Előző fejezet Következő fejezet

SZUHAY PÉTER

A Néprajzi Múzeum cigányság történetével foglalkozó kiállításairól

 

E rövid írásban arra vállalkozom, hogy a Néprajzi Múzeum 1989-es „A társadalom peremén. Képek a magyarországi cigányok életéből' című, és az 1993-as „Képek a magyarországi cigányság 20. századi történetéből. A világ létra, melyen az egyik fel, a másik le megy" című kiállításainak előtörténetéről, főbb törekvéseiről és fogadtatásáról adjak számot.

1988-ban az Eisenstadtban (Kismartonban) élő Mans Gustav EDŐCS amatőr fényképész és nyugdíjas vasúti főtiszt felkereste a Néprajzi Múzeum akkori főigazgatóját, dr. FIOFFMANN Tamást, s felajánlotta a középkelet-európai cigányság körében készített portréfotóit egy időszakos kiállításra. A mester gyűjteményének a „Sorsok az arcok tükrében" elmet adta. Akkor e kiállítás fogadásával és technikai lebonyolításával engem bízott meg a múzeum főigazgatója. A kiállítási bizottság elfogadva EDŐCS úr kiállításának ötletét, kidolgozott egy tervet, melyben a jelenkori fotókiállításhoz kapcsolódna egy, a Néprajzi Múzeum anyagából megrendezendő fotó- és tárgykiállítás. Elfogadva az ötletet, kiállítási tématervet, majd forgatókönyvet készítettem, s 1989 májusában egyidőben megnyílhatott Hans Gustav EDŐCS fotókiállítása, az általam rendezett néprajzi bemutató, és a DARÓCZI Ágnes, KERÉKGYÁRTÓ István gondozta cigány képzőművészeti tárlat.

Már az első kiállítást megelőzően abból a felismerésből indultunk ki, hogy:

 1. A Néprajzi Múzeum fotógyűjteményében, - ha nem is tematikusan és szisztematikusan -, de jelen van egy nagyságát tekintve elég fontos századeleji fotóanyag, mely valójában sem a szakma, sem a nagyközönség előtt nem ismeretes.
 2. Az 1940-es évek végétől a 60-as évek végéig volt néhány olyan etnográfiai kutatás, mely a cigányság hagyományos mesterségeinek és életformájának leírására törekedett, melyet sok esetben tárgyi és fotó anyaggal is illusztráltak. (ERDŐS Kamill, BODGÁL Ferenc, BAKÓ Ferenc, MAROSÁNNÉ LADVENICZA Ilona, BÉKEFI Margit, BOROSS Marietta.). Ez az anyag szintén ismeretlen volt a nagyközönség előtt.
 3. Szemben más hazai kisebbségekkel, a létszámában legnagyobb kisebbség, - a cigányság - nem rendelkezett önálló közgyűjteményi bázisintézménnyel és ilyenformán nem volt lehetősége arra, hogy folyamatosan bemutathassa történetét, kulturális rendszerét, kulturális törekvéseit. Ez egyben azt is jelentette, hogy az azonosságtudat egyik igen fontos fogódzójának, egy rendszerező kultúrtörténeti kiállításnak sem volt birtokában.
 4. Úgy tapasztaltuk, hogy már a 80-as évek végén a magyarországi társadalomban felhalmozódott feszültségek okaként sok esetben a cigányságot jelölték meg, mely láthatóan a cigánysággal szembeni előítéleteket erősítette föl. Meggyőződésünk volt, hogy egy jelenkori társadalomtudománynak (etnográfiának, szociológiának, antropológiának) kötelessége a maga tudományos módszerével azzal a kérdéssel foglalkoznia, mely a társadalom egészén belül konfliktusokat okoz, s tudnia kell világos képet adnia a valóságról éppen a hiedelmekkel szemben, s felmutatni annak a társadalmi alakzatnak a valóságos helyzetét, mely a diszkrimináció tárgya. Világossá vált, hogy a cigánysággal foglalkozó kiállítás a cigányság történetének múzeumi falak közé emelésével hozzájárul az emancipációhoz, maga egy olyan aktus, mely létrejötte pillanatában értékként tételez kulturális teljesítményeket.

A kiállítás megvalósítása során partnerként együttműködtünk az akkori Fővárosi Tanács VB. Cigány Szociális Művelődési és Módszertani Központtal, különösen Zsigó Jenő igazgatóval és Mester Zsuzsával. A CSZMMK támogatásával fotóalbumot is megjelentettünk a kiállítással egyidőben. Míg Hans Gustav EDŐCS fotókiállításának alapvető üzenete az volt, hogy a cigányok ugyanolyan emberek, mint mások, sorsuk, egyéni szenvedéseik az emberiség egészéhez kötik őket, a művész arra törekedett, hogy a többséggel, illetve az egésszel való azonosságot mutassa be, addig a mi kiállításunk azt akarta megmutatni, hogy az emberi társadalom különböző, egyenrangú kulturális, s etnikai csoportokból tevődik össze, melyet a politikai jogok és lehetőségek szintjén is realizálni kellene. Az etnográfiai kiállítás egy közel 300 m--es nagy térbe került. A bemutatott anyag időbeli határaként nagyjából a század első felét jelöltük meg. A teret három részre tagoltuk, s az 1893-as1 cigányösszeírás anyagát feldolgozva az életformák és megélhetési források alapján rendszereztük anyagunkat:

 

1. Életformák és megélhetési források

1.1.A vándorcigányok: kéregetők - jóslók - mutatványosok -lókereskedők;

1.2. A huzamosabb ideig egy helyben tartózkodók: a teknővájók.

 

2. Életformák és megélhetési források

2.1. A vándorcigányok - a huzamosabb egy helyben tartózkodók - a letelepedett cigányok: a fémművesek (üstkészítők - rézművesek - kolompárok - kova csók - szegkovácsok)

2.2. Cigány ábrázolások a képzőművészetben

 

3. Életformák és megélhetési források

3.1. A letelepedett cigányok: zenészek és sármunkások.

3.2. Az egykori paraszti háziipar folytatói - vándor iparosok - napszámosok -kiegészítő jövedelemszerzők (a szezonális gyűjtögetés).

Az oldalsó falakon a fotóanyagot helyeztük el, alatta kis dobogókon az egyes mesterségekhez kötődő szerszámokat, ill. végtermékeket mutattuk be. A középső hosz-szanti tengelyen egy-egy jellegzetes enteriőrt rendeztünk be, így a vándorlók szekerét, a beások famunkáját, a szegkovácsok műhelyét, a sármunkások szerszámait és egy lakodalmi muzsikus bandát. A dokumentációs falon számtalan, a múlt század végére érvényes térképet és táblázatot szerkesztettünk. Ezek közül hadd idézzük a cigányok foglalkozásaira vonatkozó táblázatot és a kiállítás fő szövegét.

 

A cigányok foglalkozása 1893-ban

I. Értelmiség: 184 (hivatásbeliek és értelmiségi szolgák)

II. Őstermelés: 5.649

Ebből: földműves 2.206, földművelésnél szolga: 2.518, földművelésnél napszámos: 1.123

III. Bányászat és kohászat: 119

IV. Ipar. 50.542

Ebből: Faipar. 6.242 (fakanálcsináló: 1.976, orsókészítő: 203, teknőcsináló: 2.968. rostás: 767, favágó: 44, egyéb faipar: 284);

Építőipar: 15.360 (tapasztó és sármunkás: 5.298. tégla- és cserépégető: 3.948, vályogvető: 5-667, kőműves: 447);

Fémipar: 16.624 (kovács: 12.749, szegkovács: 1.660 üstkészítő és üstfoltozó: 2.077, fúrókészítő: 351. rézműves-

kolompár-csengő készítő: 297. bádogos-késes és köszörűs-lakatos: 324, egyéb vasipar: 137);

Lábbeli készítők: 791

(csizmadia-csizmafoltozó-cipész);

Női kézműipar. 3.564 (kézimunka: 1.076, fonás-szövés: 1.261, csipkekötő: 127);

Volt paraszti/láziiparok: 6.304 (seprűkészítő: 1036, kosárfonó: 963, gyékény és szatyorfonó-kasornyaszövő: 142,

madzagkészítő: 1.998, kötélverő: 392, meszelő és kefekötő: 1.773);

Egyéb foglalkozások: 1.657 (dögnyúzó és gyepmester: 438, fuvaros-hordár-kémény-seprő-szénégető: 252, tollfosztó-

mosónő-dohánygyári munkás: 342, másféle meg nem nevezett: 625).

V. Kereskedelem: 4.453

Ebből: Iparcikkel kereskedő és házaló: 1.814, (aprócikkel, kézmű- és rőfösáruval - edénnyel - famunkával - madzag és

kötéllel, meszelő és ecsettel, üveggel - vas- munkával-házaló közelebbi megjegyzés nélkül); Zöldség- és gyümölcskofák: 297

Ló és sertéskupecek: 1.605 Használtcikk kereskedő: 413 (ócskaruhakereskedő - rongy és csontszeclő - tollas -

zsibárukereskedő)

VI. Közlekedés: 99

VII. Zenészek. 16.784

VIII. Napszámosok: 64.190

IX. Magánzók és háztulajdonosok, 76

X. Háztartásbeliek. 18.533

XI. Házi cseléd: 1.031

XII. Egyéb foglalkozásúak. 274 (köztük kéjnők: 55)

XIII. Foglalkozásilélkiiliek 113.111

Ebből: 15 éven aluliak: 100.021, 15 éven felüliek: 13.090

(eltartja magát: koldulásból: 6.877, jövendőmondással és kártyavetéssel: 1.400, kuruzslással: 90. lopással és csavargással:

331, hozzátartozói által eltartott: 1.732, egyéb ismeretlen keresetforrású: 3056).

 

A kiállítás főszövege jól szemlélteti az akkori nézőpontunkat, a kiállítás és az album szerkezetét:

„A budapesti Néprajzi Múzeum több ezres cigány fotó gyűjteményéből készült ez a válogatás. A felvételek java részét etnográfusok, a múzeum egykori munkatársai készítették, de számos olyan kép is akad, melyet a kutatók a terepen mint archív fotót gyűjtötték.

A válogatás során számoltunk azzal a ténnyel, hogy a fotók összessége nem jelent szociológiai értelemben vett reprezentatív mintát, vagyis a cigányság nyelvi, törzsi-nemzetségi, felekezeti, foglalkozási, lakóhely szerinti megoszlásai nem arányosan, nem minden lényeges dimenzióra kiterjedően tükrözi.

Mégis arra törekedtünk, hogy a magyarországi cigányságról megközelítőleg pontos képet fessünk. Ezért - a tagadhatatlanul etnográfiai megközelítésű fotókat - a máig legteljesebb, az 1893-as cigány összeírás adataival igyekeztünk szembesíteni, remélve, hogy e két módszer - a kép és a (statisztikai) tény- kiadja a „tényképet".

Gyűjteményünk első fényképei az 1900-as évek elején készültek. Az első világháborút megelőző közel másfél évtizedből sok felvétel maradt ránk. Ezeken a cigányok mint egzotikus és archaikus emberek jelennek meg, főleg a vándorlás körülményei között élő kevés számú csoport képviselőiként. A két világháború közötti időben „a vademberek" után a kamera megtalálja a hagyományosnak tekintett foglalkozások képviselőit, ám a találkozást megörökítő képek a véletlenszerűségről, és nem a tudatosságról tanúskodnak. A második világháborút követően az etnográfusok már szisztematikusan érdeklődtek egy-egy cigány közösség iránt, és egyes munkákról alapos dokumentációt készítettek, de továbbra is a „hagyományos foglalkozás" keretei között gondolkodtak. A képek tehát - az etnográfia hagyományát követve -továbbra sem a valóságot akarták megközelíteni, hanem csak eltűnő mesterségeket akartak megörökíteni. Tekintve, hogy a korábbi időszak fényképészei még nem pontos „haditerv" alapján dolgoztak, az 1950-60-as évek-etnográfusai számára jócskán maradt "felfedezni való" téma. Ez indokolja, hogy némely esetben a valóság teljesebb leképezése érdekében ebből a korszakból is válogattunk felvételeket.

Gyűjteményünkből sajnos hiányzik például az olyan kép, amely télen, vagy a házba bejutva készült volna, amelyen a cigányok nem a „hagyományos mesterségek" művelői, ám tevékenységük e népességre nézve tipikusnak mondható. Hiányoznak az olyan képek, amelyeken a cigányok már mint a polgári társadalom részévé váló állampolgárok szerepelnek. A képek többsége a cigányok társadalmonkívüliségét sugallja, és csak néhány felvétel -hála a városi portré-fényképészeknek - árulkodik e folyamat - igaz, hogy erőtlen, de - másik oldaláról.

E válogatás olyan népességről szól, amely a 20. század első felében egy döntően agrárország „társadalmon kívüli" társadalmának alávetett helyzetben lévő résztársadalmát képezte, de társadalmi alakzatba, mondhatni közösségekbe szerveződött. Függőségi viszonyban élt, kiszolgáltatva az amúgy is kiszolgáltatott parasztnak. Bár ismerte vagy űzte is még csoportja korábbi mesterségét, de döntően vagy mint a paraszt-patrónus kliense, szolgája, vagy mint a paraszti üzem bérmunkása, napszámosa kötődött ezer szállal a vidékhez." A kiállítást FERGE Zsuzsa nyitotta meg, szép számú közönség előtt. A kiállításnak és az albumnak2 a sajtófigyelő dokumentumai szerint elég kedvező fogadtatása volt. Ezt a kiállítást 1991-ben bemutattuk Szófiában a Magyar Intézet kiállítóhelyén. Már az első kiállítás után megfogalmazódott Zsigó Jenővel való beszélgetésünkben, hogy ezt a kiállítást szükséges volna folytatni, időben eljőve a jelenkorig, térben akár kiterjeszkedve Európa egészére. A kezdeti tervekből némi módosulással 1993 nyarára lett kiállítás, immár 800 m2-en és készült egy több mint 700 képet tartalmazó, a század egészét felölelő fotóalbum. E válogatás során az ország több közgyűjteményében is végignéztük az ott fellelhető fotóanyagot (így például a Legújabbkori Történeti Múzeumból, a kecskeméti Fotótörténeti Múzeumból, az MTI-ből ugyanúgy válogattunk anyagot, mint több megyei múzeum archívumából) és több fotóművész kollekcióját is átnézhettük és használtuk néhány szerkesztőség (így például az Amaro Drom) archívumát is. Ezt a munkát már egy kisebb közösség végezte, elsősorban BARATI Antónia, KŐSZEGI Edit és VASS Klára, akik mindkét munkában részt vettek, kisebb részben pedig SZABÓ Zoltán, SÁFRÁNY Zsuzsa, WILHELM Gábor, akik a kiállítás előkészítésében és NAGYNÉ SEBESTÉNY Krisztina, aki rendezésében dolgozott velünk együtt.

A kiállítás nyolc termét három részre osztottuk. Az I. teremben a cigányság európai megjelenését és mai helyzetét mutatta be WILHELM Gábor. A II., II!., IV. teremben lényegében az 1989-es kiállítást ismételtük meg, azzal a kiegészítéssel, hogy mind a három teremben egy-egy enteriőrt mutattunk be a nyelvi-etnikai csoportra jellemző lakás- ill. házformával. Eltérés volt az is, hogy azoknál a mesterségeknél, melyeket egyes lokális csoportok ma is gyakorolnak, ott színes fotókkal utaltunk erre, vagyis eljöttünk a máig. Így például a II. teremben, ahol a vándorlás körülményei között élő oláh cigányokat mutattunk be, használtuk a jelenkori lóvásár képeket, vagy a III. teremben, mely a beásokról szólt, elhelyeztünk 60-as évekbeli gyűjtések tárgyegyütteseit is, vagy a IV. teremben, amely a magyar cigányokról szólt, elhelyeztünk színes fotósorozatot egy 1992-ben dokumentált téglaégetésről.

A kiállítás harmadik része az 1940-es évek utáni évtizedekről szól, melyben már nem választottuk szét élesen az egyes etnikai csoportokat, hanem elsősorban azt a folyamatot kísértük figyelemmel, melyben az iparosítás és a kulturális integráció hatására a korábban látványosan eltérő tradíciók mintegy egységesülnek, homogenizálódnak, hiszen az ipar és általában a politika hatására az életforma váltás egységesen érintette a három nyelvi-etnikai csoportot. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a három etnikum korszakunkra az endogám különállást megszüntette volna, vagy társadalmi kapcsolatai kezdetben erősödtek volna. Ebben a teremsorban tárgyalásuk elsősorban kronologikus volt. Az V. teremben a szocialista iparosítás és a „társadalmi beilleszkedés" folyamatát ábrázoltuk, elsősorban az MTI fotók segítségével. Magát a saroktermet egy 60-as évek beli munkásszállónak rendeztük be, melynek falain a teljes foglalkoztatottság elérését érzékeltettük: a cigányság megjelenését az építőiparban, az útépítésben, a kohászatban, bányászatban, főleg mint segéd- és betanított munkásokét, valamint az ingázást és a munkásszállás életét. Ugyancsak ebben a teremben kapott helyett a telepfelszámolás, az új lakáshoz juttatás, valamint az analfabétizmus felszámolása, az iskola, és az iskoláztatás témájának „hurrá-optimista" megjelenítése. Itt konfrontálódtak egymással a 60-as évek párthatározatai, valamint a KEMÉNY István vezette 1971-es szociológiai felmérés adatsorai. A VI. teremben a 70-es évek Cs-lakását és a „hurrá-optimizmussal" szemben megfogalmazódó szociofotó törekvéseit mutattuk be. A szoba-konyhás Cs-lakásban még elsősorban a használt, mások által leselejtezett bútorok domináltak, a szobában az ágyak uralták a teret, s még nem jelent meg igazán a külcsín. A VII. teremben már a 80-as évek társadalmi differenciálódását próbáltuk érzékeltetni, egyaránt utalva a városba áramlás folyamatára, a polgárosodó és parasztosodé rétegekre, valamint az elszegényedésre és a marginalitásból következő devianciákra. Bemutattunk egy 80-as évek beli tisztaszobát, ahol egy szekrénysoron a porcelánkészletek, italosüvegek és nippek kompozícióját rekonstruáltuk. Bemutattunk egy halotti sírkamrát, egy szőnyegekkel, bútorokkal berendezett kriptát, egy börtöncellát és egy nagy vitrinben a jelenkori, részben a börtönhöz, részben a katonasághoz kötődő „népművészeti" tárgyegyüttest. A fotókon érzékeltettük a jelenkori ünnepek rendszerét, s mintegy oppozícióként vele szemben a szegénység túlélési technikáit. Az utolsó VIII. teremben a cigányság etnikai csoportjai közötti kulturális integrációt próbáltuk ábrázolni, egyfelől a valódi folklór tényeinek felmutatásával, másfelől pedig a folklórból következő egységesítő folklorizmus bemutatásával. A színpad és a fölötte elhelyezett SZENTANDRÁSSY „Ősi mesterségek' festménysorozat a kulturális egységesülés kezdeti folyamatát próbálta érzékeltetni. Az ősi mesterségek a cigányság csoportjainak mintegy mitologikus egybetartozását jelentik, míg a színpad a közös folklórnyelv megkreálását szimbolizálja.

A kiállítással egyidőben a CSZMMK anyagából képzőművészeti kiállítást is rendeztünk, a többszáz festményt „a cigányság története a cigány képzőművészek emlékezetében" gondolatkör figyelembevételével válogattuk. A két egybekapcsolódó kiállítást GÖNCZ Áprád a Magyar Köztársaság Elnöke nyitotta meg. A kiállítással egyidőben kétnyelvű katalógust jelentettünk meg,3 melynek kiadását a CSZMMK, a Művelődési és Közoktatást Minisztérium, a Soros Alapítvány, „A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekért' Alapítvány, a Humanitas Civitatas Alapítvány, a Wallenberg Alapítvány, az Eötvös József Alapítvány támogatott.

A kiállításnak és az albumnak, ha lehet még nagyobb visszhangja volt, mint az elsőnek. Kisebb változataiban a kiállítást bemutattuk azóta a Gandhi Gimnázium megnyitásakor Pécsett, egy cigány kulturális fesztivál alkalmából Kecskeméten, majd 1994 májusától Nyírbátorba került az anyag.

 

IRODALOM

HERRMANN ANTAL

 

1893 Magyarországon 1893- január 31-én végrehajtott Czigány összeírás eredményei. Tlie Results of the Gypsy Census

Executed on 31st January 1893 in Hungary. Magyar Statisztikai Közlemények (Új folyam) IX. kötet

 

SZUHA PÉTER

1989 A társadalom peremén. Képek a magyarországi cigányok életéből. At the Margin oj the Society. Budapest

 

SZUHAY PÉTER -BARATI ANTÓNIA

1993 Képek a magyarországi cigányság 20. századi történetéből. „A világ létra, melyen az egyik fel, a másik le megy."

Pictures of the History of Gypsies in Hungary in the 20th Century. World is a ladder, which some go up, some go down."

Budapest

 

 

Peter Szuhay

Exhibitions of the Ethnographic Museum Dedicated to the History of the Gypsies

 

This short paper is meant to give an account of the prehistory, main goals and reception of two exhibitions of the Ethnographic Museum; „At the Margin of the Society. Scenes of Gypsy Life." in 1989 and Pictures of the History of Gypsies in Hungary in the 20th Century. „World is a ladder, which some go up, some go down" in 1993.

In 1988, Hans Gustav EDŐCS, amateur photographer from Eisenstadt, retired field officer of the railway company, called on dr. Tamás HOFFMAN then director general of the Ethnographic Museum and offered his portraits made among the Middle East-European Gypsies for the purpose of a periodic exhibition. The master entitled his collection „Lives in the mirror of faces". At that time I was charged by the director general of the museum with reception and technical arrangement of that exhibition. Having accepted the idea of Mr. EDŐCS concerning such an exhibition, the exhibition committee elaborated a plan to connect an exhibition of photos and articles arranged from the collection of the Ethnographic Museum to the contemporary photo-exhibition. I accepted the idea and prepared a research project and scenario, then in May 1989, Hans Gustav EDŐCS's photo-exhibition, the ethnographic show arranged by myself, and an exhibition of Gypsy fine arts under the auspices of Ágnes DARÓCZI and István KERÉKGYÁRTÓ were simultaneously opened.

Even before the first exhibition, we set out from the following perceptions:

 1. In the photo collection of the Ethnographic Museum- though not in a thematic and systematic way - exists a photo material from the beginning of the century that is rather significant regarding its dimensions, but which is actually known neither by the profession nor the general public.
 2. There were some ethnographic researches conducted between the end of the 1940s and 60s that strove to descript the traditional Gypsy trades and way of life, often illustrated with articles and photos. (Kamill ERDŐS, Ferenc BODGÁL, Ferenc BAKÓ, Ilona LADVENICZA Mrs. MAROSÁN, Margit BÉKEFI, Marietta BOROSS). This was a material also unknown by the general public.
 3. In contrast with other national minorities, the Gypsies, while being the largest minority in terms of their number, never had an independent basic institute for public collection, therefore they never had an opportunity to continuously show their history, cultural system and cultural ambitions. At the same time it meant that they were lacking one of the very important references of the identity awareness, i.e. a systematic exhibition on cultural history.
 4. According to our experience, already in the last years of the 80s, Gypsy people were often marked as the cause of the tension accumulated in the Hungarian society, and that obviously intensified the prejudices against the Gypsies. We were convinced that contemporary social sciences (ethnography, sociology, anthropology) - with the help of their special scientific method - are obliged to deal with a problem that causes conflicts within the whole society, and that such sciences must be able to show a clear view on reality in order to fight beliefs, and to show the actual position of a social stratum being a subject to discrimination. It was clear that an exhibition about the Gypsies that houses the history of the Gypsy people within the walls of a museum, shall contribute to emancipation, and it is itself an act that - in the very minute it is arranged - evaluates certain cultural performances as worthy.

During arrangement of the exhibition we co-operated - as a partner - with the Gypsy Social Educational and Methodological Centre of then Executive Board of the Municipal Council of Budapest, especially with director Jenő Zsigó and Zsuzsa Mester. Under the sponsorship of OSZMMK, a photo-album was published at the time of the exhibition. The basic message of Hans Gustav Edőcs's photo-exhibition was that Gypsies are not different from other people, their destiny and individual ordeals bind them to the entire mankind; therefore tire photographer aimed to show the identification with the majority or with the entire society. By contrast, our exhibition's aim was to show that human society consists of different, equal cultural and ethnic groups and this idea should also be realized where politics and chances are concerned. The ethnographic exhibition was housed in an approx. 300 m2 large hall. The time limit of the exhibited material was specified roughly as the first half of the century. The area was divided into three parts and by processing the material of the 1893 census of the Gypsies,1 the available material was systematized on the basis of life styles and means of subsistence:

1. Ways of life and means of subsistence

1.1. Wandering Gypsies: beggars - fortune tellers - showmen - horse-dealers;

1.2. Those who stay in one place for a prolonged time: trough makers.

2. Ways of life and means of subsistence

2.1. Wandering Gypsies - those staying in one place for a prolonged time - settled Gypsies: metallurgists (tinmen - copper smiths - tinsmiths -smiths -nail-smiths)

2.2. Depiction of Gypsies in fine arts

3. Ways of life and means of subsistence

3-1. Settled Gypsies: musicians and those working with mud. 3-2. Those carrying on with the one-time handicrafts of peasants - itinerant artisans - those drawing supplemantary income (seasonal gathering). Photos were placed on the side walls, underneath tools and final products of the relevant trades were shown on small platforms. Along the central axis several characteristic interiors were set up e.g. the cart of wandering Gypsies, wood-works, nail-smiths' shop, mud-working tools, a music band for weddings. The wall of documents showed off many maps and tables that were valid in the last years of the previous century. From among these tables let's cite the one concerned with the trades pursued by Gypsies and the main text of the exhibition.

Trades pursued by Gypsies in 1893

I. Intellectuals: 184 (professionals and intellectual servants)

II. Primary producers: 5.649

Of this: farmer: 2.206, servant in agriculture:2.518 day-worker in agriculture: 1.123

III. Mining and metallurgy: 119

IV. Industry: 50.542

Of this: Wood industry: 6.242 (those producing wooden spoons: 1.976, reel makers: 203, trough makers: 2.968, sieve makers: 767, woodmen: 44, other field of wood industry: 284);

Construction industry: 15.360 (plasterers and mudworkers: 5.298, brick and tile bakers: 3948, abode makers: 5.667, bricklayers: 447);

Metal industry: 16.624 (smith: 12.749, nail-smith: 1.660 braziers and tinkers: 2.077, gimlet makers: 351, copper-smith, tinsmith, ring maker: 297, whitesmith knife maker and grinder-locksmith: 324, other iron industry worker: 137); Footwear makers: 791 (bootmaker, boot-mender,shoemaker);

Women's handicraft trade: 3564 (handicraft: 1076, spinning-weaving: 1261, lace-work: 127);

One-time handicrafts of peasants. 6.304 (broom makers: 1.036, basket-weavers: 963, rush-matting and string-bag makers, handbasket weavers: 142, bandweavers: 1.998, rope-makers: 392, whitewash brush and brush-makers: 1.773);

Other trades: 1.657 (knacker and dogcatcher: 438, carter, street-porter, chimneysweeper, charcoal-burner: 252, plucker of feathers, laundry-woman, tobacco factory worker: 342, other undefined: 625).

V. Trade: 4.453

Of this: Dealer and peddler in industrial articles: 1.814 (small articles - handicraft and haberdashery - pots and pans - woodwork - string, lime brush and paintbrush, glass - iron work - peddlers without specification); Vegetable and apple women: 297 Horse- and pig-dealers: 1.605

Dealer in second-hand goods: 413 (old-clothes-man, rag-and-bone-man, feather-man, junk-dealer)

VI. Transport: 99

VII. Musicians: 16.784

VIII. Dayworkers: 64.190

IX. Persons with private means and house owners: 76

X. Housetrwes: 18.533

XI. Domestic help: 1.031

XII. Other trades: 274(of this: prostitutes: 55)

XIII. Unemployed: 113-111

Of this: those below age 15; 100.021; those above age 15: 13.090 (keep themselves: by begging: 6.877, by prophesying and fortune-telling: 1.400. by quackery: 90, by theft and tramping: 331. those kept by family members: 1.732, others with unknown sources of income: 3.056).

The main text of the exhibition illustrates well our view of that time as well as the structure of the exhibition and the album:

„The present selection was made of the Gypsy collection of several thousand photos of the Ethnographic Museum in Budapest. Most of the photos were made by ethnographers, one-time colleagues of the museum, but there are also many photos collected as archive material by research people in the field.

During selection we took into account the fact that even the ivhole photo-collection doesn't constitute a representative sample in terms of sociology, i.e. it doesn't reflect proportionally every significant aspects of division of the Gypsies according to language, tribe/nationality, denomination, trade and residence.

Nevertheless, we attempted to paint an approximately accurate picture about Hungarian Gypsies. Therefore ive tried to confront the photos of undoubtedly ethnographic approach with the data of the 1893 census of Gypsy people - which is the most complete census up till now - hoping that these two methods (photo and statistical data) shall outline a „realistic notion". The first photos of our collection were shot in the first years of the 1900s. There are lots of photos left to us from the almost one and a half decade prior to the first world war. On these pictures Gypsies appear to be exotic and archaic people, representatives of a small group of mainly wandering people. In the period between the two ivorld wars, after the „savages" image, the camera finds the representatives of trades considered traditional, but those photos oneencounters give evidence of chance, not awareness. Folloiving the second ivorld war, ethnographers were systematically interested in certain Gypsy communities and thorough documents were made on each research ivork, but they still kept to the frameivork of „traditional trades". Therefore the photos, while observing ethnographic traditions, still didn't try to approach reality, they only wanted to record vanishing trades. Considering that photographers of that time didn't ivork according to exact „strategies", there were still lots of themes for the ethnographers of the 50s and 60s to be „discovered". This fact justifies that we sometimes selected photos also from this period in order to reflect reality better. It's a pity that our collection lacks photos made in winter or inside the houses, where Gypsies would not represent „traditional trades", still their activity would be typical of the Gypsy population. There are no photos presenting Gypsies as citizens of a civil society. Most photos suggest that Gvpsies are beyond the pale of society and only some of them reveal the other (though ineffective) side of that process, thanks to the portrait-photographers of the cities.

The present selection shows a population that constituted a subjugated part of society in an „extra-society" of a primarily agricultural country in the first half of the 20th century, which were organized into a social stratum, shall we sav communities. They lived ina state of subordination, at the peasants' mercy who, in turn, were also exposed. Although they still knew or pursued the one-time trade of their group, they were strongly linked with the country primarily through their jobs as client or servant of the peasant-patron, or as wage labourers and dayworkers of the peasant workshop." The exhibition was opened by Zsuzsa FERGE in the presence of a rather large audience. According to the documents of the monitoring bureau, both the exhibition and the album2 were fairly well received. We opened the same exhibiton in 1991 in Sofia, in the showroom of the Hungarian Institute. During our talks with Jenő Zsigó following the first exhibition, the idea of continuing that exhibition, to extend it to the present time and maybe to all Europe, was already put into shape. Following some modifications, the original ideas were converted into an exhibition by the summer of 1993, this time on 800 nr and a photo-album was published containing more than 700 photos and covering the whole century. While selecting the material, we reviewed the available photos in several Hungarian public collections (e.g. photos were selected from the material of the Museum of Modern History, the Photo-historic Museum in Kecskemét, and the archives of several county museums); also collections of several photographers and archives of some editorial offices (e.g. Amaro Drom) were scanned and used. This was the job of a smaller team, primarily Antónia BARÁTI, Edit KŐSZEGI and Klára VASS, who participated in both works, and partly Zoltán SZABÓ, Zsuzsa SÁFRÁNY, Gábor WILHELM who worked with us during preparation of the exhibition, and Krisztina SEBESTÉNY Mrs. NAGY, who joined us during organization.

The eight exhibition halls were divided into three parts. In room I, the appearance of the Gypsies in Europe and their present status was shown by Gábor WILHELM. In rooms II, III and IV, basically the 1989 exhibition was repeated, but completed with interiors in form of flats and houses typical of the language-ethnic group, in all three halls. Another difference was that colour photos indicated where some local groups still pursue certain trades, i.e. we stretched the material to this days. For example in room II where wandering Wallachians were shown, also photos of today's horse-market were used; or in room III, that was dedicated to the „Boyash" Gypsies (Rumanian-speaking trough-makers), we placed articles collected in the 60s; or in room IV where Hungarian Gypsies were introduced, colour photo-series were placed about brick-baking documented in 1992.

The Illrd part of the exhibition dealt with the decades following the 1940s, where different ethnic groups were no more strictly separated, but primarily the process was monitored during which the one-time obviously different traditions became somewhat unified and homogeneous due to industrialization and cultural integration, since -thanks to the industry and general politics - the change in way of life effected all three language-ethnic groups alike. Naturally, it doesn't mean that by today the three ethnic groups put an end to endogamous separation or that their social relations became stronger at first. The treatment of the subject was mainly chronologic in these halls. In room V. the processes of socialist industrialization and „social integration" were illustrated primarily through MTI-photos. The corner-room itself was converted into a workers' lodgings of the 60s where the achievement of total employment was demonstrated: the appearance of Gypsies mainly as unskilled and semi-skilled workers in the construction industry, at road construction works, in metallurgy, and mining; in addition commuting and the life in workers' lodgings were illustrated. This exhibition hall also housed liquidation of colonies, granting of new flats, elimination of illiteracy, and the „hurrayl-optimist" representation of schools and the subject of schooling. Here confronted the party decrees of the 60s with data of the 1971' sociological survey conducted by István KEMÉNY. In hall VI the „Cs-flats" of the 70s were on show and the efforts of socio-photo to counterpoise the „hurrayl-optimism". In the room-and-kitchen Cs-flats second-hand furniture was typical, discarded by others; rooms were dominated by beds; external glamour was not really an issue. Exhibition hall VII attempted to demonstrate the differentiation of society in the 80s, equally referring to a massive flow to the capital; to the strata becoming bourgeois and peasant; to impoverishment and deviant symptoms due to marginality. A spare room of the 80s was also demonstrated where the composition of china, bottles of alcohol and small trinkets on the shelves were reconstructed. A burial vault, a cript furnished with carpets and furniture, a prison cell and - in a large glass-case - also modern „folklore" articles relevant partly to the prison, partly to the army were presented. The photos demonstrated the present system of holidays and - as a counterpoint - the survival methods of the poor. In the last room (VIII.) we tried to describe the cultural integration between the ethnic groups of the Gypsies, partly through presentation of the facts of real folklore, on the other hand, through the description of unification that ensues from folklore. The stage and the series of paintings „Archaic trades" from SZENTANDRÁSSY above the stage strove for demonstration of the initial process of cultural unification.

The archaic trades mean the actually mythological affinity of different Gypsy groups, while the stage symbolizes the creation of a common folklore language.

Simultaneously with the exhibition also an exhibition of the fine arts was arranged from the material of OSZMMK; several hundred paintings were selected according to the idea „history of the Gypsies portrayed by Gypsy fine arts". The two connecting exhibitions were opened by Árpád GÖNCZ, president of the Hungarian Republic. At the same time, a bilingual catalogue3 was published under the sponsorship of OSZMMK, Ministry of Education, Soros Foundation, „For the national and ethnic minorities of Hungary" Foundation, Humanitas Civitatis Foundation, Wallenberg Foundation, Eötvös fózsef Foundation.

The exhibition and the album - if it's possible - were received even more favourably than the first one. In smaller variations, the exhibition was presented in Pécs, at the opening of the Gandhi Grammar School; in Kecskemét, on the occasion of a Gypsy cultural festival; then the material was moved to Nyírbátor in May 1994.

 

 

SZUHAY PÉTER

PA LE NARODNONE MUZEOSKO, LE ROMENGA PECIPIJASA BUTYIKERDO AVRITORDYARIPE

 

Kado skurto iskiripe ande le Narodnone Muzeosko, ande le 1989 bersh „Pe la societutnya organizacijaki dolma. Kipura anda le ungrikone themeske romengo trajo." cimosko, thaj ande le 1993 to bersh: „Kipura anda le ungrikone themeske romengo trajo ande le 20-ti shela bershengi pecipija. La lumaki skara, pe savi o jek opre, o kaver tele zhal. "cimosko, savo pa le avritordyarimasko anlalpecipe vorbil, thaj pa les-ke mahbare pesphagerdyipe, pa leski buty del duma. Solduj avritordyaripengo arakha-dyipes zurales azbalas le katka avriphende oprepinzharde trabi:

 1. ande le muzeoske kipura, thaj ande leske kethanes kide materiji, vi te na siste-masa thaj buxlyardya kidimaska butyasa, ba kothe si le romenga kulturake pecipijatar vorbadine, angla o barop zhenipe thaj angla le roma bipinzhardyi materija.
 2. vorta mostar kathar le kavera kheralutne cinyimata, tumna le majbares, le romen naj korkorutno narodutno kethaneskidipesko mashkarutno instituto, kasavo, kaj gelyabutyasa andre shaj sikavnas pengi pecipija, pengi kulturalno sistema. Kadi vi kodi prezentisardas, ke o peszhanimo, o identiteto, thaj o mashkar le grupi o kulturalni jekhadyipe, e romanyi nacionalno kulturako keradyipeske azhutimas na sas (thaj chi adyes naj) dumutno instituto.
 3. pe le 80-e bershengo agor ande o societeto oprekidisarde kikidipenga doshake butivar le romen phende, so o lenca opre ashilo anglexanzhvalyipes zurarlas opre. Le akhanutnya vramake sociatoske yhanimata (etnografija, antropologija, sociologija) kris si ke peske zhanimaske chokajenca mostar la diskriminacijasa te grizhil thaj te zhanel te xalpe, kade, ke te zhanel te sikavel le kavere manusheska grupako kaversaripe, thaj jekhipe, lenga kulturako jekkuchimo.
   
   
1-3. Hans Gusztáv Edőcs fotoművész „Sorsok az arcok tükrében" című kiállításának képei.
Pictures from the photographerH'. G, Edőcs's exhibition titled „Lives in the mirror of faces".
Néprajzi Múzeum, Budapest, 1989.

 

 

4-5. „A társadalom peremén" c. kiállítás képei. Pictures from the exhibition entiled „At the Margine of Society". Néprajzi Múzeum, Budapest, 1989. Fotó: Bódi Józsefné

 

 

6-7. „A társadalom peremén" c. kiállítás képei. Pictures from the exhibition entiled „At the Margine of Society"- Néprajzi Múzeum, Budapest, 1989. Fotó: Bódi Józsefné

 

   
   
8-10. „Képek a magyarországi cigányság 20. századi történetéből" c. kiállítás képei. Pictures from the exhibition titled „Pictures of the History of Gypsies in Hungary in the 20th Century". Néprajzi Múzeum, Budapest, 1993. Fotó: Bódi Józsefné

Lábjegyzet:

 1. HERRMANN 1895.
 2. SZUHAY 1989.
 3. SZUHAY - BARATI 1993.

 

 

   
Előző fejezet Következő fejezet