Előző fejezet Következő fejezet

A Karátsonyi család

Die Familie Karátsonyi

 

Pilisszentiván történetében a földbirtokosok közül a Karátsonyi család volt a legjelentősebb. Közel száz évig voltak a falu földesurai. 1851-ben Karátsonyi Guido feleségül vette puchói és csókái Marczibányi Máriát a híres és gazdag Marczibányi család utolsó tagját. így került az uradalom (Vörösvár, Szentiván és Solymár) a Karátsonyiak kezébe.

A család örmény eredetű, első ismert őse Gratian(us) volt, ki a családi hagyomány szerint Franciaországból származott és Moldáviában telepedett le. Innen a család Erdélybe került, itt vette fel a „Karátson" nevet. „A család neve, ugy látszik, a Gratianus kereszt-névből (magyarul Karátson) származott. És bár erre nézve adatot nem nyertünk, ugy látszik, legutóbb Erdélyben Szamosujvárról vévé származását.1

„A XVII-XVIII. században a tatárok elől Moldvából idemenekült örmények az egykori falu fejlődésében, városiasodásában vettek részt. " 2 A család már ideköltözése előtt is nemes volt és címerlevelét valószínűleg az egyik erdélyi fejedelemtől nyerte. Az erdélyi fejedelmek és magyar királyok a család nemességét többször megerősítették. Így Mária Terézia királynő is, ki Kristóf és fivérei részére új nemeslevelet állított ki. Kristóf első fia Deodat (Bogdán) 1781-ben 103.000 forintért megvette a kincstártól Beodrát, melyre királyi adományt is nyert, és a „Karátsonyfalvi" előnevet a „Beodrai"-val cserélte föl.

 

Gróf Karátsonyi Jenő beodrai kastélya

 

A grófi ágnak Lázár volt az őse. Lázár (sz. 1759) Torontál vármegye alispánja és később országgyűlési követe. 1805-ben megvette gróf Draskovits Ferenctől Bánlakot, Dolaczot, Offszeniczát, Szókát és Partost. Fia, Lajos (sz. 1793) Starhemberg Mária Lujza birodalmi grófnőt vette el feleségül.

Az ő házasságukból született Guido (1817-1885), aki 1842-ben Temes vármegye főszolgabírója, 1848-ban honvéd őrnagy, a pesti nemzetőrök parancsnoka. A szabadságharc leverése után menekülnie kellett, birtokait elkobozták. Később kegyelmet nyert, 1867-ben már a csákovai kerület országgyűlési képviselője. Különböző kitüntető rangokat kapott: császári és királyi kamarás, valóságos belső titkos tanácsos, az I. osztályú vaskoronarend vitéze stb. 1858-ban birodalmi grófi rangot nyert, 1874-ben megkapta a magyar grófi címet is.

A Karátsonyi és a Marczibányi család is híres volt arról, hogy vagyonukból különféle alapítványokkal támogatták Magyarország kulturális életét. Gróf Karátsonyi Guido egyik legismertebb alapítványa: 1858-ban 10000 forintot adott a Magyar Tudományos Akadémiának, hogy kamataiból kétévente díjazzák a legjobb színdarab szerzőjét. Ezt a díjat elnyerte többek között Csiky Gergely, Szigligeti Ede, és ezzel díjazták Arany János Aris-tophanész vígjátékainak fordítását 1871-ben. Jótékony célokra is nagy összegeket adományozott.

„A Fenséges Koronaherczeg születése örvendetes eseményének alkalmából Karácsonyi Guido földbirtokos 100,000 ftnyi összeget, ebből 20,000 ftot a szerb vajdaság s a temesi bánság számára ajánlott fel jótékony czélokra, s annak hovaforditását Albrecht Főherczeg magyarországi Főkormányzó Ur 0 császári Fenségének magas belátására bizta. Ugyanazon örömdus alkalomból, s annak maradandó emlékére, a debreczeni községi bizottmány, az evangelicus-helvét hitvallású egyháztanácscsal együtt, 100 segélyreszorult személy számára egy 160,000 ftnyi tőkével ellátott szegényápoló-intézetet alapított. Ezen nemes szivű s hazafias érzületet tanúsító örvendetes jótékonysági tettek a legmelegebb köszönet kifejezése mellett juttatnak köztudomásra?

Karátsonyi Guido és Marczibányi Mária (1831-1876) házasságából kilenc gyerek született. Hat lány és három fiú:

 1. Adrienne (1853-1878 Seregélyes), férje gróf Zichy Sándor (1843-1881)
 2. Melánia (1855) csillagkeresztes hölgy; férje gróf Zichy Géza (1849) császári és királyi kamarás
 3. Guidobaldina (1858-1876)
 4. Aladár (1859), országgyűlési képviselő; neje Elek Margit (1863).Birtokai: Beodra (Torontál m.) és Varjas (Arad m.). Lakás: Beodra.
 5. Jenő (1861-1933), neje Andrássy Karolina grófnő (1867), csillagkeresztes hölgy. Birtokai: Varjas (Arad m.), Bánlak (Torontál m.), hitbizományi birtoka Bánlakon van. Lakás: Budapest.
 6. Camillo (1863). Birtokai: Kamenicza (Horvátország), Vörösvár, Szent-Iván, Solymár (Pest m.) és Varjas (Arad m.). Lakás: Budapest.
 7. Irma (1865), férje báró Piret de Bihain Lajos (1862) császári és királyi kamarás és a 13. sz. huszárezred tartalékos hadnagya.
 8. Ilma (1867), férje gróf Keglevich Gyula (1855). A házaspár Imre nevű fiát adoptálta gróf Karátsonyi Jenő és Andrássy Karolina.
 9. Ilona (1871), férje gróf Zichy Károly (1864).

In der Geschichte von Sanktiwan war unter den Gutsherren die Familie Karátsonyi die bedeutendste. Sie waren beinahe hundert Jahre lang Gutsherren des Dorfes. Im Jahre 1851 heiratete Guido von Karátsonyi Marie Marczibányi de Puchó et Csóka, das letzte Mitglied der berühmten und reichen Familie Marczibányi. So gelangte das Gut (Vörösvár, Szentiván und Solymár) in die Hände der Familie Karátsonyi.

Die Familie stammt aus Armenien, ihr erster bekannter Ahnherr war Gra-tian(us), der laut Familientradition aus Frankreich stammte und sich in der Moldau niederließ. Die Familie gelangte später nach Siebenbürgen, wo sie den Namen „Karátson" aufnahm.1

„Der Familienname stammte scheinbar aus dem Vornamen Gratianus (ungarisch: Karátson). Und obwohl wir diesbezüglich keine Angaben gewonnen haben, scheint es, dass die Familie ihre Abstammung schließlich auf Szamosujvár in Siebenbürgen zurückfuhrt. "

„Die Armenier, die im 17. und 18. Jahrhundert aus der Moldau hierher flüchteten, beteiligten sich an der Entwicklung und der Verstädterung des einstigen Dorfes." 2

Die Familie wurde bereits vor der Übersiedlung nach Siebenbürgen geadelt und erhielt ihren Wappenbrief vermutlich von einem der siebenbürgischen Fürsten. Die siebenbürgischen Fürsten und die ungarischen Könige bestärkten mehrmals den Adelsstand der Familie. So auch Königin Maria Theresia, die für Kristóf und seine Brüder einen neuen Adelsbrief ausstellte. Der erste Sohn von Kristóf, Deodat (Bogdán) kaufte im Jahre 1781 von der Schatzkammer Beodra für 103.000 Forint, auf die er auch eine königliche Donátion gewann und das Prädikat „Karátsonyfalvi" auf „von Beodra" wechselte.

Der Ahnherr des gräflichen Zweiges war Lázár (geb. 1759), Vizegespan und später Abgeordneter des Komitates Torontál. Im Jahre 1805 kaufte er vom Grafen Ferenc Draskovits die Gemeinden Bánlak, Dolacz, Offszenicza, Szóka und Partos. Sein Sohn Lajos (geb. 1793) heiratete die Reichsgräfin Marie Luise Starhemberg.

 

Das Schloss des Grafen Jenő Karátsonyi in Beodra

 

Aus ihrer Ehe stammte Guido (1817-1885), der 1842 Oberstuhlrichter des Komitates Temes, und 1848 Honvedmajor, Befehlshaber der Nationalgardisten in Pest war. Nach der Niederschlagung des Freiheitskampfes musste er flüchten, seine Landbesitze wurden konfisziert. Später wurde er begnadigt, im Jahre 1867 war er schon Abgeordneter des Bezirkes Csákova. Er erhielt mehrere Ehrentitel: kaiserlicher und königlicher Kammerherr, innerer Geheimrat, Ritter des Ordens der eisernen Krone der I. Klasse usw. Im Jahre 1858 erhielt er den Titel „Reichsgraf', und 1874 wurde er auch in Ungarn in den Grafenstand erhoben.

Sowohl die Familie Karátsonyi als auch die Marczibányi waren dafür bekannt, dass sie aus ihrem Vermögen das kulturelle Leben Ungarns durch verschiedene Stiftungen unterstützten.

Eine der bekanntesten Stiftungen des Grafen Guido Karátsonyi war, dass er im Jahre 1858 der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 10.000,- Forint spendete, damit aus den Zinsen dieser Summe jedes zweite Jahr der Autor des besten Theaterstückes belohnt wird. Diesen Preis erhielten unter anderen Gergely Csiky, Ede Szigligeti, und mit diesem Preis wurde 1871 die Übersetzung der Komödien von Aristophanes durch János Arany belohnt. Der Graf spendete große Summen auch für karitative Zwecke. „Aus Anlass der erfreulichen Geburt des Durchlauchtigen Kronprinzen spendet der Gutsherr Guido Karácsonyi eine Summe von 100.000,- Ft, davon 20.000,- Ft für die serbische Woiwodschaft und das Temescher Banat zu karitativen Zwecken, deren Verwendung er der hohen Einsicht der kaiserlichen Hoheit des Erzherzogs Albrecht, des Statthalters Ungarns anvertraute. Aus dem gleichen erfreulichen Anlass, sowie zu dessen anhaltendem Andenken stiftete er zusammen mit der Gemeindekommission von Debrecen, bzw. dem evangelisch-helvetischen Kirchenrat für 100 unterstützungsbedürftige Menschen ein Institut für Armenpflege mit einem Kapital von 160.000,- Ft. Diese edlen, und seine patriotische Gesinnung bezeugende Taten werden mit dem Ausdruck des Dankes an die Öffentlichkeit gebracht."'

Aus der Ehe von Guido Karátsonyi und Marie Marczibányi (1831-1876) stammten neun Kinder, sechs Mädchen und drei Jungen:

 1. Adrienne (1853-1878 Seregélyes), verheiratet mit Sándor Zichy (1843-1881)
 2. Melanie (1855) Sternkreuzordensdame; verheiratet mit dem Grafen Géza Zichy (1849) kaiserlicher und königlicher Kammerherr
 3. Guidobaldina (1858-1876)
 4. Aladár (1859), Abgeordneter; verheiratet mit Margit Elek (1863). Besitztümer: Beodra (Komitat Torontál) und Varjas (Komitat Arad). Wohnsitz: Beodra.
 5. Jenő (1861-1933), verheiratet mit Gräfin Karolina Andrássy (1867), Sternkreuzordensdame. Besitztümer: Varjas (Komitat Arad), Bánlak (Komitat Torontál), sein Fideikomissgut war in Bánlak. Wohnsitz: Budapest.
 6. Camillo (1863). Besitztümer: Kamenicza (Kroatien), Werischwar, Sanktiwan, Schaumar (Komitat Pest) und Varjas (Komitat Arad). Wohnsitz: Budapest.
 7. Irma (1865), verheiratet mit Baron Ludwig Piret de Bihain (1862), kaiserlicher und königlicher Kammerherr und Reserveleutnant des 13. Husarenregimentes.
 8. Ilma (1867), verheiratet mit dem Grafen Gyula Keglevich (1855).Imre, der Sohn des Ehepaares wurde vom Grafen Jenő Karátsonyi und von Karolina Andrássy adoptiert.
 9. Ilona (1871), verheiratet mit dem Grafen Károly Zichy (1864)

Jegyzetek:

 1. családtörténet, heraldika > Nagy Iván: Magyarország családai > HATODIK KÖTET > Karátsonyi család. (Beodrai.) Arcanum Textsammlung > Familiengeschichte, Heraldik > Iván Nagy: Die Familien Ungarns. > SECHSTER BAND > Die Familie Karátsonyi. (Beodrai.)
 2. http://www.poli. hu/erdely/varo_szamosuv.htm" http://www.poli.hu/erdely/varo_szamosuv.htm

 

 

   
Előző fejezet Következő fejezet