜKBE

71. Pásztorbot

Leltárszám: 2830

Származási hely: Csíkjenőfalva

Készítés ideje: 1978

Méretei: Magasság = 120 cm, Átmérő = 2,5 cm, Kiírt táblák hossza = 21 cm

Kiírt táblák száma: 6

Díszítési technikák: ékrovás, karcolás

Díszítmények:

 1. geometrikus: cikk-cakk, hullámvonal, rombusz, háromszög

 2. szabadrajzú elemek: tulipán csokor, hétszirmú virág, ötszirmú virág

- a fej állatfejszerűen kialakított (szemek fémszegből)

Felirata: BIRO JEREMIÁS, CSIKJENOFALVI 169 Hsz 1978

72. Pásztorbot

Leltárszám: 2831

Származási hely: Csíkjenőfalva

Készítés ideje: 1977

Méretei: Magasság = 106 cm, Átmérő = 3 cm, Kiírt táblák hossza = 20 cm

Kiírt táblák száma: 7

Díszítési technikák: ékrovás, karcolás

Díszítmények:

 1. geometrikus: cikk-cakk, hullámvonal, rombusz, háló, fenyőág

 2. szabadrajzú elemek: egy tulipáncsokor, tulipán, három szív, kereszt

 1. a fej állatfej alakú, rézszeggel díszített

 2. a bot fémfogóval ellátott

Felirata: külön, szív alakban: MÁRIA, ERNŐ, ZSOFIA 1977 GYENGE LÁSZLÓ CSÍKJENŐFALVI 49 8 Ho A

73. Pásztorbot

Leltárszám: 2832

Származási hely: Csíkjenőfalva

Készítés ideje: 1971

Méretei: Magasság = 122 cm, Átmérő = 2,5 cm, Kiírt táblák hossza = 23 cm

Kiírt táblák száma: 7

Díszítési technikák: ékrovás, karcolás

Díszítmények:

 1. geometrikus: cikk-cakk, hullámvonal, szilvamag, tűzjeles, háromszög,

  levél-sor

 2. szabadrajzú elemek: kardokkal átszúrt szív kereszttel, botjára támasz

  kodó, szájában pipát tartó pásztor

- a fej gömb alakú

Felirata: JENŐFALVI SZENTES ANDRÁS ÍRTA 1971

74. Pásztorbot

Leltárszám: 2867

Készítés ideje: 1967

Származási hely: Csíkmadaras

Méretei: Magasság = 103 cm, Átmérő = 3 cm, Kiírt táblák hossza =11 cm

Kiírt táblák száma: 10

Díszítési technikák: ékrovás, karcolás

Díszítmények:

 1. geometrikus elemek: cikk-cakk, barackmag, tűzjeles, rombusz

 2. szabadrajzú elemek:

a) fitomorf: fenyőág, cserépből kinövő tulipán, cserépből kinövő hétszirmú virág

b) egyéb elemek: templom, kürt, szív, kereszt, keresztfa

- vízszintesen és függőlegesen egyaránt díszített

Felirata: PÉTER DÉNES 1967 X. 17

75. Pásztorbot

Leltárszám: 2877

Származási hely: Csíkmenaság

Készítés ideje: 1948

Méretei: Magasság =114 cm, Átmérő = 3 cm, Kiírt táblák hossza = 14 cm

Kiírt táblák száma: 6 (egy tábla díszítetlen)

Díszítési technikák: ékrovás, karcolás

Díszítmények:

 1. geometrikus: cikk-cakk, fenyőág, tűzjel, rombusz, hullámvonal

 2. szabadrajzú elemek: cserépből kinövő virág, fa tetején kereszttel

- a fej gömb alakú

Felirata: KOVÁCS ÁRPÁD 1948 VII. 19 A.L. A. J.

76. Pásztorbot

Leltárszám: 2891

Származási hely: Csíkdánfalva

Készítés ideje: 1966

Méretei: Magasság = 120 cm, Átmérő = 2,5 cm, Kiírt táblák hossza = 13 cm

Kiírt táblák száma: 9

Díszítési technikák: karcolás

Díszítmények:

1) geometrikus: cikk-cakk, hullámvonal, háromszög

- a fej gömb alakú

Felirata: SALA ISTVAN 1966.....

77. Pásztorbot

Leltárszám: 2892

Származási hely: Csíkmadaras

Készítés ideje: 1970

Méretei: Magasság = 124 cm, Átmérő = 2,5 cm, Kiírt táblák hossza = 13 cm

Táblák száma: 9 (csupán 4 tábla díszített)

Díszítési technikák: karcolás

Díszítmények:

1) geometrikus: cikk-cakk, rombusz, parázstartó edény

Felirata: SALAMON JÁNOS MADARAS 1970

- a fej gömb alakú

78. Pásztorbot

Leltárszám: 2893

Származási hely: Csíkszentimre (Büdösfürdő)

Méretei: Magasság =112 cm, Átmérő = 2 cm

Díszítetlen

- a markolat a fa természetes alakja, a markolat maga a gyökér

79. Pásztorbot

Leltárszám: 2894

Származási hely: Csíkmenaság

Méretei: Magasság = 135 cm, Átmérő = 2, 5 cm, Táblák hossza = 28 cm

Táblák száma: 8 (a táblák díszítetlenek)

Díszítési technikák: karcolás

Díszítmények:

1) szabadrajzú elemek: két hatszirmú virág

- fej gömb alakú

80. Pásztorbot

Leltárszám: 2895

Származási hely: Csíkmenaság

Méretei: Magasság = 131 cm, Átmérő = 2,5 cm

Díszítési technikák: faragás

Díszítmények: - a fejrész csiga alakúra faragott

81. Pásztorbot

Leltárszám: 2896

Készítés ideje: 1951

Származási hely: Csíkmenaság

Méretei: Magasság =110 cm, Átmérő = 2 cm, Kiírt táblák hossza = 20 cm

Kiírt táblák száma: 6

Díszítési technikák: ékrovás, karcolás

Díszítmények:

 1. geometrikus elemek: cikk-cakk, vonal, fenyőág

 2. növényi: levél-sor

 3. szabadrajzú elemek: keresztábrázolás

Felirata: FERENCZES KÁROLY 1951 IV. Ho 31., Markolaton: IHS felirat

82. Pásztorbot

Leltárszám: 2897

Származási hely: Csíkmenaság

Méretei: Magasság = 128 cm, Átmérő = 3 cm

Díszítetlen

- a fej ovális alakú

83. Pásztorbot

Leltárszám: 2897b

Származási hely: Csíkmenaság

Méretei: Magasság = 128 cm, Átmérő = 3 cm, Kiírt táblák hossza = 19 cm

Kiírt táblák száma: 8

Díszítési technikák: ékrovás, karcolás

Díszítmények:

1) geometrikus: cikk-cakk, parázstartó edény, tűzjeles, szilvamag, fenyőág

Felirata: BALINT ANTAL

84. Pásztorbot

Leltárszám: 2898

Származási hely: Csíkmenaság

Készítés ideje: 1969

Méretei: Magasság = 128 cm, Átmérő = 3 cm, Kiírt táblák hossza = 14,5 cm

Kiírt táblák száma: 8 Díszítési technikák: ékrovás, karcolás Díszítmények:

1) geometrikus: cikk-cakk, hullámvonal, szilvamag-sor, parázstartó edény, homokóra

 1. növényi: inda, falevél

 2. szabadrajzú elemek: virág, szív

- a fej gömb alakú, a talp fémlappal ellátott

Felirata: BORBÉLY JÓZSEF 1969 ÍRTAM VI HO 30ÁN

85. Pásztorbot

Leltárszám: 2899

Származási hely: Csíkmenaság

Készítés ideje: 1966

Méretei: Magasság = 126 cm, Átmérő = 3 cm, Kiírt táblák hossza = 20 cm

Kiírt táblák száma: 8

Díszítési technikák: ékrovás, karcolás

Díszítmények:

 1. geometrikus: farkasfog, szilvamag, szilvamag-forgós, homokóra, hul

  lámvonal, parázstartó edény

 2. növényi: inda

- a fej gömb alakú

Felirata: BORBELY JOZSEF IRT 1966 IV hó 29ÉN

86. Pásztorbot

Leltárszám: 2900

Származási hely: Csíkmenaság

Készítés ideje: 1969

Méretei: Magasság = 123 cm, Átmérő = 3 cm, Kiírt táblák hossza: 31 cm

Kiírt táblák száma: 8 (egy tábla díszítetlen) Díszítési technikák: ékrovás, karcolás Díszítmények:

1) geometrikus elemek: cikk-cakk, hullámvonal, homokóra, tűzjeles, parázstartó edény

- a fej gömb alakú

Felirata: BORBÉLY ISTVÁN ÍRTAM 1969 VIII.h 19-ÉN

87. Pásztorbot

Leltárszám: 2904 Származási hely: Csíkdánfalva

Méretei: Magasság = 106 cm, Átmérő = 2 cm

Díszítetlen

- kéreggel borított

88. Pásztorbot

Leltárszám: 2907

Származási hely: Csíkszenttamás

Méretei: Magasság = 97 cm, Átmérő = 2 cm, Kiírt táblák hossza = 19 cm

Kiírt táblák száma: 5 Díszítési technikák: ékrovás, karcolás Díszítmények:

 1. geometrikus: hullámvonal, cikk-cakk, fenyőág, rombusz, szilvamagfor

  gó, farkasfog

 2. szabadrajzú elemek: a) fitomorf

b) keresztábrázolás

- talpa elkeskenyedő

Felirata: MÁKA MIHÁLY CSINÁLTA TF.

89. Pásztorbot

Leltárszám: 2908

Származási hely: Csíkszenttamás

Méretei: Magasság =121 cm, Átmérő = 3,5 cm

Díszítési technikák: ékrovás, karcolás

Díszítmények:

 1. geometrikus elemek: rombusz, háromszög

 2. szabadrajzú elemek: a) fitomorf: falevél, virág

 1. zoomorf: kecske nyakán csengővel

 2. emberábrázolás: botjára támaszkodó pásztor

 3. egyéb elemek: kereszt, három labda

- a nyaki rész enyhén görbített

90. Pásztorbot

Leltárszám: 2909

Származási hely: Csíkdánfalva

Készítés ideje: 1952

Méretei: Magasság = 85 cm, Átmérő = 3 cm

Díszítési technikák: karcolás

Díszítmények:

1) szabadrajzú elemek: két magyar címer, keresztfa

- a fej gömb alakú

Felirata: BB BJ IRTA 1952 BE VII HO 13ÁN RA 19

91. Pásztorbot

Leltárszám: 2991

Származási hely: Csíkmenaság

Készítés ideje: 1960

Méretei: Magasság = 120 cm, Átmérő = 3 cm, Kiírt táblák hossza = 27 cm

Táblák száma: 8 (egy tábla díszítetlen)

Díszítési technikák: ékrovás, karcolás

Díszítmények:

1) geometrikus: cikk-cakk, hullámvonal, szilvamag, rombusz

- talpa vasazott

Felirata: BORBÉ LAJI IRTA 1960 V, HO 9ÉN MENASÁGI

92. Pásztorbot

Leltárszám: 3040

Méretei: Magasság = 124 cm, Átmérő = 2,5 cm, Kiírt táblák hossza = 18 cm

Táblák száma: 4 (csupán egy tábla díszített)

Díszítési technikák: ékrovás, karcolás

Díszítmények:

1) geometrikus: szilvamag, cikk-cakk

 1. a díszítendő felületnek csak egy része díszített

 2. a fej gömb alakú

93. Pásztorbot

Leltárszám: 3041

Származási hely: Csíkkozmás

Méretei: Magasság = 95 cm, Átmérő = 3 cm, Kiírt táblák hossza =11 cm

Táblák száma: 6 (egy tábla díszítetlen)

Díszítési technikák: ékrovás, karcolás

Díszítmények:

 1. geometrikus: cikk-cakk, tűzjeles

 2. szabadrajzú elemek: a) fitomorf: virág

- a fej gömb alakú

Felirata: KK

94. Pásztorbot

Leltárszám: 3075

Készítés ideje: 1925

Származási hely: Gyimesközéplok

Méretei: Magasság = 170 cm, Átmérő = 3,5 cm, Kiírt táblák hossza = 41 cm

Kiírt táblák száma: 8

Díszítési technikák: ékrovás, karcolás

Díszítmények:

 1. geometrikus elemek: cikk-cakk, tűzjeles

 2. szabadrajzú elemek: a) fitomorf: tulipánfejben végződő inda, levél-sor

b) zoomorf: bot szárán körbecsavarodó kígyó (fémszegek jelzik a kígyó szemét)

- a fejrész esztergált

Felirata: GÁBOR KÁROLJ 1925/1979

95. Pásztorbot

Leltárszám: 3115

Származási hely: Csíkzsögöd (Csíkmenaság)

Készítés ideje: 1932

Méretei: Magasság = 144 cm, Átmérő = 3 cm, Kiírt táblák hossza = 50 cm

Kiírt táblák száma: 8

Díszítési technikák: ékrovás, karcolás

Díszítmények:

 1. geometrikus: cikk-cakk, fenyőág, szilvamag, hullámvonal, rozetta,

  parázstartó edény

 2. növényi: levél-sor

 1. a fej gömb alakú

 2. talpa elkeskenyedő abroncsban végződik

  Felirata: FERENC GYULA 1932-BEN Menaság

96. Pásztorbot

Leltárszám: 3116

Származási hely: Csíkzsögöd

Készítés ideje: 1933

Méretei: Magasság = 150 cm, Átmérő = 3,5 cm, Kiírt táblák hossza = 24

cm, 16 cm, 59 cm

Táblák száma: 10 (a legalsó tábla-egység díszítetlen) Díszítési technikák: ékrovás, karcolás Díszítmények:

 1. geometrikus: cikk-cakk, farkasfog, fenyőág, barackmag, parázstartó

  edény, rombusz, rozetta, szilvamag, hullámvonal

 2. növényi: falevél-sor

 3. számok növekvő sorrendben: 1 2 3 4 5 .... stb.

- a fej gömb alakú

Felirata: FERENCZ GYULA 1933-ben SŰRŰben

97. Pásztorbot

Leltárszám: 3117

Készítés ideje: 1965

Méretei: Magasság =111 cm, Átmérő = 2 cm, Kiírt táblák hossza = 16 cm

Kiírt táblák száma: 7

Díszítési technikák: ékrovás, karcolás

Díszítmények:

 1. geometrikus elemek: cikk-cakk, hullámvonal, rombusz, vonal, háromszög

 2. szabadrajzú elemek: a) emberábrázolás: botjára támaszkodó pásztor, emberi fej

 1. zoomorf: két kutya

 2. fitomorf: cserépből kinövő virág

- a fejrész gömb alakúan kialakított

Felirata: BALLA ISTVÁN 1965 VIII 3 GYÖRFY IMRE IRTTA 1970 JULJUS. 11ÉN

98. Pásztorbot

Leltárszám: 3256

Származási hely: Csíkszentimre

Méretei: Magasság = 120 cm, Átmérő = 2,5 cm, Kiírt táblák hossza = 15 cm

Kiírt táblák száma: 8

Díszítési technikák: ékrovás, karcolás

Díszítmények:

 1. geometrikus elemek: cikk-cakk, hullámvonal, szilvamag-sor, rombusz

 2. növényi: falevél-sor

 3. szabadrajzú elemek: fitomorf: gyöngyvirág, tulipán, rózsa

  Felirata: SZOPOS ISTVÁN, SUGÁR LAJOS

99. Pásztorbot

Leltárszám: 3283

Származási hely: Székelyudvarhely

Méretei: Magasság = 97 cm, Átmérő = 2 cm

Díszítetlen

 1. bőrszíjjal ellátott

 2. talpa vasazott

100. Pásztorbot

Leltárszám: 3303

Készítés ideje: 1972

Méretei: Magasság =136 cm, Átmérő = 3 cm, Kiírt táblák hossza = 45 cm, 50 cm

Kiírt táblák száma: 8 Díszítési technikák: ékrovás, karcolás

1. tábla: geometrikus: szilvamag, rombusz, parázstartó edény, cikk-cakk,fenyőág, tűzjeles

2. tábla: táblázott

 1. a fejen és nyakon tulipánok, a fej gömb alakú

 2. egész felületen díszített

 3. a nyak elhajló, a fej gömb alakú

Felirata: IRTA ERDELY IMRE SZEPTEMBER 20ÁN 1972 IX.HÓ 20ÁN

101. Pásztorbot

Leltárszám: 3673

Készítés ideje: 1981

Méretei: Magasság =111 cm, Átmérő = 3 cm, Kiírt táblák hossza = 39 cm

Kiírt táblák száma: 6 Díszítési technikák: ékrovás, karcolás Díszítmények:

 1. geometrikus elemek: cikk-cakk, rombusz, homokóra

 2. szabadrajzú elemek: fitomorf: tulipán sor, vázából kihajló tulipánok,

  virág, kereszt

- a fej- és nyaki rész is díszített: tulipánfej, cikk-cakk

Felirata: GERGELY DEMETER 1981.

 

1. Szabadrajzú elemek

Állatábrázolások

1. Szarvas (Ltsz. 1730); 2. Nyúl (Ltsz. 1730); 3. Mókus (Ltsz. 1730); 4. Kutya (Ltsz. 2651); 5. Hal (Ltsz. 1565); 6. Kakas (Ltsz. 2061); 7. Ló (Ltsz. 2642); 8. Medve (Ltsz. 1730); 9. Őz (Ltsz. 1729); 10. Pillangó (Ltsz. 1730); 11. Kecske (Ltsz. 2908); 12. Madár (Ltsz. 2534); 13. Farkas (Ltsz. 1729); 14. Kígyó (Ltsz. 3075)

 

Növényábrázolások

1. Tulipán (Ltsz. 3256); 2. Tulipán cserépben (Ltsz. 1563); 3. Rózsa (Ltsz. 1377); 4. Rózsa cserépben (Ltsz. 2867); 5. Gyöngyvirág (Ltsz. 1565); 6. Stilizált virág (Ltsz. 2777); 7. Életfa (Ltsz. 2685)

 

Szív- és keresztábrázolás

1. Szív (Ltsz. 2867); 2. Szív (Ltsz. 2898); 3. Kereszt (Ltsz. 2908); 4. Szív kereszttel (Ltsz. 2795) 5. Szív kereszttel (Ltsz. 2789)

 

Emberábrázolások Épületábrázolások
   
     
1-2. Pásztor (Ltsz. 2432; 2908) 1. Templom (Ltsz. 2867) 2. Lakóház (Ltsz. 2794)
     
     
Címerábrázolás Asztrális elemek
     
1. Magyar címer (Ltsz. 2909) 1. Hold (Ltsz. 1730) 2. Csillagok (Ltsz. 1575)

 

2. Szalagdísz elemei

Geometrikus elemek
   
   
   
1. Cikk-cakk (Ltsz. 3115); 2. Háromszög (Ltsz. 1728); 3. Rombusz (Ltsz. 2795); 4. Hullámvonal (Ltsz. 2832); 5. Fenyőág (Ltsz. 1563); 6. Szilvamag (Ltsz. 1377); 7. Szilvamag-forgós (Ltsz. 2776); 8. Barackmag (Ltsz. 1728); 9. Tűzjeles (Ltsz. 1377); 10. Parázstartó edény (Ltsz. 2899); 11. Homokóra (Ltsz. 2899)
   
   
1. Inda (Ltsz. 3075) 2. Falevél (Ltsz. 2776)

 

3. Feliratok

1. Bot szárán megjelenő felirat (Ltsz. 1728)

 

   
2. Bot markolatán megjelenő felirat (Ltsz. 2783) 3. Bot markolatán megjelenő felirat (Ltsz. 2896)

 

4. Ritkább díszítési technikák

   
1. Görcsös bot (Ltsz. 2769) 2. Fémszeges díszítés (Ltsz. 2535)

 

1. Gyökér (Ltsz. 2893); 2. Gyűrű alakú (Ltsz. 2355); 3. Kampó (Ltsz. 2788); 4. Gömb alakú (Ltsz. 2898); 5. Ovális alakú (Ltsz. 2653); 6. Csiga alakú (Ltsz. 2895); 7. Kosszarv alakú (Ltsz. 1718); 8. Állatfej alakú (Ltsz. 2830)


Jegyzetek:

 1. SZABADFALVI JÓZSEF - DIÓSZEGI VILMOS: Pásztorkodás szócikk. In: ORTUTAY GYULA (főszerk.):Magyar Néprajzi Lexikon. Negyedik kötet. N-Szé. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1987. 204.
 2. SZABADFALVI JÓZSEF - Diószegi Vilmos: i. m. 204.
 3. HERMAN OTTÓ: Halászélet, pásztorkodás. Válogatott néprajzi tanulmányok. Gondolat, Budapest, 1980. 336-337.
 4. „A jenőfalvival vót egy sógorom Cigánykútnál. Úgy vót, hogy reggel jőnek a juhnyírők. Ott vót a cimentvájú, nagy vidrekvel merítettük, s így körbe ajuhokot megöntöttük rendesen. Az ablakokot mind béfürgöltük. Reggel jöttek a juhnyírők. Úgy es vót, hogy nem láttál odabé. Azt mondja egyjuhon vót 7 kiló gyapjú. Ez nem hazugság. Okos ember meg kell gondolkozzon, amikor normára van."
 5. IMREH ISTVÁN - PATAKI JÓZSEF: Kászonszéki krónika. 1650-1750. Európa - Kriterion könyvkiadó, 1992. 199.
 6. Dr. KÓS KÁROLY: Eszköz, munka, néphagyomány. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1979. 385.
 7. SÁNDOR ILDIKÓ: Famunkák és faragások. Felelős kiadó dr. Ikvai Nándor, Szentendre, é. n. 2.
 8. BÁTKY ZSIGMOND - GYÖRFFY ISTVÁN - VISKI KÁROLY: A magyarság néprajza. Tárgyi néprajz.I. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. é.n. 262.
 9. SZÁMADÓ ERNŐ: Pásztorművészet. In: Művelődés, XXV. évf. 8. sz. (1972) 40.
 10. BARNA GÁBOR: A pásztorok művészete. In: HOFER TAMÁS (sorozatszerk.):Hajdú-Bihar megye népművészete. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1989. 51.
 11. HOFER TAMÁS: Fafaragás szócikk. In: ORTUTAY GYULA (főszerk.): Magyar Néprajzi Lexikon. F-Ka.Második kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979. 13.
 12. VÁMSZER GÉZA: Életforma és anyagi műveltség. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1977. 71.
 13. BALASKÓ NÁNDOR: A csíkmenasági fafaragás. In: Művelődés, LII. évf. 4. sz. (1999) 18.
 14. S. KOVÁCS ILONA: Magyar pásztorművészet. Néprajzi Múzeum. Budapest, 1977. 4.
 15. HOFER TAMÁS: Fafaragás szócikk. In.: ORTUTAY GYULA (főszerk.): Magyar Néprajzi Lexikon.F-Ka.Második kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979. 6.
 16. BALASKÓ NÁNDOR: Az írott pálca. In: SELMECZI KOVÁCS ATTILA (szerk.):Csíkmenaság népművészete. Néprajzi Múzeum, Budapest, 1999. 20.
 17. BENEDEKFALVI LUBY MARGIT: Fogyó legelőkön. Atheneum kiadás, Budapest. é. n. 99.
 18. TÉGLÁS GÁBOR: Hunyad megyei fafaragás. In: Dr. SEMAYER VILIBÁRD (szerk.):A Magyar Nemzeti Múzeum néprajzi osztályának értesítője. VII. évfolyam, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, 1906. 127.
 19. SZABADFALVI JÓZSEF - DIÓSZEGI VILMOS: Pásztorkodás szócikk. In: ORTUTAY GYULA (főszerk.:)Magyar Néprajzi Lexikon. Negyedik kötet. N-Szé. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1987. 204.
 20. BENEDEKFALVI LUBY MARGIT: Fogyó legelőkön. Atheneum kiadás, Budapest, é. n. 98.
 21. „Valamikor a pásztornak volt egy úgynevezett hétköznapi botja, és volt egy vásárba járó botja. A vásárba járó volt kifaragva. Az, amit a juhok között használt, az nem volt kifaragva, egyszerű volt."
 22. VÁMSZER GÉZA: Életforma és anyagi műveltség. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1977. 71.
 23. „Hársfából, szilvafából is dolgoztam. A somfa talán a legtartósabb, utána a mogyorót tudom említeni. Itt a környékünkön elég erdő van, mogyorós, s nem kell külön engedély. Kimegy az ember, s az ilyen leveles fákat késő ősszel begyűjti. Mindig annyit szoktam szedni, hogy másik évre elég."
 24. BOROSS MARIETTA: Népművészet. Képzőművészeti Kiadó és nyomda, Budapest, 2001. 35.
 25. MALONYAI DEZSŐ: A magyar nép művészete. III. Kötet. A Balaton vidéki magyar pásztornép művészete. Franklin-társulat. Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest, 1911. 109.
 26. BALASKÓ NÁNDOR: Az írott pálca. In: SELMECZI KOVÁCS ATTILA (szerk.): Csíkmenaság népművészete. Néprajzi Múzeum, Budapest, 1999. 20.
 27. BALASKÓ NÁNDOR: A csíkmenasági fafaragás. In: Művelődés, LII. évf. 4. sz. 1999. 18.
 28. GYÖRFFY ISTVÁN: Adatok Bagol András botfaragó munkásságához. In: Ethnographia, XCIV. évf. 3.sz. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983. 425.
 29. S. KOVÁCS ILONA: Bagol András faragópásztor. In: Ethnographia XCVIII. évf. 1. sz. Akadémiai Kiadó,Budapest, 1987. 104.
 30. „Az ember a háromnegyedét a felületnek kifaragja, s egynegyedét szabadon hagyja, hogy levegőzzön az anyag,hogy érvényesüljenek a minták, a formák... Van egy olyanjó 15-20 centis rész, amit nem faragok, hogy a kéz jól férjen el rajta. Utána faragok egy részt, ami 35-40 cm, attól lefelé nincs faragva."
 31. A Csíki Székely Múzeum pásztorbotjainak származási helyére vonatkozó összesítő táblázatot az 1-es sz.melléklet tartalmazza.
 32. A Csíki Székely Múzeum pásztorbotjainak származási idejére vonatkozó összesítő táblázatot a 2-es sz.melléklet tartalmazza.
 33. A Csíki Székely Múzeum pásztorbotjainak felirataira vonatkozó összesítő táblázatot a 3-as sz. melléklet tartalmazza.
 34. Az említett pásztorbot leírását a dolgozathoz csatolt Pásztorbot-katalógus tartalmazza.
 35. A díszítési módok kombinálására vonatkozóan a Pásztorbot-katalógusban találunk adatokat.
 36. SZABADFALVI JÓZSEF - DIÓSZEGI VILMOS: Pásztorkodás szócikk. In: ORTUTAY GYULA (főszerk.):Magyar Néprajzi Lexikon. Negyedik kötet. N-Szé. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1987. 204.
 37. BARNA GÁBOR: A pásztorok művészete. In: HOFER TAMÁS (sorozatszerk.):Hajdú-Bihat megye népművészete. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1989. 56-57.
 38. SZATHMÁRI FERENC: Népi fafaragás. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 1995. 56-57.
 39. KOVÁCS ILONA: Magyar pásztorművészet. Kiállítás a Néprajzi Múzeumban. In: Ethnographia. XCI. évf.2. sz. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980. 287-288.
 40. SZATHMÁRI FERENC: Népi fafaragás. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 1995. 60.
 41. S. KOVÁCS ILONA: Magyar pásztorművészet. Néprajzi Múzeum. Budapest, 1977. 12.
 42. MANGA JÁNOS: Magyar pásztorfaragások. Corvina Kiadó, 1976. 61.
 43. BOROSS MARIETTA: Népművészet. Képzőművészeti Kiadó és nyomda, Budapest, 2001. 67.
 44. BARNA GÁBOR: A pásztorok művészete. In: HOFER TAMÁS (sorozatszerk.):Hajdú-Bihar megye népművészete. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1989. 53.
 45. CZAGÁNY LAJOS: A fa díszítő faragása. Műszaki Könyvkiadó. Budapest, 1985. 15.
 46. VÁMSZER GÉZA: Életforma és anyagi műveltség. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1977. 71.
 47. SZABADFALVI JÓZSEF: Juhtartás. In: PALÁDI KOVÁCS ATTILA (főszerk.): Magyar Néprajz. 2. kötet.Gazdálkodás. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2001. 728.
 48. BÁTKY ZSIGMOND - GYÖRFFY ISTVÁN - VISKI KÁROLY: A magyarság néprajza. Tárgyi néprajz.I.Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. é. n. 265-266.
 49. „Sok botnál természetes gyökérformát alakítok ki. Úgy kell kiásni a gyökeret. .Ezt azért nem csinálják, mert az ember nem látja, hogy a földben mi van. Ki kell ásni, le kell fűrészelni és ki kell szárítani, két-három évig szárad. Ez nagy munka."
 50. KARDALUS JÁNOS: Virágos fafaragás. In: Művelődés, XXXIII. évf. 8-9. sz. (1980) 55.
 51. BALASSA IVÁN - ORTUTAY GYULA: Magyar Néprajz. Corvina kiadó, Békéscsaba, 1979. 353-354.
 52. KISGYÖRGY ZOLTÁN: Máthé Ferenc írókése. In: SERES ANDRÁS (szerk.): Népi mesterek. Kovászna megye Művelődési és Szocialista Nevelési Bizottsága - a Népi Alkotások és Művészeti Tömegmozgalom Kovászna megyei Irányító Központja, Sepsiszentgyörgy, 1977. 51.
 53. BALASKÓ NÁNDOR: Az írott pálca. In: SELMECZI KOVÁCS ATTILA (szerk.):Csíkmenaság népművészete. Néprajzi Múzeum, Budapest, 1999. 24.
 54. KOVÁCS DÉNES: Írott botok és guzsalyak mintái I. Csíki Múzeum, Csíkszereda, 1954. 5.
 55. Volt néhány, hogy a fürösztést berótta, hogy egyszer vagy kétszer fürösztötte meg. Volt olyan, hogy hány éves a juh azt beírta. Ez gyakorlatilag a pásztornál ebből alakult ki, hogy ezeket mind beírta. Ez a pásztoroknál kimaradt, itt Csíkban."

 56. HOFER TAMÁS: Fafaragás szócikk. In: Ortutay Gyula (főszerk.): Magyar Néprajzi Lexikon. F-Ka.Második kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979. 13.
 57. SÁNDOR ILDIKÓ: Famunkák és faragások. Felelős kiadó dr. Ikvai Nándor, Szentendre, é. n. 4.
 58. IMREH ISTVÁN - PATAKI JÓZSEF: Kászonszéki krónika. 1650-1750. Európa - Kriterion könyvkiadó,1992. 191.
 59. MALONYAI DEZSŐ: A magyar nép művészete. III. Kötet. A balatonvidéki magyar pásztornép művészete.Franklin-társulat. Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest, 1911. 116.
 60. Dr. XÁNTUS JÁNOS: Egy pásztorbot a csillagász szemével. In: Művelődés. 4. sz. 1976. 29.
 61. BARNA GÁBOR: A pásztorok művészete. In: HOFER TAMÁS (sorozatszerk.): Hajdú-Bihar megye népművészete. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1989. 57.

 62. BALASKÓ NÁNDOR: Az írott pálca. In: SELMECZI KOVÁCS ATTILA (szerk.): Csíkmenaság népművészete. Néprajzi Múzeum, Budapest, 1999. 24.
 63. MANGA JÁNOS: Magyar pásztorfaragások. Corvina Kiadó, Budapest, 1972. 65.
 64. HOFER TAMÁS: Fafaragás szócikk. In: Ortutay Gyula (főszerk.): Magyar Néprajzi Lexikon. F-Ka.Második kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979. 13.
 65. A minta alakilag geometrikus, de szilvamagként értelmezik. A további botok esetében is a geometrikusság, a szilvamag-minta kapcsán, így értendő.

 

 

   
Előző fejezet Következő fejezet