Előző fejezet Következő fejezet

Csobánka helyzete 1946 januártól márciusig

 

A csobánkai községi elöljáróság utasítása szerint31 a Volksbund-tagok kötelesek voltak közmunkákra. Az igénylési bizottság elnökének, Vargha Zoltánnak már 1945. december 29-én egy írásban 1527 sz. alatt átadták a Volksbung-tagok állatainak listáját, melyeket el kellett kobozni és a maradék lakosság között szétosztani. A kitelepítendőket február 9-re jószággal és befogott lovakkal, kocsival együtt ellenőrzés céljából a községház elé rendelték. Ez volt a közelgő kitelepítés legbiztosabb jele. A falu hangulata forráspontjára érkezett, hiszen most már tudták az emberek, hogy az állatokat, bár látszólag ellenőrzés céljából kellett elővezetni, el fogják venni tőlük. És el is vették. Most először mutatkozott ellenállás. A német férfiak közül néhányat megvertek a polgárőrök.

Még több mint egy hónapig tartott, míg a kitelepítésre sor került.

 

Csobánka község elöljáróságától 269/1946. szám

id. Walper István 103 szám alatti csobánkai lakost felhívja az elöljáróság, hogy vizsgálat céljából szarvasmarháját, lovait felszerszámozva és kocsival együtt 1946. február 9-én szombaton reggel fél nyolc órára a községháza elé állítsa elő

A marhalevelet okvetlen hozza magával.

Csobánka, 1946. február 8

Gaál Mihály sk., bíró              Rakssányí Elemér sk., főjegyző

 

 

Walper Istvánnak nem volt mit előállítania, hiszen állatait már az oroszok, megmaradt tehenét pedig az internáláskor már elkobozták. Jellemző módon lakásként nem a saját házát jelölték ki, ahol az internálásból való hazatérte után lakott, hanem testvéröccséét, ahová beutalták, de nem költözött be. A Walper házaspár előtt még nehéz út állt. Rakssányi községi jegyző biztosra akart menni, hogy elhagyják a falut, ezért március l-jén Szentendrére a járási rendőrparancsnokság hivatalába rendeltette őket. A járási parancsnok Takácsy József egyesével hallgatta ki őket. A két már igazán meggyötört embert veréssel és börtönnel fenyegette, ha az eléjük tett jegyzőkönyvet önként nem írják alá. Ebben az előre elkészített jegyzőkönyvben mindketten beismerték, hogy „volksbundista, fasiszta hazaárulók és hitleristák". Ezért késznek nyilvánították magukat Németországba önként áttelepülni. Kikötötték nekik, hogy naponta jelentkezniük kell a rendőrségen. Ezt a kikötést nem volt nehéz teljesíteniük, mert egy házban laktak a rendőrséggel...

A jegyzőkönyv aláírásához végsősoron budakalászi sógoruk, Schmidt Sebestyén ijesztő példája volt döntő:

1946. február 22-én kitelepítették Budakalász német lakosait. A bevagonozás napján Walperék sógorát Schmidt Sebestyént a Krepart mészárszék vágóhídjára vitték és elmagyarázták neki, hogy önkéntesen ki kell vándorolnia Németországba. Amikor vonakodott, egy gázmaszkot húztak a fejére, miközben véresre verték és közvetlenül a kitelepítési vonatba vitték.

1946. március 9-én jött Walper István fia, Ferenc szüleihez Csobánkára. Ez volt az utolsó tanítási napja a budapesti Piarista Gimnáziumban. Előtte még a községi elöljáróság következő határozatát kézbesítették neki szülei címére.

 

Csobánka község elöljáróságától

Walper Ferenc csobánkai 170. sz. alatti lakos egy drb férfi kerékpárját a községi elöljáróság igénybeveszi az áttelepítési kormánybiztosság és a községi elöljáróság hivatalos szerveinek küldönc és futár szolgálatának ellátására. A kerékpárt Kun Lajos községi megbízott veszi át és szállítja le a községházára.

Csobánka, 1946. március 7

Gaál Mihály, bíró                    Rakssányi Elemér, főjegyző

 

 

Nem volt már mit leszállítani, hiszen a kerékpárt már egy évvel korábban magukkal vitték az oroszok. Ugyané napon, március 9-én, az egész falut teljesen lezárták. Előtte azonban a Belügyminisztérium Kitelepítési Bizottsága és a Felmentési Bizottság, amelybe a falu összes pártja delegálta képviselőit, már tevékeny volt. Sok kérvény érkezett be és csak kevés család menekült meg a kitelepítéstől.

 

Csobánka község Nemzeti Bizottságától

12/1946.

Német áttelepítés

A Kormánybiztos Úr mellé rendelt Mentesítési Bizottságnak

Csobánka

A Nemzeti Bizottság 1946. március 5-én és 6-án foglalkozott a mentesítés iránti kérelmekkel.

A Bizottság összesen 14 kérvény ügyében hozott a mentesítésre javaslatot. A mentesítések előírásánál kérjük figyelembe venni az alábbi sorrendet, amelyet a Nemzeti Bizottság egyhangú határozattal az érdemek elbírálása után állapított meg-

1. Wittek Lőrinc

8. Uitz József

2. Leikep Károly

9. Leikep Antal

3. Leikep Gyuláné

10. Uitz Károly

4. Meyer Ágoston

11. Tagscherer Ágoston

5. Schwenk Antal

12. Jutási Ignác

6. Schrimpf János

13. MautererRóza

7. Wéber Ferenc

14. Erdei Dezső

Csobánka, 1946. március 6.

 

Bartha Róbert

Bajtek József

jegyző

elnök

összesen 44 személy,

ami 3,47 %-a kitelepítendőknek

 

A 70010/1946 BM rendeletének 2. §-a alapján 44 személyt nyilvánítottak megszabadítottnak. 1946. március 8-án még 12 személy jött hozzá. 1239 férfi és nő, fiatal és gyermek indult el a hontalanság nehéz útján. Az eddig ismert 1310 és 1239 számok közti különbség arra vezethető vissza, hogy útközben néhány csobánkai származású hadifogoly csatlakozott hozzájuk és Németországba is érkeztek családjaikhoz volt hadifoglyok.

miniszteri biztos kitelepítésre vonatkozó utasítása alapján élelmiszereket gyűjtöttek az első szerelvény (1946. március 15.) élelmiszer ellátására. Az élelmiszervagont közvetlenül a magyar rendőrségi kísérőszemélyzet vagonja után akasztották. Az utazás alatt nem adtak ételt. Miután megérkeztek Königsbronn a.d. Brenzbe, az első szerelvény utolsó állomására, a magyar rendőrök ezeket az élelmiszereket vissza akarták vinni Magyarország felé. Azonban az amerikai katonai rendőrség egy bejelentés hatására Heidenheim járási székhelyen megállította a vonatot és lecsatolta ezt a kocsit.

Lövöldözésre került sor a magyar kísérőszemélyzet és az amerikaiak között. Hála Istennek senki sem sérült meg. Az élelmiszert a járás három osztótábora.Gingen a.d. Brenz, Heidenheim/ Mérge lstetten és Königsbronn között arányosan elosztották. Az első szerelvényt március 15-én Heidenheim a.d. Brenz járásba vitték, a második szerelvényt 1946. március 16-án Wertheim am Mainba, Németország amerikai megszállási zónájába.

 

.. fekvőhelyekkel ellátott, fűthető szerelvénye ken utaznak, egészségügyi szolgálatról megfelelő gondoskodás történik."

Csobánkai  kitelepülök vagonjuk előtt, 1946. március végén.

 


Lábjegyzetek:

  1. v.o. PmLV 116b, NΓ. 1412-1945.12.6. és Nr. 1438 v. 1945. 12.12.

 

 

   
Előző fejezet Következő fejezet