Előző fejezet Következő fejezet

III. Állattartás Farkasdon és Negyeden

 

Angyal Béla

Az állattartás jelentős helyet foglalt el a két Vág menti település életében. A környékbeli falvak népe, de a távolabbi vidékek lakói is a két falut elsősorban híres zöldségtermesztése révén ismeri. Ez a nagymértékű zöldségtermesztés, valamint a hozzá kapcsolódó intenzív vásározás a jó természeti adottságok mellett sem jöhetett volna létre, ha nem kapcsolódott volna hozzá szervesen az állattenyésztés.

A 2000 őszén és telén végzett kutatás során igyekeztünk felmérni a két falu állattartásának jellegzetességeit. A helyszíni gyűjtés1 és az írásos források, elsősorban állatszámlálások eredményei alapján 2 folyamataiban mutatjuk be a lakosság gazdálkodásában a 20. század első felében lezajlott változásokat. Arra is kerestük a választ, mennyiben azonos és miben különbözik a két szomszédos település állattartása? Melyek az azonos vonások, és miért mutatkoznak különbségek a két falu állattartásában?

1. Lótartás

A lótartás mindkét faluban rendkívül jelentős volt. Ha összevetjük a lovak és a szarvasmarhák számát az egyes statisztikai adatfelvételek alapján, kiderül, hogy a lovak abszolút száma alig maradt el a szarvasmarhákétól, néha meg is haladta azokét.

 

 

 

 

 

 

1. számú táblázat. Lovak
Község Negyed Év Mén Kanca
0-3 éves 3 éven felüli összesen 0-3 éves 3 éven felüli összesen
db % 8,2 db 10 % 1,2 db 81 % 9,4 db 122 % 14,2 db 426 % db %
1895 71 49,4 548 63,6
1911 24 2.9 0 0 24 2,9 97 11,7 366 44,1 463 55,8
1938     4 0,5         312 37,9    
Farkasd 1895 37 3,6 5 0,5 42 4,1 74 7,2 480 46,4 554 53,6
1911 9 1 0 0 9 1 24 2,6 404 44,2 428 46,8
1938     4 0,4         494 51,1    

 

 

1. számú táblázat. Lovak
Község Herélt 0-3 éves összesen 3 éven felül összesen összesen
0-3 éves 3 éven felüli összesen
db % db % db % db % db % db
Negyed 16 1.9 217 25,2 233 27 209 24,2 653 75,8 862
63 7,6 280 33,7 343 41,3 184 22,2 646 77,8 830
    316 38,3     192 23,3 632 76,7 824
Farkasd 43 4,2 395 38,2 438 42,4 154 14,9 880 85,1 1 034
46 5 432 47,2 478 52,2 79 8,6 836 91,4 915
    353 36,5     115 11,9 851 88,1 966

A vágsellyei járási összesítésben ez az arány kettő az egyhez volt, a szarvasmarhák száma kétszerese, vagy ennél is magasabb volt a lovak számánál. (-1913, 294, -1939, 275) Más vidékeken ez az arány még ennek a többszöröse is lehetett. Negyed és Farkasd lótartás terén tehát kiemelkedett a messze környék falvai közül.

A lovak rendkívül magas száma azzal magyarázható, hogy a helyben kitermelt zöldség értékesítése, a vásározás és a cserekereskedelem megkövetelte a gyors, nagy távolságok megtételére alkalmas igaerőt a gazdaságban. A zöldségből származó haszonból el tudták tartani a lovat is, amelyet más falvakban, ahol nem folyt ilyen intenzív zöldségtermesztés, csak nagyobb földterülettel rendelkező gazdák tudtak kihasználni. Az egyik adatközlő így jellemezte a két falu gazdálkodását: Negyeden, akinek egy hektár földje volt, az már megélt a zöldségtermesztésből. Akinek egy hektár földje volt az már tehenet tarthatott... Annak volt pénze, aki mozgott (t. i. vásározott). Akkor lesz világvége, amikor Negyeden és Farkasdon mindenki itthon lesz -szokták mondani. 3

A lófogatok számáról először a 19. század végéről van adatunk. Negyeden 29 egyes és 309 kettes, Farkasdon 50 egyes és 415 kettes lófogat volt. A legszegényebbek ketten-hárman, rokonok, ismerősök összefogva jártak vásárra, néha egy lóval, ha nem volt több. A kisebb gazdáknak egypár lovuk volt. A nagyobb gazdáknál két pár ló volt. Az egyik pár kancákból, a másik heréltekből állt. A kancákkal végezték többnyire otthon a mezőgazdasági munkákat és minden évben igyekeztek csikóztatni. A heréltek voltak inkább a fuvaros lovak, a belőlük álló fogat többnyire úton volt. Hetente kétszer is megfordultak a távoli városokban. Távolabbi vásárokba, mint Pozsonyba, délben indultak. Általában két férfi ment együtt a hosszabb utakra. Krumpliból 10 mázsát felraktak egyszerre, a két ló elbírta. Mindig vittek magukkal egy, vagy fél zsák zabot a lovaknak. Éjjel egyszer megálltak abrakolni, hajnali 3-4 óra tájban értek Pozsonyba. Itt már várták őket a kofák, akik megvették az egész rakományt. Ezt még a szállítóknak be kellett hordani a raktárakba, majd megkapták a fizetséget. Újból megetették a lovakat, maguk is ettek, esetleg vásároltak valamit, aztán indultak hazafelé. Éjfél körül értek haza. Egy nap a lovak pihentek, de következő nap délben már újból útra keltek. A közelebbi vásárokba hajnalban indultak, és attól függően, hogyan adták el az árut, este vagy éjjel értek haza.

A gazdák, akik főképpen fuvarozásból éltek, szintén inkább herélt lovat tartottak, mert mindig menni kellett, nem volt idő a csikóztatásra. Az 1930-as évek második felében egy kikötő építését kezdték el a Vág parton Negyed és Farkasd között, ide sok fuvar kellett. A negyedi vasútállomásra többen fuvarozták a bevagonírozáshoz a zsidó kereskedők által fölvásárolt zöldséget, gabonát a környékről.

A kisebb gazdák inkább kancákat tartottak, hiszen a szaporulat óriási érték volt, nagy lendítő erőt jelentett a gazdaságban. Egyik adatközlőm szerint a gabona szolgálta az állattenyésztést és a család élelmezését, a zöldség fontos kisegítő pénzforrás volt. Nagyobb pénzösszegre azonban akkor tudtak szert tenni, ha állatot, szarvasmarhát, üszőt, csikót adtak el.

A csikót másfél éves korban kezdték anyja mellett tanítgatni, befogni. Kétéves korban már lehetett igavonásra használni. Egy jó pár kancát azonban hosszú évekig tartott a gazda, így a csikók általában másfél éves korban, vagy előbb kerültek eladásra. A nagyobb gazdák a katonaság számára is neveltek lovakat, ezeket kifejletten, 3-4 éves korban vették meg. A katonaság számára nevelt lovakat nem fogták kocsi elé, nem igázták.

A statisztikák szerint a növendék csikók aránya az állományon belül Negyeden mindig magasabb volt, mint Farkasdon. Ez valószínűleg a két határ természeti adottságaival magyarázható. A negyedi határban, mint erről a továbbiakban még részletesen szólunk, több volt a legelő és a vizenyős rét.4 Itt a 20. század első felében megmaradt a kintháló csorda. Ezen a csordán nőttek, erősödtek a növendék állatok, csikók tavasztól őszig. Ezért a negyedi gazdák tovább tudták tartani nagyobb befektetés nélkül állataikat, míg a farkasdi kisebb gazdák igyekeztek időben túladni rajtuk, ne kelljen etetni őket.

A lovakból inkább a saját szaporulatot tartották meg, csak ha nem volt párban csikó, vettek mellé párt. A fajtákkal kapcsolatban elsősorban a nóniuszt említették, mint legelterjedtebbet, de keverék fajták is voltak. A könnyü-fajta, melegvérű ló volt alkalmas gyorsan megtenni a nagy távolságokat, amelyre a vásározó, cserekereskedést űző gazdáknak szükségük volt.

2. Szarvasmarhatartás

A szarvasmarhatartás is jelentős volt mindkét községben. Az állatok fajtája, hasznosítása lényeges változásokon ment át a 20. század 1. felében. Az első statisztikai felvétel során még az állomány túlnyomó többségét a magyarfajta szarvasmarha alkotta, 191 l-ben azonban már ez a fajta csupán egy ötödét, egy tizedét tette ki a szarvasmarhák számának. Adatközlőink már nem emlékeztek magyar fajtára a 20. század húszas, harmincas éveiből. Különösen Farkasdon szorult gyorsan a háttérbe, Negyeden a század elején még nagyobb részben maradt meg. Ennek magyarázata szintén a negyedi határ természeti adottságaiban keresendő, mivel a magyarfajta jobban bírta az itt található vizenyős réteket, legelőket. A nyugati fajták gyorsabban nőttek, jobban híztak és tejeltek, azonban nagyobb gondoskodást, jobb takarmányozást igényeltek.

 

2. számú táblázat Szarvasmarha
Község Év Bikaborjú, bika Üsző, tehén Tinó, ökör
0-3 éves 3 éven felüli összesen 0-3 éves 3 éven felüli összesen 0-3éve8 3 éven felüli összesen
  db % db % db % db % db % db % db % db % db %
Negyed 1895 17 1.8 - 0 17 1.8 268 28,4 458 48.5 726 76,8 100 10,6 102 10,8 202 21.4
1911 3 0,4 8 0,9 11 1,3 137 16,5 652 66,7 889 83.2 53 8,4 75 9,1 128 15,5
1938     8           619           52      
Farkasd 1895 28 3.1 6 0.7 34 3,8 217 24.3 421 47,1 638 71,4 96 10.7 126 14,1 222 24,8
1911 52 5,4 7 0,7 59 8.1 147 15,2 496 51,3 643 66.5 90 9,3 175 18,1 265 27,4
1938     12           720           118      

 

2. számú táblázat. Szarvasmarha
Község 0-3 éves összesen 3 éven felüli összesen   Az összes állományból
  magyar erdélyi plrostarka egyéb
db % db % db db % db % db %
Negyed 385 40,7 560 59,3 945 796 84.2 70 7,4 79 8,4
193 23,3 835 76,7 828 170 20.5 615 74,3 43 5.2
445 39.6 679 80,4 1 124            
Farkasd 341 38,1 553 61,9 694 721 80,7 78 8.7 95 10,8
289 29,9 678 70,1 967 112 11,8 783 81 72 7,4
488 38,5 850 63,5 1338            

A 19. és a 20. század fordulóján a három éven felüli tinókat, ökröket nagyrészt igázták, alig található csupán hizlalásra, eladásra nevelt ökör, mely a 19. században jelentős volt Magyarországon. 1895-ben Negyeden 38 kettős, Farkasdon 56 kettős és egy négyes ökörfogatot írtak össze. (-1897, 71) A gazdaságok száma mindkét községben megközelítette a nyolcszázat-ezret, tehát nyilvánvaló, hogy a mezőgazdasági munkákat ekkor már elsősorban lovakkal végezték, csupán a nagygazdák tartottak ökörfogatot szántásra, hordásra. Tehénfogatot sem a 19. század végén, sem 1911-ben nem találtak, a tehenek befogása nagyon ritka volt.5

A tehenek legnagyobb haszna elsősorban a szaporulat volt. A növendék állatok aránya a statisztikai felvételek során 30-40 % körül mozgott, a legalacsonyabb 1911-ben volt, mivel ez az adatfelvétel a takarmányozás szempontjából legkritikusabb időszakban, februárban készült. A gazdák igyekeztek minden évben szaporítani. A szaporulatot a gazdaságuk helyzetétől, a takarmány mennyiségétől függően értékesítették. El lehetett már adni a borjút néhány hónapos korban, azonban ha megtartotta másik év tavaszáig vagy nyaráig, többet kapott érte. A negyedi gazdák a helyi kintháló csordára adták nyárra a növendék állatokat. Farkasdon mivel ilyen nem volt, szintén Negyedre, Gutára, vagy az Alsószeli községhez tartozó Szeli csárdára adták állataikat csordára, ahol őszig fejlődhettek.

A farkasdi gazdák azonban már egyre inkább az istállón tartották állataikat. Egyik adatközlőnk véleménye szerint, a csordán nem hízott az állat csak erősödött. A borjúnak, miután 4 hét után elválasztotta, tarkaborsót főzött és kis gombócokká gyúrva rakta a szájába. Ettől gyorsabban hízott.

A fiatal tinókat, miután egy-két nyár elteltével a csordán erősödtek, igába tanították és igyekeztek párban eladni, mert így nagyobb ára volt. A fiatal tinókat többnyire a szímői és a deáki gazdák vásárolták meg. A nagygazdák, akik használtak ökröket szántásra, 3-4 évig dolgoztattak velük, majd eladták őket, többnyire a Károlyi birtokra. Itt még egy évig befogták, majd felhizlalták őket. A tehénnek a szaporulatán kívül a teje és a trágyája jelentett még hasznot. A zöldséget, korai krumplit a legjobb minőségű, jól megszántott és megtrágyázott földbe tették.

3. Sertés- és baromfitartás

A sertések statisztikákban feltüntetett számát nagyon óvatosan kell kezelni, mivel azok száma egy éven belül is hatalmas mértékben változott. Tehát az adatfelvétel időpontja nagyon befolyásolta a faluban talált sertések számát. A disznóvágás ideje télen, koratavasszal érkezett el. Egy-két disznót minden háznál vágtak saját szükségletre, anyadisznókkal inkább a nagygazdák foglalkoztak. Az egyik adatközlő állítása szerint (nagygazda családja zöldségtermesztéssel is foglalkozott) a legfontosabb mégis a disznónevelés volt. Abból volt a pénz. Mindig volt két anyadisznó, azok évente kétszer fialtak. A szaporulatot vagy a háztól vitték el, vagy 90-100 kilósra hizlalva a cenzorok vásárolták föl a faluban.

 

3. számú táblázat. Sertések
Község Év Tenyészkan Tenyészkoca Hízó Egyéb malac, süldő Összesen
db db db db db
Negyed 1895         312
1911 3 71 33 1 018 1 125
1938 8 163     1 144
Farkasd 1895         1 135
1911 0 26 23 1 076 1 125
1938 7 163     1 325
Disznó- és baromfiól, Farkasd, a Gaíántai Honismereti Múzeum Fotótára, 21830, Danter Izabella, 2003

Az állatösszeírások közül csupán az 191 l-es felvétel szól a sertések fajtájáról. Negyeden ekkor a teljes állomány zsírfajta .mangalicából állt. Farkasdon, amely a két falu közül mindig kicsit előbb járt az intenzívebb tartásban és az újabb fajták meghonosításában, ebben az időben a sertések 15 százaléka már húsfajta volt. (-1913, 297) Az 1920-30-as években a zsírfajta mangalicát háttérbe szorította a nyugati világosabb szőrű, szőkefajta, a húsfajta sertés.

A baromfi számáról csupán 1895-ből van adatunk, ekkor Negyeden 9 947, Farkasdon 10 414 volt a száma. Az adatközlők szerint saját szükségletre tartottak minden háznál tyúkot, kacsát és libát. Negyedről van adatunk nagyobb mennyiségű liba tartásáról. Itt a Vág mellett lakóknál fordult elő, hogy sok ludat tartottak. A libák reggel kaptak otthon enni, utána egész nap a folyón voltak, és csak este tértek haza. A libákat és a kacsákat ősszel-télen a levágásuk előtt tömték is az asszonyok.

Szamarat, öszvért nem tartottak egyik faluban sem. Kecske és juh is csak elvétve akadt (a legszegényebb családoknál), tartásuk a 20. század első felében nem volt jelentős sem Farkasdon, sem Negyeden.

Disznó- és baromfiul nádtakarós tetőszerkezete, Farkast!, a SzTA Etnológiai Intézetének fotótára, 74222, Ludovít Neufeld, 1971

4. Legelök, nyájak, pásztorok

A két falu határának természeti adottságai némileg eltértek egymástól. A negyedi határban több volt a laposabb, vizenyősebb rész, amelyet a század első felében kaszálók és legelők céljára hasznosítottak. 1895-ben a negyedi határnak még a felét sem tették ki a szántóföldek (47 %), a farkasdi határban ez az arány 64 % volt. (-1875, 70)

Jelentős ármentesítő munkák zajlottak a 20. század első évtizedeiben, ezek különösen a harmincas években jártak komoly eredménnyel. A negyedi határ déli, Guta felé eső részén jelentős területeket tudtak ezután szántófölddé alakítani. 1938-ban a negyedi határban már 3568 kat. hold szántót mutattak ki, amely mintegy 700 holddal haladta meg az 1895-ös területet. (-1939, 181) A negyedi határban mindig több volt a legelő és itt megmaradt a legeltetés terén a tavasztól őszig kintháló csorda.

Libasereg a Vág partján. Negyed, Néprajzi Múzeum Budapest, F122312, Hofer Tamás, 1956

Farkasd határában két legelő volt. Egyik a falu mellett, a Vasúton túl, a másik a hullámtéren. Adatközlőink két hazajáró csordáról tudnak. A fejőstehenek és a borjúk jártak ki reggelente, esténként pedig haza. Néha a csikókat is csordára adták, ezek a borjúkkal jártak együtt. Ha a mezőgazdasági munkákban nem volt az ökröket szükség, ezeket is csordára adták. Régebben tartottak disznócsordát is, amely a hullámteret járta. A hullámtéren legelő A pásztorokat mindkét faluban a község elöljárósága fogadta fel. A pásztorok helybeliek voltak. Negyeden egy Décsi nevű pásztordinasztia tagjai őrizték a nyájakat. Az öreg pásztor értett az állatok gyógyításához is.

Tavaszkor a pásztorok a gazdáktól szoktatót kaptak: házról-házra járva lisztet, babot és egyéb élelmiszert adtak nekik. Ezen kívül minden állat után 25 kg gabona, 1 kenyér és egy fejés tej volt a jussuk. Ha a gazdasszony tudta, hogy mikor jön a pásztor a jussáért, megvárta őt és előtte fejte ki a neki járó tejet. A pásztorok újévkor házról-házra jártak, újévi köszöntőt mondtak, s bementek az istállóba is. A gazdák ilyenkor megkínálták őket. Elsősorban az öregek tartották úgy, hogy a köszöntés szerencsét hoz. A hírt, hogy a tehén folyat, a pásztor unokája ment bejelenteni a gazdának, aki fizetségképpen egy koronát adott neki.

5. Takarmányozás

A negyedi határban a századfordulón a rétek a határ több mint egyharmadát foglalták el, a farkasdi határban ez csupán 13,5 % volt. A negyedi réteket is fokozatosan feltörték és adatközlőink kaszálóként már csak a töltés oldalakat és a hullámtereket említették, amelyeket minden évben árvereztek. Egybehangzóan állították, hogy a két falu határában nem voltak jelentős kaszálók. Mindkét faluból azonban rendszeresen jártak Gutára, ahol minden tavasszal árverezték a hatalmas községi réteket. Itt a rétek 2000 négyszögöles nyilasokra voltak osztva, a sarkaikon fűzfák jelezték a határt. Ide jártak a környékbeli falvakból a gazdák és egy-két nyilast vettek az állatállományuk szükséglete szerint. Május végére, június elejére a negyediek és a farkasdiak már a korai krumpliból szert tettek az első jelentősebb bevételre, ebből fizették ki a gútai kaszálókat. A gútai nyilasokon nem a legjobb széna termett és néhány vizes éven a magas vízállás miatt nem sok hasznot hozott. Jó esztendőben viszont 4 kocsi szénát is hazahoztak egy nyilasról.

A kisebb földterülettel és állatállománnyal rendelkező gazdák számára a gútai határból származó széna jelentette a téli takarmány alapját. Ők nem vetettek takarmányt, vagy ha igen, akkor csak másodveteményként, vagy köztesként. A kisebb földdarabokba palántát és korai krumplit vetettek. A palánta után vagy a burgonya közé takarmányrépát vetettek. így nehezebb volt kapálni, de miután a krumplit felszedték, a répa még őszig megnőtt. Egyik adatközlőnk kukorica közé rendszeresen tett tarkaborsót. Mikor már látható volt a kelő kukorica, minden sorba kb. 30-50 lépésnyire egy-egy fészket tettek. Ilymódon a közét meg tudták sarabolni. Három-négy mázsa tarkaborsó is megtermett évente. Ezt elsősorban a borjúkkal etették föl.

A nagyobb gazdák, különösen Farkasdon, rendszeresen termeltek szálastakarmányt. Földjeik egyharmadába tettek herét, lucernát, zabosbükkönyt (ezt lendeknek hívták) és muhart. Ez jelentette elsősorban a téli takarmányuk alapját.

Minden nagyobb gazda udvarában volt egy nagy, deszkaoldalú, nádas vagy cserepes tetejű pajta, ide rakták be az állatok téli szálastakarmányát. A szénás kocsival bejártak a pajtába és úgy rakták föl két oldalra egészen a tetőig. A kisebb gazdák, akiknek nem volt pajtájuk, az udvaron kazalba rakva tartották a takarmányt, egymásra rakva az egyes kaszálásokat. Alulra a széna került, legfelülre pedig a lucerna. Végül ponyvával letakarták, vagy szalmával befedték, hogy ne ázzon meg. A takarmányt aztán kosárral hordták be az istállóba az állatok elé.

A szálastakarmány kiegészült még némi gabona- és kukoricadarával, valamint a gabonatermesztés melléktermékeivel, az árpaszalmával, a pelyvával és a kukoricakóróval. A kukoricát régebben zöldebben törték és otthon fosztották. A kórót levágták, kévékbe kötve az udvaron összerakva tárolták. Etetés előtt szecskavágón összevágták, úgy tették az állatok elé. Sok gazdaságban az 1930-as években már villannyal hajtott szecskavágó volt, ezzel vágták össze szecskának a szalmát, a kórót.

A szarvasmarhát darával összekevert szénával, szecskával, takarmányrépával, pelyvával etették. A lovak árpa, zab és búza keverékéből készült abrakot kaptak, de a bükköny és a here is leginkább eléjük került. Az istállóban a jászol fölötti saroglyában éjjelre a lovak elé mindig készítettek be herét.

A disznók ették föl az el nem adható aprókrumplit, továbbá búza- és árpadarát kaptak. Ősszel a hízók tápláléka kukoricadarával egészült ki.

6. Istállók

Az istállók a telken, a lakóház után közvetlenül hozzáragasztva, épített, padlásos, udvarról külön bejárattal rendelkező épületek voltak. A bejárat a helyiség közepén volt, ettől kétoldalt a belső térben helyezkedtek el a jászlak, illetve álltak egymásnak farral az állatok. Az egyik oldalon a lovak, a másik oldalon a szarvasmarha. Az istálló talaja földes volt. Ezt a talajt a Vágpartról származó sárgafölddel szokták megtömni, így nem volt sáros. A lovak alatti részt deszkával lepadlózták, vagy téglával lerakták. Az istállók padlásán takarmányt tároltak. Az istállóval szemben az udvaron helyezkedett el a kút, nyáron reggelente itt itatták az állatokat, télen innen vödörrel hordták be nekik a vizet.

Negyeden a 20. század első évtizedeiben létezett az istállóknak, az állatok teleltetésének egy ősibb módja is, az aklok. Negyed határa a Vág mindkét partján terült el. Maga a község közvetlenül a folyó jobb partján helyezkedett el, a határ egy jelentős része azonban a bal parton van. Valamikor a bal parton helyezkedett el a szántók jelentős része is. A szájhagyomány szerint a falu is a másik parton volt, a Kortona nevű határrészen feküdt. A faluval szemben a Vág bal partján található az Aklok alja nevű dűlő és itt álltak a negyediek teleltető szállásai, az aklok. A Vág túlsó partján fölépült állatteleltető szállások keletkezésének több oka is lehetett. Egyrészt régebben a falu belterületén álló telkek szűkek voltak, az egész belterület túlzsúfolt volt. Csupán az 1920-as években került sor újabb telkek kimérésére. A helyhiány mellett a másik ok, a közlekedés nehézsége volt. A Vágón két komp is járt, amelyben 6-8 üres kocsi is elfért, de jégzajlás idején napokra, hetekre el volt vágva a falu a túlsó parttól. Ezért itt sárból vertfalú, nádas, padlásos épületeket, aklokat, vagy ahogyan adatközlőink nevezték, istállókat építettek. Az istállók mellett állt az állatok számára kazalba összerakott takarmány is. Elsősorban a heverő marhákat tartottak itt, de ritkán voltak köztük fejős tehenek is. Az istállók mérete függött a gazdaság nagyságától és az állatok számától. Az istálló berendezéséhez tartozott egy 1,5 méter magasban elhelyezett, falra erősített ágy, amelyen rendszeresen aludtak. Az öregek szoktak elsősorban télen-nyáron kint aludni az Akioknál. A fiatalok inkább a faluból jártak ki, hajnali kettőkor már keltették a révészt és mentek komppal a túlsó partra.7

Az aklok a századforduló táján kezdtek háttérbe szorulni, az állatteleltetés áthelyeződött a falusi, beltelken álló istállókba. Ez a folyamat bizonyára összefüggött az állattartás intenzívebbé válásával, a fajtaváltással és a heverőmarha-tartás háttérbe szorulásával. A legidősebb adatközlőink is már csak 3-5 elszórtan álló épületről tudnak a túlsó parton. Az utolsót a második világháború körül bontották le. Ezt igazolják a két világháború között végzett népszámlálások eredménye is. 1921-ben az Aklok nevű külterületi lakott részen 7 épületet találtak. (-1927, 24) Az 1930-ban végrehajtott népszámlálás alkalmával már nem tüntettek fel Negyed határában külterületi lakott helyet. (-1936. 99) A gazdasági épületek közül azonban még ekkor állt néhány és beszélnek egy öregemberről is, aki egyedül lakott kint a túlsó parton álló akolban.

A szomszédos Farkasdon, amelynek határa szintén a két parton terül el, nem tudnak hasonló épületekről, és a régi térképeken sincsenek ilyenek feltüntetve. Annál több volt azonban a Negyedtől délre elterülő Guta határában. (Fehérváry szerk 1992, 17-79, Angyal 1986)

Farkasdon és Negyeden a 20. század első felében nagyon fejlett intenzív állattartás fejlődött ki. Az állattartás fejlődésére nagy hatással volt a fejlett, intenzív zöldségtermesztés és az ehhez szorosan kapcsolódó rendkívül kiterjedt vásározás, cserekereskedelem. Az állattartáson belül ennek következtében a lótartás volt a legerőteljesebb. A szarvasmarha állományon belül a tehéntartás dominált. A sertés- és baromfitartás elsősorban a családok élelem szükségletét szolgálta. Mindkét falu állattartása sok hasonlóságot mutat, de elsősorban a természeti adottságok különbözősége miatt ezen a területen eltéréseket is tapasztalhatunk. Ilyenek a legeltetés formáiban és a növendékek számában mutatkozó eltérések.


  1. Legfontosabb adatközlőink voltak Negyeden: Bittér János, 1921; Izsák József, 1924; Mészáros Lajos, 1922; és Farkasdon: Iván János, 1925; Molnár István, 1917; Seres Ida, 1920; Szőcs Károly, 1926. Szíves segítségükért és együttműködésükért ezúton mondunk köszönetet.
  2. A vizsgált időszakban háromszor végeztek állatszámlálást, amelyeknek adatai községenkénti bontásban a rendelkezésünkre álltak. A statisztikai adatok lelőhelyei: A Magyar Korona Országainak Mezőgazdasági Statisztikája. Első rész. Magyar Statisztikai Közlemények. Új folyam XV. Budapest 1897, 70-73. (a továbbiakban -1897). A Magyar Szent Korona Országainak állatszáma az 1911-ik évi február hó 28-iki állapot szerint. Magyar Statisztikai Közlemények. Új sorozat. 41. kötet. Budapest 1913, 294-297 (a továbbiakban -1913). Az 1938. évi felvidéki nép-, földbirtok- és állatösszeírás. Magyar Statisztikai Közlemények. Új sorozat 108. kötet. Budapest 1939, 34-35. 70-71, 106-107. 142-143. 180-181. 246-247. (a továbbiakban -1939).
  3. Ezt alátámasztja egy múlt századi leírás is, amely szerint egy hold is eltartott egy családot a zöldségtermesztésből. (-1887-1901, 225-293)
  4. A múlt század végén Negyed határában a legelők 694 (11%), a rétek 2 176 (36%), Farkasd határában a legelők 487 (7,1%), a rétek 929 (13,5%) katasztrális holdat tettek ki. (-1897, 70)
  5. Egyik adatközlőnk, akinek a lovait elvitték a második világháború végén az átvonuló csapatok, említette, hogy néhány évig a teheneit fogta be.
  6. Egy 19. század közepéről származó leírás mindkét faluban említ juhokat. Farkasd: „Szarvas-marhát, valamint lovat sokat tartanak; az urasági nemesített spanyol birka-nyáj nézésre méltó." (Fényes 1851, II, 6) Negyed: „Legelője bőven lévén, sok marhát, lovat, juhot tart. " (Fényes 1851, III, 135)
  7. A negyedi aklok kérdésével Hofer Tamás foglalkozott először A magyar kertes települések elterjedésének és típusainak kérdéséhez c. tanulmányában (Hofer 1959-1960) Hofer említést tesz arról, hogy az 1891-es kataszteri térkép 31 gazdasági épületet tüntet fel a Vág túlsó partján.

 

 

   
Előző fejezet Következő fejezet