Előző fejezet Következő fejezet

A SZERZŐK ELŐSZAVA

 

Szűkebb hazánk történelme során a város szülöttei, jeles családjai és máshonnan letelepült, kecskemétivé vált polgárok egyaránt hozzájárultak városunk anyagi és szellemi gyarapodásához. Sokuk tevékenysége, életművének jelentősége és hírneve túlnőtt a város határain. Gazdálkodók, iparosok, ügyvédek, orvosok, tanárok és kutatók — még sorolhatnánk — mindannyiuknak része volt abban, hogy Kecskemét és a „kecskemétiség" fogalommá vált a kívülállók számára. Az irodalom, a művészet, a tudomány területén munkálkodók közül jónéhányan az egyetemes magyar kultúra értékeit gazdagították.

Amikor a kiadó felkért bennünket a kötet összeállítására, azért döntöttünk úgy, hogy a rendkívül rövid határidő ellenére is vállaljuk ennek elkészítését, mert magunk is fontosnak tartottuk a Kecskemét múltjához elválaszthatatlanul kötődő személyek életútjának, tevékenységének bemutatását. Erre ösztönzött bennünket a napi munkánk során a mai kecskeméti polgárok részéről is megnyilvánuló érdeklődés a régi kecskemétiek iránt.

Aktuális feladatnak éreztük azért is, mert több mint 20 esztendő telt el a Váry István — Heltai Nándor által összeállított Kecskemét jelesei c. életrajzgyűjtemény megjelenése óta. Az akkor úttörő vállalkozásnak számító életrajzi füzet azóta már nehezen hozzáférhető könyvritkasággá vált, ugyanakkor megérett az alapos bővítésre is.

A munka fontosságának tudatában és a felmerült igények ismeretében olyan kézikönyv összeállítását tűztük ki célul, amely minden korábbinál teljesebb életrajzgyűjteményt tartalmaz azokról a személyekről, akik fontos szerepet játszottak a város története során, s akiknek az életében hosszabb-rövidebb ideig meghatározó volt az, hogy Kecskeméten éltek, dolgoztak, alkottak. Úgy véltük, ezzel magáról a városról s elmúlt évszázadairól is bővíthetjük a leendő olvasók ismereteit, s ezen túlmenően a történelmi tudatformálást és az egészséges lokálpatriotizmust is szolgálhatjuk.

Jelenlegi munkánk kiindulópontjaként Szabó Tamás Kecskemétiek a lexikonokban c. gyűjtése szolgált, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja keretében működő Kecskemét Monográfia Szerkesztő Bizottsága számára készített el, s amely 1640 olyan személy legfontosabb életrajzi adatait tartalmazta, akik Kecskeméten születtek vagy tevékenységük Kecskeméthez kapcsolódott. Ez a névsor már az előzetes szerkesztési munkák során módosult annyiban, hogy kimaradtak azok, akik kevésbé ismertek, tevékenységük kisebb jelentőségű volt, illetve Kecskeméthez csak nagyon rövid ideig — egy-egy tanév vagy színházi évad erejéig — kapcsolódtak, esetleg egy-egy művük itt jelent meg egy kecskeméti nyomda vagy kiadó gondozásában. Kivételt tettünk azonban néhány országosan is kiemelkedő politikus, író, közéleti ember esetében. Ugyanakkor természetesen bekerültek az általunk kialakított névsorba mindazok, akik semmilyen lexikonban nem szerepeltek, de személyük, életművük kecskeméti vonatkozása indokolja, hogy életrajzukkal a szélesebb közönség is megismerkedhessen.

A névsor összeállításakor figyelemmel voltunk arra, hogy a tudomány, a politika, a közélet, a művészetek és az élet egyéb területein kiemelkedő kecskemétiek egyaránt helyet kapjanak munkánkban.

Alapvető elvünk volt az is, hogy kizárólag nem élő személvek adatai szerepeljenek, s főként azok, akiknek élete, tevékenysége 1945 előttre tehető. Ez utóbbi szemponttól csak néhány kiemelkedő szakember és közéleti személyiség esetében tértünk el.

Munkánk során nélkülözhetetlenek voltak — a lexikonok, a már említett életrajzgyűjtemények és a helytörténeti szakirodalom mellett — az iskolai értesítők, évkönyvek, a helyi sajtótermékek, naptárak, kalendáriumok, címtárak. Több esetben levéltári forrásfeltáró munkát kellett végeznünk egy-egy adat reményében.

Nehezítette munkánkat a lexikonok adatainak eltérése, valamint az is, hogy több személy és család esetében az illetők történelmi szerepének megítélése a korábbi állásponthoz és publikációkhoz képest átértékelésre szorult. A módosítást a tények szem előtt tartásával és nem szubjektív megítélés alapján igyekeztünk megtenni. Ezt az időtállóság szempontjából is fontosnak tartottuk. Munkánk során mindvégig a rövid tényszerűségre törekedtünk. Részletes átértékelő és újraértékelő elemzésekre műfaji és terjedelmi okokból nem vállalkozhattunk.

A gyűjteményünkben szereplő életrajzok különböző terjedelműek, ami részben a lexikonba felvett személyek jelentőségéből, részben tevékenységük jellegéből, esetenként pedig a rendelkezésre álló adatok mennyiségéből adódik. Előfordul pl., hogy a magyar kultúra egészét tekintve kiemelkedő személy is csak rövid életrajzzal szerepel. Ennek oka, hogy elsősorban a város életében játszott szerepét, itteni tevékenységét — írók, művészek, építészek stb. itteni alkotói korszakát tartottuk fontosnak bemutatni.

Az életrajzi adatokat követően soroltuk fel az illető személy megjelent műveit, majd a róla szóló irodalmat. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy itt csak a legfontosabb irodalomra szorítkozhattunk, tehát sehol sem teljes bibliográfiát közöltünk. Lexikonokban megjelent szócikkekre nem hivatkoztunk.

Munkánkat nem tekintjük teljesnek és befejezettnek — indításnak, alapvetésnek szántuk.

Ajánljuk kiadványunkat a kecskeméti nagyközönség figyelmébe, s egyúttal kérünk mindenkit, hogy a családjához, vagy ismeretségi köréhez tartozó személyekről, akik jelentősebb szerepet töltöttek be Kecskemét életében, szíveskedjenek nekünk adatokkal, kiegészítésekkel szolgálni.

Itt köszönjük meg lektoraink, Orosz László és Markó László segítségét, akik észrevételeikkel, javaslataikkal hozzájárultak a lexikon pontosabbá tételéhez.

A szerzők

 

 

   
Előző fejezet Következő fejezet