Előző fejezet Következő fejezet

Jegyzetek

 

1 Papp Gábor: Kisnyárád

Baranya megye kézikönyve II. Felelős szerkesztő: Dr. Grünwald Géza. BO és BO Bt. - CEBA Kiadó - Gruppá Bt. Pécs, 1997. 114. oldal (a továbbiakban p.)

2 Baranya megye természeti földrajza

Szerkesztette: Lovász György. Baranya Monográfia sorozat. Pécs, 1977. 384 p.

3 Baranya megyei földrajzi nevei II.

Szerkesztette: Pesti János. Baranya Monográfia sorozat. Pécs, 1982. 297-304. p.

4 Ugyanott (a továbbiakban Uo.) 299. p.

5 Uo. 298. p.

6 Uo.

7 Baranya Megyei Levéltár (a továbbiakban Bm L.) Kisnyárád

1972-es krónikája. írta: Székely Kálmánná.

8 Lásd a 3. jegyzetben hivatkozott munkát.

9 Bandi Gábor-E Petres Éva-Maráz Borbála: Baranya megye az őskorban

Baranya megye az őskortól a honfoglalásig. Szerkesztette: Bandi Gábor.

Baranya Monográfia sorozat. Pécs, 1979. 10-16. p.

10 Uo. 10-17. p.

11 Uo. 37-41. p.

12 Uo. 52. p.

13 Uo. 53. p.

14 Uo. 70. p.

15 Uo. 91. p.'

16 Uo. 153. p.

17 Uo. 156-157. p.

18 Uo. 203. p.

19 Fülep Ferenc-Sz. Burger Alice: Baranya megye a római korban Baranya megye az őskortól a honfoglalásig. Szerkesztette: Bandi Gábor. Baranya Monográfia sorozat. Pécs, 1979. 223-330. p.

20 Janus Pannonius Múzeum Régészeti adattár. Leltári szám: 350/79.

21 Kiss Attila: A népvándorlás és a magyar honfoglalás kora Baranyában

Baranya megye az őskortól a honfoglalásig. Szerkesztette: Bandi Gábor. Baranya Monográfia sorozat. Pécs, 1979. 331-416. p.

22 Uo. 392. p.

23 Uo. 394-398. p.

24 Uo. 412-413. p.

25 Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza Akadémiai Kiadó, Budapest, 1963. 351. p.

26 Timár György: A pécsi egyházi társadalom Károly Róbert korában Baranyai Helytörténetírás 1981. A Baranya Megyei Levéltár év könyve. Szerkesztette: Szita László: Pécs, 1982. 39. p.

27 Horváth J. Gyula: A pécsi egyházmegye kialakulása Baranya. Emlékszám. 1991/1-2. Felelős szerkesztő Odor Imre. Pécs, 36. p.

28 Balatinácz Jeromos: Kátoly és környéke Pécs, 1974. 18. p.

29 Janus Pannonius Múzeum régészeti adattára. Leltári szám:352/79.

30 Kopasz Gábor: A pécsváradi közalapítványi iratok Baranyai Helytörténetírás 1970. A Baranya Megyei Levéltár évkönyve. Pécs, 1970. 57-59. p.

31 Szeghalmy Gyula: Dunántúli vármegyék Pécs, 1938. 606. p.

32 Nagy László: „Megfogyva bár, de törve nem..." Török háborúk viharában (1541-1699). Tankönyvkiadó, Budapest, 1990. 65-67. p.

33 Erdődy Gyula: Lánycsók község története Lánycsók 1994. 33. p.

34 Uo. 35. p.

35 Timár György: Királyi sziget Szigetvár várgazdaságának iratai 1546-1565. Pécs, 1989. 375. p.

36 Uo. 378. p.

37 Vehics-Kammerer: Magyarországi török defterek II. 606. p.

38 Vass Előd: A szekcsői-mohácsi szandzsák 1591. évi adóösszeírásai Baranyai Helytörténetírás 1977. A Baranya Megyei Levéltár évkönyve. Szerkesztette: Szita László. Pécs, 1979.

39 Uo. 49. p.

40 Nagy Lajos - Szita László: Budától Belgrádig

Válogatott dokumentumrészletek az 1686-1688. évi törökellenes hadjáratokhoz Szerkesztette: Szita László. Pécs, 1987. 18-19. p.41 Uo.

42 Uo.

43 Nagy Lajos: A Császári Udvari Kamara prefektúrájához tartozó terület 1687-ben

Baranyai Helytörténetírás 1978. A Baranya Megyei Levéltár évkönyve. Szerkesztette: Szita László. Pécs, 1979. 21. p.

44 Országos Levéltár U. et. C. F. 61. N. 46. Fol. 47.

45 Magyarország népessége a Pragmatica Sanctio korában Budapest, 1896. 14. p.

46 Baranya Megyei Levéltár (a továbbiakban Bm L.) Conscriptio Domestica 1715-1716.

47 Bm L.Conscriptio Domestica 1721.

48 Országos Levéltár U. et. C. E 133. N. 31. fol. 22-23.

49 Bm L. Conscriptio Domestica 1728.

50 Galambos Ferenc: A pécsváradi apátsági uradalom községeinek iskolái 1775-ig

Baranyai Helytörténetírás 1974-75. A Baranya Megyei Levéltár évkönyve. Szerkesztette: Szita László. Pécs, 1976. 125. p.

51 Bm L. Conscriptio Domestica 1732.

52 Uo.

53 Országos Levéltár U. et. C. Fasc. 67. No. 58.

54 Bm L. C. Par. 1733.

55 Uo.

56 Bm L. Conscriptio Domestica 1741.

57 Bm L. Conscriptio Domestica 1752.

58 Uo.

59 Uo.

60 Ferdinand Hengl: Deutsche Kolonisten im Komitat Baranya/Ungarn 1688-1752 Teil II.

Schriesheim, 1985. 280-285. p.

61 Galambos Ferenc: A pécsváradi apátsági uradalom községeinek iskolái 1775-ig

Baranyai Helytörténetírás 1974-1975. A Baranya Megyei Levéltár évkönyve. Szerkesztette: Szita László. Pécs, 1976. 125. p.

62 Országos Levéltár, úrbéri tabella 1767.

63 Bm L. Úrbéri iratok. Fasc. VIII./3.

64 Bm L. Úrbéri iratok 1767. Kisnyárád

65 Uo.

66 Uo.

67 Pécsi Püspöki Levéltár Cons, neoinc. par. 1766. 33. p.

68 Petrovich Ede: Baranya megye XVIII. századi népoktatása az Egyházlátogatási jegyzőkönyvek tükrében

Baranyai Helytörténetírás 1971. A Baranya Megyei Levéltár évkönyve. Szerkesztette: Szita László. Pécs, 1971. 169. p.

69 Szeghalmy Gyula: Dunántúli vármegyék Pécs, 1938. 606. p.

70 PHRT. XII. B. 46. p.

71 Kopasz Gábor: A pécsváradi közalapítványi iratok

Baranyai Helytörténetírás 1970. Pécs, 1970. 59-62. p.

72 Bm L. Úrbéri iratok 1779. Kisnyárád.

73 Bán Péter: Baranya vármegye etnikai és vallási képének alakulása a Mária Terézia-kori úrbérrendezést követően

Baranyai Helytörténetírás 1992/1995. A Baranya Megyei Levéltár évkönyve. Szerkesztette: Szita László. Pécs, 1995. 299. p.

74 Nemzeti Múzeum kézirat 332-335. p.

75 Móró Mária Anna: Baranya vármegye 1785/1786-ban Baranyai Helytörténetírás 1985-1986. A Baranya Megyei Levéltár évkönyve. Szerkesztette: Szita László: Pécs, 1986. 467. p.

76 Vályi: Magyarország leírása III. 689. p.

77 Bezerédy Győző: Baranya községeinek pecsétkatasztere III. Janus Pannonius Múzeum évkönyve 1980. Felelős szerkesztő: Uherkovich Ákos. Pécs, 1981. 146. p.

78 Uo. 156. p.

79 Petrovich Ede: Baranya megye népoktatása a reform korban (1810-1848)

Baranyai Helytörténetírás 1974-75. A Baranya Megyei Levéltár évkönyve. Szerkesztette: Szita László: Pécs, 1976. 265. p.

80 Lásd a 73. jegyzetben hivatkozott munkát.

81 Móró Mária Anna: Baranya vármegye 1815. és 1842/44. évi malom összeírásai (I. rész)

Baranyai Helytörténetírás 1981. A Baranya Megyei Levéltár évkönyve. Szerkesztette: Szita László. Pécs, 1982. 240. p.

82 Fleischer Gyula: Magyarok a bécsi Képzőművészeti Akadémián Budapest, 1935. 91. p.

83 Bm L. Baranya Vármegye Közgyűlési iratai 1825. Fasc. 15. 1447.

84 Pécsi Püspöki Levéltár. Canonica Visitacio 1828.

85 Nagy: Notitiae I. 53. p.

86 Bm L. Regnicolaris Conscriptio 1828. Kisnyárád

87 Móró Mária Anna: Az 1828. évi országos összeírás malomtörténeti adatai Baranyában

Baranyai Helytörténetírás 1980. A Baranya Megyei Levéltár évkönyve. Szerkesztette: Szita László. Pécs, 1981. 300. p.

88 Bm L.Baranya vármegye Közgyűlési iratai 1829. F 16-17. 1650.

89 Pécsi püspöki Levéltár Visitacio Szepessy 1829.

90 Lásd a 79. jegyzetben hivatkozott munkát.

91 Bm L. Baranya Vármegye Közgyűlési iratai 1831. Fasc. 3.338.

92 Fényes Elek: Magyarország mostani állapota statisztikai és geographiai tekintetben I. Pest, 1836. 56. p.

93 Móró Mária Anna: Baranya vármegye 1815 és 1842/1844. évi malomösszeírásai II. rész.

Baranyai Helytörténetírás 1982. A Baranya Megyei Levéltár évkönyve. Szerkesztette: Szita László. Pécs, 1983. 112. p.

94 Haas Mihály: Baranya Pécs, 1845. 31. p.

95 Lásd a 79. jegyzetben hivatkozott munkát.

96 Bm L. Baranya Vármegye Közgyűlési jegyzőkönyve 1848. 773. szám.

97 Bm L. Alispáni iratok 28/1850.

98 Bm L. 1850. évi népszámlálás iratai.

99 Bm L. Megyefőnöki iratok 1704/1850.

100 Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára III. Pest, 1851. 147. p.

101 Bm L. Megyefőnöki iratok 9540/1853.

102 Bm L. Megyefőnöki iratok XII. B. 7/1854.

103 Bm L. Megyefőnöki iratok 7718/1853.

104 Bm L. Alispáni iratok 4072/1862.

105 Bm L. Megyefőnöki elnöki iratok 168/1856.

106 V Hornyánszky: Geographiai Lexikon Pest, 1858. 267. p.

107 Bm L. Az 1857. évi népszámlálás iratai.

108 Országos Levéltár D. 127.964. 292-294. p.

109 Bm L. Megyefőnöki elnöki iratok 70/1862.

110 Bm L. alispáni iratok 3232/1862.

111 Bm L. alispáni iratok 4877/1863.

112 Bm L. Alispáni iratok 4416/1863.

113 Bm L. Megyefőnöki elnöki iratok 1737/1864.

114 Bm L. Alispáni iratok 4154/1864.

115 Nemzeti Múzeum. Pesty Helységnévtár IV 14^15. p.

116 Fényes Elek: Magyarország ismertetése statisztikai, földirati, történelmi szempontból I. Pécs, 1866. 75. p.

117 Bm L. PAU ir. Törzskönyv

118 Tegzes Ferenc: Adatok az alsófokú közigazgatás nyelvhasználatához a dualizmus idején (1870-1899) Baranyai Helytörténetírás

1981. A Baranya Megyei Levéltár évkönyve. Szerkesztette: Szita László: Pécs, 1982. 447-451. p.

119 Bm L. Alispáni iratok 1405/1872.

120 Bm L. Alispáni iratok 5089/1872.

121 Bm L. Alispáni iratok 2069/1873.

122 A pécsi egyházmegye schematizmusa Pécs, 1991. 152. p.

123 Bm L. Alispáni iratok 6625/1876.

124 Bm L. Alispáni iratok 6314/1879.

125 Bm L. Alispáni iratok 10902/1886.

126 Bm L. alispáni iratok 8678/1886.

127 Bm L. Alispáni iratok 1940/1884.

128 Bm L. Alispáni iratok 584/1889.

129 Bm L. Községvizsgálati jegyzőkönyv 1891. Kisnyárád.

130 Tankötelesek összeírása 1892. Kisnyárád

131 Kéri Katalin: A katolikus elemi iskolák állapota Baranyában (1868-1914)

Baranya 1994-1995. Felelős szerkesztő: Odor Imre. Pécs, 1995. 211. p.

132 Móró Mária Anna: Olvasóegyletek és népkönyvtárak Baranyában 1914-ig

Baranyai Helytörténetírás 1977. A Baranya Megyei Levéltár évkönyve. Szerkesztette: Szita László. Pécs, 1979. 183. p.

133 Márfi Attila: Baranya vármegye egyesületei (1867-1914) Baranyai Helytörténetírás 1985-1986. A Baranya Megyei Levéltár évkönyve. Szerkesztette: Szita László. Pécs, 1986. 202. p.

134 Bm L. Baranyavármegye Hivatalos Lapja 1904. január 21. 19. p.

135 Lásd a 122. jegyzetben hivatkozott munkát.

136 Bm L. Baranyavármegye Hivatalos Lapja 1910. augusztus 4. 301-302. p.

137 Bm L. Egyesületi anyag 1912. Kisnyárád.

138 Uo.

139 Lásd a 132. jegyzetben hivatkozott munkát.

140 Romváry Ferenc: Memento mori Pécs-Baranya Alexandra Kiadó. Pécs, 1999.84. p.

141 Lásd a 122. jegyzetben hivatkozott munkát.

142 Laki János: A népiskolák fejlődése, illetve stagnálása a két világháború közötti

Baranyában Baranyai Helytörténetírás 1982. A Baranya Megyei Levéltár évkönyve. Szerkesztette: Szita László. Pécs, 1983. 234. p.

143 Pécs-baranyai címtár 1923-1925 Szerkesztette: Kalotai László. Pécs, 1925. 236-237. p.

144 Márfi Attila: Baranya megye egyesületeinek vizsgálata (1915-1950)

Baranyai Helytörténetírás 1987/1988. A Baranya Megyei Levéltár évkönyve. Szerkesztette: Szita László. Pécs, 1988.273. p.

145 Dunántúl, 1926. október 12.

146 Lásd a 122. jegyzetben hivatkozott munkát.

147 Bm L. Községvizsgálati jegyzőkönyvek 1926. Kisnyárád.

148 Lásd a 133. jegyzetben hivatkozott munkát.

149 Bm L. Baranyavármegye Hivatalos Lapja 1928. 240. p.

150 Pécs-baranyai címtár 1928 Szerkesztette: Kalotai László. Pécs, 1928. 333-334. p.

151 Pécs-baranyai ismertető 1934 Szerkesztette: Kalotai László. Pécs, 1934. 41. és 173. p.

152 Lásd a 133. jegyzetben hivatkozott munkát.

153 Bm L. Egyesületi anyag Kisnyárád.

154 Bm L. Baranyavármegye Hivatalos Lapja 1938. április 7. 50. p.

155 Szeghalmy Gyula: Dunántúli vármegyék Budapest, 1938. 606. p.

156 Bm L. Szociális felmérő lapok 1938. Kisnyárád.

157 Szita László: A magyarországi németség iskolaügyének alakulása a Délkelet-Dunántúlon

Baranyai Helytörténetírás 1982. A Baranya Megyei Levéltár évkönyve. Szerkesztette: Szita László. Pécs, 1983. 504-505. p.

158 Uo. 505. p.

159 Lásd a 122. jegyzetben hivatkozott munkát.

160 Bm L. egyesületi anyag 1939. Kisnyárád

161 Uo.

162 Bm L. Összefoglaló jelentés Kisnyárád község szociális helyzetéről

163 Bm L. lásd a 133. jegyzetben hivatkozott munkát.

164 Füzes Miklós: A népesség száma, anyanyelvi és nemzetiségi megoszlása

Baranya járásaiban, nemzetiségi megoszlása 1945-ben Baranyai Helytörténetírás 1980. A Baranya Megyei Levéltár évkönyve. Szerkesztette: Szita László. Pécs, 1981. 541-549. p.

165 Pécs-baranyai címtár 1942 Összeállította: Császár Géza: Pécs, 1942. 311. p.

166 Lásd a 142. jegyzetben hivatkozott munkát.

167 Vörös Márton: Az 1944-1945. évi baranyai felszabadító harcok Tanulmányok Baranya és Pécs történetéhet 1944-1960. Szerkesztette: Babics András és Kopasz Gábor. Pécs, 1961. 46. p.

168 Bm L. Kisnyárád 1972-es krónikája. írta: Székely Kálmánná.

169 Lásd a 164. jegyzetben hivatkozott munkát. 555-556. p.

170 600/1945. Me. számú rendelet

171 Magyarország története II. Szerkesztette: Molnár Erik, Pamlényi Ervin és Székely György. Gondolat Könyvkiadó. Budapest, 1971. 497-499. p.

172 Bm L. Baranya Megyei Földhivatal iratai 1945. Kisnyárád

173 Bm L. Baranya Megyei Földhivatal iratai 1946. Kisnyárád

174 Bm L. Dunántúli Népszava 1947. március 8.

175 Bm L. Baranya Megyei földhivatal iratai 1947. Kisnyárád

176 Bm L. Tanfelügyelői iratok 5048/1948.

177 Bm L. Tsz adattár K-104.

178 Dunántúli Napló 1950. december 14.

179 Dunántúli Napló 1951. február 1.

180 Bm L. Tanfelügyelői iratok 3655/1949.

181 Bm L. Kisnyárád Községi Tanács ülésjegyzőkönyvei 1950.

182 Bm L. Baranya Megyei Tanács Művelődési Osztályának iratai 1952.

183 Bm L. Kisnyárád községi Tanács 1951-es ülés jegyzőkönyvei.

184 Bm L. Baranya Megyei Tanács Művelődési Osztályának iratai 1953.

185 Bm L. Kisnyárád 1972-es krónikája. írta: Székely Kálmánné.

186 Bm L. Mohács Járási Tanács VB. jegyzőkönyve. 1958. szeptember 16.

187 Kisnyárád Községi Tanács 1959-es üléseinek jegyzőkönyvei.

188 Kisnyárád Községi Tanács 1960-as üléseinek jegyzőkönyvei.

189 Kisnyárád Községi Tanács 1961-es üléseinek jegyzőkönyvei.

190 Kisnyárád Községi Tanács 1963-as üléseinek jegyzőkönyvei.

191 Kisnyárád Községi Tanács 1965-ös üléseinek jegyzőkönyvei.

192 Kisnyárád Községi Tanács 1966-os üléseinek jegyzőkönyvei.

193 Lánycsók Községi Közös Tanács üléseinek jegyzőkönyvei 1969.

194 Lánycsók Községi Közös Tanács 1970-es üléseinek jegyzőkönyvei.

195 Lásd a 185. jegyzetben hivatkozott munkát.

196 Bm L. Kisnyárád 1972-es krónikája. Írta: Székely Kálmánné.

197 Bm L. Kisnyárád 1975-ös krónikája. Írta: Sárkány György.

198 Lánycsók községi Közös Tanács 1976-os üléseinek jegyzőkönyvei.

199 Lánycsók Községi Közös Tanács 1977-es üléseinek jegyzőkönyvei.

200 Lánycsók Községi Közös Tanács üléseinek jegyzőkönyvei 1978.

201 Lánycsók községi Közös Tanács 1980-as üléseinek jegyzőkönyvei.

202 Bm L. Kisnyárád 1972-es krónikája. írta: Kocsis György.

203 Lánycsók Községi Közös Tanács üléseinek jegyzőkönyvei 1985.

204 Bm L. Kisnyárád 1985-ös krónikája. írta: Kocsis György.

205 Lánycsók Községi Közös Tanács 1986-os üléseinek jegyzőkönyvei.

206 Lánycsók Községi Közös Tanács 1988-as üléseinek jegyzőkönyvei.

207 Lánycsók Községi Közös Tanács 1989-es üléseinek jegyzőkönyvei.

208 Lánycsók Községi Közös Tanács 1990-es üléseinek jegyzőkönyvei.

209 Kisnyárád Önkormányzati Képviselőtestületének 1991-es ülés jegyzőkönyvei.

210 Kisnyárád Önkormányzati Képviselőtestülete 1992-es üléseinekjegyzőkönyvei.

211 Kisnyárád Önkormányzati Képviselőtestülete 1993-as üléseinek jegyzőkönyvei.

Erre vonatkozóan lásd még: Helytörténeti gyűjtemény nyílik Kisnyárádon. Új Dunántúli Napló 1993. június 28.

212 Kisnyárád Önkormányzati Képviselőtestülete 1994-es üléseinek jegyzőkönyvei.

213 Uo.

214 Kisnyárád Önkormányzati Képviselőtestülete 1995-ös üléseinek jegyzőkönyvei.

215 Kisnyárád Önkormányzati Képviselőtestülete 1996-os üléseinek jegyzőkönyvei.

216 Kisnyárád Önkormányzati Képviselőtestülete 1997-es üléseinek jegyzőkönyvei.

217 Kisnyárád Önkormányzati Képviselőtestülete 1998-as üléseinek jegyzőkönyvei.

218 Kisnyárád Önkormányzati képviselőtestülete 1999-es üléseinek jegyzőkönyvei.

219 Kisnyárád Önkormányzati képviselőtestülete 2000-es üléseinek jegyzőkönyvei.

 

 

   
Előző fejezet Következő fejezet