Előző fejezet Következő fejezet

RESUME

 

Táto práca je vlastne pokraCovaním knihy Dvory nad Zitavou minulost a súeasnosi (História jednej královskej kúrie). Jej cieTom je oboznámif Citatela s tymi pamätihodnosfami, ktoré májú spojitosf s Dvorami nad Éitavou. V prvej casti sa Citate! oboznámi so zemepisnou polohou, pôdnymi a podnebnymi pomermi Dvorov, ktoré lezia v severnom kúte Podunajskej níziny. Je popísaná hospodárska Cinnosí obyvatelstva obce v miestnych podnikoch, predoväetk^m v pofnohospodárskom druzstve. Stai sa zaoberá aj sociálnym a národnostnym zlozením obyvatefstva. PreváZna Cast obyvatefstva sa venuje polnohospodárskej Cinnosti aj dnes, a tak tomu bolo od nepamäti.

Daläou kapitolou je popísanie rastlinstva a zivoCíchov, ktoré boli alebo eáte sú charakteristické pre dvorsky kataster. Treba povedaf, ze mnohé z nich uz vymizli, alebo sú v Stádiu ohrozenia. Je to v dôsledku naruáenia rovnováhy v prírode a v celkovom zivotnom prostredí obce a jej chotára. Vo Dvoroch boli viaceré vyznamné vykopávky. S nimi a s ich vysledkami sa oboznámi Citateî v tretej stati. Vykopávky dokazujú, ze Dvory a ich okolie bolo od mnohych tisícroCÍ obyvané, pretoze tu bTáto práca je vlastne pokraCovaním knihy Dvory nad Zitavou — minulost a súeasnosi (História jednej královskej kúrie). Jej cieTom je oboznámif Citatela s tymi pamätihodnosfami, ktoré májú spojitosf s Dvorami nad Éitavou. V prvej casti sa Citate! oboznámi so zemepisnou polohou, pôdnymi a podnebnymi pomermi Dvorov, ktoré lezia v severnom kúte Podunajskej níziny. Je popísaná hospodárska Cinnosí obyvatelstva obce v miestnych podnikoch, predoväetk^m v pofnohospodárskom druzstve. Stai sa zaoberá aj sociálnym a národnostnym zlozením obyvatefstva. PreváZna Cast obyva- tefstva sa venuje polnohospodárskej Cinnosti aj dnes, a tak tomu bolo od nepamäti. Daläou kapitolou je popísanie rastlinstva a zivoCíchov, ktoré boli alebo eáte sú charakteristické pre dvorsky kataster. Treba povedaf, ze mnohé z nich uz vymizli, alebo sú v Stádiu ohrozenia. Je to v dôsledku naruáenia rovnováhy v prírode a v celkovom zivotnom prostredí obce a jej chotára. Vo Dvoroch boli viaceré vyznamné vykopávky. S nimi a s ich vysledkami sa oboznámi Citateî v tretej stati. Vykopávky dokazujú, ze Dvory a ich okolie bolo od mnohych tisícroCÍ obyvané, pretoze tu boli vhodné podmienky pre 2ivot, najmä úrodná pôda, bohaté pastviny, rieka Éitava a priaznivá klíma. Slávnu minulosf Dvorov popisuje tá Casi, ktorá sa zaoberá s niekdajáím dvorsk^m okresom. Dvory nad Éitavou boli od roku 1429 mestom, od roku 1462 boli sidlom dvorského okresu az do roku 1923 v rámci komárűanskej hradnej zupy. Staf popisuje ziyot mesta a okresu v prvej polovici 19. storoCia. VeTmi zaujímavy je popis minulosti mesta s názvom Turecty svet vo Dvoroch nad Zitavou. Turci prepadli Dvory nad Éitavou prvykrát v roku 1530, potom sa tieto prepady a útoky Turkov na mesto viackrát opakovali a od roku 1572 do roku 1685 boli Dvory pod úplnou tureckou nadvládou. Turecká okupácia vpl^vala velmi nepriaznivo na zivot mesta a obyvatelstva. V^razne poklesol poCet obyvatelov, polnohospodárska vyroba zaznamenala nesmierny úpadok a mesto takmer zaniklo. PoCas tureckej nadvlády bol Turkami zruäeny aj Statut dvorského okresu. V dôsledku tragickych udalostí v minulosti (tatarské pustoSenie, turecká okupácia, kurucké vojny) nezostalo pre dneáok vefa pamatihodností, lebo tieto boli väCSinou znicené, ako napríklad královská kúria, prvy a druhy dvorsky kostol, sídla dvorskych Slachticov a zemanov. Zostali iba v 18. 165 Infolge der tragische Geschehnissen in der Vergangenheit (der Tataren- sturm, das Türkenjoch, Kurutzer Freiheitskampf) sind hintergeblieben für das Heute nur wenige Denkwürdigkeiten, weil mehrere von diesen waren vernichtet, wie zum Beispiel die königliche Kurie, die erste und zweite Kirche, die Herrenhäuser der udvardischen Adeligen. Bis heute sind geblieben nur die Kapelle des heiligen Urban aus dem 18. Jahrhundert, im 18. Jahrhundert umgebaute römisch-katolische Kirche und das Pfarrhaus, im 19. Jahrhundert aufgebaute herrlicher Kalvarienberg, die reformierte Kirche und einege weitere Gebäuden, ebenso wie die alte, heute schon vergespente Friedhöfe. Der udvardische Weinbau war berühmt schon in längstvergangenen Zeiten. Leider, am Ende des 19. Jahhundertes hat die Reblaus vernichtet alle udvardische Weingärten und dauerte bald 70 Jahre bis die Erneuerung des Ruhmes udvardischen Weinbaues und Weinkunde. Sowie in fast jede Gemainde und Stadt, auch im Udvard haben gelebt zahlreiche adelige Familien, welche hatten vom König oder Kaiser adligen Titel, Wappen und zumeist auch grössere, oder kleinere Besitzung bekom- men. Das macht bekannt weitere Teil. Der letzte Teil beschreibt die udvardische Volkssitten, Traditionen. Diese waren meistens angebindet auf kirchliche Feiertage oder auf andere bedeutende Jahreszeiten. Leider, viele sind geraten in Vergessenheit und nur Dank den ältesten Bewohner geriet sich manche von diesen aufzeich- nen. Dieser Teil erwähnt auch die udvardische Zigeunermusikanten, welche waren bekannt weit und breit. In diesem Kapitel ist Erwähnung von udvardische Volkstänze, welche gehören schon auch nur der Vergangenheit. Beschrieben sind die ehemali- ge Kinderspiele und die Tätigkeit einstens bekannten Laientheaters. Zwei Gedichte von ehemaligen Hauptlehrer János Szabó sehr treffend beschrei- ben die Wahlkampagne und die Parteiwerbung in der Vergangenheit und die Einladung des Gewätter zum Neugeborenen. Im letzten Teil ist beschriebt die udvardische Hochzeit, die hochzeitliche Gewohnleiten und Verse, welche sind aufgezeichnet nach Erinnerungen einstens berühmten Hochzeitsbitter Menyhért Galla. oli vhodné podmienky pre 2ivot, najmä úrodná pôda, bohaté pastviny, rieka Éitava a priaznivá klíma. Slávnu minulosf Dvorov popisuje tá Casi, ktorá sa zaoberá s niekdajáím dvorsk^m okresom. Dvory nad Éitavou boli od roku 1429 mestom, od roku 1462 boli sidlom dvorského okresu az do roku 1923 v rámci komárűanskej hradnej zupy. Staf popisuje ziyot mesta a okresu v prvej polovici 19. storoCia.

VeTmi zaujímavy je popis minulosti mesta s názvom Turecty svet vo Dvoroch nad Zitavou. Turci prepadli Dvory nad Éitavou prvykrát v roku 1530, potom sa tieto prepady a útoky Turkov na mesto viackrát opakovali a od roku 1572 do roku 1685 boli Dvory pod úplnou tureckou nadvládou. Turecká okupácia vpl^vala velmi nepriaznivo na zivot mesta a obyvatelstva. V^razne poklesol poCet obyvatelov, polnohospodárska vyroba zaznamenala nesmierny úpadok a mesto takmer zaniklo. PoCas tureckej nadvlády bol Turkami zruäeny aj Statut dvorského okresu.

V dôsledku tragickych udalostí v minulosti (tatarské pustoSenie, turecká okupácia, kurucké vojny) nezostalo pre dneáok vefa pamatihodností, lebo tieto boli väCSinou znicené, ako napríklad královská kúria, prvy a druhy dvorsky kostol, sídla dvorskych Slachticov a zemanov. Zostali iba v 18.

 

  
Előző fejezet Következő fejezet