Előző fejezet Következő fejezet

Irodalom

 

Acton, Th. A.: The social construction of the ethnic identity of commercial nomadicgroups. Gipsy Studies Conference, New York, 1982.

Acton, ThA.: Multiculturalisme in the countrie. A review of the Swann-Report. Education for All. 1986. 7.

Allardt, E., - Miemois, K. J. - Starck, CH.: Multiple and Varying Criteria for Membership in a Minority. Research Report. Univ. of Helsinki, 1979.

Allport, G. W.:Az előítélet. Gondolat, Budapest, 1977. 287-295.

deAnda, D.: Bicultural Sozialisation: Factors Affecting the Minority Experience. Social Work, 1984. 3-4.

Banks, J. A.: Cultural democracy, citizenship education and the American dream. Social Education. 1983.47.

Banks, J. A.: Multicultural education and its critics - Britain and the United States. The New Era, 1984. 65.

Banks, J. A.: Ethnic Revitalization Movements and Education. Educational Review, 1985. 37.2.

Bauböck, R. - Baumgartner, G.- Pinter, K. (szerk.): ...Und raus bist du! Ethnische Minderheiten in der Politik. Verlag für Gesellschaftskritik, Bécs, 1988.

Björklund, U.: Ethnicity and the welfare state. International Social Science Journal (Unesco, Paris), 1987. febr. No. 111.

Bourdieu, P.: Sozialer Raum und „Klassen". Leqon sur la lecon. Zwei Vorlesungen. Suhrkamp, Frankfurt/M. 1985a.

Bourdieu, P.: Az identitás és a reprezentáció. A régió fogalmának kritikai elemzéséhez. Szociológiai Figyelő, 1985. lb

Böszörményi - Nagy, J. - Framo, J. L. (ed.): Intensive Family Therapy. Harper and Row, New York, 1965.

Csepeli György (szerk. és bev.): Előítéletek és csoportközi viszonyok. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1980.

Diósi Ágnes: Cigány út. Szépirodalmi, Budapest, 1989.

Edwards, J. - Chisholm, J.: Language, Multiculturalism and Identity: Canadian Study. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 1978. 5.

Elwert, G.: Die Elemente der traditionellen Solidarität. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 1980.4.

Esser, H.: Aspekte der Wanderungssoziologie. Assimilation und Integration von Wanderern, ethnischen Gruppen und Minderheiten - eine Handlungstheoretische Analyse. Darmstadt und Neuwind, 1980.

Esser, H.: Soziale Differenzierung als ungeplante Folge absichtvollen Handels. Der Fall der ethnischen Segmentation. Zeitschrift für Soziologie, 1985. 6. Fishman, J.: Language and Ethnicity. In: Giles, Howard cd: Language, Ethnicity and Intergroup Relations. Academic Press, London. 1977.

Forray R. Katalin - Hegedűs T. András: Az együttélés rejtett szabályai. Országos Pedagógiai Intézel, Budapest, 1985.

Forray R. Katalin - Hegedűs T. András: Magyar" iskola - cigány csoport. Gyermekek két kultúra között. Ifjúsági Szemle, 1986. 4.

Forray R. Katalin - Hegedűs T. András: Etnikai öntudat és nevelés. In: Forray-Hegedüs szerk: Tanulmányok a cigányság beilleszkedéséről. Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1987. 4-79.

Forray R. Katalin - Hegedűs T. András (szerk. és bev.): A cigány kultúra esélyeiről. Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1989a

Forray R. Katalin - Hegedűs T. András: Socializzazione biculturale. Lacio Drom, 1989. 2-3b

Forray R. Katalin: Cigány fiúk és lányok iskolai motivációi és etnikai identitása. Kultúra és Közösség, 1989. 4c

Forray R.  Katalin - Hegedűs T. András: Differences in the Upbringing and Behaviour of Romani Boys and Girls as seen by Teachers. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 1989 6d

Gibson, M. A.: The School Performence of Immigrant Minorities: A Comparative View. Anthropology and Education Quarterly. 1987. 4.

Gstettner, P. - Larcher, D.: Zwei Kulturen, zwei Sprachen, eine Schule. Drava, Klagenfurt, 1985.

Győri-Nagy Sándor: Zweisprachigkeit und Untenichtsgestaltung für Minderheiten im Donauraum. In: Bauböck és mtsai (szerk.):...Und raus bist du!, 1988.

Heckmann, F.: Minderheiten. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 1978. 4.

Hegedűs T. András: A cigányság képe a sajtóban, 1985-86. Kultúra és Közösség, 1989. la

Hegedűs T. András: A cigány identitás változásai, Kultúra és Közösség, 1989. 4b

Instance, D.: Girls and Women in Education. OECD, Paris, 1986.

Karády, V. - Vari, S.: Factures socio-culturels de la réussite au baccalauréat en Hongrie. Actes de la Recherche en Sciences Sociales (Paris), 1987. 70.

Kemény István: A magyarországi cigány lakosság. Valóság, 1974.1.

Kolosi Tamás - Rudas Tamás: Empirikus problémamegoldás a szociológiában. OMIKK-TÁRKI, Budapest, 1988.

Kozéki Béla: Motiválás és motiváció. Akadémiai, Budapest, 1980.

Kozma Tamás: Tudásgyár? Az iskola mint társadalmi szervezet, Közgazdasági és Jogi, Budapest, 1985.

Lawson, R. F. - Gosh, R.: Canada. In: Education and Urban Society. 1986. Vol. 18. 449-461. Sage Publiclnc.

Lewin, K.: Csoportdinamika. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest, 1975.

Liebkind, K.: Minority Identity. Societas Scientiarum Fennica. Helsinki, 1984.

Liégeois, J. P. (ed.): Tsiganes et Voyageurs. Council for Cultural Co-operation. Strassburg, 1985.

Lynch, J.: Multicultural education. Principles and practice. Routledge & Kegan Paul, London, Boston and Henley. 1986

Mátrai Zsuzsa: Az amerikai társadalomtudományi nevelés története. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990.

Mclnerney, 9.: Multicultural Education Trends in the United Kingdom. Macarthur Institute of Higher Education. Sydney, 1986.

Mclnerney:. Teacher Attitudes to Multicultural Curriculum Development. Australian Journal of Education, 1987. 2.

Mead, G.: A pszichikum, az én és a társadalom. Gondolat, Budapest, 1973.

Mérei Ferenc - Binét Ágnes: Gyermeklélektan. Gondolat, Budapest, 1972.

Mihelic, M.: Jugoslawische Jugendliche. Intraethnische Beziehungen und ethnisches Selbstbewusstsein. Deutsches Jugendinstitut, München, 1984. One School, Many Cultures. OECD CERI, Paris, 1989.

Pap Mária - Szépe György (szerk. és bev.): Társadalom és nyelv. Gondolat, Budapest, 1975.

Pinter, K.: Das Weibliche im Ethnischen. In: Bauböck és mtsai (szerk.):...Und raus bist du.', 1988.

Réger Zita: Nyelvi szocializáció és nyelvhasználat magyarországi cigány nyelvi közösségekben- MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest, 1987.

Riesman, D.: A magányos tömeg. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest, 1983.

Rogers,  C.   R.:  Interpersonal Relationships:  Year 2000.   Journal  of Applied Behavioral Science, 1968. 4.

Rogers, C. R.: Freedom to Learn for the 80'th. Merril, Columbus, 1983.

Rosen, R.: Bürgerrechte für Sinti und Roma. Das Buch zum Rassismus in Deutschland. Zentralrat Deutscher Sinti und Roma, Heidelberg, 1987.

Rosen, H.: Multilingual Initiative. Institute of Education, London, 1988.

Serpell, R.: Kultúra és viselkedés. Gondolat, Budapest, 1981.

Smolicz, J.: Multiculturalisme and an Overarching Framework of Values: Some Educational Responses for Ethnically Plural Societis. European Journal for Education, 1984.1.

Stewart, M.: Játék a lovakkal avagy cigány kereskedők és a szerencse. Kultúra és Közösség, 1989. 4. The Swann Report. Education for All. Report of the Committee of Inquiry into the Education of Children from Ethnic Minority Group. HMSO, London, 1985. Id: pi. Acton, 1986.

Szűcs Jenő: Gentilizmus: A barbár etnikai tudat kérdése. In: Nemzet és történelem. Gondolat, Budapest, 1984.

Valentine, Ch. A.: Culture and Poverty. University of Chicago Press, Chicago, 1968.

Valentine, Ch. A.: Deficit, Difference and Bicultural Models of Afro-American Behaviour. Harvard Educational Review, 1971. 41.

Vörös László szerk.: Az IQ-vita. Az örökléselvűek argumentációja. Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont, Budapest, 1979.

Whyte J.: The development of sex stereotyped attitudes among boys and girls. In: Instance: Girls and Women in Education. OECD, Paris, 1986.175.

Wilska-Duszynska, B.: Gondolatok az etnikai sztereotípiák természetéről. In: Csepeli szerk: Előítéletek és csoportközi viszonyok, 1980.70.

 

  
Előző fejezet Következő fejezet