Előző fejezet Következő fejezet

SZŐCS JÁNOS

CSÍKSZÉKI ISKOLAMESTEREK, KÁNTOROK, TANÍTÓK (1571-1800)

II. rész

 

Abstract: [The Elementary School System in Ciuc Region (1571-1800) 2nd Part] The first part of this study was published in the former yearly publication of the museum.

Owing to exhaustive archive research but to library study also, we succeeded in identifying names of teachers and schoolmasters (in Latin „magistri scholae", in Hungarian „iskolamester"), 58 in Casin, 357 in Lower Ciuc Region, 242 in Higher Ciuc Region, and 193 in Giurgeu, a total amount of 850 names. Nevertheless the actual number of persons involved in elementary school teaching is not 850, as we have discovered how 114 persons active at two or more schools at the same time, schools ran by the Roman Catholic parishes in Ciuc Region.

We consider we have discovered and gathered the names of the majority of men having worked at parish schools in the named administrative unit, during the specified period.

Between 1571 and 1800, in the school system, we are witnesses of a slow evolution, with no radical changes at all.

By the end of the 17 century, and especially during the 18 century, under the sign of the strengthening of communities, new parishes came into being. Thus, Tusnád (1726) in Lower Ciuc Region, the settlements Ciceu (1783), Madaras (1742) and Miercurea Ciuc (1751) in Higher Ciuc Region and the villages Ditráu (1670-1690), Chileni (1732), Ciumani (1730), Remetea (1726) and Valea Strámbá (1724) in Giurgeu had all became communities with their own parishes, and as a result, owing to the general custom of the Roman Catholic Church an equal number of „small schools" (as elementary schools used to be referred to at the time) were created.

Beginning with the mid 18 century, movements initiated by teachers appear in Giurgeu and in Higher Ciuc Region. Even if the debate is of a material and financial nature, we believe that actually the requests of elementary school employees had a benign influence upon the development of the elementary school system.

Rezumat: [Invátámántul elementar din Scaunul Ciuc (1571-1800) Partea a II-a] Prima parte a studiului a apárut în anuarul precedent al muzeului.

Prin cercetári arhivistice îndelungate, dar si prin studii efectuate în biblioteci, am reusit sá identificám în Casin 58, în Ciucul de Jos 357, în Ciucul de Sus 242, iar în Giurgeu 193 nume de invátátori si mesteri scolari (în latina „magistri scholae", iar în maghiará „iskolamester"), în total 850 de nume. Numárul real al persoanelor care s-au perindat în invátámántul elementar nu coincide insá cu numárul 850, deoarece am constatat cá 114 persoane au activat la douá sau mai multe scoli confesionale, existente în parohiile romano-catolice din Scaunul Secuiesc al Ciucului.

Pentru epoca amintitá credem cá am reusit sá descoperim si sá adunám numele majoritátii bárbatilor care au lucrat cândva în scolile confesionale din unitatea administrativá mentionatá.

În perioada 1571-1800 suntem martori ai unei evolutii lente, fára schimbári radicale în sectorul scolar.

Mentionám cá la sfársitul secolului al 17-lea, si mai ales în cursul secolului al 18-lea, ca o tendintá de afirmare proprie a comunátilor, au luat fiintá parohii noi. Astfel, în Ciucul de Jos Tusnádul (1726), în Ciucul de Sus localitátile Ciceu (magh.: Csíkcsicsó - 1783), Madaras (Csíkmadaras - 1742) si Miercurea Ciuc (Csíkszereda -1751), iar în Giurgeu satele Ditráu (Gyergyóditró - între 1670-1690), Chileni (Kilyénfalva - 1732), Ciumani (Gyergyócsomafalva - 1730), Remetea (Gyegyóremete - 1726) si Valea Strámbá (Tekerőpatak - 1724) au devenit comunitáti cu parohii proprii, si ca urmare a practicii generale din biserica catolicá, au luat fiintá tot atâtea „scoli mici," cum au fost numite atunci scolile primare.

Începând cu mijlocul secolului al 18-lea, în Giurgeu si în Ciucul de Sus decoperim miscári initiate de invátátori. Desi subiecul controversei este de naturá materialá si financiará, credem cá, în realitate, cererile slujbasilor de la scolile elementare influenteazá în mod pozitiv dezvoltarea invátámántului primar.

 

I. Kászonszék

1. Nagykászoni tanítók, iskolamesterek.

1605 „Istvan Deák kazony scholamester." (EMSzT. V. 801.)

1614 „Czyky István Deák Scholamester" Impérfalva. (SzOkl. IV.Ú.S. 493.)

1654 „Damokos András, somlyai, Kászonban való Tanito Mester."(EMSzT. II. 480.)

1663 „Andream Csomortany, instructorem Scholae Nagy Kaszon." (27/17/1663/111.)

1668 „Petrum Mihályi alias literati." (IMREH ISTVÁN - PATAKI JÓZSEF: Kászonszéki krónika. Budapest - Bukarest, 1992.336.)

1672 „[...] ez jelen való 1672 esztendob(en) Die 8 Januári az Kaszoni Iskola használ [...]" (27/19/1672.1.8.)

1674 „Proclamalta Mihály deák, Kaszoni Tanyito Mester Balas Tamást."(CsSzM. Kászoni protocollumok. Kéziratos kötet.Ltsz. 6328/39.)

1682 „Az miképpen kászoni Ischola mester [...]" (?)

1683 „Péter (Deák) uram perli Szabó Janosnét" (CsSzM. Ksz. Prot. Ltsz. 6328.)

1684 „Kotormányi István Mihály fia, Péter Deák Oskolamester Kászonban, az attia szolgal, minden onust supportal." (CsSz-M. 10/155.)

1680-1684 Mindenképpen az 1680-as évekre utalhat. 1697-1699-ben Alcsíkon „kiteregették" kotormányi Mihály Péter Deákné Gergely Margit botrányos szerelmi életének a részleteit. Az alábbi szöveg arra az időre vonatkozik, amikor Mihály Péter Deák nagykászoni iskolamester, kántor volt.

1697-ben Sükösd János tanú így emlékezett: „Szabó Pál Deák is ott vala, s monda Péter Deákné Asszonyom: Tudgya-e kegyelmed Pál Deák uram, mikor Uram kiszöktette vala Kegyelmedet az ablakon Kászonban laktunkban, monda Szabó Pál tudom bizony Asszonyom. Akkor Péter Deák Uram Kászoni Megyés Deák volt. Szabó Pál Deák harangozója volt." (27/23/1697/4.)

1680-as Becze Márton [...] Szentléleki Márton tanítók (Imreh -évek vége: Pataki i. m. 336-337.)

1689 Nagykászonban: „Oskolába" (EMSzT. V. 799.)

1690 „[...] per Andrási, Magistrum Kászoniensem." (27/21/1690. IV. l.)

1699 „Dobondi István Deákné, Anna, mostan Nagy Kászoni Mesterné. Annor. 28. Dobondi István nagykászoni Schola Mester." 33 éves. (27/22/1699. IV. 2.)

1709-1713 Georgius Martonfi magister, ludirector (Mártonfi György mester, iskolamester, tanítómester. Imreh - Pataki i. m. 336.)

1711 „Kézdi Széki, Al-Torjai Csobot Mihály p.t. nagy Kászoni küsoskola mester." (CsSzM. 6328. A „küs oskolamester" utalhat a kisiskolára, az elemire, de utalhat arra is, hogy Nagykászonban a kántoron, iskolamesteren kívül még egy tanító volt. Az egyikre a kisebbek, a másikra a nagyobbak oktatása hárult. De a legvalószínűbb az, miszerint a kántor számított nagyobbnak, a tulajdonképpeni tanító, jelen esetben Csobot Mihály a kisebb tanítónak, a kisiskola tanítójának.)

1714 „Gyergyó Széki, Ujfalvi Imreh Péter Deák Kászoni Scholamester Úr házas társa, Kata mostani kászoni scholames-terné." Szabó Jakab (szovátai) Nagykászonban iskolamester. (29/2/47.)

1716 Mártonfi István plébános. Imreh István a kántor. A pap háza nem megfelelő, a kántoré jó. (1716-os vizitáció.)

1717 Mártonffi István a plébános (54). Iskolamester, kántor Imre Péter (38) A tanító Ambrus Ferenc. (1717-es vizitáció.)

1721 Ülkei Gergely (vagy inkább György) a plébános. Kántor,orgonista Phülep Péter (!). A tanító Dávid Pál. 25 iskolása van. Lélekszám 1034. Pestisben 773-an hunytak el. A kántor házának fogyatkozása van. (l721 -es vizitáció.)

1726-1727 Márton Péter Deák a mester (IMREH - PATAKI i. m. 336.)

1731 Vizi Lukács a plébános (Csak ennyi!). Az iskolamester háza deszkával fedett (Esetleg zsindellyel, dránicával!?) (l 731 -es vizitáció.)

1735 Fülöp Illés plébános (38). Kántor, vagy mester Márton Péter.Ő tanít. Szelíden gondját viseli a tanítványainak... (l735-ös vizitáció.)

1742 (?) Baló Ferenc (?) a plébános (39). Csomafalvi. Az iskolamester,Mártonffi Péter (64) kántor. Vállalkozó tanítójának a tercialitás elve alapján jövedelme harmadát fizeti. (1742-es vizitáció.)

1743 Baló István (30?), plébános. Csomafalvi. Mártonffí Péter a kántor, iskolamester. Tanítómestere van, aki a kántori jövedelem harmada fejében vállalta az oktatást. (1743-as vizitáció).

1746 Zsögön János a pap. (Csak ennyi!) (1746-os vizitáció.)

1747 Zsögön János a pap. (Csak ennyi!) (1747-es vizitáicó.)

1749-1750 „Franciscus Mártonffi rector scholae" (?) (MOL. Az 1750-es adóösszeírás.)

1776 Lászlóffi Antal plébános (48). Alfalvi. Györffi Ferenc (31).Tusnádi. Tanítójával oktat. Lakosságszám: 1933. (1776-os vizitáció.)

1786 Lászlóffi Antal a pap. Kántor, tanítómester van, de név nélkül. A románok részére Ioan Popa szolgál. (1786-os vizitáció.) Megjegyzés: A nagykászoni anyakönyvek a második világháború idején, utána elvesztek megsemmisültek.

Források:
IMREH ISTVÁN - PATAKI JÓZSEF: Kászonszéki krónika. Budapest -Bukarest, 1992.
LUKÁCS MIHÁLY: Album Michaelis Lukács. CsSzM. Ltsz. 6266 Kászoni protocollum. CsSzM. Ltsz. 6328. A Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség Lt. 18. századi vizitációs iratok.

 

2. Kászonjakabfalvi kántorok, iskolamesterek

1746 Mártonfi Péter kántor. (Nagykászoni iskolamester.)

1762-1766 Potyó Ferenc a kántor.

1766 A templom 1761-ben épült. Lajos Antal a pap. Az iskolamester Potyó Ferenc. Külön tanítóról nem esik szó.

1788-1799 Tubák Miklós a kántor.

Források:
ENDES MIKLÓS: Csík, Gyergyó, Kászonszékek (Csík megye) földjének és népének története 1918-ig. Budapest, 1938. 343-344. Csíkszeredai Levéltár. (CsLt.) Fond 47/292/2,3,9,97. Gyulafehérvári Érseki Lt. XVIII. századi vizitációs iratok.

 

3. Kászonújfalvi tanítók, kántortanítók

1591-ben Kászonújfalu önálló egyházközség. (VESZELY KÁROLY. 307.)

1664 „[...] in aedibus scholae" (27/17/19.)

1673-1674 „Veres Péter Kászon Ujfalvi iskolamester." (Kászoni protocollum. CsSzM. 6328.)

1680-as évek Lukács Mihály által említett Csató Márton tanítómester Újfaluban. IMREH - PATAKI i. m. 337.)

1682 „Új falvi Ischola Mesterné, Mihály Déákné" (Kász. prot. 308.)

1688-1689 „István Deák Kászon Uj falvi iskolamester." (Kász. Prot. 483,490.)

1690 „Kovács István Deákné, Kászon Uj falui mesterné."(27/21/1690. II. 28.)

1696 „Uj falui iskola mester, István Deák." (Kász. Prot. 647.)

1699 „Uj falui kissebbik Mihály János, Schola Mester" (Kász. Prot.720, 729.) 1706-1709 „Mártonffi Gergely, Kászon Uj Falui Iskoalmester. (Kász.Prot.) 1711-1715 „Ludi Rector Gregorius Marton."

1716 A kántor Gergely Deák (És nem Deák Gergely lehet!)(1716-os vizitáció.)

1717 (?) „Joannes Barta Rector Uj falviensis?" (Szentimrei anyakönyv. CsLt. 47/60/8.)

1717 Plébános Szentmártoni István (28). Kántor, iskolamester Márton Gergely (és nem György!) Tanító Mártonffi István (32). 8 éve tanít. 12 iskolása van. (1717-es vizitáció.)

1720 Mártonffi Gergely, kászonújfalvi iskolamester (47/64/7,10, 20, 26, 37.)

1721 Itt a nagykászoni plébános szolgál. A kántor Márton Gergely (54). A harangozó, tanító Pálffi József (25). 12 tanítványa van. Lélekszám 290. Pestisben elhunyt 207 ember. (1721-es vizitáció.)

1731 Gál István (49) plébános. A kántor és tanító neve hiányzik.(1731-es vizitáció.)

1732-1740 Sylveszter Imre helyi iskolamester, kántor. (47/64/19, 20, 26.)1735 Pap: Csergő János (44). Sylveszter Imre kántor, iskolamester(34). Nyomorú lakása zsuppal fedett. Ő maga tanítja a kicsiket. (1735-ös vizitáció.)

1742 (?) Máttyásffi István plébános (47). Iskolamester, kántor, orgonista Bereck Ferenc. Jövedelmének harmadát az oktatásért a fogadott tanítónak adja. A tanító neve hiányzik. (1742-es (?) vizitáció.)

1746 Máttyásffi István a pap. (Csak ennyi!) (1746-os vizitáció.)

1747 Máttyásffi István plébános. A kántor Mártonffi Ferenc. (1747-es vizitáció.)

1749-1751 Mártonffi Ferenc iskolamester. (Rector scholae. 47/64/31.)

1750 Kovács Mihály iskolamester. (Ludi Magister 47/64/31-34.)Kósa István kántor özvegyét említik. (MOL.EKkLt. I. 50.)

1754-1755 Köllő József iskolamester. (Ludimagister.)

1756 „Köllő József Mestertől." (47/64/34/49.)

1756-1759 Kencse Mátyás tanító. 1756-1765 Sylveszter János iskolamester, helyi kántor. (47/64/35;65/5-7.)

1760 Iskolamester (Név nélkül.) Urkon Péter tanító.

1761-1762 Györffi József tanító.

1763 Páll József tanító.

1764-1765 László György tanító. 1768-1769 Veres János tanító. 1768-1774 Mártonffi Pál (Márton Pál) tanító. (CsLt. 47/65/9-11,14-15, 18-21.)

1775 Plébános Szabó József. Kántor Sylveszter János (1775-ös vizitáció.)

1776 Péterffi Péter kántor, Lászlóffi János iskolamester (tanító).

1781-1792 Sylveszter János kántor.

1786 Bernád Sándor a pap. Nagykászoni. Kántor, tanító működik,de név nélkül. Az iskolások Canisius könyvéből tanulnak. (1786-os vizitáció.)

1781-1788 Antal József tanító, harangozó.

1792-1796 Sylveszter János kántor. Ilyés Antal tanító (Instructor.) (CsLt. 47/65/6-15, 18-21, 81-88, 97, 126.)

Források:
IMREH ISTVÁN - PATAKI JÓZSEF: Kászonszéki krónika. Bukarest -Budapest, 1992.
CsLt. 47/64, 65. Kászonújfalvi anyakönyvek. CsLt. F. 27. Csíkszék iratai. GyÉLt. 1716, 1717, 1721, 1731, 1785, 1742, 1743, 1746-47 évi vizitációk iratai Csíki Székely Múzeum (CsSzM). Kászoni protokollum. 1673-1714. Ltsz.6328.

 

II. Alcsíkszék

1. Kozmás. Tanítók, kántorok

1600 körül 1645-ben, 60 éves korában Rapcsony Benedek Deák (koz-mási) nyilatkozta: Mihály vajda kijövetele után, második esztendőben „harangozó (tanító) lévén szántottam abban az alámenő földben." (CsLt.F. 352/17.)

1608 „a pap, a mester bérit igazán beszolgáltatod annak idejében."(IMREH ISTVÁN: A törvényhozó székely falu. Bukarest, 1983. 285-292.) „[...] a deák házát, istállóit, sütőházat építi Szeretszeg, Tusnád, csűrit Verebes."

1614 1634-ben 1614-béli testamentumról esik szó és Rapcsony Benedek Deákról, akiről tudjuk, hogy iskolamester is volt.

1616 Gergely Deák („Gregory literati de Kozmás Rectoris Scholae dictae possessionis") (352/5.) „el mennenk az Kozmássy Schola házhoz." (EMSzT. V. 155.) Megjegyzés Talán Alcsíkon jegyezték be a Sancti Augustini Epistola című könyvbe a következőket „Ez micsoda jó Kony. Nem tudom mitőlj Walo, Lutere Avagi miczoda Konj. En Kozmasi Varasi Mihalj deak írtam." „Én Mihalj Deak Szegöttem Vala 1616 Esztendoben Leorincz deákhoz Zent Janos napia(n) Zent georgj napig egj Solta [...] (?), egj Zeke(é)rt s egj halisnaiért, azaz egj-egj puha czizmaert, de nem toltotte(m?)" (Úgy vélem, hogy Mihály Deák valamely alcsíki egyházközségben szegődött el Lőrincz Deákhoz tanítónak!) (CsSzM. Ltsz. 6248. MUCKENHAUPT ERZSÉBETtől kapott adat.)

1626 „Benkő István Deak Kozmassy Scholamester." (EMSzT. V. 801.)

1632 „[...] peter pap és az mester törekedének vala közöttük immár legyen vége, ne pereljen." (Kísérlet egy tusnádi konfliktus elsimítására!) (CsSzM. 6334/157.)

1636 „Imre pap, kozmási parochus és Janos Deák szárhegyi (most)kozmási oskolamester." (Kozmási Domus Historia. 33.)

1643 „Forró Benedek Schola Mester." (SzOkl. VI. Ú.S. 162.)

1643 „[...] megiek [...] a megies Deákkal megh Iratom." (27/9/1643. X. 15.)

1645 „Stephanus Bogyó (?) Scholae Rectoris in dicta Kozmás."(KIRÁLY I: Hargita Kalendárium. 1980. 123-124.; F 352/15.)

1645 Szentmártoni Potyó István iskolamester (MOL. F 1303/25.Russu Tibortól.)

1648 „Kozmási schola mester." (27/12/1648. IX. 8.)

1648 „Menasági István Jánosné bizonsági Kozmási Schola mester,miclos Diak ellen." (27/12/1648. XI. 24.)

1656 „István Deákot, Kozmási Scholae Mestert perelik." (2/29/30/37.)

1664-1665 Lövétei István Deák „most Kozmás megyében Schola mes-ter."(27/31/73, 76, 80.; 27/3/73, 76, 80.; 352/21.)

1666 „az Kozmási Mester, néhai Miklos Deák mondotta [...]"

1674 „[...] a kozmási iskolaházban". (Latinból.) (27/20/1674. VI. 1.)

1681-1686 Néhai Márton Deák, kozmási iskolamester hagyatékából, adományábólterítő, énekeskönyv. (Korábbi 10-20-30 év során működő iskolamester lehetett. D.H. 225, 224.)

1683 Gábosi Istvánt, kozmási mestert proklamálja Kocsis Jánosné, Vajda Erzsók, férje haláláért. (29/37/47-49)

1688 „Kozmasi mesterné, litarati Istvan Deakné." (27/19/1668.XI. 21.) „Hallottam a mesternétől, mostani István Deáknétól." (27/18/1666. II. 11, 17.)

1688 „Martinum Andrási, magistrum parochiae. S.S. Cosmae."(27/21/1688. I. 16.) Andrási Márton a kozmási parókia mestere.

1689 „Tusnádi Sánta János, hogy a páter és Mesterek bérét meg nem adta." (D.H. 45.) Vagyis legalább két iskolamester működött Kozmáson.

1690 Becze Márton Deák, nagyobb Oskola Mester „Rákosi Mihály Deák, kozmási tanító." (D.H . 48; 27/21/1689.)

1691 „Kozmáson az becsületes, közönséges Megye Iskola házánál" (352/29.)

1692 „A pap épületeit Kozmás, Lázárfalva, a deák épületeit, házát, istállóit, sütőházát Szeretszeg, Tusnád, csűrit Verebes" építi.(D. H.)

1691-1696 „Stephanus Lakatos parochus és Becze Márton, gyergyóal-falvi, nagyobb Oskola Mester." (D. H./67; CsLt. Fond. Kovács Dénes. 352/29.)

1696 „Máté Deák (csatószegi) Ludi Magister, Kozmasiensis."(D.H.)

1698 Máté Deák kozmási Scholae Magister.

1699 „Csatószegi Máté János scholamester." (Kozmási iskolames ter.)

1700 „[...] jelen leven P. St. Lakatos U(ram) és az Oskola Mester, Gábosi Miklos Uram." (D.H. 79-80.) „Becze Márton Deák, kozmási nagyobb Oskola Mester" (D.H. 8.)

1701 Gábosi Miklós, kántor. (D.H. 74-76.) Ambrus Ferenc, mindszenti, jelenleg Kozmáson harangozó (tanító) (29/2/293.)

1705-1709 „Gábosi Miklós a jelenben Sz(ent) Kozmás (parókiájának) Iskola Mestere." (29/2/18,7, 293.)

1715 Gábosi Miklós a kozmási iskola rektora. (229/3/54.)18. sz. eleje A kozmási mester házához járandó földről, szántóföldekről készítenek kimutatást, listát. (D.H. 219, 223.)

1716 Ülkei György a plébános. Kántor, iskolamester Gábosi Miklós. Harangozó, tanító Jánosi István. (1716-os vizitáció.)

1717. Ülkei György plébános (46). Gábosi Miklós kántor (54). 34 éve kántor. Jánosi István tanító, harangozó (23). 24 tanítványa van. A tanító háza rossz (1717-es vizitáció.)

1719 „Nicolaus Gábosi Ludirector mp" (Gábosi Miklós Iskolamester) (D.H. 239.)

1721 Lukács Mihály plébános (42), Gábosi Miklós 38 éve kántor. Tanító Urkon András (22). 30 tanítványa van. A kántori ház, a hozzatartozó épületek megfelőek. Az egyházközségben 1167 lélek él. Elhunytak 806-on a pestisben. (1721-es vizitáció.)

1721 „Kozmáson lakó Megyés Mesterné, Gábosi László Deákné."(28/1/152.)

1724 „Küsebb Iskola Mester Tusnádra menvén [...]" (D.H. 119.)

1731 Zachariás János (33) plébános. Gyergyószentmiklósi. Sántha János iskolamester (36). Kozmási. Tanítója 20 gyermeket oktatott. (KOVÁCS A. - KOVÁCS ZS. i. m.)

1735 Zakariás János a plébános (34?). Mester és kántor Sántha János (35). A zsuppal fedett iskola, kántori ház megfelelő. Vállalkozó tanítója oktatja a gyermekeket. (1735-ös vizitáció.)

1740-1742 Sánta Tamás tanító (Instructor?). (Anyakönyv.)

1743 Bartó Mihály a pap (50). Rákosi. Iskolamester Ambrus Antal.„Sándor István vállalkozó szellemű tanítómester. Ő rögzített napokon, órákban oktat. A plébános ünnepnapokon kate-kézist tart." (1743-as vizitáció.)

1743 „Kántor uram háza mellett, kántor veteményese" (D.H. 193.)

1747 Bartó Mihály a plébános. Ambrus Antal az iskolamester.Meghatározott napokon, órákban a tanítóval végezteti az oktatást. (1747-es vizitáció.)

1750 Ambrus Antal kántor. Potyó János iskolamester (MOL. F.50. Az 1750-es adóügyi összeírás.)

1750 „Kozmási megye, mind, együtt, egy erővel építsék [...] Plebános Uram, Mester Uram házait, épületeit." (D.H. 94, 1750.)

1748-1754(?) Potyó János tanító.(Instructor.)

1753 Potyó János Deák, harangozó (tanító). Az egyházi tanács „Kozmási megyés mester házához ládás padot és egy tisztességes padot" csináltatott. (D.H. 17.)

1754 Sándor István kántor Kozmáson (29/6/20.)

Az 1767-es vizitáció kérdéseiből: „7. (pont): Tudja-e Akik a Miatyánkot, Üdvözletet, s hiszek egy Istent, kis gyónatot, tízparancsolatot, Anyaszentegyház parancsolatit és hit ágozatait, keresztvetést nem tudnák? 13. (pont): Kinek vagyon oskolába járható gyermeke, oda nem járattya?
 1. (pont): Kik azok, (akik) búzabért vagy egész bért adhatnának a constitutiok szerént s pénzbért adnak?
 2. (pont): A plébános, vagy kántor a bért vagy temetésbeli stolát engedte(-e) el valakinek?" (D.H. 138-139.)

1765-1768 Hadnagy Antal tanító (Instructor.)

1769-1796(?) Hadnagy Antal kántor. (47/111/168.)

1769 Fogarasi Mihály tanító (Instructor).

1770-1774 Bakai József tanító (Instructor). Tanítómester.

1771 „A gabonabeli drágaság oly nagy volt, hogy egy véka ros 12 sustákon folyvást ment. Sőt. Ha Moldova török-buzával segítséggel nem lett volna, szomorú éhség az egész hazát ostromolta volna." (D.H. 68.)

1774-1776 Koncsag István tanító (Instructor)

1775 „A leánkáknak külön iskolát építtetett, létesített Tompos Antal Péter plébános." (BOGA ALAJOS: A katolikus iskolázás múltja. Kolozsvár, 1940.)

1776 Tompos Antal Péter plébános (42). Szentgyörgyi Hadnagy Antal (32) kántor, iskolamester. Kozmási. A kántor maga is, a tanító is szorgalmasan oktat. A kántor nem részeges, nincs rossz híre. (1776-os vizitáció.)

1777 Elhunyt Tompos Antal Péter plébános.

1777 Texe János harangozó (tanító).

1778 Texe János tanítómester (Ludi Rector).

1786 A pap Mihálcz József. Kántor Hadnagy Antal. Harangozó,tanító Györffi János. Ő is jó kántor. (1786-os vizitáció.)

1787-1788 Györfi János tanító.

1787 Elhunyt Kocsis Erzsébet kisiskolás.

1794 Gál (vagy Pál) György „harangozó uram" (tanító).

1794-1796 Daró Antal tanító.

1796-1800 Tóth Mihály kozmási tanító.

Források:
IMREH ISTVÁN: A törvényhozó székely falu. Bukarest, 1983. KOVÁCS ANDRÁS - KOVÁCS ZSOLT: Az erdélyi római katolikus egyházlátogatásijegyzőkönyvek és okmányok. Kolozsvár, 2002. Kozmási parókia levéltára: Domus Historia, kozmási anyakönyvek SZABÓ T. ATTILA: Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár. V. CsSzM. Alcsíki protocollum. 1630-1634. Ltsz. 6334. CsLt. 27/352, F 27, 47. GyÉLt. A XVIII. századi vizitációk iratai.

 

2. Tusnádi tanítók, kántorok

1726 Tusnád 1726. május 20-án szakadt el Kozmástól, azóta önálló egyházközség (Protocollum [...] Csík Tusnád 390.)

1730-1731 Sánta Kelemen a kántor.

1731 Andrássy Mihály a pap (45) Kászoni. Kántor, iskolamester Sánta Kelemen (38). Kászoni. A filozófiát is tanulta. Tanítójuk szorgalommal és gondosan oktat. Új a kántor háza és az iskola. Megfelelőek. (Kovács A. - Kovács Zs. i. m. 138.)

1735 Tánczos István a pap (29) Kántor, iskolamester, orgonista Kovács Miklós. Ő maga tanít. (1735-ös vizitáció.)

1742 Éltes Péter kántor (?)

1743 Bodor István a plébános. Iskolamester, kántor Kovács Miklós. A tanító Kocsis Mihály. Lélekszám 854. (1743-as vizitáció.)

1747 Bodor István a plébános. Iskolamester, kántor Kovács Miklós. Helyettese vagy tanítója a tanítási napokon összegyűjti a gyermekeket, kikérdezi és oktatja őket. A tanév Szent Imre herceg napjától, november 4-től Úrnapig tart. (1747-es vizitáció.)

1750 Éltes Péter iskolamester (MOL. F 50.)

1759-1786 Kovács Sándor a kántor.

1776-1781Bors Gábor tanító. Csatószegi.

1778 Szabó Dávid a tanító

1783 -1784-1787 Orbán Ferenc tanító. Somlyai.

1790 Györfi János a kántor.

1796 (?) Jakabfi József a plébános. Madéfalvi. Az iskolamester, a tanító a tél folyamán a hit alaptételeire oktatja a kicsiket. (1796-os vizitáció.)

Források: A megjelölt Forrásokon kívül a tusnádi anyakönyv. 3. Csíkszentsimoni (csatószegi) tanítók, kántorok, iskolamesterek

1598 „es az zent Simoni Schola mester, Leorinch diák." (CsLt.KD. 352/2.)

1614 „Ez dologban volt jelen Emre pap Ur(am), plebánosunk, az Mesterrel együtt, Marton Deákval." EMSzT. II. 275.

1630 „Benedek Deák [...] most Sz. Simoni Schola Mester" (CsSz.6334/16)

1632 „Stephanus Pottio Rector Scholae" (CsSzM 6334.)

1642 „az mikor Gellerd János pap Ischolaba jár, alkalmas nagy legény lévén, marhák mellett is paztorkodik." (27/9/1642. III. 3/53) „azt is iratod [...] az többi közt, hogy zent Simoni Schola haznal kérted volna ki [...] nem János Pap Úr(am) az Scholanak az vicinussa." „vicinussa egik feleöl az megie jozaga, az Kin István diák lakik." (A megye jószágán csakis az iskolamester, a kántor lakhatott!) (27/8/1642. IX. 9.)

1643 „Stephanus Literati, Rector Scholae Sz. Simon [...]" (MOL. Családi és személyi fondok. A csíkszentmártoni Bors család.RUSSU TIBORtól kapott adat.)

1642-1643 „Boczykor György Schola mester" (SzOkl. VI. Ú.S. 173.)

1645 „Stephanus Literati de Kozmás, nunc Rector Scholae possessionis Sz. Simon." „Kozmási István Deák, most szentsimoni iskolarektor." (27/10/1645. III. 26.)

1651 „[...] el mentünk az Szent Simoni Schola házhoz."(27/13/1651. X. 10.)

1653 „[...] Sz. Simoni Scholamester házánál." (29/28/1653/27.)

1663-1664 „Michael Jánosi (de Kozmás) Rector S.Simoniensis."(27/17/1664. I. 27.) 1664-1666 Jánosi Mihály szentsimoni rector, iskolamester, kántor.(27/18/1666.)

1665-1666 Jánosi Mihály szentsimoni rektor. (27/8/1665.I.26.)„Michaelem Jánosi, Rectorem S. Simoni et Judae". „Kozmási Mihály Deák Sz. Simoni és Judási Rektor." (27/18/2/61;27/18/1661. XI. 1.)

1665 „Sz. Simoni Mester, Benkes Ferencz." (?) (29/31/1665.)

1669 Mihály Deák, kozmási, Szentsimonon iskolamester. (27/19/1669. IV. 29.)

1672 „[...] in aedibus parochialis Sz. Simon, scilicet scholaribus."(27/19/1672. VI. 7.)

1674 „[...] Mihály Deák a szentsimoni iskola rektora". (Latinból.)(27/20/1674. VII. 27)

1675 „Sz.Simonj Mestert, Mihály Deákot." (29/28/253.)

1677-1682 „Sz. Simoni mester, Mihály Deák." (CsSzM. Lt. 10/128;29/28/201.)

1680 „[...] Szentsimoni Mester, Mihály Deák" (29/28/1680/144.)

1684 „Balogh János [...] Sz. Simoni Schola Mester." (352/26.;Lásd még: CSÓG SAMU Hargita Népe. 1998. XI. 27.) 1684-1686 „Szentsimoni Schola Mester, Mihály Deák." „Cseke Istvánt proclamálja Sz. Simoni Mester, Mihály Deák 10 forint adósságért."(29/34/47.) „Szent Simoni Mester, Mihály Deák." (CsSzM. Lt. 10/44.)

1689-1691 Ferencz János, korábban Szentkirályon, Szentmártonban, Szentgyörgyön iskolamester, ezekben az években számos jegyzőkönyvet írt a szentsimoni (csatószegi) iskolaházban (in aedibus scholaribus, in domo scholari.) Ebből arra a határozott álláspontra jutottunk, hogy akkor itt iskolamester, kántor kellett, hogy legyen! (27/21/1689; 27/21/1691. I. 25; 27/21/1691. II. 2; 27/1691. VI. 15.)

1697 „Imreh Ferencz Szent simoni Tanitto Mester." (EMSZT. VIII. 1028.)

1698 „Ferencz János Deák. Mostani Szent Simoni Schola Mester." (27/22/1698. III. 8.)

1706 „Joannes Ferencz Rector Scholae Szent Simoniensis. mp"(Ferencz János a szentsimoni iskola rektora. Bizonytalan adat!)

1710-1711 „Joannes Esztergár p.t. ludimagist(er)." (Esztergár János jelenlegi iskolamester) (Anyakönyv 5, 17.)

1712-1713 Esztergár János iskolamester. Hermann Máté?) tanító.

1714 Esztergár János az itteni iskola mestere, szentsimoni kántor.(29/2/14, 69.) Hermann (Mátyás) Máté tanító.

1716 Nádasi Pál plébános. Kádár János iskolamester, kántor. A harangozó házas. (Kádár) Jánoskántor azonos lehet Esztergár Jánossal!) (1716-os vizitáció.)

1717 Plébános: Nádasi Pál. Kántor Esztergár János (36). Tanító- harangozó Hermann Máté (Mátyás?). 25 iskolása van. (Az 1717-es vizitáció.)

1721 Bodó Bálint tanító (Instructor).

1721 A szentmártoni plébános, Gabri István szolgál itt is. Esztergár János a kántor. Harangozó, tanító Hermann Máté (Mátyás?). 30 éves. 11 éve tanít. Lélekszám 509. Pestisben 376-on hunytak el. (1721-es vizitáció.)

1723 Baka György szentsimoni iskolamester.

1724 Sánta Benedek az itteni parókia kántora.

1726-1727 Hermanyi Máté tanító.

1730 Orbán Pál tanító, harangozó.

1731 Plébános Bartó Mihály (38). Salamon Péter kántor (30). Rákosi. A tanító szorgalommal oktatja a fiatalságot. (KOVÁCS A. - KOVÁCS ZS. i. m. 137.)

1732-1735 Salamon Péter iskolamester.

1735 Hársfás (talán Hárfás) János a plébános. Salamon Péter kántor, iskolamester. A gyermekeket saját maga oktatja betűvetésre. (1735 vizitáció.)

1735-1737 Endes János szükségből iskolamester (kántor?).

1739 Kiss Máté iskolamester.

1742 Sándor István, harangozó (tanító).

1744 Balázs Mihály, tanító (instructor).

1745 Potyó János, tanító (instructor).

1747 Csűrös János (47) a pap. Gábosi László, kántor, iskolamester.Az oktatást vállaló tanítója Dánél János, aki a kántori jövedelem harmadát kapja. Lélekszám 950. (1747-es vizitáció.)

1750 Gábosi László kántor, Dánél János iskolamester, tanító.(MOL. F 50/1750.)

1752-1753 Kádár János tanító.

1758-1762 Török Ignác kántor.

1762 „Mihály szentsimoni tanító" (605/251. Szentimrei anyakönyv.)

1764-1787 Csató János kántor.

1764 Kencse János harangozó (tanító).

1767-1768 Kencse Mátyás tanító.

1769-1770 Darvas Péter tanító.

1773 Balázs Mihály csíkszentsimoni tanítómester. (47/651/26.)

1770-1776 Szabó Dávid tanító.

1776 Márton János a plébános (52). Csató János a kántor. Ő eléggé buzgó. A tanítóval szorgalmasan oktatja a kicsiket. (1776-os vizitáció.)

1790-1797 Bors Gábor kántor.

1797 Szép Antal tanító.

Források:
A megjelölteken kívül a csíkszentsimoni (csatószegi) plébánia anyakönyvei. CSÓG SAMU cikke, In: Hargita Népe. 1998. XI. 27.

 

4. Csíkszentkirályi tanítók, kántorok

1571 Pál Deák szentkirályi iskolamester (Magister Scholae).(SzOkl. II. 316, 320.)

1620 „Mi, Csík Sz. Királyi Vitus Antal és Benedek István nob. és Lukács pap, Sz. Királyi parochus, Ferencz Deák, pro tempore [...]" (kimaradt a Magister Scholae.) (27/2/1628. V. 29.)

1636 „Sz. Királyi Gergely Pétert és Ferencz Deákot, ott valo Schola Mestert." (29/28/1636/15.)

1642 „Martinus Literatus Boczkor de Sz. Marton p(ro) tempore Rector Scholae possessionis Sz. Király." (27/8/1642) (Bocs-kor Márton Deák, aki most Szentkirályon iskolamester.)

1645 „Sz. martoni Forro Máté Deák nob., ki mostan Sz. Királyi Scholamester. Annor. 63. Az Mikor az dologh és szidás esék, az Scholaban az Eresz alatt irok vala, hallám, hogy Veres Benedek igen szitkozódik az ország uta mellett, az kertben, kérdém az gyermekeket, kit szid, mondák, hogy a papot." (27/10/1645.)

1650 „Mü, Csato Mihaly, Istvan Mihaly, Marton Deak és Ferencz Deák Sz. Kiralyi Scholamester, Nemes emberek. Excepto, hogy Csato Mihaly Drabant." (27/13/1650XI.23.)

1651 Rákosi Konta András, szentkirályi iskolamester. (fordítás latinból) (27/14/1652. VI. 3.; IX. 6.; XII. 6.)

1652 „Andreas Literatus [...] Rector Scholae S. Stephani Regis." (27/14/1652. VI. 3.; IX.6,.; XII.6.)

1655 Pálfalvi Péter szentkirályi iskolamester. (Marosvásárhelyi Levéltár, a Szabó Mihály-féle gyűjtemény. Pál-Antal Sándortól.)

1655 „pater Tüzes, Schola Mester, András Deák." (Marosvásárhelyi Lt. A Szabó Mihály-féle gyűjtemény. Pál-Antal Sándortól.)

1656 Toldi (Tódi?) István Mester, a szentkirályi iskola rektora (Latinból.) (27/15/1656. X. 10.)

1657 „Thoma Bors Jur. Ass. et Andreas Literatus, Rector Scholae 5. Stephani Regis m.p." (27/16/1657. X. 3.)

1659 Ferencz János, a szentkirályi iskola rektora. (27/16/1659.II. 20, V. 13.)

1661 „Ferencz János Deák, szentmártoni, aki most „sz. kyraly(i)schola mester."(CsSzM. 1661. VII. 24.)

1663 „[...] per Johannem Ferencz, Rectorem nunc poss. Szent-Kiraly." (27/17/1663. II. 26.; V.3.,9.)

1664 Ferncz János szentkirályi oskolamester (27/17/45-46.)

1665 Ferencz János a szentkirályi iskola rektora. (27/17/1664. IV. 18.)

1665 „[...] az Sz. Kiralyi Schola Mester házánál." (27/18/36.)

1665 Ferencz János lófő „mostan Szent Kiralyon Schola Mester."(27/18/1665. V. 6.)

1665„[...] in aedibus Scholaribus poss. Szent Kiraly." (a szentki rályi iskolaházban) (27/18/1665)

1666 Ferencz János, a szentkirályi iskola rektora. (27/18/1666. II. 21, II.5, 24.)

1666 „[...] per [...] Andream Sarogh Claudiopolitanum, nunc Csík Sz. Kiralyensium puerorum Instructorem." (A kolozsvári Sárog András, aki jelenleg a csíkszentkirályi kicsi gyermekek tanítója.) (27/18/1666. XII. 18.)

1668 „Oláhfalvi Péter a Sz. Királyi iskola rektora." (27/19/1668. XII. 1.)

1669 A szentkirályi iskolaházban. (827/19/1669. V. 2.)

1672 „[...] per [...] Stephanum Philop de Delne [...] Rectorem Scholae Szent Kiraliensem." (27/19/1672. III. 25.)

1686 „Per [...] Petrum Markos de Sepsi Bikfalva, nob. ac Rector Scholae Szent Király." (27/21/1686.)

1690 Mihály Deák, a szentkirályi kisiskola mestere az iskola épületében. (27/21/1690.)

1691 „Szent Kiralyi Schola Mester, Csáki Mihály előt(t) és tanítója [...] Bartó Mihály előtt." (27/22/1691. VII. 4.)

1694(?) „Al Csík Széki, Sz. Királyi Mester, Miklós Deák" (bizonytalan datálás) (27/21-22/1694)

1696 „per [...] Nicolaum Hozó [...] nunc magister in parochia Sz.Kiralyiensis." (27/22/1696. II. 11.) „Michael(em) Balla ppls de Kozmas p. nunc instructorem Scholae S. Zent Kiralyiensis." (!) (27/22/1696. VIII. 4.)

1699(?) Szentkirályi mester, Miklós Deák. (27/22/1699. I. 21.)

1702 Megyés Deák, János Deák. (28/1/101.)

1714 Lakatos Ferenc, csatószegi, jelenleg a szentkirályi parókia rektora. (29/2/40.)

1716 Udvarhelyi István a parókus. Lakatos Ferenc a kántor. Bartó Mihály a harangozó, tanító. (1716-os vizitáció iratai.)

1717 A pap Udvarhelyi István (58 éves). Lakatos Ferenc a kántor (56). A tanító Bartó Mihály (55). 24 éve tanít. (1717-es vizitáció iratai.)

1721 A szentimrei plébános szolgál. A kántor Salamon Péter.Tanító Bartó Mihály (59). 28 éve tanít. Lélekszám: 428. Pestisben elhunyt 228 ember. (172 1-es vizitáció iratai.)

1722 Salamon Péter szentkirályi iskolamester. (Csíkszeredai Levéltár. 47/604/7. Szentimrei anyakönyv.)

1731 Keményes (?) István a plébános (47). Sántha Benedek az iskolamester (29). Kozmási.Tanító Csira Ferenc (esetleg Csija?) Jóindulattal, helyes élettel, példásan, serényen oktat. Lakóinak száma 546. Kettő közülük nem katolikus. Az iskolamester és az iskola háza jól ki van javítva. Faépület, zsuppal fedett. (KOVÁCS A. -KOVÁCS ZS. i. m. 134.)

1735 Plébános Istvánffi András. A parókiális épületek nem megfelelőek. A kántori ház és az iskola viszont megfelelnek a követelményeknek. Sánta Benedek az iskolamester, kántor, orgonista, aki a tanító, iskolamester által tudományra oktat. (1735-ös vizitáció.)

1743 Kántor, orgonista, iskolamester Éltes Péter. Tanítója révén gondosan oktatja az iskolásokat. (1743-as vizitáció.)

1746 Adorján János a pap. (Csak ennyi!) (1746-os vizitáció.)

1747 Adorján János a plébános. Iskolamester Darvas János. (1747-es vizitáció.)

1750 Márton Ferenc az egyházközség iskolamestere. Oláhfalvi.Harangozók (tanítók) Demeter Ferenc és Csató Tamás (MOL. F. 50. Adóügyi összeírás.)

1757 „Szentkirályi Megyés Mester(i) és plébániai Jószág" (29/6/103.)

1758 Csomafalvi Köllő József, szentkirályi kántor. (2916/141)

1759 Menasági Nyerges Péter, Csíkszentkirályon tanító.

1763 Köllő József kántor, Bányai Péter tanító. (605/253. Csík szentimrei anyakönyv.)

1764 Köllő József kántor.

1764 Bányai Péter tanító (instructor).

1767 Fogarasi Mihály tanító (instructor).

1768-1777 Petres Mihály („ex Somlyó") kántor.

1768-1772 Kencse Mátyás tanító (instructor).

1774 Szopos András tanító (instructor). (1759-től a szentkirályi anyakönyv)

1776 Olti Péter plébános (49). Kántor Petres Mátyás. A tanítóról külön nincsen szó. „A keresztényi nevelésre a jó szándék megvan, de sok a hanyagság." (1776-os vizitáció.)

1776 Köllő Antal tanító.

1779 Petres Mátyás iskolamester (Ludimagister).

1780 Texe József iskolamester (Ludimagister).

1781 Bocskor Antalt Henter Ádám főkirálybíró javasolja kántornak. (MOL. F. 53/1781.)

1782 Texe József tanító (instructor).

1786-1790 Bocskor Antal kántor.

1793 Török Antal kántor (47/111/157.)

1797 Török László(?) kántor.

1797 Tompos Ádám iskolamester (Ludimagister).

1800 Mártonffi Tamás iskolamester, orgonista.

Megjegyzés: ahol a forrást nem jelöltem meg, ott, 1759-től a szentkirályi anyakönyvből származnak az adataim. (CsLt. F. 47)

 

5. Csíkszentimrei tanítók, kántorok

1605 „Mi, András hannagy, Demeter pap, Gergely Deák feleségestől." (F.352/3.) Ez esetben Gergely Deák iskolamester, kántor.

1622 „[...] az utra menő földnek egyik vicinussa Balás Bálint, másfelöl az oskola földe." (F. 352/6.)

1634 „[...] az férfiu inget, egyiket az papnak hatta, a másikat az Deáknak." (CsSzM. 6334/21.)

1642 „Pál Deákné, az nemzetes hadnagy mattias Uram Jobb(ágya) Ao. 40." „[...] per Georgium Literatum Rectorem Schole possessionis Zent Imreh [...]" (György Deák a szentimrei iskola rektora) (27/8/1642. XI. 14.)

1645-46 „János Deák, a szentimrei iskola rektora." (Latinból.27/10/1645. II. 6.)

1647 „[...] el mentünk az Cziki Szent Imrehen (az) Schola hazahoz." (27/11/1647?)

1647 „János Deak a szentimrei iskola rektora." (Latinból.)(27/11/1647. XII. 3.)

1651 „János Deák a szentimrei iskola rektora mp." (27/13/1651. VI. 29.)

1652 „Sz. martoni Both Ferencz A(ctor) és Bot Gergely mikor az Sz. Imrehi Schola haznal megh bekellettek" (27/14/70)

1652 „János Deák a szentimrei iskola rektora." (27/14/1652. V.25, VIII. 10.)

1654 „János Deák a szentimrei iskola rektora." (27/14/1654. I. 25. Ebben az évben még több okmányon fordul elő ugyanez a mondat!)

1655 „János Deák a szentimrei iskola rektora." (Marosvásárhelyi Állami Levélár. A Szabó Mihály- féle gyűjtemény. 103, 107-108. PÁL-ANTAL SÁNDORtól)

1656 Még 1610-ből származó peres ügy folytatása István Deák és Csató Antal utódai között. (Lejegyezte) Receptae...per Ioannem L(ite)ratum „als Bogos [...] Rector(em) Scholae possessionis Czik Zent Imreh." (27/2/1656. XI. 3.; 27/15.1656. II. 25.)

1657 Fodor György „Akkor én az mikor Gergely Deak Uram rabságra volt 1657-ben, Udvarhelyt laktam Scolaban Istvan Deak Urammal. Nyarban meg nekem költseget adott vala Istvan Deak Uram penzert, s itthon attam megh az arat." (27/19/1668. VII. 20.) Bár ez nem közvetlenül utal a szentimrei kisiskolára, mégis idéztük.

1659 „Ioannes Literatus Rector Scholae possessionis Chik Sz.Imreh, als Ioannes Bogos de Rákos" „János Deák csíkszentimrei iskolarektor, másként rákosi Bogos János" (27/16/1659. IV. 22.)

1663 János Deák(nak) Sz. Imrei Mesternek elveszett lovát fizeti (meg) Szentsimon. (29/31/16) „János Deák másként rákosi Bogos János a csíkszentimrei iskola rektora." (27/17/1663. V. 18.)

1664 (?)Hyeronimus Cardanus olasz orvos De subtilitate című természettudomnyos könyvének a bejegyzése. Pro Magistro Ioan(es) Bogos (Bogos Janos mester részére!) (MUCKEN- HAUPT ERZSÉBETtől.) A szentimrei iskolamester széles kitekintésű, közéleti érdeklődésű értelmiségi.

1665 „In Domo Scholari Inferioris" (27/18/1665.) (Az alsó iskolaházban?) (27/18/1665.)

1665 Toldi István szentimrei iskolamester (az eltünt szentsimoni Holló Judit ügyében!). (27/18/1665.)

1666 „[...] a szentimrei skolaházban." (27/18/1666. II. 2.)

1666 Toldi István a szentimrei iskola rektora. (27/18/1666/122.)

1668 „in domo Scolari." (27/16/1668. IV. 12.)

1668 „Stephan Toldi R(ector) Scolae Sz. Imreiensis. (27/19/1668.XII. 1.) 1674-1775 „micaelem Szentsimoni [...] pro tempore Rectorem Scholae Sz. Imrehiensem (27/20/1675. III. 29.) 1681. IV. 16. „Bartó Istvánért kezes Mihálj Deák, Szent Imrej Mester" (CsSzM. 6256/153) 1686. III. 24. „Én, Gábosi István Deák, mostan Alcsíkszékben Sz. ImréhenLako Schola Mester, adom kezem irását." (352/28.)

 1. „Gábosi István, mostan Szent Imréhen Lakó Schola mester."(352/28)
 2. „Iskolamester, Demes János." (29/28/239)
 1. „Gábosi Miklós, most Szentimrehi iskolarektor, lófő."(27/21/1690. III. 5-10.)
 2. Gábosi Miklós Szentimrén az iskola rektora. (27/21/1691.V. 18.)

1694 Gábosi Miklós szentimrei iskolamester. (Endes 170.)

1697 Gábosi Miklós szentimrei mester (Magister). (27/23/1697.)

1701 Gábosi Miklós szentimrei parókia mestere (Latin.) (CsLt.47/111/130.)

1701-1702(?) „Tamás Deák izente Miklós Deák Úr(na)k, Sz.Imrei Megjés Mesternek" (29/2/63). 1714-ből származó adat. 1703 előtti dologra utal.

1703 István Deák, másként László [...] és Kovács István, aszentimrei iskola rektora a parókiális háznál írtak jegyzőkönyvet. (29/2/170.)

1706 Ambrus Ferenc [...] szentimrei iskolamester. (29/2/1706.VIII. 7.)

1709 Szentimrei László István Deák, Mihály Péter (Deák), másként kotormányi, és Kovács István, szentimrei iskolamester szignáltak egy jegyzőkönyvet. (229/2180, 204.)

1713-1716 Bartha János iskolamester (47/604/4-10) (29/1716/9.)

1716 Agni György a plébános. Keresztes István a kántor. Harangozó (tanító) Contak (Koncsag?) Ferenc. Házas. A kántor háza kényelmes, a papé nem. A kántor is tanít. (1716-os vizitáció)

1717-1718 Keresztes István, szentimrei mester (Magister).

1717 Aqiu (Agni)György a pap. Keresztes István kántor (33). Csijja Ferenc harangozó (35). Kilenc éve tanít. 35 tanítvánnyal rendelkezik. (1717-es vizitáció.)

1721 Andrási Mihály a plébános (30). Kellő (Köllő) Péter, kántor,iskolamester. Tanító Csija Ferenc (37). 18 (!?) éve tanít. Az iskolaház szokott módon füstös. Lélekszám 562. Pestisben elhunyt 404 ember. (172 1-es vizitáció.)

1721-1750 Köllő Péter kántor, iskolamester.

1724-1725 Endes János tanító. (47/604/22-23.)

1731 Csató Ferenc plébános (43). Szentsimoni. Köllő Péter iskolamester, akinek példásan munkálkodó tanítója van. (KOVÁCS A. - KOVÁCS ZS. i. m. 135.; 1731-es vizitáció.)

1735 Csűrös János a pap (36). Kántor Köllő Péter. Példás erkölcsű ember. Az épületek megfelelőek. A kicsik tanítását a kántor, vagy a tanító végzi. (1735-os vizitáció.)

1738 „Petrus Köllő, senior cantoratus." Lényeges bejegyzés a szentimrei anyakönyvben. Köllő Pétert a kántorok (és tanítók) felelősévé, vezetőjévé nevezték ki. (CsLt. 47/604/100)

1745-1747 Köllő József tanító és harangozó. Sánta Tamás tanító. (604/68-69)

1747 (?) Tánczos Dávid káplán. Köllő Péter iskolamester, aki a tanítómester, harangozó segítségével jól tanít. (1747-es vizi-táció.)

1748 Köllő József ideiglenesen iskolamester, kántor. (604/78.)

1750 Elhunyt idős Köllő Péter, aki Szentimrén 30 évig volt kántor. (604/142.) Potyó Menyhért iskolamester. (MOL. F. 50/1750.)

1755 Mártonffi Ferenc kántor. Csató János tanító. (604/88-90.)

1959 „A gyergyócsomafalvi köllő József a parókia iskolamestere. (CsLt. 29/6/208.)

1763-1776 Sánta Tamás iskolamester. (605/167.)

1763-1768 Andrási János tanító. (605/3-37.)

1764 Petres Mátyás tanító. (605/253.)

1768-1769 Szabó Dávid tanító. (605/40-43.)

1770-1778 Szopos András tanító. (605/46, 53-74.)

1776 Bocskor József (52) plébános, Sánta Tamás kántor, iskolamester. Eléggé buzgó, szolgálatkész. A kántor a tanítója révén gondoskodik a kicsik tanításáról. Gyakran saját maga is tanít. Nem részeges, jó híre van. A szülők is jelesen, keresztényi szellemben nevelik a gyermekeiket, mások némileg elhanyagolják ezt. (1776-os vizitáció.)

1778-1787 Köllő Antal tanító. (605/74-86,91-121.)

1782 Tima József iskolamester. (1605/89.)

1784-1787 Szabó Dávid tanító, harangozó. (605/117-121, 128-150.)

1791-1796 Sánta Elek tanító, kántor. (605/117-121, 128-150.)

Források:
ENDES MIKLÓS: Csík-, Gyergyó- és Kászonszékek (Csík megye) földjének és népének története 1918-ig. Budapest, 1938. CsLt. A. 27., 29. fond. CsLt. 47/604, 605. Csíkszentimrei anyakönyvek. CsSzM. Ltsz. 6334, 6256. GyÉLt. Vizitációs iratok. KOVÁCS A. - KOVÁCS ZS.: i. m.

 

6. Csíkszentmártoni kántortanítók, tanítók

1614.VIII.20. „Benedek Deák Szent mártony scola mester." (CsLt. F.körül 352/4.)

1629 „Péter Pap Sz. Mártoni plébánus és ugyan ottvaló Schola Mester, Miklós Deák adjuk tudtokra, hogy az jelen való 1629. esztendőben [...]" (CsLt. F. 27/7/1641.)

1631 „Ittem Ferencz Deák Z. Mártoni scola mester." (27/2/1631.)

1631 „Item Ferencz Deák Z. Mártoni scola mester." (27/3/1631.XI. 19.)

1636 „Bizonyítczja megh Z.Martoni Mester, Istvan Deak, hogy az mikor Leőrincz Ferencz Uram az papra támadot(t) volt az mezeőben, akkor kurva féleségűnek szitta." (29/27/146.)

1637-1638 „Sz. Martoni Schola mester, Istvan Deak mint perlette Kozmasi Balas Ferencz Leaniat, Szegeődött Szolgajat." (29/27/124.)

1638 „1638. eztendőben volt [...] Szent János nap tavat(t) Szent Martonon az oskola haznal." (27/9/1643.)

1640 „Christophorus Bott, nunc Rector Scholae poss. Szentmárton." (27/6/1640/24.)

1642 „Christoph Deák, alias both, Rector Scholae poss. (Z.) marton." (27/8/1642.)

1643 „[...] az Sz. Márton megyeie házai...melj hazakban mostan, egikben az megyes deak, Christoph Deak lakik, másikban arkosi Mihaly pap [...] esperest." (27/9/1643. VII. 9.) Csekefalván Veres Imre Deák, Lacz Márton iskolamesterek laknak. De hol iskolamesterek? Szentmártonon? Nincs tudomásunk arról, hogy Csekefalván iskola létesült volna, működött volna. Potyó István iskolamester. (SzOkl. VI. Ú.S.163, 165.)

1647 István Deák, „alias Pottyó, Rector Scholae Szent Marton."(MOL. 1303.Kisebb családi és személyi fondok. 25. A csíkszentmártoni Bors család lt. Russu Tibortól kapott forrásmásolat.)

1651 „7. (testis): Z. martoni potio Istvan Deak. Annor. 60, ki most ugian Sz martoni schola Mester [...] Ugian eő Kegielmek Schola Mesterek." (27/18/1651/53.)

1652 „Blasius Literat(us), Magister Scholae poss. Sz. Márton." (27/14/1652. VI. 22.)

1655 „Receptae fassiones [...] per nos Franciscum Leőrincz cantor(?!)ductorem, Andream Boczkor et Blasium Boczkor, Magistrum Scholae poss. Szent Márton." (27/15/1655. VIII. 10.)

1656 „[...] per Stephanum Pottio de Sz. Marton Jur. Assessor Inf.Czik et Blasium Boczkor, Magistrum Scholae Sz. Marton."(27/16/1657. VI. 16, 27.)

1659 „[...] agillis (!) Blasy liter., Rectoris Scole Sz. Marton."(27/16/1659. ápr.)

1663 „[...] per Stephanum Both et Blasium Bockor, Magistrum Scholae Szent Marton" (27/17/1663. V. 15.)

1663 (?) „Petri Daniel Rectoris Scholae Parochiae Csik Sz. Martoniensis" (?). Lehet 10 évvel későbbi adat. (A László familia szentimrei „productioja" 1771-ből. Ha ez nem hamisítvány,vagy elírás.)

1665 „Sz. Mártoni Boczkor Balas Deák, nobilis..., mostan ezen Csík Széki, Sz. Mártoni Schola mester." (27/18/1665. VI. 29.)István Andrásné, Kata. 42 éves, lófő „[...] mikor Sz. Simonrol jövénk vala Sz. László napján, Lacz Janosne és Lacz Janos Balas Deakot czufoljak vala illyen szok(k)al, hogy it(t) nem lakik töb(b)et, mert czak bőgh a templomban is, mint a bika [...]" (27/18/1665. VI. 29.)

1666 „[...] per Franciscum Fodor et Johannem Peter de Csomortan, p(ro) tempore Istructorem p(ro)visorem Ecclesiae Sz. Marton." (27/18/1666. III. 2.)

1666: „[...] per Joannem Ferencz ex Szent Márton et rectorem Scholae poss. Praenominatae." (27/19/1666. IV. 6, XI.9.)

1666: „[...] in aedibus Scholaribus poss. Sz. Márton." (27/18/1666.VI. 10/78.)

1668: Ferencz János szentmártoni rektor. (27/19/1668. IV. 6.)

1668: „Andream Sarogh, Ludi Magistrum Szentmártoniensem."(27/19/1668. V. 30.)

1669: Ferencz János iskolamester. (27/19/1669. VI. 19.) Szentmártoni János Deákné, most skolamesterné. (CsSzM. 6256/85.)

1669: „Andream Sarogh, Claudiopolitanum, nunc Sz. Martoniensem Ludi Magistrum." (27/19/1669. I. 2.)

1669 „Receptae fassiones per [...] Martinum Andrási [...] Magistrum Sancti Martini parochiae." (27/18/1679. IV. 9.)

1671: Bocskor Balázs Deákot Szabó Mihály Deák „a földekről való Regestrum iránt" proklamálja. (29/33/.)

1672 Az oláhfalvi Dániel Péter, a csíkszentmártoni plébánia kántora. (SzOkl. VI. 336.)

1672 „in Aedibus parochialis Scholae [...] Z. Marton." (27/19/1672.)

1673-1674 „Petrum Danielem, Recorem Scholae Szent Marton, in Domo Scholari" (27/20/1673-1674)

1678: „Sz. Martoni Mester Meszej Marton Deakne." (29/28/281.)

1683 A bécsi hadjáratot követően Ferencz János Schola Mester.(MOL. F. 136/228.)

1698 „[...] et (per) Gabrielem Barta Magistrum scholae Szent Martoniensem." (27/22/1698. V. 23.)

1706: „Dobondi István [...] a Szentmártoni iskola rektora." (239/2/1706.VI. 4./245-247.)

1709: „Stephanum Literati p.t. Rectorem Scholae Szentmartoniensem." (29/2/199.)

1712: „Franciscum Ambrus p.t Kantorem (!) Sz. Mártoniensem."(29/2/1712. VI. 28.)

1714 „Csekefalvi Miklós János, mostan Szent Mártonon lakó Schola Mester." „Controversia Ambrus Ferenc Deák és tanítója, Kádár Miklós között illetlen magaviseletéért, Rea támadásért...Miklós Deák csapassék meg és az iskolából menjen ki." (CsSzM. 6256/175/1714. III. 6.)

1715: „Steph. Márton Instructor [...] in Sz.Márton." (29/3/48.)

1716: Lukács Mihály plébános. Szabó Jakab kántor. Gergelyfi István a harangozó (tanító). Nincs felesége a tanítónak. Tiltották, hogy a tanítónak felesége legyen. Az egyházi épületekről azt jegyezték le, hogy rozogák. (1716-os vizitáció.)

1719 „Gabri István, Madár Mihály et Onodi János Ludi Rectoribus (?)." Hol volta ők tanítók? (47/111/134.)

1721: Gabri István plébános. Kántor, orgonista Gábosi László. 1 éve tanít. (24) Tanító Sánta Benedek. 20 iskolása volt. Lélekszám 528. Pestisben 1719-ben 378-an hunytak el. A kántori ház a hozzatartozókkal megfelelő állapotban található. (GyÉlt. 172 1-es vizitáció.)

1731: A katolikusok lélekszáma 920. A plébános Kristóff György (32). Szentkirályi. Iskolamester Becze János (42). Tanítója, retorikát végzett, példás gonddal tanítja a kicsiket. Vakáció előtt 36 iskolalátogatója volt. (KOVÁCS A-KOVÁCS ZS. 138.)

1735 Kristoff György (38) plébános. Szentkirályi. Mester vagy kántor és orgonista Becze János (46). Neki jelentős nagyságú szántót és kaszálót adott a község használatra. „Saját tanítója" oktatja a kicsiket. (1735-ös vizitáció.)

1742: Fülöp Illés a plébános. Delnei. Becze János az iskolamester. A tanító által tartott órákon neveli, oktatja a gyermekeket. (1732-es vizitáció.)

1746 Fülöp Illés a plébános.

1747: Fülöp Illés a pap. Delnei. Iskolamester Becze János„ jó erkölcsű ember, jól tanít." A kántori teendőkért az egyházi bevétel harmadát kapja. (Tercialítás!) Csak ennyi! (1747-es vizitáció.)

1749-1750 Becze János szentmártoni iskolamester. Római katolikus kántor. (Kászonújfalvi anyakönyv. 47/64/32; MOL. F. 50.)

1776: Becze István (56) plébános. Szentmártoni. Kántor Török József. Marosremetei. 25 éve kántor itt. A helyettes kántor serényen oktat. (1776-os vizitáció.)

Források:
CsLt. 27, 29, 47. fond GyÉLt. Vizitációs iratok.

 

7. Csíkszentgyörgyi tanítók, kántorok

1626 „Gergely Deák megie hazában lakó." (EMSzT. IX. Kolozsvár,

1997. 18.)

1627 „[...] 1627 die 28 Jannuary. Én Kovács Gergely Czik Z. Georgy...Teszek Testamentumot [...] Péter pap [...] Schola Mester, Miklós Deák előtt." (CsLt. 27/15/1627.)

1630 „Anna Marton uxor Nicolai István, Rectoris Scholae Sz. Giorgien(sis)" (CsSzM. 6334/167.)

1631 Lőrincz Ferencné testamentuma: „Csomortani peter papnak egy berbécset, megyés Deáknak a Soltar olvasásért egy abroszt." (CsSzM. 6334/43.)

1637 Forró Dániel csíkszentgyörgyi iskolamestert egy Gabry Ilyés nevű jobbágy megölte. (27/4/1637.)

1638 „Ego, Emericus Laios L(iter)atus de Taploca, nunc Rector Scholae Szentgiörgensis." („Én, Lajos Imre, taplocai, jelenleg a szentgyörgyi iskola mestere, tanítója.") (27/4/163.8.) 1640 „Lajos Imre a szentgyörgyi iskola mestere." (27/7/1641. V. 7.) (Latinból.)

1641 Valamikori, előbbi történet „Mikoron Miklós pap(p)al és Tamás Deák(k)al együt(t) Lakunk vala, én vettem volt el az Tamás deák hugát, miklós pap batiam, Deák leven, Tamás Deáknak az aniat vevé el." (27/7/1641 . VIII. 31.)

1648 „Rector Scholae, Petrus Tompos [...] possessionis Szent-györgy." (Szentgyörgyi iskolának rektora, mestere.) (27/12/-205/101.)

1654 „Tompos Péter iskolamester." (Latinból) (27/14/85.)

1655 „[...] in domo Scholari Sz. Georgiensem." (Marosvásárhelyi Lt. Szabó Mihály Deák gyűjteménye. 78. PÁL-ANTAL SÁN-DORtól.)

1656 „Tompos Péter a szentgyörgyi iskola rektora." (27/15/1655.VII. 4. 27/15/60.)

1656 „Tompos Péter Deák, ugyanott való Oskola mester. Nob.Anno 32Nagy mezőn [...] akkor minden ember földjének mind hoszát, s mind általját meg mérték [...], meg irám, hogy hány földe vagion Gál Jánosnak, maga foga a kalamárist." (27/15/1656. I. 28.)

1658 „Tompos Péter a szentgyörgyi iskola rektora." (27/15/1655.VIIA; 27/15/60.)„Valakiket a Csík Sz. Georgi oskola házhoz hit(t) vagi hivatot(t)." (27/16/1658. VII. 12.)„[...] per nos Michaelem Literati de Bánkfalva, Jur. Not. et Petrum Tompos in Schola Z. Gorgiensis." (Én, Mihály Deák, bánkfalvi, hites jegyző és Tompos Péter a szentgyörgyi iskolában.) (27/18/48.)Illyés József István (1650-1711) későbbi püspök tanulmányait 1658-ban Tompos Péter iskolájában kezdte. (Szabó Miklós - Tonk Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a korai újkorban. 1521-1700. Szeged, 1992. 268.)

1665 „[...] Szent Geörgy Tanító Mester, Antal Mihály Primipilus [...]" (Várdotfalva) (KÁJONI JÁNOS: Fekete könyv. Szeged, 1991/25. Csíksomlyói ferences kolostor.)

1665 „[...] in Sz. Giorgi, in Domo Scholari." (27/18/63/92; 27/18/-1666. II. 7.)

1668 Tompos Péter Deák 40 éves volt. (27/19/1668. X. 9.)

1669 „[...] in Domo Scholari." (27/19/1669.1.20.)

1669 „Az S. Gjorgjj Megyéjében való birságos vetés kertekről,mellyeket az Páter és mesterek tartottanak." (Vizitációs könyv. CsSzM. 6256/31.)

1672 „[...] in Domo Scholari." (27/19/1672.11.12.)

1673 „Szentgyörgyi Mesterné, János Deákné" (29/28/109.)

1679 „Ferenc János, a szentgyörgyi iskola rektora". (Latinból.) (27/20/1679.) 1684-1685 „Joannes Keresztes, orgonista hujus ecclesiae." (CsLt. 47/-111/13.)

1685 Hozó Miklós iskolamester. (SzOkl. VIII. Ú.S.)

1685-1688 „Sz. Georgj Mester, Ferencz János Deák." (CsSzM. Lt 10.sz./38 106-108.)

1685 „János Deák Ludimagister Ecclesiae." (János Deák, tk Ferencz János a plébánia iskolamestere. (CsLt. 47/111/3.)

1685-1686 „Páter Boldisárt, Sz. Martoni Parochust proclamalja Sz. Györgyi Mester, Ferencz János Deák mostoha anyai öröksége iránt." (CsSzM. Lt. 10. sz./106; 29/34/55).

1689 „János Gergely (v. Gergely János) szentgyörgyi tanító."

1690 „Joannes Szebeni hujus Ecclesiae pt. Orgonista." (Szebeni János az itteni parókia orgonistája. 47/111/9.)

1691 „Andream Szabó de Gyergio Szarhegy...pro tempore magistrum Szent Györgyiensem." (27/21/1691. VI. 1.) 1691-ben vagy azelőtt „a dolog akkor vala, az mikor Szebeni János Deak Szent Györgyi Schola mester vala." Péter János a nyilatkozó látta, hogy „kijött Szebeni János Deák és Péter Deákné s Péter Deáknét ele vonta s vetkezett vele. A Kotormányban lakó Péter Deákné hordott kalácsot Szebeni János Deáknak." Ez alkalommal Tompos Péter, 1697-ben, aki akkor 16 éves volt, még ezt mondotta „Én is azt tudom, hogy mikor Szebeni János Deák vala ugyanide való Schola mester, én is odajárván Iskolába." (27/23/1697.)

1691-1692 „Franciscus Emre...Instructor puerorum." (Emre Ferenc [...] a kicsik tanítója.) (47/111/10.)

1691 Szabó András Deák szárhegyi, most csíkszentgyörgyi iskolamester. (27/22/1695. IX. 29.)

1695 „[...] Gábrielem Balla ppilu(m), de tribus Sedibus, Pólyán,pro nunc Instructorem S Györgyiensem."

1695-1696 „Szabó András Iskolamester." (Latinból.) (47/11 l/12f (27/21/1691. VI. l.)

1696 „Barla (v. Barta) Gábor Iskolamester." (47/111/13.)

1696 „Mihályfi János szentgyörgyi harangozó." (47/111/130?)

1696 A novemberben megejtett összeíráskor Mártonfi István volt a helyi plébános. Az iskolamester, kántor Keresztes János.A tanító Mihályfi János. (47/111/179.)

1697 Keresztes János az iskola rektora. „Mikor volnánk a [...] Sz.Györgyi Oskola háznál." (EMSzT. V.800.) „Andreas CsedőLudi rector Loci." (Csedő András most (itt) iskolarektor.

1699 „Csedő András az iskola rektora." (111/17.)

1699-1700 Tompos Ferenc tanító, harangozó. (111/17, 130.)

1700 Keresztes János iskolamester (kántor).

1701 „Scholaris Joannes Ambrus, Franciscus Sepsi, András Káruly." (Csíkszentgyörgyi iskolások. 47/111/18.)

1702 „Johannes Literatus ál. Keresztes." (Endes Miklós i. m. 528.)

1706 Bánkfalvi, gyalog rendű, most szentgyörgyi iskolamester,Antalfi Balázs. (29/2/244.)

1710 Imreh Péter a jelenben szentgyörgyi tanító. Uo „Sz. György Megyéje Iskola házához." (27/IV/1/1710. IV. 30.)

1709-1710 „Petrus Jánosi de Gyergyóújfalu nunc Instructor Sz. Geor-giensis." (27/2/195; 29/3/28/1710.)

1716 A csíksomlyói gárdián szolgál Szentgyörgyön. Az iskolamester háza kijavítandó. (1716-os vizitáció.

1717 A pap Antalffi János (53). Kántor, orgonista Keresztes János (54). Harangozó (tanító) Szabó Ferenc (20). l éve tanít. 78 tanulója van. (1717-es vizitáció.)

1721 „Sz. Györgyi Schola Mester Keresztes János Ur(am)."(29/3/249.)Ferenczi György a pap (31). Kántor Keresztes János (58). Becze János tanító. 32 éve tanít. 26 tanítványa van. A kántori háznak sok a fogyatékossága (l 721-és vizitáció.)

1721 „[...] az megyében büntetésekből, az büntetések(ne)k harmad részét fordíthassák az parochialis, az az Pap s Deák Épületeinek építésekre és igazításokra, a többi részek cedallyanak azoknak a kinek eddig, úgymint Templomnak és Megye Bírák(na)k a Szent egyház fiainak faratsagokert." (Martinus Demeter Vicarius. 47/111.)

1722 Becze János, szentgyörgyi tanító (instructor), helyi tanító. ( 11/33-34.)

1722-1723 Keresztes János iskolamester (Rector parochialis seu Ludi Magister.) (47/111/215.)

1723-1724 Tompos József helyi tanító. (l/11/35.)

1724-1725 Sánta János tanító. (Ötször is!)

1725-1727 Ványolós János tanító, szentgyörgyi iskolamester. (l/11/37-39.)

1729 Eltemetik Keresztes Jánost, a kántort, aki több mint 30 éven át töltötte be ezt a funkciót. (47/111/217.)

1731 Kiss János a plébános (34). Háromszéki. Iskolamester Jánosi István (37). Oláhfalui. Neki, vagy a plébániának 126 könyve van. A tanítója ésszerűen, példásan oktatja a fiatalságot. (KOVÁCS A. - KOVÁCS ZS. i. m. 141.)

1731-1750 Jánosi István iskolamester, kántor. (l11/44-53,143-148.)

1735 Kiss Gergely a plébános (37). Esztelneki. Jánosi István (41) iskolamester. Oláhfalvi. Az iskola-épület megfelelő. Deszkával fedett. Saját (!?) tanítója által gondosan oktatja a fiatalságot. (1735-ös vizitáció.)

1743 „[...] Jánosi István az iskolamester és kántor. A tanító vagy iskolamester egy fiatalember, aki az előírt napokon és órákban teljesíti a kötelességét, tanítja az ifjúságot." (Talán a delnei Kovács József?) (1743-as vizitáció; 111/143.)

1746 Sánta Tamás tanító (47/111/143-144.)

1747 Kovács József (delnei) csíkszentgyörgyi tanító. (47/111/145-146.)

1748 Sánta Tamás, tanító, iskolamester (Ludimagister).

1746-1747 Mihályffí János (52) plébános. Iskolamester Jánosi István,aki jó kántor. Gondosan, figyelemmel oktatja az iskolásokat, ezért nem kap semmit, hanem a kántorságért fizet a község búzát, zabot. 1557 lelket írtak össze. A megjegyzésben azonban szólnak külön a tanítóról is. (1746-1747-es vizitáció.)

1749 Pálfi János tanító.

1750 Jánosi István kántor (MOL. F. 5/17.5.)

1751 Böjte Kelemen tanító. (l 11/148.)

1752-1753 Bíró Albert tanító Szentgyörgyön, (l 11/149-150.)

1753-1756 Potyó János tanító. (l 11/62-65,151-152.)

1755 Helyettes tanító, Jánosi Antal. (l 11/152.)

1756-1757 Potyó János tanító. (111/152-154.)

1757 Illyés István tanító. (l 11/154-156.)

1758 Györfi József harangozó (tanító). (l 11/154-156.) Bakai József tanító.

1759-1760 „Györffi József harangozó, tanító." Csutak György harangozó, tanító.

1760 Tompos István tanító, de hol? (111/158.)

1761 Tamás (Tánczos) Péter tanító (Instructor). (47/111/68-69, 157-158.)

1762 Bakai József harangozó (tanító). Dánél János tanító. ( 11/158-160.)

1763-1765 Kovács József kántor.

1764-1769 Györffi József harangozó, orgonista, tanító. (l 11/82-94,163-164.)

1765 Dánél János tanító (Instructor).

1769 Potyó János tanító (Instrctor). (l 11/92-93.)

1769-1791 Potyó Ferenc kántor.

1770 Györffi József tanító, Potyó János tanító.

1770-1771 Dánél János harangozó (tanító). Lukács Ferenc tanító.

1772-1773 Lukács Ferenc harangozó (tanító).

1773-1774 Dánél Antal tanító, harangozó, (l 11/96-102, 168.)

1776 Bocskor Mihály plébános (53). Potyó Ferenc kántor, aki a tanítójával oktat. (1776-os vizitáció.)

1776- Dánél Antal tanítómester. Mindszenti Potyó Ferenc kántor.

1777-1780 Kozmási. (111/107/118.)

1781-1784 Dánél Antal tanító. (111/126, 174-175,190-191.)

1786 Vitos Ferenc tanító. (47/111/195.)

1786 Pap János a plébános, a kántor Potyó János, a tanító Vitos Ferenc. (1986-os vizitáció.)

1789-1791 Istvánfi Antal tanító lehetett. Györfi József szintén.

Források:
KÁJONI JÁNOS: Fekete könyv (Liber Niger). Szeged, 1991 CsLt. F. 27, 29, 47. sz. fondok KOVÁCS ANDRÁS - KOVÁCS ZSOLT: i. m. GyÉLt. Vizitációs iratok

 

8. Menasági iskolamesterek, tanítók, kántorok

1619 előtt „Gabir Deak, Megyes Deák leven.", úgy adta magát jobbágyságra. (SzOkl. Ú.S. 665.)

1637 „matheus Literatus, rector possessionis menasag" (27/4/1637.VI. 24.)

1643 Mihály Miklós, István fia, Schola mester. (SzOkl. Ú.S. 185.)

1645 „[...] az Menasaghi Schola hazhoz." (27/10/1645. VI. 27.)„Menasági Mihály Deák, menasági Páter, Leőrincz Ferencz Uram [...] Pap, Deák szántófölde." (27/10/1645. VIII. 1.)

1655 „Menasági oskola mester, Miklós Deák." (MarosvásárhelyiLt. Szabó Mihály-féle gyűjtemény. Pál-Antal Sándortól.) „Menasági Schola Mester, Miklós Deák hazahoZ.." (27/15/1655 /71.)

 1. „Czik Széki, menasági Schola Mester, Miklós diák hazahoz."

  (2716/1658. XII. 12.)
 2. „Menasághi parochus P(ate)r János [...]

1658 Testis (tanú)... Pro tempore, Magister Scholae, Nicolaus Literatus.

1659 Testis „Santa Mihály menasagh újfalui, nunc studiosus menasaghiensis. Annor 13." (Sánta Mihály, menaságújfalvi iskolás.) (27/16/1659. VI. 26.) „Anno Domini 1659 in vigilia Sancti Matei apostolisÉn, Cik/Szeki, menassh(a)ghi mester Szent Mihali Miklós Deák (Gyiak?) főztem vala Szert és az Kádból megh resze-getet(t)e(m) vala okos Ferenczet és Szebeni Pétert."(Budapest. Ferences kolostor könyvtára. Ltsz. 45. Címe Agenda. A bejegyzést MUCKENHAUPT ERZSÉBETtől kaptam.)

1665 „Fel Czik Széki Szent Mihályi Miklós Deák. Mostan Menasaghi Schola Mester [...] Annor. 38." (27/18/41.)

1672 „[...] in Menasagh...domo Scolari." (27/19/1669. XII. 2.)

1673 „Nicolaum Literatum de Csyksz.mihalj" (27/20/1673. IV. 2.)

1674 „sz. mihalyi miklós Deákné, Erzsébet" (27/20/1674. IV. 10.)

1675 „[...] csíkmenasági iskolaházban" (Latinból.) (27/20/1675. I. 31.)

1681 „Menas(agi) mester, Balas Deák." (29/28/192.)

1691 „Recipiálta Mihály Péter, Tompos Istvánin aedibus parochialis minoris Menasagh." (Ez az iskolaház lehetett) (27/2/1691. IV. 2.)

1706 „Valentinum Veres Rectorem Scholae Menasagiensem."(29/2/241.)

1710 Szabó János menasági „Balas Ferencz, lévén falusbíró, egy czédulát hoza énhozzám, hogy olvassam meg, mit írt Kyrály-bíró Uramhát, azt írta eokegyelme semmiképen juhot ne adgyunk Donec Uram számára." (27/23/58.)

1710 „Valentinus Veres rector Scholae Menasagiensem, in aedibus Scholaribus parochiae Menaságh." (27/20/23.)

1712 „[...] általunk, Hozó Péter és Veres Bálint, mensági iskolamester által, a menasági iskola épületében." (Latinból.) (29/2/117.)

1712 „Mihály Ferencné: mondám a tanítónak, hogy bocsásson be a templomba." 1710. évi történet. (29/2/1712. XI. 10.)

1714 „Menasági mesterek", értsd tanítók. (Vizitációs jegyzőkönyv.1669-1714. CsSzM. 6256.)

1714: Veres Bálint a menasági iskola rektora." (29/3/152.)

1716: „Valentinum Veres rectorem Scholae menaságiensem."(29/3/117.)

1716: Gáll Gergely a plébános. Veres Bálint, a kántor. Harangozó (tanító) Mátyás. (Csak ennyi.) (1716-os vizitáció.)

1717: A pap Gáll György. Kántor Veress Bálint. Harangozó (tanító)Mátyás. (Csak ennyi.) 10 tanítványa van. (1717-es vizitáció.)

1718: „Csedő Mihály menasági iskolamester (Ludi Rector)"(47/111/133.)

1721: Pap Györffi András (54). Veres Bálint kántor (54). 29 éve a funkcióban. Tanító Mihály Mátyás (39). 14 éve tanít. (A kántori ház, a többi hozzátartozó épülettel, romladozó állapotban!). Lélekszám: 308. Pestisben 1719-ben 225 ember halt meg! (172 1-es vizitáció.)

1722: „Mihály Mátyás harangozó, tanító, háromszéki, osdolai, itt lakik [...]" (CsLt. 47/6/4.)

1727: Elhunyt Balog György menasági orgonista. 70 éves volt.„Stephanus Lukács cantor." (47/6/148.)

1730 Michael Illyés. Pedagógus (tanító).

1731: Mátyásfy István (38). Pap. Háromszéki. Iskolamester Lukács István (42). Menasági. Magyarul és latinul tud. Tud énekelni, orgonán játszani. Eléggé gondosan tanítja az ifjúságot. Vakáció előtt 20 tanítvány látogatta az iskolát. Tanítója a középiskola grammatista osztályát végezte, ami a vizitátor szerint elegendő a feladatai ellátásához. (KOVÁCS A. -KOVÁCS ZS. i. m. 142.)

1733: András János harangozó (tanító). (47/6/10.)

1735: Lukáts István kántor (50). Ványolós Péter tanító. Pap Jére István (31). A gyermekek a tanító segítségével tanulnak. (1735-ös vizitáció.; 47/6/10-12.)

1740 Sánta Benedek (kántor, iskolamester). Köllő Albert tanító.(47/6/13-17.)

1742 (?) Lélekszám 570. Gáborfi János plébános. Iskolamester hiányzik. Tanító Potyó János. A fizetése 16 kalangya búza, ugyanannyi zab. (1742-es vizitáció.)

1746 Sánta Benedek iskolamester. (47/6/118.)

1746 Gáborffi János plébános. (Csak ennyi!)

1747 Gáborffi János plébános. Vásár-és más ünnepnapokon a felnőtt lakosságnak katekézist tart, vallásos oktatásban részesíti. A kántor Sánta Benedek. A tanító Lukács Elek. Menasági. Lélekszám 670. (1747-es vizitáció.)

1748 Kovács József iskolamester. Delnei. (U47/6/118.)

1748 Lukács István kántortanító kérése: „Hosszas időkig hol Cantori, s hol tanítói hivatalokban szolgálván, megöregedtem s tovább való szolgálatra alkalmatlanná lettem". Kéri, hogy ne adózzák meg. (27/VII/62/1748. X. 10.) 1750-ben a beteg Lukáts Istvánt az adóügyi kimutatáson menasági kántorként tüntetik fel. (MOL. EKH. Lt. F. 50/1750.)

1756: Dánél János tanító (instructor). (47/6/24-27.)

1756-1761 Illyés István kántor. (6/31.)

1763 Kováts Mihály kántor. (47/6/121.)

1764 Györfi András tanító. (47/6/122.)

1765-1777 Kovács Mihály kántor. (6/33-379.)

1774 Hadnagy Antal kántor. (6/124.)

1776 Pap Gáborffi János (77). Tusnádi. Adminisztrátor Bartalis Ferenc (27). Lengyelfalvi. Kántor Kovács Mihály. (48). Kászonújfalvi. Szorgalommal tanít. (1776-os vizitáció.)

1776 Texe János tanító (6/124.)

1777-1780 Bakai József tanító (6/126-127.)

1784 Kovács Mihály kántor (6/126-127.)

1785 Kováts Ádám harangozó (tanító).((6/53-54, 129.)

1788-1791 Kováts Mihály kántor.

1792-1799 Kováts Elek harangozó (pulsator), tanító (instructor). (47/6/131.)

Források:
CsLt. F. 27 Csíkszék iratai. CsLt. F. 29 Alcsíkszék iratai. CsLt. F. 47. Anyakönyvek. GyÉLt. Vizitációs iratok.

 

9. Mindszent. Tanítók, kántorok

1590 „Gergely Deák (Gregory Lit(ara)ti Rectorem scholae possessionis Siculicalis Mindszent.") (CsLt.352/1.)

1638 „Bors Tamás (szentkirályi) [...] anno [...] 1638 Nagy Karaczion napján. [...] mentem volt az mindszenti Templomhoz veczjernyere...lovamot, szanomot Küldöttem volt házához [...] a Mindszenti scholahoz." (27/8/1642.)

1643 Nagy István Deák Schola mester. (SzOkl. VI. Ú.S. Kolozsvár, 2000. 188.)

1645 „Joannes Literatus, Rector Scholae ejusdem." (Ugyanoda való iskolamester, János Deák.) (27/10/1645. II. 6.)

1647 A szentmártoni Hozó Péter, a mindszenti iskola rektora.(Latinból.) (MOL. 1 303/25.)

1656 „mihalj peter diák, mindszenti schola mester." (Korábban Szent Katolnán iskolamester.) (27/16/1656. X. 5.)

1657 „Gergely Deák másként Gurzó, a mindszenti iskola rektora." (27/1 5/1 657. VI. 7, XI.1./48.)

1668 Balogh István iskolamester. (27/19/1668. X. 20.)

1669 „[...] Stephanum Balogh, Nobilem et Rector(em) Scholae possessionis Mindszent."

1672: „Istvan Deak Czyk Széki, mindszenti Schola mester, nob.,annor 38." (27/2/1672. V. 9.)

1698 „Veres Bálint Deák(nak), azon időbeli Mindszenti Mesternek... hallottam Bálint Deáktól [...]" (CsSzM. Ltsz. 6308. A Czikó-Kedves per. 11, 13-14, 15-16.)

 1. „Valentinus Veres rectorem Scholae mindszentiensem." Veres Bálint a mindszenti iskola rektora (tanítója). (27/22/1698. XII.12.)
 2. „[...] Valentinum Veres. ..p.t rectorem Scholae mindszentiensem." (27/22/1 699. IV. 27-28.)
 1. „Veress Bálint lófő [...] a mindszenti iskola mestere." (Latinból.) (29/2/1701/303.)
 2. „Val. Veres Scholae Mag." (Endes 524.)
 1. „Andrási János, csekefalvi, mindszenti mester." (Latinból.)(29/2/173, 198.)
 2. „Andrási János, jelenleg a mindszenti iskola mestere."(Latinból.) (27/23/1710/60.)

1716 „per...Franciscum Czikó de Mindszent Jur. Not. Csík Inf.(et) Joannem Andrási, Magistrum Scholae Mindszent." (29/3/97.)

1716 A ferences atyák látják el. Szolgálnak. Kántor Andrási János. Harangozó (tanító) Tompos Ferenc. (1716-os vizitáció.)

1717 A csíksomlyói ferencesek szolgálnak itt. Andrási János a kántor (34). Tompos Ferenc a harangozó (tanító). 28 éves. 17 iskolása van. (1717-es vizitáció.)

1721 Gaál István a plébános (32). Ambrus Ferenc a kántor (38).Gaál Ferenc a tanító (22). 14 tanítványa van. Lakói: 325 lélek. Pestisben 161-en haltak meg. (1721-es vizitáció.)

1731 Antalffi Zsigmond a plébános (31). Oláhfalvi. Ványolós János iskolamester, kántor (30), aki orgonán játszik. Énekelni tud. A liturgiát (ceremóniákat) ismeri. A maga idején a tanító gondosan oktatja a gyermekeket. A kántor háza zsúppal fedett, kényelmetlen (épület) lakás. Szükséges a hibák kijavítása. (KOVÁCS A. - KOVÁCS ZS. i. m. 133.)

1733 Ambrus Antal a mindszenti iskolamester. (Kozmási D.H. 22.)

1735 Antalffi István a plébános (35). Iskolamester, kántor Éltes Péter (27). Tusnádi. A közös ház zsúppal fedett. A maga idejében az iskolamester gondosan tanít. (1735-os vizitáció.)

1742(?) Mindszenten Mártonffi Mihály iskolamesternek egyetlen tanulója sincs. (1742-es vizitáció.)

1743 Zakariás János a pap. Iskolamester Mártonffi Mihály. Sok iskolása van. (1743-as vizitáció.)

1747. VII. „Sz. Királyi Demeter Ferenc, mostan C(sík) Mindszentnek Tanító Mestere." (CsSzM. 6308/65.)

1748. II. 3. „Csík Mindszenti Megyés Mester." „Sz.Léleki Sándor István pro tempore Ludimagister Mindszentiensis." „Sz.Királlyi Szabó Tamás [...] Mindszenti Tanító Mester." (6308/39, 43, 73-74.)

1749. XI. 14. „Ugyan Alcsík Széki Sz.Léleki Sándor István...Iskola Mester." (6308/1749. XI. 14

1766 A vizitáció kérdései:7. Kik a Miatyánkot, Üdvözlégyet, Hiszek egy Istent, Gyóna-tot, Tízparancsolatot, Anya Szt. Egyház parancsolatit és hit ágazatit és Keresztvetést nem tudnak?

 1. Kinek vagyon iskolába járható gyermeke s oda nem járatja?
 2. Gyermekeit, szolgáit Templomba, ünnepen, Vasárnapon nem küldötte!? (Mindszenti anyakönyv 1718-1845. Plébánia Lt..)

1752- Ambrus Antal kántor.

1755-1756

1755-1757 Nyerges Péter tanító (Instructor).

1758 Ambrus Antal kántor.

1760 Kristó János tanító.

1766 Ambrus Antal kántor.

1766 „Bakai József libertinus de Bánkfalva, Instructor (tanító)Ecclesiae Csík Mindszent. (?)"

1771-1782 Ambrus Antal kántor.

1784 Kovács Ádám tanító (Instructor).

1784-1786 Tekse (Texe) János harangozó, tanító.

1786 Márton Péter a pap. Ambrus Antal a kántor. Texe János a tanító. (1786-os vizitáció.)

1789-1799 Dánél Antal kántor.

1793 Tompos Áron harangozó (tanító).

1795-1799 Borbély János harangozó (tanító).

Források:
A mindszenti anyakönyv. Mindszenti plébánia levéltára. CsSzM. Régikönyv-gyűjtemény. Ltsz. 6308. GyÉLt. Vizitációs iratok. MOL. Magyar Országos Lt. SzOkl. Új sorozat. Kovács A. - Kovács Zs. i. m. CsLt. F. 27,29,47.


10. Csíkszentléleki tanítók, kántorok

1614 előtt Csíki (Czyky) János Deák volt az iskolamester (Rector Scholae). A Bethlen-féle összeírásban már csak az árváit említik. (SzOkl. IV. Ú.S. Kolozsvár, 1998. 502.)

1627 Taplocai Lajos Imre, csíkszentléleki iskolamester (Magister Scholae). (SÁNDOR IMRE: A csíkszentsimoni Endes cs.levéltára. Kolozsvár, 1910.17.)

1641 Mihály Deák iskolamester. (Michael literatus Rector Scholae possessionis Zent lelek.") (27/8/1641. VI. 15.)

1655 Torjay Mihály, szentléleki iskolamester. (Marosvásárhelyi Állami Levéltár, Szabó Mihály-féle gyűjtemény. Pál-Antal Sándortól.)

1655 „Mihály Deák, szentléleki Mester által."(27/15/1655. VIII. 13.) „Pálfalvi Péter, szentléleki rektor. " (27/15/37.)

1656 „Albert Péter szentléleki iskolamester." (27/15/1656. X. 31, XI.3.)

1659 Tekerőpataki Albert Péter, most szentléleki iskolamester."(27/16/1659. VII. 4, XI. 20.)

1663 „Balogh István, a csíkszentléleki iskola rektora." (27/17/111, 117.)

1664 „Balogh István, a csíkszentléleki iskola rektora." (27/17/1664.)

1665 „[...] per Stephanum Balogh. Nob. Et Rectorem in Czik Sz. Lélek." (27/18/1665. IX. 21.)

1666 „Stephanus Balogh, Rector Scholae Csík Sz. Lélekiensis." (27/18/18.)

1669 „Mű, Veres Bálint Szent Léleki, alias Fitodi Nemes ember és Boczkor Balas Deák, Szent Martoni, Ki mostan Szent Léleki Schola Mester." (27/19/1669. V. 22., 26.)

1672 „[...] St. Balog Rectorem Scholae Sz.Lelekiensem." (27/19/1672.V. 7.

1673 „st. Balogh Rect. Scholae sz. Lelekiensen" (27/20/1673. VII. 30.)

1675 (?) „Stephanum Balogh Nob. Et rectorem Scholae Szentlélekiensem." (CsSzMLt. Ltsz. 10/1675. VII. 7.)

1683 „Balogh István Scholamester." (SzOkl. VIII. Marosvásárhely,2006/97.)

1685 „Szent Léleki Mester, István Deák p(roc)l(amal)tata Vardotfalvi Balas Pétert, hogy rosz embernek, bestye kurva fiának diffamalta." (CsSzM. Lt. Ltsz. 10/90-91.)

1686 Szentmártoni Sas Péter beperelte a „Sz. leleki Mestert, Mihály Deákot." (U.O./62.)

1680-1690-es években a rákosi Dániel Péter tanítómester (kántor?) volt Csíkszentléleken.

1699 Keresztes János, szentgyörgyi iskolamester: „Én akkor Kis Aszszonj megyéiének Schola Mestere voltam. Istenben el nyugut(t) Dániel Péter Deák Úr Tanito Mesterem volt, láttam, hogy az Sögöti Doczi István ot(t) volt eo Kglnel, s Kínálta eő Kglme, hogj az ereklyét váltsak ki, mert veszedelmes idő van." (27/22/1699. IV. 27.)

1709 „[...] per [...] petrum Szakács p.t. Rectorem parochiae Sancti Spiritus." (29/2/174,176,188.)

1710 „Szakács Péter a szentléleki iskola rektora."

1712 „Szakács Péter az iskola rektora."„ (29/2/1 ló'l 19.)

1716 A somlyói gardián gondozza őket. Kántor, iskolamester: Szakács Péter. (1716-os vizitáció.)

1717 A somlyói ferencesek látják el a lelkészi teendőket. Iskolamester, tanító Szakács Péter. 16 éve van ebben a funkcióban.(1717-es vizitáció)

1721 A mindszenti pap, Gaál István (32) szolgál itt is. Kántor Sándor Pál. Bodó Bálint a tanító. Zsögödöt nem számítva, 168 lélek maradt életben a pestis után. Az elhunytak számát nem tüntették fel! (l 721-és vizitáció.)

1731 Molnár János a plébános (43). Torjai. Iskolamester, kántor Salló Mátyás. Az ifjúságot szeliden, gondosan tanítja. (KOVÁCS A. - KOVÁCS ZS. i. m. 132.)

1735 Mattyásffí István a plébános. Salló Mátyás az iskolamester (45). Az iskola zsúppal fedett. Nem megfelelő épület. (1735-ös vizitáció.)

1743 Ferenczi József a pap (47). Szentkatolnai. Bíró József Bálint a kántor, iskolamester. Tanítómestere révén oktat. A kántor bért fizet neki. (1743-as vizitáció.)

1744 „Cantoris Csík Szt. Lélekiensis, Antonius Székelly mp." (BOCSKOR JÁNOS Énekeskönyve. 1716-1739. Kolozsvár,2003. 19.)

1747 Szentléleki Ferenc a plébános. Szentléleken 291 lélek,Zsögödben 317 lélek él. Összesen 608. (Csak ennyi!) (1747-es vizitáció.)

1747 Potyó Menyhért most harangozó (tanító). Potyó Menyhért jelenleg iskolamester.

1749 Bíró Bálint iskolamester Szentléleken. Fitódi Potyó Menyhért, szentléleki harangozó (tanító). (47/339/4-7.)

1750 Salló Mátyás beteges kántor (MOL. F.50.) A csíkszentmiklósi Bíró Bálint jelenleg Csíkszentléleken kántor. (47/339/8.)

1750-1752 Lukács Elek szentléleki iskolamester.

1755 Bíró Bálint kántor. (47/339/11-16.)

1754-1764 Zöld Péter a plébános. Ambrus József itteni tanító(1755-1758). Csobotfalvi. (47/339/17-21. Pater Zöld 10.)

1759 Bíró Bálint iskolamester. (CsLt. 29/6/180.)

1767 Bíró Bálint, Ambrus József (Csak a nevük.) (339/30.)

1776 Tar János (36) plébános. Aranyosszéki. A rákosi C.sutak András a kántor (45). „Teljesen sündisznó", írja róla a pap.(1776-os vizitáció.)

1788: Hozó János, szentléleki kántor. (72/782/103.)

1793-1794 Tompos Áron tanító. Szentgyörgyi.. (47/339/60. 62.)

1796 Kovács János a tanító. (339/66.)

1798 Szabó Dávid „v(ice)cantor."

1799 Szántó József (?) tanító. (Nehezen olvasható.) (339/86.)

Források:
CsLt. F. 27, 29,47. CsSzM. Régi könyvgyűjtemény és levéltár. 10 sz.

 

III. Felcsíkszék

1. Csíksomlyói tanítók, iskolamesterek, kántorok

1643 Taplocai Máthé János harangozó. Tanító is lehetett. (SzOkl.VI. Ú.S. 195.)

1652. VII. 25. „Hunc Librum Donavit pro aeterna memoria Emericus Lajos, Magister tum tempore Scholae Chzyk Siomlov(ie) n(sis) ec (?) Martino Kinczes de Matyusföld [...]" „Örök emlékezetre adta ezt a könyvet Lajos Imre, akkor a csíksomlyói iskola Mestere Mátyusföldi Kinczes Mártonnak [...]" (CsSzM. Régikönyv-gyűjtemény. Ltsz. 445. Bejegyzés a könyv elején. Adat: MUCKENHAUPT ERZSÉBETtől.)

1658 „Franciscus Lajos Rector Scholae Somlyaiensis." („Lajos Ferenc a somlyói iskola rektora, tanítója." (27/16/1658/ 163.)

1664 Bogos János somlyói magiszter (?), aki korábban hosszú időn körül talán(?) át Csíkszentimrén volt iskolamester, a Quaestiones rhetori-carum című könyv bejegyzéséből erre lehet következtetni. (CsSzM. Régikönyv-gyűjtemény. Kérdéses a somlyói iskolamestersége.)

1673 „Csík somlyói Iskola házhoz, pálfalvi Csiszer Péter Deákhoz,mint ot(t) levő Schola Mesterhez." (27/20/1673. V. 24.)

1690 „per Andream Sarogh Claudiopolitanum nunc Czik Somlyoviensem Ludimagistrum, et in Vardotfalva et Somlyó habitat [...]" (Kolozsvári Sarogh András, csíksomlyói iskolamester, aki Várdotfalván, Somlyón lakik. 27/21/1690. VI. 2.)

1712 István Deák Scholamester.

1712-1714 (Talán) Tanító Salamon Mihály.

1716-1749 Salamon Mihály a kántor Somlyón.

1717 A templomban a ferences atyák szolgálnak. Salamon Mihály a kántor (29). l éve a funkcióban. Harangozó, tanító Lajos Miklós (30). (1717-es vizitáció.)

1721 A templomban, a községben a ferencesek szolgálnak. Salamon Mihály a kántor, orgonista. Farkas Mihály a tanító (46). 15 iskolása van. Filia: Szereda, Taploca. Csíkszeredában Mária-kápolna létezik. (Capela Beatae Mariae Virginius Visitantis.) (l721-és vizitáció.)

1728 Sarló (!) Mátyás tanító.

1729-1731 Salló Mátyás. Zsögödi.

1731 Andrási István főesperes, plébános. Gyergyóújfalvi. A plébánia háza részben kőből, részben fából épült. Deszka fedésű. Salamon Mihály a kántor (48). A parókián tanító működik. Eddig a somlyói gyermekek a ferencesek iskoláját látogatták. Most visszaparancsolták őket, büntetést helyezve kilátásba, a parókia iskolájába. (173l-es vizitáció. Kovács A. - Kovács Zs. i. m. 143.)

1731-1732 Markos Péter Diák, tanító (Instructor).

1735 Benedek István a csíksomlyói eklézsia harangozója (tanítója).

1735 Barabás Márton a pap (49). Szépvízi. Kántor, orgonista Salamon Mihály (52). A vállalkozó (vezető) tanító segítségével oktatják a gyermekeket. (1735-ös vizitáció.)

1736-1737 Czirják Pál harangozó (tanító). Szentgyörgyi.

1739 Ványolos Péter harangozó (tanító). Rákosi.

1742 (?) Barabás Márton a plébános. Iskolamester Salamon Mihály.Nem tanít, mert a gyermekek, szokás szerint a ferencesek iskoláját látogatják. (1742-es vizitáció.)

1742-1745 Ferenczi András csíksomlyói tanító, harangozó.

1748-1749 Lajos Péter iskolamester (MOL. F. 50/1750.)

1745-1751 Potyó Ferenc tanító, harangozó.

1750 Csedő Tamás Mester (Magister). Kántor, iskola rektora.

1751-1752 Jos(ephus) Emer(icus) Deák, M(a)g(iste)r Scholae. (Imre József Deák iskolamester. Esetleg a ferencesek kisiskolájában?)

1752 Ambrus Albert tanító. Lukács Elek kántor, iskolamester,tanító.

1761-1762 Szász János plébános (41). Mátyásffi István plébános (56). Kántor Gegő Péter. Taplocai. Tanító Ambrus Márton. Do-mokosi. (1761-es vizitáció.)

1765 Eltemették Salamon Mihályt (76 éves volt), aki kb. 40 évig volt az egyházközség kántora. 1765-1766Szász János (44) plébános, Csedő Tamás (41) kántor. Urkon Péter tanító. Tusnádi. 68 iskolása van. Itt a tanítványokat okosan tanítják. (1765-1766-os vizitáció.)

1767 Bodor István a pap (57). Dánfalvi. Csedő Tamás a kántor (49). 29 éve kántor. A tanító Miklósi Antal. Szépvízi. Urkon Péter tanító.(1767-es vizitáció; 27/27/66.)

1769-1770 Csedő Tamás kántor, Ferenczi Péter iskolamester, (27/XXIII/7.)

1771 „Presentibus testibusThoma Csedő et Petro Ferenczi Rectoribus scholae Parochialis."(„Csedő Tamás és Ferenczi Péter csíksomlyói iskolamesterek, tanúk jelenlétében.")

1769-1775 Ferenczi Péter tanító.

1776 Bodor István a pap, a kántor Csedő István, aki a tanító segítségével oktat. (1776-os vizitáció.)

1776-1777 Török Ignác a tanító.

1779 Petres Mátyást kántornak javasolja, „recomandálja" báró Henter Ádám főkirálybíró. (MOL. F.53/Mf. 46037.)

1783 Miklósi József somlyói tanító.

1786 Csíksomlyói Kocsis Simon a Biális Lászlóné, Gál Mária 2 fiacskáját, akik Somlyón iskolába jártak, befogadta 6 forintért és 2 köböl gabonáért a házába. (27/40/47.)

1793-1799 Petres Mátyás helybeli kántor.

1800 Orbán Ferenc (tanító?)

1786-ban Csíksomlyón Zöld János csíki szolgabíró, vagy Baló István gyergyói szolgabíró állított ki jelentést az akkori iskolaépületek siralmas állapotáról. A jelentés Csíksomlyón kelt. „Egész cirkulusunkban igen ritka Parochiába találtatnak alkalmatos Oskolaházak, melyek(nek) sok-sok viciumok, mindenféle fogyatkozások, régiségek, füstösségek miatt nemhogy alkalmatosak volnának a lakásra és a tanuló Ifjúságot (!) a be fogadásra [...]"

Bizonyos relatiojaból mint (!) a T. Parochusoknak, mint az Instructoroknak eo Kelmek(nek) értettem, hogy a tanulni ügyekező Iffiúság Sok Parochiákban be nem férnek, hanem Atyáknak és Anyáknak megszomorodásokkal ki kell maradniuk a tanulásból." A továbbiakban a szolgabíró kéri az elöljárókat, valamint a Regement parancsnokságát, hogy ahol régi, elavult iskolaházak vannak, ott az őszön és télen hordatnák meg az építőanyagotkövet, fát. A jövő nyáron pedig felépítenék, akár kőből, akár fából az iskolaházat. A faépület is kerüljön kőalapra, alája képezzenek ki pincét. Végső konklúziója az előterjesztésnek

„Építtetnének megkévántató oskola házak. Másként a királyi rendeletek nem teljesíthetők." (27/LXII/29.)

Források:
KOVÁCS A. - KOVÁCS ZS. i. m. CsLt. F. 27, 47. CsSzM. 445. GyÉLt. vizitációs iratai.
Ahol nem jelöltem, ott a somlyói anyakönyvek a forrásaim.(CsLt. F 47/647, 650, 652.)

 

2. Csíkszeredai tanítók, iskolamesterek, kántorok

1721 Csíksomlyó filiája. Mária-kápolnája van. (B. V. Mariae Visitantis.) (172 1-es vizitáció.)

1751 Önálló plébánia lett. Sánta Tamás szeredai iskolamester. Csiszér Gábor a tanító.

1753 „Fatornyocskájában harangocska." Szász János a pap (32). Sánta Tamás a kántor (32). Tusnádi. A tanító Csiszér Gábor.(1753-as vizitáció.(?)

1754 Sánta Tamás iskolamester.

1755 Gegő Péter szeredai kántor (47/524/234.)

1765 Máttyásfi István a plébános (70). Kántor Gegő Péter (40). Taplocai Tanító Darabant István. Madéfalvi. Az egyházi épületek romladoznak. (Szász János és Gál Péter plébánosok látogatták meg! 1765-ös vizitáció.)

1766 Máttyásfi István (71). Mártonffi Ferenc a kántor. 6 éve Darabant István a tanító. (1766-os vizitáció.)

1767 Máttyásffi István a plébános (72). Mártonffi Ferenc (49) a kántor. Szentkirályi. A tanító Szopos András (19). (1767-es vizitáció.)

1768-1769 Szopos András a tanító.

1772-1774 Márton József a tanító.

1776 Mátyásffi István (83). 15 éve szolgál a városban. Kántorról,tanítóról nincsen szó. (Mindkét feladatot Márton József viheti. 1776-os vizitáció.) 1783-1799 Márton József a kántor (és tanító.)

Források:
CsLt. F. 47/388. Városi anyakönyv. Gyulafehérvári Érseki Lt. Vizitációs iratok.

 

3. Delnei tanítók, iskolamesterek, kántorok

1610-1625 (akörül) lehetett 1655-ben a Deregnyőn, a már régóta Magyarországon élő, menasági születésű Mihály János Deák emlékezteti Petki Istvánt„Keg(y)elme(d)del együtt laktam Delnén S(z)egéni Gergeli Deák mesterségében." (27/18/1655. V. 3./22/72.)

1634.VIII. 3. A közbírák között van „Lajos Imre, taploczai, ki most delnei scholamester." (U. KERÉKGYÁRTÓ ADRIENNE: A csíkiak... Néprajzi Értesítő. 1992/41.)

1636-1637 „Delney Schola mester, István Deák és felesége, Anna proclamaltatta mindszenti Kalocsa Benedekné Margitot [...] hogy diffamálta, hogy kerítő személy." (29/27/1637.1.19, 29/28/189.)

1654 (?) „Emericus Veres de Szent Marton, Rector schole D(elneiensis)." (27/14/226/92.) A datálás kérdéses!

1664 „Receptae fassiones per...Andream Incze de Delne Jur. Ass.Sedis et Emericum Veres de Sz. Marton, Rectorem Scholae Deln(ensis)." (27/17/1664/63)

1669 Imreh Deák delnei Schola mester. (CsSzM. Ltsz. 6256/49).„Emericum Veres de Szent Márton, rectorem Scholae Delnei-ensem." Veres Imre (szentmártoni) delnei iskolamester. (27/29/1669.)

1674 „András Deák, Delnei Tanító Mester". Kolozsvári. (27/20/1674.)

1689 „Veres Emre Deák, nob. an. 75. (?) (27/21/1689. VII. 16.)

1702 Fülöp Imre iskolamester (ENDES MIKLÓS 524.)

1716 A pap Laskovics János. Kántor Filip (Fülöp) Péter. Harangozó, tanító Feonja (Fénya?) György. (1716-os vizitáció.)

1717 Laskovics János a plébános. Philipp (Fülöp) Péter a kántor. Harangozó, tanító Tormja (Tornya? Torjai?) György. 15 iskolása van. (1717-es vizitáció.)

1721 Veres Péter a pap (46). Kántor, iskolamester Jánosi István (35). 5 gyermek jár iskolába. Nincs tanítója külön. Csicsóban szép és nagy Szent Antal-kápolna létezik. Lélekszám 409. Pestisben 329-en hunytak el. (l 721-és vizitáció.)

1731 A pap Ambrus Mihály (40). Szárhegyi. Bíró Bálint iskolamester, kántor (31). Szépvízi. Tanítója jó gonddal oktatja a tanítványokat, (1731-és vizitáció;- KOVÁCS A. - KOVÁCS Zs. i. m.)

1732 „Szépvízi Bíró Bálint, mostani Megyés Mester." (28/2/114; 47/647/67. Somlyói anyakönyv.)

1735 Ambrus Mihály a plébános (44). Bíró Bálint iskolamester,kántor. Tanítója oktatja a kicsiket. Az iskola faépület. Deszkával fedett. (1735-ös vizitáció.)

1740 Csedő Tamás Delnére ment tanítómesternek. (CsLt.27/XXIII/7.)

1743 A pap Csiszár Mihály. Sánta Kelemen kántor, iskolamester.Lélekszám 394. (1743-as vizitáció.)

1750 Kovács József itteni kántor. (MOL. EKHLt. F. 50.)

1753 Ditrik (Dietrich) Xav. Ferenc a pap (32). Iskolamester, kántor Kovács József (32). Tanító a jenőfalvi Zsók [...] (22). A csicsói kápolna melletti iskolában a kászonújfalvi Mihályffi József oktat. Pálfalván nicsen iskola. (1753-as vizitáció.) Lukács Elek valamikor, ebben az időszakban delnei tanító volt. (A delnei szárnyasoltár hátán levő felirat.)

1761 Beke István a pap (41). A kántor Sánta Tamás (39). Mihályffi József a tanító. 10 éve tanít. (1761-es vizitáció.)

1762 Beke István delnei plébános és Mártonffi János kántor. (1762.1.30. a csíkszentmiklósi plébánia lt-ban.)

1766 Gegő Péter helyi kántor (Delnei anyakönyv 47/209/7.)

1765-1766 (Csak Csicsóról) Imre József Csicsóban, télen át az összegyűlt kicsiket oktatja. (1765-1766-os vizitáció.)

1767 Fancsali Mihály a pap. Gegő Péter a kántor. Ferencz Péter a tanító (20). Madéfalvi. Csicsóban a begyűlt gyermekeket a csíkszentkirályi Mihályffí József tanítja. (1767-es vizitáció.)

1776 Zöld Péter (46) a pap. Iskolamester, kántor Kovács József (57). Eléggé szorgalmas. Arra a kérdésre, hogy keresztényi szellemű oktatást kapnak-e a gyermekek a szüleiktől, a válasz ez: sokan eleget tesznek ennek az elvárásnak, mások viszont nem törődnek, hogy mi módon gyakorolják ezt a gyermekek. (1776-os vizitáció.)

1781-1803 Antalffí József Delnén harangozó, tanító, majd kántor. (1823-as vizitáció adatai.)

1786 „Kovács József eő kelme, delnei kántor." (27/40/80.)

1794 Elhunyt Székely Ferenc, delnei tanító. 27 éves volt.

1796 Ambrus Antal tanító. Csobotfalvi.

Források:
CsLt. F. 27, 28, 47 (Anyakönyvek). CsSzM. 6256. GyÉLt.a megjelölt egyházi vizitációk iratai.

 

4. Csicsói tanítók iskolamesterek, kántorok

1728 A kántor és harangozó részére házat építettek (DH.)

1737 Kászonújfalvi Imre József csicsói tanító. (27/LXXXII/4872)

1753 Kászonújfalvi Imre József csicsói tanító. (1753-as vizitáció.)

1765 A csicsói Szent Antal-kápolna melletti iskolában Imre József oktatja a gyermekeket. Télen illendően járnak iskolába. (1765-ös vizitáció.)

1766 Mihályffí József tanító télen át oktatja a kicsiket. (1766-os vizitáció.)

1767 A kápolna melletti iskolában a csíkszentkirályi 36 éves Mihályffí József iskolamester a tél folyamán egybegyűlt gyermekeket oktatja. (1767-es vizitáció.)

1772-1780 Györfi József tanítómester (Delnei anyakönyv.)

1787 Csicsó 1783-tól önálló egyházközség. 1787-ben kibővítették a „kántori fundust." (DH.)

1783-1789 Szabó István a kántor, iskolamester. (Csicsói anyakönyv.)

1789 Mihály József a tanító.

1799 Mihály József (több mint) 30 évig csíkcsicsói tanító. Tulajdonképp 3 tanítója volt Csicsónak 1728-1799 között, Imre József. Mihályffi József és Györfi József.

Források:
Csicsói Domus Historia. CsLt. F 47/102. Csicsói anyakönyv. CsLt. F 47/209. Delnei anyakönyv. Gyulafehérvári Érseki Lt. Szentszéki iratok, 1. doboz.

 

5. Csíkszentmiklósi kántorok, tanítók

1652 -1654 1652-ben a csernátoni Czirják Miklós az iskolamester, Mihály Deák a harangozó. Az említett évben Miklós Deákkal a főszerepben botrány robbant ki az egyházközségben. A Miklós Deák által írt szerelmes levelet, amelyet a helybéli nemesember, Gurzó István harmincados feleségének szánt, Mihály Deák, aki neheztelt deáktársára, az ágyán megtalálta és átadta a férjnek. A harmincados Gurzó István korábban többször Miklós Deákra bízta a vámhivatal, a harmincad teendőit. „Kenyérevő szolgám voltál", mondja Gurzó. A harmincados a botrányt megelőzően úgy nyilatkozott, hogy a fiát a deák igen jól tanítja. A szentmiklósi Márton Deák tanúként ezt mondta: „Én abban az dologban nem tudok, hogy az Actor (felperes) Uram feleségével paráznaképpen élt volna." Miklós Deák: „Mivel én Scholastica persona voltam [...] azt kévánon, hogy Szent Széken Agitáltassék a cauzam. Mivelhogy magam állapotomban lófő Nemesember voltam, Scholastica persona is [...] Én mindenben ártatlan vagyok, soha a Kgd feleségével nem vetkeztem." Az iskolamester a harmincados asszonyához nem csupán szerelmes leveleket, hanem szerelmes verseket is írt, amelyek ugyancsak Gurzó Uram kezéhez jutottak. Kár, hogy azokat nem láthattuk, olvashattuk mi. Többet mondhatnának az iskolamester szellemi, érzelmi szintjéről, gondolkodása alaposságáról. Midőn a dolog közismertté vált, Miklós Deák éjjel elhagyta az iskolaházat. Erről Demjén János, másik tanú ezeket beszélte: Miklós Deák mondotta: „Vigyem alá a Scholából az könyveit, fél, hogy ellopják. Mihály Deák (a harangozó) mondotta, hogy Sz(ent) Mihály napban találta volt (meg) Miklós Deák levelét az ágyban, vagy hol...azt is mondotta (Mihály Deák), hogy a kutyáját is megütötte vala Miklós Deak [...] Czirják Miklós Deákra való bosszúságában cselekedte." (Mihály Deák) A bujkáló iskolamestert végül a borzsovai jobbágy, Bene Balázs híjában találta meg és fogta el Gurzó István. Két forintért Bene Márton árulta el a rejtekhelyet. Ezt maga a nyomravezető nyilatkozta. Nem ismeretes, hogyan végződött 1654-ben a peres ügy. Az iskolaházban lakó oskolamesternek nem csupán szerelmes levelekre tellett a szellemi képességeiből, hanem szerelmes verseket is költött. Több könyvvel rendelkezett. Az iskolában, a tanításban felhasználhatta könyveit. Miklós isklolamester, amint kiviláglik, eredményesen végezte oktatói teendőit. Abban az időben felkészült, eredményes iskolai munkát folytató embernek számított. Mi is így értékeljük. (CsLt. 27/14/1652. VI. 14.)

1665 „Demjén János, a szentmiklósi Iskola Rektora." (Latinból.) (27/18/24) „Per Johannem Demjén, Rectorem Scholae Szent Miklosiensis." (Demjén János a szentmiklósi iskola Rektora révén) (27/18/1665; 27/24/46, 48.)

1670 „Csíkszentmihályi ns Sándor Mihály, felcsíki vicekirálybíró és Sz. Miklósi Demjén János tanító." (SzOkl. V. 322-24.)

1672 Demjén János Szentmiklóson az iskola mestere (27/19/1672.111.13.)

1674 „Demjén János az ugyanoda való iskolamester [...]" (27/29/1674. VI. 1.,2.)

1702 János Deák iskolamester (ENDES MIKLÓS. 524)

1709 „Szent Miklóson lakó Tanító Mester, Lestyán Mihály."(28/1/118.)

1713: Az egyházi törvényszék (Szentszék) döntéséből„[...] a kár a plébános és a mester jószágai körül a szépvíziek és a szentmiklósiak hibájából esett, azt a két község térítse meg.A borzsovaiak tartsák a mester kapuját." (CsSzM. 6256/169.1713. XII. 2.)

1717 Szalai Mihály a pap (65). A kántor Köllő Péter. Harangozó, tanító Szőke Mihály (24). 30 tanítványa van. (1717-es vizitáció.)

1721 A pap Kémenes István (34). Kántor, orgonista Bernád Ferenc (33). Balog Márton a tanító. 16 a tanítványainak a száma. A kántor háza és istállója romladozó állapotú, 400 lélek él az egyházközségben. 348-an hunytak el pestisben, 1719-ben. (1721-es vizitáció.)

1722 Gyergyóalfalvi Andrási István a pap, a szentdomokosi születésű Bernád Ferenc „a Megye Kántora". (A csíkszentmihályi Sándor család levéltára. Kiadta SÁNDOR IMRE. Kolozsvár 1914/288.)

1731 Bodó Ferenc (43) a pap. Bernád Ferenc az iskolamester,kántor, orgonista (44). Szentdomokosi. Ismeri az egyházi ceremóniákat. Énekelni, orgonán játszani tud. A rétori osztályt végzett tanítója a mintegy 40 tanítványát a legszor-galmasabban oktatja. A tanító nevét ekkor is elhallgatták. (KOVÁCS ANDRÁS - KOVÁCS ZSOLT: Az erdélyi római katolikus egyházlátogatási jegyzőkönyvek és okmányok I. 1727-1737. Kolozsvár, 2002. 130.)

1735 Kósa Mihály plébános (40). Szentmiklósi születésű. Gábosi László (40) az iskolamester, kántor, orgonista. A kántori ház, az oskola zsúppal fedett. Megfelelőek. A többi épület javításra szorul. (1735-ös vizitáció.)

1735 „Michael Kosa plebanus, Ladislaus Gábosi, cantor et notarius." (Csíkszentmiklósi Parókia lt.139, 141/1735.)

1742 Farkas István plébános. Szentgyörgyi. Kovács József kántor,iskolamester, tanítója segítségével oktat. Vasárnap és ünnepnapokon a pap szent beszédet, katekezist tart. A húsvéti ünnepeken a gyermekeket vallásoktatásban részesíti [...] (l742-es vizitáció.)

1742 Kovács József iskolamester. (Szentmiklósi parókia lt. 141/1742.)

1743 Pap (?) Iskolamester (?), kántor (?) Márton Deák meghatározott napokon és órákban jól végzi a tanítást. (1743-as vizitáció.)

1747 A pap Ambrus Mihály. Az iskolamester, kántor megfelel a maga hivatalában. Mind a kántor, mind a tanító neve kimaradt. 670 katolikus él az eklézsiában. (1747-es vizitáció.)

1748-1749 „Martinus Balog fuit Ludimagister." Balog Márton iskolamester volt. (MOL. EkhLt. F. 50/1750.)

1750 „Cantor Josehpus Miklós, Sámuel Ferencz Ludimagister in Sz. Miklós."„Antonius Ferencz Ludimagister." (MOL. F. 50/1750. Adóügyi összeírás.)

1755 (?) Kovács József kántor. (CsLt. 27/XI/34.)

1755-1757 Bíró János tanító, harangozó. (28/XVII/121; 1/1757. V1. 20.) Szőrcsei Donát háromszéki födesúrnak Csíkszentmiklóson lakott egy Máris nevű jobbágyleánya. Marisnak az Antal nevű fiát, aki 1755-ben iskoláskorú gyermek volt, a földesúr el akarta venni az anyjától és Háromszékre vinni. Máris Anti a csíkszentmiklósi felekezeti iskolába menekült. Boros Ferenc felcsíki királybíró megszerezte a felcsíki főesperes, Barabás Márton engedélyét arra, hogy a civil világi hatalom erővel is behatolhasson az iskola épületébe. Az iskolás gyermek kiadását addig, valószínű az anyja kérésére, Bíró János tanító megtagadta.

A vicekirálybíró parancsára a szentmiklósi és szépvízi bírák és embereik behatoltak az iskolába, a fiúcskát kivették onnan, majd Delnére, a királybíróhoz vitték, ahol szánra rakták és Háromszékre „expediálták." Az édesanyja mindhiába sírt. Senki nem hallgatta meg.

Szűcs Péter szépvízi nemes: „Szép dolog esek ma Székünkben, mert Barabás Márton uram be szabadította az Iskola házra királybíró urat a végre, hogy az melly Fattyú Gyermeket onnan ki nem adott a Harangozó (tanító), kivehessek s hát az iskola ajtaját be is hasogatták, mint hogy a harangozó szép szerével be nem eresztette a bírákat."

1761-1762 Szőcs András (52) a plébános, Miklós József a kántor (53). Tanító Csató János (39). 10 éve tanít. (176l-l762-es vizitáció.)

1765 Szőcs András (58). Miklósi József (57) a kántor. Szépvízi. A tanító a szépvízi Miklósi Ferenc (22). 3 éve tanít. (1765-ös vizitáció.)

1766 „Szépvízi Miklós József, Nemes Személly, Csík Szent Miklós Megyéjének Actualis Cantora." (27/XX/15/1766. V. 7.) A szentdomokosi Karda Mihály a tanító. (1766-os vizitáció.)

1772 Hozó János, szentléleki, Csíkszentmiklóson tanító. (GyÉlt. Szentszéki iratok. 1772/29. doboz)

1773 Miklósi Antal, kántor (?).

1776 Ez alkalommal ilyen kérdést tettek fel: Vajon az iskolásokat írásra-olvasásra, keresztény tudományra szorgalommal oktatják-e? Válasz, amely Sándor Lajos plébánostól jöhetett: Nem a gyermekek távolmaradása, hanem a kicsiknek a szülőktől a legelő állatok mellé való küldése van fogyatkozására a keresztény doktrína elsajátításának. Plébános Sándor Lajos (36). Kovásznai. 6 éve ezen a plébánián szolgál. Miklós Antal a kántor. A tanítóról, pedig biztosra vehető, hogy volt, de nem esett szó. (1776-os vizitáció.) Ignatius Török Instructor Sz. Miklosiensis.

1776 Szépvízi örmények. Papjuk Barchoder Severi (Severi de Barchoder). 36 éves. Iskotamester Adeodattus Gáspár. 64 családban 176 (?!) személy él. (1776-os vizitáció.)

1784 Szépvízi örmények. Antalfi Mihály a pap. A tanító házában tanulják örményül, magyarul és románul a vallás alaptételeit. (138 szépvízi örmény és 45 a szomszédos településeken. Összesen 183. 1784-es vizitáció.)

1784-1785 Miklós Antal a kántor, Török Ferenc a tanító (47/776/5-7.)

1786-1788 Török Ferenc tanító (Instructor), Miklós Antal, helyi kántor.

1789 Miklós Antal kántor, Zachariás János tanító.

1790 Páll András tanító.

1792. Damokos András tanító.793-1797 Mihály József kántor. 1793-1799 Antal József tanító, iskolamester.

Források:
CsLt. F. 27, 28, 47/776. CsSzM. 6256. GyÉLt. a jelzett vizitációk iratai.

 

6. Csíkszentmihály. Tanítók, iskolamesterek, kántorok

Csíkszentmihály községnek kevés szerencséje volt a múltját megörökítő írott Források megőrzésében.

Az 166 1-es és az 1694-es pogánydúlások nem csupán a lakosság nagy százalékának az elvesztését jelentették, hanem megsemmisítették az iratok legnagyobb részét. Az utolsó csíki tatárbetörést követően lejegyezték, hogy Felcsíkon a „levelek elégtenek." Szenttamási Gurzó Istvánné Bors Anna az elmúlt siralmas veszedelemkor levelei elvesztek. (27/22/1696. III. )

De e tekintetben hasonló sors jutott legtöbb felcsíki településnek. Eltűntek azonban Csíkszentmihálynak a 18. századi, valamint a 19. század első felének az anyakönyvei is. Felelőtlen emberek kezén semmisültek meg.

Elveszett, valószínű, semmivé vált Csíkszentmihály 18., vagy 19. századi falujegyzőkönyve. Ez a jegyzőkönyv szerepelt az 1930-as csíksomlyói pünkösdi kiállításon, amelyet Domokos Pál Péterék szerveztek. Mindezek az események hozzájárultak ahhoz, hogy a szentmihályi listánk eléggé szegényes legyen.

1643 Kósa Tamás Moldvában iskolamester (Schola Mester).(SzOkl. VI. Ú.S. 211.)

1656 „Anno D(omi)ni 1656 in Szent Mihály Michael Szantai Magister Szent Mihalyiensis, Manu Propria." (CsSzM Ltsz. 6245-ös könyv kéziratos bejegyzése.) Nagy valószínűséggel Csíkszentmihályról van szó. (Köszönet az adatért Mucken-haupt Erzsébetnek.)

1681-1685 Szőcs István Scholamester. (SzOkl. VIII. Ú.S. 38, 229.)

1694 Ekkor történt, hogy a tatárok rabságra vetették és elhajtották a csíkszentgyörgyi István Pétert, aki Csíkszentmihályon harangozó, tanító volt. (47/111/129, 182.) A csíkszentgyörgyi plébános Mártonffi István ezt jegyezte be az anyakönyvbe: „István Péter Sz. Mihályon Harangozó lévén, a Tatárok Gy(i)mes Lokán véletlenül kiütvén elrablották vala." (CsLt. F. 47/111/129,182.)

1703 Szakács Péter. Szépvízi. Most szentmihályi iskolamester (28/1/86.)

1709 „Sz. Mihályon lako Megyés Mester als Sz. Domokosi Balint Péter Deák." Állatait a németek (labancok) elhajtották.(28/1/115.)

1716 Györffi András a plébános. Iskolamester Balla György. Az iskolamester háza éppen csak „átmenetileg fogadható el." (Valószínű, volt külön tanítója.) (Az 1716-os vizitáció.)

1717 Györffi András a pap (46). Balla György iskolamester, kántor. A tanító Búzás Balázs. (33). (1717-es vizitáció.)

1720 A szépvízi Szakács Péter Szentmihályon iskolamester (28/1/142). „Szent Mihályi Iskola Mester, Szakács Péter." (28/1/142.)

1721 A csíkszentmiklósi plébános szolgál itt. Szakács Péter (45) a kántor. Ő is tanít! Lélekszám 310. Pestisben elhunyt 260 lélek. (1721-es vizitáció.)

1726 „Sz. Mihályi Schola Mester, Szakács Péter Deák." (28/2-20.)

1731 Plébános: Csergő János (30). Udvarhelyszéki, küküllőkeményfalvi. Iskolamester Péterfi György (33). Énekelni, orgonán játszani jól tud, a ceremóniát ismeri. A poétikát végzett tanítóját az oktatásban a jó szándék vezeti. Amikor annak az ideje, olyankor tanítja a fiatalságot, csakhogy kevés látogatója van. (KOVÁCS A. - KOVÁCS ZS. i. m. 128-129.)

1735 Atyhai István a plébános (60). Iskolamester Bernád Ferenc a kántor. A háza, az iskola kényelmes, megfelelő, zsúppal fedett épületek. Vállalkozó tanítója oktatja a kicsiket. (1735-ös vizitáció.)

1742 Bodó Ferenc Tamás (43) a plébános. Gyergyóújfalvi. Albert Deák iskolamester oktatja a gyermekeket. (1742-es vizitáció.)

1743 „Martinum, Magistrum videlice Sz. Mihalyiensis." (847/524/ 229. Rákosi anyakönyv.) (Márton, tudniillik a szentmihályi iskolamester.)

1743 Bodó Ferenc Tamás a pap. Gyergyóújfalvi. Iskolamester Albert Deák (Adalbertus Literati). Ő meghatározott napokon és órákban tanítja a kicsiket.. Lélekszám 317. (1743-as vizitáció.)

1753 Kristóff György a plébános (54). Ványolós Péter (50) az iskolamester, kántor. (Vacsárcsiból vagy Göröcsfalvából való.) Tanító Búzás Ferenc (40). A tél folyamán 16 tanítványa volt. (1753-as vizitáció.)

1761-1762 Németh(i) József (30) a plébános, Csíkszeredai születésű. A kántor Csíszér Gábor, a tanító Búzás Ferenc. (1761-1762-es vizitáció.) 1765-1766 Némethi József (33) a plébános. Csiszér Gábor iskolamester, kántor. Somlyói. Kristály Mózes a tanító (27). 7 éve tanít. (Az 1765-1766-os vizitáció.)

1767 Némethi József a plébános. Csiszér Gábor a kántor. Szabó István a tanító. (1767-es vizitáció.)

1776 Némethi József a plébános (48). Csiszér Gábor iskolamester, kántor. Várdotfalvi. Iskoláról, tanítóról nem esik szó. (1776-os vizitáció.)

1790 A csíkszentmihályi születésű Balla Franciska és Balla Trézsi jegyzőkönyvet írtak alá. (27/40/129.)

Megjegyzés: Csíkszentmihály 1857 előtti anyakönyvei nyomtalanul eltűntek.

 

7. Csíkrákosi (Kisasszony megyebéli) iskolamesterek, tanítók

1643 Nagy János Schola Mester (Göröcsfalva). Benkő István Schola Mester (Rákos). Osváth Tamás Schola Mester (Rákos). Barabás András Schola Mester (Madéfalva). Miklós Ferenc Schola Mester (Vacsárcsi). Göröcsfalva, Madéfalva, Rákos és Vacsárcsi együtt a Kisasszony nevű egyházközséget alkotta. Nem tudnimi a magyarázata annak, hogy az 1643-as katonai összeírás, lustra 5 iskolamester nevét regisztrálta. Korábbi és későbbi szokás szerint csupán kettő lehetett volna. Talán új művelődési törekvésként (!?) a községek mindenike iskolát akart magának és tanítómestert állítani, vagy a nevezettek többsége nem a kisasszonyi egyházközségben volt tanító, kántortanító!? Ilyen törekvéssel, hogy saját külön tanítója legyen majd csak a XVIII. század végén Madéfalva esetében találkoztunk. (SzOkl. VI. Ú.S. 213-219.)

1663-1668(?) Réti János „Instructor [...] Küs Aszoni Ensi." Nevét csupán a híres Petri András-féle vallásos énekeskönyv őrizte meg. A kéziratos énekeskönyv legtöbb egyházi énekét Petri András székelyszentkirályi és székelyszentléleki iskolamester (Udvarhelyszék) másolta be vagy írta. A kéziratos könyv Réti Jánosnak, a tanítónak volt a használatában az 1660-as években. Holl Béla szerint 33 egyházi magyar és 3 latin éneket másolt be. Egy részének lehet a szerzője is. (Régi Magyar Költők Tára. XVII. század. 15/B. Katolikus egyházi

énekek. Budapest, 992. 7-8.) Téved Holl Béla, amikor Petri Andrást csíkszentkirályi iskolamesternek írja. Akkor is téved, amikor azt állítja, hogy Réti János a dunántúli Kisasszonyfáján volt tanító, kántor. Megjegyezzük, hogy Réti János 1668-ban már Lövétén működött, (saját beírása!) A Régi Magyar Költők Tára 1974-es kiadásában Holl Béla a XVII. század első felének legjelentősebb és leggazdagabb reánk maradt katolikus kéziratos gyűjteményének nevezte a Petri Andás-féle kötetet.

1676 „Cantio in funere Blasi Oswaldis templo Kis Asszoniensis.

A 1676 die 26 dec." (Ábel Jenő jegyzete az MTA Kvt. MSS 335.) (Muckenhaupt Erzsébettől kapott adat. Ki volt ez az Oswald-Osvath Balázs? Pap, tanító?)

1682 Mihály Deák Scholamester.

1683 Mihály Deák Scholamester. (SzOkl. VIII. 2006. 21, 90.)

1685 „Csíkrákosi Dániel, alias Literati Péter [...]" Apafi Mihály fejedelem elrendeli, hogy a szenttamási Abafi János ügyé-ben,másokkal együtt, tartsanak tanúkihallgatást. (Sándor ImreA csíkszentsimoni Endes család lt. Kolozsvár, 910. 52.)

1694 előtt Dániel Péter Deák volt Rákoson iskolamester, tanítómester, akit az 1694-es tatárbetöréskor vagy elhajtottak, vagy megölték a tatárok. Felesége Benkő Anna 1698-ban Csíkszentgyörgyre ment másodszor férjhez (Máté Istvánhoz). (CsLt. 47/111/129. Csíkszentgyörgyi anyakönyv.) Abban az időben, az éveket nem tudjuk, a csíkszentgyörgyi-bánkfalvi Keresztes János töltötte be az iskolamesteri, kántori hivatalt Rákoson (Ezt nyilatkozta: ,,Dániel Péter Deák tanítómesterem vala.") (27/22/1699. IV. 27-28. A szentléleki ereklye ügye.)

1699 „Michael Literati, Magister Kis Asz(oniensis) Cum sua conjuge." (47/523/10. Rákosi anyakönyv.)

1702-1708 „Michael Literat." (47/523.)

1711 „Mihálj Deák...kiadott 23 forintja az övé lévén." (Rákosi Domus Historia 136.)

1709-1712 „Michael Litarati Kis (?) de Gyergyó Alfalu et Sara Szabó... Ludi Rector huius Ecclesiae." (47/523/29, 33-37, 44-48, 51, 57.)

1713 „az mely folyóvíz a tiszteletes Páter és Mester előtt [...] azon víznek gattyát őkegyelmek tarcsák." (CsSzM. Ltsz. 6256/ 163.)

1716 Atyhai István plébános. Iskolamester Dobondi István. Harangozó, tanító Bálintffi István. Mind a pap, mind a kántor háza „deficites". (1716-os vizitáció.)

1717 Atyhai István (40 éves). 14 éve pap. Dobondi István 31 éve ebben a funkcióban. Bálintffi Ferenc (talán István) harango-zó-tanító. 7 éve tanít. Ő 39 éves. 25 tanulója van. (1717-es vizitáció.)

1716-1717 „Rectore St. Dobondi...magistro Stephano Dobondi." (47/523/69, 88, 146-148. Rákosi anyakönyv.)

1721 Atyhai István a pap. Kántor Dobondi István (54). Tanító Lukács István (25). (172 1-es vizitáció.) „Stephanum Dobondi, rectorem Kis Aszony [...]" (Dobondi Istvánt, kisasszonyi mestert).

1722 Franciscus Péterfi.

1723 „Franciscus Péterfi, „Ludimagister Loci." (Péterfí Ferenc helyi iskolamester)

1724 „Péterfí Ferenc, a kisasszonyi egyházközség tanítója." (CsLt. 47/523/106, 110, 119, 122.)

1726 „Keresztapa, Dobondi István Uram.Keresztapa, Péterfi Ferenc tanító."

1727-1728 „Péterfi Ferenc tanító." (47/523/126-129, 136)

1729 „Petrus Éltes instructor Kysaszoniensis."

1730 „Nicolaus Kovács, Magister Kyss Aszoniensis." „Éltes Péter rákosi tanító ". (47/523/139-144, 524/1)

1731 Andrási István csíki főesperes és somlyói plébános vizitációjakor írja a rákosi iskola deszkával (esetleg) zsindellyel, dránicával (?) fedett, akárcsak a csíkszentgyörgyi. A többi csíki kántori ház, iskola, amelyekről említést tesz a vizitátor, mind zsúppal fedett épület.

A plébános Barabás Márton, Kovács Miklós az iskolamester, kántor. Tanítója (Éltes Péter lehet) az ifjúságot igen gondosan oktatja. Szentgyörgy-napig 86 tanulója volt. A legtöbb egész Csíkszékben. (KOVÁCS A. - KOVÁCS ZS. i. m. 128.)

1732 „Nicolaus Kovács Ludimagister, Petrus Éltes instructor."(Kovács Miklós iskolamester, Éltes Péter tanító.) (47/524/2.)

1732 „Laurentius Böjte, instructor rákosiensis."

1733 „Kovács Miklós Kys AsZ [...] Mester."

1734 „Sánta Kelemen (tanító) Mester."

1735 „Sánta Kelemen kisasszonyi mester."(Eltemeti a 27 éves feleségét!)

1735 Simon András a pap. Sánta Kelemen az iskolamester,kántor. Háza megfelelő. Fából épült, deszka a fedele. (1735-ös vizitáció.)

1740 Sánta Kelemen. Iskolamester. (47/524/14, 170, 228.)

1742 Lélekszám 1289. Simon András a plébános. Keresztény hitre tanítja a kicsiket.Iskolamester Istvánffi Miklós. Mártonffí Máté oktatja a gyermekeket. (1742-es vizitáció.)

1742-1745 „Rákosi Mester, Miklós Deák. Küs Aszonyi Actualis Mester, Jakab Miklós Deák." (Domus Historia. 499.)

1743 Simon András a plébános. Kántor, iskolamester Istvánffi Miklós, Mártonffí Máté (vagy Mátyás) a tanító. Meghatározott napokon és órákban tanítja a gyermekeket. Összlétszám 1289 lakos. (1743-as vizitáció.)

1750 „Clemens Sánta minister fuit." (Sánta Kelemen kántor volt.)Péter György kántor volt.Jakab Miklós, Ványolós Péter Mihály iskolamesterek (voltak?). (MOL. F. 50/1750)

1753 Pap Barabás Márton (65). Istvánffi Miklós iskolamester (48).Tanító Gegő Péter (40). (1753-as vizitáció.)

1752-1753 „Istvánffi Miklós kisasszonyi Mester."

1753 „Gegő Péter rákosi tanító, Török Ignác tanító."

1754 Istvánffi Miklós kántor. Gegő Péter tanító.

1755 Istvánffi Miklós kántor, rákosi tanító.

1756 Csató János tanító. (CsLt. 47/30-38, 177, 233-234.)

1761-1762 Barabás Márton a plébános. Istvánffi Miklós a kántor. Salamon Ferenc a tanító. (1761-1762-és vizitáció.)

1764 Salamon Ferenc tanító.

1765 Barabás Márton, Gál Péter plébánosok. Tanító, Salamon Ferenc. (l765-1766-os vizitáció.)

1774 Eltemették a madéfalvi Istvánffi Miklóst, aki ennek az eklézsiának 34 évig kántora volt. (72 évet élt.)

1775 A kántor háza teteje és az iskola romokban. Javítsák ki, vagy építsenek újakat. (Az 1775-ös vizitáció.)

1790-1792 Salamon Ferenc az egyházközség kántora

1791 Tatai János harangozó (tanító).

1794 Damokos András és Major József harangozó (tanító). (CsLt.47/524/101, 177, 179, 194-199, 251-252.)

Források:
KOVÁCS A. - KOVÁCS ZS. i. m. CsLt. F. 47. Rákosi anyakönyvek 18. századi vizitációs iratok és a megjelölt Források.

 

8. Madéfalva

1700-as évek Szentkirályi Imre Gábor, madéfalvi oskolamester. (Valószínű

2. fele: az 1780-as évek?) (CsSzM. Missale Romanum. Velence, 1701.Ltsz. 3014.)

 

9. Madarasi kántorok, iskolamesterek, tanítók

1742 Ettől az évtől különült el, szakadt el Nagyboldogasszony egyházközségtől. A pap Adorján János (39). Mindszenti. A gyermekeket keresztény hitre neveli. A kántor és iskolamester Péterffi György. Az egyházi bevételek harmadrészéért szolgál. (1742-es vizitáció.)

1743 Adorján János a plébános. Péterffi György az iskolamester. Lélekszám 503. (1743-as vizitáció.)

1747 (Talán) Csedő Tamás a kántor (?) (CsSzM. Liber Seminarj.

4129/1045. Kéziratos könyv. Kastalné veje volt a madarasi kántor.)

1749-1750 „Stephanus Abos de Dánfalva actualis Rector Scholae Mada-rasiensis." (CsLt. 47/64/32. Kászonújfalvi anyakönyv; MOL. EkhLt. F. 50.)

1753 Mátyásffi István a plébános (58). Iskolamester, kántor Salamon Péter (62). 33 éve kántor. Tanító Fülöp János (33) Rákosról, aki, ha jól értettem, tatárországi rabságukban lett a szüleinek. 26 fiatal látogatja az iskolát. (1753-as vizitáció.)

1761-1762 Máttyásffi István (68?). A kántor Ambrus Albert. Tanító Gál Mátyás (40). (1761-1762-es vizitáció; F. 47/111/159. Szentgyörgyi anyakönyv.)

1765 Kovács János a plébános (40). Ambrus Albert a kántor (42).Mihályffi József a tanító (34). 15 éve tanít. (1765-ös vizitáció.)

1765-1768 Hozó János harangozó és tanító (Csíkmadaras. Marosvásárhely, 2006. 339.)

1776 Kovács Pál a plébános (34). Háromszéki. 8 éve Madarason szolgál. A somlyói Ambrus Albert a kántor (54). Nincs tanítója. Kevesen látogatják az iskolát. Ő szokott tanítani. (1776-os vizitáció.)

1791-1811 Szász Kristó (?) tanító. (Csíkmadaras, i. m. 339.)10.Nagyboldogasszonyi (karcfalvi)tanítók, iskolamesterek, kántorok

1585. III. 20 Lőrincz Deák nagyboldogasszonyi mester. (SÁNDOR IMRE: A csíkszentsimoni Endes család lt. Kolozsvár, 1910. 5.)

1602 Nagyboldogasszonyi kántor, iskolamester Tarkóalji István János meggátolja, megfékezi Kelemen pap, kávinista prédikátor térítését a karcfalvi katolikusok között. (LOSTEINER LEONÁRD: Cronologia [...] 1777. 332-336/263-264 szakasz.)

1614 Dánfalvi Máttyás Deák [...] Schola Mester (SzOkl. IV. Ú.S.Kolozsvár, 1998.) Mátyás Deák Karcfalván lehetett iskolamester. Arról, hogy akkor Dánfalván ilyen intézmény létezett volna, semmilyen adatunk nincsen.

1619 Ebben az évben a gyalogpuskások között felírták István Deák scholamestert, akinek zsellére volt Lázár Deák. A zsellér szóra, zselléri állapotra az lehet a magyarázat, hogy István Deák iskolamester, kántor volt, Lázár Deákot pedig felfogadta az iskolához tanítónak a gyermekek mellé. (!?) (SzOkl. IV. Ú.S. 698.)

1649 Benkő István iskolamester (SÁNDOR IMRE: A csíkszentsimoni Endes család levéltára. Kolozsvár, 1910. 34.)

1664 „[...] per me Petrum Palfalvi, Rectorem Nagy Boldog Aszoniensem." (Általam, Pálfalvi Péter nagyboldogasszonyi iskolamester által.; 27/17/1664. III. 21./47.)

1665 „Pálfalvi Péter nagyboldogasszonyi iskola rektora.." (Latinból.) (27/18/1665:IX. 11. Karcfalva.)

1678 „Stephanus Lukács pulsator (harangozó, tanító). Tempore Reverendi Patris Georgii Lázár. Erat cantor Petrus Pálfalvi. (RADÓ POLIKÁRP: i. m. 256-257. MUCKENHAUPT ERZSÉBETtől kapott adat.)

1690 „Létay Máté Nagyboldogasszonyi kántor Deják." (VESZELY KÁROLY: Erdélyi egyháztörténelmi adatok. Kolozsvár, 1860. 280-281.)

1696 „Erős Pál Ur(am)...ut A(ctor) poclamaltata az I(nctus)t, az Nagyboldog Aszszonyi Mestert, „Mihály Deákot, állítván [...], hogy Szénafűvében bele menven [...] kaszálta." (28/1/1696.)

1699 „Elmentünk P. Lázár György Nagy B(oldog) Aszonyi Parochialis házához." A kihallgatási jegyzőkönyvet aláírta P. Georgius Lázár. Tanú gyergyóújfalvi Tamás Deák, nagyboldogasszonyi tanítómester. (27/22/1 699. IV. 8.)

1702 „Mich. Literatus Scholae Magister." (Endes M. 526.)

1714 Gyergyószentmiklósi Csibi Márton, nagyboldogasszonyi iskolamester. (SÁNDOR I. i. m. 58.)

1716 Jánosi Mihály (?) a pap. Csibi Márton a kántor. Harangozó Györffi Mihály. A pap, a kántor házának több fogyatkozása van. (1716-os vizitáció.)

1717 A pap Jánosi M. (Mihály, Mátyás? 50). Iskolamester Csibi Márton (35). 9 éve ebben a funkcióban. (1717-es vizitáció.)

1718 Csibi Márton Deák, nagyboldogasszonyi iskolamester. (CsSzM. 6315/1 1.)

1721 Benkő Mátyás a plébános (42). Csibi Mártor a kántor (36).Barta András a tanító (43). 6 éve tanít. A kántor házának nagy a fogyatkozása." 838 lélek él az egyházközségben. Pestisben 1719-ben 680 ember hunyt el.

1726-1727 Csibi Márton iskolamester („Scholae Magistrum") és Csibi Gergely tanítómester Nagyboldogasszony egyházközségben (Gregorium Csibi [...] nunc Ludi Magisturm in Nagy Boldog Asszony.) (28/1/1727/200. BENKŐ KÁROLY: Csík, Gyergyó ésKászon. Kolozsvár, 1853. 11. 42.) Csibi Márton származási helyének Gyergyószentmiklóst, míg Csibi Gergely esetében Rákost tüntették fel.

1727 Nagyboldogasszonyi Schola Mester, Csibi Márton. (28/1/1727/200.)

1731 Csedő András a pap. Kántor Abos István. Dánfalvi. A kántor tanítómestere segítségével gondosan oktatja a fiatalságot, (l 73 1 -és vizitáció.)

1733 „Nagy Boldog Asszonyi Megjés Mester, Abos István."(28/2/1733/76.)

1735 Csedő András a plébános. (57). Csíkszentgyörgyi. Iskolamester Abos István (48). Megfelelő a háza. Zsúppal fedett. Engedelmes ember az iskolamester. A kicsiket fáradozással oktatja. (1735-ös vizitáció.)

1742 Sándor Gergely a plébános (32). Csíki. Iskolamester, kántor, Abos István. Vállalkozó (conductum) tanítója révén oktatja a kicsiket. A kepebér és a stólapénz harmadrészéért teszi. A lakosság 1035 főből áll. (1742-es vizitáció.)

1743 Sándor Gergely a pap (33). Iskolamester Abos István („Rector"). A tanító, Boros János jó oktató. (1743-as vizitáció.)

1750 „Georgius Baka Ludimagister Nagyboldogaszszonyiensis."(MOL. F. 50/1750.)

1753 Sándor Gergely a pap (41?). Iskolamester, kántor, a szentimrei Baka György (57). A tanítónak, Ferenczi Antalnak 50 rendesen látogató tanítványa van. (1753-as vizitáció.)

1760 Lukács Elek tanító (iskolamester). (47/65 l/Somlyói anyakönyv 129.)

1761-1762 Sándor Gegely (49) a plébános. Iskolamester Baka György. A tanító a menasági Lukács Elek (37). (1761-1762-es vizitáció.)

1765-1766 Sándor Gergely (54) a plébános. Iskolamester, kántor Baka György (44). Ő az iskolamesterek felelőse (seniora, örege). (Est senior inter Magiostros.) Lukács Elek, menasági a tanító (43). 20 éve tanít, (l765-1766-os vizitáció.)

1776 Csedő Vazul adminisztrátor a plébános. Csíkszentgyörgyi (40). Kántor Lukács Elek (53). Menasági. (1776-os vizitáció.)

1778-1779 „Menasági Lukács Elek ppilus Nagy Boldog Aszszony Megyéjének actualis kántora. Sertéseit és a tanítómesteréét is, 12-őt, híre nélkül a pásztorok a falusi sereghez kerítették." (Jenőfalvi falujegyzőkönyv. CsSzM. Ltsz.63 14/23.) A tulajdonképpeni régebbi karcfalvi anyakönyvek a második világháború körül eltűntek.

1797 „Karcfalván lakó funguens kántor, Szabó Istvánné, Csiszér Anna jelenti magát." (CsSzM. Protocollum. S.S. Csík Superior. 26.)

Források
KOVÁCS A. - KOVÁCS ZS. i. m. CsLt. F. 27, 28, 47. SzOkl. Ú.S. IV., VI., VIII. GyÉLt. Vizitációs iratok.

 

11. Szenttamási tanítók, kántorok

1575-1585 Szenttamási Lőrincz Deák. Iskolamester. (Sándor Imre:A csíkszentsimoni Endes család Lt. 1910. 5.) Szenttamási Siket Péter a szenttamási plébánostól, Bölöni Mihálytól vásárolt egy könyvet, „mely Könweth hínak Zent Bernald Köniwenek." A szenttamási határban egy földet adott érte. A családból valaki bizonyosan tudott olvasni. (Lőrincz Deákot említi Dankanits Ádám is.)

1592 „Madarasi Borbély István és Lőrincz Deák, szenttamasi iskolamester bizonyítják." (SÁNDOR I. i. m. 8.)

1614 „Böjté György, Rector Scholae." (SzOkl. IV. Ú.S. 534.)

1633 Csomafalvi István Deák, szenttamási iskolamester. (SÁNDOR I. i. m. 22.)

1639 Csók Ferencz, szenttamási iskolamester. (Sándor I. i. m. 29.)

1643 Gurzó Gergely Schola Mester. (SzOkl. VI. Ú.S. 231.)

1645 András Deák, szenttamási iskolamester. (SÁNDOR I. i. m. 144.)

1672 „[...] jenőfalvi Máté, alias Literati István, csíkszenttamási iskolamester [...] bizonyítják." (SÁNDOR I. i. m. 43.)

1674 „a mester, Siklósi Mihály Deák." (SÁNDOR IMRE: A csíkszentmihályi Sándor család levéltára. Kolozsvár, 1914. 133.)

1695 „[...] elmentünk Csík Szent Tamási Schola házhoz, mostan Ádám Mihály, alias Diák házához." (EMSzT. V. Budapest, 1993/800.)

1699 „Ádám Mihály Deák, Csík Sz. Tamási Schola Mester mp."(27/22/1699. IV. 8.)

1701 „Csik Szent Tamási Ádám Mihály mp, cantor Ecclesiae Sz.Tamás." (29/2/1701. IV. 23.) 1702 Mich. Literatus al(ias) Ádám (ENDES MIKLÓS: Csík-, Gyergyó-, Kászonszékek [...] 520.)

1715 „Per nos Joannem Abafi et Stephanum Abos [...] pro tempore magistrum Sz. Tamásiensem." (SÁNDOR I. A csíkszentmihályi Sándor cs. 17. 1715. III. 15/236.)

1716 A pap Benkő Mátyás, kántor Abos István, Böjte Gergely (?) harangozó (tanító). A parókia épülete mind pedig a többi épület elviselhető hiányosságokkal. A kántoré viszont kényelmetlen. (1716-os vizitáció.)

1717 A szentdomokosi pap szolgál. Kántor Abos István (26). Tanítója Böjte György (28). 22 tanítványa van.

1717-1719 Az Illyés István Catechesis című könyvében Abos István jeles kántornak, csíki értelmiségnek Csíkszenttamáson írt bejegyzései találhatók. (?)

1721 Gaál Gergely plébános. Kántor Lakatos Tamás (43). Tanító Kálmán István (19). l éve tanít. 13 tanulója van. Lakók: 248. Pestisben elhunyt 270. (1721-es vizitáció.)

1725 Csíkszenttamási Ádám Mihály iskolamester (SÁNDOR I. A csíkszentsimoni Endes cs. lt. 63.)

1730 „Sz. tamási Ádám Mihály Deák előbbeni fassioját 57 éves korában tette, a másodikat 71 éves korában." (CsLt. 28/2/405.) „Sz. Tamási Tiszteletes Molnár János uram." (28/2/93.)

1731 A pap Hárphás György (33). Borbándi. Kántor, iskolamester Jánosi Péter (25). Lövétei. Orgonán játszani jól tud. A ceremóniákat jól ismeri. Az ifjúságot a maga idejében, gondosan oktatja. (KOVÁCS A. - KOVÁCS ZS. i. m.125-l26.)

1735 Bartó Mihály a pap (41). Rákosi származású. Péterfi György az iskolamester, kántor, orgonista. Rákosi. A kántor háza, az iskola zsúppal fedett. Megfelelő épületek. Tanítómestere révén gondosan oktat. (1735-os vizitáció.)

1742 Lélekszám 399. Kristóff György a pap. Szentkirályi. Az iskolamester vállalkozó tanító segítségével, szokás szerint oktatja a kicsiket. (1742-es vizitáció.)

1743 Kristóff György a pap. Iskolamester Salamon Péter. A kicsinyeket tanító oktatja. (1743-as vizitáció.)

1753 A plébános Dobos Mihály (50). A kántor Török Ignác (22).Kristály Antal a tanító (32). Szentdomokosi. 14 éve tanít. 20 tanítványa van. (Az 1753-as vizitáció.)

1761-1762 Dobos Mihály (60) a plébános. Mártonffi Mátyás a kántor (38). Csepregi Dávid a tanító (21). (Az 1761-és vizitáció.) 1765-1766 Rokaj (Rokaly) Antal (31) a plébános. Mártonffí Mátyás az iskolamester (42). Csicsói. Szabó József (21) a tanító. Göröcsfalvi. (1766-os vizitáció.)

1767 Rokaj Antal a plébános. Kántor Mártonffi Mátyás. A tanító Szabó Dávid (?), akinek a hibás lépésére tekintettel kell lenni.(1766-1767-es vizitáció.)

1776 Miklósi Ferenc a plébános (35). Szentmártoni. Iskolamester,kántor Mártonffi Mátyás (54). 22 éve a parókiában működik.Eléggé buzgó, szorgalmas. A községnek 681 lakója van (római katolikusok!) Tanítóról nincs külön szó. De lehetett az is.(1776-os vizitáció.) 1787-ig Pál György volt a harangozó.Ebben az évben Csicsóba távozott. Kántor lett. (Csicsói D. H.)

1795 „Sz. Tamáson lakó Tanító Mesteremen, Latz Imre eőkegyelmén." (CsSzM. Jenőfalvi falujegyzőkönyv. Ltsz. 6314/11.)

Megjegyzés: Csíkszenttamásnak ebből az időből (18-19. század első fele) hiányoznak az anyakönyvei, pedig tudjuk, hogy fontos történeti adatokat is tartalmaztak.

 

12. Csíkszentdomokosi tanítók, kántorok

16. sz.vége/ Ebből az időből több régi könyv megőrizte Szent Damokosy

17. sz. eleje Miklós Deák aláírását, bejegyzését. Ilyen című könyvek: Psalterium chorales consuetudinem Strigoniensis Ecclesiae (Velence), A Biblianac negyedic Része (Kolozsvár, 1552.) (Ábel Jenő jegyzetei a MTAK-ban: MSS 335/6.) A Magyar Tudományos Akadémia (MTA)- Könyvtárában található Szent-Damokosy Miklós könyveinek a listája. 21 cím szerepel benne. (Lásd: RADÓ POLIKÁRP: Libri liturgici manuscripti bibliothecarum Hungariae et limitropharum regionum. Budapest, 1973. 25. MUCKENHAUPT ERZSÉBETtől.)

Az OSZK-ban található a Psalterium O.F.M. Transylvaniae, amelyben N. Z. Damokosy bejegyzése látható. A CsSzM-ban, az 1591-es leltárszámú könyvben van a tulajdonos bejegyzése. Számunkra lényeges mondata: Nicolaus Zent-Damokosy, Senior Rectorum (Szentdamokosi Miklós a kántorok, rektorok öregje, felelőse.) A „Senior Rectorum" kifejezés a kántorokért, tanítókért, a felkészültségükért, a továbbképzésükért felelős személyre, azok rangidős tagjára utal. A Szent-Damokosy (Zent Damokosy) könyvében a következő beírás Fábri Istvántól származik, 1633-ból. A könyv akkor Karcfalván volt.

Szellemi képességei, felkészültsége, igényessége Szent-Damokosy Deákot messze a csíki kortársai, az iskolamesterek fölé emelték. Személyisége, szerepe túlnő helyi jelentőségén. Az általa itt először említett funkció a „senior rectorum" a tanítók örege, felelőse fennmaradt még hosszú időn át.

1622 A gyulafehérvári könyvtárban, a Batthyaneumban található énekeskönyvben, Gradualeban ilyen bejegyzés olvasható: „Dum fui pulsator in Szent Damokos in Anno Domini 1622." (Az Úr 1622. évében itt voltam harangozó, vagyis tanító). Mészáros István, aki közli ezt a bejegyzést, hozzáteszi még: „Nevét nem ismerjük, de példás, rendszerető ember lehetett, mert a sok bejegyzést látva, még ezt jegyezte be: »Lator és tökéletlen az, ki templom könyvét így megirkálja.«" (MÉSZÁROS I. Népoktatásunk 1552-1777 között. Budapest, 1972. 221.)

1667 Szentmihályi Barla János az iskolamester Szentdomokoson,ugyanakkor harangozó és tanító Szent-Damokosi Péter (cam-panator). (MÉSZÁROS I. i. m. 221.)

1669 még Barta János az iskolamester. (Mészáros I. i. m. 221.)

1670 már Szentdamokosi Péter, a korábbi harangozó viseli ezt a funkciót. (MÉSZÁROS I. i. m. 221.)

1681 Tamás Bálint az oskolamester. (SzOkl. VIII. Ú.S. Marosvásárhely, 2006.)

1697 „Sepelevi (eltemetik) D. Petrus Bálint alias Literati p.t.Magister Sz. Damokosiensem." (!) (Bálint Péter Deák os-(kol)mester) (47/581/87.)

1699 Barla György iskolamester. (Az anyakönyvben még 1721-l 732-ban rögzítik a nevet, de funkciót nem említenek.)

1700 Lakatos Tamás az iskolamester, aki az említett Graduálét használta. Az ő alárendeltje, tanítója volt Háry István harangozó (tanító). (Mészáros I. i. m. 222)

1711-1712 „FiliumThomae lakatos alias literati." Csak ennyi az anyakönyvben.

1716 Szalai Mihály a pap. Köllő Péter a kántor. Szőke Mihály a harangozó (tanító), aki fiatal, nem megfelelő." „A parókia területén számosan románok és örmények is vannak." (1716-os vizitáció.)

1717 Benkő Mátyás a plébános (38). A kántor Lakatos Tamás (39). 14 (?) éve a funkcióban. A tanító Sándor Pál (39). 13 éve tanít. 22 tanítványát neveli. (1717-es vizitáció.)

1721 A szenttamási pap szolgál. Kántor Barla György (42),Harangozó, tanító Bálintffí Mihály (22), 12 tanulója van. (1721-es vizitáció.)

1731 Pap: Benke (?) Mátyás (53). Iskolamester Lakatos Tamás (54). Gyergyószentmiklósi. A nép nyakassága miatt nem lehet tanítója. (Tanító szolgálatát nem veheti igénybe!). (KOVÁCS ANDRÁS - KOVÁCS ZSOLT. i. m. 125.)

1732 „A most el romlott kántori ház, úgy látszik a Protocollumból, hogy még 1732 e(s)zt(en)dőbe(n) épült volt." (Puskás Tamás iratai. 1811. Somlyói kolostor.)

1735 Benkő Mátyás a pap (55). Szentdomokosi. Kántor Kiss András (56). Háza zsúppal fedett. Elég kényelmes. A kántor, iskolamester saját maga oktatja a kicsiket. Tanítómestere nincsen. (1735-ös vizitáció.)

1742 Parókus Vitális György. Az iskolamester, Kiss András tanítja a gyermekeket. (1742-es vizitáció)

1743 Kiss András iskolamester

1743-1747 Pap Lukács Miklós (és nem Mihály!) (45). Ferenczi András kántor. (47/582/39, 41, 44, 47, 65.)

1749 „A Mesternek egy darab kaszálója van Bánya nevű helyen."

1750 Ferencz József tanító (instructor). Sok Ferenc itteni tanító (instructor huias).

1750 Györffi János itteni tanító (instructor).

1750 Sok (Zsók) Ferenc itteni tanító (instructor).

1755-1761 Györffí János itteni „tanyitó." (47/582/12-13, 20.)

1761 Lukács Miklós plébános (55). Ferenczi András kántor (42).Tanító Györffí János (32), 14 éve tanít. (1761-1762-es vizitáció.)

1765-1766 Lukács Miklós a pap (61). Ferenczi András a kántor (52). Kristály Mojzes a tanító (28). 3 éve tanít, (l765-1766-os vizitáció.)

1767 Lukács Miklós plébános (62). Ferenczi András kántor. Kristály Mojzes a tanító.(1767-es vizitáció.)

1769 Karda Mihály iskolamester, kántor.

1770-1773 Darvas Péter tanító.

1776 Ványolós Albert, göröcsfalvi, harangozó (tanító). 36 éves.(47/582/36, 43, 63, 100, 314.)

1776 Tankó Mátyás (36) a pap. Kántor Ferenczi András (63). 31 éve szolgál Szentdomokoson. „Buzgósággal tanító Ványolós Albert révén részesülnek oktatásban a tanulók." 926 a lélekszám. (1776-os vizitáció.)

1777 Hozó János szükségből kántor. Barabás József harangozó (tanító).

1795 Hozó János kántor. (Jenőfalvi falujegyzőkönyv. CsSzM. 6314/100.)

1796 Nagyobbik Kedves Péter a plébánia első kántora.

1799 Pál Márton a plébánia első harangozója (tanítója). Tehát volt egy második is. (?) (583/63.)

Források
KOVÁCS A. - KOVÁCS ZS.: i. m. CsLt. F. 47. Szentdomokosi anyakönyvek. GyÉLt. Vizitációs iratok.

 

IV. Gyergyószék

1. Gyergyószentmiklósi tanítók, iskolamesterek, kántorok

Biztosra vehetjük, hogy az 1500-as évek utolsó harmadától Gyergyószent-miklóson, akárcsak minden gyergyószéki és ugyanúgy minden al- és felcsíki, valamint kászonszéki egyházas községben (megyében, amint ezeket itt nevezték) ritka kivételtől eltekintve, a krizises időket leszámítva, egyházi szolgálatban működött iskolamester, kántor, tanító. És létezett iskola. A római katolikus egyházban alapelv volt a felekezeti iskola létesítése és működtetése, fenntartása. Nagy sajnálatunkra, azonban eddig nem találtunk 16. századi biztos, konkrét gyergyószéki adatot kántor, iskolamester működéséről.

Amiket néhányszor felhoztak, azokat nem fogadhatjuk el biztos tényként,adatként. A Források hiányossága miatt ugyanúgy nagyon foghéjasak a 17.századi kimutatásaink is. Azt hisszük, még léteznek eddig nem, avagy nagyon kevéssé kutatott források, amelyek újabb adatokkal szolgálhatnak.

1586 „Régi megye végezése, Anno 1586: Az halottért mind mesterestül érte menjen a pap, annak Comparatioja d. 12. Az szokott bér penig 2 kal. búza, harmadfél kal. zab. (VESZELY K. 119.)

1614 Imre Deák, scholamester. (SzOkl. IV. Ú.S. 536.)

1616 Imreh Deák P(rimipilus), Rector. (SzOkl. IV. Ú.S. 563.)

1629 A tekerőpataki Tamás János Gyergyőószentmiklóson iskola mester. (SzOkl. VI. 139.)

1630 „Megye végezése az pap és Deák házairól [...]" „Az tekerőpatakiaknak az deák háza és pap csűri marada." A pap házát, istállóját és a deák csűrét, istállóját a szentmiklósiak építik fel.

1631 1631-ben Benkes Péter, szárhegyi plébános, a fejedelem parancsolat-levelével a gyergyószentmiklósi oskolamester házához hivatta Both András gyergyószéki vicekirálybírót„az miv Kegies Urunk parancsolattjaval az Szent Miclosi Mester házához." (CsLt. 26/6/1635.)

1632 Ferenczi György gyergyószentmiklósi pap és a tekerőpataki János Deák, itt való iskolamester előtt Habai Jánosné megújította testamentomát. (VESZELY KÁROLY: Erdélyi egyháztörténelmi adatok. Kolozsvár, 1860. 127.)

1633 János Deák Toma, szentmiklósi iskolamester. (VESZELY K. i. m. 130.)

1643 „Tamás János Deak Schola Mester fia." (SzOkl. VI. Ú.S.249.)

1660 „Ambrus István Diak Uram is kün(n) al(l)van az oskola kapuja előtt." (26/6/1660/146.)

1667 „[...] Ujfalvi Elkes István Deák, mostan Gyergyó Sz. Miklósi Schola Mester [...]" (Egyezség Damokos Tamás és Gyergyószentmiklós között Kémenes-havas ügyében.) CsLt. F.26/1667-1734/25.)

1672 „Elekes Istvan Deak Sz. Miklósi Schola mester és ugyan az Szent Szek(ne)k hütös Notáriusa." (27/19/1672. II. 17.)

1674 A „D(o)minus Magister" földjéről. (Név nélkül!) (Király I.HK. 1980/134.)

1680 Generális vizitáció határozata „Kántort a megye a D.Parochus híre nélkül nem fogadhat sem pedeglen tanítómestert és harangozót a kántor híre nélkül." (VESZELY K. i. m. 123.)

1681 Belényesi Mihály Schola Mester (SzOkl. VIII. Ú.S. 56.)

1683 Kercsó János Schola mester volt. (SzOkl. VIII. Ú.S. Marosvásárhely, 2006. 121.)

1716 „Sz. Miklos megyeje Schola mestere házához Fülöp Imre Deáknak [...]" (29/3/113, 118.)

1717 A pap Morszenaki (?) Pál (64). Kántor Fülöp Imre Deák. Tanító, Kajtár János (32). Harangozó-tanító Herecz Márton (28). 56 tanulójuk van. (1717-es vizitáció.)

1721 Gyergyószentmiklós mezőváros (oppidum). A pap Veres György (34). Kántor, orgonista Pongrácz Ferenc (34). Bíró Gergely a tanító, harangozó. 25 tanítványa van. 1251 a lélekszám, 713-at elvitt a pestis. (Tekerőpatak a filiája. Lakóit beleszámították a statisztikába.!) (1721-es vizitáció.)

1731 Atyhai István a parókus, gyergyói főesperes (56). 30 éve pap. Atyhai István „kettős iskolát" (kéttermes) építtetett. A kántor Pongrácz Ferenc. Két tanítója van. A nagyobbik tanító kóbor természetű. Dorgálást érdemel. (KOVÁCSA A. - KOVÁCS ZS. 116., 1731-es vizitáció.)

1735 Szentsimoni Pál a pap. Esperes (42). Kántor, orgonista Kovács Kelemen (31). Hatolykai. A kántori lak, az iskola deszkafedésű épületek. Kényelmesek, megfelelőek. A fiúkat két tanító oktatja. (1735-ös vizitáció.)

1742 A pap Szentsimoni Pál (48). 9 éve szolgál itt. Kántor,iskolamester, Kovács Kelemen. Meghatározott napokon oktatja a gyermekeket. (1742-es vizitáció.)

1747 Az örmény parókiában István Slatus (Status? Bizonytalan!)oktatja a kicsiket. A római katolikus parókián Czikó József a parókus (36). Iskolamester és kántor Miklósy Péter. Kilyénfalvi. (Csak ennyi.) (1747-es vizitáció.)

1750 Kovács Kelemen, Bereck Ferenc, Székely Péter kántorok (MOL. F 50/1750.)

1753-1755 Nagy Gábor tanító. Kovács Kelemen a kántor. Sikó József parókus. Szakmári János tanító.

1756-1760 Kántor Kovács Kelemen. Fülöp György tanító (1757-1758.). Zsók Ferenc harangozó, tanító.

1758 Györffi András tanító.

1761- Kovács Kelemen kántor. Zsók Ferenc harangozó (tanító).

1765-1769

1768-ban eltemették Ferenczi Ferenc iskolás leánykáját, Karolinát.

1767 „Gábor fia, Kelemen most Gyergyo Szent Miklosi Megjes Mester" bizony, hogy Kovács névvel neveztetik." (EMSzT. IX. 637.)

1766-1768 Pál Sámuel az itteni iskola tanítója. Jacab Thomas (Jakab Tamás) örmény tanító.

1771 Korda (Karda?) Mihály harangozó (tanító).

1771-1774 Portik Ferenc harangozó (tanító).

1775 Czikó József plébános (62). Káplán Dija József. Kántor Kovács Kelemen. Tanító Pál Sámuel. Harangozó Fogarasi Mihály. (1775-ös vizitáció.)

1776 Bálintffi Gergely parókus. A parókiális ház jó állapotú, új épület. Kovács Kelemen a kántor. 75 éves, beteges tanító. Lélekszám: 2456. Az örmény parókiában Patrubány Antal a plébános. Jakabfi Tamás az iskolamester. Lélekszám: 1003. (1776-os vizitáció.)

1778 Bálintffi Gergely a pap. A többiről nincs szó. (1778-as vizitáció.)

1782-1783 A katonai normális iskola létesítése.

1783 „A főkiráiybíró levele a normális iskola építése iránt."(26/4/1783/92.)

1785 Kovács József a normális iskola tanítója (elhunyt). Bertián József a normális iskola tanulója (elhunyt).

1786 Örmények. Patrubány Antal a parókus. Iskolamester. Theodorovits Simon. Eltemették Kovács Kelement, aki 52 évig volt az egyházközség kántora. Azt jegyezték be az anyakönyvbe, hogy 86 éves volt.

1786 Római katolikusok. Bálintffi Gergely a pap, a kántor Török József. A kántori funduson most építették fel a katolikus normális iskolát. Azonban Geischler Anton a hittant nem tudja tanítani, mert nem ismeri a magyar nyelvet. (1786-os vizitáció.)

1786-1796 Török József a kántor.

1798-1799 Török Antal a kántor.

Források:
KOVÁCS A. - KOVÁCS ZS. i. m. Csíkszeredai Lt (CsLt.) F. 26/6. Gyergyószék jegyzőkönyvei. XVII. sz. F. 27.; Csíkszék iratai.; 29. Alcsíkszék iratai, F. 47/269-270. Gyergyószentmiklósi anyakönyvek. Székely Oklevéltár. VI. 139. Székely Oklevéltár IV. Ú.S. Kolozsvár, 1998. 536,563 Székely Oklevéltár VI. Ú.S. Kolozsvár, 2000./ 249. Székely Oklevéltár VIII. Ú.S. Marosvásárhely, 2006/56. GyÉLt. Vizitációs iratok. Ahol nem jelöltem meg, ott a gyergyószentmiklósi anyakönyv a forrásom.

 

2. Tekerőpatak

1724 Tekerőpatak elválik a gyergyószentmiklósi egyházközségtől.(ENDES MIKLÓS. 353.)

1731 Tekerőpatak ekkor újból filiája Gyergyószentmiklósnak?(KOVÁCS A. - KOVÁCS ZS. i. m.)

1735 Bodó Tamás a pap (35). Gyergyóújfalvi. Iskolamester vagy kántor Pongrácz Ferenc (51). A deszkával fedett (esetleg zsindellyel, dránicával) kántori és iskolaházat megfelelőnek találták. Iskolamester vagy tanító oktatja a gyermekeket. (1735-ös vizitáció.)

1742 Bertalan Tamás a plébános (50). Altorjai. Pongrácz Ferenc kántor a vállalkozó tanító segítségével oktatja az iskolában megjelenő, odajáró gyermekeket. (1742-es vizitáció.)

1747 Iskolamester Barabás Mihály. (Csak ennyi.) (1747-es vizitáció.)

1775 Székely János a plébános (61). Györfi Péter a kántor. A tanító Kovács János. (1775-ös vizitáció.)

1776 Kopacz György a plébános. Háromszéki. Györfi Péter a kántor. Udvarhelyi. Serény, szolgálatkész ember. Telente a gyermekek szorgalmasan járnak az iskolába, tanulnak. Más kor, járatosak lévén, gazdálkodásra fogják őket az otthoniak. (1776-os vizitáció.) „Kováts Jánosnak [...] a Tekerőpataki Harangozónak (tanítónak) [...]" (26/8/270.)

1783 Koncz György a pap, aki az iskolamester és a tanító nevét elhallgatta. A gyermekek a katekizmust tanulják. Canisius könyvét használják. (1783-as vizitáció.)

1794 (?) Györfi Péter tekerőpataki kántor (GyÉLt. Szentszéki 1. doboz.)

Források:
Tekerőpataknak eltűntek az anyakönyvei. Az egyházi vizitációs jegyzőkönyvek a forrásaim.

 

3. Gyergyóalfalu

1616 Pál Deák P(ixidárius) - gyalogos. Mester (SzOkl. Ú.S. 569.Kolozsvár 1998.)

1638 Miklós Deák iskolarektor. (Nicolaus Literatus rector scholae.)(KIRÁLY ISTVÁN: Hargita Kalendárium. 1980. 123-124.)

1642 Miklós Deákot azzal vádolják többek közt, hogy „annak felette Osztiat is nem attal Benkes papnak." Lázár István főkirálybíró javaslatára, nyomására az alfalvi egyházközségi tanács, a megyetanács hagyta meg Miklós Deákot a község szolgálatában. Vagyis iskolamester, kántor továbbra is. Miklós Deák kocolódott az ugyancsak oda való István Deákkal, aki szintén egyházi szolgálatban van. Harangozó, tanító lehetett. (CsLt. Gyergyószék iratai. F. 26/6/97-98.)

1643 Incze Ferenc Deák ugyancsak iskolamester az Alfaluhoz tartozó Csomafalván. Vélhetően ott, Alfaluban lehetett tanító, iskolamester. Nem tudunk róla, hogy akkor Csomafalván iskola működött volna. (SzOkl. VI. Ú.S. Kolozsvár, 2000, 256.)

1659 előttre Fehér János, csomafalvi férfi mondja: „az megies mesterünk, utal Benke János Deák ot(t) vala, amikor Keőmives Mihály meghalt." (F. 26/6/148-149.)

1680 István Deák „alfalvi tanéto" panaszolja, hogy „éjnek csendes ségében" reá támadott János István szolgáival együtt. (CsSzM. 6256/137.)

1681 Sípos István fia Schola Mester. (SzOkl. VI. Ú.S. 54) (De vajon Gyergyóalfaluban-e?)

1696 Gáspár István. Szárhegyi. Korábban Újfaluban kántor.

1714-1716 Barta András tanító (Instructor).

1717 Fodor Imre parókus (36). Jánosi Mihály kántor (47). Barta András tanító, harangozó (48). Ludimagisternek is nevezik. 30 tanítványa van. (l 717-es vizitáció.)

1718-1719 Barta András (tanító?).

1721 Fodor Imre plébános (40). Abos István kántor, orgonista(36). Harangozó, tanító Császár Mihály (25). 19 iskolást oktat. Lélekszám: 1049. Pestisben 390-en hunytak el. „Sok román nemzetiségű lakik a községben." Csomafalva Alfalu filiája. (l 721-és vizitáció.)

1720-1731 A dánfalvi Abos István ekkor Alfaluban kántor. Ez időben Kájoni Jánosnak az Organo-Missale című kéziratos könyve birtokába jutott. „Szárhegyi Gáspár István ad(ta) ezt a Tabelatarás (!) Könyvet, nekem testálta in Anno 1720-ba, 28 January Csík Rákosi Péter János primipilus előtt, Danfalvi Abos István deák(na)k, Gyergio Alfalvi mesternek. Nekem testálta, de nem semmi nélkül, mert sokat adtam...eo Kegyelmének." (RICHTER PÁL: Hargita Népe. 2006. 11. 24.)

Gáspár István évtizedekkel előbb alfalvi kántor és iskolamester volt. A fenti bejegyzés Bukarestben eltűnt. MUCKEN-HAUPT ERZSÉBET ezt megelőzően másolta le. Abos István az alfalvi állását megelőzően Szenttamáson kántorként, iskolamesterként működött. Abos az egyházat szolgáló személyek, kántorok jeles képviselője. Nagyfokú igényessége, tudásvágya ösztönözte arra, hogy Kájoni jeles munkáját és más értékes könyvet megszerezzen, megvásároljon. Alfalvi iskolamestresége idején szerezte meg a Biblia Sacro Sancta Ad Hebraicam...című könyvet. A nyomtatványba ezt jegyezte be: Ez a Biblia sok ember kézinél forgot(t) ennek előtte, most in Anno 1725 esztendőben Benkő András, nekem Abos Istvánnak adta." (MUCKENHAUPT ERZSÉ-BETtől kapott információ.)

1727 „Alfaluban lakó Péterfi Judit, Parochialis Kantor N. Abos István Uram eo Kelme felesége." (28/1/1727/200.)

1731 Veress György (46) a plébános. Kiskászoni. Idősebb Csíbi Márton a kántor, iskolamester. Nem tudni, hogy tanítója volte-e vagy nem? Valószínűbb, hogy működött Alfaluban tanító. Iskola létezett. (KOVÁCS A. - KOVÁCS ZS. i. m.)

1735 Bálintffi János a pap. (l735-ös vizitáció.) Udvarhelyszéki, szentkirályi. Kántor Baka György. Tanítóról nincs szó.

1742 Bálintffi János (40) a pap. Baka György a kántor. Vállalkozó szellemű, tanítója révén folyik a kicsik oktatása. (1742-es vizitáció.)

1743 Bálintffi János (40?). Baka György kántor. Tanítók oktatják a gyermekeket. (l743-as vizitáció.)

1744 Baka György az iskolamester, kántor. Lőrinczfi Márton a tanító.

1746 Kozma Ferenc a tanító (Instructor).

1746-1748 Fülöp János a tanító.

1749 Ambrus Albert a tanító.

1749-1751 Barta András a tanító. 1749-1755 Barabás Mihály az eklézsia kántora. 1751-1755 Barabás István az eklézsia tanítója.

1770-1800 Török Ignác a kántor.Bálintffi Gergely a plébános. Török Ignác a kántor. Karda Mihály a tanító. (1775-ös vizitáció.) Szabó József (49) a plébános. Kiskászoni. Török Ignác a kántor. Köszvényesi. Tanítója révén gondoskodik a gyermekek oktatásáról. (Karda Mihály lehet a tanító.) (1776-os vizitáció.)

1776-1778 Szabó József nevű pap volt Alfalu plébánosa. (GyÉLt. 1817-es körül, vizitáció.)

1778 Szabó József a plébános (52). Török Ignác a kántor. Karda Mihály a tanító. (1778-as vizitáció.)

1779 Karda Mihály a tanító.

1780 Kántor és tanító. (Cantor ét Instructor). Név nélkül utalnak rájuk az anyakönyvben.

1782 Kovács János a tanító (Instructor).

1782 Tatay János a tanító (Instructor).

1786 Szabó József a pap. A kántor Török Ignác. A tanító Kovács János. Csicsói. A római katolikus lakosság 2180. (1786-os vizitáció.)

1799 Alfalvi tanító (Instructor Alfalviensis). Talán Székely György lehet.

Az 1817-es vizitáció leírásában azt írták, hogy Szabó József idejében, már régen, az alfalvi iskolában a középiskolai princípia osztály tananyagát is tanították.

Források:
Ahol a forrást nem jelöltem meg, ott az Egri Érsekség Levéltárában található gyergyóalfalvi anyakönyvek a forrásaim.

 

4. Csomafalva. Tanítók, kántortanítók

1643 Incze Ferenc Deák, Schola Mester. (Két felnőtt fia, János és István iskolások.) (SzOkl. VI. Ú.S. 256). Nem bizonyos, hogy ő Csomafalván iskolamester, tanító lett volna. Esetleg Alfa-luban, vagy máshol. A 18. század elejéig Csomafalva esetében iskoláról, tanítóról nincs tudomásunk.

1716 Ekkor Csomafalván Boga Alajos szerint, Csergő Péter a tanító és kántor. (BOGA A.: A katolikus iskolázás múltja Erdélyben. Kolozsvár, 1940. 51.)

1730 Gyergyócsomafalva ekkor elkülönült Gyergyóalfalutól. (EN-DES MIKLÓS. 350; ROKALY JÓZSEF: Gyergyócsomafalva monográfiája. Gyergyószentmiklós, 2003. 32.) Tabi (Tóbi) Mihály a plébános (27). Csíkszentgyörgyi. Csergő Péter az iskolamester (és nem Gergő P.!) Valószínű ő tanítja a gyermekeket. (KOVÁCS A. - KOVÁCS ZS. i. m. 122.) Lakatos Ferenc a pap (37). Malomfalvi. Csergő Péter az iskolamester. Tanítómestere gondosan oktat. A kántori lak, az iskola fából épült. Megfelelőek. (1735-ös vizitáció.) Az iskolamesterek (kántor, tanító) több alkalommal temetnek.(47/425/87.)

1740 Iskolamester Sylveszter Márton. Szárhegyi. (47/125/8.)

1742 Nincs papja (?). A kántor Székely Péter. Szárhegyi. Vállalkozó tanítója révén oktat. (1742-es vizitáció.)

1743 Nincs papja. Székely Péter az iskolamester. Tanítója révén részesülnek a kicsik oktatásban. (1743-as vizitáció.)

1750-1754 Csibi Gergely a kántor.

1760-1762 Az anyakönyvben gyakran szerepel Csibi Gergely, funkciója megjelölése nélkül. (425/15,18, 23.)

1773 Mátéffi Mihály (kántor?) (125/96.)

1775 Mártonffi Ferenc plébános. (32). Mátéffi Mihály kántor (38). Barabás István a tanító. (l775-ös vizitáció.)

1776 Mártonffi Ferenc plébános. (35?). Mátéffi Mihály, iskolames ter, kántor. Szolgálatban serény. Ő taníthatott. A tanítót külön nem említik. (1776-os vizitáció.)

1778 Mártonfi Ferenc. Plébános. (38). A kántor Máté (!) Mihály.Csata István a tanító. (1778-as vizitáció.)

1781 Guzorán Ferenc tanító. Csíkszettamási.

1782 Mátéfi Mihály. Iskolamester, kántor. (125/48/78/80.)

1786 Mátéfi Mihály. Iskolamester, kántor. (125/48/78/80.)

1786 Csedő Pál a pap. Beszél iskolamesterről, tanítóról, de a nevüket nem adja.

1787 Lázár József helyi harangozó (tanító). 1794 körül Mátéffi Mihály a csomafalvi kántor. (GyÉLt. Szentszéki iratok.)

1794 Albert József iskolamester.

1796-1799 Kedves László itteni kántor. (125/67; 126/2, 69.)

Források:
ENDES MIKLÓS: Csík-, Gyergyó-, Kászonszékek [...] Budapest, 1938. CsLt. 47/125. Csomafalva anyakönyve. GyÉLt. Vizitációs iratok.

 

5. Gyergyóújfalvi tanítók, kántorok

1638 (?) „Stephanus Literatus oklevéllel bizonyított iskolamester" (?)

(GARDA DEZSŐ: A falutörvénytől a közbirtokosságig. Csíkszereda, 1998. 35.) Mindenképpen kérdéses?!

1643 Miklós Deák Scholamester (SzOkl. VI. Ú.S. 253.)

1656 Újfalvi kántor, Miklós Deák. (CsLt. F. 47/616/260.) Ettől az évtől felsorolják a gyergyóújfalvi kántorokat! (A gyergyóújfalvi anyakönyvek.)

1663 Tamás Deák, kántor.

1669 „Új Falvi Schola Mestert, Tamás Deákot proclamaltata a Szent Szék, Juralljon T. D., hogy eleven hírét az felesége előbbeni urának nem hallotta." (CsSzM. Ltsz. 6256/1/1669. XI. 7.)

1672 „Gjergjo Székben, Új Faluban, az Új Faluj Schola haznal."(27/19/II./17.)„Rákosi Tamás Deák, mostan Új Falui Schola mester."(27/19/1672. II. 17.)

1672 (?) Kercsó János. Szentmiklósi. Scholamester?

1684 Elekes István deák a Szent Szék nótáriusa volt 24 éven át. Újfalvi. (CsLt. 47/618/260.)

1696 Szárhegyi Gáspár István 1701-ben ment át innen Alfaluba kántornak. (47/618/260.)

1701 Péterfi Mihály Deák, kántor. (Ebből számazna a Mihálydeák nemzetség!) (47/618/260.)

1709 Borbély Tamás kántor. (618/260.)

1716 „Joannes Barta. Rector Újfalviensis." (29/3/113, 118.)

1717 „Barta János, kántor."

1717 A pap Lászlóffi András (54). Kántor, iskolamester Barta János. Tanító, harangozó Kis György. 6 tanítványa van. (1717-es vizitáció.)

1719 István Deák harangozó, tanító. (47/617/9.)

1719. követően a plébános bejegyezte: „Ebben az esztendőben a május 7-ét Tilalom után, hogy ne temessük ceremóniával, hogy confluxus ne legyen etc, holtak meg kiket is a cintermen kívül [...] A harangozás is tiltva volt, hanem a populénak a zúgolódása miatt megengedtetett, hogy szaggassanak... kettővel is rövidet harangozzanak! A halottak száma 280 volt." (CsLt. 47/617/74.)

1721 Dede István a pap (34). Kántor, orgonista Borbély Tamás (56). Kiss György a harangozó, tanító. 25 tanítványa van. Lélekszám 568. A pestis elvitt 264 személyt. Előbb 280-at írtak. (1721-es vizitáció.)

1721-l723 Imre Péter Deák (?). Volt-e ilyen funkciója? Biztosra nem tudni! 1728-1729 „Pülöp Péter Diák. Szárhegyi, actuális cántor" Megy(és) De(ák).

1730 Elhunyt Borbély Tamás Deák, korábbi kántor.

1731 Simon András a pap (27). Kántor Filöp Péter. Van (lehet)tanítója.( 1731-es vizitáció)

1735 Plébános Szőcs András (27). Szentmihályi. Kántor, iskolamester Csibi Gergely (30). Rákosi. A kántor háza, az iskola zsúppal fedett. Tanítója (instructor) gondosan oktatja a gyermekeket. (1735-ös vizitáció.)

1742 (?) Szőcs András a plébános (35). Csibi Gergely az iskolamester. Tanítója kell, hogy legyen! (1742-es vizitáció.)

1744 Egyed József a kántor.

1745 Gergely István a tanító.

1746 Egyed József a kántor. (1746-os vizitáció.)

1747 A pap Sikó József (33). Kántor, iskolamester Egyed József, aki a tanítója révén oktat. (1747-es vizitáció.)

1749 Eltemették Mihály Deák Mártont, aki mintegy 28 évig állt kántorként az Eklézsia szolgálatában (?).

1750 Egyed József kántor. Ambrus József harangozó-tanító.

1752 Bíró János harangozó-tanító.

1770 Sajgó Miklós tanító.

1770-1772 Fogarasi Mihály tanítómester

1775 Pap: Darvas János. Szentsimoni. Iskolamester, kántor Egyed József. Darvas Péter a tanító. (1775-ös vizitáció.)

1775 Eltemették Egyed Józsefet, a kántort. 64 éves volt.

1776 Madéfalvi Ferencz Péter a kántor, („[...] kántorok seniora.")

1778 Darvas János a pap (39). Ferencz Péter a kántor. Darvas Péter tanító. (1778-as vizitáció.)

1780-1785 Orosz Mátyás tanító.

1776-1802 Ferencz Péter a kántor.

1786 Darvas János a pap (45). Szentsimoni. A kántorról és harangozóról név nélkül szól a szöveg. (1786-os vizitáció.)

1786-1787 Bálint István harangozó, tanító.

1788-1798 Lázár János a tanító.

1794 körül a kántor Ferencz Péter. A gyergyóújfalvi anyakönyvben az 1802. évnél: Csik Szt. Damokosi Barabás József. Barabás József ez is kántorok seniora volt. (Más írással), ez volt egy örökös gazember, egy infámis és reális valóságos huntzut, seditiosus, a Népet a Pap ellen lázzasztó, egy mesterséges malitiosus tolvaj, egy incorrigibilis rosszember, inveteratus malorum senex. Az egész Districtuális Clerusban való egyenetlenségeknek az ő nevelt fiával, Kedvessel való egyetlen és fő oka. (Más írással) de illo homine peregesti malus tu scriptor. Condamnus (laudam?) ultimus scriptor. (47/618) (Infámis-becstelen, huncut-gazember; seditiosus-lázongó; malitiozus-rosszindulatú; inveteratus-megrögzött; male-rossz, gonosz; incor-rigibilis-javíthatatlan.) Barabás József 1802-1838 (?) között volt kántor.

Források:
CsLt. F. 47/617, 618. a gyergyóújfalvi anyakönyvek. GyÉlt. Vizitációs iratok.

 

6. Gyergyókilyénfalva

1732 Újfalu filiája volt. 1732-ben önállósult mint egyházközség.(Az 1732-es vizitáció; Endes Miklós: Csík-, Gyergyó-, Kászon-székek [...] 352.)

1735 A tekerőpataki pap szolgál itt is. (1735-ös vizitáció.)

1747 Összlélekszám 248. Bereck Ferenc a kántor. Példamutató iskolamester, orgonista. Tanítója oktatja a gyermekeket.(1747-es vizitáció.)

1775 Beke András a pap (46). Portik Ferenc a kántor. A neve említése nélkül a tanítóról is szó esik. (1775-ösn vizitáció.)

1776 Beke András (47) a plébános. Miklósvári. Kántor Portik Ferenc (30). Lélekszám 483. Amikor a gyermekek megjelennek az iskolában, akkor őket latinul és magyarul, szorgalmasan tanítják. (1776-os vizitáció.)

1778 Beke András a pap (50). Kántor Portik Ferenc. Kovács János a tanító. (1778-as vizitáció.)

1786 Péterfi Nep. János a pap. A kántor és a harangozó név nélkül jelenik meg. (1786-os vizitáció.) 1794 körül Kedves László a kántor. (GyÉLt. Szentszéki iratok, 1-es doboz)

Források
ENDES MIKLÓS: Csík-, Gyergyó- és Kászonszékek (Csík megye) földjének és népének története. 1918-ig. Budapest, 1938. Gyulafehérvári Római Katolikus Érseki Lt. Vizitációk a 18. században.

 

7. Szárhegyi tanítók, iskolamesterek, kántorok

A 17. sz. Joannes l(ite)ratus Zaarhegyiensis, Rector Scholae ejuseleje, dem." (CsSzM. Ltsz. 3764-65. Philippus Beroaldi könyve első évtizede címlapján. Adat: MUCKENHAUPT ERZSÉBETtől.)

1625: János Deák szárhegyi scolamester. (Kolozsvári Állami Levéltár. F. 384/26)

1633 „Mű Incze Máté pap, gyergyai esperest, Ferenczi György pap, János Deák, gyergyai hites notárius és szárhegyi Scholamester." (Veszely. 139.)

1638 „Kozma Mihály rector scholae" (KIRÁLY ISTVÁN: Hargita Kalendárium 1980. 124.)

1635-1641 Benkes Péter szárhegyi pap, mint felperes Both András gyergyai vicekirálybíró és Lázár István ellen. Ilyen kifejezést használnak: „Megies Deákod vagy Deak(kal)". Ez pedig az iskolamesterre, kántorra utal. Névtelenül. (CsLt. Gyergyó-szék iratai. F. 26/6/1635-1637, 1641.)

1672 „János Deák, mostan Gjorgio Széki,Szárhegyi Mester. 38 éves." Korábban is ő volt az iskolamester, amikor Csíki Andrást eltemették. (CsLt. 26/6/1672/152.

1687. IV. 25. Benedekffi István több évtizeden át Szárhegy iskolamestere, kántora, aki bejegyezte Kájoni János elhunytát. (P. GYÖRGY JÓZSEF: A ferencrendiek éltete és működése Erdélyben. Cluj-Kolozsvár, 193/525.9.)

1690 „Gyrgai, Szárhegyi Bayna Gabor Deak." (?) (Ábel Jenő: MSS 335/9. MTA Könyvtára. Muckenhaupt Erzsébettől.)

1691-1698 András Deák (Andreas Literati), szárhegyi iskolamester, harangozó (Rector Scholae, campanator.)

1701 György Deák harangozó (tanító).

1702 Benedek István szárhegyi kántor.

1703-1704 Kászoni János, János Deák a harangozó.

1707-1709 Ferenczi Péter most harangozó (tanító).

1709 Jánosi Gergely harangozó (tanító).

1710-1711 Török Mihály harangozó (tanító).

1711 „Szárhegyi Megyés Mester széna kertére menő [...]"

1717 A ferencesek szolgálnak a templomban. Kántor Benedek István (60). 44 éve kántor. Harangozó-tanító Gáspár Ferenc.26 iskolása van. (1717-es vizitáció.)

1717 Hankó (?) Ferenc harangozó (Campanator).

1718 Szabó István tanító (Instructor). 1719 Márton Diák T(a)nitó.

1719 „St. Benedekffi Mag(i)ster." (Benedekffi István iskolamester,kántor).

1719 Eltemették Benedekffi István kántort. (Rosszul olvasható a korát jelölő szám.)

1721 Benedekffi István orgonista.

1721 Andrási István plébános (45). Kantor Csergő Péter. Orgonista,harangozó és tanító Benedekffí István (36). 25 tanulója van.Lélekszám 730. A pestis 364-et vitt el. (1721-es vizitáció.)

1731 Barsa (Barta lehet) Ferenc a plébános (38). Szárhegyi. 10 éve Szárhegyen szolgál. Kovács Kelemen a kántor, iskolamester. Hatolykai. Az iskolába 30 tanuló jár Szent György napjáig. Itt is, akárcsak az egész Gyergyóban, a szülők nyakasak, gondatlanok, figyelmetlenek. Nem küldik tanulni a fiaikat. (KOVÁCS A - KOVÁCS ZS. i. m. 118.)

1735 Barta Ferenc a pap (42). Szárhegyi. Fülöp Péter a mester és orgonista. Ő is szárhegyi. A háza deszkával (zsindellyel, dránicával?) fedett. Megfelelő épület. Tanítómestere oktatja a kicsiket. (1735-ös vizitáció.)

1737 Az iskolamester temetett.

1740 Sylveszter Márton iskolamester (CsLt. 47/125/8. Csomafalvi anyakönyv.)

1742 A pap Czikó József (32). Mindszenti. A kántor Fülöp Péter.A tanító (itt is névtelenül) a kicsiket oktatja. (1742-es vizitáció.)

1742 „Az iskolamesternek adott pénzből", írták az anykönyvben.

1743 A mindszenti Czikó József a pap (32). Fülöp Péter a kántor és iskolamester (Tanítóról nem szólnak, pedig bizonyára van!) Lélekszám összesen 887. (1743-as vizitáció.)

1747 Dietrich Xavér Ferenc (37). Brassói. Iskolamester Balog

Mihály. Az előírt órákban elég szorgalmasan oktat. (Hogy lett volna külön iskolamester, tanító, az nem tűnik ki.) (1747-es vizitáció.)

1747 „Balog Mihály „a gyermekek tanítója." (Instructor puerorum).

1753 Ambrus József a tanító. (P) Fülöp Péter az eklézsia iskolamestere. (1753-as vizitáció.)

1754- Bíró, másként Fülöp János az új tanító Szárhegyen.

1756-1760

1758-1759 Borbély János tanító (Instructor).

1762 Antal Mihály tanító (Instructor).

1762 Pesti Mihály tanító (Instructor).

1766-1768 Portik Ferenc tanító.

1767-1795 Pálffi Antal kántor.

1769 Török Antal a fiatal kántor.

1770-l772 Sajgó Miklós tanító, fiatal kántor.

1775 Györffi András a pap. Pálfi Antal a kántor.

1776 (?) Györffi András a pap. Pálffi Antal iskolamester.

1777-1779 Zsók Ferenc harangozó (tanító).

1779 Keresztes Ferenc a pap. Pálffi Antal kántor. Zsók Ferenc a tanító. (1779-es vizitáció.)

1780-1783 Darvas Péter tanító. (Házasember.)

1782 Elhunyt Sajgó Miklós, aki itt sok évig harangozó volt. 56 évet élt.

1786 Keresztes Ferenc a plébános. Iskola, kántor, harangozó létezik. A lakosság 1719 római katolikus, plusz 67 román ember. (1786-os vizitáció.) 1788-1794 Orosz Mátyás, másként Kercsó, szárhegyi harangozó, tanító,a Lázárok jobbágya. Ditrói. (26/9/1792/152.)

1789 A szárhegyi parókiális trinitális iskola mellett működött a ferences kolostor triviális iskolája is. (27/XLVI/37/1789.)

1794- is Pálffí Antal a kántor (75 éves).

1800 Sajgó Ferenc a kántor.

Források
Ahol nem jelöltem meg a forrást, ott a gyergyószárhegyi anyakönyvek a forrásaim.

 

8. Ditrói tanítók, iskolamesterek, kántorok

Veszely Károly 1860-ban közölte Báthori András kardinális emlékiratát 1591-ből. Akkor, 1591-ben Gyergyóban négy plébánia, templom létezett. Az alfalvi, a gyergyószentmiklósi, a szárhegyi és az újfalvi. Az alfalvit, a szárhegyit és az újfalvit Lázár András.szárhegyi önkényúr feldúlta. Az oltárokat összetörette, elégettette. A katolikus papok helyébe az egyházközségek élére protestáns predikátorokat helyezett. Később azonban ő is visszatért előbbi hitére.

Ditró ebben az időben csupán filiája volt Szárhegynek. Nem képezett önálló egyházközséget. Önállósulására valamikor a XVII. század közepe után kerülhetett sor. Ditró az elemi oktatás múltját illetően különösen hátrányos helyzetben van. A többi gyergyói községgel ellentétben mintegy másfél századra hiányoznak az anyakönyvei, amelyek őrizték a község lakosainak, a papoknak, a kántoroknak, a tanítóknak a nevét. Esetleg utaltak, sommásan a tevékenységükre. Emiatt az adataink nagyon is hézagosak. Sok, túl sok a fehér folt. (Veszely K. 307) 1670-1690 között vált önálló egyházközséggé! Az 1629., 1638., 1668., 1670. évi vizitáció idején Ditró Szárhegynek a filiája. (Lásd TÓTH ISTVÁN GYÖRGY forrásgyűjteményeit: Relationes missionoriorum in Hungaria et Transilvana. Roma -Budapest, 1994. 239-240.; Litterae missionariorum de Hungaria et Transilvania. Roma - Budapest. 2003. 924-925. 1670-ben 4 gyergyói egyházközség. van. 380.)

1690 „A ditraiak fogadott papjokat (László Jánost) készebbek,hogysem Ferencz Dejákot elbocsájtani. Lakatos Ferenc Deáknak az a bűne, hogy részegeskedett, éjszakánként muzsikált „a hosszú bőtben." Ditróban akkor az egyházközségben működött egy másik mester is! (Veszély Károly Erdélyi egyháztörténelmi adatok. Kolozsvár, 1860. 279-281.)

1717 A pap Nagy Pál (40). Lakatos György a kántor (44). A tanító Ferencz Péter (37). 18 tanítványa van. Ebben az időben Ditró és Remete között villongás támadt. Oka: ki milyen mértékben járuljon hozzá a plébánia házainak, egyéb járulékainak az építéséhez és azok fenntartásához. Ez a döntés született: „A deák házát egészen minden szükséges épületével a remeteiek építsék." (GyÉLt. Az 1717-es vizitáció iratai.)

1721 Nagy Pál a plébános (44). Kántor, orgonista Jánosi Mihály (51). Tanító és harangozó Nagy Ferenc. 15 tanítványa látogatja az iskolát. Ditróban 605, Remetén 392 lélek maradt. A két helyen, 1719-ben, pestisben 668-an hunytak el. (1717-es vizitáció)

1731 Istvánffi András (39). Madéfalvi. Kántor Albert Mihály. Berecki. Az iskola (valószínű tanítójuk is van!), úgy működik, mint Szárhegyen. Itt is az emberek nyakasak, nem akarják iskolába adni a fiaikat. (Kovács A. - Kovács Zs. i. m. 129.)

1733 „Albert Mihály Ditrai Megyés Cantor." (EMSZT VI. 96.)

1734 „Ditrai Mester Ur(am) [...] bizony meg fogja bánni még mostani nyakasságát" (. (EMSZT. II. 428)

1735 Istvánffi Benedek a plébános (25). Somlyói. A kántor Székely Péter iskolamester, orgonista. Gyergyószentmiklósi. A deák háza deszkával (zsindellyel, dránicával) fedett épület. Hasonlóan az iskola is. Megfelelőek. A tanítómester gonddal oktatja a kicsiket. (1735-ös vizitáció)

1738 Portik Sámuel, ditrói kántor. (CsLt. 47/536/28. Remetei anyakönyv.)

1742 (?) A pap Dietrich Xavér Ferenc (35). Brassói. Ferenczi Ferenc a kántor, iskolamester, aki tanítója révén, meghatározott napokon és órákban szorgalmasan tanítja a gyermekeket. (1742-es vizitáció.)

1743 Dietrich Xav. Ferenc (35?). Az iskolamester, kántor Ferenczi Ferenc (35). Gyergyószentmiklósi. Hozzáértéssel és szorga lommal tanítja a gyermekeket a meghatározott napokon és órákban, amikor vannak tanítványai. Lélekszám 934. (l743-as vizitáció)

1747 A pap Gáll (vagy inkább Páll) János (36). Iskolamester Bíró István volt. A helye betöltetlen. Lélekszám 988.

1753-1778 Laczkó János ditrói tanító. (CsLt. 47/836/51-63, 87, 156. Remetei anyakönyv.)

1763 Portik Sámuel, „ditrai funguens kántor." (SZÁDECZKY LAJOS: A székely határőrség szervezése 1762-1764-ben. Budapest, 1908.

1775 A pap Sylveszter András (53). Iskolamester, kántor Portik Sámuel. Tanító Laczkó János. (1775-ös vizitáció.)

1776 Sylveszter András plébános (56?). Kászonújfalvi. Portik Sámuel iskolamester, kántor (65). 40 év régisége van. Tanítója révén oktat. (1776-os vizitáció.)

1778 Pap: Sylveszter A. Portik Sámuel iskolamester. Laczkó János a tanító. (1778-as vizitáció.)

1794 körül (előtte és utána) Kántor Portik Ferenc. (Gyfv.ÉLt.Szentszéki iratok, 1760-tól, l-es doboz.)

Források
VESZELY KÁROLY: Erdélyi egyházmegyei adatok. Kolozsvár, 1860. 279-281, 306-307.
SZÁDECZKY LAJOS: A székely határőrség szervezése 1762-1764-ben. Budapest, 1908.
Csíkszeredai Lt. F. 47/536/28, 51, 63, 87, 156. Remetei anyakönyv.
Gyulafehérvári Érseki Lt. (GyÉLt.) 1717, 1721, 1731, 1735, 1742 (?), 1743,1747, 1775, 1776, 1778. évi egyházlátogatás iratai.
Uo. Szentszéki iratok.

 

9. Gyergyóremetei tanítók, iskolamesterek, kántorok

1726-ban Önálló egyházközséggé vált. (Endes 353.)

1729 „Székely Péter jelenleg remetei kántor." (CsLt. Remetei anyakönyv.)

1731 „Székely Péter kántor, orgonista elégséges tudással és tapasztalattal rendelkezik." Gyergyószentmiklósi lófő. (106 kalongya rozsot, 2 kalongya (?) zabot kap. 15 vékaférő szántót, 6 szekér szénát termő kaszálót használ.) „Az ifjúság Szent György napig szép számban látogatja az iskolát." (KOVÁCS ANDRÁS - KOVÁCS ZS. i. m. 121.)

1734 Székely Péter iskolamester, Mátyus Péter tanító.

1735 Bajna Ábrahám tanító (?), Mátyus Péter tanító.

1736 Székely Péter kántor. Istvánffi Miklós remetei kántor. (RA.CsLt.) 1737-1741 Székely Péter kántor. Istvánffi Miklós remetei kántor. (RA.CsLt.) 1742-1743 Gáll János plébános. Gáll Mátyás a kántor, aki szorgalmasan tanítja a kicsiket. Községi lélekszám 563. (GyÉLt.1742-1743.)

1743 Benedekffi István „aktuális kántor", Gáll Mátyás „aktuális iskolamester."

1745-1748 „Borbély István a harangozónk (tanítónk)." (RA. CsLt.)

1747 Albert István a plébános. Kántor Benedekffi István. Iskolamester (tanító) Borbély Bertalan (inkább István?). Lélekszám (GyÉLt. 1747.)

1749-1750 Laczkó János harangozó, iskolamester. (RA. CsLt.) 1749-1750 Benedekffi István kántor. (RA. CsLt.) 1751-1754 János Deák harangozó (tanító). Balázs János Mester (Magister)

1751-1754 Sajgó Miklós tanító. Sajgó Miklós „a kisiskola tanítója."

1753- Laczkó János az egyházközség tanítója.

1756-1758

1758 Sajgó Miklós remetei tanító. (RA. CsLt.)

1760-1761 Cziriák Péter iskolamester. 1763-1765 Borbély István tanító, iskolai tanító. (Szádeczky Lajos398.;RA. CsLt.)

1768 Kántor Benedekffi István.

1768 „Eltemetik Borbély István gyergyóremetei tanítót." 32 évig szolgált hűségesen Gyergyószékben. Élt 53 évet. 1769-1771 Portik Ferenc helyi, gyergyóremetei tanító. 1772-1775 Zsók Ferenc helyi tanító, harangozó.

1775 Hauser Dániel plébános. Németországi. Segítője (Coadjutor) Szabó József. Kántor Benedekffi István. Tanító Zsók Ferenc.

1776 Hauser Dániel a pap. Németországi. Paptársa Szabó József. Iskolamester (kántor) Benedek István (63). Tanítói révén a gyermekeket írni-olvasni és egyebekre oktatja. (1776-os vizitáció.)

1776 Laczkó János tanító.

1777 Fogarasi Mihály harangozó (tanító).

1780-1782 Zsók Ferenc harangozó (tanító).

1783 „Eltemetik Benedek Istvánt, remetei kántort. 72 éves volt."

1786 Szabó József a plébános. Benedekfi István 72 éves, beteges kántor. Lakatos András a kijelölt kántor. Zsók Ferenc a tanítómester, 50 (56?) éves. A triviális iskola a szél, eső és hó miatt romomban van. Elhunyt Zsók Ferenc harangozó (tanító?). Az egyház hűséges szolgája. Élt 56 évet.

1789 Sajgó János harangozó (tanító).

1786-1787 Thoma, Thomas György Deák harangozó.

1790 Thomas György Deák harangozó.

1795 Thomas György Deák tanító.

1791-1800 Lakatos András kántor.

1798 Gyergyóremetei harangozó (tanító) Orosz Mátyás Lib(ertinus). (26/205/1798.) 1799-1801 Albert István tanító. (RA. CsLt.)1

Források:
Csíkszeredai Lt. 47. Remetei anyakönyvek. (CsLt.) Gyulafehérvári Érseki Lt. A vizitációk iratai.
SZÁDECZKY LAJOS: A székely határőrség szervezése 1762-1764-ben. Budapest, 1908. KOVÁCS A. - KOVÁCS ZS. i. m.

 

Összegező statisztika a Csík-, Gyergyó- és Kászonszék kántortanítóinak a számáról (1571-1800)

Század Kászonszék Alcsíkszék Felcsíkszék Gyergyószék Összesen
16. sz. - 3 3 - 6
17. sz 17 130 51 33 231
18. sz. 41 224 188 160 613
Összesen 58 357 242 193 850

 

A letűnt időből, elsősorban a 16-17. századból származó adatok igen foghíjasak. A jelzett időből ugyan előkerülhetnek még elszórtan megbúvó adatok, de tanítónevek tömeges feltűnésére kevés remény marad. Ami a 18. századot illeti, néhány egyházközséget kivéve, úgy hiszem, a valós adatokkal jól megközelítettük az akkori realítást. A 18. századra különösen, de többé-kevésbé korábbi időkre is áll az a megállapítás, hogy egy kántortanító, tanító több egyházas községben is szolgált. Tehát az 1700-as esztendőkre összegyűjtött 613-as szám nem jelent ugyanannyi személyt, mert gyakran ugyanazok az emberek más években máshol is betöltötték a tanítói, kántortanítói funkciót.

A 17-18. század során Csíkszékben összesen 114 férfiről tudtuk biztonsággal leszögezni, hogy legalább két helyen tanított, vagy ahol volt azt is tette.

55 személy két helyen (8-an közülük a 17., míg 47-en a 18. században), 31 férfi pedig három helyen fordult meg (4-en a 17., míg 27-en a 18. században). 16 ember négy helyen működött (5 közülük a 17., míg 11 a 18. században), 5 helyen is tevékenykedett 1 emberünk a 17., 4 pedig a 18. században.

Ez a statisztika, sajnos, magán viseli a forrásaink jellemző vonásait: az adatok hiányosak, pontatlanok, vagy rövidebb-hosszabb időszakot illetően teljességgel hiányozanak, mert elvesztek, megsemmisültek.

Úgy hisszük: joggal állíthatjuk azt, miszerint az egyházközségek, munkahelyek, váltogatása, egyéb okok mellett, azt is jelntette, hogy egyre többen hivatásként, mesterségként gyakorolták a tanítói foglalkozást. Kialakult tehát egy vékony, átlagban nem magas műveltésű réteg, amely felelősséget érzettés mutatott a művelődés terén a közösség iránt.

Minket érdeklő, újonnan előkerült híradást iktatunk ide. A csíkjenőfalvi falujegyzőkönyvben 1790-ben bejegyzett parancsolat arról értesíti a katonarenden lévőket, hogy „a normális iskolákban minden ifijak az iskolában küldessenek". Csíkszékben akkor csupán Gyergyószentmiklóson működött német nyelvű, katonai normális iskola.

Ugyanakkor a Regement parancsnoksága arra figyelmezteti a közönséget, miszerint „az ifijak, kik iskolában szándékoznak menni a Deák Iskolában (Csíksomlyón), míglen magyarul írni és olvasni a parochia(i) filiális iskolában meg nem tanultak, be nem vétetődnek". (Jenőfalvi fjkv. 1790. okt. 18, 31/85.)

Mellékletek

1. A gyergyószéki iskolamesterek, kántorok folyamodványa

Méltóságos Vikárius Generális Úr! nékünk jó Kegyelmes urunk s Patrónusunk

Noha sok foglalatossági vadnak az Mlgos Úrnak, mindazonáltal mű is nemes gyergyai disztriktusban lévő mesteri hivatalunkban öregségre és felséges Asszonyunk (de Patrimonijs) ránk tett terhes adófizetés alat(t) nyögők, instálunk az Méltóságos Úrnak ily okon: Hogy ennek előtte két esztendőkkel a mű tanítómestereink, vulgo harangozók, por(r)igáltak volt instanciát az Mlgos Úrhoz, Szeredai Antal uramhoz, pro tunc sede vacante, Vikárius Úrhoz, mely instanciájok absque Scitu et admonitione nostri, elmenvén contra Leges Patrias. Válaszolt volt azon akkori Mlgos Úr, hogy adnák becsületes gyergyai mester uramék is magok opinióját, vagyis ratiajakat, de non data tertialitate ab Instructoribus praetensa, et quis Usus hactenus ab immemorabili tempore hic in Gyergyo (non) fuerit. Mű igenis engedvén az Mlgos Úr kegyes parancsolatjának magunk opiniónkat alázatos instanciánk által, általadtuk az tisztelendő gyergyai szt. széknek, de a tisztdő szt. szék instanciánkra semmit nem válaszolt, okát adván, hogy excedálja az Archi Diaconak (!) fórumát s nem is szól hozzá. Azért mint (mind) a gyergyai tanítók ellenünk béadott instanciájokat, mint (mind) a mű instanciánkat elküldvén ezen expressus által, és rációinkat; nagy alázatossággal könyörgünk az Mltgos Úrnak, méltoztassék mind az harangozók instanciáját kegyes magával születetet(t) irgalmasságához bocsátani (kik közül már sokan a ptendens felek eléb(b) is állottak, nem ítélvén magokat aptusoknak lenni), akik meg maradtanak is harangozai hivatalban, tagadják az instanciában feltétetett konszenzusokat. Azért, minthogy sem Alcsíkon, Kászonban, Háromszéken, Udvarhelyszéken, Marosszéken ezen praetensa tercialitás soha nem volt se Gyergyóban, excepto Felcsík propter certas rationes. Könyörgünk alázatosan a Mlgos Úrnak, méltóztassék bennünket kegyes atyai szárnyai alá venni és mindenekben protegálni s defendálni.

Mely kegyes Úri Mltóságos Gráciájáért Isten az Mltgos Urat ez világon főbb-főbb méltóságokkal megáldja s szerencséltesse, kévanjuk.

Az Mlgos Úrnak holtig szegény szolgái a gyergyai mesterek és kántorok.

[Hátoldalán:] „Ao 1762 die l-ma (Maji) [...]"

Forrás: GyÉLt. Püspöki iratok. 1762/107-125.

 


2. A gyergyószéki tanítók, harangozók, sekrestyések folyamodványa

Mltóságs Prépost és Generális Vikárius Úr! Venerábilis Konzisztórium, nekünk Kegyes Uraink s Patrónusink

Mindennapi szükségünktől indit(t)atván ennek előtte alázatos instanci-ánk(k)al folyamodtunk valami (?) Anno 1762 az Mltgs Prépost Generális Vikárius Úrhoz, azon reménkedvén, hogy valamint más esperestségekben, úgy itt is, fizetésünk meg jobbít(t)atnék, és a konstitúcióknak rendelése szerint kántor uraméktól illendő kenyerünk és tűzifánk kiadat(t)atnék. Kivánatos jó válaszunk is jött vala arról, hogy a tisztelendő szentszék maga opinióját eziránt és kántor uramék magok okait, miért nem akarják a harmadrészt, úgymint másutt a bérből kiadni, irásban feladják, de mindeddig ezen rezolúciója az Mltgs Vikárius Generális Úr(n)ak hal(l)gatásban maradván, most újólag a tisztelendő gy(ergy)ói szentszéknek instantciánk által alázatosan instalván azon, hogy opinióját adván a tisztelendő szentszék a tercialitás iránt, méltoztassék el is küldeni, melyet elküldvén a tisztelendő sz.szék, Mltgs Prépost Generális Vikárius Úr méltóztatot(t) instanciánkra válaszolni, hogy kántor uraimék rációjokat (miért a tercialitást ki nem akarják adni), beadják, mely parancsolatjára az Mltgs Prépost Generális Vikárius Úrnak kántor uramék rációjokat a tisztelendő gyergyai szentszéknek beadták, melyet el is küldöt(t) a tisztelendő szentszék az Meltgs Prépost Generális Vikárius Úrn(a)k és Venerábilis Konzisztóriumnak. Mű is azért újólag kőnyőrgő s könyvező irásunk(k)al és fiúi teljes bizodalommal kéntelenit(t)etünk sérelmünköt az Mltgs Prépost Vikárius Generális Úr, Venerábilis Konzisztórium előtt alázatosan megújítani, mert akinek sem tűzifája, sem illendő kenyere nincsen és a szolgálat miatt azoknak szerzésére sem érkezik, nehéz hal(l)gatni. Mi, Mltgs Prépost és Generális Vikárius Úr, Venerábilis Konzisztórium! Oránként éjjel és nappal valamire kivántatik az egyházi dolgokban tisztelendő páter plébánus Uraink parancsolatjára készen állunk: szentszékre, processziókra, búcsúkra, inkvizíciókra, betegekhez el és vis(s)za késérjük; kereszteléseken, temetéseken, mindennapi szentmiséken, vagy az oltár mellet(t) szolgálunk, vagy fen(n) az orgona mellet(t) énekelünk. Szokot(t) harangozásokra templomnak s oltároknak minden paramentúmira s tisztán tartására nekünk vagyon gondunk; nyárban nem csak napokot, de egész étcakákot és gyakor égiháborúk ellen harangozások-ban álmatlan eltöltünk. Őszre kelve s téli időben a kisded gyermekek tanításában mindennap az iskolában foglalatoskodunk. Kántor uramék pedig az anyaszentegyháznak mentségiben, magok szabadságában igen csendesen nyugosznak, a jövedelmet egészen magoknak elveszik fából, énekes misékből, magyar éneklésekből, őszi és tavaszi kepékből, éppen ezekből, hogy egy néhány kalongyát nékünk szakasztnak. Melyekért csak arra ismerik őkegyelmek magokat köteleseknek (ritkán, hogy annál tovább menne), hogy innepeken, vasárnapokon orgonáljanak, velünk együtt énekeljenek, s a néppel énekeltessenek. Mivesnapokon hetedszaka némeljek csak akkor jőnek a templomba, mikor tetszik, vagy hal(l)ják, hogy az nagy harangok énekes misére harangoznak, vagy egyéb világi, külső foglalatosságok nem tartóztatjá(k), gyönyörűséges szép nevezettel iskolák rektorának írják, hivatják őkegyelmek magokat, de sokan azt sem tudják őkegyelmek közül, hány gyermek jár az iskolában, vagy azok közül ki mit tanul, bár mesterek volnának, s minket is valamire tanítanának. Minthogy azért mi szegények a hevet, hideget s a terhet viseljük, kántor uramék pedig gond és fáradság nélkül való nyugodalomban a hasznot veszik, alázatosan könyörgünk az Mltóságos Prépost Generális Vikárius Úrnak, az Venerábilis Konzisztóriumnak, bölcs ítiletire, ügyünköt támasztván, méltóztassék atyai kívánt válaszával minket megvígasztalni, hogy valamint a két csíki, kászoni és háromszéki esperestségekben ennek előtte megítiltetet(t), s ki is adatot(t), úgy itt is őszi, tavaszi bérből, fából és temetésekből, minden jövedelmeknek harmadik részecskéje kántor uraméktól kiadat(t)assék. Mely kegyes gráciájat az Mltgs Prépost V. Genarális Úrnak s az Venerábilis Konzisztóriumnak mü is életünk fogytáig imádságinkkal meghálálni kötelesek leszünk, kik vagyunk és maradunk a Méltóságos Prépost és Vikárius Generális Úrn(a)k a Venerábilis Konzisztóriumnak alázatos, engedelmes, szegény szolgái.

Gyó-széki tanítók, segrestyések és harangozók közönségesen.

Forrás: GyÉLt. Szentszéki iratok, l-es doboz. 1760-as évek. Az okirat talán 1764-ből datálódik (?).

 

3. A gyergyószéki kántorok, iskolamesterek folyamodványa az erdélyi főkormányszékhez

Méltóságos és Felséges Királyi Gubernium,

Nékünk Kegyelmes Uraink, Atyáink és Gyámolink

Minden kétségünk felett teljességgel megvalljuk legnagyobb mértékkel bölcsebben tudva vagyon a Felséges K. Gubernium előtt magyar predecesszorainknak utóbbszori kesztények(k)é létek után miképpen ezen Erdélyi Nagyfejedelemségben lévő eleink, midőn már a kereszténységben megállapodván (kiévén innen a fővárosokot és kapituláris helyeket) minden rurális falukban, parókiákban magoknak eleink egy-egy megyében egy-egy papot lelkipásztornak, kik az Isten igéjét hirdessék, áldozatot tegyenek és szentségeket szolgáltassanak, ki-ki maga nyájának, és ezek mellé azon szt. szolgálat mellett kivántató szubálternus minisztereket minden megyékben, minden papok mellé egyet-egyet, kik is azon papi szolgálatban, ki ki maga papja mellett az azon dolgot illető szolgálatokban az anyaszentegyház rítusa szerint segéltséggel, szolgálattal légyen, hogy ki-ki maga megyéjében a kisded ártatlan gyermekeket írásra, betű ismerésre, olvasásra és az igaz hitnek fundamentumira tanittani meg akkor előb(b)e (?) kötelesek. Ki(k) lettek, vállották (vállalták?) is minden kétség nélkül, akkor mind a papi, úgy megyés mesteri hivatalokra emberek, mivel mind mostanig kézről kézre szállott modalitások némely dolgokban megvannak. Ezen szolgálatjoknak, azért mind a papi, úgy megyés mesteri hivatalokban lévő személyeknek Isten sugárlásából megtekintvén s jól megfontolván akkori új keresztény eleink ezen fáradságoknak, szolgalatjoknak jutalmazó bérül ezen nemes Erdély Országában lévő nemes vármegyéken kívül ugyan nemes Székely hazánkban, ugy mint a többin kívül is Gyergyó, Felső és Alsó Csík, Kézdi, Sepsi és Orbai nemes székekben a méltóságos, nagyságos és tekts posszesszor és patrónus urak nagyobb benefíciumokkal kedveskedni kívánván ezen papi és oskolamesteri rendeken lévő személyeknek, többeket applacidálván (?) méltoztattak mint (mind) a közönséges státusban lévő keresztény predecesszoraink, minthogy mái napig is azon úri méltóságoknak ugyan úri hereszeink azokban, Semper honor [...] (?) nomenque eorum Laudesque Sonant hodiedum. De itten (mint feljebb) minden falu egy papot és egy megyés mestert tartott, választott és képezett, és nem többet, amint ma is kitetszik a recepta reformáta eklézsiáknak minisztereiből, kik máig ezen kardinális és originális uzust szépen obszerválják ebben a módban a magok eklézsia miniszterei között...(?), a papi és mesteri szolgálatokért a mltgs, nagyságos és tekts patrónus urak oblatumi mellé a köznép is fizetni szokott őszi és tavaszi vetésekből, gabonájokból minden gazda a maga papjának két kalongya ősz-és két kalongya tavaszgabonát, a mesternek, a proportione, f(el)ét, f(el)ét és egyéb minden kepének harmadát. Kiknek 12 kalongya azokban megterem akiknek nem, felit, akiknek éppen sem(m)i nincsen a gyalogszert. Ezek mellé minden megyében, azhol kitölt, excindáltak a papnak és mesternek ezen jövedelmek segéltségére (!) bizonyos szántó- és kaszálóhelyeket, melyeknek mindenekben két részi a papoké, harmada a mestereké volt, amint azt ma is a valóság sok helyen bizonyitta (!). Ezek felett rendeltetett volt az is igazán, hogy minden stoláris proventus papok és mesterek között oszoljék. Két része a papoké, harmada a mesteré légyen mindenekben, mivel minden eklézsiai szolgálatot együtt vihetnek, és visznek. Ezen bölcs, rendes és istenes hazánk akkori rendelése szerént kezdetben talám úgy is mentenek azon dolgok, de ezután apránként egyszer egyben, másszor másban a szegény scholamesterek jövedelmei csonkulni kezdettek és oly épségben ma nincsenek nálunk r. katolikus m(egyés) mestereknél, amint látjuk, hogy megmaradtak a református kollégainknál, mivel otton, ha két kalongya akármi gabona a papé, egy a mesteré, úgy egyéb jövedelmek is két részben a papnak, harmadában a m. mesternek unice (?!) használnak. Nálunk pedig a mű tercialításunkból harangozókat magunk tartunk, az is sokkal sérelmesebben vagyon nékünk, mint a predecesszor m(egyés) mestereinknek voltanak, mivel azok, hogy rákényszeríttettek, hogy magok mellé segéltségeket vegyenek, azelőtt alkalom szerént fogadtak magok kepéjekből magoknak harangozókot és az oskolák tanittására alkalmatos ifiakot, amint ezt az akkori vikáriális és nem az nemes Edély Oszága konstitúciója in puncto 14-to bizonyitta (!), és ezen szubalternus tanittó és harangozó kismestereknek szoros kötelességekben volt az ifiúságot magok m( egyés) mesterek inspekciójok és diszpoziciójok alatt tanittatni, mely mód szerent az ifiúságnak tanittatások hasznoson és gyümölcsösön mentenek a fennebb említett hazáinkban (?) lévén akkor e szerént dependenciája kinek-kinek maga megyés mesteritől. Ezen uzus anno 1747 (?) néhai Castal (Kastal) János vikárius úr konstitúciója mellett elromolván, predecesszor mestereinknek ezzel meg parancsoltatott, hogy az országtól nekik határoztatott kepéjeknek a gabonában harmadát, a gyalogszerben negyedit és bizonyos számú szekér tűzifát, ugyan a stoláris proventusnak is harmadát tanítójoknak kiadjanak, ezt akkor uzusban vévén így obszerváltatott, noha akkor is parancsoltatott, hogy tanítókot a m(egyés) mesterek szerezzenek magoknak, mostmár annyira jutottunk, hogy a tanittóknak fogyatkozásokkor azt sem tudjuk, kit tesznek mellénk és igen gyakor...(?) helyre tétetnek oly tanittónak való ifiak, kik az írásban, olvasásban, silabizálásban s az hivatalnak teljesittésére magok tudatlanságok miatt alkalmatosak nem lesznek, hanem csak a mű igaz tudományunk, szenvedésünk és nagy munkáinkkal keresett és az országtól nekünk szabott kenyerünköt, töllünk szines incselkedésekkel álnokul elviszik. Erre nézve sok helyeken már tanittani sem kezdvén igazán ezen tanittatásra rendeltetet(t) ifiak, már ezért az oskoláknak tanittatása is nekünk m(egyés) mestereknek parancsoltatni kezdett, holott mű aztot ifiúságunkban tanittóskodván megcselekedtük, már igen sokan, s még többen megöregedtünk, kik még kántori kötelességet vihetjük, de szemeink világossága s testünknek is megnehezedése arra vittek sokakot közüllünk, hogy azon tanitás nekünk utolsó veszedelmünkre céloz, ugyanis mű cselédes gazdaemberek lévén és öreg állapotunkban ezt véghezvivén, ők ifiak és külömb-külömb-féle korhelségeke, magok tudományoknak még bővebb elfelejtésre utat nyissunk-e? Lészen így ám nékik idejek a keringésre, tobzódásra és minden egyéb belső hivatalt nem illető, feslett cselekedetekre útjok-módok, mivel vannak olyanok, kik vagy a földesúri, vagy a királlyi szolgálatot azáltal kerülni akarván, azon tanittói hivatalban méltatlanul élődnek, magok szines mesterségekkel elöljáróink előtt alkalmatlan voltokat palástollják, mégis igazán keresett kenyerünket töllünk azáltal elviszik.

Sokakhoz közülök némely helyeken lehetne illetni Az Approb(ata) Const(itutio) l részének hatodik titulussában lévő artikulust, abban a részben, melyben hazát, földesurat és királyt csalókról szól a citált articulus, mivel ennekelőtte (mintegy) 14 vagy 15 esztendőkkel valaki alázatosan, de igazán jelentvén tudatlanságokat a Felséges K(irályi) Gubernium előtt, és ugyanonnan lett parancsolat szerént színesen megpróbáltatván, mégis álnok tudatlanságok elpalástoltatott, miképpen, soha meg nem tudhattuk. Így vallotta kárát tudatlanságoknak az hazánk, illy álnokságokkal vették el töllünk igazán keresett kenyerünket.

Igen kevesen is gondolkodnak arról, hogy az oskolák tanittasára, vagy most, vagy jövendőre magokat alkalmatosokká tegyék, hanem megelégednek azzal, hogy egy-egy kevesset organálni töllünk ingyen megtanulván, és azután az országtól törvényesen, csak unice nekünk rendeltetett kepékből a tertcialitást magoknak kifacsarván, ugyanaztot magoknak korhelségekre fordítsák. Ugyanis! ha most ifiúságokban a tanittáshoz hozza nem szoknak, aki midőn m(egyés) mester lészen, valaha közöllök hol tud osztán tanittani, ha hozzá ifiúságába nem szokott, sőt azalatt ami kevesset tanult volt is, mind elfelejti a nem gyakorlás miatt. Bezzeg így fogy ki hazánkból az írástudó ember.

Igen sok megyék is vannak olyanok, azhol a tisztdő plebanus uraknak szántó-és kaszálóhelyei jó mértékekben kivannak, a m(egyés) mesternek pedig, a proportione, igen kevés, de némely helyeken éppen semmi sincsen, mégis a szolgálatot úgy kell vinni, mintha minden vagyonja adaequate volna.

Az stipendiumért szolgált olvasó szt. misékből, avatásokból, copulatiokból ingrediált stoláris proventusokból sem(m)it nem kapunk, melyeket deákjok nélkül a tisztdő plébános urak sem(m)it véghez nem visznek. Sőt még sok helyeken az énekes misékért offerált stipendiumokból sem adnak, hacsak éppen temetéskor nem lészen. De még az házak szentelésekor való oblatumert némely helyeken...a cinteremd (?) be kertelve lévén, igen sokan m(egyes) mesterekül azokból való haszonvételből is kizárattunk, némely helyeken töllünk denegáltalni kezdettek, holott igen fáradságos az éneklésünk és munkánk, holott in anno 1668 (?) die 6-ta junij generális vikárius által az ország végezése szerént deliberáltatott tudniillik in v(er)bis (?): Herbarum et aliorum fructum in coemeteriis existentium 3-tia pars spectat ad scholae magistrum, reliquae duae partes ad parochum. (Aláhúzva az eredetiben is!)

Idvezült gróf Haller János úr őexcellenciája gubernatorságában pedig e(z) parancsoltatott volt: in puncto 2-do: suppremis locarum officialibus jam demandatibur ut ubique omnes difformitates inter sacerdotes et magistros componavit et juste omnium parochiarum proventus in tres partes subdivi-dendo, cuius duas partes parocho, unam partem vero magistro deputabunt.

Subscriptio Joannes Haller, Ladislaus Gyulafi, Stephanus Apor, Ladis-laus Mikola et Michael Száva.

Mind a tanítóink iránt, úgy a tanittás dolgát is nemkülönben egyéb panasz alá méltó sérelmeinket is a felséges, Kegyes, Kegyelmes Főigazgató Tanácsnak, édes Gyámolinknak istenes igazittása és parancsolatja alá térdünk, fejünk hajlásával, alázatos könyörgésünkkel alázatosan ajálván maradtunk alázatos szegény szolgái ( [...] mesterek, kántorok).

 

4. A felcsíki szentszéki (egyházi bíróság) döntése 1780-ból

Sessio 17-a Augusti 1780 in loco Solito.

Ezen distriktusbéli tanítómesterek közönségesen certifikáltatván instan-tia mellé becsületes kántor uraimékot, s ellenek feltévén instanciájokban: 1-o hogy fabéreknek harmadát némelyek nem akarják kiadni. Úgy 2-o a restanciákban maradtaknak bérekből, a gyalogszereseknek fizetésekből is a harmadrészt. 3-o. Kántor uraimék a késedelmesek bérinek elszorittására, a megye csűriben valami kevés helyet, pro aequitate naturali engedni nem akarnak. Kárára a tanítóknak. 4-o. Szükségek felett is némely megyékben lévén veteményező helyek kántor uraiméknak, abból valami helyecskét adni nem akarnak, se marhájoknak telelő helyet engedni. Mely instancia, per extensum, felolvastatván, ebből a becsületes kántorok párt kérénak, de ez meg nem ítiltetvén azért, hogycertifikáció mellett a processzus rövid szokott lenni, és párt a certifikációkor kellett volna kérniek. Eszor (?) excipiálának azon, hogy konstitúciók szerént nem kántor certifikálta volna: de ezen excepció is meg nem ítiltetvén azért, hogy a disztriktusbéli kántorok minnyájan kereset alá lévén szorít(t)atva ob deffectum (ob defactum ?) officio, isthoc fungi quauntis (?) a biró ex nobili ifficio a becsületes megyebírákot avégre rendelte volna ki; végre ál(l)íták a tanítók ellen, hogy azok a konstitúciók ellen volnának házasok, és hogy őkegyelmek a generális konstitúciókhoz kívánnak ragaszkodni. Megvizsgálván azért a sz.szék mind a két résznek allegációit, ítiltetett: 1-o. Amint tiszdő plébános uraimék igaz tercialitást mindenféle kepe neve alatt jövőkből becsüleles kántor uraiméknak harmadrészt kiadnak, úgy őkegyelmek is tanítómestereknek a harmadrészt kiadni tartoznak, úgy mint fából, restanciákból, és gyalogszeresek fizetéséből, ahol eddig ki nem adták, mint egyebütt közönségesen ezen disztriktusban kiadták, és adják. 2-o. Eddiglen tapasztalt károk eltávoztatására és mindennapi táplálásoknak szükségére az hulladékbéreknek helyt (?) adni az atyafiszeretet is kötelezvén, de most az igazság is azt hozta cselekedniek. 3-o. Az élet szüksége hozza magával, hogy kevés vetemények lehessen az élőknek, ezért ahol elegendő hely tanáltatik, becsüleles kántorok ebben legyenek igen (?) jó kivánó barátok, adván nékik rendek szerént való helyecskét. 4-o. Igaz, hogy régi üdőkben a tanítómesterek házasok nem lévén, szükségek nem hozta, hogy valami marhát tartottak volna, most már az a lélek üdvössége megtanálására a házasság megengedtetvén, szükségek van a marhatartásra, innen lehető teleltető hely, mód lévén, nekik engedtessék. Mind a feljebb leírt dolgokban tiszdő loci plébánus urak bírákká rendeltettek a következhető ellenkezések eltá-voztatására.

D.D. Cantores protestant(ur). Super hoc Deliberato.

Extradal(um?) Protocollo Archidiaconali.

Anno 1804. die 13-a Augusti per me, Josephum Gal mp, Notarium Distictualem.

Forrás: Mindkét utóbbi oklevél a csíkszentmiklósi
plébánia levéltárában található.
Gál József ekkor Rákoson volt plébános.

 

Szójegyzék

absque scitu et admonitione nostri - tudomásunk és figyelmeztetésünk nélkül

aequitate naturali - természetes méltányosság

alio - máshová, másfelé

allegatio - küldetés, küldés

adplaudo/applacido - örvend, helyesel

adprobo/approbata - jóváhagyás, helyeslés

aptus - megfelelő, találó

beneficium - jótétemény, javadalom

capitularis - káptalanbéli

cardinalis - nevezetes

certas - igazán, bizonyosan, hihetőleg (?)

certificatio - bizonylat

coemeterium - templomkert

compono/componavit - elrendel, végrehajt, megbékéltet (?)

consensus - egyetértés

consistorium - gyülekezet, egyházi bíróság

constitutio - alkotmány, végzés, törvény

contra leges patrias - hazai törvények ellenében

copulatio - egybekelés, házasság

cuius - kinek

deffectum - hiányosság, fogyatkozás

demando/demandat - küld, rábíz

de non data tertialitate ab Instructoribus praetensa, et quis Usus hactenus ab immemorabili tempore hic in Gyergyo (non) fuerit - a tanítók által igényelt harmadrész ki nem adásáról, mely eddig az ideig Gyergyóban nem volt gyakorlatban

deputo/deputabant - kiszab, odaad

difformitates - egyenetlenség (?)

dispositio - rendelet

districtus - kerület, körzet

duas partes - két rész

ecclesia - egyházközség, plébánia

esperestség - esperesség

exceptio - kivétel

excipial - kivon, kivesz

existentium - létezés

expressus - kényszer

extensus - kiterjesztés

fructum - gyümölcs

fungor/fungi - eljár valamiben, működik

fuerit - volt

gratia - kegyelem, nagylelkűság

gubernium - főkormányszék

hactenus - eddig

haeres/heres - örökös

herba/herbarum - növényzet, fű

hodie - ma, most

in loco solito - szokott helyen

inquisitio - vallatás, vallomástétel, kihallgatás

instantia - folyamodvány, kérés

instructor - tanító

jam - most, mostmár

juste - igazán, illendően

loca - helyek

minister - szolga, segítő, itt: iskolamester

nobilis - nemes

ob - valami miatt, valamiért

oblatum - adomány, ajándék

observál - vizsgál, figyel, cselekedik

opinio - vélekedés

originalis - eredeti

paramentum - templomi dísz, ékesség

patrimonium - örökölt javak

patronus - pártfogó, támogató

porrigál - itt: odanyújt, odaad

possessor - tulajdonos

praedecessor - előd

praetendens - igénylő, jusst formáló

praetendo/praetensa - jusst formál, igényel, okol

praepost/prepost - előljáró, feljebbvaló

processus - per

proportione - arányosan

propter - mellett

pro tunc - akkor most

proventus - jövedelem

quantis - mennyiség, nagyság

ratio - megfontolás, meggondolás

receptio/recepta - bevett, elfogadott

resolutio - magyarázat, végzés, válasz

ritus - szokás, rítus

ruralis - falusi

Semper honor... (?) nomenque eorum Laudesque Sonant hodiedum. - Örök tisztesség, nevük ma is dicsérettel hangozzék.

semper - mindig, örökké

sessio - ülés

sonant - szóló, hangzó

subalternus - alárendelt

stipendium - zsold, ösztöndíj, díj

stolaris - (papi) bevétel

subscriptio - aláírás

Suppremis locarum officialibus jam demandatibur ut ubique omnes difformitates inter sacerdotes et magistros componavit et juste omniumparochiarumproventus in tres partes subdividendo, cuius duas partes parocho, unam partem vero magistro deputabunt. - A helybeli hivatlosságok vezetőit (?) megbízták, hogy a papok és az iskolamesterek közötti egyenetlenség (elkerülése végett) rendeljék el: minden parókiális jövedelem három részre oszoljék, melyből két rész a parókusé, egy pedig a mesteré.

ubique - mindenütt

unice - egyedül, csupán

usus - gyakorlat

venerabilis - tiszteletre méltó

vero - igazán, főképpen, pedig

vulgo - közönségesen

 

SZŐCS János ny. muzeológus, történész

Csíki Székely Múzeum

RO-5 30132 Csíkszereda, Vártér 2.

Hargita megye

miko@csszm.ro

 

1. kép. Gergely Deák, mindszenti iskolarektor. 1590 Csíkszeredai Levéltár. Fond Kovács Dénes, 352/1. sz.

 

2. kép. „az szentsimoni iskolamester, Lőrincz Deák." 1598 Csíkszeredai Levéltár. Fond Kovács Dénes. 352/2. sz.

 

3. kép. Benedek Deák csíkszentmártoni oskolamester. 1614 Csíkszeredai Levéltár. Fond Kovács Dénes. 352/4. sz.

 

4. kép. „[...] az oskola földe." Csíkszentimre. 1622 Csíkszeredai Levéltár. Fond Kovács Dénes. 351/6. sz.

 

5. kép. Taplocai Lajos Imre Deák, a csíkszentgyörgyi iskola rektora. 1638 Csíkszeredai Levéltár. Fond Kovács Dénes. 352/5.

 

6. kép. Újfalvi Elekes István Deák, gyergyószentmiklósi iskolamester. 1667 1734-es másolat. Csíkszeredai Levéltár. Fond 26/1734.

 

7. kép. Ferencz János [...] csíkszentmártoni iskolarektor. 1668 Csíkszeredai Levéltár. Fond 27/19.

 

8. kép. Gyergyóalfalvi Becze Márton Deák, kozmási iskolamester Csíkszeredai Levéltár. Fond Kovács Dénes. 352/29.

 

 

   
Előző fejezet Következő fejezet