Előző fejezet Következő fejezet

A szegedi zsidó polgárság műértékeinek sorsa a deportálások idején

(Adalékok a zsidó-törvények szegedi végrehajtásához)

MARJANUCZ   LÁSZLÓ

 

Tanulmányomban empirikus fogód2kodókat kívánok nyújtani ahhoz, hogy a zsidóságnak a magyar társadalomból való törvényes kirekesztése hogyan torkollott kulturális környezetük felszámolásába.

Emlékeztetőül annyit, hogy az 1938. XV. tc, az első zsidó-törvény még felekezeti alapon született, s a nyilvántartott vallási hovatartozás alapján állított fel az izraelitákat sújtó foglalkozási kvótákat. Lényegesebb ennél „az egész magyarországi zsidó törvényhozás alaptörvénye, a második zsidótörvény"1, mely a foglalkozási korlátozásokat származási alapon terjesztette ki, érvénye tehát a vallásváltó zsidókra is vonatkozott. Végül meg kell említenünk az 1941. évi XV. tc.-et, mely már teljesen a nürnbergi fajvédő minták alapján rendelkezett a honi zsidóságról, tiltva pl. a zsidó-keresztény vegyesházasságot.

Ezek a törvények szolgáltak alapul azoknak a rendeleteknek, melyek 1944-ben a zsidóságnak nemcsak a munkaviszonyával kapcsolatos egzisztenciális lehetőségeit szűkítette (pl. közszolgálatból való elbocsájtások), hanem megfosztotta őket személyes vagyontárgyaiktól is, műkincseiktől, értéktárgyaiktól, sőt nemegyszer lakásuktól is.

Ami ezután következett, a közel hatszázezer magyar zsidó deportálása, majd koncentrációs táborokban való elpusztítása, lassan egyre nagyobb tömegekben tudatosul. Bár kétségtelen, hogy a magyar zsidóság módszeres társadalmi kiközösítésének, majd egy része meggyilkolásának a története ma sem teljesen tisztázott, s hiányzik a társadalom saját múltjával való őszinte szembenézése, a felelősség kérdésének kritikus megközelítése.2

Ez a tanulmány nemcsak a deportálásokkal, hanem az embertelenség egy egészen speciális esetével: a kultúra lefoglalásával, illetve internálásával foglalkozik. Nem lehet ugyanis másnak nevezni annak a rendeletnek a végrehajtását, amelynek során az ember természetes tárgyi környezetét, kulturális javait erőszakkal sajátítják el.

Bár a legnagyobb csapás, az egyén fizikai megsemmisítése volt, az ember személyisége sérelmére elkövetett kulturális-gazdasági terrort szimbolikus értékűnek is felfoghatjuk: a nemzet egyenrangú tagjává válni akaró zsidóság asszimilációs illúziójának, kudarcának. Pontosabban a nemzeti ideológia bázisán megkísérelt asszimilációs stratégia kudarcának.3

Tehát ez a szimbolikusnak is felfogható kulturális-egzisztenciális kirekesztés szervesen illeszkedett a zsidótörvények megszabta végrehajtási mechanizmusba. E rendeletek tragédiája abban rejlett, hogy a kormány ezeket a szélsőjobboldallal való, fékezőhatásúnak gondolt versengésben hozta, míg a nyilasok a végső engedményeknek szánt törvényeket csak kiinduló pontnak tekintették.4

A magyar Holocausttal egyre több munka foglalkozik, közülük is kiemelkedik Randolph L. Braham nemrégiben magyarra is lefordított monográfiája5, de megemlíthetjük a Sztójay-kormány kulturális államtitkárának idevágó iratát6, mely a visszaemlékező kritikus-mentegető észrevételeit tartalmazza. Hosszan lehetne sorolni a témában eddig megjelent jobb-rosszabb feldolgozásokat, ám közöttük nagyon kevés a konkrét tényanyagot felvonultató, az üldözéssel és vagyonelkobzással járó elviselhetetlen emberi állapot tételes ismertetése.

Szegeden a német megszállás után egymást érték a zsidóságot korlátozó rendeletek. Buócz Béla „a közrend és közbiztonság megóvása érdekében" 1944. március 28-án elrendelte a „zsidó fajú egyéneknél" található rádiók, április 6-án a személygépkocsik beszolgáltatását, április 7-től pedig megtiltotta a házak engedély nélküli elhagyását. Ezzel párhuzamosan megszűnt a törvényhatósági zsidótagok megbízatása.7 1944. április 5-től Szegeden is kötelesek voltak a 6. életévüket betöltött zsidó személyek „felsőruhadarabjukon jól látható, 10x10 cm átmérőjű szövet, selyem, vagy bársonyszalagból készült kanárisárga színű hatágú csillagot viselni.8

Május 8-án a kereskedelmi és közlekedési minisztérium bezáratta a zsidókereskedéseket, ennek során Szegeden 260 üzletben húzták le a vasredőnyt.

A módszeres társadalmi kirekesztés következő állomása május 17., amikor a Margit (Gutenberg), Bús Páter (Bólyai),Korona (Hajnóczy) utcában és a Valéria téren (Bartók Béla tér) kijelölték a gettó területét. Ebben a zsinagóga körüli térségben kb. 3600 zsidót, míg a Kelemen utcai ún. Holczer-házban kb. 500 keresztény zsidót helyeztek el.

Megrázó az az írás, amelyet a szegregáció gördülékenyebb lebonyolítása érdekében életre hívott Szegedi Zsidók Közpoti Tanácsa intézett Magyari-Kossa Aladárhoz, Szeged főispánjához.9 Az egész levél tényszerű bizonyítéka annak, hogy a szegedi zsidóság különleges múltja - eltérően az országos átlagtól - a város virágzásáért, fejlődéséért hozott áldozatos munka láncolata. Ma már empirikusan is bizonyítható történeti valóság, hogy a szegedi zsidóság nemhogy ellenállt a város magyarosító hatásának, hanem valósággal elébe ment. Népmozgalmi adatok és családi emlékek egyaránt igazolják, hogy a városban megtelepült zsidóság koherens, asszimilált városi polgárközösségnek fogható fel, kik között a „beszivárgott külföldi zsidó" fogalma a századordulótól már ismeretlen volt. Szeged délvidéki regionális vezetőszerepét gazdasági-kereskedelmi értelemben kétségkívül a zsidó városi polgárság alapozta meg, illetve tette vitathatatlanná a polgári fejlődés korában.

Most ezt a zsidóságot kívánták adminisztratív úton gettótársadalomba szervezni. A Szegedi Zsidó Tanács hiába emlékeztetett a város fejlesztésében szerzett zsidó érdemekre, humanizmust, s nagyobb megértést remélve, részt kellett, hogy vállaljon a zsidók gettóba költöztetéséből.

1944. június 15-ig befejeződött a zsidó lakosság „összeköltöztetése", azaz gettóba zárása, amivel gyakorlatilag megszűnt a zsidó és keresztény emberek közötti mindennemű fizikai érintkezés, ezzel megindult a humanizmus karanténba zárása is.

Igaz, volt néhány zsidó személy, akit a belügyminiszter mentesített a gettóba költözés alól (pl. Purjesz Béla, Rusznyák István, Riesz Frigyes, és Sík Sándor egyetemi tanárok), de a zsidóság tömegei számára megszűntek a normális emberi élet lehetőségei. Sőt, elvi mentesítésük ellenére az egyetemi tanári kar említett személyeit is gyűjtőtáborba vitték, majd onnan Ausztriába szállították, ahol végül is a Belügyminisztérium írásos parancsa utolérte őket, s valamennyiüket visszahozták.10

Az 1600/1944. sz. kormányrendeletben foglalt vagyonbejelentési kötelezettség a családi vagyon hatósági felmérésének első lépcsője volt. Súlyos felelősségre vonás terhelte mindazokat, akik elfelejtették a Szegedi Pénzügyi Igazgatóság főnökének bejelenteni, milyen ingóságok fölött rendelkeztek. A szinte mindenre kiterjedő hatósági begyűjtés eredményeként pl. annyi bútort sikerült felhalmozni, hogy az elhelyezésre kiutalt raktárhelyiségek már nem tudtak többet befogadni, újabb raktárakról kellett gondoskodni. Míg a bútorokat a Bocskay utcában található Landesberg-féle raktárban helyezték el, a zsidóktól elszedett nagy mennyiségű textilanyagot (ágy- és ruhanemű) a téglagyári gyűjtőtáborban tárolták.

Hamarosan „enyhültek" a raktározási gondok, mert e problémák pokoli megoldásaként 1944. június25-én elkezdődött a szegedi zsidók deportálása. A helyi Zsidó Tanács által kimutatott 3827 zsidó közül a gettóban alakult ideiglenes bizottságok segítségével 3095 személyt szállítottak el zárt körzetből és különböző zsidó házakból a rókusi állomás melletti gyűjtőtáborba. A június 25-én indított vonatszerelvények a végső megsemmisülés felé, Auswitzba vitték az állatok módjára összeterelt embereket. Ugyanilyen megalázó körülmények között indult útjára 1944. június 27-28-án a második, és harmadik szerelvény is, de a benne összezsúfolt szegedi, vásárhelyi és makói zsidóknak több reményük maradhatott a túlélésre, mivel a vagonokat Auschwitz helyett Ausztriába irányították.11

Rajtuk kívül a biztos megmenekülök között azt a a 737 főt tarthatjuk számon,akik nem kerültek a deportálásra várók gyűjtőtáborába. A zsidó tanács által regisztrált és a ténylegesen deportált zsidólétszám közötti különbség oka az volt, hogy 127 fő internálás, 57 fő elhalálozás és 4 ío a svéd állampolgárság megszerzése miatt már eleve nem került gettóba. Számukat növelte 22 zsidó személy (egyetemi tanárok, katonatisztek és 1919. évi ellenforradalmárok), akiket a belügyminiszter mentesített. A 22 személy: Hoffman Ferenc, Weil Frigyesné 1919. évi ellenforradalmárok, valamint családjuk Bokor Gusztáv és özv. Bach Jenőné és családjuk, illetve Purjesz Béla egyetemi tanár, dr. Vida György, Őrlei Zoltán, Dr. Gárdonyi István, Dr. Széli Pál, Pleplár Lajos, Dr. Pap Róbert, Bányász Ferenc, Dr. Szarnék Sándor, Diczfalussy Ferencné szegedi lakosok, azért menekülhettek meg, mert „felsorolt személyek erkölcsi és nemzeti hűség szempontból való magatartása kielégítő" - indokolt a hatóság. Ezzel párhuzamosan a vegyes házasságokat vizsgáló, ún. 3-as bizottság a származások igazolása során 505 személyről állapította meg, hogy nem kötelesek gettóba vonulni. A fennmaradó néhány személy valószínűleg munkaszolgálatot teljesített, vagy egész egyszerűen sikerült elbújnia a gettóba zárás elől. Mentesítést egyébként csak azok kaphattak, akik ezt írásban megkérvényezték, tehát a vallásváltás és vegyesházasság nem automatikusan mentesített a társadalmi kirekesztés alól, hanem ezt külön igényelni kellett. De sok esetben ez sem segített, mert a kérvények teljesítése hatósági mérlegeléstől függött. Szegeden 505 kikeresztelkedett zsidó közül mintegy százan adták be mentesítési kérvényüket, de csak egy részük menekülhetett meg a deportálások elől. Bonyolítja az engedélyezett mentességek megítélését, hogy néhány esetben pusztán elvi mentességről volt szó,mert az ilyennel rendelkező személyek közül is szép számmal vittek el. Ugyanis ha az illetékes bizottság a jóváhagyott engedélyekre vonatkozó parancsot később adta ki, mint ahogy a deportáltakat szállító vonat elindult, nem sok hasznát látták az érintettek.12

Kiürültek a házak, a gettóban felszabadult egy csomó hely a hátrahagyott zsidóvagyonok számbavételére. Már a deportálás előtti személy- és podgyászvizsgálatok alkalmával lefoglalták a pénzeket és értéktárgyakat, melyeket a szegedi Pénzügyigazgatóságnak adtak át. Egyéb, személyes holmikat, lakáshasználati tárgyakat Szeged város polgármesterének ellenőrzése alá helyezték. Csak sejteni lehetett, hogy ahatósági „bizományba vett" pénzek, ékszerek további feladata a háborús terhektől kimerült állam (város)kassza feltöltése volt, az értelmetlen küzdelem további folytatására szükséges anyagi háttér pótlása, kiegészítése, míg az egyéb ingóságok (ruha, bútor, élelmiszer stb.) szimpátiaszerző, feszültségoldó szociális ingyen-osztogatáson, „kelhettek" el. Legalábbis erre utalt az, hogy a gettóban leltározásra fogott zsidó tárgyakat elszállításukig szigorú rendőri őrizet alá helyezték, óva őket a spontán lakossági elbirtoklástól. A hatóság azonban felkészült rablónak bizonyult, szemében nem sokat ért a kacat, hanem főként „a legnagyobb valószínűség szerint elrejtett pénz és egyéb értékek körültekintő és gondos felkutatására" helyezte a hangsúlyt.13

Szegeden és a hozzátartozó körzetben 1944. tavaszától elkezdődött a zsidó tulajdonban volt értéktárgyak, műkincsek, vagyondarabok lefoglalása és összegyűjtése. Ezzel kapcsolatban Csallány Dezső múzeumizgagató levélben fordult a polgármesterhez javasolván, hogy a zsidók tulajdonát képező és esetleg zálogházban lévő muzeális értékű tárgyakat, képeket, szobrokat, ipar- és népművészeti tárgyakat, régiségeket letétként helyezzék át a Városi Múzeumba. Véleménye szerint ezek a jelentős műértékek „a zsidók átköltözése során „tönkre mennek, elvesznek, pedig a múzeum gondoskodna róla, hogy a „muzeális beccsel bírókat" - átvételi elismervény ellenében a köz céljaira használják fel." Csallány Dezső muzeológus javaslatai a helyzetből adódóan technikai-szakmai jellegűek voltak, a kérdés humánus vetületével, mint állami alkalmazott, nem foglalkozhatott. Szemei előtt a zsidó lakások kiürítése során keletkezhető kulturális értékveszteség lebegett, mely országos szabályozás híján értelmetlen pusztításba torkollhat. Vajon megforult-e agyában, hogy a kulturális javak általa fölvázolt veszélyeztetettsége egy szélesebb értelemben vett kultúraellenesség következménye?

Csánky Dénes kormánybiztos, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója irányította országosan a zsidók ingó vagyonának zár alá vételét, leltározását, s a központi gyűjtőhelyekre szállítását. A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium egyik leveléből tudjuk, hogy a minisztertől nyert felhatalmazás alapján Csánky Dénes Csallány Dezsőt, a szegedi Somogyi-Könyvtár és Városi Múzeum igazgatóságát bízta meg a vezetése alatt álló könyvtár és múzeum gyűjtési területén (Csongrád, Csanád, Arad, Torontál, Békés és Bács-Bodrog vármegyékben) a jelentősebb zsidó vagyonértékek számbavételével.15 Ez a megbízatás azonban nem jelentett pusztán regisztrálást, hisz Csallány kötelességévé tette azt is, hogy a tárgyi felméréseket az illetékességi területen található Magyar Királyi Pénzügyigazgatósággal szoros összhangban hajtsa végre. így ez a kulturális-tárgyi jogfosztás egyben az eltulajdonított anyagi javak gazdasági értékfelmérésével párosult. Annyira, hogy a múzeumok által nyilvántartásba vett műértékek átvételét és elszállítását már az egyes területi pénzügyi igazgatóságok intézték. A gyulai pénzügyi irodavezető pl. „tisztelettel" értesítette Csallány Dezsőt — mint a gyűjtési körzet kormánybiztosi megbízottját —, hogy bár a zsidó vagyonok pénzügyi leltározása már június 1-én elkezdődött, „de a lakásokban vagy bárhol lévő műtárgyak csak egy pár nap múlva lesznek a felgyűjtő központokban összehordva".16

Csallány feljegyzései között rábukkantunk arra a jegyzetre, amely a hatóságok részéről megmutatkozó különleges „gyűjtőszenvedély" szempontjait tartalmazta. E szerint a feladattal felruházottnak „kimerítő értesítést" kellett szereznie az illetékességi körzetben „tudomása szerint létező zsidó műtárgy-gyűjteményekről, vagy egyes (szórvány) műtárgyakról, amelyeknek számbavétele és megőrzése országos érdek."

A feljegyzés nagyon szemérmesen a vagyontárgyak „számbavételéről" és „megőrzéséről" beszél, holott pl. Mester Miklós akkori kulturális államtitkártól tudjuk, hogy jórészüket kiszállították Németországba.17 Ugyanakkor a felhalmozott vagyonok más csoportjainak további sorsáról nincsenek közvetlen információink.

El kellett készíteni a továbbiakban a gyűjtemény „tárgybeli jellemzését", azaz eltulajdonítani szándékolt darabok műfaji osztályozását (kép, érme, porcelán), feltüntetni a volt tulajdonos nevét, a gyűjtemény őrzésének jelenlegi helyét, s végül az együttes Jelentőségének általános méltatására" is sort kellett keríteni. Csallány Dezső kormánybiztosi végrehajtót e munkájában a szegedi, gyulai, makói és zombori (Újvidék) pénzügyigazgatóságok támogatták, illetve részben ellenőrizték.

Lokális „felgyűjtési központoknak" néhány zsidó kézen talált kastélyt és kúriát jelöltek ki. Az összehordott vagyontárgyakat négy szempontból vizsgálták: 1) Pesti, 2) vagy vidéki eredetű-e, 3) aukciókon értékesíthető-e, 4) melyek „a legsilányabb, figyelemre nem méltó ügyek".

A 3. szempont sejteni engedi az értékesebb darabok további sorsát, míg a fináncok által nem zárolt, de műértéknek tekinthető tárgyak közül néhány bekerülhetett a múzeumi gyűjteményekbe.

Mindenesetre a Pénzügyigazgatóság figyelme nemcsak az otthon őrzött, hanem a zálogházban vagy bankban letétbe helyezett értéktárgyakra is kiterjedt. Erre vall, hogy a múzeum által figyelembe veendő őrzési helyek között sorolta fel a lakást, egyes bankokat és raktárakat, zálogházakat.

A listára vett különböző műfajú műtárgyakat (festmény, szobor, arany-ezüst tárgyak, porcelán stb), szakértői felbecsülés alapján 4 csoportba osztályozták. Első osztályba kerültek a legértékesebb alkotások, míg a becsűjtők által „silánynak" tartott darabokat a IV. osztályba összegezték.

Külön jelzéssel látták el a szegedi leltározott zsidó műértékek jegyzékét aszerint, hogy hol raktározták. Hátramaradt iratok szerint a Szegeden felhalmozott zsidó ingóságok raktározási rendje az alábbi módon alakult: 1) Pénzügyigazgatóságna!

(A-csoport), 2) Bocskai u. 8. sz. alatti raktárházban (B-csoport), 3) Múzeumban (C-csoport), 5) Bankoknál (E-csoport).18

Továbbiakban az egyéb, közvetlenül nem raktározható vagyonrészek besorolása következett: 1) a Pénzügyigazgatósághoz bejelentett, de idegen kézben levő zsidó műtárgyak, 2) adó fejében lefoglalt és beszolgáltatott műkincsek, 3) végül a lezárt, itthagyott üzletek, házak műtárgyainak csoportja. Külön megjegyzés utalt arra, ha a megszállók által használatba vett lakások műtárgyait a németek maguk számára foglalták le.

Fennmaradt az a terv is, mely a begyűjtési akció lehetséges színtereit sorolja fel, így Csongrád-vármegyében a három járás (csongrádi, kiskundorozsmai és mindszenti) 14 nagyközsége. Ugyanez a terv Békés vármegyében Gyula, Békéscsaba városokra, az öt járás (békési, gyomai, gyulai, szarvasi, szeghalmi) 20 nagyközségére, Csanád-Arad-Torontál vármegyében Makó megyeszékhelyre, öt járás (battonyai, eleki, makói, mezőkovácsházi és torontáli) 37 nagyközségére, végül Bács-Bodrog vármegyében Szabadka, Újvidék, Zombor, Magyarkanizsa, Zenta városokra, s három járás (apatini, bácsalmási, bajai) 12 nagyközségére terjesztette ki a hatóságilag irányított rablást.19

Más forrásból tudjuk, hogy a kisközségek, körjegyzőségek sem „maradtak ki a szórásból" (pl. Fábiánsebestyén, Nagylak, Dombegyháza), csak az eldugott falvakban értelemszerűen csökkent a nagyobb zsákmányra találás lehetősége, de az itteni zsidó ingóságok beszállításáról is gondoskodtak.

Fennmaradt egy Makón kelt levél, amelyben Abaházy magyar királyi pénzügyigazgató arról panaszkodott, hogy a pénzügyi székház épületében, valamint a Teleky u. 2. szám alatti raktárhelyiségben felhalmozott zsidó javak leltározása lassan halad, mert túl sok a műértők s kevés a leltározó tisztviselők száma.20

Ebből is látható, hogy a „kultúrára éhes" közhatalom „eredményes" munkát végzett, s gyűjtési dinamizmusa messze felülmúlta feldolgozó kapacitását.

Mielőtt rátérnénk a lefoglalt kulturális értékek részletes felsorolására, néhány adattal kívánjuk jellemezni a zsidó ingatlanok hatósági zárolását.

A múzeumi műszóval „gyűjtőterületnek" nevezett, valójában a kulturális jószágok állami vadászkörzetének számító megyékben felmérést végeztek „a zsidók tulajdonát képező kastélyok és kúriák ügyében". Ennek során az illetékes járási főszolgabírák írásos jelentést készítettek a fenti ingatlanok sorsáról. Legtöbb viszszajelzés a Bács megyei járásból érkezett, egész pontosan a titeli, kulai, bácsalmási, óbecsei, jánoshalmi, zombori, palánkai, topolyai, újvidéki, zsablyai, hídsági, zentai, apatini és a bajai járásból.21 Valamennyi járás főszolgabírája arról értesítette a Szegedi Múzeum igazgatóját, hogy „a járás területén zsidó tulajdont képező kastélyok és kúriák nincsenek." Ugyanezt állapította meg Szabadka szabad királyi város és Magyarkanizsa megyei város polgármestere is: a városokban nem volt zsidó tulajdonú kastély vagy palota.22

Bács megyéből csak Baja törvényhatósági jogú város polgármestere jelezte, hogy a Szent István tér 11. szám alatti egykori Pilaszanovits kastély és az Arany János u. 2-ben található valamikori Vojnich kúria a Fischer, illetve a Grünhut család tulajdonába ment át.23 Ezeket azonban a zsidótörvények értelmében már elvették tulajdonosaiktól, a Fischer-féle alapítványi ház üzlethelyiségeit és lakásait bérlet útján hasznosították, míg a Grunhut-féle kúriába német tiszteket szállásoltak be. Kérdés, hogy ez utóbbi militarista dresszírozás mennyit használt a polgármester által különben értékesnek minősített intarziás bútoroknak, ajtó- és padlókiképzésnek?

Békés megyéből a gyulai, békési, orosházi, gyomai és szarvasi járás főszolgabírái jelezték vissza, hogy a rendeletben körülírt zsidó ingatlantípus területükön nem létezik.24

Hasonló szellemben nyilatkozott Ucsony Albert, Gyula megyei város polgármestere és Békéscsaba polgármestert helyettesítő tanácsnoka.25

Ezzel szemben a Tóth főszolgabíró által aláírt levél három üresen álló zsidó kastélyról adott hírt Szeghalomról. Ezek a következők voltak: 1. Dévaványa mellett állt üresen a 25 szobás Jakabfy-kastély, mert a birtokot a zsidótörvény értelmében zár alá vették; 2. Vésztőtől 5 km-re feküdt Svád Jakab 10 szobás kúriája, melyek egy részét most bérlők lakják; 3. Bucsa község mellett épült Okányi Sándor 10 szobás kastélya, melyet zsidó tulajdonosaik birtokuk hátrahagyásával voltak kénytelenek a hatalomnak átengedni.

Végül megjegyezte a szolgabíró, hogy a fenti kastélyok közül egyiket sem használja sem a német, sem a magyar hadsereg, mert a fö közlekedési utaktól távol estek.26

A Csanád-Arad-Torontál vármegyékről írt jelentések megoszlanak; a battonyai és eleki járásban nem találtak zsidó tulajdonú kúriát vagy kastélyt, míg a mezőkovácsházi, valamint a kiszombori járás főszolgabírója részben már hasznosított, részben pedig még „felmérés" alatt álló (Récsey Tibor deszki kúriája) ingatlanokról számolt be.27

Végül vegyük számba, hogy milyen „sikerrel" járt a zsidó ingatlan-felmérés Csongrád vármegyében. A csongrádi járás, a Kisteleki Szolgabírói Kirendeltség és Szentes megyei város területéről egyértelműen jelezték, hogy zsidó tulajdont képező kastélyok és kúriák nincsenek.28 Bizonyos értelemben a legtanulságosabb jelentést Mindszent-járás főszolgabírója küldte, aki világosan kifejtette, hogy a derekegyházi zsidó-kastélyt tulajdonosai „elhagyták", bútorzata eredetiben megmaradt, s ezt a kastélyt a hozzátartozó uradalommal együtt a magyar állam veszi át, mely attól fogva mint a mezőhegyesi állami uradalom derekegyházi gazdasága fog szerepelni. Úgy lett a nagybirtokból nagyüzem állami indíttatású metamorfózis révén.

Kiskundorozsma járás szolgabírája arról számolt be, hogy Algyőn a Heimannkastélynak ismert épületet a Vitézi Szék vette át.

Hódmezővásárhely törvényhatósági jogú város polgármesterétől pedig azt tudhatjuk meg, hogy bár a városban zsidó kastélyt nem találtak, az „állami kezelésbe" vett 100 kat. holdon aluli és annál nagyobb zsidó ingatlanokon csupán a gazdálkodás folytatásához szükséges cselédlakások, gazdasági épületek és „közönséges egy-két szobás lakóházak vannak, azonban ezek sem üresek."29

A zsidó tulajdonokkal kapcsolatos hatósági eljárások közös eleme, hogy az addig magántulajdonú objektumokat zár alá vették, s állami tulajdonná minősítették. Hasznosításukat változatos módon kísérelték meg. A lakásként szolgáló épületeket faluhelyen (Szeghalom, Bánhegyes, Algyö stb.) általában az Országos Földhitel Intézet vette kezelésbe, és „keresztény földművelőknek juttatta." Más részük a magyar vagy a német katonaság beszállásolási gondjain enyhített", míg egyes házakat társadalmi szervezetek (Vitézi Szék, Levente) vették birtokukba.

Városokban — főként Szegeden — a zsidó tulajdonú bérházakra, az üzlete felhagyására kényszerített személyek telephelyén, hivatalosan: a bezárt zsidó kereskedelmi üzletekre tette rá kezét az állam.

Ezzel kapcsolatban írja a szélősjobboldali Szegedi új Nemzedék, hogy „a zsidóknak a magyar életközösségből való kirekesztése" felveti az elhagyott bérházak további hasznosításának kérdését.30 A lap úgy foglalt állást, hogy a lakások és üzlethelyiségek bérlői ezentúl a magyar államnak fizessék a szokásos havi bért, a nemrég nyitott 157 810 számú, „zsidóvagyon bevételi számla, Bp." nevet viselő csekkszámla javára.

Ugyanakkor a Kereskedelmi és Közlekedési Minisztérium rendelete szerint bezárt zsidó üzletek alkalmazottait az állam a kezlésbevételtől számított egy hónapig kívánta foglalkoztatni.31 A zsidóellenes megfontoláson nyugvó dierekt hatósági beavatkozás nem volt előzmény nélküli. Még a deportálás előtt Tóth Béla helyettes polgármester megtiltotta a fogadók, kávéházak, kocsmák, italmérések, cukrászdák, kifözések és büfék tulajdonosainak a megkülönböztetett jelzés viseletére kötelezett zsidók kiszolgálását. Fenti rendelet keresztény megszegőit 15 nap elzárással sújtotta a hatalom.32

Még visszataszítóbb volt az a városi határozat, mely az 1941. XV. tc. szerint rendelkezett a zsidónak minősült orvosok gyógyító tevékenységéről. 1944. július 8-től a zsidónak talált orvos csak zsidóknak rendelhetett, kivétel az elsősegélynyújtás esete. A nem elsősegélyért zsidó orvoshoz folyamodó beteg gyógyítása tilos volt, sőt a doktor és páciense is büntetést kapott érte, ha kiderült.33

Ezek, s a kereszténység igazolását megnehezítő egyházi intézkedések (egy hónapos hitoktatás 3 hónapra emelése, a belső meggyőződés megállapításának előírása) az emberellenes eszmék gyakorlati megvalósításának konkrét állomásait jelentették.

A közvélemény többségét azonban a zsidó (főként ingó) vagyon ún. szociális szempontok szerinti szétosztása érdekelte. Sokan érezték úgy, hogy a nem is árverésen megszerezhető, hanem csak az úgy ingyen juttatott idegen vagyontárgyak eltulajdonításával történelmi igazságtalanságot orvosolnak, a könnyen jött bútor, ruha, esetleg ház eddig megoldhatatlan helyzeteket rendez, soha nem remélt anyagi-társadalmi biztonsághoz vezet.34 Nyilván kevés embernek fordulhatott meg az agyában, hogy nem lehet stabilnak tekinteni azt a szociális rendet, mely a közönséges tudatban első helyen nyilvántartott vagyoni egyenlőtlenséget antihumánus, tehát keresztényi értelemben vett bűnös programmal kívánja egyensúlyozni. A sérelmesnek tartott helyzet megszüntetése miatt érzett történelmi jóvátétel mámorában kevesen sejtették, hogy a szociális egyenlőség szimbólumaként odavetett konc egyben az emberi szabadság száműzését is jelentette. Ehhez képest pusztán az egyéni életérzés és a tömeg szociálpszichológiai állapotának tüneti kezelését jelentette Szeged város Közellátási Hivatalának a tevékenysége, melynek során a zsidóknál talált élelmiszerkészleteket és tartós fogyasztási cikkeket osztotta szét. Először a „romlandó vagyontárgyakat" (élelmiszer, liszt, zsír, burgonya stb.) kiosztását tervezték, majd a sokak által igényelt zsidó tulajdonból származó bútorok és berendezési tárgyak kerültek sorra.35

Előbb azonban el kellett végezni a „zsákmány" számbavételét, ami rendőrségi, pénzügyi és városi emberekből álló bizottság feladata volt. Az egész akció megyei megszervezéséért Magyary-Kossa Aladár főispán, míg kormányszinten Túrvölgyi miniszteri biztos volt a felelős. A tapintatosan „letétbe helyezett"-nek minősített tárgyakat több szempont szerint csoportosíthatjuk. Kézenfekvő a származási hely szerinti tagolás. Ebből a szempontból szegedi, makói és hódmezővásárhelyi együttesre osztható a begyűjtött anyag. Van egy ennél érdekesebb osztályozási elv, mely családonként, s ezen belül műfajonként részletezi a volt tulajdonos birtokában található műtárgyakat és egyéb értéktárgyakat. Ezt a módszert sajnos csak Szeged esetében tudjuk alkalmazni, mert a másik két város regisztráló szempontja egy összesített műtárgy-névjegyzék elkészítése volt, melyet nem családonként, hanem műfajonként állítottak össze. Ilyen értelemben a két vidéki leltár információszegényebb, hisz épp a család vagyoni állapotát jobban mutató teljeskörű feljegyzések hiányoznak.

A vagyontárgyak és műértékek bejelentését, valamint összegyűjtését elvégezték a körzetbe tartozó valamennyi városban. A vidékről beszállított ingóságok szortírozása Szegeden történt, ám csak Makó és Hódmezővásárhely zsidó polgárainak nyilvántartott vagyonjegyzékét találtuk meg, míg Csongrád és Szentes idevágó iratai töredékesen, kézzel írt piszkozatban maradtak fenn. Ezért csak utalásszerűen említjük meg, hogy Csongrádban 44 festményt, 28 herendi és Rosenthal-i porcelánkészletet (darabszámát nem ismerjük), 20 ólomkristály-készletet és 7 gobleint foglaltak le. A valóságosan elhurcolt javak számát többre tarthatjuk, mert a piszkozatban olvasható számsorok csupán egy előfelmérés adatai lehettek. Szentesről bővebbek az információk: 302 db. festményt, 133 db. porcelánt, 12 szobrot, 13 bélyegalbumot és 86 páncélszéfet szállítottak be Szegedre. Egyik esetben sem tudjuk, hogy kiktől származnak nagyobb gyűjtemények, kik voltak a páncélszéfek, a rosenthali, zsolnai és japán porcelán-együttesek tulajdonosai. Miután nyers, pusztán a mennyiségre koncentráló adatrögzítésről van szó, a műkincs és tulajdonodsának közelebbi megnevezése, tárgybeli jellemzése nélkül, így a becsértékük szerinti rangsorolást nem tudjuk megejteni.

A községekről viszont még ennyit sem tudunk. Mindössze egy olyan feljegyzést találtunk, mely a makói járás begyűjtő központjául Battonyát, s a felhalmozott értékek továbbító állomásaként Mezőkovácsházát jelölte meg. Annyi bizonyos, hogy a „községi anyagot" az illetékes járásközpontba, s onnan Szegedre szállították.

Csupán Makó és Vásárhely teljeskörű műtárgy-kimutatása áll rendelkezésünkre. Az „osztályozott zsidó műértékek névjegyzékében" nemcsak műfaj szerint csoportosítottak (festmény, szobor, értéktárgy), hanem pl. a festményeket is — az országos minta alapján — különböző kategóriákba rangsorolták. A függelékként közölt műkincs lajstromok többféle értelmezési lehetőséget kínálnak. Mostani közlésük elsősorban a tényfeltárást, a zsidó polgárság kulturális tárgyi környezetének részleges bemutatását szolgálja. Egyéb okok miatt nem élünk az összeállítás művészetszociológiai, esztétikai tanulságainak levonásával. Szándékaink szerint ezt egy másik tanulmány témájaként dolgoznánk fel támaszkodva a polgári kultúra és az adott korszak művészeti-kulturális irányzatai kölcsönös hatásából adódó művészetszociológiai összefüggésekre.

Forrásainkat eredeti alakban, az eredeti szelekciós kategóriákban közöljük, feltüntetve az elvégzett csoportosítás idejét, helyét. Mivel a lajstromkészítés egyrészt szakaszosan történt, másrészt bizonyos értéknormához igazodott, listáink nem folyamatos összefüggő egészek, hanem kronologikusan és értékorientáltan tagolt, „darabos" összeállítások.

E forrástani adottságok maximális figyelembevételére, azaz szerkesztési egyszerűsítések nélküli átvételére nemcsak formai, hanem tartalmi okokból is rákényszerültünk. Formai igazodásunkat indokolja az „eredetiséghez" való ragaszkodás, az „egy az egyben" való hiteles közlés szükségessége. Hozzá kell azonban tennünk, hogy terjedelmi okok miatt, a lényegen nem változtató apró módosítást mégis eszközöltünk: elhagytuk a műtárgyak előtt szereplő sorszámot. Lényegesebb problémákat vet fel azonban a kollekciók tartalmi jegyeinek a meghatározása, az egy csoportba sorolt alkotások belbecs szerint való egyneműségének vagy heterogenitásának a meghatározása. Ehhez ugyanis elmélyült esztétikai-művészeti tanulmányok és ismeretek kellenek, ami már más szakterület. Ezért a függelékben szereplő források „nyersességét" oldandó az eredeti alakban csak vezetéknévvel közölt műalkotások szerzőinek egy részénél megadjuk a keresztnevet is. Sajnos nem mindegyik művész nevét sikerült kiderítenünk, mert sokan közülük semmiféle, általunk megvizsgált művészeti „nyilvántartásban", rangsorban nem szerepelt, a szakmai esztétikai értékskálát ismertető különböző kulturális „kompaszok" nem tartalmaztak rájuk vonatkozó utalásokat. Úgy az a furcsa helyzet állt elő, hogy a szerzői névsor megszerkesztését nem tudtuk azonos szempontok szerint elvégezni. Értelmező jegyzet híján azonban néhány dolgot előre kell bocsátanunk. A szegedi zsidó műértékek osztályozott jegyzékének hivatalos minősítése ~ tehát, hogy első, másod vagy harmad osztályú-e az illető darab — általában megfelel az oda besorolt művek esztétikai színvonalának.

Néhány, nem elvétve előforduló szakmai félresiklás nem hagyható említés nélkül. Először is a műtárgyak klasszifíkációjának viszonylagosságát kell hangsúlyoznunk, ami a műkincs-besorolás piaci és művészi vonatkozásainak keveredésében jutott kifejezésre. Csak ezzel magyarázható, hogy pl. a nagybányai iskolához tartozó Iványi-Grünwald Béla kimagasló esztétikáját többször is harmad osztályúnak minősítette a hivatalos értékítélet. Valószínűleg azért, mert nem kizárólag a mű belbecse alapján ítélkeztek, hanem az elismertség, a népszerűség mutatóit is alapul vették. A kétségtelenül kitűnő szegedi festő, a Nagybányán is megforudlt, s Ferenczitől tanuló Nyilassy Sándor a legnépszerűbb alkotók közé tartozott, de szakmai reputációja kisebb Beczúr Gyulánál, vagy Lotz Károlynál, egy-két művét pedig velük azonos rangsorba helyezték, míg alkotásai többségét harmadnegyed osztályúnak minősítették. Ha a vásárhelyi iskolához tartozó Endre Bélát, Rudnay Gyulát és Tornyai Jánost leszámítjuk, kevés helyi mestert találunk az első osztályba sorolt alkotók között. A már említett Nyilassyn kívül Károlyi Lajost érdemesítették e rangos osztályozással. Kétségtelen, hogy a többi Szegeden alkotó vagy ahhoz kötődő művész pl. Szöri József, Pálya Celesztin, Glatter Ferenc) hivatalos helyi értéke nagyjából fedi műveik érdemleges kvalitásait, de Dinnyés Ferenc, Joachim Ferenc lefelé osztályozása nem felelt meg művészetük esztétikai színvonalának. Ők elsőrangú festők voltak, akik közül Joachim Ferenc Brummer József világhírű szegedi műgyűjtő segítségével Párizsban folytatott tanulmányokat. Ugyanilyen érthetetlen a másik szegedi kitűnőség, Dorogi Imre és a nem szegedi, de magas esztétikai színvonalon dolgozó Erdélyi Mihály alacsonyra taksálása, illetve a helyi közönség körében viszonylag népszerű, de művészeti súlyát tekintve a másodvonalba tartozó Viski Károly kiemelése. Folytathatjuk a sort a szolnoki Fényes Adolffal, a Bernáth Aurél mellett mesterkedő Szőnyi Istvánnal, az Erdélyi Mihály kezei alatt tanult, s zseniális új stílust, a kubisztikus világlátást megvalósító Nagy Istvánnal, vagy a képzőművészeti főiskola tanárával, Vaszary Jánossal, akik mind magas művészi értéket produkáltak, de egy ezzel ellentétes szempont második vonalbeli, szakszerű alföldi festőkkel, Kazinczy Ödönnel, Heller Ödönnel, Parobek Alajossal helyezte egy szintre.

Viszonylag nagy anyagról van szó,mely alaposabb művészettörténeti tájékozódás után a hatósági rangsorolásban kifejezésre jutott szerkesztési elvek mellett másfajta számbavételt is lehetővé tesz, újabb értelmezési tartományokat nyit ki. Terjedelmi okok és szerkezeti egyszerűsítések magyarázzák, hogy bár a kultúra lefoglalása kapcsán megyei akcióról beszéltünk, a függelékben közzétett listák csak a szegedi „begyűjtés" eredményeit foglalják magukba. Részben azért, mert a makói, hódmezővásárhelyi leltárak kevésbé rendezettek, mint a szegediek, illetve hiányoznak a származási helyre — tulajdonosra — vonatkozó feljegyzések. Amint nem célunk, hogy lefoglalt műkincsek közzétételén kívül elemezzük a műgyűjtő művészeti törekvéseit, úgy az elkobzott értékek tudatformáló, esztétikai, érzelemgazdagító hatásáról sem nyilatkozzunk. Azt sincs módunkban megállapítani, hogy egyes nagyobb kollekciók létrejötte mennyire tekinthető a fanatikus műélvezet, vagy értékálló tőkealapok képzésére irányuló tevékenység eredményének.

Szelesi Zoltán kutatásaiból tudjuk, hogy a századforduló híres műgyűjtői közé tartoztak: Kárász Géza horgosi földbirtokos, Zsótér Andor hajósgazda.42

Mellettük kiemelkedő helyet foglalt el Enyedi Lukács laptulajdonos, aki a századforduló után vitathatatlanul Szeged legérdekesebb műgyűjteményével rendelkezett. Családi hagyatéka azért nem szerepelt a 44-es begyűjtőíveken, mert maga Enyedi Lukács időközben Pestre költözött, s a Zsótér Ilkával kötött házassága révén óriásira dagadt házaspári kollekciót az alapítók halála után az örökösök szétosztották.

A két háború között élő szegedi zsidó műgyűjtők közül Dettre János, Déry Ernőné, Déry Sándor, Beregi Béla, Back Bernát, Winkler Hugó és Kiss Dávid voltak a legismertebbek. Közülük pusztán Back Bernát híres magángyűjteménye úszta meg a kultúra 1944-es „deportálását", mert kollekciójának leghíresebb darabjai már a 20-as években Budapestre kerültek, s a szegedi közgyűjtemények is szépen gyarapodtak belőlük. A többiek értékes alkotás-csoportjait 1944 nyarán zár alá vették.

Anélkül, hogy a lefoglalt műkincsek művészettörténeti elemzésébe fognánk, néhány szót mégis ejtenünk kell az „osztályozott zsidó műértékek" általános, a polgári ízléssel összefüggő, esztétikai vonatkozásairól, a kollekció összetételéből és minőségéből leszűrhető tanulságokról. A begyűjtő hatóság által négy osztályba rangsorolt művészeti alkotások nagyjából megfelelnek a művészettörténész által felállított esztétikai értékrendnek.43

Eszerint csak nagyon kevés, elsővonalbeli munka található a gyűjtményben. A magyar művészet legértékesebb darabjait létrehozó szerzők (Rudnay Gyula, Endre Béla, Gulácsy Lajos, Fényes Adolf, Vaszary János, Kohán György, Tornyai János, Mednyánszky László, Hollós János festményei a már említett néhány szegedi gyűjtő kollekcióját gazdagította. A többség beérte másod, harmadrendű alkotásokkal, tehát olyan műtárgyakkal, melyek esztétikai színvonalát a szakma silányabb, periférikus értékűnek tartja. Valószínű, hogy a „hígabb" művészeti produktumok uralkodó aránya, a képeket, apró szobrokat, kerámia-tárgyakat lakásdíszítő elemként használó polgári zsidó háztartások ízlésével, életmódjával, a polgári otthon lakáskultúrájáról vallott felfogásával magyarázható.

A valódi értékeket kereső műgyűjtői szenvedély kielégítését csak a nagyon tehetős emberek engedhették meg maguknak. Tehát a zsidó polgári lakások többségében zárolt házi képtárak nem a frenetikus műélvezői hajlam, vagy a pénztőke értékálló ingóságokba való konvertálásának a következményei, hanem a polgári élvetvezetés természetes velejárói voltak.

Érdekes, hogy pl. a hódmezővásárhelyi zsidó családok magángyűjteményeiben elsősorban a városhoz kötődő jeles művészek alkotásai jelentették a magas színvonalat (Tornyai János, Kohán György). Sajnos, sem a makói — összetételében halványabb —, sem a vásárhelyi — a főként helyi nagyságok miatt —, valamivel jelentősebb műtárgyegyüttesek tulajdonosairól nem tudunk semmit, mert a hivatalos kimutatás nem tartalmazza egykori birtoklóik nevét.

Másik fontos tanulsága e műtárgylistáknak, a téma kapcsán felfedezhető tendenciózusság. Feltűnő, hogy milyen mértékben hiányoznak az ún. első kategóriás alkotások közül a kor kiemelkedő pesti művész-garnitúrájának (Bernáth Aurél, Vajda Lajos, Rippl-Rónai, Derkovits Gyula) munkái. Ugyanakkor egyértelmű, hogy a Csongrád megyéből begyűjtött festmények túlnyomó többsége helyi mesterek művei, mintha az itt élő zsidó közösség tudatosan támogatta volna vásárlásaival — esetleges megrendeléseivel — e régió kulturális törekvéseit. Nem lehet kétséges, hogy a lokális élményanyagot megjelenítő különböző műfajú és értékű művészeti produktumok felkarolása sajátos kifejezése volt az itt lakó zsidók lokálpatrotizmusának.

De az alkotók és témáik ennyire tendenciózus, egy gondolati sorban elhelyezhető válogatása mélyebb tudati régiókból táplálkozott.

Ha pl. alaposabban megvizsgáljuk a Dettre Jánostól elvett képek jegyzékét, Szeged, az Alföld olyan ismert piktorait fedezhetjük fel, mint Szőri József, Viski Károly, Glatter Ferenc s a vidéki Magyarország olyan jellegzetes témáival, mint Utcarészlet, Tájkép, Falu vége, Kutyatanulmány, Kocsi, Lovak. S a szerzőknek, illetve a témáknak ez az egyoldalúsága valamennyi felvett jegyzéken kimutatható. Nem tekinthetjük véletlennek, hogy a sajátosan magyar életképek, az idillikus falusi, kisvárosi, paraszti sorsok magyar hangulatú feldolgozása ilyen súlyt kapott a polgári zsidó családok műtárgy-kollekciójában. A Szekeres, Tápaiak, Öregasszony, Parasztasszony, Tanyaház, Templomépítés, Paprikafűzérezők, Falusi pár, Tollfosztás stb. fenti körbe illeszthető témavilága még sok más darabbal is folytatható lenne, hogy bizonyítsuk e festmények gyűjtése, falraakasztása nem annyira a valós művészi értékek iránti vonzódás, mint inkább az asszimiláció sikerének, a zsidó polgárok magyarságának demonstratív kifejezése volt.

Nem valószínű, hogy a rekviráló hatóság eltűnődött volna azon, milyen funkciót töltöttek be a számukra csak leltári darabként kezelt családi vagyontárgyak, műkincsek az elhurcolt magyar zsidók magyar tudatának, az őket kirekesztő magyar nemzeti közösséghez való tartozás fenntartásában.

A tragédia természetesen nem ez, hanem a zsidóság társadalmi kiszorításával kezdődő, s tömeges fizikai megsemmisítésébe torkolló nemzeti szűkkeblűség volt. Az életérzésekről, hovatartozásról, magyarságról árulkodó személyes és családi hagyatékok rideg megfontolásokon alapuló számbavétele, újraértékesítése valahol általában az ember, az emberiesség megvetésének a szimptómáját is jelenti.

 

JEGYZETEK

 1. Bibó István: Zsidókérdés   Magyarországon 1944 után. in: Válogatott tanulmányok, 2. köt. Bp., Magvető, 1986.625.
 2. Várdy Péter: A magyarországi zsidóüldözések a hazai történetírásban, in: Zsidóság az 1945 utáni Magyarországon. Szerk. Kende Péter. Párizs, 1984. 201.
 3. Uo. Karády Viktor: A zsidókérdés a mai magyar társadalomban. 9.
 4. Bibó i.m. 626.
 5. 5  Braham, Randolph Lewis:  A magyar holocaust.  Bp.  - Wilmington,   1988, Gondolat.  Blackburn. 470, 566 p. 8 t. A deportálás szegedi körülményeivel foglalkozik: Molnár Judit: Jogfosztó intézkedések Szegeden a német megszállás után. Szombat, 1991/4.
 6. Mester Miklós; A zsidókérdés Magyarországon 1944. Új Látóhatár (München), 1985/3.
 7. A holocaust szegedi eseményeit részletesen tárgyalja Komoly Pál: A szegedi zsidók deportálása című kéziratos munkája, mely a Móra Ferenc Múzeum Történeti Osztályának Kézirattárában található.
 8. Csongrád megyei Levéltár, Szeged (SzML). Szeged város főispánjának iratai 632/1944.
 9. Komoly Pál i.m.
 10. Pál József:
 11. CsML Főispáni iratok 847/1894. Braham i.m.
 12. Molnár Judit i.m. 18-19.
 13. Szegedi Napló, 1944. április 7.
 14. CsML. Szeged város polgármesterének iratai 9446/1944. május 13.
 15. A Vallás és Közoktatási Minisztérium (VKM) levele Csallány Dezsőnek. Ezt és a tanulmány alapjául szolgáló többi forrást is Csallány Dezső „Zsidó ügyek" feliratú iratdossziéjában találtuk meg. A leltározatlan és rendezetlen irathalmaz a Móra Ferenc Múzeum Történeti Osztályán található.
 16. A gyulai Magyar Királyi Pénzügyigazgatóság levele Csallány Dezsőnek 1944. június 23. = Zsidó ügyek i.m.
 17. Mester Miklós i.m. 367.
 18. Csallány Dezső feljegyzései. = Zsidó ügyek i.m. A Budapesi Közlöny 1944. május 25-i száma közölte a „zsidók zár alá vett műtárgyainak számbavétele és megőrzése tárgyában" kiadott kormányrendeletet.
 19. Begyűjtési körzetek terve Csallány Dezső irataiban. = Zsidó ügyek i.m.
 20. Abaházy János Csallány Dezsőnek írt levele, 1944. június 6. = Zsidó ügyek i.m.
 21. Az illetékes főszolgabírók Csallány Dezsőhöz intézett leveleit a „Zsidó ügyek" tartalmazzák.
 22. Uo. Az 1944. június 6-án kelt levelek.
 23. Uo. A polgármester nevében írt levél 1944. június 6-án kelt.
 24. Uo. A békésmegyei főszolgabírói észrevételeket Csallány külön iktatta.
 25. Uo. A polgármesteri visszajelzések 1944. június 6-án és 9-én íródtak.
 26. Uo. A szeghalmi főszolgabíró jelentését 1944. június 20-án küldte el a szegedi Városi Múzeumnak.
 27. Uo. Csanád megyei levelek 1944. június 5. és 6-áról.
 28. Uo. Csongrád vármegye két főszolgabírójának levele 1944. június 5. és 6-án, Szentes város polgármesterének levele június 10-én kelt.
 29. Uo. Hódmezővásárhely polgármesterének jelentése 1944. június7.
 30. Szegedi Új Nemzedék, 1944. július 2. 5. p.
 31. Szegedi Új Nemzedék, 1944. július 2. 10.
 32. Szegedi Napló, 1944. március 31.
 33. Szegedi Új Nemzedék, 1944. július 16. 5.
 34. Uo. július 22. 5.
 35. Uo. július 6. 8.
 36. A kézzel írt lista valószínűleg a beszállítások után közvetlenül elvégzett nyersfelmérés. = Zsidó ügyek i.m.
 37. A „Zsidó ügyekben" talált kimutatások pontos címei: Déry Ernő és Sándor szegedi lakosok tulajdonábólletétként átvett műtárgyak. 1944. június 22. Déry Ernőné grafikai gyűjteménye az 1. szekrényben van elhelyezve. Szeged, 1944. július 12.
 38. Beregi Béla és özv. Solti Pálné szegedi lakosok tulajdonából letétként átvett műtárgyak. Szeged, 11944. június 12. = Zsidó ügyek i.m.
 39. Winkler Hugóné szegedi lakos tulajdonából letétként átvett műtárgyak. 1944. június 12. = Zsidó ügyek i.m.
 40. Kárász Józsefné és Landesberg Györgyné szegedi lakosok tulajdonából letétként átvett műtűrgyak. 1944. június 14. = Zsidó ügyek i.m.
 41. Kimutatás a városi zálogkölcsön intézetnél zálogtárgyként elhelyezett zsidó tulajdont képező és bejelentendő ingóságokról. 1944. június 5. = Zsidó ügyek i.m.
 42. Szelesi Zoltán: Műgyűjtés Szegeden I. in: MFM Évkönyve 1984/85. Szerk. Juhász Antal. Szeged, 1986. 289-323.
 43. Ezúton mondok köszönetet Szuromi Pál művészettörténésznek, aki volt szíves a hatóság által összeállított műtárgy-jegyzékeket esztétikai értékük alapján minősíteni.

 

Függelék

Déry Ernőné II. osztályba sorolt grafikai gyűjteménye

 

 

lapok száma
Hubert Voyty Wimmer ex librisek 107 „
,,                     ,,                     ,, ,, 120 „
Vadász Endre vegyes grafika 150 „
Prof. Adolf Kunst ex librisek 66 „
  ,, 49 „
,,                 ,,                      ,,   51 „
Rose Reinhold ex libr. alkalmi grafikák 73 „
,,                              ,,   103 „
Toni Hofer ,, 116 „
Max Kisslinger ,, 120 „
Witt. Fleissig ,, 84 „
Michel Fingesten ,, 110 „
,,                      ,, ,, 96 „
Otto Feil 113 „
Franz Lehrer ,, 82 „
Karl Haselböck ,, 50 „
Maria Klimbacher    
Buday György „   monogramok 67 „
Anton Blöchlinger   60 „
Menyhárt József „ szabad gráf. 124 „
Vadász Endre vegyes gráf 105 „
Bordás Ferenc ,,          ,, 58 „
Báldinelli Armando ,,           ,, 32 „
Aldo Patocchi ,,       ,, 8 „
Giulio Cisari ,,              ,, 13 „
Luigi Angelini ,,         ,, 14 „
Artúr Henne ,,         ,, 51 „
Rudolf Hesshäimer ,,         ,, 13 „
Hauberger ,,         ,, 9 „
Matildé Ade ,,       ,, 22 „
Karl Ritter ex librisek 23 „
Sepp Frank   15 „
Walter Helfenbein ,, 39 „
Jaroslav Dobrowolski ,, 75 „
Kari Blossfeld ,, 16 „
Ismeretlen ,, 200 „
7 grafikus (névsor a csomagon) ,, 140 „
Vadász Endre szabad grafika 24 „
Ismeretlen emléklap 69 „
W. Wimmer "     " I. D. " 50 „
    150 „
R. Reinhold monogram 130 „
15 grafikus különböző munkája   800 „
(névsor a dossziéban)    
12    „ ,,                            ,, 600 „
M. Finkesten 68 féle cserelap 250 „
Kopasz Márta 2   „       „ 60 „
Ilona Witting ,,        ,,                   ,, 10 „
Cserelapok különböző szerzőktől   200 „
A-W. ex librisek külföldi és magyar   500 „
szerzőktől    
Zádor István tájkép, rézkarc 1  „
Dallos Hanna „Miatyánk" 10 „
Vadász Endre ex librisek 10 „
  rézkarc, 8 „
  kiad. Tamás gall.  
13 szerző különféle lapjai   42 „
M. Fingensten rézkarc 24 „
F. Kobliha   1  „
Der grafiker Max Kisslinger   ldrb
Balladák   1„
Amerikaiak karcai, metszetei   100
    lap
Rose Reinhold rézkarc 6 „
Vadász Endre   6 „
Gedő ceruzarajz 1 „
Kari Blossfeld und seine kelin grafik   1 „
Szegedi Kis Kalendárium, 1931   ldrb
1932   1
,, ,, 1934 1 „
,,,, 1935 1 „
,,,, 1936 1 „
Fotoalbum rézkarcokkal, metszetekkel   1 „

 

Keretezett grafika

Sascha Kronburg rézkarc ex libris 1 „
,,                     " ,, jehnondat 1 „
Buday György fametszet „Tisza" 1
Istokovits Kálmán rézkarc „Marospart" 1 „
Tihanyi Lajos ,, „Tabán" 1 „
A. Wimer ,, „Kardmarkolat" 1 „
Emil Bröckl ,,   9 „
Desire Achet ,,   30 „
Nelly Degony ,,   30 „
Valentin            le ,,   30 „
Campion      
Kalo Zetti ,,   41  „
Richard Rother ,,   42 „
Stefan Mrozewski ,,   5 „
V. Stuyvaert ,,   23 „
V.J. Rosendaal ,,   30 „
John Buckland      
Wright ,,   2 „
Storch ,,   2
A. de Riquet ,,   5 „
William ,,   2 „
Stuckhard      
Franz Haag ,,   4 „
Michel Fingesten ,,   66 „
,,                " vegyes grafika   50 „
Vadász Endre ,, ,,                   105 „
Olasz grafikusok ex libr., vegyes graf.   167 „
Holland   „ ,,                         ,, ,,             57 „
N. de Cony „     „I. Déry"   400 „
Köszönőlapok     150 „
több szerzőtől Vésett lemezek és dúcok   12 drb
Vadász        Endre emléklapok   50 lap
,,                 ,, ,,                      100 „
,,                 ,,                   ,,   100 „
Toni Hofer „      „Déry E." 50 „
Buch „      „Déry I." 100 „
Rose     Reinhold, emléklap   100 „
Toni Hofer „      „DJ. és D.E." 50 „
Woyty    Wimmer köszöntőlapok   30 „
M. Fingeston ex libris „D.J." 50 „
Vadász Endre ceruzavázlatok 13 „
,,            ,, üdvözlőlapok 80 „
,, ,,                 köszöntőlapok 70 „
Schwerzier   60 „
Vadász Endre ex libris „D.J." 30 „
S. Kronburg ,, 50 „
Ismeretlen ,, ,,               90 „
Vadász Endre emléklapok 93 „
Valter Rehn ex libris, vegyes grafika 29 „
Hans Wolkert ,, 15 „
Hans Bastanier ,, 18 „
Kari Streller ,, 6 „
Alfons Bosco ,, 4 „
Prof. Alois Kolb ,, 7 „
Bruno Heroux ,, 14 „
Alfred Soder   5 „
Reinhold Nägele ,, 12 „
Stanislav Kulhanek ,, ,,                                   19 „
Karl Michel " ,,                                               32 „
Max Sehenke ,, ,,                                                    20 „
Ernst Heigenmoser ,, ,,                                                     13 „
Erwin Theermann ,, ,,                                                  13 „
Willi Sauer ,, ,,                                            12 „
Hans Bäyerlein ,,                                          ,,   17 „
Anton Kaiser ,,                                          ,,   4 „
Francis Bange ,, ,,                                            10 „
Hubert Levigne ,,                                          ,,   9 „
Amadeus Dier vegyes grafika   11 „
Divéky József ,,                      ,,   9 „
Emil Ranzenhofer ,,                       ,,   15 „
Hubert Lochner ,,                      ,,   5 „
Felix Hollenberg ,,                    ,,   6 „
Robert Langbein ,,                    ,,   15 „
Hans Eggimann ,,                    ,,   5 „
Ferdinand Stäger ,,                    ,,   14 „
Prof. Alfred ,,                    ,,   32 „
Kossmann      
Hans Ranzoni ,,                    ,,   16 „
Friedrich Taubel ,,                   ,,   21 „
Horváth Endre ex libris   25 „
Georg Wimmer ,,   33 „
Richard Lux ,,   16 „
Hans Frank ,,   19 „
Sascha Kronburg ,,   21 „
Karl Schwärzler ,,   15 „
Herbert T. ,,   18 „
                            Schimek      
Otto Hans Beier ,,   32 „
Paul Süss ,,   20 „
John William ,,   32 „
Jameson      
Jaro Beran ,,   40 „
Kopasz Márta ,,   21 „
Switbert Lobisser ,,   9 „
Franz Kaiser     24 „
Vadász Endre rézkarc „Táj" ldrb
  ,, „Cirkusz" 1 „
,,            ,, ex libris   1 „
Ismeretlen   „Beethowen" 1 „
Dorogi Imre     1 „
nyomat ex libris      
A. Patocchi rézkarc „Csendélet" 1 „
W. Heiberger   „Beethowen I:"  
Ismeretlen ,, „Schubert" 1
  ,, „Arckép" 1 ,,       
Tardos Tausig ,, „Tájkép" 1 ,,       
Armin      
Ismeretlen ,, „Wagner" 1   „
W. Wimmer „ ex libris   1   „
Ismeretlen ,, „Arckép" 1   „
Ismeretlen akvarell „Arckép" 1   „
55 olaj „Arckép" 1   „

Szeged, 1944. évi július 12.

A szegedi leltározott zsidó műértékek osztályozott jegyzéke

I. osztály

Festő neve A festmény címe Anyaga Volt   tulajdonos
      neve
Lotz Károly Női fej olaj v. arany Nagy Z.
Feszti Árpád Tanulmányfej olaj v. bordó Hegyi Z.
Nyilassy Sándor Kofák olaj v. arany Kármán A.
Csók István Pihenő lányok olaj v. arany ,,
Vaszary János Interieur ,,                         ,, ,,
Iványi Grünwald Béla Tájkép ,, ,,                         ,,
Mednyánszky László Tájkép ,,                         ,, ,,
Rudnay Gyula Tájkép ,,                         ,, ,,
Bihari Sándor Tájkép ,,                         ,, ,,
Rudnay Gyula Kompozíció tusrajz    „ Schwarcz I.
Glatz Oszkár Kislány olaj v. arany Korányi J.
Rudnay Gyula Tájkép ,,                              ,, ,,
Aba Novak Vilmos Olasz táj akvarell fekete ,,
Károlyi Lajos Virágok olaj v. barna Fenyő L.
Ismeretlen Tájkép „   arany Baracs
Kovács Margit Nőalak „   fekete Dr. Singer

Szeged, 1944. évi június 26-án.

A szegedi leltározott zsidó műértékek osztályozott jegyzéke

I. osztályba sorolt festmények

Festő neve A festmény címe Anyaga Volt    tulaj-
      donos neve
Benczur Gyula Kompozíció váz. olaj arany dr.Dettre
Koszta József Leány olaj vászon arany ,,
Tornyai János Táj ,,                          ,,                  ,, ,,
Rudnay Gyula Kompozíció ,,                          ,,                  ,, ,,
Mednyánszky László Alkony „   fekete ,,
Rudnay Gyula Tájkép ,,                          ,, ,,                   ,,

Szeged, 1944. július 11.

Mednyánszky László Őszi táj olaj vászon arany Wollner S.né
Nyilassy Sándor Leányok a fűben   Reitzer M.

A szegedi zsidó műértékek osztályozott jegyzéke

II. osztály

A festő neve A festmény címe Anyaga   Volt tulajdonos neve
         
Barkász Dombos táj olaj vászon arany dr.   Dettre
Nyilassy Sándor Fa tanulmány ,, ,,                 ,, ,,
,, Csendélet ,, ,,                 fekete ,,
,, Golgota ,,                 ,, ezüst ,,
Magyar Manheimer Tájkép ,,                 ,, arany ,,
Gusztáv        
Fényes Adolf Táj ,,                 ,, ,, ,,
Katona Nándor Táj ,,                 ,, fekete ,,
Nyilassy Sándor Táj vázlat ,,                 ,, arany ,,
  Táj ,, ,,                ,, ,,
  Színvázlat      
Rudnay Gyula Tehenek ,,                             ,,    
Nyilassy Felhőtanulmány ,, ,,                            ,,
Szőnyi István Szekeres tempera „ szürke
Papp Gyula Kárpátok olaj arany  
Szöri József Munkások ,, ,,                           ,,
Pálya Celesztina Kofák ,, ,,                             ,, ,,
Kisjenői Arckép ,, ,,                             barna ,,
Endre Béla Tisza ,, ,,                             fekete ,,
Szőri József Arckép ,, ,,                             arany ,,
,, Vasalónők ,,                             ,, fekete ,,
Vaszary János Téli utca ,, ,,                              ,,
Gulácsy Lajos Leány pasztell arany ,,
Nyilassy Sándor Ceruzarajz fekete    
Nagy István Fák   ,,
Ismeretlen Férfi képmás olaj vászon arany özv.Pick
        Móriczné
,, Női képmás ,,                             ,, ,,
Heller Ödön Erdőrész ,, ,,                            ,, Kiss Dávid
,, Tápaiak ,,                            ,,   ,,
,, Arckép ,,                         ,, fekete ,,
,, Esőben ,, ,,                         arany ,,
  Öregasszony ,,                         ,, ,, ,,
Tiszaparti rész ,,                             ,, fekete ,,
Glatter Ferenc Erdő ,, ,,                         arany ,,
Heller Ödön Önarckép ,,                         ,, ,, ,,
Ismeretlen Arckép ,,                            ,, ,, ,,
Kopasz Márta Önarckép pasztell ,, Déry
        Dezső
Nyilassy Sándor Tápéiak olaj vászon ,, Déry Ernő
Dinnyés Ferenc Ősz ,,                            ,, ,, ,,
Rudnay Gyula Táj ,,                            ,, ,, ,,
Dorogi Imre Tiszapart tempera, papír ,,
      színes  
Katona Nándor Sikátor olaj vászon arany ,,
Heller Ödön Parasztasszony ,,                         ,, ,, Beregi
        Béla
Károlyi Lajos Táj ,,                         ,, ,, ,,
Nyilassy Sándor Tápaiak ,,                         ,, ,, ,,

 

Poll H. Tájkép tempera „    ezüst Kárász Józsefné
Poll H. Tájkép ,,                           ,,                         "  
Kacziány Ödön Fej olaj lemez arany ,,
Papp Gábor Tanulmányfej fekete Guttmann Géza

Szeged, 1944. július 11.

Néhány esetben kideríthetetlen rövidítésekkel, nevekkel lehet találkozni. Változatlan formában való közlésüket a lista teljessége kedvéért fontosnak tartottuk. Valószínű, hogy e nevek mögött nem hivatásos, amatőr képfestők állnak, akik saját alkotásaikkal házalva, piacozva tartottálk fenn magukat.

A szegedi zsidó műértékek osztályozott jegyzéke

III. osztály

Festő neve A festmény címe Anyaga Volt   tulajdonos neve
       
Dinnyés Ferenc Öreg huszár olaj vászon fekete Sugár S.
Dinnyés Ferenc Parasztház ,,                ,,                                   ,, Weil L.
Heller Ödön Nőalak arany Kóhn M.-né
Parobek Alajos Beszélgetők „     „    ker.nélk. Dacsó A.
Heller Ödön Munkásasszony „   lemez  fekete Kóhn M.-né
Heller Ödön Falusiak „  vászon      „ ,,
Benyovszky Csikós pasztell Bokor Mária
Móricz      
,, Csikós „                   „ Sugár S.
  Piac ceruzarajz       „ 95
Heller Ödön Nőalak olaj vászon fekete Kóhn M.
  Nőalak „    lemez  arany ,,
Hódi Géza Baromfiudvar vízfesték    fekete Sugár
Hermann Lipót Idilli táj olaj vászon    „ Sandberg
Hódi Géza Hadifoglyok akvarell  
Czencz Női akt olaj vászon arany Dr. Magyar
Márk Tivadar Nő a pamlagon ,,                      ,, ,,                    
Fridiinger Interieur ,,                      ,, ,,                    ,,
Ismeretié Erdőrészlet ,,                          ,, ,, ,,
Cserno Károly Szénásszekér ,,                          ,, ,, Varga I.-né
I. Cárion Kikötőrészlet ,,                         ,, ,, Biedl S.-né
Joachim Ferenc Rózsa csendélet ,,                    ,, ,, Fenyő M.
57 Tengerpart ,,                      ,, ,,  
Parobek Alajos Táncolók ,,                      ,, ,, Gergely M.
,, Falusi pár ,,                          ,, ,,  
BőhmRitta Babák ,,                          ,, ,, Haász E.
Dinnyés Ferenc Paprikafűzők ,,                          ,, ,, Dr. Varga L.
Ismeretlen Zöldellő fák „   lemez   Kárász J.-né
Tátrai Lajos Erdőrészlet „    fekete
Heller Ödön Háztetők olaj vászon arany ,,
,, Templomtér ,,                          ,, fekete ,,
Nyilassy Sándor Tápéiak ,,                          ,, arany Várady I.
Budaváry Vadászás ,,                        ,, ,, Klein Zs.
Br. Waldburg Piacon vízfestés barna Haász E.
Parobek Alajos Tájkép olaj ászon arany Várady I.
Dinnyés Ferenc Strandon „    lemez ,, Dr. Mauden
Nyilassy Sándor Falusimulatság „    vászon     „ Mandler
Dinnyés Ferenc Utcarészlet ,,                      ,, ,, Boros Pál
Malmi Török Erdei út ,,                      ,, ,, Özv. Holl.
Nógrádi László Erdőben ,,                      ,, barna Dr. Adler
Kezdi K. Lajos Ősz ,,                          ,, fekete Dr. Poppe
  Nyírfák ,,                          ,, ,, ,,
Zorkóczy Tájkép ,,                      ,, arany Barna I.
Kézdi K.Lajos Ősz ,,                          ,, fekete Szász Be...
Ács Á. Udvarrészlet ,,                          ,, arany Barna I.
Neográdi Antal Udvaron ,,                          ,, fekete Marberge...
Olgyai Ferenc Tájkép ,,                ,, arany Adler J.
Parobek Alajos Táncolok ,,                          ,, ,, ,,
Kasznár Erdei táj ,,                         ,, ,, Dr. Adler
Ujvári Ferenc Fürdőzők ,,                         ,, ,, özv. Adler
        Mórné
Komáromi Katz Csellózó nő ,,                          ,, özv. Gaá..
Muriti Rózsák ,,                         ,, ,, Rosenstock
Tordai Sz. Tájkép ,,                         ,, ,, ,,
Komáromi Katz Gitározó ,,                         ,,   Rozmann
Gergely István Virágárus ,,                          ,,   ii
Nógrádi László Dülőúton „    fekete Rosenstock
Szüle Péter Olvasó nő ,,                ,,             ,, ,,
Nyilassy Sándor Ház előtt „     arany Adler Mór
  Ház előtt „     „    fekete Rozmann
Láposi    Hegedűs Nőrablás „   lemez  arany Rosenstock
István      
Cserna Károly Szénásszekér „   vászon fekete Adler Mór
Perimutter Izsák Szobarészlet „     „     arany Rozmann
Schiller Kosok ,,         ,, ,,              ,,
Makó Béla Szomorú levél ,,                ,,                      ,, özv. Biedl
Márk Lajos Tükör előtt ,,                ,, ,,                      Rőzer E.
J. Carlon Tengeren ,,                ,,                      ,, Béld S.
Parobek Alajos Zsuzsanna ,,                ,,                      ,, Váradi J.
Katzián Ödön Égő      hajó ,,              ,,                ,, ,,                      Ernyei
  tengeren    
Heller Ödön Kapáló nő „    „    fekete Özv. Rózsa
Parobek Alajos Nő kosárral „    „    arany Dr. Darvas
Magyar Tájkép ,,              ,,                   ,, Fenyő Hugó
Mannheimer      
Gusztáv      
Nógrády László Patakpart ,,              ,,                   ,, Szarnek S.
Tolnai Ákos Zsánerkép ,,              ,,                   ,, Lévay F.
Parobek Alajos Birkák ,,              ,, ,,                    ,,
Heller Ödön Öregasszony „     „    fekete Beregi B.
  leánnyal    
Nógrády László Erdőben „   lemez  arany Beck N.
Nógrády László Téli táj „   vászon   „ Patzauer Ede
Parobek Alajos Mulatók   Lévay F.
Hódy Ödön Kozákok akvarell       „ Dénes Leo
Joachim Ferenc Virágok olaj lemez  fekete Gábor A.
Glamez Szobalány „   vászon arany Vadász I.
Parobek Alajos Mulatozók   ,,
Krupka F. Angyalok ,,            ,,                         ,, Kertész
Kaufmann Rezső Erdőrészlet „    „      fekete Beregi B.
Ismeretlen Kikötő „   lemez    „ ,,
Basch Antal Tájkép „   vászon   „ Jávor V.
Joachim Ferenc Tájkép ,,                ,,                                ,, Gábor f.
Parobek Alajos Búcsú „     „    ezüst Pártos E.
Dinnyés Ferenc Falusi utca fekete Lévay K.
T. H. Klechas Tiroli pár ,,                ,,                       ,, Beregi B.
Nyilassy Sándor Hazatérők „     „     arany Solti P-né
Kézdi K. Lajos Erdőrészlet „     „     fekete ,,
Nyilassy Sándor Tiszaparti lányok arany Déry E.
Iványi G. Béla Falusi rész fekete  
Nógrády László Park részlet „     „     arany Fülöp J.-né
Heyer Cica ,,              ,, ,,                    Fenyves M.
Nyilassy Sándor Falusi ház fekete  
Zombory Lajos Huszár „     „     arany ,,
Dinnyés Ferenc Ház ,,                ,, ,,                      ,,
Erdélyi Mihály Öregasszony fekete Engelsmann
Heller Ödön Férfi fej „   lemez  arany Kiss Bender
Parobek Alajos Mulatozó falusiak vászon  
Nyilassy Sándor ,, Leányok ,, ,,              ,, ,,       
Hódy Géza Baromfiak „   lemez nincs
Joachim Ferenc Erdőrészlet „   vászon    „ Reiss S.
Parobek Alajos Pásztortűznél „   lemez    „ Kiss Bender
Leo J. G. Cigaretta-füst „   vászon    „ Lusztig D.né
Benyovszky Rajz fekete Simmerling
Móric      
,, Rajz ,, ,,
Bogár Juhok ,,                ,,                             ,, Kiss Bender
Kiss Jenő Beszélgetők ,,                ,,                             ,,  
Benyovszky Csikós színezett      rézkarc Fenyő Hugó
Móric   fekete  
Pap Gábor Nőalak olaj vászon arany Dr. Darvass
Nyilassy Sándor Ház előtt „    „    fekete özv.Szívessy
Iványi   Grünwald Folyópart arany dr. Szívessy
Béla      
Nyilassy Sándor Ház előtt „     „    fekete özv. Weisz G.
Joachim Ferenc Tavaszi fák arany György E.-né
Mark Lajos Nő vázával ,,              ,, ,,                    György
Iványi   Grünwald Tanya ,,                ,, ,,                      Muther
Béla      
Joachim Ferenc Tavasz ,,                ,,                      ,, Wolf Testvér
  Kapálás ,,                ,,                      ,, ,,
Nógrádi László Patak parton ,, ,,                      ,, Reményi M.
Viski Károly Birkanyáj ,, ,,                      ,, ,,
Pádli Falurészlet ,, ,,                      ,, ,,
Bredtsneider Gitározó ,, ,,                      ,, ,,
Poór Bertalan Cigányok   „    fekete Kárász J.-né
Hódi Géza Téli táj   Dr.            Sz.
        Szarnek
Benyovszky Falusi esküvő   arany Székely F.
Móric        
Dinnyés Ferenc Utcarészlet ,, ,,                      ,, Diamant
Parobek Alajos Borospincében   ,,                      ,, Teichner
  Cigányok   „    fekete Weisz L.
Joachim Ferenc Parasztudvar ,, ,,      ,,
Dinnyés Ferenc Udvar ,, arany Nagy A.
Parobek Alajos Borozó öregek ,, ,,                      ,, Reitzer V.-né
Nógrádi László Folyó partján   ,,                      ,, Dr. Rózsa P.
Szántó M. Akt ,,                      ,, Austerném
Parobek Alajos Férfiakt keret nélk. Vadász F.
  Sétálók olaj ' vászon arany Braun V.
?5 Zsuzsanna keret nélk. Vadász F.
Olgyay Ferenc Tájkép   arany Varga L.
Parobek Alajos Tápéiak ,, ,,                   ,, Vadász
Dinnyés Ferenc Paprikahasíték ,, ,, ,,                   Varga
Pap Gábor Tájkép ,, ,, ,,                      Vadász
Heller Ödön Hegyi táj   ,,                      ,, Holczer T.
Katona Nándor Baromfiak ,, ,,                      ,,
Nyilassy Sándor Rózsák   ,,                      ,,
Langel Férfi ,, ,,                    ,, Boros L.
Bélaváry Hollandi lányok ,, ,,                   ,, Fenyő L.
Nyilassy Sándor Lányok fekete
Inocent Leány ,, „    arany  
Nyilassy Sándor Virág ,, ,,                      ,, Lőbl S.
Dinnyés Ferenc Ház ,, „    fekete Wolf A.
Heller Ödön Akt   „    arany ,,
Nyilassy Sándor Udvarlás   ,,              ,, Klein D.
Dinnyés Ferenc Téli táj   „    fekete Schaffer
Benyovszky Esküvő pasztell      arany ?5
Móric        
Dinnyés Ferenc Utcarészlet olaj vászon fekete  
Parobek Alajos Nőalak arany Shcor Ottó
Hódy Géza Téli táj ,,                ,,                      ,, Amigó Gy.
Pap Gábor Nőalak ,,                ,,                      ,, Fenyő L.
Joachim Ferenc Tájkép ,,                ,,                      ,, Eidus B.
Károlyi Lajos Tájkép „     „    fekete ,,
Hódy Géza Interieur akvarell     arany ,,
,, Téli táj olaj vászon fekete ,,
Tóbiás György Interieur „     „     arany ,,
Dinnyés Ferenc Napozók „     „    fekete Varga L.
Viski Károly „     „     arany Steiner I.
Márk Lajos Nőalak ,,                ,,                      ,, ,,
Viski Károly Lovak ,,                ,,                      ,, Ligeti I.
Hódy Géza Falusiak „     „    fekete  
Parobek Alajos Mulatozók „     „    arany Varga M.
Joachim Ferenc Parkrészlet   Reiss S.
,, Utcarészlet „    fekete ,,
Koszta József Virágok színes kőrajz ,,
Vajda Z. Arató leány olaj vászon arany Liebmann B.
Vaszary I. János Apacslány színes kőrajz Schwarcz M-
Pálya Celesztina Ökörfogat olaj lemez  arany  
Benyovszky Lovak „   keret nélk. ,,
Móric      
Nyilassy Sándor Falusi részlet ,,                ,,                      ,,  
Zombory Lajos Ökrök „   vászon fekete Kun J.
Jámbor Nőalak ,,              ,,                    ,, ,,
Benyovszky Szánkó akvarell       arany Katona M.
Móric      
Csillag Puszta olaj vászon    „ Gartner
Skultéthy Bárka ,,                ,,                      ,, Hercz K.
Joachin Ferenc Olasz táj ,,                ,,                      ,, Weisz V.
Parobek Alajos Mulatók „    fekete Weisz L.
Benyovszky Kocsi tollrajz ,,
Móric      
Parobek Alajos Aktok rézkarc        „ ,,
,, Pásztortűz olaj vászon fekete ,,
Parobek Alajos Koldus arany Tennenbaum
Heller Ödön Lányok fekete Katona M.
Szigeti Csendélet arany  
NagyV. Idill   ,,
Backmann Tehén ,,              ,, ,,                   Gyöcki
Nyilassy Sándor Kapások ,,                ,,                      ,,
Zombori Lajos Tehenek „   lemez ,,
Sebők Nőalak kréta rajz    barna
Nyilassy Sándor Falusi utca olaj vászo, arany Györki m.
  Munkás ,,              il  
,                               Nyilassy Sándor Tápéiak „     „       fekete Hesser L.
Dinnyés Ferenc Utcarészlet „     „     arany
Hódy Géza Szánkózók fekete Kósa L.
  Szán ,,                ,,                      ,, ,,
Viski Károly Tájkép arany Szekulesz E.
i                              Szüle Péter Nőalak ,,                ,, ,,                      Singer
Hermann Lipót Nők ,,           ,, ,,               ,,
Márk Tivadar Nőalak ,,                , ,,                 ,,
  Nőalak ,,                ,,                      ,, ,,
Cserna Ökrök „     „     fekete Bartos E.
Márk Tivadar Nőalak ,,                ,,                      ,, Klein D.
Parobek Alajos Morzsoló ezüst Stark I.
  emberek    
Nyilassy Sándor Udvarlás fekete Reiter Gy.
Benyovszky Szekér ,,                 ,, ,,                      ,,
Móric     ,,
                           Károlyi Lajos Olasz táj ,,                ,,                      ,, ,,
Glatter Ádám Nőalak ,,               ,,                      ,, ,,
Siay Lapátolók ,,                ,, ,,                      Reiter M.
Mariska Dinnye arany ,,
Ringerferg Leány ,,                ,, ,,                        
Volung Nőalak iékete ,,
Váradi Lányok arany Epstein H.
Zorkóczy Tájkép fekete ,,
Kezdi K. Lajos Erdőrészlet ,,                ,, ,,                      Patzauer S.
Benyovszky Lovas ,,                ,,                      ,, Epstein H.
Móric      
Koskai Velence akvarell vászon „ Patzauer L.
Heller Ödön Lányok olaj vászon    Reiter M
Nyilassy Sándor Udvarlás arany Reiss S.
Szüle Péter Leány ,,               ,, ,, Liebmann B.
Nógrády László Erdőrészlet ,,                ,, ,,  
Pap Gábor Hegyi táj ,, ,,                , Reiss S.
Romek A. Rózsák ,, ,,                  Schwarcz M.
Máray Kompozíció ,, ,,                ,,  
Ismeretlen Velence ,, ,,                   
Nógrády László Erdőrészlet ,,                ,, ,, Rózsa L.
Parobek Alajos Virág ,,                ,, ,, Schwarz M.
ii Kádtyázók ,,                ,, ,, ,,
Ottó Langer   Rézkarc   Székely A.
Iványi G. Béla Sertéspásztor kőrajz   ,,
Wolner Álarcosnő olaj vászon arany Lénárt J.
  Nőalak ,,                ,, ,,  
Szüle Péter Nőalak ,,               ,, ,, Korányi
Dorogi István Szélmalom ,,                ,, fekete Dr. Reiter
Dinnyés Ferenc Tájkép ,,                ,, arany ,,
Skultéty Téli táj ,,              ,, fekete Róna M.
ii Tájkép ,,              ,, ,,  
Waldburg E. Tüzérek ,,              ,, ,,  
Nyilassy Sándor Udvarlás ,,              ,, arany Korányi G.
Parobek Alajos Táncolók ,,              ,,    
Nyilassy Sándor Csendélet ,, ,,                ii  
Károlyi Lajos Önarckép ,, ,,              fekete ,,
Tamási Ciklámen ,, ,,              arany ,,
Reiner Csendélet ,,              ,,    
Karcag Tájkép pasztell ,, ,,
Nyilassy Sándor Lányok olaj vászon arany ,,
Zombory Tehenek ,,                ,, fekete  
Papp Gábor Nőalak ,,                ,, arany ,,
Heks Mezőn rézmetszet  
Hódy Géza Tatár nő akvarell ,,  
Parobek Alajos Parasztok olaj vászon fekete Erdős B.
Ismeretlen Öreg ember ,, ,,         arany ,,
Dinnyés Ferenc Utcarész ,,               ,, ,,  
Dinnyés Ferenc Utcarészlet ,,                ,,    
Iványi   Grünwald Cigányok ,,                ,, ,, Fenyő L.
Béla        
Kalhert Téli táj      
Bernárd Birkák „     „     arany ,,
Heller Ödön Nő fej „     „    fekete Fellegi
Nyilassy Sándor Rózsák „     „     arany Solti P.
,, Falusiak fekete ,,
Viski Károly Falusi ház „     „    arany Steiner Z.
Tölgyes Öreg ember „     „    fekete ,,
Gergely István Parkrészlet „     „    arany Jávor Z.
Viski Károly Hajók ,,                ,,                      ,, Stümmer
Viski Károly Ökrök ,,                ,,                      ,, ,,
Nógrády László Udvar ,,                ,,                      ,, Lövinger
Dinnyés Ferenc Fürdőző ezüst Polgár L.
Hódy Géza Kofa „     „     fekete Lővinger
Viski Károly Tehenek „     „     arany Engel I.
Hódy Géza Szánkó vízfestés    fekete Lövinger
Parobek Alajos Katonák olaj vászon arany Taussig
Papp Gábor Tájkép ?>              ,,                    " Taussig Á.
Parobek Alajos Munkások ,,             ,,                    ,, ,,
Istokovics Tájkép ,,              ,,                    ,, ,,
Kálmán      
Katziány Ödön Pipás ember fekete Pártos L-né
Goth I. Öreg nő „     „    arany Vas Zoltán
Dinnyés Ferenc Paraszt ,,                ,,                      ,, Boros L.-né
:                                                         ,, Parkrészlet ,,                ,,                     ,, ,,
Komáromi Katz Interieur ,,              ,,                    ,, Fellegi
Marko Béla Olasz táj „    fekete Engel I.
Szüle Péter Interieur „    arany Fellegi Gy.
Nógrády László Téli táj   Szenesi I.
Dickert Téli táj fekete Nagy D.
Tratnó Nehéz választás „     „     arany  
Dudits Nőalak  
Kezdi K. Lajos Tájkép fekete Fenyő L.
Romek Csendélet „     „    arany ,,
Papp Gábor Nők ,,                ,,                      ,, ,,
Rottmann Társaság ,,                ,,                      ,, ,,
Révész Csábítás ,,                ,,                      ,, Fenyves M.
Dudits Nőalak ,,                ,,                      ,, ,,
Szántó M. Női akt ,,              ,,                    ,,
Heller Ödön Tájkép ,,                ,,                      ,, ,,
Endre Béla Tájkép fekete Lustig I.
Czakó Utcarészlet ,,                ,,                      ,, Winkler H
Parobek Alajos Arckép „    „    arany ,,
Nyilassy Sándor Utcarészlet „    fekete  
Iványi G. Géza Fürdőző nők „     „     arany Lustig ID
Nógrády László Tájkép olaj       vászon Winkler H
    fekete  
Parobek Alajos Sétálók ,,                ,,                      ,,  
Nógárdy László Tájkép ,,              ,,                    ,,  
Glatter Ferenc Nőalak „     „     arany Lustig I.
Kezdi K. Lajos Tájkép ,,                ,,                      ,, Winkler H.
Iványi G. Béla Tájkép ,,                ,, ,,                       
Csallány Öregasszony „     „    fekete KunJ.
Pálya T. Celentin Színpad vízfestés      „  
Falusiak „    arany,fekete ,,
Iványi G. Béla Tájkép kőrajz  
Ismeretlen Csendélet olaj vászon arany Böhm L.
Kövér Gy. Mezőkövesd ,,                ,,                      ,, Hegyi J.
Viski Károly Pihenő lovak ezüst  
Dinnyés Ferenc Olvasó nő „    fekete Bodnár G.
Benyovszky Kocsi ,,                ,,                      ,,  
Móric      
Iványi G. Béla Kompozíció arany Reisz S.
Nyilassy Sándor Tiszaparton   Liebmann
Dinnyés Ferenc Utcarészlet ,,             ,,                   ,, Gerő A.
Nyilassy Sándor Katona fekete May G.
Dinnyés Ferenc Utcarészlet „     „    arany Frenkel I.
Hódy Géza Falusiak „     „    fekete Reisz S.
Krupka Kocsmában arany Frenkel I.
Kezdi K. Lajos Tájkép „    fekete May Gy.
Szilbert Kompozíció „    arany Kőrőssy I.
Szilbert Tengerrészlet ,,                ,,                      ,,  
Hódy Géza Kovácsok ,,              ,,                    ,, Gáspár
Hódy Géza Baromfiak „    fekete Gémes
Szautner Nőalak „     „     arany Müllet J.
Zeller Tájkép ,,                ,,                    ,, Fellegi
Erdélyi Mihály Város részlet „     „    fekete Reiss S.
Dinnyés Ferenc Villarészlet „     „    arany ,,
Hódy Géza Szántás ,,                ,,                      ,, Vágó L.
Nógrádi László Patak fekete Müller J.
Papp Gyula Csendélet „     „     arany ,,
Molnár I. Csendélet „     „    ezüst Adler L.
Kézdi K. Lajos Erdőrészlet „     „    arany Frenkel J.
Brutter Fák alatt ,,                ,,                      ,,  
Parobek Alajos Falusi idill ,,              ,, ,,                    Fodor Gy.
Iványi G. Béla Falusi részlet ,,              ,,                   ,, Erdős D.
Pécsi Pilch Leány ,,                ,,                      ,,  
Nógárdy László Káposzta ,,                ,,                      ,, Szeiler H.
Nógrády László Tájkép ,,                ,,                      ,,  
Nógrády László Tájkép Akv.    „ ,,
Parobek Alajos Lányok olaj    „ ,,
Komáromyné Csendélet akv.    „ Vajda Gy.
Pásti Lányok olaj   „ ,,
Rickler Pap ,,                ,,                      ,, Winkler A.
Kézdi K. Lajos Erdőrészlet ,,               ,,                      ,, ,,
Miklósi Ádám Éva ,,               ,,                      ,, Reiss S.
Benyovszky Szánkó színes karc  fekete Salgó O.
Móric      
Parobek Alajos Arckép olaj vászon arany Kiss L.
Szeidl Tájkép ,,                ,,                      ,, Katona A.
Heller Ödön Lányok „    „    fekeete  
Berkes Párisi részlet „     „    arany
Hódy Géza Szánkó akvarell     fekete Bartos L.
Hrusnyák Üreg olaj vászon arany Fellegi L.
Hódy Géza Szántás ,,                ,,                      ,, Vágó L.
Láposy H. G. Nimfák ,,                ,,                      ,, Kertész B.
Heller Ödön Arckép fekete Winkler H.
Heller Ödön Halászok „     „    arany Tóth J.
Fenyvesi Tanyaudvar pasztell ,,
Markó Béla Vízpart olaj vászon fekete ,,
Nyilassy Sándor Utcarészlet ,,                ,,                      ,, ,,
Heller Ödön Csendélet „     „    arany Kermann
Heller Ödön Akt fekete Neumann
Benyovszky Ménes színes rajz Lusztig I.
Móric      
Mihalovits Akt olaj vászon arany Winkler H.
Parobek Alajos Akt ,, „    fekete ,,
Halmi Tájkép ,, „     arany Bácskai A
Heller Ödön Tájkép ,, fekete ,,
Radzai Női arckép ,, ,,                         ,, Winkler H.
Regovics Tanulmány ,, lemez    „ ,,
Wermier Erdőrészlet ,, vászon arany Klein M.-né
Iványi G. Béla Fürdőző nők   Schwarcz M.
Kézdi K. Lajos Tájkép ,, „    barna Klein M.
Hermann Lipót Tájkép ,, „     arany Reiss S.
Papp Gábor Vitorlások   „    ker.nélk. ,,
Dinnyés Ferenc Csendélet   arany Moskovics
Parobek Alajos Bajazzók ,, ,,                            ,, Klein I.
Pilh Huszár ,, lemez    „ Lukács L.
Papp Gábor Tájkép ,, vászon    „ Krát S.
Gy. Németh Templomban ,, ,,                         ,, ,,
Papp Gábor Kártyázók ,, ,,                         ,, Krausz J.
Benyovszky Juhász rajz ,,                         ,, Klein M.-né
Móric        
Nógrády László Tájkép olaj vászon fekete ,,
Heller Ödön Falusi ház ,, ,,                    ,, Moskovics
Inocent Női fej ,, ,,                    ,, Bokor Gy.
Bélavári Téli táj ,, ,,                    ,, Krausz I.
Olgyay Ferenc Téli táj ,, ,,                    ,,  
Róbert Alott Karaván ,, „    arany Klein M.-né
Parobek Alajos Vasárnap ,, ,,                    ,, Pártos S.
Márk Tivadar Nőalak ,, ,,                    ,, Bokor Gy.
Ismeretlen Másolat ,, ,,                    ,, Sommenwirt
Joachin Ferenc Akt ,, ,,                   ,, ,,
Molnár J. Virágok ,, ,,                    ,, ,,
Latkoczy Udvar ,, ,,                      ,, ,,
Udvari Férfi kép ,, ,,                    ,,
Szüle Péter Tanulmány rajz keret nélk. Schwarcz
Iványi G. Béla Rajz fekete Sommenwirt
Iványi G. Béla Tanya olaj vászon arany Salgó L.
Hermann Lipót Fürdőzők ,,   ,,
Hódy Géza Libák ,, „    fekete Friedmann
Joachin Ferenc Utcarészlet ,, ,,                    ,, Gyimes E.
Viski Károly Szamár ,, „    arany ,,
Benyovszky Kocsi rézkarc   Kertész S.
Móric          
Márk Lajos Ülő nő olaj vászon Kármán A.
Ruttkay Cigányok (hibás) ,, ,, ,, Schwarcz
Katona Nándor Tájkép ,, ,, Kármán A.
Hermann Lipót Fürdőzők ,, ,, ,,  
Peske Fürdőszobában ,, ,, ,,  
Viski Károly Tájkép rézkarc      1 fekete Kertész
Iványi G. Béla Cigányok ,, ,, ,, ,,
Szigeti Szüretelők színes rajz   ,,
Nógrádi László Tájkép olaj vászon arany „ ,,
Joachin Ferenc Téli táj ,, ,, fekete Vadász F.
Joachin Ferenc Tájkép ,, ,, ,, Boda B.
Hódy Géza Téli táj ,, ,, ,, Kertész
Parobek Alajos Ház ,, ,, piros Lévay F.
Heyer Cica ,, „ ker.nélk. Schwarcz M.
Heyer Cicák ,, ,, ,, ,,
Geyger R. Utcarészlet ,, ,, arany Bokor L.
Berkes Hótakarítás ,, ,, ,, Hegyi J.-né
Udvary Pál Falusi lányok ,, ,, ,, ,,
Nógrádi László Tájkép ,, ,, ,, Ádám J.
Vasvári Tengeri kép ,, ,, barna ,,
Viski J. Károly Vágtató fogat ,, ,, fekete Hegyi Z.
Tóbiás Esti órák ,, ,, arany ,,
Bogár Kosfej ,, ,, fekete Neufeld
Nográdi László Parkrészlet ,, ,, ,, Grüner M.
Parobek Alajos Harmonikaszó ,, lemez   Kiss Bender
Parobek Alajos Vásáron ,, vászon arany Máté A.-né
Hódy Géza Falusiak ,, ,, ,, Zinfreund
Rózey Falusi udvar ,, ,, ,, Selenfreund
Dinnyés Ferenc Utcarészlet ,, ,, ezüst Dr. Erdélyi
Erdélyi Mihály Szánkózás ,, ,, arany Engelsmann
Kolozsváry Őszi táj ,, ,, fekete Kiss Elemér
Erdélyi Mihály Vásár ,, ,, arany Engelsmann
Szőllősi Orgonák ,, ,, ,, Vigh F.
Dinnyés Ferenc Kopár fák ,, lemez ,, Rosenberg
,, Paprikahámozók ,, vászon ,, ,,
  Falusi táj ,, lemez ,, ,,
,, Parasztház „   vászon    „ ,,
Parobek Alajos Vásárosok ,,                          ,,                       ,, ,,
Dinnyés Ferenc Szélmalom ,,                          ,,                      ,, Dr. Erdélyi
  Szélmalom ,,                          ,,                      ,, ,,
Kisjenői Falu „   lemez  fekete ,,
Márk Lajos Női alak „   vászon arany ,,
  Nő virággal ,,                          ,, ,,                      ,,
Ismeretlen Falusi pár ,,                         ,,                      ,, Vajda L.
Ács Ágoston Falusi udvar fekete ,,
Ismeretlen Rózsák arany ,,
Dinnyés Ferenc Fürdőző gyerekek ,,                          ,,                       ,,  
Horváth Borozó öregek fekete ,,
Dinnyés Ferenc Tanulmányfej „    arany Weil
Hódy Géza Lovasfogat ,,                     ,,                  ,, Berényi
Szüle Péter Vén cigány „    fekete Fellegi
Bélavári Riadó lemez    „ Müller
Révész Parasztház „   vászon arany Fellegi
Asztalos Gy. Tanulmányfej „     fekete Hegyi Z.
Nyilassy Sándor Vasárnap délután ,,                          ,,                      ,, Tóth J.
Komáromy Katz Interieur „    arany Fellegi
Czeller Halász ,,                          ,,                      ,, ,,
Dinnyés Ferenc Parkrészlet „   lemez    „ Dr. Erdélyi
Pólya I. Téli táj aranyvörös Simmerling
Dinnyés Ferenc Fák „   vászon arany ,,
  Erdőrészlet „    fekete ,,
Parobek Alajos Kártyázók „    arany Kallós
Dinnyés Ferenc Utcarészlet ,,                         ,,                      ,, ?)
,, Tájkép „   lemez  fekete Müller
Joachim Ferenc Virágzó fák „  vászon   „ Dr. Bodnnár
Cm. Csendélet „    arany ,,
Joachin Ferenc Falusi utca ,,                      ,,                   ,, ,,
Udvary Géza Női akt fa Müller
Joachin Ferenc Szőlőtőkék „  vászon fekete Dr. Bodnár
Berkes Utcarészlet „    arany Spitzer..
Fried Pá Nőarckép „    fekete Hegyi Z.
Ismeretlen Téli táj „     arany Török
Parobek Alajos Lovasszekér „    lemez Kiss
Gárdai Olasz táj „   vászon ezüst Kósa L.
Dinnyés Ferenc Tájkép   „ ker.nélk. Dr. Kiss
  Női alakok ,, arany Dr. Re...
Parobek Alajos Leányalak ,, „    színes ker. ,,
,, Paraszt alakok ,, arany Dr. Re...
Dinnyés Ferenc Utcarészlet ,, fekete Bartos L.
Parobek Alajos Táncolók ,, arany Dr. Reiss S.
Tóbiás Alma evők ,, fekete Kräht S.
Nógrádi László Hegyi táj ,, ,,                                   ,, Salgó D.
Joachin Ferenc Tájkép ,, „      arany Polgár A.
Nógrádi László Hegyi táj ,, ,,                                   ,, Salgó P.
Hódy Géza Szánkózás ,, lemez  ezüst Hiltch
Ismeretlen Rózsák ,, vászon arany Müller J.
Szánthó Virágzó fák ,, fekete Fellegi L.-né
Heller Ödön Utcarészlet ,, ,,                              ,,  
Névtelen Bárányok ,, lemez  arany ,,
Heller Ödön Ülő nők ,, vászon    „ Landesberg
Jensen Tenger ,, ,,                            ,, May Gy.-né
Klimó J. Varrónő ,, ,,                            ,, Fellegi
Joachin Ferenc Virágzó fák ,, ,,                            ,, Grüner M.
Boda Huszárok ,, lemez Winkler H.
Halász Hegyi táj ,, vászon    „ Gerő A.
Parobek Alajos Terefere ,, ,,                            ,, Hirth Gy.
  Krumplihámozó ,, fekete
Nógárdi László Tájkép vízfestés    arany Landesberg
Hódy Géza Tehenek olaj lemez   „ Gémes E.
  Tehenek ,, ,,                            ,, ?>
Fényes Adolf Téli város ,, vászon Hegyi
      keret nélk.  
Nyilassy Sándor Tápaiak ,, „       fekete Lukács L.
Szász Lányok ,, „       arany Szász J.
Glatz Nőalak rézkarc      fekete Lukács L.
Kisjenői K. Tájkép olaj vászon arany Dr. Srötter
Pándi Parasztlányok ,, ,,                              ,, ,,
Zorkóczy Tájkép ,, fekete ,,
Tibor E. Erdőrészlet ,, arany Szász J.
Horváth Borozó öreg ,, fekete ,,
Molnár Z. Csendélet ,, arany ,,
Pfeipfer Csendélet ,, „       fekete Dr. Pártos I.
Dinnyés Ferenc Táli táj ,, ,,                      ,, Dr. Kállai E.
,, Tájkép ,, barna ,,
Horváth Borkóstoló ,, arany Márkus H.
Seutner Udvarlás ,, ,,                       ,, Dr.Weimann
Nagy Endre Falatozás ,, ,,                      ,,  
Szepessy K. Tanya ,, ,,                       ,, ,,
Gergely István Séta közben ,,                      ,, ,,
Guld J. E. Vásári részlet   ,,                       ,, Márkus H.
Nyilassy Sándor Sétálók ,, ,,                      ,, Kóhn-né
Szüle Péter Olvasó alak rézkarc Dr. Weimann
Magyar M. Szekér     ,,
Réti J. Szaladó aktok ,,    
Prihoda I. Aktok ,,   ,,
Bárkász Interieur olaj vászon arany ,,
Szepessy K. Tengerpart ,, ,,                      ,, ,,
Bélaváry Csipkeverő nő ,, ,,                      ,, Kohn M.-né
Nagy István Kofaasszony ,,                    ,, Dr. Weimann
Zombory Futó szekér ,, „     fekete ,,
Nagy Vilmos Erdőben   „      arany özv. Kohn M.-
       
R. Molnár Női akt lemez     „ Dr. Weimann
Dinnyés Ferenc Csendélet   vászon    „ ,,
Szánthó M. Fekvő női akt ,,                            ,, Ligeti J.
Parobek Alajos Táncolók ,, „    ker.nélk. Dr. Kállay
Dinnyés Ferenc Utcai részlet   „    arany ,,
,, Tájkép ,, „    barna ,,
Heller Ödön Templom   részlet      
  „      fekete      
  Várnai      
Dinnyés Ferenc Tájkép ,, ,,                   ,, Dr. Kállai
Skultéthy R. Öregasszony ,, „    arany Stein S.
Parobek Alajos Csendélet ,, ,,                    ,, ,,
Rácz K. Vizmalom ,,                   ,, Hegyi Z.
Szüle Péter Borozgató   „    ker.nélk. ,,
Nemeskéri Gátépítők „    arany Korda J.
Greinsperger Tájkép ,, „    fekete ,,
Berkes Parkrészlet ,, ,,                             ,, Várnai
,, Öregember ,, lemez   „ ,,
Balogh M. Halászhajó akvarell ,, ,,
Berkes Parkrészlet olaj lemez ,,
Hódi Géza Parkrészlet ,,                          ,, fekete Dr. Hütter
Gutaházyí Piacon „   vászon arany KóhnJ.
Németh Gy. Falu ,,         ,, ,, ,,
Erdősi Vásár lemez   Korda J.
Hódi Géza Falusi ház ,,                  ,, ,, Dr. Hajdú
Katzián Ödön Szélmalom „   vászon fekete Kőrőssy
Erdélyi Mihály Téli tájkép „         ,, arany Korda J.
Joachin Ferenc Fasor   özv. Ke...
Nográdi László Parkrészlet ,,                      ,, fekete Schatz
Károlyi Lajos Parasztház   ,, Frank J.
Hódi Géza Edényárus akvarell arany ?5
  Kecskepásztor ,, ,, ,,
Pólya I. Patak partján olaj lemez ,, Spitzer
Horváth Borozó öreg „   vászon fekete Singer
Iványi G. Béla Pihenők ,,                         ,, arany Márkus H.
Hódi Géza Halászás ,,                          ,, fekete Dr. Neufeld
Geiger Carnevall ,,                      ,, arany Dr. Lőbl
Joachin Ferenc Olasz kikötő ,,                      ,, ,, Stein S.
Barkász Tájkép ,,                      ,, ,, Dr. Orstein
Peske G. Hólabdázó ,,                      ,, ,, ,,
Papp Gábor Szobor ,,                         ,, Blau L.
Papp Gábor Főző nő ,,                         ,, ,, ,,
Kasznár Gémeskútnál ,,                      ,, ,, ,,
Papp Gábor Tájkép ,,                      ,, ,,
Pogány F. Gémeskútnál ,,                      ,, ,, Blau L.
Kézdi K. Lajos Tájkép ,,                          ,, fekete ,,
Cserna K. Egyiptomban ,,                          ,, arany ,,
Papp Gábor Tájkép ,,                          ,, ,, ,,
Paul Hercz Csendélet ,,                          ,, ,, özv. Politzerné
Ismeretlen Nőalak ,,                         ,, ,, KóhnJ.
Horváth Korcsmában ,,                          ,, ,, Keller M.
  Pipázók ,,                      ,, ,, Fischer S.
Bánsági Utcarészlet ,,                      ,, fekete dr. Hunyadi
Kende G. Csendélet ,,                      ,, ,, Korda J.
Joachin Ferenc Tengerpart ,,                      ,, arany Dr. Hajdú
Bánsági Tórészlet ,,                          ,, ,,
Dinnyés Ferenc Hegyi táj      
Papp Gábor Tájkép ,,                         ,, ,, Rosenberg
Joachin Ferenc Tavasz   ,, özv. Léderer
,, Tájkép ,,                             ,, ,,  
Hódy Géza Kozákok ,,                            ,, fekete Arustein
Szüle Péter Nőalak ,,                             ,, arany Eisner E.
Juszkó Piac ,,                         ,, ,,  
Ismeretlen Falusi táj ,,                         ,, ,, ,,
Nyilassy Sándor Téli táj ,,                             ,, fekete
Ismeretlen Tájkép ,,                             ,, arany Baracs M.
Katona Nándor Tájkép ,,                             ,, ,, Várnai D.
Ismeretlen Flamandok vízfestés fekete ,,
Prihoda Kabaré rézkarc arany ,,
Ismeretlen Arckép olaj vászon ,, ,,
Gergely István Arckép ,,                             ,, ,, ,,
ÁcsÁ. Templom előtt ,, ,,                            ,, Könyvesy
Szabó Falu részlet ,,                            ,, fekete  
Ismeretlen Hegyi táj ,,                             ,, ,, Hirschfeld
Papp Gábor Hegyi táj ,,                             ,, arany Korányi J.
Joachin Ferenc Szobarész „    lemez ,, ,,
Gimes Tájkép „    vászon ,,  
Molknaer Cigány ,,                             ,, fekete
Károlyi Lajos Virágok ,,                             ,, arany ,,
Skultéthy Tájkép ,,                         ,, fekete Róna M.
  Tájkép ,,                             ,, ,,  
Aba Novák Tájkép „   lemez ezüst Korányi J.
Vilmos        
Skultéthy Tájkép „    vászon arany Róna M.
Nyilassy Sándor Vasárnapi utca ,,                         ,, ,, Pártos I.
Kézdi K. Lajos Téli táj ,,                             ,, ,, ,,
Geiger Akt ,,                         ,, ,, ,,
Benyovszky Huszárok pasztell fekete Neufeld L.-né
Móric        
Parobek Alajos Fiúk olaj arany Lukács L.
Gaál Tájkép ,,                         ,, ,, ,,
Heller Ödön Nők ,,                         ,, fekete ,,
Joachin Ferenc Utcarészlet ,,                             ,, ,, Molnár A.
Tóbiás Varrónő ,,                            ,, arany Pártos I.
Kacziány Ödön Malom ,,                 ,,    
Szentgyörgyi Pihenő ,,                  ,, ,, 51
Kézdi K. Lajos Erdei táj ,, ,,                    ,, Lukács L.
Joachin Ferenc Velence ,,                   ,, fekete Wámoscher
Hermann Lipót Erdőrészlet ,,                             ,, arany Kardos M.
Nyilassy Sándor Lányok ,,                             ,, ,, Eisner M.
Joachin Ferenc Vitorlások ,,                             ,, fekete ,,
Ismeretlen Mitológiai alakok ,,                             ,, arany Baracs
Ismeretlen Mitológiai alakok ,,                             ,, ,, ,,
Kézdi K. Lajos Erdei táj ,,                            ,, fekete ,,
Ismeretlen Férfi ,,                             ,, ,, Várnai D.
Aradi Edvi Udvar ,,                             ,, ker.nélk. Hegyi Z.
Hermann Lipót Nők ,,                            ,, ,,
Komáromi K. Interieur ,,                             ,, arany ,,
Ismeretlen Nőalak ,,                             ,, ker.nélk. ,,
Edvi Illés Varrónő ,,                             ,, fekete ,,
Komáromi K. Csendélet ,,                             ,, arany Stein S.
Kisjenői K. Cigányok ,,                             ,, barna Kaufmann I.
Bachmann Csendélet ,,                            ,, arany Schrötter
Benyovszky Szamárfogat   fekete ,,
Móric        
Komáromil Piac ,,                             ,, arany Bolgár
Pólya Celesztin Vásár ,,                 ,, ,, Schrötter
Dinnyés Ferenc Utcarészlet ,,                             ,, ,, Lukács L.
Einhardt Aratónő ,,                             ,, ,, ,,
Iványi J. Béla Tájkép pasztell ,, Arustein
Dinnyés Ferenc Utcarészlet olaj vászon    „ ,,
Hódy Géza Szántás ,,                             ,, fekete ,,
Nagy Ferenc Cseresznyék ,,                             ,, arany ,,
Dinnyés Ferenc Erdőrészlet ,,                         ,, ,, Korda J.
Koszta József Nőalak kőrajz ezüst Neufeld L.
Hódy Géza Katona akvarell fekete Lukács L.
Zádor Tájkép kőrajz   Várnai D.
Dinnyés Ferenc Virágok olaj vászon arany Korda J.
Geiger Perett ,,                             ,, ,, Mutter D.
Pető Tájkép ,,                             ,, ,, Róna I.
Geiger Kocsmában ,,                            ,, ,, ,,
Flokkenhaus Falusi ház ,,                             ,, ,, ,,
Horváth Pipázó ,,                             ,,   Kóhn Benő
Olgyai Ferenc Tájkép ,,                             ,,   ,,
Nogrády László Tájkép ,,                             ,,   Bánó Zs.
Iványi G. Béla Faluvége ,,                             ,,
Iványi G. Béla Cigányok ,,                             ,, ,, ,,
Nyilassy Sándor Falusiak ,,                             ,, ,, Pál D.
Papp Gábor Kőtörők ,,                             ,, ezüst Rosenberg
Rafael Gy. Krisztus levétele -5                             ,,   Hegyi Z.
Parobek Alajos Paraszt pár ,,                             ,, arany Dr. Lőbl S.
Nográdi László Patak partján ,,                             ,,
Parobek Alajos Subás paraszt ,,                             ,, ,, Dr. Darvas
Erdélyi Mihály Juhász ,,                             ,, fekete Fenyő H.
Dinnyés Ferenc Utcarészlet ,,                             ,, arany Szűcs E.
Berkes Carneval „    vászon ,, Lampe J.
Pálya Celesztin Női fej „    lemez   Dr. Bartha D.
Ismeretlen Szobarészlet (v. sérült, olaj) „ ,,
Kezdi K. Lajos Erdei részlet olaj vászon   Patzauer
Joachin Ferenc Csendélet ,,                             ,, ,, Dr. Falta
Nyilassy Sándor Beszélgető pár „   lemez fekete Dr.
        Rottenberg
Walburg E. Terelés akvarell   Dr. Mogán
,, Mezőn ,, barna ,,
Nyilassy Sándor Olvasó öreg olaj vászon arany Dr.Barta
Joachin Ferenc Paprikafüzők ,,                             ,, ,, ,,
Zombori Aratók ,,                             ,, fekete ,,
Cs. Joachin Tengerpart ,,                             ,, arany ,,
Joachin Ferenc Tengerpart ,, ,,                               ,,
Temesváry Nőalak ,,                             ,, ,, ,,
Gyertyáni Német Vásáron ,,                             ,, ,, Juhász K.
Bartha Ruhamosás    
Nógrádi László Virágos udvar ,,                             ,, ,, Dr. Leipni
Parobek Alajos Akt ,,                             ,, ,, Schwarcz
Parobek Alajos Munkás ember „   lemez arany ,,
Borsódy Az ő nótája „   vászon ,, Rózsa L.
Cserna Károly Szántó vetők     Deutsch L.

Végül listás kimutast közlünk arról, mit tartalmazott „a szegedi leltározott zsidó műértékek osztályozott jegyzéke." A zsidó rendelet értelmében beszolgáltatott műtárgyak osztályozásánál, ahol a pénzügyi vezetés nem nélkülözhette a múzeum

szakértői közreműködését.

Először azt vizsgáljuk meg, hogy hány fajta és ezen belül hány darab értékcikk volt egyes zsidó családok tulajdonában. 36

Név Szobrok, Bundák, Ezüst Porcellán
  képek szőnyegek tárgyak  
  db db db db
Schárr Ottó 2 6 3 1
László Rudolf - - 5  
Mahler Szigfrid - - 3 -
Vígh Nándor 2 4 - -
Balogh Mária - - 89 -
Szendrői Lászlóné - 5 2 -
Varga Mihály 03 8 39 -
dr. Varga László 2 3 199 -
Özv. Bástyai HoltzerTivadarné 6 9 - -
Winkler István - 4 296 -
dr. Balog Istvánné - - 10 -
Schaffer Gyula 6 6 87 -
Szenesi Ferenc 2 1 - -
Vitkay Jánosné - 3 - -
Bán Aladárné - 11 218 -
Brener Vilmos 1 2 - -
Glück Adolf 1 3 19 -
Amigó Gyula 1 - 16 -
Özv. Winter Gézáné 2 9 73 18
Szirmai Jenőné - 3 87 -
dr. Bácskai Sándor - - 1 -
Vadász László - 1 - -
özv. Rogenstock Ödönné - - 7 -
Ligeti Jakab 2 - 3 -
özv. Steiner Jenőné 2 13 10 1
Hoffmann János 2 4 205 -
özv. Pick Jánosné - - 5 -
özv. Wein Sománé - - 52 -
Vermes Izsó   1 31  
Kelemen Dezső     2  
Gyulai Pál - 4 59 -
dr. Schulz Károly 8 5 136 -
Winkler Hugó 20 - - 29
Sellák Nándor 3 - - 10
özv. Fodor Ferencné 4 2 1 -
dr. Lőw Immánuel 2 8 7  
dr. Balassa Jenő 3 3 5 _
Heller Nándorné - - - 45
Hegyi Zoltán 23 - - -
dr. Bodnár Géza 21 - - -
Kármán Arnold 18 - -  
Kiss Dávid 45 - -  
Korda Jenő 20 - - -
Deutsch Géza .   - 92
dr. Dettre János 81 - - _
Klein Jenő 41 - 96 23

Fenti statisztikáról mindenek előtt azt kell mondanunk, hogy esetleges, tehát nem az elhurcolt zsidóság egészére vonatkozóan közöl adatokat. Valószínűleg azok a személyek kerültek listára, akiknek házaiból többfajta értéktárgyat hurcoltak el, s a kézzel írt, hevenyészve összállított statisztika általános képet kívánt nyerni a lefoglalt zsidó családi vagyonokról.

Feltűnő, hogy hiányzik a vagyonleltárból az aranytárgyak jegyzéke, egyáltalán a drága ékszerek felsorolása. Ennek részbeni oka az lehetett, hogy a deportálás előtti személy- és podgyászvizsgálatkor megtalált darabokat azonnal beszállították a pénzügyi igazgatóságra, illetve, hogy ezeket a koncentrált értékeket valahogy mégiscsak sikerült megmenteni tulajdonosának. Köztudott, hogy a zsidók polgári öltözködési kultúrájában a rangot, ízlést jelző, olykor felhalmozást egyaránt szolgáló ékszereknek, drágább ruhaneműknek (buda) milyen nagy volt a szerepük. Ezekhez a legszemélyesebb családi emlékekhez, alkalmasint könnyen szállítható, s gyorsan egyéb értékké tehető személyes vagyontárgyakhoz sokszor az elhurcolásig ragaszkodtak. Nem világos az ezüst és porcelán tárgyak számsorában az, hogy ezek készletet, vagy egyes darabokat jelölnek-e. Winkler Hugó birtokában talált porcellán-együttes mellé bigyesztett „db" arra enged következtetni, hogy a számok egyes darabokat jelölnek.

A reprezentatívnak semmiféleképpen nem tekinthető névsorból kiemelkedik Winkler István ipari vállalkozó 296 db-ból álló ezüst. Deutsch Géza kereskedő 92 darabos porcelán, illetve Dettre János ügyvéd 81 darabot számláló képgyűjteménye.

Sajnos a számok közötti nagy eltérések okát nem lehet egyszerűen a családok között fennálló vagyoni különbséggel magyarázni, mert a listákon számokban megjelenő anyagi helyzet a valóságostól biztosan eltért. Tehát ezek az értékek valószínűleg a ténylegesen létezett vagyon előkerült, megtalált, beszolgáltatott részét tükrözik.

Kiss Dávidról pl. biztosan tudjuk, hogy vagyoni állapotát jobbnak tartsuk a regiszterben feltüntetett 20 képnél.

Néhány család esetében részletes, a műtárgyakat tételesen felsoroló listát készítettek a zsidórendelet értelmében beszolgáltatott vagyonértékekről. Nem tudni pontosan, hogy a gyűjtemény kimagasló művészi értéke, nagysága miatt állították össze ezen családi jegyzékeket, vagy csak egyszerűen e néhány családnál bukkantak szélesebb körű „hagyatékra".

A legtöbb tételt tartalmazó magángyűjteményt a Déry-család (Déry Ernő és Déry Sándor) tulajdonából vették letétbe.37

Festmények:         cm
Márk Lajos Modell olaj fekete keretben vászon 60x80
Goth Imre Arckép   ,,                      ,, ,, 42x52
Joachim Ferenc Arckép   arany keretben ,, 40x50
Gedő Lajos Arckép pasztell ,,                             ,, - 46x62
Gedő Lajos Arckép ,,                            ,, - 46x62
Gedő Lajos Arckép ,, ezüst - 38x52
Kopasz Márta Önarckép ,, arany - 26x32
Ismeretlen Leány olaj ,,                            ,, vászon ,,x66
Hermann Lipót Erdei idill ,, ,,                            ,, ,, 40x50
Nyilassy Tápéiak ,, ,,                             ,, ,, 30x40
Sándor          
Vadász Endre Olasz sziget tempera ezüst keretben papír 60x70
Vadász Endre Téli táj ,, ,,                            ,, ,, 40x50
Dinnyész Ősz   arany    „ vászon 40x50
Ferenc   olaj      
Rudnay Gyula Táj ,,                                ,,   30x40
Visky Károly Lovak ,, ,,                      ,, ,, 40x50
Joachim Ferenc Fák       70x100
Veres Zoltán Gyerekfej ,, ,, ,,   22x23
Heller Ödön Interieur ,, fekete ,, lemez 15x22
Dorogi Imre Tiszapart tem- színes ,, papír 66x88
    pera        
Katona Nándor Sikátor olaj arany ,, vászon 50x33
Bordás Ferenc Búcsúsok pasz-   ,, _ 60x50
    tell        
Veres Zoltán Leányfej olaj fekete   lemez 23x17
Barobek Ferenc Leányok ,, ezüst ,,   25x20
Balogh Margit Kikötő   arany ,, ,, 31x23
    akvarell        
Pólya Nándor Arckép olaj arany ,, vászon 70x54
Pólya Nándor Arckép ,, ,,   70x54
Pólya Nándor Arckép ,, ,, ,,   70x54
Ismeretlen Arckép ,, ,, ,,   70x54
Ismeretlen Arckép ,, ,, ,, ,, 70x54
Balogh Margit Arckép ,, ,,   110x64
Balogh Margit Arckép ,, ,,     66x54
Balogh Margit Arckép ,, ,, ,, ,, 70x70
Jámbor Leányok ,, ,, ,, ,, 100x80
  szabadban          
Savigny Tengerpart ,, vörös ,,   66x93
Savigny Tenger ,, ,, ,,   66x93
Csapó J Szekfűk ,, arany ,, ,, 70x56
Joachim Ferenc Virágzó fák ,,   ,,   46x,,
Joachim Ferenc Leány tükör ,, ,, ,, ,, 66x52
  előtt          
Ismeretlen Holdtölte a ,, ,, ,, ,, ,,x66
  tengerparton          
Vadász Endre Téli táj tempe- ezüst ,, ,, 57x48
    ra        
Glück Udvar   vörös ,, _ 29x21
    akvarell        
Flechmann Táj alakokkal olaj fekete ,, lemez 25x35
Faludy Tájkép ,, vörös ,, vászon 62x30
Faludy Tájkép ,,   ,, ,, 62x30
Nagy E Cseresznyeárusok ,, arany ,, ,, 40x50
             

Hagyatékuk legrangosabb együttese a közel 10 000 darabot számláló grafikai gyűjtemény, mely az egyszerűbb ex librisektől Buday György által szignált grafikákon keresztül Karl Blassfeld híres vegyes grafikájáig sok szerző sok műfajban elkészült alkotását tartalmazza. (Lásd 1. sz. függelék).

Nem pusztán leltári mennyiségüket tekintve, de belbecsük vonatkozásában is kisebb jelentőségűnek kell tartanunk a Déry-családnál jegyzékbe vett festményeket. Míg a grafikai alkotások — múzeumi leltározója szerint — másodosztályba sorolható műkincseket képviseltek, a „letétként átvett festmények művészi tartalmát harmad-, negyedosztályúra taksálta.

Nem feladatunk, hogy a jegyzéken látható mesterek és műveik alapján művészettörténeti értékelésbe fogjunk, a valódi esztétikai értékek szempontjából ítélkezzünk egyes családok kultúraérzékenységéről, polgári ízlésvilágáról, ez egy műelemző tanulmány feladata lenne. Itt pusztán a különböző rangú osztályokba sorolt kulturális értékek körében végrehajtott garázdálkodásról akarunk hírt adni. Valamennyi műkincs vagy műtárgy csak mint a kulturális holocaust része, s nem mint esztétikai kihívás szerepel tanulmányunkban. Űgy a művészi értékek méltatásában legfeljebb néhány nevesebb szerző vagy valamilyen közismert alkotás konkrét megnevezése lehet a reális cél. Déry Ernő gyűjteményéből ki kell emelnünk pl. Kopasz Márta, az Alföld Híres festőjének Nyilassy Sándornak, Vadász Endrének, Dinnyés Ferencnek és a vásárhelyi Rudnay Gyulának az alkotásait. Beregi Bélától és özv. Solti Pálnétól begyűjtött festmények közül Heller Ödön, Károlyi Lajos és Zorkóczy ... munkái jelentették az értékesebb darabokat.38

Festmények:         méret cm
A. P. S. Csendélet olaj arany keretben vásznon 27x33
Zorkóczy Tájkép   fekete     34x48
Karczag Tájkép pasztell ,,   - 28x31
Karczag Tájkép   ,, ,, - 30x28
Heller Ödön Paraszt- olaj   ,, vásznon 60x53
  asszony          
Károlyi Lajos Táj ,,   ,,   38x54
Kiss R Arckép   arany     70x50
Nyilassy Tápaiak ,,   ,,   42x33
Sándor            
Bálint Gyerekek ,, arany ,, lemezen 30x,,
Pap Gábor Rózsák     ,, vásznon 68x50
Kamp I Virágorgon pasztell   ,, ,, 40x50
  ák          
Farkas Falusi ház olaj fekete ,, lemezen 34x48
Karczag Erdőrész pasztell arany ,, _ 34x44
Osváth Parasztok ,, ,, vásznon 40x50
Kimól Tájkép ,,   ,, ,, 38x48
Bachmann Csendélet ,, fekete ,, lemezen 13x16
Kapris J. Tájkép ,, arany ,, vásznon 20x28
Balogh Arckép 95 ,, _ 28x38
Margit            
Ismeretlen Mecsenyke olaj ,, ,, lemezen 27x36
Bachmann Csendélet ,, fekete   ,, 24x16
Bachmann Csendélet ,, ,, ,, ,, 24x16
Bachmann Csendélet ,, ,, ,, ,, 24x16
Váró Janni Tanulmány ,, ,, ,, vásznon 40x50
Ábel Ruth kőrajz barna ,,   28x22
Ábel Jubel kőrajz barna ,,   25x20

 

Winkler Hugóné családi tulajdonából az alábbi műtárgyakat „államosították": 39

3 üvegdoboz érme, érem, és sapkarózsa gyűjtemény

2 fatábla monogram, címer gyűjtemény

Festmények:

Festmények       méret (cm)
Song, A. Tájkép olaj arany keretben vásznon 70x100
Ismeretlen Halászok ,, ,,                    ,,   98x64
Ismeretlen Arckép ,,                    ,, ,, ,, 84x70
Adweiss Tájkép ,,                   ,, ,, ,, 54x73
Adweiss Tájkép ,,                   ,, ,, ,, 54x73
Greskovits Holdtölte ,,                   ,, ,, ,, 93x,,
Lászó          
Ismeretlen Kútnál ,,                    ,, ,, bádogon 50x84
Joachom Arckép ,,                    ,,   vásznon 98x75
Joachim Virágos fák ,,                    ,, ,,   58x72
Ferenc          
- Krisztus olajnyomat ,, ,, 68x54
Ismeretlen Faust-ilusztráció olaj ,, ,, 66x,,
Sennyei Arckép ,,                      ,,     50x66
Ismeretlen Tájkép     ,,x68
Ismeretlen Tájkép     ,,x68
Ismeretlen Idill ,,              ,, bádogon 44x56
Ismeretlen Arckép   vásznon 54x44
Klaus Családi jelenet     66x54
Ismeretlen Erdei kápolna „ fekete   36x56
Ismeretlen Tájkép „ lemezen nyers fa 32x50
Ismeretlen Tájkép „ fekete keretben lemezen 18x32
Ismeretlen Tájkép „ arany vásznon 46x36
Reprodukció       18x28
Iparművészet:      
Gobelin fekete keretben 72x25  
Csipkegyűjtemény   66x104  

A többnyire negyedosztályúnak minősített alkotások között azonban volt négy ismeretlen szerzőtől származó festmény (Arckép, Kútnál, Idill, Arckép), melyek mellett nem szerepel a minősítő osztályozás, hanem ehelyett a „kultúrtörténeti" jelzőt illesztették oda, utalva a munkák átlagosnál nagyobb jelentőségére. Figyelemre méltó Winkler Hugóné komoly, több dobozt megtöltő numizmata gyűjteménye, mely egyetlen - legalábbis a hatóság által regisztrált - vagyontárgyak között.

Kárász Józsefné és Landesberg Györgyné szegedi lakosok tulajdonából a következő műtárgyakra tette rá a kezét a hatóság: 40

Festmények:     keret cm
Vadász Endre Tájkép tempera ezüst  vásznon 48x60
Vadász Endre Kikötőrész     48x60
Kádár Táj olaj arany   lemezen 48x60
Rocchi Táj   fekete vásznon 28x36
Pollh Táj pasztell arany 21x26
Ismeretlen Acélmetszet   barna 20x26
Ismeretlen Acélmetszet   barna 20x26
Reproduktio       50x60
Ismeretlen Táj gvás   50x60
Ismeretlen Szélmalom olaj lemezen 26x18
Ismeretlen Táj   ezüst 38x53
Kacziany Fej ,, arany 16x13
Ödön        
Ismeretlen Kópia   fekete 24x20
Pollh Tájkép pasztell arany 25x32

A viszonylag szerény gyűjteményből kiemelkedik Kacziany Ödön „Fej" című munkája, melyet a szakértői vélemény másodosztályú festménynek minősített. Némi magyarázatot adhat a következő kimutatás arra, miért nem sikerült a becsűjtő közegek figyelmébe melegen ajánlott ékszert, drágakövet, arany-, ezüsttárgyat a gettóban lefoglalni. Ez a kimutatás ugyanis az 1944. május 1-i állapotnak megfelelően rögzítette a városi zálogkölcsön intézetnél zálogtárgyként elhelyezett zsidó tulajdonú ingóságokat,41 amely természetesen nem maradt ismeretlen a hatóságok előtt sem.

Dr. Abonyi Blanka (Korona u. 11.)

3 arany karlánc, 1 arany kollié, 2 brill, gyűrű 183 gr. 3000 P. 500 P.

özv. dr. Bácskai Albertné

12 drb. vegyes ezüst tárgy 3450 gr. 500 P., 6 abrosz,

41 szalvéta 80 P. 370 P.

Dr. Balassa Jenő, Berzsenyi u. l/a. II. 7.

1 brill gyűrű4500 P., 99 db. vegyes ezüst ékszer 6280 gr. 1500 P.,

4 db. perzsaszőnyeg 1000 P.                                          4700 P.

Berger Rezső Párisi krt. 15, Berger Adolf Vörösács u. 8.,

Berger István Vörösács u. 8.

3 aranylánc, 4 lógó btto 139 gr., 3 aranyóra 1000 P.,

3  db. perzsaszőnyeg   2000 P.                                       1550 P.

Beck Nándor, Feketesas u. 22.

belföldi szőnyeg 300 P.,                                                  150 P.

Bloch Zsigmond, Kígyó u. 1.

4 db. vegyes szőnyeg 300 P.,                                          240 P.

Boros Sándor, Somogyi t. 11. 54. sz.

1 Doxa ar.óra 150 P.

Dr. Darvas Károlyné, Valéria tér 12.

170 db. vegyes   ezüst ékszer és tárgy 10850 gr. 1500 P.   600 P.

Dr. Dettre János helyett Dr. Dettre Jánosné Takaréktár u.

2 ezüst gyertyatartó, 2 kanna 5050 gr. 1500 P.,

9 db. Nyilassy kép 5000 P.                                                700 P.

özv. Engel Jánosné, Margit u. 28.

1 perzsaszőnyeg 300 P.                                                   100 P.

Dr. Ernyei Jenő, Tisza L. krt. 27.

3 db. perzsaszőnyeg 250 P.                                              200 P.

Dr. Erdélyi Jenő Klauzál tér 8.

10 db. ezüst tárca és tárgy 7050 gr., 1000 P.,

172 db. ezüst ékszer 6050 gr. 1000 P.,

3 db. festmény 1000 P.

12 db. perzsaszőnyeg 2500 P.                                           250 P.

dr. Fellegi Györgyné, Zrínyi u. 5.

1 perzsaszőnyeg   1200 P.,                                               600 P.

Fekete Elemérné, Klauzál tér 8.

Zsákban 145 db. vegyes ezüst ékszer és tárgy 10970 gr., 2000 P.

Ezen zálogjegyen szereplő 12 szőnyeg közül

5 db. Fekete Elemérné tulajdona, a többi

Dr. Erdélyi Jenő és Lengyel Lóránd tulajdona.                    900 P.

özv. Fodor Ferencné, Tábor u. 5.

49 db. vegyes ezüst ékszer, 1200 gr., plusz nyél súly 170 P.      140 P.

Fuchs Pálné, Mélykút, Bács m.

1 perzsaszőnyeg 1000 P.                                                 250 P.

Gábor Arnold, Margit u. 3.

97 db. vegyes holmi jegyzék szerint.

Ezek között 3 db. gyári szőnyeg is szerepel cca. 600 P. értékben.

Többi ruhanemű                                                                600 P.

Gergely Miklós, Margit u. 26.

6 db. belföldi szőnyeg   600 P.                                            300 P.

Gémes Ernő, Kölcsei u.U.

1 db. gyári szőnyeg 500 P.,használt torontáli szőnyeg 130 P.,

6 db. torontáli szőnyeg 140 P.,

10 db. vegyes festm. 300 P.                                               670 P.

Iritz Zoltán, Dugonics tér 11.

48 vegyes ezüst ékszer, 1200 gr., 200 P., 1 gyáriszőnyeg 110 P.

230 P.

átvitel                                                                               15400 P.

Dr. Kállai Emil, Széchenyi tér 15.

1 brill, gyűrű, 1 db. aranylánc 12 gr., 1 db. ezüst óra 1300 P.,

3 perzsaszőnyeg 1380                                                        2000 P.

Kecskeméti Antalné, Széchenyi tér 7. II. 25.

2 db. hibás perzsaszőnyeg 110 P. Régi tétel törlesztve           6 P.

Kertész Magda, Feketesas u. 22. III. 31.

1 kopt perzsaszőnyeg 400 P.                                               300 P.

Ligeti Jakab, Dugonics t. 11.

4 db. haszn. perzsaszőnyeg 700 P.                                      400 P.

Dr. Lőr Lipót, Deák F. u. 4.

7 db. perzsaszőnyeg 1500 P.                                               700 P.

Lőwl Bella, Korona u. 8.

39 db. vegyes aranyékszer fadobozban, btto 250 gr. 6000 P.

2500 P.

Lukács Lukács, Petőfi S. sug. 6.

8 db. javított perzsaszőnyeg 800 P.                                    600 P.

Majtinszky Miksa, Révai u. 8.

1 gyári szőnyeg, 1 belf. szőnyeg 500 P.                              150 P.

Márkus Henrik, Bocskay u. 9. II. 14.

5 db. vegyes perzsaszőnyeg 5000 P.                                1400 P.

Müller Dezső, Füredi u. 3.

1 db. 1 fed. aranyóra 440 P.                                              400 P.

Patzauer Sándor, Margit u. 4.

6 db. ezüst tálca 5600 gr. 1000 P.                                      420 P.

Dr. Pártos Ernő, Zrínyi u. 9.

98 db. vegyes ezüstékszer és tárgy cca 12380 gr., 2500 P.  1000 P.

Dr. Papp Róbert, Horthy M. 12.

51 db. vegyes ezüstékszer és tárgy, mérhető súly 4650 gr. 650 P.,

2 táskában 153 db. vegyes holmijegyzék szerint 1000 P.,

8 db. vegyes szőnyeg 1500 P.,

1 női kabát perzsagallérral,

1 fek. szillbunda, 1 fek. téli kabát szőrme béléssel és gallérral

1. barna női szőrmebunda 1000 P.

2. ágyelő szőnyeg, 1 átvető 200 P.                                    2900 P.

Rudolf Ernőné megbízásából Ferenc Ilona, Római krt. 23.

I db. brill, gyűrű 6000 P.                                                   4000 P.

Dr. Rex Ernőné, Tisza L. krt. 57.

I1  db. vegyes perzsaszőnyeg és szmirna szőnyeg 1600 P.  1300 P.

özv. Reich Manóné, Kölcsey u. 11. III. 5.

3 db. perzsaszönyeg 700 P.                                              500 P.

Robicek Pál, Korona u. 3.

1 db. belf. szőnyeg 500 P.                                                250 P.

Dr. Salgó Sándor, Oroszlán u. 4. II. 2.

6 db. haszn. perzsaszőnyeg 800 P.,

86 db. vegyes ezüstékszer és tárgy cca. 6050 gr. 800 P.    1000 P.

Szántó Sándor, Kis I. 2.

5 db. kerékpár 400 P.,

5 db. kerékpár 330 P.,

4 kerékpár 300 P.,

4 kerék pár 300 P.,

20 kerékpár 1500 P.,

4 kerékpár 300 P.,

4 kerékpár 270 P.,

8 kerék-gumival 200 p.,

4 db. kerék gumival 120 P.,

40 db. torpedó agy kellékekkel 80 P.                                3130 P.

Szász János, Szt. György u. 26. I. 1.

176 db. vegyes ezüst étszer és tárgy 16900 gr. 3000 P.,

4 perzsaszőnyeg 5000 P.

Dr. Szemző Miklósné, Horthy M. u. 7.

70 db. vegyes étszer 2700 gr. 500 P.                               270 P.

Dr. Székely Ferenc, Tisza L. krt. 71.

1 haszn. perzsaszőnyeg 800 P.                                        400 P.

Törő Ferenc, Vidra u. 3.

1 kopt perzsabunda,

1 hb. téli   kabát 500 p.                                                   300 P.

özv. Török Salamonné,

1 ar. kargyűrű, 1 ar. karlánc, 1 brill, melltű btto 39 gr

2 ez.cig. szel. 590 gr.

1 horp. női óra gyémánttal 410 P., 1 ar. lánc, 43 gr. 300 P.

1 db. kop. perzsabunda 250 P.                                            740 P.

Róth Imre internált zsidó helyett fia Róth György bejelentése,

1 ez.cig.szel. 106 gr,

1 ar. karék 4 ag. inggomb,

1. ar. gyürü Kámeával,

2. brill, gyűrű btto 23,5 gr.,

1 ar. karóra 360 P.,

1 beif. szőnyeg 170 P.                                                        460 P.

özv. Ungar Emiiné, Somogyi u. 12.

5 vegyes szőnyeg 500 P.                                                    250 P.

Vajda Ernő, Kígyó u. 1.

1 perzsabunda, 1 csikóbunda,

1 kosztüm szőrme gall., 1000 P.                                         300 P.

Varga Dezsőné, Deák F. u. 23.

3 vegyes szőnyeg 700 P.                                                   600 P.

Weisz Lajos, Attila u. 20.

3 vegyes szőnyeg 400 P.                                                   150 P.

özv. Weil Zsigmondné, Tisza L. kit 61.

183 db. vegyes ez. ékszer és tárgy,

mérhető súly 19640 gr., 220 P.                                          200 P.

Vilheilm Albert, Attila u. 3.

3 vegyes perzsaszőnyeg   400 P.                                       250 P.

Erdős Dezsőné, Kálvária u. 21.

2 belf. szőnyeg 150 P.                                                       100 P.

Jávor Vilmos, Szt. Háromság u. 4/a.,

cca. 104 db. zálogban levő festmény.

Zálogjegy számait közölte a hiv. bevallásban.                      1270 P.

Freimann Miksa, Dugonics tér,

165 db. vegyes kerámia értéke cca. 400,

2 festmény keretben 400 P.

A kerámiák cca. 2 év előtti árverési megbízásból maradtak

vissza, azokat eladni nem tudtuk.                                        300 P.

Fenyő testvérek, Attila u.

1400 dob. cig. papír, 1000 P.                                              140 P.

Róna Miklós, Bpest, Teréz kit. 5.

32 db. vegyes   festmény keret nélkül, beszerzési ára cca 3200 P.

Árverési csarnoki megbízás 1944. márc. 7-ről és azelőtti időkből.

3200 P.

összesen:                                                                  51186 P.

A lista lényegében a zálogházi becsüs által készített átvételi elismervény, melyet a tulajdonos köteles volt egy példányban a hatóságnak benyújtani. E példány alapján állítottuk összea deportálások előtt zálogba helyezett vagyontárgy-katasztert. A pontos tárgyleírás után szereplő összeg jelentette az átvett áru valóságos piaci értékét, míg a sor szélén feltüntetett pénzmennyiség, a beszolgáltató által kért ellentétel nagyságát jelölte pengőben. Feltűnő, hogy pl. Weil Zsigmondné 183 db vegyes ékszerének tényleges belső értékével, 2200 Pengővel szemben, annak alig 10 %-át, 200 P-t kérte el zálogdíjként. Ennek okát abban lelhetjük, hogy a deportálásra váró zsidók többségének egyszerűen nem volt szüksége készpénzre. Sokan reménykedtek a közeli visszatérésben, amikor is majd csekély összegért visszaválthatják sebtében beadott értéktárgyaikat.

Igazából kiugró vagyonokat nem sikerült lefoglalni. Az érintett zsidó polgárok ingóbefektetései a lakáskultúra esztétikus és értékálló nemesebb darabjainak megszerzésére irányultak, legtöbben perzsa- vagy torontáli szőnyeg, ezüst dísztárgyak (serlegek, készletek, fali órák) és értékes festmények (pl. Dettre János zálogpapírján 9 Nyilassy kép címe olvasható) vásárlásával teremtették meg a család tárgyi kultúráját.

Az értékek felhalmozásának másik jellegzetes módja a polgári viseleti kultúra gazdagítása volt. Rangosabb zsidó polgár személyek környezetéből nem hiányozhatott az aranyláncon függő Doxa-óra, a keményített ingmellet még jobban kihangsúlyozó aranygomb, a feleség brilliáns gyűrűje, vagy arany karkötője, szőrmebundája. Rudolf Ernőné egyetlen brilliáns  gyűrűjéért 6000 pengőt fizetett a zálogház, vagy Papp Róbert ügyvéd, a szegedi Zsidó Tanács elnökének felesége 2000 pengő értékű perzsagalléros szőrmebundát adott a zálogházba.

Fenti értéktárgyak tehát kettős tulajdonsággal bírtak tulajdonosaik számára: jelentette az érték folyamatosságát, megőrzését, s emelte viselője társadalmi rangját, szépítette, kultúrálta a polgári otthont.

Igaz, nem zálogházi bejelentés alapján, de az ott jegyzékbe vett tárgyakkal egyidőben került „hatósági bizományba" dr. Klein Jenő 641 darabot számláló Junghans és Doxa óragyűjteménye, illetve Heller Nándorné 477 darabos Herendi porcelán gyűjteménye.

Eddig azokat a tárgyi együtteseket tekintettük át, melyek nagyobb családi magángyűjteményt alkottak.

Megpróbáltuk az illető család valamennyi elhurcolt vagyontárgyának a felsorolásával érzékeltetni azt a kulturális pusztítást, amit a hatóságok a zsidók gettóba hurcolása után okoztak. Tanulmányunk függelékeként közölt összeállítása már kevésbé esetleges, a lajstromba vett műtárgyak, az elkobzott javak teljes sorát adja. Pusztán annyit jegyzünk meg, hogy a leltárak elkészítése valamennyi családi ingóság nyilvántartásba vétele után történt. Ekkor már nem volt érdemes hevenyészett családi inventárakat készíteni,hanem a raktározott műkincseket műfajuk és művészi értékük szerint rangosolták, immár kifejezetten a későbbi értékesítés céljából. így jártak el a felhalmozott zsidó tulajdonú festményekkel, melyeket müértékük szerint négy osztályba soroltak.

 

  
Előző fejezet Következő fejezet