Előző fejezet Következő fejezet

Függelék

 

I. Cibakháza jelesei

A falu fejlődésében szerepet játszó, az innen elkerülő, vagy épp Cibakházával valamiképp kapcsolatba kerülő jeles személyek közül itt csak néhányról tudunk megemlékezni.

Basch Lóránd (Budapest, 1886. március 27.-Budapest, 1966. március 30.) jogász, helyi nagybirtokos. Nagyhátpusztai mintabirtokán gyakori vendég volt Babits Mihály is, főképp az 1930-as években. 1927-ben Baumgarten Ferenc Babits mellett őt jelölte alapítványa kurátorának. Basch kastélyában megfordult Illyés Gyula és Móricz Zsigmond. 1945 után számos irodalomtörténeti szaktanulmányt is publikált Babits Mihály munkásságára, illetve a két világháború közötti időszak irodalmi életére vonatkozóan.

Bodnár Mihály (1897-974) szülei az 1910-es években Mezőtúrról költöztek Cibakra. Bodnár első világháborús katonai szolgálat után lett 1919-ben a magyar Vörös Hadsereg tagja. A cibaki Kapitány Istvánnal és Nyilas Sándorral együtt kapott agitátori kiképzést. Bodnár Mihály a két világháború között kubikos, s így a cibaki Marton János társaságában résztvevője a kubikosmozgalomnak, sőt küldötte a szegedi kubikoskörzetnek. Többször is letartóztatták, de vallásos feleségére tekintettel Révész István esperes-plébános sokszor járt el Bodnár érdekében. 1945 elején a Földigénylő Bizottság tagja, a földosztás kivitelezője lett. Egyik alapítója volt az első termelőszövetkezetnek, ahol nyugdíjazásáig kertészként dolgozott.

A BOTH CSALÁD a település talán legjelentősebb tanítói-tanári dinasztiája. A Csík megyei Both Ferenc (1864-1932) nejével, Bozza Irma tanítónővel az 1910-es években költözött Cibakházára, ahol sokáig tanítottak. Gyermekeik közül Both Ferenc Sándor (1893-1975) 1919-től volt tanító a faluban, lányuk, Jolán pedig férjével együtt szintén Cibakházán tanított. Both Ferenc fia, Ödön (1924-1985) a Szegedi Egyetem jogtörténészeként, tanszékvezetőjeként vált ismertté.

A Busay CSALÁD szintén jelentős cibaki tanítófamília. Busay József majd lánya, Mária (1886-1954) egész nemzedékeket oktatott, nevelt Cibakon. Busay Béla (1887-1945) törvényszéki bíróként működött.

Gácsi Mihály (1926-1987) képzőművész gyermekkorát töltötte Cibakházán. Utóbb főképp rézkarccal és linóleummetszéssel foglalkozott.

Gácsi Mihály képzőművész (Kozma Károly felvétele)

Munkásságát Munkácsy- és Pannónia-díjjal ismerték el.

Dékány Kálmán (1921. december 22.-1999. december 27.) cibaki születésű író és újságíró, rendszeresen hazalátogatott szülőfalujába. 1951-től kezdődően számos elbeszélése, önálló kötete jelent meg. Kisregényei közül jelentősebb a Megszállottak (1961), az Út nem vezet ki a világból (1964), a Sátorkaland (1968), a Tolvajkulcs (1984), A tükörszoba vendége (1985), a Tüzes tű (1986), A színpadszolga (1993.), A színlelés játszmái, A piros virág bajnoka, az Árnyékgyár (1996), a Diákvér - Az úrilány lovagja (1997).

Jauemik Miklós rézműves (Szabó István felvétele)

A Jauernik család őse, Jauernik Ferenc a hagyomány szerint a XIX.században a Porosz-Szilézia északi felét érintő, céhes inasként teljesített vándorút után került vissza Magyarországra. Később műszaki rajzoló volt, és a Károlyiaknál tevékenykedett Hódmezővásárhelyen és környékén. Állítólag ő építette a csongrádi nagytemplomot és a mágocsi kastély egy kápolnáját. 79 évesen halt meg. Talán testvére lehetett a Vásárhelyen, 1832-ben született Jauernik Károly, aki nejével, Bán Matildával ugyancsak feltűnt a cibaki anyakönyvekben. Ferenc gyermekei közül Ferenc (1866-1927) és Imre (1872-1968) réz-művességet, Károly asztalosságot tanult. Mindhárman Cibakon telepedtek meg, de Károly nagy világvándor lett. Imre ipartestületi elnök volt, helyettes tűzoltóparancsnok. Székely Erzsébettel kötött házasságot. Ferenc 1894-ben vette el Hoszantó Máriát. Egy lányuk (Erzsébet) és három fiuk (Ferenc, Károly és Miklós (1911-1998) született. Ferenc felesége egy kunszentmártoni szabómester lánya lett. Az ifjú házasok az 1920-as évek nehézségei miatt költöztek a vidékre. Miklós négy polgári után két évig lakatos volt, 1929-től rézműves lett, majd 1932-1945 között a honvédségnél szolgált. A két testvér egy teljes rézművesműhelyt hagyott a Kunszentmártoni Múzeumra.

Kertész Dénes állatorvos

Kertész Dénes (1930. február 3.-1993. január 6.) jászberényi születésű állatorvos volt, aki az 1950-es évek elején került a faluba. Polihisztorként, főleg az irodalom zene és a művészetek iránt érdeklődő emberként komoly hatással volt a helyiekre. Kisgrafikai gyűjteménye és könyvtárának egy része a tiszaföldvári Hajnóczy József Gimnáziumba került.

Kürthy Elemér tanító (Hír János gyűjteményéből)

Kürthy Elemér (1913—?) pedagógusi tevékenysége mellett a cibaki kórus- és sportmozgalom szervezőjeként vált jelentős személyiséggé. 1945 után politikai okokból Ajka-Csingerbányára távozott, de onnan is számos cibaki sporttehetség pályafutását segítette.

Lucskay János (1867-1940) igazgató-tanító volt. Több évtizedes nevelő munkája mellett fontos szerepet játszott a helyi egyesületek szervezésében és munkájában. Egyebek mellett a Kaszinó Egylet jegyzője, a leventeegyesület elnöke volt.

Mohács István (1866-1946. január 3.) tanító a Gömör megyei Fügén született. Rövidebb szülőfalubeli tartózkodás után Csépára került. Csak 1896-ban telepedett le végleg Cibakházán, ahol 1897-1926 között igazgatóként tevékenykedett. Az Olvasókör, az Ipartársulat, a Népkönyvtár, a Katolikus Legényegyletet, a Katolikus Leányegyletet szervezője volt. Később 39 katasztrális holdas birtokán gazdálkodott. Felesége Dékány Erzsébet (1867-1947). Tíz gyermekük született, akik közül többen is tanítottak Cibakházán.

Preiss Simon (1835 körül-1911. november 3.) izraelita gabonakereskedő gyermektelen emberként jótékonykodásáról, szegénypártolásáról vált ismertté. Végrendeletében vagyonát a községre hagyta, Preiss Alap címen létesített alapítványt. Arcképét a községházán helyezték el. Az alapítvány az első világháború idején vesztette el tőkéjét.

A váci születésű Révész István (1880-1952) volt Cibakháza plébánosa a két világháború között. 1930-tól a Szabadművelődési Társulat helyi vezetője, 1943-tól a Katolikus Leánykör szervezője és vezetője lett.

Sváb Gyula (1857-1941. augusztus 23.) helyi földbirtokos volt, neje Györgyei Irma. Sváb alapítója és elnöke volt a Cibakháza-Sápi Halászati Társulatnak. Több mint ötven éven át ő a falu legnagyobb birtokosa. Jótékonyságáról, adományairól ismert, művelt férfi, akire máig a legnagyobb tisztelettel emlékeznek. Halála után 1389 katasztrális hold földet és mintegy nyolcszázezer pengőt hagyott egy általa létrehozott közalapítványra. Ezt a földet Sváb halálát követően felparcellázták, és örök haszonbérletként kiosztották. A befolyt jövedelem az alapítványt segítette volna, azt azonban 1949-ben felszámolták.

Sváb Gyula földbirtokos és családtagjai sírja Budapesten a Salgótarjáni úti izraelita temetőben

(Rácz Miklós gyűjteményéből)

TÓTH JÚLIA (1916-?) színésznőt a filmlexikonok nagykőrösinek tartják, de cibakházi születésű. Szegény család sarjaként Budapesten szövőgyári munkásnő lett. Munka után Rózsahegyi Kálmánnál tanult. Előbb statisztaként dolgozott, majd Páger Antal fedezte fel, és főszerepet biztosított neki az 1941-ben készült, Dr. Kovács István című filmben. Ez a háborús időszak egyik legvitatottabb alkotása lett, melyet első változatában báró Wlassics kultuszminiszter betiltatott. A bemutatott verziót a népi írók úrinak, a felsőbb osztályok pórinak tartották. Igazából csak a szélsőjobboldali beállítottságú újságok dicsérték a film bátor témaválasztását. Tóth Júlia 1942-ben még játszott a Szakítani nehéz dolog és a Valahol a Volga mentén című filmben, a háború alatt Nyugatra emigrált.

Tóth Júlia színésznő 1940 körül (Barta Jánosné gyűjteményéből)

Vass Lajos Rudolf (1872-1943) kő telki születésű tanító 1894-től élt Cibakházán. 1933-ban vonult nyugalomba. Ő volt a megszervezője az önkéntes tűzoltóegyesületnek és a Dalkörnek. 1930-ig az Iskolán Kívüli Népművelési Bizottság és a Hangya Szövetkezet elnöki teendőit is ellátta. (Számos életrajzot tartalmaz Scheftsik György [szerk.]: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye múltja és jelene. Pécs, 1935. A Sváb családra néhány adatot tartalmaz Kempelen Béla: Magyar zsidó családok. I—III. Budapest, év nélkül.)

Vass Lajos tanító (Ráczkevi Lajosné gyűjteményéből)

 

II. Cibakháza jobbágyainak, zselléreinek névsora és jószágai 1771-ben

Egész telkes jobbágyok: Barta István, Batta Ferenc, Burka Mátyás, Csősz István, Ferenczi Balázs, Kovács János, Kürthy Ferenc, Molnár János, Nagy Mihály, Nagy Péter András, Pápai József, Sárai Mihály, Táborosy Mihály.

Féltelkes jobbágyok: Danyi György, Kunik Ádám, Madarász János, Mucsi Márton, Nagy Jakab, Nagy Pál, Zsíros József.

Negyedtelkes jobbágyok: Batta Imre, Burka Mihály, Csabai György, Csányi András, Czene István, Danga Pál, Danyi Lőrinc, Faragó Ferenc, Hegedűs János, Holyba Tamás, Kalapos András, Kiss Bertalan, Kovács András, Lénárt Pál, Márton Jakab, Nagy András, Nagy György, Pető János, Pintér György, Szikora István, Szűcs Mihály, Tóbiás Márton, Tóth István, Tóth János, Vankó Mátyás, Varga Mihály.

Nyolcadtelkes jobbágyok: Bató János, Bencsik András, Bencsik György, Bognár Imre, Boros András, Csikós Ferenc, Dancsó István, Deák János, Farkas András, Gáli Imre, Illés Gáspár, Illés Tamás, Joó Pál, Kéme Márton, Kiss András, Kocsis István, Kovács Pál, Lapocsi László, Lévai Mihály, Major Mátyás, Mészáros János, Mucsi Mátyás, Nagy Mihály Ferenc, Németh József, Pergi József, Sallai Pál, Szabó Mihály, Szálai András, Tabo-rás János, Vajas Antal, Virágh Pál.

Házes zsellérek: Buzánszky János, Jambrik Ádám, Kegyes András, Lapocsi Ferenc, Mucsi Ferenc, Ziman Ignác, Kutzik Mihály.

Házatlan zsellérek: Dere István, Halmai Pál, Major Márton, Németh Jakab, Soós Márton, Tereskei András, Nagy János.

(Az 1771-es jobbágynévsor az Országos Levéltárban megtalálható úrbér-rendezési anyagai között található.)

 

III. Cibakháza nemzetőreinek névsora 1848-ban

 1. Ambrus János: 46 éves, földműves, 1/4 telke és szőleje van, beosztása 2. alkalom.
 2. Andratsek András: beosztása 4. osztály.
 3. Balázs Ferenc: 30 éves, földműves, háza és nagy szőleje van, beosztása 3. osztály. 
 4. Balázs István: beosztása 2. alkalom.
 5. Balázs János: 26 éves, földműves, 1/4 telke és szőleje van, beosztása 1. menet.
 6. Balázs József: 38 éves, szűcsmester, háza és szőleje van, beosztása 4. osztály.
 7. Balázs Mihály: 38 éves, földműves, 1/4 telke van, beosztása 2. alkalom.
 8. Balázs Pál, ifjabb: földműves, 1/8 telke és szőleje van, beosztása 2. alkalom (2. ?).
 9. Balázs Pál, ifjabb: 32 éves, földműves, 1/4 telke és szőleje van, beosztása 2. alkalom.
 10. Bárdi Mihály: 36 éves, asztalosmester, háza és szőleje van, beosztása 4. osztály.
 11. Barta András: 25 éves, földműves, 1/4 telke és szőleje van, beosztása 4. osztály.
 12. Barta Ferenc: 20 éves, földműves, 1/8 telke és szőleje van, beosztása 3.  osztály.
 13. Barta Ferenc: 21 éves, földműves, 1/4 telke és szőleje van, beosztása 2. alkalom.
 14. Barta György: 27 éves, földműves, 1/8 telke és szőleje van, beteges.
 15. Bede József: 26 éves, földműves, 1/8 telke és szőleje van, beosztása 3. osztály.
 16. Bense Ferenc: 36 éves, földműves, 1/8 telke és szőleje van, beosztása 2. alkalom.
 17. Bori János: beosztása 4. osztály.
 18. Burján Pál: beosztása 4. osztály.
 19. Burka Lajos: beosztása 4. osztály.
 20. Burka Pál: 28 éves, földműves, 1/8 telkes, beosztása 1. menet.
 21. Danyi Ferenc: 26 éves, földműves, 1/8 telke és szőleje van, beosztása 4.  osztály.
 22. Danyi Gáspár: 32 éves, földműves, 1/8 telke és szőleje van, beosztása 4. osztály.
 23. Danyi István: 36 éves, földműves, 1/8 telke és szőleje van, beosztása 2. alkalom.
 24. Danyi János, idősebb: 38 éves, földműves, 1/4 telke és szőleje van.
 25. Danyi József, idősebb: 27 éves, földműves, 1/4 telke és szőleje van, beosztása 1. menet.
 26. Danyi József, ifjabb: 26 éves, kisbíró, 1/4 telke és szőleje van, beosztása 2. alkalom.
 27. Danyi László: 24 éves, földműves, 1/4 telke van, alkalmas, beosztása 2. alkalom.
 28. Danyi Lukács: 30 éves, földműves, 1/4 telke és szőleje van, beosztása 1. menet.
 29. Danyi Rókus: 21 éves, földműves, 1/8 telke és szőleje van, beosztása 4. osztály.
 30. Deák Pál: 40 éves, földműves, 1/4 telke és szőleje van, beosztása 3. osztály.
 31. Dékány József: 40 éves, asztalos, háza és szőleje van, beosztása 4. osztály.
 32. Faragó István: 38 éves, földműves 1/8 telke és szőleje van, beosztása 4. osztály.
 33. Faragó István, nemes: 26 éves, földműves, 1/8 telke és szőleje van, beosztása 3. osztály.
 34. Farkas Mátyás: 47 éves, földműves, 1/8 telke és szőleje van, beosztása 3. osztály.
 35. Fazekas Gergely: 32 éves, földműves, 1/4 telke és szőleje van, beosztása 3. osztály.
 36. Fekete András: 27 éves, földműves, 1/8 telke és szőleje van, beosztása 3. osztály.
 37. Fekete Jakab: 26 éves, földműves, 1/4 telek földje és szőleje van, beosztása 2. alkalom.
 38. Fekete Mihály: 38 éves, földműves, 1/2 telke és szőleje van, beosztása 1. menet, Kulára.
 39. Ferentzi Albert: 26 éves, földműves, 1/4 telke és szőleje van, beosztása 3. osztály.
 40. Ferentzi András: 34 éves, földműves, 1/4 telkes, beosztása: 2. alkalom.
 41. Ferentzi László: 26 éves, földműves, 1/8 telke és szőleje van, beosztása: 3. osztály.
 42. Ferentzi Márton: 25 éves, 1/8 telke és szőleje van, beosztása: 3. osztály.
 43. Ferentzi Pál, B.: 26 éves, földműves, 1/8 telek és szőleje van, beosztása: 3. osztály.
 44. Fojt János: 45 éves, földműves, 1/4 telkes, beosztása 4. osztály.
 45. Gergelyfi János, ifjabb: 20 éves, szűcsmester, háza és szőleje van, beosztása: 3. osztály.
 46. Getse István: 36 éves, földműves, 1/4 telkes, beosztása: 4. osztály.
 47. Habán (Habány) Mihály: 32 éves, földműves, 1/8 telke és szőleje van, beosztása: 3. osztály.
 48. Hegedűs István: 38 éves, város perceptora, 1/8 telke és szőleje van, beosztása: 4. osztály.
 49. Hegedűs János, ifjabb: 21 éves, földműves, 1/8 telke és szőleje van, alkalmas, beosztása 3. osztály.
 50. Hegedűs József: beosztása: 1. menet.
 51. Hegedűs Mihály: 26 éves, földműves, 1/8 telek és szőleje van.
 52. Hegyes Bálint, Sár.: 21 éves, földműves, 1/8 telke és szőleje van, beosztása: 1. menet.
 53. Hegyes György: 42 éves, földműves, 1/4 telke és szőleje van.
 54. Hegyes István, ifjabb: 36 éves, földműves, 1/8 telke és szőleje van, beosztása: 2. alkalom.
 55. Hegyes Vince: alkalmas, beosztása: 1. menet.
 56. Herkó Imre: 34 éves, földműves, 1/8 telke van, beosztása: 3. osztály.
 57. Herkó István: 26 éves, földműves, 1/8 telke van, beosztása: 4. osztály.
 58. Holyba Albert: beosztása: 3. osztály.
 59. Holyba András, ifjabb: 36 éves, földműves, 1/2 telke és szőleje van, beosztása: 2. alkalom.
 60. Holyba István: 28 éves, földműves, 1/2 telke és szőleje van, beosztása: 1. menet.
 61. Holyba Tamás: 40 éves, földműves, 1/8 telke van.
 62. Horti József: beosztása: 1. menet.
 63. Horváth Ádám: 45 éves, földműves, 1/8 telke és szőleje van, beosztása: 3. osztály.
 64. Horváth János: 28 éves, földműves, 1/8 telke és szőleje van, beosztása: 3.  osztály.
 65. Hovanetz Márton: 26 éves, lakatosmester, háza és szőleje van, beosztása: 4. osztály.
 66. Hovanetz Tamás: 28 éves, pintérmester, háza és szőleje van, beosztása: 4.  osztály.
 67. Illés József: 36 éves, földműves, 1/8 telke és szőleje van, beosztása: 3. osztály.
 68. Kollár József: beosztása: 3. osztály.
 69. Kollár Márton: 28 éves, földműves, 1/8 telke és szőleje van, beosztása: 4. osztály.
 70. Kollár Pál: 36 éves, földműves, 1/8 telke és szőleje van, alkalmas, beosztása: 2. alkalom.
 71. Kováts Albert János, L.: beosztása: 4. osztály.
 72. Kováts Ferenc, L.: 30 éves, földművelő, 1/2 telke és szőleje van, beosztása: 2. alkalom.
 73. Kováts István, K.: beosztása: 4. osztály.
 74. Kováts János, ifjabb: 26 éves, földműves, 1/2 telke és szőleje van, beosztása: 2. osztály.
 75. Kováts János, L.: 23 éves, kisbíró, 1/8 telke és szőleje van, beosztása: 2. alkalom.
 76. Kováts József: 30 éves, földműves, 1/4 telke és szőleje van, beosztása: 2. alkalom.
 77. Kovátsovits János: 40 éves, földműves, 1/8 telke van, beosztása: 4. osztály.
 78. Kovátsovits József: beosztása: 4. osztály.
 79. Kulik (Kunik?) György: alkalmas, beosztása: 4. osztály.
 80. Kunik József: 29 éves, megye hadnagya, 1/8 telke és szőleje van.
 81. Kunik Pál: 36 éves, földműves, 3/4 telke és szőleje van, beosztása: 1. menet.
 82. Kürti Mátyás, ifjabb: 35 éves, földműves, 1/4 telke és szőleje van, beosztása: 2. alkalom.
 83. Lévai Albert: 21 éves, földműves, 1/8 telke és szőleje van, alkalmas, beosztás: 2. alkalom.
 84. Loposi János: 26 éves, földműves, 1/2 telkes, beosztása: 1. menet.
 85. Madarász József, ifjabb: 24 éves, földműves, 1/2 telke és szőleje van, beosztása: 1. menet.
 86. Már Gábor: 22 éves, földműves, alkalmas, beosztása: önkéntes, 1. menet.
 87. Markovits Jakab: 38 éves, földműves, 1/8 telkes, beosztása: 1. menet.
 88. Marton (Martony) István: 38 éves, földműves, 1/8 telke és szőleje van, beosztása: 2. alkalom.
 89. Matlekovits Albert: beosztása: 1. menet.
 90. Matlekovits Fábián: 26 éves, földműves, 1/2 telkes, beosztása: 2. alkalom.
 91. Madekovits István: 26 éves, földműves, 1/2 telke és szőleje van.
 92. Matlekovits János, idősebb: beosztása: 4. osztály.
 93. Matlekovits János, ifjabb: beosztása: 4. osztály.
 94. Mészáros János: 26 éves, 1/4 telke és szőleje van, beosztása: 1. menet.
 95. Mészáros Mihály: 45 éves, kántor, 1/2 telke és szőleje van, beosztása: 1.  menet.
 96. Molnár Albert: 38 éves, földműves, 1/2 telke és szőleje van.
 97. Molnár János: beosztása: 1. menet.
 98. Mutsi Mihály: 26 éves, földműves, 1/8 telke és szőleje van, beosztása: 3. osztály.
 99. Nagy Albert, idősebb: beosztása: 1. menet.
 100. Nagy Farkas: 33 éves, földműves, 1/8 telke és szőleje van, beosztása: 2.  alkalom.
 101. Nagy Ferenc: 28 éves, földműves, 1/2 telke és szőleje van, beosztása: 1. menet
 102. Nagy Pál: 35 éves, földműves, 1/8 telke és szőleje van, sánta.
 103. Najzer János: beosztása: 4. osztály.
 104. Őze Bertalan: 39 éves, földműves, 1/8 telke és szőleje van, beosztása: 3. osztály.
 105. Őze György: 26 éves, földműves, háza és nagy szőleje van, beosztása:3. osztály.
 106. Őze József, idősebb: 47 éves, földműves, 1/8 telke és szőleje van, beosztása: 2. alkalom.
 107. Pallér József: 38 éves, molnármester, háza és szőleje van, beosztása: 3. osztály.
 108. Pápai János: 37 éves, földműves, 1/8 telke és szőleje van, beosztása: 3. osztály.
 109. Pásztor József: 26 éves, földműves, háza és szőleje van, beosztása: 4. osztály.
 110. Pintér (Pinthér) János: 25 éves, földműves, 1/8 telke telkes, beosztása: 3. osztály.
 111. Posta Albert, ifjabb: 28 éves, földműves, 1/4 telke és szőleje van, beosztása: 2. alkalom.
 112. Posta István: 37 éves, földműves, 1/4 telke és szőleje van, beosztása: 2. alkalom.
 113. Posta János: 36 éves, földműves, 1/4 telke és szőleje van, beosztása: 3. osztály.
 114. Posta József: 33 éves, földműves, 1/8 telke és szőleje van, beosztása: 3. osztály.
 115. Posta József, (Kis): 30 éves, 1/8 telkes, beosztása: 3. osztály.
 116. Rotsa Albert: 32 éves, földműves, 1/8 telke és szőleje van, beosztása: 4. osztály.
 117. Sárai István, ifjabb: 34 éves, földműves, 1/2 telke és szőleje van, beosztása: 1. menet.
 118. Sárai János, ifjabb: 34 éves, földműves, 1/4 telke és szőleje van, beosztása: 2. alkalom.
 119. SufFer (SzufFer) Ádám: 22 éves, 1/4 telke és szőleje van, beosztása: 1. menet.
 120. Szabados Ferenc: beosztása: 4. osztály.
 121. Szabó János, Cz.: 28 éves, földműves, 1/4 telke és szőleje van, beosztása: 1. menet.
 122. Táborosi Imre: 36 éves, város főbírája, 1/4 telke és szőleje van, beosztása: 2. alkalom.
 123. Theodosius (Theodozius) Miklós: 20 éves, kereskedő, háza, boltja és nagy szőleje van, beosztása: 2. alkalom.
 124. Theodosius (Theodozius) Sándor: 29 éves, földműves, 1/2 telke van, beosztása: 1. menet.
 125. Tóth István, T.: beosztása: 2. alkalom.
 126. Tótt (Tóth) Albert, idősebb: 26 éves, földműves, 1/8 telke és szőleje van, beosztása: 4. osztály.
 127. Tótt (Tóth) Albert, ifjabb: 25 éves, földműves, 1/8 telke és szőleje van, beosztása: 3. osztály.
 128. Tótt (Tóth) Ambrus: 28 éves, földműves, 1/4 telke és szőleje van, beosztása: 3. osztály.
 129. Tótt (Tóth) András, Egri: 44 éves, földműves, 1/8 telke van, beosztása: 4. osztály.
 130. Tótt (Tóth) András, Top.: 27 éves, földműves, 1/4 telke és szőleje van, sánta.
 131. Tótt (Tóth Ferenc, ifjabb: 37 éves, földműves, 1/4 telke és szőleje van, sánta.
 132. Tótt (Tóth) Flórián, Zsemb.: 20 éves, földműves, 1/4 telke és szőleje van, alkalmas, beosztása: 1. menet.
 133. Tótt (Tóth) János, D. ifjabb: 26 éves, város hadnagya, 1/4 telke és szőleje van, beosztása: 1. menet.
 134. Tótt (Tóth) László: 26 éves, földműves, 1/8 telke és szőleje van, beosztása: 2. alkalom.
 135. Tótt (Tóth) Máté, Tob.: 22 éves, földműves, 1/4 telke és szőleje van, beosztása: 1. menet.
 136. Tótt (Tóth) Mihály, I.: 27 éves, földműves, 1/2 telke és szőleje van, beosztása: 1. menet.
 137. Tótt (Tóth) Mihály, ifjabb: 42 éves, földműves, 1/4 telke és szőleje van, beosztása: 1. menet.
 138. Tótt (Tóth) Pál, ifjabb: 28 éves, földműves, 1/2 telke és szőleje van, beosztása: 1. menet.
 139. Tótt (Tóth) Sándor, Tob.: 26 éves, földműves, 1/8 telke és szőleje van, beosztása: 4. osztály.
 140. Tótt (Tóth) Vendel: 21 éves, családfenntartó, földműves, 1/4 telke és szőleje van, alkalmas, beosztása: 1. menet.
 141. Varga Imre: 38 éves, földműves, 1/8 telke és szőleje van, beosztása: 3. osztály.
 142. Zámbori Pál: 38 éves, földműves, 1/8 telke és szőleje van, beosztása: 3. osztály.

(Az 1848-as nemzetőrök névsorát közli P. Kovács Melinda-Kozma György-Bertalan-Szabó Jolán: 1848-as nemzetőrök Heves és Külső-Szolnok vármegyében. A Heves Megyei Levéltár Forráskiadványai, 6. Eger, 1999.)

IV. Borzasztó Tisza-gát szakadás,

mely 1895. április 9-ik napján éjjel fél 1 órakor Czibakháza alatt

a Vaskapu helyén történt, mely nemcsak a czibaki alant fekvő tanyákat

s majorokat, hanem a szomszédos Tisza-Földvár nagyközség határát,

pusztáit és majorjait is tönkre tette. Mező-Túron, 1895.

Hej a szilaj Tisza sok okot adott már, / Arra, hogy megírják, mily dühös a vizár. / Sok ezer családot hagyott fedél nélkül, / Hány ezerekkel ismét többet kenyér nélkül.

Akarunk daczolni a víz elemekkel, / Gátakat emelünk iszonyú erőkkel, / Visszatartani azt sok küzdéseinkkel, / Használnánk talaját igyekezetünkkel.

Hányszor csapott hullám kies vidékünkre, / Sok ezer családot juttatott inségre, / Hiába ezeknek keserves kérelme, / Nincs, aki tekintsen ezek könnyűire.

Sokszor megénekelt Nagykunság rónája, / Neked is remekelt a sok vad vizek árja,

Sok ezer hold földed a víz alatt álla, / Ott is sok szegénynek felkopott az álla.

Tisza, karcsú Tisza, hazánk szép folyója, / Hej sok régi emlék van már rólad írva, / De az a fájdalom, hogy mind szomorúra, / A mi szemeinkből a könnyűt facsarja.

Tisza-Földvár, Czibak, ezen nagyközségek, / A Tisza bősz árját most ki-érezitek, / Pedig nagy költséggel gátat emeltetek, / Hogy mire viradtok, azt nem reméltétek.

Rendbe vagyon minden, azt hittétek mindég, / Mert a gátjaitok sok vizet megbír még. / Van is jó pásztora, Ottó Sándor neve, / Ügyes, szorgalmatos, tudománnyal tele.

Az a baj, hogy tele a feje veleje, / És másra nem hallgat, csak önnön fejére. / Most tanul már késő, mire látja végre, / Hogy mennyi kárt okoz önnön hitsége.

Megszólal Czibakon a vész hangja, / Azt tudták, hogy tűz van, álomból riadva, / Tisza-Földváron is még azon órába, / A felriasztott nép szaladt az utcára.

Hol a tűz kérdezték, talán nem a víz jön, / Csak nem jön talán ránk ismét a vízözön, / Erősek a gátak, magas koronájok, / Körülte őrködnek, nem volt még panasszok.

Aludt a főmérnök, aludtak az őrök, / Bizalom volt velök és az volt reményök, / Hogy még egy éjszakát kibír a Tisza-gát, / A mi védelmezi Czibakot és Földvárt.

De nem aludt ám Ajzler, a csendőrőrmester, / És az őrjáratát kiküldte rendesen, / A kik midőn kint a zsilip helyhez értek, / Az már borzasztó volt, a mit itt szemléltek.

Az óriási gát a Tisza völgyében, / Már akkor nem csurgott, hanem folyt sebtében. / Visszafordultak hát, a gátőrt keresték, / Az őrházban aludt és ott meg is lelték.

És a mint felébredt, rögtön jelt is adott, / És számításában nem is csalatkozott, / Mert a főmérnök is éppen otthon aludt, / A megtörtént bajról ő is hát hírt kapott.

A csendőrök rögtön Földvárra siettek, / Főszolgabíróhoz rossz hírrel érkeztek, / A ki is azonnal kiugrott az ágyból, / És figyelmeztette Földvárt is a bajról.

Megadták a vészjelt, talpra kelt mindenki, / Mentek tömegestől a vizet megfogni, / De már az akkorra olyan erőt véve, / Nem volt erő, a mi megbírt volna vele.

Ott termett mindenki, aki csak mehetett, / Úr, gazdag és a pór, a ki felkelhetett, / De nem talált semmit, s nem védekezhetett, / Mert kire bízva volt, az nem intézkedetett.

Így tétlenül nézték, hogy a víz zuhogott, / Húsz méter magasból alá a mint habzott. / És minden érző szív keservre fakadott, / És a szolgabíró riadót fúvatott.

Rögtön menjünk vissza, mentsük meg házunkat, / Nem védhetjük már meg, úgysem határunkat, / Mert az a bőszült víz tör, ront, zúz a mit ér, / Jajj annak, kit az útjában utólér.

Elseperte most már termőföldeiket, / És az azon épült szép épületeket, / Ezekbe be rakott temérdek kincseket, / Nincs ki leírhassa értékét ezeknek.

A sok gazdasági szerszámok ott vannak, / A mik el nem úsztak árjával a habnak, / Ezekre gazdáik reá nem akadnak, / S mert a rossz emberek, még több kárt okoztak.

Bas Géza úrnak is gyönyörű tanyáján, / Több száz mázsa búza hevert a padlásán, / Hajdúcska, gazdatiszt éltét felajánlván, / Fogott munkájához és sikert aratván.

Közvetlen veszélyben Bácskay tanyája, / Kinek a veszélyben temérdek a kárja, / De mindent felülmúl, a Sváb Gyula rétje, / Mindene rommá lett, nincs sehol menhelye.

A hűséges tisztek mindent elkövettek, / A mit csak lehetett, mindent megmentettek, / De az csak csekélység, a mit elvihettek, / Mert a vízveszélytől magok is félhettek.

A Kövér nagyságok szinte ott szenvednek, / A veszedelemben ők is sok részt vettek, / Hogy elháríthassák, azon igyekeztek, / De fájdalom, nem ért semmit nemes tettek.

Összes erejöket oda fordították, / Hogy a veszedelmet megakadályozzák. / De már minden késő, mert mint ők is tudják, / Hogy a mit más elront, helyre nem hozhatják.

A gazdatisztek itt is mindent elkövettek, / Hogy a mit csak lehet, mindent megmentsenek, / De volt is láttatja jó intézményeknek, / Mert sok megmenthetőt ők is megmentettek.

Megyénk Főispánja szintén megjelene, / A segedelemmel nem is soká kése, / Mert a megzavart nép eszét is vesztette, / És magán segítni is képtelen leve.

Rögtön három század katonát rendele, / A kik erélyesen szálltak védelemre, / Erélyes tisztjeik vezették előre, / Hogy a két nagyközség meg lehessen mentve.

Megnevezem őket, kik ezt megérdemlék, / Illő, hogy a nevök maradjon, mint emlék, / A kik itt vezették a vezér szerepét, / Kikre rá emlékszik ez a két nagy község.

Ducs kapitány, Skoffó főhadnagy Czibakon, / Kapitány Úr Szlimák, Patricska főhadnagy T.-Földváron, / Müller úr a hadnagy, Zsubozinszky kadéttal, / Szinte fáradoztak a többi kadéttal.

(Az 1895-ös árvízről szóló költeményt egy ebben az évben kiadott kis vásári füzet tartalmazza.)

V. Cibakháza első világháborús hősi halottai

1. Bakó Pál, 2. Bata Ernő, 3. Batka János, 4. Bella József, 5. Bodnár Kálmán, 6. Bozsik István, 7. Burka István, 8. B. Ferenczi András, 9. B. Feren-czi István, 10. B. Tóth István, 11. Csajbók István, 12. Csajbók János, 13. Csík István, 14. Czibere Imre, 15. Fazekas György, 16. Fehér János, 17. Fehér Menyhért, 18. Fekete Ferenc, 19. Fekete Lajos, 20. Ferenczi István, 21. Ferenczi László, 22. Galla István, 23. Gáliczki István, 24. Gecse Pál, 25. Gregus István, 26. Gut András, 27. Gyólai János, 28. Gyurcsányi György, 29. H. Tóth József, 30. Herkó János, 31. Halka Frigyes, 32. Halmai András, 33. Halmai Mihály, 34. Hegedűs István, 35. Hegedűs Sándor, 36. Hegedűs Sándor, 37. Hegyes Ferenc, 38. Hegyes József, 39. Hegyes Mihály, 40. Hir Ádám, 41. Hollóczki János, 42. Hollóczki István, 43. Hollóczki Pál, 44. Illés János, 45. József Ádám, 46. Kálmán Mihály, 47. Kelemen János, 48. Kiss József, 49. Kiszel István, 50. Kocsis István, 51. Kosaras Lajos, 52. Kovács János, 53. Kreitz Mihály, 54. Kürti János, 55. Lajmer József, 56. Lopocsi László, 57. Lukács Mihály, 58. Marik Mihály, 59. Marton János, 60. Mészáros István, 61. Molnár Mátyás, 62. Molnár Péter, 63. Molnár Sándor, 64. Mudri Ferenc, 65. Nagy Gábor, 66. Nagy Ferenc, 67. Németh Károly, 68. N. Tóth János, 69. Nyilas Mihály, 70. Őze Frigyes, 71. Palatinus Sándor, 72. Pápai Ferenc, 73. Pápai Mihály, 74. Pápai Pál, 75. Petrik Sándor, 76. Petróczki Ferenc, 77. Pósta Frigyes, 78. Radics Imre, 79. Radics Kálmán, 80. Rocsa Imre, 81. Sábián Mihály, 82. Szarvak József, 83. Szécsi István, 84. Táborosi István, 85. Terecske László, 86. Tóth Ernő, 87. Tóth István, 88. Tóth István, 89. Tóth János, 90. Tóth János, 91. Tóth János, 92. Tóth Mihály, 93. Tóth Vince, 94. Vadász Pál, 95. Varga József, 96. Varga József, 97. Zámbori Pál.

VI. Cibakháza második világháborús hősi halottai és eltűntjei

1. Bata István, 2. Bata László, 3. Barta György, 4. Barta Pál, 5. Baranyi Ferenc, 6. Bense Antal, 7. Bede István, 8. Berta Antal, 9. Bíró László, 10. Borbély Sándor, 11. Bozóki István, 12. Burka István, 13. Burka László, 14. Burka József, 15. Burka Mihály, 16. Cservenka Mihály, 17. Danyi Gyula, 18. Danyi Sándor, 19. Ecsedi István, 20. Fazekas Mihály, 21. Fehér József, 22. Fehér László, 23. Fekete Ferenc, 24. Fekete József, 25. Fekete László, 26. Ferenczi József, 27. Ferenczi Károly, 28. Gazdag Gyula, 29. Gellér István, 30. Hegyes Miklós, 31. Hegyes Pál, 32. Hegyes Imre, 33. Herkó Béla, 34. Hegedűs Ferenc, 35. Hegedűs József, 36. Horváth András, 37. Horváth Lajos, 38. Horváth István, 39. Hranyiczki Károly, 40. Kalmár Sándor, 41. Kállai Lajos, 42. Kohon György, 43. Kovács András, 44. Kosa Miklós, 45. Kerti Béla Miklós, 46. Kraisz István, 47. Kiss Sándor, 48. Lévai István, 49. Lévai Lajos, 50. Liszkai György, 51. Magyar István, 52. Magyar Sándor, 53. Major János, 54. Major Pál, 55. Major Lajos, 56. Marton Imre, 57. Molnár István, 58. Molnár János, 59. Mucsi István, 60. Nagy András, 61. Nagy László, 62. Oravecz Kárpoly, 63. Őze István, 64. Őze József, 65. Pápai János, 66. Petrik István, 67. Petróczki József, 68. Petróczki Sándor, 69. Pintér Mihály, 70. Planicska László, 71. Pótári János, 72. Pótári Ferenc, 73. Rajna Vendel, 74. Ráczkevi Sándor, 75. Ráckevi Mihály, 76. Rocsa Imre, 77. Rocsa István, 78. Rózembereki István, 79. Rózembereki Mihály, 80. Sajtos Mihály, 81. Sárai István, 82. Sárai János, 83. Szirom Márton, 84. Szin István, 85. Sztankovics Dénes, 86. Sztankovics Sándor Béla, 87. Telek Károly, 88. Teleki József, 89. Tóth András, 90. Tóth István, 91. Tóth Imre, 92. Tóth István, 93. Tóth János, 94. Tóth Mihály, 95. Torda István, 96. Tugyi József, 97. Ungár Sándor, 98. Varga János, 99. Vadász András, 100. Vadász László, 101. Vidinszki János, 102. Vincze János, 103. Zsíros Mihály. (Nem teljes.)

(Az első és a második világháborús elesettek és eltűntek névsorát a Cibak-házi Polgármesteri Hivatalban található összeírásból vettük át.

 

   
Előző fejezet Következő fejezet