Előző fejezet Következő fejezet

Katona életének és műveinek bibliográfiája.

 

A városi könyvtár jegyzéke alapján összeállította: Hajnóczy In d r.

Rövidítések: Bp. = Budapest .- i; é. = évfolyam; h. = hasáb; K . -- Katona; K . J. = Katona József; Kecsk. = Kecskemétéi; k. = kötet; 1 - lu p : sz. = szám.

I. Bánk bán végleges szövegének kiadásai.

 1. BÁNK-BÁN. DRÁMA 5. SZAKASZBAN. SZERZETTÉ KATONA JÓ'SEF. PESTEN, Trattner János Tamás' betűivel 's költségével. 1821. (8-rét VIII és 9-141. lap; 129. lap számozási hibából nincs. — 1820 november 15-én jelent meg.)
 2. S ZINMÜTÁR. Kiadja NAGY IGNÁC. I. k. Budán, a m . kir. egyetem bötűivel. 1839/40. — 4-rét. XI. füzet. 44 5 — 5 24. h.: Bánk­bán, eredeti történeti dráma 5 felvonásban; irta K. J. (A helyes­írást és a szöveget modernizálja, felvonásokra és jelenetekre osztja, az ajánlást és előszót elhagyja. — Hasonlóan a további kiadások is.)
 3. BÁNK BÁN. Dráma öt felvonásban. Irta K. J. A szerző életrajzával kiadta Horváth Döme. A mű jövedelme a szerzőnek sírján felállítandó emlék-kőre van szentelve. Kecskeméten, 1856. Nyomatott Szilády Károlynál. (8-rét XVI és 164 lap, arcképpel és aláírással. — 1000 példányban készült.)
 4. BÁNK BÁN. Dráma öt felvonásban. Irta K. J. A szerző arczképes életrajzával kiadt a Horváth Döme. Negyedik kiadás. Kecskeméten, 1860. Gallia Fülöp könyvárus bizományában. (8 rét XVI és 164 lap, arcképpel és aláírással.)
 5. K. J.: Bánk bán. K. arczképével. (Magyar Remekírók gyémánt kiadása, 7. sz.) Pest 1862. Heckenast Gusztáv. ( 1 6-rét 224 1., K. életrajzával Toldi] Ferenc r ől.)
 6. Ugyanez: Bp. 1875. Franklin-társulat.
 7. K. J. összes művei. Kiadja Abafi Lajos. I. k. B p 1880 Aigner Lajos. (Nemzeti könyvtár 15. k., benne Bánk-bán.)
 8. Az 5. sz. újabb kiadása: Bp. 1881. Franklin-társulat.
 9. K. J.: Bánk bán. Dráma 5 szakaszban. Bp. 1883. Aigner Lajos. (8-rét 172 1. Magyar könyvesház, 11 3 — 5 . sz.)
 10. K. J. Bánk-bánja. Magyarázta Péte rf y Jenő Bp. 188a. Franklin-társulat. (8-rét, 175. 1 . — Jeles írók iskolai tára XX I I. sz.)
 11. Bánk bán. Dráma öt szakaszban K. J.-t ől , Győr (1889). Gross Gusztáv és testv. (kis 8-rét, 128 1. — Egyetemes könyvtár 9. f.)
 12. Bánk bán. Szomorújáték öt felvonásban. Irta K. . 1 . Győr (év nélkül). Gross testvérek , (kis 8-rét 136 1. — Egyetemes könyvtár 11—13. sz.)
 13. Az 5. sz. ujabb kiadása: Bp. 1892. Franklin-társulat , (k i s 8-rét 244 1.)
 14. Bánk bán. I rta K. J. Bevezetéssel ellátta Beöthy Zsolt: Bp. (1897. — kis 8-rét 108 1. — Magyar könyvtár 1. sz.)
 15. A 10. sz. új kiadása: Bp. 1897.
 16. K. J.: Bánk bán. Dráma 5 szakaszban, Bp. 1898. (8-réf 96 1. — Fővárosi színházak műsora 7. sz.)
 17. K. J. Bánk bán-ja Arany János jegyzeteivel és tanulmányával. Bp. 1898. (8-rét XII és 249 1. — Ismerteti Bp. Szemle 1 8 9?$. é. 95. k. 318. 1., Magyar Hírlap 134. sz., Magyar Kritika 6. sz.)
 18. K. J.: Bánk bán. Dráma öt felvonásban. Csók István képeivel illusztrált díszkiadás. A Pesti Napló ajándéka előfizetőinek. A dráma magyarázatát irta Jókai Mór. K. J. életrajzát Zilahi Kiss Béla (Június). A Nemzeti Színház Bánk bán előadásainak történetét Tábori Róbert. Bp. 1899. (4rét LXXXIII és 167 1., 9 melléklet. — Szövegképei: K. J. szülőháza, Züllich szobra, K. J. mellszobra Kecsk.-en, 26 színész és nő képe Bánk-bánból, Erkel Bánk bánja kezdete. — Ismerteti Palágyi Menyhért a Pesti Napló 1899. é. 354. sz.)
 19. K. J. Bánk bánja. Magyarázta dr. Hevesi Sándor. Bp. 1901. (8-rét 180 1. — Iskolai könyvtár 10. sz.)
 20. A 17. sz. új kiadása: Bp. 1904. (kis 8-rét 262 1. — Olcsó könyvtár 131 4 — 8 . sz.)
 21. Rákosi Jenő. K. J. és Teleki László. Bp. 1905. (Magyar Remekírók 15. k. — Bánk-bán kiadása, K. arcképe R. Hirsch Nellitől, aláírással.)
 22. K. J. válogatott munkái. Szerkesztette és bevezetéssel ellátta Bayer József. Bp. 1907. (Remekírók képes könyvtára 47. k. 8-rét XXVI és 270 1. — 151—268. 1.: Bánk-bán betűhű kiadása.)
 23. A 10. sz. újabb kiadása: Bp. 1908.
 24. K. J.: Bánk bán. Magyarázta R. Vozári Gyula. Bp. 1908. (kis 8-rét 163 1. — Segédkönyvek a magyar nyelv és irodalom tanításához 19. f.)
 25. A 16. sz. új lenyomata: Bp. (év nélkül, 96 1. — Fővárosi szinházak műsora 11. sz.)
 26. K. J.: Bánk bán. Pest, 1821. Rózsavölgyi és társa. (Bp. 1920. — Betűhű , részben hasonmás-kiadás, Mészöly Gedeon utószavával , kis 8-rét 185 1. — Ismerteti az Irodalomtörténeti Közlemények 1921. é. 27 4 — 5 . 1.. Irodalomtörténet 149. 1.; Bp. Ilirlap 66. sz. Szász Károly.)
 27. Bánk bán. Dráma öt szakaszban. Szerzette K. . 1 . Gyomán, 1 921. Kner Izidor , (emlékkiadás, Király György utószavával , kis 8-rét 153 1.)
 28. A 14. sz. új lenyomata. Bp. 1922. (110 1. — Magyar könyvtár 1. és 1. a.-k. sz.)
 29. K. J: Bánk bán. Bevezetéssel és jegyzetekkel elátta Váry Rezső. Bp. 1922. ( 1 6-rét 111 1. — A Magyar Jövő Toldy- könyvtára 8. sz.)
 30. Ugyanez: Bp. 1924.
 31. A 14. sz. újabb lenyomata: Bp. (év nélkül. 112 1.)
 32. Hevesi Sándor: Bánk-bán és a Kegyenc . Bp. 1928. (Bánk­bán kiadása. — Magyar Klasszikusok 8. k.)
 33. Bánk-bán. Dráma 5 szakaszban. Szerzette K. J. Kecsk. 1930. A Kecsk. Közlöny kiadása és nyomdája , (modernizált helyesírású, de szöveghű centennáris kiadás, Hajnóczy Iván utószavával * .

II. Bánk bán fordításai.

 1. Bánk-Bán. Dr á ma in fünf Acten von J. K. Aus de m Ungarischen metrisch übersetzt von Adolf Dux. Leipzig; F. A. B ro e k-haus. 1858. (kis 8-rét XX és 176 1., életrajzzal.)
 2. Bankbanus. Historisches Trauerspiel in 4 Acten von .J. K. Aus dem Ungarischen übersetzt und für die deutschen Bühnen bearbeitet von Josef Breiner. Raab (1888). Brüder Gross. (kis 8-rát 107 1.)
 3. Bankbano. Tragedia in 5 atti di G. K., traduzione d i V i t - torio Gauss. (1897. okt. 21-én a kecsk. szinházban Salvini társulata adta elő.)
 4. Bánk bán. Tragédie historique en cinq actes p a r T . K. Traduit du hongrois par M. Charles Bigault de Casanove. (Revue de Hongrie, 1908. é. I. k. 223—52, 651—75. 1., II. k. 72— 1 13. / 208—35. 1.)
 5. Ugyanez önállóan: Paris, 1910. H. Champion. (8-rét 194 1. — Ismerteti K. I. a Revue internationale de l' enseignement, vol.59. 1910. é. 192. 1.; Kont Ignác a Kisfaludy Társaság évlapjai 45.k. , 1911. 164— 6 . 1.)
 6. Banus Bánk. Tragödie in fünf Aufzügen von J, K. Übersetzt von Josef Vészi. Berlin (1911). Erich Reiss Verlag. (S rét 129 1. — Ismerteti Ruttkay-Rothauser Max a Pester L l oy d 1911. é. 99. sz.)

III. Egyéb.

 1. Flavii Josephi . . . Opera ... in aedibus Euchari i Cervicorni. C oloniae 1524. (Jeruzsálem pusztulása forrása).
 2. L. B. a Cronberg: Tentamen genealogico-chronologicum comitum Goritiae. Viennae 1752; 2 kiadás 1759. pag. 8 8 . Tab. I I. et 103. X. (Bánk-bán forrása, K. előszava szerint.)
 3. Pázmány Péter: Hodeg u s. Igazságra-vezérlő kalauz. Nagy-Szombatban M.D C C . LXVI. 538. 1. (Ziska forrása, K. jegyzete szerint.)
 4. Páriz-Pápai Franciscus: Dictionarium latin o hungaricum . . . labore Petri B o d de F. Tsertáton. Cibinii 1767. (Kiadásai még: Szeben 1782 és Pozsony 1801) az I. k. végén: No m ina propria apud Hungaros usitata. (Bánk-bán egyik forrása.)
 5. Die Belagerung der Stadtd' Aubigny. Ein heroisches Schauspiel in fünf Aufzügen von Anton Gráf von Förring zu Seefeld. 1778. (K.: Aubigny Clementia forrása.
 6. Clementine von Entragues oder die Belagerung der Stadt Aubigny. Schauspiel von Joh. Heinr. Fischer. Hildeshei m 1779. (K.: Aubigny Clementia forrása.)
 7. M. Simonis de Keza chronicon hungaricum . . . excitat A lexius Horányi. Viennae 1781; 2. kiadás Buda 1782. Appendix 1. 61. (Bánk-bán forrása, K. előszava szerint.)
 8. Koller Josephus: História episcopatus Quinqueecc h-siarnm. Posonii 1782. To m us 2. pag. 46. (Bánk-bán forrása, K. előszava szerint.)
 9. Katona Stephanus: Hist ó ria e ritica regum Hungáriáé . Tomus V . Posonii et Cassoviae 1783. pag. 26 5 — 2 71. et 314. (Bánk­bán forrása, K. előszava szerint.)
 10. Girzik Franz Xaver: Stephann der erste König der Hungarn. Ein Schauspiel in sechs Aufzügen. Pesth 1792; 2. kiadás 1803. (K: István magyarok 1. királya eredetije.)
 11. Szvorényi Michael: Historiae ecclesiasticae regni Ungariae amoenitates. Fasciculus III. Jaurini 1795. pag. 29. (Bánk-bán forrása, K. előszava szerint.)
 12. lffland Aug. Wi lh .: Der K o m é t. Posse in 1 Aufzug. 1799. (K: Az üstökös csillag eredetije.)
 13. Hensler, vagy Jiinger J. Fr. vagy Kotzebue Aug w st: Die Intrigue (Komoedie) aus de m Steg r eif. (K.: Comedia e xtempore eredetije.)
 14. Voge l W.: Der Erbvertrag. (K: Az örökség eredetijei
 15. Epitome rerum Bohemiae. Lib. 4. cap. 6. pag. 424. 45 0 — 60. 464. 702. (Ziska forrása, K. jegyzetei szerint)
 16. Schulz: Interessante Erzáhlungen. 1. Band, Seite 144. (Ziska forrása, K. jegyzetei szerint.)
 17. Budai Ferentz: Magyar ország polgári históriájára való lexicon. II. darab. Nagyvára d 1805. 700—1. 1. (Bánk bán forrása: Mic bán 7 fia története, Alvinczi Péter 1622. évi gyászbeszédéből Bethlen Gáborné felett.)
 18. Gleich Josep h Alois: Albert der Bár, oder die Weiber von Weinsberg. Wien 1806. (K.: Medve Albert eredetije.)
 19. Hassaureck J. K.: Der Vater und seine Söhne. Schauspiel in 4 Akten. Wien 1807. (K.: A Mombelli grófok vagy az atya és az ő gyermekei eredetije.)
 20. Ziegler Fr. Wilhelm: Parteiwuth oder die Kraft des Ghxu-bens. Schauspiel in 5 Akt é n. Wien 1807. (K: Pártosság d ü he er e detije.)
 21. Kotzebue August: Der arme Minnesanger. Schauspiel. Almanach für 1811. Riga 1810. (K: A szegény lantos eredetije.)
 22. Weissenthurm Johanna: Die Bestürmung von Smo l e n xk. Wien 1810 . (K: Szmolenszk ostroma eredetije.)
 23. Cseri Péter: Otto vagy a zabolátlan indulatok áldozatja. Pest 1812; 2. kiadás 1822. (Bánk-bán forrása, K. előszava szerint.)
 24. Müllner Adolph: Die Schuld. Trauerspiel in 4 Aktén. Í J. előadása Bécs 1813, 1. kiadása Leipzig 1816. — K: A bűn eredetije.)
 25. Eredetiség s jutalom tétel. (Erdélyi Muzéum . I. füzet. Kolosváratt 1814. 142—162. 1. — 2. füzet. Pest 1816. 174. 1. -— A pályázat, melyre Bánk-bán készült.)
 26. Fessler Ignaz Aurel: Die Geschichle der Ungern und ihrer Landsassen. II. Thei l . Leipzig 1815. 416. 1. (Bánk-bán egyik forrása.)
 27. Virág Benedek: Magyar századok 894 - 1301. Budán, 1816. I. könyv 353. 1. (Bánk-bán forrása, K. előszava szerint. '
 28. Az első füzetbeli jutalom kihirdetésére béküldtelt szomorújátékokról. (Erdélyi Muzéum. Kiadta Döbrentei Gábor. 10. füzet. Pesten 1818. 10 5 — 1 67. 1. — Bánk-bánt meg sem említi. E füzet tartalmát közli a Tudományos Gyűjtemény 1819. é, V , k. 124. 1.)
 29. Pannonia. 1819. é. 18. sz. 76. 1. (Müllner: Die Schuld K.-fé l e fordítását: A bűnt említi.)
 30. „ Nro. 5. Előfizetési jelentés." 8. lapján: „Novemberi Vásárkor megjelen Bánk-bán. Dráma 5 Szakaszban. Szerzette Katona Jósef. n. 8. 1821. bekötve 1 f i 30 xr . . . Költ Pesten, Octob. 10. 1820. Trattner J. Tamás." (A Tudományos Gyűjtemény 1820. é. X. k. melléklete.)
 31. Hazai és Külföldi Tudósítások, 1820 nov, 1 8-i sz. (Az első Bánk bán-tudósítás. Szövegét 1. Bayer: M. drámairodalom tört. I. k. 346. 1.)
 32. Jutalmazások. (Tudományos Gyűjtemény, 1821. . ' - . Í T. k. 103. 1. — A kecsk.i 100 frt jutalmat átadó ünnepély híre.)
 33. K. J .: Mi az oka, hogy Magyar Országban a Játék szini Költő-mesterség lábra nem tud kapni? (Tudományos Gyűjtemény, 1821. é. IV. k. 3—22. 1.)
 34. Kovács Sámuel: K. J.- re. (4-soros üdvözlő vers. — Szép literatúrai ajándék, a Tudományos Gyűjteményhez. 1821. 124- . 1.)
 35. K. J .: Vágyam. (Aurora. Hazai almanach. Kiad' i Kisfaludy Károly. 1822. Pesten. 83. 1. — K. életében megjelent egyetlen verse.)
 36. A l lgemeine Lite ra tur-Zeitung. Ha ll e und Leipzig. 1822. III. k. 284. 1.
 37. K. J.: A Kecskeméti Pusztákról. (Tudományos Gyűjte­mény, 1823. é. IV. k. 50—58. I .)
 38. Nagy István: Szabados Ketsk. városában született vagy lakott íróknak nevei és tudva lévő munkái. (Tudományos Gyűj­temény 1823. é. VI. k. 91. 1.: K. két művét említi.)
 39. Die Kecskemeter Haide. Nach J. K. (Archív f ü r Geschichte. Statistik, Literatur und Kunst. R edigiert von Joh. Freyherr v. Hormayr. XV. Jahrgang. Wien 1824. — Az előző fordítása
 40. Ajánlásra méltó könyvek. „5. Bánk Bán. Dráma 5 szakaszban. Szerzette K. J. 8° 1821. bekötve 1. f o r. 30 y r. Ezen Drámát a merész gondolatok és éles festések ajánlják.' (Tudományos Gyűjtemény, 1825. é. XII. k. 15 8 — 9 . 1.)
 41. K. J. egykorú aquarell-arcképe a városi múzeumban. (1. K. J. Kör 1891/2. évkönyve 31. 1.) — Van még egy mellképe az Ernst-muzeumban.
 42. S. /. : Nemes K. J. U r (több Játékszini Darabok szerzője) szabados Kecsk. Városa szeretett Fő Ügyvédjének halálára , (költemény. — Hasznos M u latságok. A' Hazai 's Külföldi Tudósításokhoz Toldalék u l. 1830. II. félesztendő. Nro 26. 201—2. 1.)
 43. Színi kritikák. (Honművész. Alapító és szerkesztő Roth-krepf Mátray Gábor. I — I X. é. Pest 183 3 — 4 1. — 1833. I. fé l év 9. sz., II. félév 39, 65, 71. sz.; 1834. 78. 682; 1835. 19, 104; 1836. XI. 1. és XII. 11; 1837. 3; 1839. III. 23; 1840. 55. 1. illetve sz.'j
 44. Szabados Kecsk. alsó Magyar Ország első mező vár o ssa történetei. Hiteles levelekből öszveszedte néhai K. I., szabados Kecsk. várossa fő fiskálissa. Pesten, 1834. Trattner-Károlyi nyomtatása. (kis-8-rét, 6 levél és 144 1.)
 45. Könyves Máté: Játékszíni koszorú . . . Buda-Pesten, 1834. (A 13 3 — 1 80. l .on K. műveiként említi: Aubigne Clementia ford., Bánk Bán, Mikor pattan nem hittem volna ford., Mombelli grófok ford., Üstökös csillag ford., Lucza széke; névtelenül: A borzasztó torony és Medve Albert. — Mikor pattan ... tévesen került ide: ez Kisfaludy K. műve.)
 46. Bárány Boldizsár: Árpádi ház. Játékszíni hős rajzolat. Székesfehérvár 1836. (A X. és 138. l.on Grillparzer művét többre tartja K.énál!)
 47. V.: Magyar játékszíni krónika. (Atheneum, 1839. I félév 418. h. — Vörösmarty minden munkái. X. k. Pesten 1848. 54 8 — 50. 1. és további kiadások. — Kritika Bánk-bán első pesti előadásáról.
 48. Jelenkor, 1839. é. 26. sz. (Bánk bán-előadás ismertetése.)
 49. Rajzolatok, 1839. é. 25. sz. (Bánk bán-előadás ismertetése.)
 50. Erdélyi János: Emlék K.J. r e. (Társalkodó, 1840. é. 130. 1.)
 51. Csányi János: K. J. (Társalkodó, 1840. é. 170 — 1. 1. — K. első életrajza.)
 52. Losonczy László: K. J. sírján. (Költemény. — Regélő, pesti divatlap. 1843. é. — 2. kiadása: Losonczy László költeményei. I. k. Pest 1853. 217—8. 1.)
 53. Életképek, 1845. é. IV. k. 19—23. sz. (színi kritikák.)
  1. Bánk bán, eredeti történeti dráma 5 felvonásban. írta K. . 1 . Sebeshelyi Gábortól. (Életképek. Pest 1845. IV. k. Ö 38--41, 671—3, 700 — 5. 1. — Elemzés. írója Gyurmán Adolf. 1. Gyulai: K. és Bánk-bánja 200. 1.)
 54. Pesti D i vatlap. 1845. é. II. k. 32. sz. (Vahot Imre ismertetése Bánk-bánról. Melléklet: Lendvay mint Bánk bán, Barabás rajza.)
 55. Életképek. 1846. é. VI. k. 666. 1. (színi bírálat.)
 56. Laborfalvi Róza mint Gertrud K. Bánk-bánjában. (Barabás rajza. — Pesti Divatlap, 1846. é. I. k. melléklete; Vasárnapi Újság. 1857. é. 81—2. 1.)
 57. Pesti Divatlap. 1847. é. 6. sz. (színi bírálat.)
 58. Vachott Sándor: Bánk bán szerzőjére. T. Sáp. okt. 1847. — 4-soros epigramm. Kiadásai: Vachott Sándor költeményei. Pest, 1856. és 1869. 127. 1.)
 59. Magyar Thalia. Játékszíni almanach 1 853-ra. Szerkeszti Vahot Imre. Pesten. (K.-ró l a 96, 101, 111, 125, 308, 3 1 1. 1.; 285—94. 1.: Vahot Imre: K. J. — Mellékletek: K. első megjelent arcképe ,,Rohn kőmetszete a Kecsk. e n levő eredeti olajfestvény után" és aláírása; Gertrud és Bánk-bán.)
 60. Greguss Ágost: K. J. (Pesti Napló, 1854. é. 174. sz. i
 61. K . J. kéziratai A holdhoz" költeménynyel. (Családi Lapok, 1854. é. II. k. 6. 279. 1.)
 62. Lendvay mint Bánk bán. (kép. — Vasárnapi Újság, 1856. é. 113. 1.)
 63. Irodalom és művész e t. „ K. J. Bánk bánja" új kiadásban fog megjelenni. A tiszta jövedelemből emlék állíttatik a nagy költőnek." (Vasárnapi Újság, 1856. é. 163. 1.)
 64. Magyar írók arczképcsarnoka. Kiadta Vachot Imre. Pest 1856. (K. arcképe, Barabás rajza.)
 65. Vadnai Károly: K. J. (arcképpel. — Színházi naptár 1857. évre. Pest 1856. 30—33. h.)
 66. g: K. J. (Jelenkor. I. é. Pest 1857. 66—68. 1.)
 67. Kőrösi Sándor: K. ünnep Kecsk.en. (Magyar Sajtó, 18 57. é. 49. sz.)
 68. Irodalom és művészet. „Jókainé, Egressi és Tóth nemzeti színházunk tagjai múlt csütörtökön (febr. 26.) Kecsk.re utaztak egy színi előadásra, mellynek tiszta jövedelme „Bánk bán" halhatatlan szemzőjének, K. J.nek síremlékére lesz szentelve." (Vasárnapi Újság, 1857. é. 75. 1.)
 69. K. J. 1 7 92— 1 830. (Bánk-bánból részlet: a II. felv., az V. felv. 6. jel. és „Vágyam" c. költeménye. — Toldy Ferenc: A magyar költészet kézikönyve. Pest 1857. 2. k. 35 9 — 3 80. h. -- 2. kiadás: Bp. 1876. IV. k. 3—28. 1. — Ugyanez az életrajz Bánk­ban -kiadásában, lásd itt 5, 6, 8, 13. sz.; és Magyar költők élete. Pest 1871. II. k. 177 — 183. 1.)
 70. Vahot Imre: K. J. (arcképpel. — Müller Gyula és Va h ot Imre nagy naptára. Pest 1857. 14 7 — 9 . 1.)
 71. K. J. (Danielik József: Magyar írók. Pest 1 858. II. k. 135. 1.)
 72. D u x Adolf: Bank-ban von J. K. (Pester Lloyd, 1858. é. 58. sz.)
 73. Z u r Biographie des Schriftstellers K. (Pester Lloyd, 1858. é. 72. sz.)
 74. Greg u ss Ágost: Züllich K. - szobrának bírálata. (Pesti Napló, 1858. é. 116. sz.)
 75. K. J. 1792 —1 830. (Züllich K.-szobrának képével. — Vasárnapi Újság, 1858. é. 42. sz. 49 3 — 5 . 1.)
 76. Színház. Mart. 10-én Tóth József javára: Bánk bán. (Szépirodalmi Közlöny, 1858 m árc. 1 4-iki sz. 113 1 — 2 . l .)
 77. Székely József: Bánk-bán szépségei. (Szépirodalmi Közlöny, 1858 márc . 18, 21, 25, 28-iki sz.)
 78. Szilágyi Pál: Visszaemlékezés. (Nefelejts, 1859. é. 3 8 0. 1. — Bánk-bán 1828 jan. havi kassai előadását említi.)
 79. Kajdacsi cikke. (Hírmondó, 1860. é. 55. 1.)
 80. Gyulai Pál: K. J. és „Bánk bán-ja. (Bp.i Szemle 18 6 0. é. XI. k. 72—168. 1.)
 81. Komlóssy Ferenc följegyzései. (Magyar Színházi Lap.1860. é. — K.-ról is szól.)
 82. Udvarhelyi Miklós önéletrajza. (Magyar Színházi Lap. 1860. é. 26. sz. — K.-ról is szól.)
 83. Bánk bán. Eredeti opera 3 felvonásban. Zenéjét szerzé Erkel Ferencz. Szövegét írta Egressy Béni. Pest 1861. Nyom Herz J. (Szövege K. Bánk-bánjából van alakítva.)
 84. Tiszaparti és végjelenet „Bánk bán" operából. (Vasárnapi Újság, 1861. é. 437. és 604. 1.)
 85. Emléklap K. J. emlékszobrának Kecsk.en 1861-dik évi május 20kán történt leleplezési ünnepélyéről. Kecsk.en, 1801. Nyomtatta Szilády Károly. (8-rét 32. 1. — Tartalma: I. Az emlék történelme, s az ünnep é i} 7 vázlata. II. Emlékbeszéd Horváth Dömétől. — Költemények: III. Szász Károlyt ó l, IV. Garay Alajostól, V. Mar i kovszki Gábortól.)
 86. Horváth Döme emlékbeszéde. (Hölgyfutár, 1861. é. 65. sz.)
 87. K. szobra leleplezése. (Pesti Napló, 1861. é. 116. sz.)
 88. K. J. olajfestésü arcképe Jakobey Károlytól. 18(51. (a kecsk.i Kaszinóban.)
 89. Káldy Gyula: Zene K. J. Lucza székéhez. 1 8 ÍÍ 2. (1. Szinnyei: Magyar írók, V. k. 826. h.)
 90. Gyulai Pál: Bánk bán . .. Előadatott a Nemzeti Színház­ban 1863 aug. 26-án. (Bírálat. Újra közli a Dramaturgiai dolgozatok. Bp. 1908. I. k. 179, 501—8. 1.)
 91. „Atkáron (Gyöngyös mellett) egy háromtagú , vándor színésztársaság a „Bánk bán" tragoediát játszá." (Hölgyfutár, 1863 szept. 22-iki sz.; Pesti Hírlap, 1926 aug. 14-iki sz. 14 . 1.,
 92. Bárány Boldizsár: Bánk-bán rostájából részletek. Közli Lipóczy György. (Fővárosi Lapok, 1864. aug. 1 0 — 1 3-iki sz. i
 93. / . K. (Constant Wurzbach: Biografisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. B á nd XI. Wien 1864. 3 3 — 5 . 1.)
 94. Toldy Ferenc: A magyar nemzeti irodalom története. Pest 1865. II. k. 34—5. 1.
 95. Gyulai Pál: Bánk bán . .. Előadatott a Nemzeti Színházban 1866 május 28-án. (Bírálat. Újra közli a Dramaturgiai dolgo­zatok. Bp. 1908. I I . k. 283—7. 1.)
 96. Szana Tamás: Melinda K. Bánk-bánjában. (Szünórák, 1866. é.)
 97. Zilahy Sándor: Lucza széke. (Fővárosi Lapok, 1866. é. I k. 102. sz.)
 98. Arany János furcsa és vegyes költeményei. Pest 1867. (benne Vojtina Ars poetikája: pár sora Bánk-bánról szól . )
 99. Áldor Imre: Bánk bánról. (Auróra-naptár 18 07 -re.i
 100. Egressy Galambos Gábor emléke. Saját műveiből rendezték fiai. Pest 1867. Emich Gusztáv , (a 454. lapon Bánk-bánról ír.)
 101. Kemény Zsigmond br.: Vörösmarty Mihály emlékezete. (A Kisfaludy- Társaság évlapjai. II. k. Pest 1869. A 93—4. és 101. I . K. méltatása.)
 102. Bánk bán rostája. Irta Bárány Boldizsár 1817 körül. Előszóval és jegyzetekkel közli Lipóczy György. (A Kisfaludy­Társaság évlapjai. III. k. Pest 1869. 137—196. 1.)
 103. Szigligeti Ede: Gaál József emlékezete. (A Kisfaludy­Társaság évlapjai. III. k. Pest 1869. A 263. 1.: K. azért vonult vissza az irodalomtól, „mivel művének csaknem egész kiadása a Trattner padlásán volt eltemetve mindaddig, míg a központi színészet életre hozta".)
 104. Miletz János: id. K. J. levelei fiához. (Kiskunság, 18(59.é. 1 — 2 . sz.)
 105. Miletz János: K. J. apjáról. (Vasárnapi Újság, 38 0 9. é. 52. 1.)
 106. Toldy Ferenc: Irodalomtörténeti olvasókönyv. Pest 1869. II. k. 103—110. h. (Bánk-bán III. fe l v. 4. jel.)
 107. Horváth Döme: Emlékezzünk régiekről. (Kecsk. Lapok, 1872. é. 43. sz.; K.-ról is ír.)
 108. Horváth Döme: Emlékbeszéd K. J.-ről. (Kecsk. Lapok, 1872. é. 63. sz.)
 109. Jókai Mór: Eppur si muove. Pest 1872. (hősében Jenőy Kálmánban részben K.-t rajzolja.)
 110. K. J. (Török János: Egyetemes magyar encyclopaedi a X. k. Pest 1872. 93. 1.)
 111. Benkő Kálmán: Magyar színvilág 156 5 — 1 872. Bp. !87. "5 .(a 47. 1. K.-ról ír.)
 112. Vutkovich Sándor: Magyar írók albuma. Pozsony 1873.
 113. Huszár László: K. J. főügyészi dolgozataiból. (Kecsk. Lapok, 1874. é. 46—52. sz.)
 114. Scherer Wilhelm: Vortrüge und Aufsatze zur Gescl nchie des geistigen Lebens in Deutschland und Österreich. Berlin 1871. (247. 1.: Bánk-bánról ír.)
 115. Adatok K. J. életrajzához. (Kecsk., 1875. é. 1 — 2 . sz , )
 116. K. sírjának feldíszítése halottak estéjén. (Kecsk. Lapok, 1875. é. 45. sz.)
 117. Magyar színészet évkönyve 1876ra. Bp. 1875. (a 96—100. 1. Bánk-bán cenzurázásáról szól.)
 118. Moenich Károly és Vutkovich Sándor: Magyar írók névtára. Pozsony 1876. (a 130. és 347. 1. K.-ról szól.)
 119. // / . Szinnyei József: A magyar és német Bánk bán. (Életképek. Bp. 1876. 103—4. sz.)
 120. Bartók Lajos: A legelhagyottabb sír. (költemény. — Bartók Lajos: őrtüzek. Bp. 1877. 42. " 1.)
 121. K. J. a Bánk-bán költőjéről új adat. (Déryné naplójából. — Fővárosi Lapok, 1877. é. 167. sz.)
 122. Színi Világ, 1877. é. 22. sz.
 123. Sulyok Béla: Emlékbeszéd K. J.-rő l . (Kecsk. Lapok , 1878. é. 46—47. sz.)
 124. Gyászhír. (Kecsk. Lapok, 1878 jun. 2-iki sz. — K. Mónus városi börtönész városházi lakásán halt meg.)
 125. Arany János: Bánk-bán tanulmányok. (Arany János: Prózai dolgozatok. Bp. 1879. 17 5 — 2 50. 1. — Arany J. összes munkái. VI. k. Bp. 1884. 105—184. 1.)
 126. Beöthy Zsolt: A magyar nemzeti irodalom történeti ismertetése. II. k. Bp. 1879. 27—31. 1. és későbbi kiadásai.
 127. Nagy Mihály: Emlékbeszéd K. J.-ről. (Kecsk. és Kecsk. Lapok, 1879. é. 46. sz.)
 128. Déryné naplója. A Kisfaludy-Társaság megbízásából sajtó alá rendezte s jegyzetekkel ellátta Törs Kálmán. 2 kötet. Bp. 1879—80. (az I. k. 170—194, 202, 243—5. 1. K.-ról szól . , — 2. kiadása: A magyar nemzet családi könyvtára, 48. és 49. k. Bp. 1887.
 129. Greguss Ágost: Shakspere pályája. Bp. 1880 . (a 388. és 403. 1. K.-ról szól.)
 130. Karacs Teréz: K. J. színészkedése. (Fővárosi Lapok, 1880. é. 55. sz.)
 131. Karacs Teréz: Hol írta meg Bánk bánt K. (Fővárosi Lapok, 1880. é. 56. sz.)
 132. Porzsolt Kálmán: Emlékezés K. J.-re. (Magyarország és a Nagyvilág, 1880. é. 15. sz.)
 133. Porzsolt Kálmán: Egy szerencsétlen költő: K. J. (A Hon, 1880. é. 105. sz.)
 134. Pulszky Ferenc: Életem és korom. Bp. 1880. 25. 1. (Bánk­bánt 1826-ban Miskolcon élvezettel olvasta.)
 135. K. J. összes művei. Kiadja Abafi Lajos. 3 kötet. Bp. 1880—1. Aigner Lajos. (Nemzeti Könyvtár XV, XVI. és XIX. k. Tartalma: I. k. Bánk bán, Jeruzsálem pusztulása, Lucza széke. II. k. Ziska, Monostori Veronka, István király. — III. k. Abafi Lajos: K. J., A borzasztó torony, Aubigny C lementia, A Mombelli grófok, Költemények. — Ismerteti: Pesti Napló 1880. é . 297. sz. B— y ; Pesti Hírlap 1881. é. 250. sz.; Koszorú, 1. alább.)
 136. Abafi Lajos: K. J. kiadatlan drámáiról. (Ország — V ilág, 1881. é. 414, 439, 466. 1.)
 137. Ried l Frigyes: K. németül 1824-ben. (Egyetemes Philologiai Közlöny, 1881. é. 587. 1. — lásd itt 77. sz. a.)
 138. Speindl L u dwig: Bankban. (Neue Freie Presse, 1881. é. két cikk.)
 139. Beöthy Zsolt: Színműírók és színészek. Bp. 1882. (a 126. 1. Bánk-bánról ír.)
 140. Bodnár Zsigmond: K. J. (Koszorú, 1882. é. VIII. k. 1—21. 1.)
 141. Csanádi Sámuel: K. J. szerelme. ( K ecsk. Lapok, 1882. é. 30. sz.)
 142. Gyulai Pál: KJ. ifjúsága. (Vasárnapi Újság, 1832. é. 46. sz.)
 143. Gyulai Pál: K. színészi pályája. (Nemzet, 1882. é. 69). sz.)
 144. Gyulai Pál: K. J. ifjúkori drámái. (Bp. Szemle, 1882. é. 32. k.- 8 2—10 8 . 1; Egyetértés, 1882. é. 269. sz.)
 145. Gyulai Pál: K. és Déryné. (Fővárosi Lapok, 18 8 2. é. 222. sz.)
 146. H. G. ==Heinrich Gusztáv): A komáromi magyar színészet története. (Egyetemes Philologiai Közlöny, 1882. é. 36 0 . 1. „K. J. I stván-ja nem Kotzebue után készült, mint Karács Teréz állítja. Hiszen Kotzebue darabja csak egyfelvonásos alkalmi költemény, míg K. é „vitézi nézőjáték négy felvonásban.")
 147. K -emlékünnepély. (Kecsk. 1882. é. 23. sz.)
 148. Ns K. J. (több Játék színi darabok szerzője) . . . halálára. ( Az 1830. évi vers.) — K.-reliquiák. (Kecsk. 1882. é. 38. sz.)
 149. (Somogyi Ede : ) Magyar lexikon. X. k. Bp. 1882. 105. 1.
 150. Csanádi Sámuel: Kecsk. nagy fiáról. (Fővárosi Lapok, 188 3 é. 88. sz.)
 151. Csanádi Sámuel: K. J.-nek egy védő irata. (Kecsk Lapok. 1883. é. 42. sz.)
 152. Dalmady Győző: Kecsk.-en. (költemény. — Vasárnapi Újság, 1883. é. 251. 1.)
 153. Ferenczi Zoltán: Észrevételek Bánkb a n jelleméről K. J. tragédiájában. (Az Erdélyi Muzeum-Egylet kiadványai. Kolozsvár, 1883.)
 154. Gyulai Pál: K. J. és Bánk bánja. Bp. 1883. (8-rét, arckép, VII és 309 1. — Ismerteti Bp. Hírlap 1882 é. 326. sz. — ö ; Nemzet, 1882. é. 109. sz. Szana Tamás; Századok 1883. é. 388. 1 .; Egyetemes Philologiai Közlöny, lásd alább.) — 2. kiadása Bp. 1907. 288 1 (ismerteti Egyetemes Philologiai Közlöny, 1907. é. 171. 1.)
 155. Heinrich Gusztáv: K. ./. és Bánk bánja. Irta Gyulai Pál. (Bírálat. Egyetemes Philologia i Közlöny, 1883. é. 936-45. 1. A 93 8 — 4 1. 1.: K. J. István c. művének forrása nem Kotzebue. ha­ nem Girzik Xav é r: Stephan dererste).
 156. Hevesi József: K. J. sírján. (Egy kis reminiscencia. — Békésmegyei Közlöny, 1883. é. 32. sz.)
 157. Hornyik János: K. J. emlékezete. (Bp. H i rlap, 1883 , é. 104. sz. melléklete.)
 158. Horváth Döme: Emlékbeszéd K. J. felett. (Nemzet, 1883. é. 106. sz.)
 159. Jókainé mint Gertrud Bánk bánban , (képpel. — Vasárnapi Újság, 1883. é. 48. sz.)
 160. A'. ./. : Jeruzsálem pusztulása. Eredeti vitézi szomorújáték 5 felvonásban. Bp. 1883. (8-rét 79 1. — Aigner Lajos: Magyar könyvesház, 11 6 — 7 . sz.)
 161. K. J.: Lucza széke. Dráma 3 felvonásban. Bp. 1883. ; 8-rét 55 1. — Aigner Lajos: Magyar könyvesház, 110. sz.)
 162. K. J. kéziratai. (Egyetemes Philologiai Közlöny, 1883. é. 1122. 1.)
 163. K. emléktábla. — K. ünnepély. — A mai ünnep. (K. arcképével.) — Szeless József: Az emléktábla története. — Hornyik János: K. J. emlékezete. — A „Bánk bán" története. — Csengeri János, Kolosy Elvira: K. J. emlékezete (költemények). — Sántha Károly: Óda K. J. emlékezetére. — Csanádi Sámuel: K. J. élet­rajza. — Szántó Kálmán: Bánk bán útja. — Hám Sándor: Óda. — Horváth János dr.: K. szobra (képpel). — Gyulai Pál, Szász Károly, Győry Vilmos: Jelentés a K.-ódapá l yázatró l . — Zöldi Márton: Bánk szerepének színpadi hatásáról. — Hornyik János: Adomák K. J. életéből. — Alakítsunk K. kört. — A leleplezési ünnepély. — Lévay Ferenc: Kecsk.-i reminiszcenciák. — Hevesi József: K. J. sirján. (Egy kis reminiszcencia.) — Karcolat a K. ünnepélyről. (Kecsk. Lapok, 1883. é. 14—18. sz.)
 164. A K. ünnepély. Szász Károly: Jelentés a K. ódapályázat eredményéről. — Kovács Pál: Ünnepeljünk! — K. ünnepély. — Hornyik János: K. J. — K. alapítvány. — Csengeri János, Kolosy Elvira: K. J. emlékezete (ódák). — Kovács Pál: K. J. és a magyar zsurnalisztika. — i.s.: Bánk-bán politikai célzata. — K P.: Egy fölfedezett K. — Puks: K. ünnepély. — Sántha Károly: óda K. J. emlékezetére. — Reviczky Gyula: K. J. (vers). (Kecsk., 1883. é. 28—32. sz.)
 165. Csengeri János dr.: K. J. emlékezete (óda). — K. ünnepe. — Veterán: K. J. kedélye. — Alakítsunk K. kört. — A K. emlék­ünnepély sorrendje. — A K. ünnep lefolyása. (Kecsk. Közlöny, 1883. é. 5—6. sz.)
 166. Kecsk. ünnepe. (Egyetértés, 1883. é. 31. és 105. sz.; Jász—Nagykun— Szolnok, 1 5 — 1 6. sz.; Nemzet 103., 105. sz.; Pesti Hírlap 10 5 — 6 . sz.; Pesti Napló 10 5 — 6 . sz.: Szász, Gyulai és Horváth Döme beszéde; Fővárosi Lapok 8 9 — 9 0. sz.; Függetlenség 106. sz.; Bp. H i rlap 106. sz.)
 167. K. ódapályázat eredménye. (Nemzet és Pesti Napló. 1883. é. 94. sz.)
 168. Kondor J: Bolyai Farkas Pausaniasa és K. J. Bánk bánja (A csurgói ev. re f . gimnázium értesítője 1 882/3-ró l , 11 1.)
 169. Reviczky Gyula : K. J. (költemény. — K ecsk. 1883. é. 32. sz.; összes költeményei. Bp. 1895. II. k. 23. 1.)
 170. Sántha Károly: Óda K. J. emlékezetére. á — ;• — (Szász Károly): K. J. 179 2 — 1 830. (képek: K., mellszobra, szülőháza. — Vasárnapi Ujság, 1883. é. 15. sz. 23 3 —4. 1.)
 171. A kecsk. K. ünnep. (Vasárnapi Újság, 1883. é. 16. sz. 258. 1.)
 172. Székely József: K. Pestmegye előtt. (Magyarország és a Nagyvilág, 1883. é. 2 8 — 2 9. sz.; Kecsk. 1883. é. 83. sz.)
 173. Versényi György: K. és lyrája. (Magyarország és a Nagyvilág, 1883. é. 4 3 — 4 4. sz.)
 174. K. J. utolsó útja. (Figyelő, 1884. é. XVI. k. 237. 1.)
 175. Csanádi Sámul: K. J. életéhez. (Figyelő, 1884. é. XVII. k. 235—8. 1.)
 176. Ferenczy József dr.: K. J. Pozsony 1884. (Magyar Helikon 34. f. 8-rét 8 1 — 1 04. 1., benne K . arcképe, mellszobra, szülőháza.)
 177. Miletz János: K. J. halála. (Fővárosi Lapok, 1884. é. 119. sz.) ,
 178. Miletz János: K. J. családfája. — K. J. egy ismeretlen színműve: A tündér alma. (Magyar Szalon, 1884. é.)
 179. Bp. Hirlap, 1884. é. 137. sz.
 180. Rakodczay Pál: Bánk bán vétsége. (Magyar Szemle, 1884. é.)
 181. Beöthy Zsolt: A tragikum. Bp. 1885. (Bánk-bánról szól a 21., 310—25., 525. 1.)
 182. Gyulai Pál beszéde az 1883. ápr. 16-dikán Kecsk. en tartott K. ünnepen. (A Kisfaludy-társaság évlapjai. XIX. k. Bp. 1885., 28—30. 1.)
 183. K. ismeretlen munkái. (Bp. Hirlap, 1885. é. 89. sz.)
 184. Miletz János: K. ismeretlen munkái. (Zalai Tanügy, 1885. é.)
 185. Karacs Teréz: K. J.-rő l . (Figyelő, 1886. é. XXI. k. 62—3. 1. — Helyreigazítása: Egyetemes Philologiai Közlöny, 1886. é. 1021—2. 1.)
 186. Lekly Gyula: K. J. (Verédy Károly: Paedagogiai encyclopaedia. Bp. 1886. 499—501. 1.)
 187. M. S.: Adatok K. J.-ről. (Alföld, 1886. é. 146. sz.)
 188. Miletz János: K. J. családja, élete és ismeretlen munkái. Gp. 1886. (8-rét, K. arcképe, VI és 314 1. Közli id. K. J. leveleit fiához, A rózsa és a tündéralma c. színműveket (ez utóbbi nem K. műve), K. bírálatát Kisfaludy K. Ilkájáról, s K. történelmi jegyzeteit.) Ismertetik: Borsodmegyei Lapok, 1886. é. 93. sz. Istvánffy Gyula; Egyetértés 176. sz.; Ellenzék 142. sz. Zilahi Kiss Béla Fővárosi Lapok 173. sz.; Közoktatás 27. sz. Szana Tamás, Nemzet 178. sz. Szana Tamás, a 191. sz.-ban Miletz és Szana vitája; Pester Lloyd 28. sz.; Pesti Napló 55. és 172. sz.; Vasárnapi Ujság 28. sz.; Figyelő 1887. é. XXII. k. 81—96. 1. Váczy János.
 189. Rákosi Jenő: A tragikum. Bp. 1886. (2. kiadása, 1925. — Bánk-bánról is szól.)
 190. Váczy János: A K.-monda. (Egyetértés, 1886. é. 3. sz.l
 191. Bayer József: A nemzeti játékszín története. 2 kötet. Bp. 1887. (K. színészkedéséről és művei előadásairól 1. a névmutatót a II. k. 481. 1. )
 192. Palágyi Menyhért: K. Bánk-bánjáról. (Irodalom, 1887. é. 4—12. sz.)
 193. Rakodczay Pál: Biberach szerepe. (Ellenzék. Kolozsvár, 1887. é. 21—2. sz.)
 194. Váli Béla dr.: A magyar színészet története. Bp. 1887.
 195. Arany János hátrahagyott iratai és levelezése. Bp. 1888. 1. k. XV. és XL III . 1. (1836-ban Bánk-bánt Stibor elé helyezte, amiért kinevették. 1860 táján Bánk-bánt angolra kezdte fordítani.)
 196. Hám Sándor: Jágó és Biberach. Párhuzam. Mindszent ( 1888). 8-rét, 48 1.
 197. Karacs Teréz: A régi magyar színészetről. Arad 1888.
 198. Molnár F. : A Bánk-bán-ról . (Fővárosi Lapok, 1 8 88. é. 323. sz.)
 199. Szilágyi Sándor: K. J. és Hornyik János. (Fővárosi Lapok, 1888. é. 348. sz.)
 200. Karacs Teréz cikke. (Fővárosi Lapok, 1889. é. 56. sz.l
 201. E. Kovács Gyula: Mikor, hol és mikép játszottam Bánkot először. (Nagyvárad, 1889. é. 19 2 — 3 . sz.)
 202. Zoltvány Irén: K. J. Bánk-bán-ja, vonatkozással a tragikum elméletére. (Katholikus Szemle, 1889. é. 313—358. és 487 — .520. 1.: különlenyomat is.)
 203. Grünwald Béla: Az új Magyarország. Bp. 1890. (a 177. 1. közli gr. Széchenyi István naplójegyzetét 1839. márc. 23-r ő l Bánk-bánról.)
 204. Pór Antal: Bánk bán Melindája. (Az Erdélyi Muzeum-Egylet bölcs., nyelv- és tört. tud. szakosztálya kiadványai. Kolozsvár, 1890. VII. k. 491—507. 1.; különlenyomat is.)
 205. Breán Kázmér dr.: K. drámai működése Bánk-bán tragédiája előtt. (A nagybányai áll. főgymnasium értesítője 1890-rő l , 6 — 4 2. 1. — Ismerteti Bayer József az Egyetemes Philologiai Közlöny 1892. é. 69 0 — 4 1. — 692. 1.: Jolánta jeruzsále m i királyné nem K. műve.)
 206. Csernátoni Gyula: Bánk-bán és a magyar történeti drámák. (Erdélyi H i radó, 1891. é. 27. sz. i
 207. Kováts Antal: K. Bánk bánja és a történelem. (Kccsk. 1891. é. 4 6 — 7 . sz.: a Kecsk. K. J. kör 189 1 — 2 . évkönyve 47—57.1. )
 208. Váli Béla: Színészeti reliquiák. (K.: István színlapja. Buda, 1834. aug. 19-r ő l. — Irodalomtörténeti Közlemények, 1891. é. 469—70. 1.)
 209. Barabás Ábel: A K.-ünnepélyhez. 1. K. J. kora. II. K. J. irodalmi m ű ködése. (Délmagyarországi Közlöny, 1892. é. 258 — 9. sz.)
 210. Csernátoni Gyula: K. J. emlékezete. (Erdélyi Híradó , 1892. é. 257. sz.)
 211. Cz. (i. dr.: K. — Madách. (Magyar Állam, 1892. é . 258. szám.)
 212. Vándori ( = Hénap Tamás): K. J.-röl. (Veszprémi Független Hirlap, 1892. é. 46. sz.)
 213. Kempelen Géza: K. J. emlékezete. (Fővárosi Lapok, 1892. é. 312. sz.)
 214. Marusák Pál: K. J. Születésének százados ünnepén a Soproni irodalmi és művészeti körben elmondott beszéd. Sopron 1892. (8-rét , 8 1.)
 215. n—r: A Bánk bán kritikájához. — Pintér Kálmán.: K. ./. (Magyar Szemle, 1892. é. 45. sz.)
 216. A Bánk bán költőjéről. (Egyetértés, 1892. é. í >12. sz.; Kecsk. 1892. é. 46. sz.)
 217. Rupp Kornél: Melinda. (Győri Közlöny, 1892. é. 19. és 98. szám.)
 218. K. J. (Győri Közlöny, 1892. é. 98. sz.)
 219. S i lberstein Adolf: J. K. ( Pester Lloyd, 1892. é. 269. sz.)
 220. Szántó Kálmán: K. J. az ember, (Kecsk. 1892. é. -17. sz.)
 221. Bayer József: K. J. irta~e a Tündér-almát? (Erdélyi Muzeum, 1893. é. 153—7. 1.)
 222. Bodnár Zsigmond: A m aguar irodalom története . III. k. Bp. 1893. (K.-ró l a 203. és köv. 1. — Erdélyi Pál bírálata: Egyetemes Philologiai Közlöny, 1892. és 265. 1; Bodnár válasza 404. 1.)
 223. Emléklap K. J . születésének századik évfordulója alkuimából. Kecsk. 1893. (kis 8-rét 56 1. Tartalma : Előszó. Lestár Péter: Megnyitó beszéd. Gyulai Pál: Üdvözlő beszéd. Horváth Döme: K. J. emlékezete. Kováts Antal: Jelentés az óda-pályázat eredményé­ ről. Sántha Károly: K. J. emlékezete, pályanyertes óda.)
 224. Erdélyi Pál: Két ünnep. (K.-ról. — Fővárosi Lapok, 1893. é. 159. sz.)
 225. Érdújhelyi Menyhért: Péter és Bánk összeesküvése. Új­vidék, 1893. (8-rét, 140 1. — Ismertetik: Erdélyi M ú zeum 1893. é. 443—8. 1. Pór Antal; Irodalmi Szemle (Eger) 10. sz.; Katholikus Szemle 688—90. 1.; Magyar Sion 458. L ; Magyar Szemle 33. sz.; Századok 708-9. 1. Dudás Gyula.)
 226. Gyulai Pál beszéde a kecsk. K. ünnepen, 1893 jun. 11. (A Kisfaludy-társaság évlapjai. 28. k. 1895. 19—20. 1.)
 227. Kecsk. nagy képes naptár 1893. évre. (92—112. 1.): Hám Sándor: K. J. emlékezete, (vers). — Pintér Kálmán: K. J.-rö lHornyik József: K. J. emlékei. Kovács Antal: K. J. Bánk bánja és a történelem. — Ürményi Lajos: Prolog a kecsk. színház meg- nyitására. (drámai költ. K.-ról). — 6 kép K. életéből.
 228. K. emlékezete. (Iskolai ünnepély. — A kecsk. főre ú lis-ko l a értesítője 1 892/3-ró l .)
 229. Kisfaludy Károly minden munkái. Bp. 1 893. VI. k. 301. 1. (K. Ilka-bírálatát idézi.)
 230. Pajor István: K. J. emlékezete , (költemény. — Hontvár­megyei almanach. Ipolyság 1893. 6 8 — 7 1. 1; A kecsk. K. J. kör év­könyve 1 895-re. 1896. 59—61. 1.)
 231. Bayer József: K. mint vígjátékíró. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1894. é. 168—177. 1.)
 232. Érdújhelyi Menyhért: Melinda. (Színművészeti Lapok, 1894. é. 2. sz.)
 233. Évszázados K. emlékünnepély. (Tartalmát 1. 26 2 sz. a. Végül: Bartók Lajos: Bánk bán szelleme. Kováts Antal: K, öröksége, (költemények.) — A kecsk. K. J. kör évkönyve 1893-ra, 1 894. 35—61. 1.)
 234. Heinrich Gusztáv: K. J. Aubigny-drámája. (Egyetemes Philologiai Közlöny, 1894. é. 481—90. l .j
 235. Hornyik-a l bum. Szerkesztette dr. Kovács Pál. Kecsk. 1894. (154—6. I.: Hornyik K. iratait ismerteti.)
 236. Kecsk. nagy képes naptár 1894. évre. (9 1 — 1 01. 1.) K. J. ünnepély Kecsk.-en. Sántha Károly: K. születése százados emlékünnepén (óda). Horváth Döme: Émlékbeszéd K. J. felett.
 237. Nagy Géza: Bánk-bán. (Hazánk, 1894. é. 316. sz.)
 238. Kováts Antal: Párhuzam K. J. és Kisfaludy Sándor Bánk- bánja között. (Kecsk. Lapok, 1895. é. 48 — 49. sz.; A kecsk. K. J. kör évkönyve 1895-re. 1896. 49—58. 1.)
 239. Négyesy László: K. J. (Pallas nagy lexikona. Bp. 1895. X. k. 266—8. 1.)
 240. Rákosi Jenő: K. J. (Beöthy Zsolt: A magyar irodalom képes története. Bp. 1895. II. k. 58—68. 1. — Képek: K arcképe és aláírása, mell- és állószobra, szülőháza, Gertrud és Bánk-bán.)
 241. Silberstein Adolf cikke. (Pester Lloyd, 1895. é. 215. sz.)
 242. Beöthy Zsolt: A magyar irodalom kis-tükre. Bp. 1896. 91—2. 1.
 243. Prém József: A Bánk-bán tragédia jubileuma. ( Kecsk. 1896. é. 20. sz.)
 244. Prém József: Bánk-bán. (Pesti Hirlap, 1896. é. 131. sz.)
 245. Robin: K. J. Bánk-bánja. (Századik előadása a N emzeti Szinházban. — Pesti Napló, 1896. é. 133. sz.)
 246. Sajó Sándor: K. és Grillparzer. (Az újverbászi közs. gimnázium értesítője 1 895/6-ró l , 1—25. 1. — Ismerteti Chilf Márk dr. az Egyetemes Philologiai Közlöny 1897. é. 94 6 — 5 0. 1.)
 247. Bayer József: A magyar drámairodalom története. 2 k. Bp. 1897. (főkép az I. k. 243—62., 346—67., 420., II. k. 157—8. 1.)
 248. Baráth Ferenc: Ott volt-e , ,Bánk-bán " a kolozsvári pályázaton? (Egyetemes Philologiai Közlöny, 1897. é. 849—50. i.)
 249. Ferenczi Zoltán: A kolozsvári színészet és színház története. Kolozsvár, 1897. (K.-ró l az 507., 517., 532. 1.)
 250. Kováts Antal: K. és Madách női jellemképei. (Kecsk. 1897. é. 47—48. sz.; A kecsk. K. J. kör évkönyve 1896/ 7 -re. 1898. 92—9. 1.)
 251. Salvini Gustavo: Bánk bán. (Pesti Napló, 1897. é. 280. sz.; A kecsk. K. J. kör évkönyve 1 896/7-re. 1898. 100—4 1.)
 252. K. J. (Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. V. k. Bp. 1897. 1203—12. h.)
 253. Váradi Antal: Bánk-bán-ró l . (Magyar Hirlap, 1897. é. 94. sz.)
 254. Komáromy Alajos: Mikor Bánk-bánt először játszották Kecsk.-en. (A kecsk. K. J. Kör évkönyve 1896/7-re. 1898. 8 3— H l 1.)
 255. Liszka Béla: A színészet első nyomai Kecsk.-en .( A kecsk. főreáliskola értesítője 1 897/8-ró l 1 — 2 6. 1.; különlenyomat is. — 13. 1. „Több jel arra mutat, hogy K. J. tanuló korában szintén szerepelt a piaristák iskolai színpadán.")
 256. Liszka Béla: K. J. és a kecsk. színészet. (A kecsk. K . J. kör évkönyve 1896/7-re. 1898. 64—82. 1.)
 257. l . b. (= Liszka Béla): A K.-kultusz. (Kecsk. Lapok, 1898. é. 52. sz.; A kecsk. K. J. kör évkönyve 1898— 1 900-ra. 1901. 20 - 22. 1.)
 258. Sz. Z.: Bánk. (Megnyitó előadás a színházban. — Szabadság (Nagyvárad), 1898. é. 107. sz.)
 259. Jókai Mór: K. J. Bánk bánja. Szemlélődés. (Magyar Hirlap, 1899. é. 95. sz.; Tanulók Lapja, 1899. é. 15. sz.)
 260. Káldy József: A Bánk bán helye irodalmunkban. (Egyetemi Lapok, 1899. é. 1. sz.)
 261. 300. Kont Ignace: U ne tragédie hongroise. (La Revue d'art dramatique, 1899. jul . 5-iki sz.)
 262. Medgyesi Ferenc: Bánk bán története és tragikuma. (Zom - bor és Vidéke, 1899. é. 96—97. sz.)
 263. Déryné naplója. Első teljes kiadás, az eredeti kézírat alapján sajtó alá rendezte Bayer József. 3 k. Bp. 1900.
 264. Paál Árpád: Beszéd A', J. sírjánál. (Pestmegyei Hirlap, 1900. é. 35. sz.)
 265. Roskovics Ignác: K. arcképe (a kecsk. városháza tanácstermében, s Benyovszky István másolata a főügyészi hivatalban.) ír róla a Kecsk. Friss Újság 1900. é. 122. és 123. sz.; 1902. é 94. s z.
 266. Széchy Károly: Bánk bán. (Magyar Polgár, 1900. é. 230. szám.)
 267. Szent-Gály Gyula: K. Bánk-bánja és a magyar nemzeti zene. (Pestmegyei Hirlap. 1900. é. 4 5 — 4 7. sz.; A kecsk. K. J. kör évkönyve 1898— 1 900-ra. 1901. 76—83. 1.)
 268. Zilahi Kiss Béla: K. J. élete. Bp. 1900. (Magyar Könyvtár 199. sz. — Ismerteti a Magyar Szemle, 1901. é. 5. sz . Hartmann János; Pesti Napló 13. sz.)
 269. Otrok Mihály: Törring mint lovagdrámaíró é s a német lovagdráma hatása irodalmunkra. (Az egri áll. főreáliskola értesítője 1 899/ 1 900-ró l , 4 — 3 3. 1. — Ismerteti az Egyetemes Philolo­giai Közlöny 1901. é. 68 2 — 4 . 1. R elkovic Davorka.)
 270. J. K. sa tragédie: Bánk-bán , (arcképpel, — Hi st oire de la littérature hongroise . . . p a r I. Kont. Bp. — Paris 1900. 23 7 — 42. 1.)
 271. Medgyesi Ferenc: Női jellemek K. Bánk-bán- jában. 1. Melinda. 2. Gertrudis. (Zombor és Vidéke, 1900. é. 3 5- 8 6. sz.: 1901. é. 1. sz.)
 272. K. L. (= Katona Lajos): K. Bánk bán- jának egy helyéhez. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1900. é. 5 6 — 7 . 1 .)
 273. Badics Ferenc: Magyar írók ügyvédi vizsgálatai. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1901. é. 206. 1. — K. J. „sufficienter" eredmény után fölesküdött 1815. dec . 21-én.)
 274. Kováts Antal: Bánk bán jelentősége. (Kecsk. Színházi Lapok, 1901. 9. sz.)
 275. Marton Sándor: A Bánk bán mint nemzeti tragédia. (A kecsk. K. J. Kör évkönyve 189 8 — 1 900-ra. 1901. 6 5 — 7 3. 1.)
 276. Rakodczay Pál: K. J. élete és költészete. Pozsony--Bp. 1901. (8-rét, 40 1. — Nemzetünk nagy költői, 15. sz., K. J. arcképével.)
 277. Vayk: K. J. principálisa. (Új Idők, 1901. é. 47. sz.)
 278. Váradi Antal: Száz év után. (óda. — Kecsk. Színházi Lapok, 1901. é. 10. sz.)
 279. Junius (Zilahi Kiss Béla): K. J. utolsó évei. (Bp. Hirlap, 1901. é. 312. sz.; Vasárnapi Ujság, 1909. é. 50. sz.)
 280. Alexander Bernát: Shakespeare és K. J. (Bp. Szemle, 11 0. k. 1902. 11 2—136. 1; A Kisfaludy-társaság évlapjai. 36. k. 1 6 03. 1.6—38. 1; Politikai Hetiszemle, 1904. é. 20—22. sz.)
 281. Kara Győző: Bánk bán előadásához. (Aradi Közlöny, 1902. é. 134. sz.) '
 282. K. J. sírköve. (Kecsk. Friss Ujság, 1902. é. 30., 3.V, 36. szám.)
 283. K. J. levele a Bánk-bánról. (Kecsk. Friss Ujság, 1902. é. 114. sz.)
 284. Kolozsvári Lajos: Tisztán egyéni-e Bánk-bán ' mae vagy belejátszik-e maga nyomorúsága mellett az ország nyomora is? (Kalazantinu m , 1902. é. 2. sz.)
 285. J. K. (8 sor. — Brockhaus' KonversationsLexikon. 1 4. A u flage. X. Band. Leipzig 1902. 238. 1.)
 286. Berta Ilona: K. Bánk bán- j a. (Nemzeti Nőnevelés, 1903. é. 435— 4 53. 1.)
 287. Gyulai Ágost dr.: K. J. élete. Bp. 1903. (8-rét, 15 1. — Uránia népszer ű tudományos felolvasások 2. sz. — '2. kiadása 1905; — 3. kiadása 1908.)
 288. Hegedűs Sándor: Néhány szó a „Bánk-bán" törtéinléből. (Új Világ, 1903. é. 5. sz.)
 289. Hodács Ágost: Péter és Tiborcz. (Szépirodalmi Kert. 1903. é. 73. 1.)
 290. K. ./. (8 sor. — Nouveau Larousse Illustré. Tome 5. Paris 1903. 467. 1.)
 291. Szem e re Miklós levele Egressy Gáborhoz 1860-ból. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1903. é. 1 20. 1.)
 292. Baycr József: Egy Bánk-bán-tárgyú német dráma. (Egyetemes Philologiai Közlöny, 1904. é. 14 1 — 5 . 1., K.-ról is szól.)
 293. R akodczay Pál: Dugonics hatása K.-ra. (Uránia, J9 04. é.)
 294. Simonyi Zsigmond: Várdán. (Magyar Nyelvőr, 1904. é. 369—70. és 579. 1.)
 295. Szabó Ignác: Bánk bán mint férj. (A kecsk. rk. főgimnázium értesítője 1 903/4-rő l . A kecsk. K. J. Kör 190 1 — 4 -iki évkönyve. 1905. 2 5 — 3 7 1. — Ismerteti Major Károly az Egyetemes Philologiai Közlöny 1905. é. 727—8. 1.)
 296. Váradi Antal: Költő-színészek. (Az Ujság, 1901. t . 118. sz.)
 297. Zilahi Kiss Béla: K. J. pesti diák-életéből. (Tanulók Lapja, 1904. é. 2. sz.)
 298. Szi l y Kálmán: Várdán. (Magyar Nyelv, 1905. é. 275. 1.)
 299. Vende Ernő: A magyar irodalomtörténet képekbe n . Bp. 1905. (II. k. 10. 1.: K. arcképe és aláírása, mellszobra, Gertrud és Bánk-bán.)
 300. Wertner Mór: Várdán. (Századok, 1905. é. 571—3. 1.)
 301. Dudás Gyula: Petur bán és Pelurváradja. (Századok, 1906. é. 84—6. 1.)
 302. Rakodczay Pál: Kisfaludy Károly hatása K.-ra. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1906. é. 29 2 — 3 04. 1. — Bajza József: Megjegyzések; Bakodczav Pál: Észrevételek: u. ott. 1907. é. 249 —53. 1.)
 303. Ried l Frederi c k: A history of Hungarian literature London 1906. (8-rét X és 294 1.)
 304. Terlanday Rudolf: K. J. születésnapja. (Kecsk. Lapok, 1906. é. 23. sz.; Irodalomtörténeti Közlemények, 1906. é. 101--2.1.)
 305. Benedek Elek: Nagy magyarok élete. IX. k. Bp. 1907.
 306. Janovics Jenő dr.: A magyar dráma irányai. Bp. 1907. (125— 17 3. 1.: K. és Bánk-bán.)
 307. K. J. válogatott munkái. Szerkesztette és bevezetéssel ellátta Bayer József. Bp. 1907. Lampel R . (Remekírók képes könyvtára 47. k. 8-rét. XXVI és 270 1. Tartalma: Lucza széke, Jeruzsálem pusztulása, A rózsa, Bánk bán. Mellékletek: K. arcképe K . Hirsch Nellitől, aláírással, s 10 kép. — Ismerteti Császár Elemér az Egyetemes Philologiai Közlöny 1908. é. 29 3 — 4 . 1.)
 308. Váczy János: Kazinczy Ferencz levelezése. XVII. k. Bp. 1907. 499. 1. (Pápay Sámuel levele Kazinczyhoz 1821. jul . 20-án: Bánk-bánt rosszalja.)
 309. Rakodczay Pál: Bánk bán szépségei. (Uránia, 1907. é. 29—41. 1.)
 310. Klauber Frigyes: Legnemzetibb tragédiánk és tragédiaírónk. (Hevesmegyei Hirlap, 1908. é. 12 — 13. sz — Különlenyomat: Eger 1908, 23 1.)
 311. Négyesy László: Szülőhelyi elemek K. Bánk bánjában. (Emlékkönyv Beöthy Zsolt születésének 60. évfordulójára. Bp . 190 3 . 257—69. 1.)
 312. Riedl Friedr i ch: Geschichte der ungarischen Literatur. Berlin, 1908. (Kultur der Gegenwart.)
 313. Tolnai Vilmos: Zác h Klára forrásaihoz. (Bán k -bán hatása. — Egyetemes Philologiai Közlöny, 1908. é. 40 7 — 8 . 1.)
 314. Váradi Antal: Egy kis hónapos szoba történele. (K.-ról.— Egyetértés, 1908. é. 44. sz.)
 315. Vértesy Jenő: A Fáncsi-féle szinlapgyűjtemén i ] a M. N. Muzeum könyvtárában , (benne K. színművei. — Magyar Könyvszemle, 1908. é. 201—22. 1.)
 316. Déri Gyula: Petőfi Zoltán. Bp. 1909. (Petőfi-könyvtár XV. füzet.) 116. 1.: 1869-ben Bánkbánt franciára kezdte fordítani.
 317. Kertész Manó: Petur nevéről. (Magyar Nyelvőr, 1909. é. 323. 1.)
 318. Kont Ignace: Le théátre hongrois a u XIX. zi écle. Paris 1909. (L'Europe politique et l ittéraire, No XXI. — K.-ró l a 25 7 — 61. és 336—43. 1.)
 319. Har m os Sándor: Hamlet és Bánk bán. (Emlékkönyv Alexander Bernát 60. születése napjára. Bp. 1910. 29 1 — 6 . 1.)
 320. Harmos Sándor: K. J. Bánk bánja. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1910. é. 257—92. 1.; 1912. évi 257—84. 1; 1913. é. 12 9 — 5 7. 1. — Az I. rész különlenyomat a : Bp. 1910. — Ismerteti Elek Oszkár a Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny 1911. é. 978—82. 1.)
 321. L y : K. J. Berlinben. (Pesti Napló, 1910. é. 73. sz.)
 322. Paulovics István: Reviczky Gyula. Bp. 1910. (31. 1.: Reviczky 1873-ban mint pozsonyi gimn. VIII. o. tanuló, Bánk-bán esztétikai méltatásával pályadíjat nyert.)
 323. Váradi Antal: K. J. családja. (Egyetértés, 1910, é. 59. sz . )
 324. Váradi Antal: Az öreg takács levelei. (Az Ujság 1910. é. 83. sz.)
 325. Váradi Antal: K. J. színészpályája. (Az Ujság, 1910. é. 102. sz.)
 326. Arany János magyar irodalomtörténete. Bp. 1911. (a 214—5. 1. K.-ról szól.)
 327. Berta Ilona: Az igazságszolgáltatás K. „Bánk bán" című tragédiájában. (Magyar Közművelődés, 19 11 . é. 8 — 9 . sz ; Nemzeti Nőnevelés, 32. é. 4—5. f. — Különlenyomat: Bp. 1911. 14 1.)
 328. Erdélyi Pál: Bánk bán. (Erdélyi Lapok, 1911. é. 23. sz.; Erdélyi Muzeum, 1911. é. 269—74. 1.)
 329. Janovics Jenő: Bánk bán jubileumára. (Pesti Napló, 1911. é. 269. sz.)
 330. Liptai Imre: A német Bánk bán. (Magyar Hírlap, 19 11. é. 103. sz.)
 331. Lukács György: A modern dráma fejlődésének történele. Bp. 1911.
 332. d.: Bánk bán Reinhardték színpadján, 1911. ápr. 30. (Bp. Szemle, 146. k .1911. é. 456—9. 1.)
 333. Katona Ludwig und Szinnyei Fra n z: Geschichln der ungarischen Literatur. Leipzig 1911. (Sammlung Gösc h en ; >50. sz.;69—72., 118., 144. 1.: Bánk-bánról ír.)
 334. Palágyi Lajos: Bánk bán. (Németek a Vígszínházban. — Magyar Nemzet, 1911. é. 103. sz.)
 335. Pickel Ferenc: K. és Grillparzer. (Az erzsébetvárosi áll. főgimnázium értesítője 1910/ 11-ről. — Ismerteti Heinrich Gusztáv az Egyetemes Philologiai Közlöny 1912. é. 37 0 — 2 . 1.; Pickel válasza u. ott 560. 1.; Kuncz Aladár az Irodalomtörténet 1912. é. 137. 1. )
 336. Pollák Á. József: K. J. stílusa és nyelve. Bp. 191. 1 . (8 rét 64 1. — Ismerteti az Irodalomtörténet 1912. é. 330. 1.; Magyar Nyelvőr 1911. é. 420—2. 1.)
 337. Porzsolt Kálmán: Bánk bán németül. (Pesti H i rlap, 1911. évi 103. sz.)
 338. Rakodczay Pál: Egressy Gábor és kora. 2 kötet. Bp. 1911. (K.-ról f ő kép az I. k. 70—85. 1.)
 339. Ried l Frigyes: A Bánk bán bukása Berlinben. (1911. máj. 24. — Bp. Szemle, 147. k. 1911. é. 284—7. 1.)
 340. Sc h öpfl i n Aladár: A Bánk bán berlini bukása. (Nyugat, 1911. é. 1060—2. 1.)
 341. Váradi Antal: Képek a magyar író- és színészvilágból. 3 k. Bp. 1911. (II. k. 1. és köv. 1.: Költő-színészek; 92—6. 1.: Az öreg takács levelei; K. J. életéből.)
 342. Veress Endre dr.: Czélkut i -Züllich Rudolf szobrász él e te és munkái. Kolozsvár 1911. (4 4 — 7 . 1.: Züllich K. szobráról, képpel.)
 343. Balassa Imre: Színpadi problémák. Bp. 1912. 87. 1. — („Bánk bán ujjászületése" címen Gál Gyula Bánk-alakításáról és rendezéséről.)
 344. Dob ó czki Pál: Népies alakok az irodalomban a népies irány előtt. Bp. 1912. (Tiborcról ír.)
 345. Harmos Sándor: Két jegyzet a Bánk bánhoz. (Irodalom­történet, 1912. é. 387—8. 1.)
 346. Vértesy Jenő: Bánk bán története és értéke. (felolvasás a Magyar Irodalomtörténeti Társaságban. — Irodalomtörténet, 1912. é. 5. f. borítékán és 349. 1.)
 347. Tolnai Vilmos: Döbög. K. Bánk bánjához. (Magyar Nyelv, 1912. é. 410. 1.)
 348. A Bánk bán első kidolgozása. Kiadja Császár Elemér . (Irodalomtörténeti Közlemények, 1913. é. 19 3 — 3 14. l ; különnyomat is. — Ismerteti Gálos Rezső a Magyar Középiskola 1913. é. 61 3. 1.)
 349. Bihari Ákos: István, a magyarok első királya. (Nagyvárad, 1913. é. 261. sz.)
 350. Császár Elemér: A Bánk-bán első kidolgozása. (Akadémiai Értesítő, 1913. é. 474 — 9. 1.)
 351. Danielisz Sándor: A felismerés motívuma a magyar romantikus drámairodalomban. Sümeg 1913.
 352. A magyar dráma fejlődése. Bp. 1913. (a 30-37. 1. on, Erdélyi Pál: Bánk bán.)
 353. Hajnóczi Iván dr.: K. J. 1. és 2. Bánk-bánja. (Kecsk. Lapok, 1913. é .264. sz.)
 354. Pintér Jenő: A magyar irodalom története 1772 -1831. Bp. 1913. (II. k. 182 — 205. 1.)
 355. Rákosi Jenő beszéde az aradi kulturünnepen. (K.-ró l is szól. — Bp. Hírlap, 1913. okt. 28-iki sz.)
 356. Tóth István: K. J. emlékezete , (költemény. — Kecsk. Napló, 1913. nov. 1 4-iki sz.)
 357. Váradi Antal: K. J. születésnapján. (Az Ujság, 1913. é. 267. sz., Kecsk. Napló, 1913. nov. 1 2-iki sz.)
 358. Vértesy Jenő: A magyar romantikus dráma. Bp. 1913. (K.-ról a 7 1 — 9 3. és 339. 1. — Istmerteti az Egyetemes Philologiai Közlöny, 1915. é. 56—8. 1.)
 359. A Bánk bán száz éves. (Vasárnapi Ujság, 1914. é. 28. sz.)
 360. Hajnóczi Iván: Pótlások Bánk-bán 1. szövegéhez. (Irodalomtörténet, 1914. é. 177—9. 1.)
 361. K. J. (Révai nagy lexikona. XI. k. Bp. 1914. 345-— 6 . 1 .)
 362. Pásthy János: Bánk bán kora. (A kecsk. K. J. kör 1905 —1 2-i évkönyve. 1914. 53—60. 1.)
 363. Rákosi Jenő: A magyarságért. Bp. 1914 (Bánk-bán r ól is ír. — Ismerteti az Irodalomtörténet 1916. é. 21 0 — 5 . 1., Egyetemes Philologiai Közlöny, 1918. é. 42 1 — 2 . 1.)
 364. r ó : K. Bánk-bánjának történeti háttere. (Pesti Hírlap. 1914. é. 93. sz.)
 365. Tolnai Vilmos: Szent János áldása. (Magyar Nyelv, 1914. é. 26. 1. Bánk bánban van első irodalmi előfordulása i
 366. Wiegler Paul: Geschichte d e r Weltliteratur. Dichtung fre m der Völker. Berlin und Wien 19 1 4. Ullste inet C o. (Ismerteti az Egyetemes Philologiai Közlöny 1915. é. 34 2 — 5 . 1.)
 367. Bánk bán a filmen. ( Érdekes Ujság, 1914. é. 29. sz. 10. ]., képekkel.)
 368. Csefkó Gyula: Várdán. (Magyar Nyelv, 1915. é. 73 - 4.1.)
 369. Kelemen Viktor: József hazamegy. (K.-ról. -— A Hét. 1915. é. — Ir róla az Irodalomtörténet 1917. é. 80. 1.)
 370. Tolnai Vilmos: Bárány Boldizsár K. Bánk bánjáról. (Irodalomtörténet, 1915. é. 180— 1 .1.)
 371. Zolnai Béla: K. J. egy elveszett fordításáról. (Irodalomtörténet, 1915. é. 2 8 — 9 . 1.)
 372. Zolnai Béla: Bánk-bán filmen. (Nyugat, 1915. é. 504. 1.)
 373. A Bánk bán reprize. (Az Ujság, 1915. é. 361. . sz.)
 374. Anka János: Bánk bán. (Alkotmány, 1916. é. 2. sz.)
 375. B. A.: Bankban. (Pester Lloyd, 1916. é. 2. sz.)
 376. Körmendy Viktor: Bánk bán jubileuma. (A Társaság, 1916. é. 5. sz.; u. itt K. levele Kisfaludy Károlyhoz 1820. dec . 7-ről )
 377. N. n.: Bánk bán feltámadása. (Az Est, 1916. é. 3. sz.)
 378. Patak i József: Bánk-bán tanulmányok. (Pesti Napló, 1916. é. 16., 23., 30. sz.)
 379. Ried l Frigyes: Shakespeare és a magyar irodalom. Bp. 1916. (Magyar Könyvtár 824. sz. — K.-ról is ír.)
 380. Sebestyén Károly: Bánkb á n. (Bp. Hírlap, 191*3. é. 2. sz.)
 381. Császár Elemér: Shakespeare és a magyar költész et (Bp. Szemle, 1916. é. 475. sz., s külön Olcsó Könyvtár 183 7 — 4 2. sz. — K.-ról is ír.)
 382. Négyesy László: Shakespeare és a magyar költői lélek- rajz. (A Szent István Akadémia értesítője, 1917. é. 4 — 2 3. 1.;
 383. A Bánk bán 150-ik előadása. (Az Ujság, 1916. é. J 6. sz.)
 384. a . j: Bánk bán 1 50-edszer. (Élet, 1916. é. 6. sz. i
 385. Szász Károly: Színházi levél. (Bánk-bánról. -- Uránia, 1916. é. 2. sz.)
 386. Die Tragödie J. K. ' s: Bánk bán.' (Neues Pester Journal, 1916. é. 26. sz.)
 387. Almássy Endre: K. és a Bánk bán. Szegedi Napló, 1917, é. 63. sz.)
 388. Tolnai Vilmos: Köjön K. Bánkbánjában. (Magyar Nyelv, 1917. é. 304. 1.)
 389. Váradi Antal: Elmult időkből. Bp. 1917. (K.-ról is ír.)
 390. Tolnai Vilmos: K. J. és F e ssler. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1918. é. 1—13. 1.)
 391. Tolnai Vilmos: Gertrudis K. Bánkbánjában. (Nemzeti Nőnevelés, 1918. é. 23—47. 1.; Bp. Szemle, 173. k. 1918. é. 71—93. 1.: különlenyomat is.)
 392. Király György: Bánk bán évfordulóján. (Nyugat. 1921. é. 398. 1.)
 393. Petri Mór: K. J. (szonett. — Vasárnapi Ujság, 1921. é. 21. sz. 248. 1.) *
 394. Pintér Jenő: A magyar irodalom történetének kézi könyve. Bp. 1921. (K.-ról az I. k. 430—42. 1.)
 395. Rexa Dezső: Bánk-bán első előadása , (az 1833 febr. 1 6-ikassai színlap hasonmása. — Vasárnapi Ujság, 1921. é. 16. sz. 184. 1.)
 396. Sántha György : Százéves Petur , (költemény. - - Kecsk. Közlöny, 1921 nov 13. sz.)
 397. Pataki József: Bánk bán. Szereptanulmány. (Nyugat, 1922. é. 437—52. és 524—35. 1.)
 398. Sedlnitzky József gr. rendőrminiszter fölterjesztése K. Bánk-bánjáról 1822-ben. (Századok, 1922. é. 318—9. 1.)
 399. Tolnai Vilmos: Bánk bán I. felv. 12. jelenetének hibája. (Irodalomtörténet. 1922. é. 9 9 — 1 00. 1.)
 400. Feszty Árpádné: Akik elment e k. (Bp. 1923. 7. 1.: „Kán­toménak a parlament megszavazott egy szép díszmagyar kosztümöt Bánk bán előadására.")
 401. Borbély István: A magyar irodalom története. I . k. Kolozsvár, 1924. (K.-ró l a 320—31. 1.)
 402. Galamb Sándor: Bánk bán. (Szózat, 1924. é. 124. sz.)
 403. Kárpáti Aurél: Bánk bán margójára. (Pesti Napló, 1924. é . 113. sz. és „A kételkedő kritikus. Bp. 1928." 7 0 — 5 . 1 .)
 404. Zaboretzky Ervin: Karcolatok a régi keesk. színházi világból. (Kecsk. Színház és Mozi. 1924. nov. 12. sz. — K. színház­építő tervéről is szól.)
 405. Badics Ferenc: Adalékok „Bánk bán" történelmi forrásaihoz és magyarázatához. (Irodalomtörténeti Közlemények, 192 5 . é. 1 — 2 2. 1.; kivonata: Akadémiai Értesítő, 1925. é. 1 6 — 1 9 1 .)
 406. Barta János: Bánk és Melinda tragédiája. (Napkelet, 1925. é. II. k. 400—8. 1.)
 407. Csatkai Ferenc: Aki elsőnek bírálta a Bánk bánt. (Bp. Hírlap, 1925. é. 1. sz.)
 408. K. J. emléke. (Irodalomtörténet, 1925. é. 160. 1.)
 409. Tolnai Vilmos: K. J. Bánkjának régies személynevei. (Magyar Nyelv, 1925. é. 203—4. 1.)
 410. Váry István: Romantika K. J. életéből. (Kecsk. Lapok, 1925. é. 257—60. sz.)
 411. Dalmady Győző: Emlékek a pesti vármegye házból. (K.-ról is szól. — Bp. Szemle, 203. k. 1926. é. 113—4. 1.)
 412. Hajnóczy Iván: K. J. színházterve , (hasonmással. — Napkelet, 1926. é. I. k. 289—91. 1.)
 413. Hajnóczy Iván dr.: K. J. Kecskeméten. Dr. Horváth János egyetemi tanár előszavával. Kecsk. 1926. (8-rét 61 lap. — Ismertetik: Egyetemes Philologiai Közlöny 1926. é. 23 7 — 8 . 1., I rodalom­történeti Közlemények 1926. é. 325—6. 1., Kecsk. Lapok 1 9 26 máj. 23. sz., Kereskedelmi Szakoktatás 1926/7. é. 10 9 — 1 10. 1., Napkelet 1926. é. 666—8. 1., Szepesi Híradó 1926. nov. 20. sz., Ungarische Jahrb ücher 1927. é. 1. f.)
 414. Horváth János: Jegyzetek Bánk bán sorsáról. (Napkelet, 1926. é. 81 1 — 3 8. 1.; különnyomat is.)
 415. Juhász Gyula: K. J. sírján , (szonett. — Magyarság. 1926. é. 66. sz.)
 416. Juhász Margit: A Bánk-bán szövegváltozatai. R p. 1926. (kéziratos doktori értekezés.)
 417. Karinth y Frigyes: Halló! K. J. szerkesztő urat kéri a Víg­ színház. Az idei sláger a Bánk bán. (Színházi Élet, 1 926. é. 18. sz. 10—11. 1.)
 418. K. J. két kéziratos drámája... a Nemzeti Színház könyv tárában. (8 Órai Ujság, 1926. é. 294. sz.)
 419. Lám Frigyes: Győri adalékok a cenzurához és Bánk-bán történetéhez. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1926. é. 87--101. 1.)
 420. Nagy Margit: K. J. egy prózának nézett verse. (Napkelet. 1926. é. 992. 1.)
 421. Ványi Ferenc: Magyar irodalmi lexikon. Bp. (1926.) — 11 4 — 7 . 1.: Bánk bán; 401. 1.: Jeruzsálem pusztulása; 433-1. 1.: K. J.; 868—9. 1.: Ziska.
 422. Barna Tibor: K. J. szelleméhez , (költemény. —- Kecsk. Közlöny, 1927. é. 262. sz.)
 423. Cserny Rózsi: A Bánk bán előadásán. (Vasárnap, 1927. é. 351—3. 1.)
 424. Csoó r Gáspár: Bánk bán szülőföldjén. (Pesti Hírlap, 1927 okt. 9. sz. — Válasz u. ott okt. 18. sz.)
 425. Dézsi Lajos: Magyar történelmi tárgyú szépirodalom. Bp. 1927. (A magyar történettudomány kézikönyve I. k. 4. B. f. K.-ról a 76—8. 1.)
 426. Hegedűs Zoltán: Mikor gyüjtötte össze verseit K. J. ? (Irodalomtörténeti Közlemények, 1927. é. 126—7. 1.)
 427. Hegedűs Zoltán: K. J. lirai költészete. Bp. 1927. (8rét 56 1. — Ismerteti a Magyar Könyvszemle 1927. é. 340 — 1. 1.; Irodalomtörténet 1929. é. 44. 1.; Irodalomtörténeti Közlemények 1929. é. 123—4. 1.)
 428. Kováts Sándor: K. (költemény. — Kecsk. Színház és Sportélet, 1927. é. 2. sz.; Kováts Sándor: Vigasztaló földi útr a Kecsk. 1927. 18. 1.)
 429. Váradi Antal: Szellemidézés , (költemény. — Kecsk. Lapok, 1927. é. 257. sz.)
 430. Galamb Sándor: Bánk-probléma. (Bp. Szemle, 209. k. 1928. é. 434—45. 1.)
 431. Hajnócz y Iván: Új adatok K. J.r ől . (Napkelet, 1928. é. I. k. 70 6 — 8 . 1.; különnyomat is. — Kecsk. Közlöny 1928 június 21. sz.)
 432. K. J. színháza. (Kecsk. Közlöny, 1928. é. 256—7. sz.)
 433. Pintér Jenő magyar irodalomtörténete. Képes kiadás. Bp. 1928. (I. k. 11 0 — 3 . 1., K. arcképe és Bánk-bán címlapja.)
 434. S. C. (Rozsnyay Kálmán): A ház, ahol a „Bánk-bán" született. (Literatura, 1928. é. 348—9. ].; Színészek Lapja, 1929 febr.; Kecsk. Közlöny, 1929. é. 38. sz.)
 435. Hevesi Sándor átdolgozza a Bánk-bánt. (Pesti Napló, 1928 okt. 21. sz.)
 436. Herczeg Ferenc, Császár Elemér, Négyesy László, Szász Károly nyilatkozatai, Jánossy Gábor képviselőházi beszéde erről. (Bp. Hírlap, 1928 okt. 25., 26., 27. sz.)
 437. Hevesi Sándor nyilatkozatai erről. (Bp. Hírlap és Magyar H i rlap, 1928. okt. 27.; Kecsk . Közlön y 1929. ápr. 12. és 13. sz.)'
 438. Pünkösti Andor: Bánk-bán-ügy. (Ujság, 1928 okt. 28. és 1929 ápr. 12. sz.)
 439. Ugyanerről a Kecsk. Közlöny és Lapok. (1928 okt. 27., 28., nov. 9., 11., 13. sz.)
 440. Ugyanerről Kecsk. város határozata. (Kecsk Közlöny és Lapok, 1928 nov. 22., 28., 30. sz.)
 441. é á : A Bánk-bán-vita. (Irodalomtörténet, 1928. é. 330—41. 1.)

 442. Ugyanerről más törvényhatóságok nyilatkozatai. (Kecsk. Lapok, 1929 jan. 11. sz.; Pesti Napló, 1929 . é. 10. sz.)
 443. Ugyanerről a M. Tud. Akadémia, a Kisfaludy- és a Petőfi-Társaságok nyilatkozatai. (Kecsk. Közlöny és Lapok, 1929. j an. 18., 30., febr. 2. sz.)
 444. Hajnóczy Iván dr.: Szabad-e hozzányúlni Bánk-bánhoz? ( A kecsk, felső keresk. fiúskola értesítője 1 928/9-rő l , 3 — 5 . 1.)
 445. Juhász Gyula: Holmi. (Bp. 1929 . — 75—80. 1.: A pusztában kiáltó: K.-ról szól.)
 446. Kováts Sándor: Tiborc , (költemény. — A Kecsk. Közlöny évkönyve 1 929-re, 137. 1.)
 447. Szemző Sándor dr.: K. J. emlékezete. (Kecsk. Lapok, 1929 júl. 7. sz.)
 448. Waldapfel József: Jeruzsálem pusztulása. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1929. é. 301—27. és 397—419. 1.; külön­ nyomat is.

 449. Megtalálták K. J. szőlőjét. (Kecsk. Közlöny, 1929 nov. 3. sz.)
 450. K. J. emlékérme. Szántó Gergely műve. (hasonmás. — Uj Idők, 1929. é. 48. sz. 656. 1.)
 451. Hartmann Mihály: K. J. a hivatalnok. (Kecsk. Lapok, 1929 dec . 25. sz.)
 452. Sántha György: Katona 1930. (költemény. -— Kecsk. Közlöny, 1929 dec. 25. sz.)
 453. Schöp fl in Aladár: Magyar színművészeti lexikon. I. k. (Bp. 1929. — 113—7. I.: Bánk bán.)
 454. Hajnóczy Iván dr.: K.emlékek. (Kecsk. Lapok, 1930 jan. 12. sz.)
 455. Városok szövetségének békéscsabai K.-ünnepe. (Kecsk. Közlöny, 1930 jan. 25., 29., febr. 25. sz.)
 456. K. J. újabb bútordarabja. (Kecsk. Közlöny 1 930 febr. 2. sz.)
 457. H. M.: Sorozatos tévedések K. J. születési évszáma körül. (Kecsk. Lapok, 1920 febr. 2. sz.; Szepesi Híradó-Hírlap, 1930 febr. 15. sz.)
 458. Balla Sándor: Emlékezés K.-ékra. (Kecsk. Közlöny, 1930 febr. 23. sz.)
 459. Kardos Albert: Honnan vette Vörösmarty Mihály a „Zalán futás a ' elnevezést? (Bánk-bán ajánlásából. — Irodalom­történet, 1930. é. 9. 1. — 1. itt 448. sz.)
 460. Az új K.-síremlékről: Kecsk. Lapok 1926 jún. 26., Kecsk. Közlöny és Lapok 1929 jan. 27., febr. 1., 2., 5., 7., 12., 13. , 28., márc. 15., ápr. 12., 13., 21., aug. 7., 10., 31., szept. 3., 4., 5 , 6 , 7., 8., 12., 13., 17., 21., 22., 27., 28., okt. 26., 29., 31., nov. 6., dec. 31., 1930. jan. 12., 14., 22., 30., febr. 7., 8., 9., 13., 15., 16., 20., 23., márc. 6., 8., 9., 12., 14., 15., sz.
 461. K.-emlékkönyv. A költő halálának százados fordulóján kiadja a kecsk. K. J. Kör. Szerkesztette Hajnóczy Iván dr., a Kör alelnöke. Kecsk. 1930. (A jelen mű.)

(Lezárva 1930. március 15-én.)

 

   
Előző fejezet Következő fejezet