Előző fejezet Következő fejezet

AZ EGYHÁZKÖZSÉG ESEMÉNYEI

 

1918. április 9-16. Misszió

A nehéz évek miatt sok lelki aggodalom szállta meg a hívek lelkét, roskadoztak a nagy teher alatt a plébános kérte, legyen Kondoroson a misszió. Nagy szükség volt a lelkek megerősítésére. A budapesti Jézus Társasági szerzetes Páter Jámbor László tartotta, hatalmas mély, de mégis népies beszédei nagy hatással voltak a hívekre. A misszió hatalmas, impozáns körmenettel zárult le. Emlékére a missziós kereszt ma is ott áll a templom falán.1(28. kép.)

 

C:\Users\Ikszt\Desktop\Új Templom\Missziós kereszt -Kiscsábói káp. elé.jpg

28. Misszió kereszt

 

1925 A kegyelem éve2

november 10. Kondoroson nagy ünnepség keretében leleplezték a Hősök szobrát (ma első világháborús emlékműként ismert).3

1926

április 10-18. Misszió4

Bakács Lőrincz Domonkos rendi missziós atya mindjárt érkezése után kifejtette a misszió célját, kiadta a pontos programot s a szerint haladt a hívek nagy megelégedésére. Nem remélt eredményt hozott e misszió, a hívek kivirágoztak áldozatkészségük is dicséretes volt.

május 10. József főherceg jelezte, hogy megkoszorúzza kondorosi Hősök szobrát.5

1933

április 22 . Bedák Mátyás pappá szentelésének 50 éves évfordulóján, melyet szeretett volna csendben megünnepelni, de tudomására jutott, hogy a hívek kereszt alakjában emléket akarnak állítani kedves plébánosuknak. Nagyon boldog nap volt, több paptestvér, rokonság és a hívek sokasága körében tisztán katolikus ünnep volt - írja Bedák Mátyás.6 (35. kép).

A kereszt a római katolikus templomkertben a főbejárat jobb oldali részén a templom előtt látható. Eredeti helye nem itt volt az áthelyezés időpontja nem ismert. (36. kép)

 

36. Bedák kereszt 2014.

 

A fehér márványtáblán a felirat:

 

AZ ÚR JÉZUS

Örök dicsőségére

emeltették e keresztet

BEDÁK MÁTYÁS

Kondoros első plébánosának

aranymiséje alkalmából

 Hívei és tisztelői

 

1933. április 23.

 

augusztus 31. Megérkezett Főispán Úr a kitüntető érmek átadására, mely nagyszámú résztvevő jelenlétében zajlott. Bedák Mátyás plébános ekkor kapta meg Signum Laudis kitüntetést. Ezen a napon kapta Keviczky László ev. lelkész is a kitüntetést lelkészségének 50. évfordulójára. Délben a kondorosi csárdában díszebéd volt.7

1934

október 3-7. Misszió. Tartották P. Krajnik György mezőkövesdi házfőnök vezetésével. A misszió lassan indult, de napról napra többen jelentek meg.8

karácsony Szívgárdisták pásztorjáték előadása nagy siker volt. A rendezést Machács László vette kézbe. Az egész községnek mennyországot varázsoltak a csárda színpadán.9

1933-34 év Az egész világra kiterjesztve Szentév, melynek bezáró napja 1935 év fehér vasárnapja volt.10

1935

Jézus Szíve Szövetség úriasszonyának csoportja lila lepellel látta el a templom keresztjeit, vett egy hordozható szentelt víz hintőt, 2 mise albacingulust, a missziós keresztnek sárga réz betűit szép tabernákulumot készítet a sekrestyében rejtőzködő Üdvözítö számára a nagyhét 3. utolsó napjára.

május utolsó vasárnapja A hősök emlékének szentelve. A rendelkezés szerint a nagymise a világháborúban elhunyt hősökért volt, melyre meghívást kapott a helyi előljáróság. A társadalmi szervezetek a Hősök szobránál adóztak, nagyjainknak. Az ünnepi beszédet a koadjuktor mondta.11

évközben Az Egyházmegyei főhatóság elrendeli, hogy Rákóczi Ferenc fejedelem halálának 200. évfordulóján ünnepélyes gyászmise tartandó. A gyászmisén részt vettek a hívek, az előljáróság, csendőrség és a cserkészcsapat. A mise után iskolai ünnepély volt.12

1936

március 25. Első templom búcsú és katolikus nap. Az endrődi esperesi kerület tagjai határozták el, hogy a templom védőszentjének ünnepét nagyobb ünnepélyességgel tartják meg és ugyanakkor a hívek tömegeinek jelenlétében “katolikus napot“ rendeznek. Az újonnan alakult templomi énekkar és a hívek gyakorolt éneke emelték az ünnepi szentmisét. Az ünnepi szentmisén sokan vettek részt, hívek s egyházi méltóságok.(Hármas Körös 1936. Április 15. ENDRŐD Búcsú és katolikus nap Kondoroson).13

április 21. Szívgárda avatás Húsvét vasárnapján délután az ünnepélyes vecsernyét követőleg volt a gárdista újoncok ünnepélyes felvétele a templomban. 100 gyermek ünnepélyes fogadalomtétele, a nagymajori iskola buzgó csapata külön kiemelést kapott, mely fáradtságot nem ismerve messze vannak és pontosan tesznek eleget a szív király parancsainak.14

évközben a Szent Erzsébet népkonyha, önkéntes adományokból 5 hónapon keresztül 50 gyermek ebédjét biztosították Kovács Lajos konyhájában. December hónapban pedig 82 gyermeket részesített ruha segélyben.15

december 25. A Jézus Szíve Szövetség Betlehemi jelenethez művészi értékű „magyar Betlehemmel várta a karácsonyi éjféli misén a híveket. A jelenet kb. 25 szoborból állt, melynek minden egyes darabja művészi érték, minden szereplője magyar motívumot fejezett ki. „A szent család is magyar ruhában imádja a magyar pajtában megszületett legszentebbet. Imádásra megjelennek a magyar juhász, magyar csikós habzó paripán, a három magyar szent király István, László, Imre herceg is ott térdelnek a jászol körül, míg az előtérben a magyar puszta nagy jellegzetessége, a gémeskút ágaskodik a magyar róna égszín kékjébe.”Mindenkit a legmélyebb áhítat érzelmével fogott meg ez a jelenet- írja Bedák Mátyás.16

1937

május 23. Az eucharisztikus szentév megnyitása

A pápa Magyarországot bízta meg az eucharisztikus világkongresszus megrendezésével, melynek ünnepei 1938 májusában lesznek. A magyar püspöki kar egy előkészítő szent évet iktatott a kongresszus elé, melynek ünnepélyes megnyitása az egész ország területén ezen a napon volt.17

1938

Jézus Szíve ünnep

Körmenetileg vonultunk ki a csákói Jézus Szíve Kápolnába, Gáspártelekről, Erzsébettérről is körmenetben jöttek a hívek. A szentbeszédet Csernus Mihály apát úr őméltósága tartotta.18

március 20-25. Misszió

Az EUCHARISTICUS Szentév alkalmából egyházközségünket érte a kitüntetés a kerületi Eucharisticus Napot Kondoroson rendezik meg, mégpedig templomunk búcsúnapján. Közben a szent misszióra készültek a hívek, akik szép számmal jelentek meg. A missziót P Salvator ferences atya végezte. Az ünnepség gyertyás körmenettel zárult hihetetlen nagyszámú hívő részvételével. Körmenet után éjszakai szentségimádás volt, zsúfolt templom hallgatta egész reggelig.19

évközben Jézus Szíve Gárdisták zászlóját avatják a kondorosi római katolikus templomban.

október 9. Bedák Mátyás plébános 80. születésnapja alkalmából a régi posta épületét, mely Szerbné Geist Klára adománya, kultúrházzá alakította át az egyházközség. Linderberger János apostoli kormányzó megáldotta a kultúrházat, melyet a Bedák Mátyás katolikus otthon nevet kapta. Machács László vezetésével szép kultúrmunka indult meg a katolikus otthonba. (37. kép) (4. dokumentum)

 

D:\Régi C meghajtó\Asztal\Helytörténeti\Katolikus Egyház története\101.JPG

37. Az egykori Bedák Mátyás Katolikus Otthon napjainkban

 

D:\Régi C meghajtó\Asztal\Helytörténeti\Katolikus Egyház története\IMG_9436.JPG

4. dokumentum

Bedák Mátyás Katolikus Otthon

 

 

Ekkor került átadásra özv. csákói Geist Gyulánénak a ”Pro Ecclesia et Pontifice kitüntetés.”20

1940

augusztus 15. aratási hálaadás „ez évben az aratási hálaadást körmenettel végeztük, eddig a templomba tartottuk, de most kimentünk az utcára illetve onnan indultunk el ahol tavasszal a föld bő gyümölcsét kértük. Nagyboldogasszony napjára (augusztus 15) szép számmal gyűltünk össze templomunkat tiszta búza és árpa kalászokkal díszítettük.”21

1941

március 19. Szent József napján megérkeztek a szervita nővérek. A zárdát Fetzer József esperes áldotta meg, ahol kis kápolnát is rendeztek be a nővérek. A szervita nővérek a római katolikus elemi népiskolában tanítanak.22

okóber 1.

„Circumscipto dioccesis ” kezdetű bullájával az egyházmegye egyesítése valóra vált, és 1941.okt.1-től kezdődőleg egyházközségünk ügyeit már a nagyváradi püspöki iroda intézi, és a főhatóságunk a nagyváradi apostoli kormányzói helynök úr dr Schriffert Béla személyében.23

december 20.

A képviselőtestületi ülés határozata értelmében kiadásra kerül a plébánia története.

…80 oldalnyi könyv, mely nagytisztelendő Bedák Mátyás szentszéki bíró, plébános feljegyzései alapján készül, neki 50 éves plébánosi jubileuma alkalmából egy díszesen bekötött példányt fog az egyházközség adni. „A jótevők neveit pedig a templom falán elhelyezendő két márványtáblán óhajtjuk megörökíteni. Csak a már meghalt jótevők neveit jegyeznénk fel, de nagyobb méretű táblákat helyeznénk el, hogy a most élő jótevők neveit bármikor megörökíthesse a képviselőtestület.”24

1942

Húsvét Talán még ilyen tömeg nem vett részt az ünnepen, mint most. Az emberek érzik a szörnyű csapást melyet a háború és a nagy belvizek jelentenek. Az emberek Istenben bíznak ebben a nélkülözésekkel teli nehéz időszakban.25

május 10 -17 Az egyházközség megtartja a jubileumi év ünnepségeket. Ebben 60 éves az egyházközség, 50 éves a plébánia, 40 éves a katolikus iskola. A plébánia történetét kis füzet alakjában kiadja.26

május 29. Gyászmise. Hősi halált halt Laurinyecz János 1942. május 7-én lelki üdvéért. A misén megjelentek a község elöljárói, ezzel kifejezve részvétüket az özvegy édesanyának.27

július 25. Leltárfelvételen Bedák Mátyás szentszéki bíró, plébános a kondorosi római katolikus egyháznak adományozta 229 db-os könyvtárát. A könyvtárat Regős András lelkész vette át. Az adomány Nagyváradi Lat. Szert. Püspökség által jóváhagyásra került.28 (38. kép)

 

D:\Régi C meghajtó\Asztal\Helytörténeti\Katolikus Egyház története\2015.március 30\DSC07402.JPG

38. Bedák Mátyás könyvtár adománya

 

október 20. Meghalt Bedák Mátyás kondoros első plébánosa. 50 éven át működött Kondoroson ez idő alatt létesült 3 római kat. iskola, épült a plébánia, bővült a templom. Neki köszönhető a Bedák Mátyás Otthon épülete is.29

1943

október 26. csákói Geist Gyula világi elnöknek szent Gergely rend lovagkeresztjét, és dr Geist Gáspárnak szent Szilveszter rendet adott át dr Linderberg János nagyprépost Úr.30

1944

május minden csütörtökön éjjel 11-12-ig szentségimádás volt, a hívek szép számmal vettek részt.31

1946

november 17-24. Misszió. A 8 napos missziót P Juhász I. békéscsabai kapucinus atya tartotta. Naponta szent beszéd volt és mindennap külön –külön alkalmi beszédet is tartott. Minden alkalommal szép számmal vettek rész a hívek.32

1947

A gutai hívek új színt hoztak az egyházközség életébe. Szeretettel fogadta őket a kondorosi egyházközség. Kondorosra 37 gutai család lett letelepítve, akik mind katolikusok. A személyek száma 151 fő.33

 augusztus 30. Petrovszki Pál a Pro Ecclésia et Pontific kitüntetésre felterjesztve Rómába.34

 

 

Vallásos egyletek és társulások

1934 Rákóczi cserkész csapat első megemlítés

1934 megalakult a Jézus Szíve Szövetség kondorosi csoportja

1935 Jézus Szíve szövetségnek szent Erzsébet nép konyhája

1935 Szívgárdisták avatása

1937 december 1-én kezdte el működését az A.C. Culturális és a Caritatív osztály. Feledata a egyházunk segítségre szoruló tagjainak segítése.

Culturális osztály világi elnöke: Pokorny Tiborné35

Caritativ osztály világi elnöke: Próféth Lajosné

1938 Katolikus Kör

1941 Nemzeti Segély Szervezet

elnöke : Liker Mihályné

1940 Katolikus Agrárifjusági Egylet36

1941/42 KALOT- KIOE

Az egyesületeket 1948-ban feloszlatták országos szinten.

Napjaikba a hívek egy imacsoportokat alkotnak, a Mária -légió imacsoportot.

A plébániának 2004 - 2011 közötti időben volt egy helyi katolikus újsága a Jőjjőn el a Te országod cimmel. Szerkesztette Perei Annamária. Tudosított a helyi katolikus eseményekről, írásokat tett közzé a szentek életéről, imádságokat. Hittanosoknak, bérmákozóknak keresztény tanításokat közölt.

 

 

Lábjegyzetek:

 1. Historia Domus p. 84.
 2. Historia Domus p. 100.
 3. U.o.
 4. Historia Domus p. 102
 5. Historia Domus p.103
 6. Hiatoria Domus p. 112- 113.
 7. Historia Domus p. 114.
 8. Historia Domus p. 116.
 9. Historia Domus p. 116.
 10. Historia Domus p. 118.
 11. Historia Domus p.119.
 12. Historia Domus p.117.
 13. Historia Domus p.123.
 14. Historia Domus p. 118.
 15. Historia Domus p. 120 -126.
 16. Historia Domus p.126.
 17. Historia Domus p.129.
 18. Historia Domus p.136.
 19. Historia Domus p. 135.
 20. RKP A kondorosi római katolikus egyházközség és iskolaszék jegyzőkönyve 1901 - .p.258.
 21. Historia Domus p. 138.
 22. Historia Domus p. 139.
 23. A kondorosi római katolikus egyházközség és iskolaszék jegyzőkönyve 1901 – p.290.
 24. A kondorosi római katolikus egyházközség és iskolaszék jegyzőkönyve 1901 -. Képviselőtestületi és egyháztanácsi rendkívüli közgyűlés 1942.jan.25.
 25. Historia Domus p. 141.
 26. Historia Domus p.142.
 27. Historia Domus p.141.
 28. RKP iratcsomó: Fontos iratok leltárak. 1942. július 30. 4805/1942.
 29. Historia Domus p. 142.
 30. Historia Domus p. 143.
 31. Historia Domus p.142.
 32. RKP, iratcsomó:1945 – 46 -47- 48 128/1946.
 33. RKP Iiratcsomó:1945-46- 47 – 48. 132/1947.
 34. Uo.
 35. A kondorosi róm. kath. Egyházközség és Iskolaszék jegyzőkönyve 1901-. p. 245
 36. BML. IV.B. 407. b. 8. doboz

 

 

   
Előző fejezet Következő fejezet