Előző fejezet Következő fejezet

Források

 

Az annotált forrásjegyzékben használt rövidítések:

Beke Margit = Pázmány Péter egyházlátogatási jegyzőkönyvei. (Szerk.: Beke Margit.) Budapest, Márton Áron Kiadó, 1994. 83 p.

Bognár Lajos = Dr. Bognár Lajos: A „Szigetközi kérdés”. In: Az Esztergomi Főegyházmegye névtára és évkönyve, 1982. Esztergom : Esztergom Főegyházmegyei Hatóság, 1982.

Fehér Ipoly = Fehér Ipoly: Győr megye és város egyetemes leírása. Budapest, Franklin-társulat, 1874. 674 p.

Fényes, geográfia = Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára. Pest, Kozma Vazul ny., 1851. 253 p.

Gimes, Hédervár = Gimes Endre: Hédervár. Útikalauz. Győr: Győr-Sopron megyei Idegenforgalmi Hivatal, 1971. 60 p.

GYMSMGYL = Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára

GY-M-SM, kézikönyv = Győr-Moson-Sopron megye kézikönyve. Magyarország megyéi kézikönyvei. 7. Győr : CEBA, 1998. 143 p.

Győr vármegye = Magyarország vármegyéi és városai. (Szerk.: Borovszky Samu.) Győr vármegye. Budapest, 1909.

Héderváry cs. okl.tára = A Héderváry család oklevéltára I–II. (Szerk.: Radvánszky Béla, Závodszky Levente.) Budapest: Akadémiai. 1. kötet 1909. 8, 604 p., 2. kötet 1922. 83, 493 p., 2 t.

Ipolyi, Csallóköz = Ipolyi Arnold: Csallóközi úti-képek. Pozsony, Kalligram, 1993. 174 p. (Csallóközi Kiskönyvtár.)

Kerekes–Enyedi = Győr-Moson-Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék és Győr város részletes ismertetője és monográfiája 1929–1930. (Szerk.: Kerekes Sámuel és Enyedi Barnabás.) Budapest, 1929. 584 p.

Kozák Károly = Kozák Károly: Adatok Hédervár műemlékeinek történetéhez. In: Arrabona, 8. (1966) . Győr : Xantus János Múzeum, 1966. p. 119–145.

Kőrös József, H. D. = Kőrös József: Hédervár község története a Historia Domus alapján. (Kézirat.) Hédervár, 1964., 19 p.

László Csaba = László Csaba: Hédervár. Műemlékek. Budapest, TKM Egyesület, 1991. 15 p. (TKM Kiskönyvtára, 397.)

MOL = Magyar Országos Levéltár

Nagy Iván = Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal. 5. kötet. Pest, Ráth Mór, 1859.

Vályi András = Vályi András: Magyar Országnak leírása… 1–3. Buda, 1796– 1799. II. kötet. Budán, 1799.

Závodszky = Závodszky Levente: A Héderváry család története. Budapest, Athenaeum, 1920. 83 p., 2 t.

A Szigetköz szívében. Göcsei Imre: A Szigetköz természetföldrajza. Budapest, 1979. 119 p. Alexay Zoltán: A Szigetköz. Budapest, Interpress, 1989. Uő.: Változó Szigetköz. Győr. Hazánk, 1997. A Duna hasznosítása. A gabcikovo-nagymarosi vízlépcsőrendszer. Budapest, 1977. 12 p. Völgyi József: Szigetköz. Győr, 1937. 61 p. Győr-Moson-Sopron megye települései. Győr, 1994. 224 p. GY-M-SM, kézikönyv. Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. Budapest, 1988. Hédervár, 1. 577 p. Bognár Lajos. Püspöki Nagy Péter: A Csallóköz neveiről. Pozsony, 1991. 324 p. Timaffy László: Az árvizek hatása a településekre és a népi árvízvédelmi módok Győr környékén. In: Győri Tanulmányok, 7. Győr, 1986. 33–36. p. Uő.: Szigetköz. Budapest, 1980. 253 p. Kertész József: Mosonmagyaróvár környéki felszíni vizek. (Kézirat.) 1997. Kertész József: Műszaki leírás a Hédervár–Darnózseli-csatorna felújítási munkálataihoz. (Kézirat.) 1997. Magyarország tájföldrajza. 3. köt. A Kisalföld és a nyugat-magyarországi peremvidék. Budapest, 1975. 606 p.

Hétérvártól Hédervárig. Kőrös József, H. D. Győrffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. 2. köt. Budapest, 1987. p. 601–602. Kézai Simon: A magyarok cselekedetei. Budapest, p. 87–173. Fügedi Erik: Vár és társadalom a 13-14. századi Magyarországon. Budapest, 1977. 218 p. Mályusz Elemér: A Thuróczy-krónika és forrásai. Budapest, 1967. 151 p. Karácsonyi János: A magyar nemzetségek a 14. század közepéig. 2. köt. Budapest, 1901. Gabler Dénes: Arrabona és környékének kőplasztikai emlékei. In: Arrabona, 10. 1968. Győr, p. 51–78. Fettich Nándor–Nemeskéri János: Győr története a népvándorlás korában. Győr, 1943. Garay János: Kont. In: Hét évszázad magyar versei. 1. köt. 5., átdolg kiad. Budapest, 1979. p. 1008–1011. Jelentés és ásatási beszámoló az 1961. ápr. 12-i leletmentő kiszállásról Darnózseli és Hédervár községekben. (Kézirat.) Mosonmagyaróvár, Hansági Múzeum Adattára. Lsz. 12.767.97. Závodszky. Kristó Gyula: Korai magyar történeti lexikon. Budapest, 1994. Dopsch, Heinz: Die Hengitsburg, Wildon und die Herkunft der Grafen von güssing. In die Güssinger Beitsrage zur Geschicte derr Herren von Güns /Güssing und ihrer Zeit (13./14. Jarhundert.) Eisenstadt. 1989. 185–196. p. Képes Krónika. Budapest, 1986. Beke Margit. Bényei Ágnes– Pethő Gergely: Az Árpád-kori Győr vármegye településneveinek nyelvészeti elemzése. Debrecen, 1998. 128. p. Nagy Iván. László Csaba. Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. 3. Budapest, 1897. p. 542.

A rombolás és az építkezés évszázadai. László Csaba. Héderváry cs. okl.tára. Gimes, Hédervár. A történeti statisztika forrásai. (Szerk.: Kovacsics József.) Budapest, 1957. 460 p. Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. 3. Budapest, 1897. p. 542. Magyarország birtokviszonyai a 16. század közepén. I. (Szerk.: Maksay Ferenc.) Budapest, 1990. p. 345–351. MOL. Filmtár. Úrbéri tabellák. Győr megye – 24. Hédervár: 4183. sz. tek. Gecsényi Lajos: Győr vármegye nemesi közgyűlési és törvénykezési jegyzőkönyveinek regesztái. I–II. Győr. GYMSMGYL, 1990–1995. Győr vármegye. Závodszky. Fehér Ipoly. Kozák Károly. Kőrös József, H. D.

Válsággal érkeztek a Viczayak. Sárközy Zoltán: Rákóczi Ferenc kora Győr és Moson megyében. Győr, 1955. GYMSMGYL VII.1/E/13. Úrbéri elkülönözési és tagosítási periratok. Hédervár, 1786. Vályi András. Fényes, geográfia. Kőrös József, H. D. Gimes, Hédervár. GYMSMGYL, Győr. IV. B. 466/1. Győr vármegyei népösszeírások levéltári gyűjteménye az 1715., 1720., 1747. évekből. Magyarország népessége a Pragmatica Sanctio korában 1720–1721. (Szerk.: Acsády Ignác.) Budapest, 1896. MOL. Filmtár. Úrbéri tabellák. Győr megye – 24. Hédervár: 4183. sz. tek. Gecsényi Lajos: Győr megye gazdasági-társadalmi helyzetének néhány kérdése a XVII–XVIII. sz. fordulóján. In: Arrabona, 19–20. 1977– 1978. Győr. 1978., p. 381–396. Fehér Ipoly. Képes Krónika. Budapest, 1986. Kozák Károly. Sáry István: A Rákóczi-szabadságharc Győr-Sopron megyei eseményei. Győr, 1976. Závodszky. Magyarország történeti helységnévtára. Győr megye (1773–1808). (Szerk.: Bak Borbála.) Budapest, 2000. 189 p. Nagy Iván. Az első magyarországi népszámlálás. Budapest, 1960.

Negyvennyolc emlékezete. 1848 Győrött és Győr-Moson vármegyében. Győr, 1948. Bona Gábor: Az 1848/49-es honvédsereg győri születésű tisztjei. In: Győri Tanulmányok, 22. 2000. Győr, p. 5-64. Rayman János: Adatok két régi magyar éremgyűjtőről. In: Az érem, 2002. 1. sz. p. 44–47. Hermann Róbert: Győr város és megye hadtörténete 1848– 49-ben. Győr. GYMSMGYL, 1998. 396 p. GYMSMGYL IV. B 105 Győr Vármegye újoncozási bizottságának iratai, Hédervár. MOL. P427. 1d. I. 3. h. Vegyes iratok 1832–1880. MOL. P427. (a Khuen-Héderváry család anyaga) 3d. I. 3/b. Birtokiratok. Österreischisches Staatsarchiv, Wien. Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Archiv Pálffy; Magyarország művelési ágak szerinti terjedelme és földjövedelme. Buda, 1865. Fehér Ipoly. Fényes, geográfia. Baji Etelka–Csorba László: Kastélyok és mágnások. Budapest, 1994. 191 p. Győri életrajzi lexikon. Győr, 1999. p. 168., 382.

Mezővárosból kisközség. GYMSMGYL IV. B. 464. b. Tósziget-csilizközi járási főszolgabírói iratok, 2013/875. Kőrös József, H. D. Győr vármegye. GYMSMGYL IV. B. 469 Egyesületi alapszabályok gyűjteménye. 469. Győr vármegye 1874–1949. Hédervár. László Csaba. Kozák Károly. Sedlmayr János: A hédervári kastély helyreállítása. In: Műemlékvédelem, 1989. 4. sz. p. 256–264. Mosonvármegye, 1912. júl. 24. GYMSMGYL V. 2002c/1. Hédervár – Képviselő-testületi jegyzőkönyv, az 1911. évtől. Községi és városi pecsétek Győr-Moson-Sopron megyében a XVII–XVIII. században. (Szerk.: Gecsényi Lajos.) Győr, GYMSMGYL, 1996. p. 55. Sáry István: Szigetköz vasútépítési tervezetének története. In: Arrabona, 5. 1963. Győr, p. 321– 337. Magyarország községeinek háztartása az 1908. évben. Budapest, 1913.

Világégéstől világégésig. Győri életrajzi lexikon. Győr, 1999. p. 10–11., 168. Nagy Iván. Szülőföldünk a Kisalföld. (Szerk. Szabó Zsigmond.) Győr, 1972. 505 p. Dunántúli cím- és lakjegyzék 1929–30. Győr, 1930. 1328 p. Kerekes–Enyedi. Gimes, Hédervár. Kőrös József, H. D. GYMSMGYL V. 2002. Hédervári menekült-nyilvántartás 1944. Győri Hírlap, 1928. július 14. Hegedűs Tímea: Hédervár múltja a nép emlékezetében. (Kézirat.) Hédervár, 1989. Győri Hírlap, 1929. február 26., 1929. március 26. Érsek Imre: A szigetközi hajóállomás létesítésének története. (Kézirat.) Mosonmagyaróvár, Hansági Múzeum Adattára. T/166.73.195.1.

Változatos évtizedek. Kőrös József, H. D. Gimes, Hédervár. Kerekes–Enyedi. Lengyel Alfréd: Adatok a Győr-Moson megyei földosztás történetéhez. In: Történeti statisztikai évkönyv, 1963–1964. Budapest, 1965. p. 192–205. Uő.: A nemzeti bizottságok szerepe az élet megindulásában Győr-Moson megyében (1945–46). In: Levéltári Közlemények, 1962. 2. Szülőföldünk a Kisalföld. (Szerk. Szabó Zsigmond.) Győr, 1972. 505 p. Gudenus János József–Szentirmay László: Összetört címerek. Budapest, 1989. GYMSMGYL IV. 469. Egyesületi alapszabályok gyűjteménye. Győr vármegye 1874–1949. Hédervár. GYMSMGYL V. 2002c/1. Hédervár – Képviselő-testületi jegyzőkönyv 1911–1925 és 1925–1950 között. Závodszky. Népszava, 1964. jún. 20. Magyar Nemzet, 1981. június 3. Magyar Nemzet, 1991. szept. 16. Hédervári Hírforrás. 2. évf. 1. szám, 2000. jan.,. 3. évf. 3. szám, 2001. Szövetkezet, 1972. márc. 29. Lados Mihály: A Szigetközt érintő gazdasági károk – vállalkozások, idegenforgalom, infrastruktúra. Győr, 1994. 18 p. Dokumentumok a népi demokratikus forradalom történetéhez Győr-Sopron megyében. (Szerk. Gecsényi Lajos.) Győr, 1986. Az 1954. évi dunai árvíz. In: Vízügyi közlemények, 1955. 1-2. GY-M-SM, kézikönyv. Trencsényi Zoltán: Szobrot emeltek a krumplibogárnak. In: Népszabadság, 1997. ápr. 26., Kisalföld, 1994. szept. 3.; Kisalföld, 1995. jún. 21.; Kisalföld, 2002. máj. 13.

Népek és vallások. GYMSMGYL IV. B. 469. Egyesületi alapszabályok gyűjteménye 1874–1949. Hédervári Hírforrás, 1. évf. 1. sz. 1999. március, 2. évf. 1. sz. 2000. január. Az első magyarországi népszámlálás. Budapest, 1960. Kerekes–Enyedi. Kőrös József, H. D. Némethy Lajos: Series parochiarum et parochum archidioecesis Strigoniensis, ab antiquissimis temporibus usque annum 1894. Strigonium, 1894. Závodszky Levente: Héderváry István és a szigetközi ellenreformáció. Budapest, 1912. 10 p. Gimes, Hédervár. Beke Margit. László Csaba. Héderváry cs. okl.tára. Payr Sándor: A Dunántúli evangélikus egyházkerület története. Sopron, 1924. Népszámlálás 1881., 1900., 1910. GYMSMGYL IV.A.6/j/7 Nemesek kimutatása 1750, 1779–1855. Hédervár, Plébánia Anyakönyvei 1790. június 24. Egyházfi esküje.

A gazdálkodás fejezetei. Gecsényi Lajos: Győr megye gazdasági-társadalmi helyzetének néhány kérdése a XVII–XVIII. sz. fordulóján. In: Arrabona, 19–20. 1977–1978. Győr, 1978. p. 381–396. Érsek Imre: A szigetközi hajóállomás létesítésének története. (Kézirat.) Mosonmagyaróvár, Hansági Múzeum Adattára. T/66.73. 195. p. Gimes, Hédervár. Tamás Kornélia: A hédervári nagybirtok története a két világháború között. (Kézirat.) Hédervár. Hujber Julianna: Hagyományok a hédervári grófi szérűn. (Kézirat.) Győr, 1989. Tóth Vilmos: A Rábcaköz gazdaság- és településföldrajza. Pécs, 1929. 54 p. Kerekes–Enyedi. Gimes, Hédervár. Kőrös József, H. D. Győr vármegye. Timaffy László: Szigetköz. Budapest, 1980. 253 p. A Magyar Korona Országainak 1900. évi népszámlálása, második rész. A népesség foglalkozása községenként. In: Magyar Statisztikai Közlemények, új sor., 2. köt. Budapest, 1904. A Magyar Szent Korona Országainak állatlétszáma az 1911-ik évi február 28-iki állapot szerint. In: Magyar Statisztikai Közlemények, új sor., 41. köt. Budapest, 1911. GYMSMGYL VII/1/e 1857-es telekkönyv. Néma Sándor: Adatok a Győrvidéki Gazdasági Egylet történetéhez 1860–1884 (1901). In: Győri tanulmányok, 16. 1995. p. 69–92. Dunántúli cím- és lakjegyzék 1929–30. Győr, 1930. 1328 p. Lengyel Alfréd: Adatok a Győr-Moson megyei földosztás történetéhez. In: Történeti statisztikai évkönyv, 1963–1964. Budapest, 1965. p. 192– 205. Szülőföldünk a Kisalföld. (Szerk. Szabó Zsigmond.) Győr, 1972. 505 p. GY-M-SM, kézikönyv.

Nyakunkban tarisznya, bot a kezünkben. Kőrös József, H. D.; Hujber Julianna: Hagyományok a hédervári grófi szérűn. (Kézirat.) Győr, 1984. Kiszely Terézia: Szokások, hiedelmek Héderváron. (Kézirat.) Hédervár. Závodszky. Héderváry cs. okl.tára. GYMSMGYL Szociális segélyezés – 1876. Községi elöljáróság. Gimes, Hédervár. Kormos István. Portréfilm, 1976. Magyar Televízió.

Polgárt nevelő iskola. Hédervár, Plébánia Anyakönyvei, 1819-es bejegyzés, Hobza György. Beke Margit. Kőrös József, H. D. Gimes, Hédervár. Karácsony István: Darnó és Zseli története. Darnózseli, 1998. Az Esztergom Főegyházmegyei Római kath. iskolák története. (Hivatalos adatok alapján szerkesztette Komlóssy Ferenc.) Esztergom, 1896. GYMSMGYL IV.A.1/c, Győr Vármegye nemesi közgyűlésének iratai. 765/1838. A Hédervári Óvoda napirendje. Pintér Ildikó: Emlékezés Márnai Miklósra. In: Hédervári Hírforrás, 3. évf. 3. sz. 2001. aug. p. 5. GY-M-SM, kézikönyv. Győri Közlöny, 1890. jan. 16. László Csaba. Szülőföldünk a Kisalföld. (Szerk. Szabó Zsigmond.) Győr, 1972. 505 p.

Röpülj, páva! Kőrös József, H. D. Gimes, Hédervár; GYMSMGYL IV. B./479 Hédervár. Magyarország egyletei és társulatai 1878-ban. In: Hivatalos Statisztikai Közlemények. Budapest, 1880. Kerekes–Enyedi; Szülőföldünk a Kisalföld. (Szerk.: Szabó Zsigmond.) Győr, 1972. 505 p. GYMSMGYL. IV. B. 469. Egyesületi alapszabályok gyűjteménye. 1874– 1949. Győri Hírlap, 1928. júl. 14. Fazekas Balázs: A Hédervári Polgári Lövészegylet. Bőősi Imréné: A Hédervári Nyugdíjas Klub elmúlt négyévi rendezvényei. Zsilavy Fábiánné: Dr. Timaffy Lászlónak. Csanádi László: Sport – mérlegen két év. In: Hédervári Hírforrás, 3. évf. 3. sz. 2001. aug. p. 5–10. Hédervári Baráti Kör, 1989–1999. (Kézirat.) Hédervár. Lengyel Alfréd: Győr megye történetének írásos emlékei 1919–1945. Győr, 1971. p. 30–32. GY-M-SM, kézikönyv. Dunántúli cím- és lakjegyzék 1929–30. Győr, 1930. 1328 p. A magyarországi egyesületek címtára a reformkortól 1945-ig. 1–2. Budapest.

Történelmünk tanúi. Székely Zoltán: A hédervári Szent Mihály-plébániatemplom. (Kézirat.) Győr, 2002. László Csaba. Kőrös József, H. D. Gimes, Hédervár. Canonica Visitatiók 1714, 1780, 1812. (Hédervári Plébánián). Bérci László: A lorettoi kápolnánál – Hédervár. In: Műemlékvédelem, 1995. 1. sz. p. 37–40. Aggházy Mária: A barokk szobrászat Magyarországon. 1–3. Budapest, 1959. Népszabadság, 1965. ápr. 17. Bolla Sándor: Az Árpád-tölgyfa Héderváron. In: Kisalföld, 1996. máj. 4. Az Esztergom Főegyházmegyei Római kath. iskolák története. (Hivatalos adatok alapján szerkesztette dr. Komlóssy Ferenc.) Esztergom, 1896. Győr vármegye. Závodszky. Héderváry cs. okl.tára. GY-M-SM, kézikönyv. Fehér Ipoly. Fényes, geográfia. Csapody István: A Kont-fa maradványai. In: Magyar Nemzet, 1978. június 18. Soós Gábor: A hédervári Szent Mihály plébánia temploma Dangl orgonájának története. In: Hédervári Hírforrás 2001. augusztus 3. évf. 3. sz. p. 4. Beke Margit. Ipolyi, Csallóköz. Kozák Károly.

A kastély és parkja. Bernhardt Petri: Almanach und Tasebenbuch für Gartenfrende. Lipcse, 1796. Vályi András. Fényes, geográfia. Ipolyi, Csallóköz. Szikra Éva: Hédervár, a Khuen-Héderváry-kastély parkja. In: Történeti kertek. Budapest, 2000. 102–106. p. Sedlmayr János: A hédervári kastély helyreállítása. In: Műemlékvédelem, 1989. 4. sz. p. 256–264. Kozák Károly. Závodszky. Héderváry cs. okl.tára. László Csaba. Gimes, Hédervár. Kőrös József, H. D. Bolla Sándor: A hédervári kastély parkja. In: Kisalföld, 1995. jún. 16. Kertész József: Mosonmagyaróvár környéki felszíni vizek. (Kézirat.) 1997. Kertész József: Műszaki leírás a Hédervár–Darnózseli-csatorna felújítási munkálataihoz. (Kézirat.) 1997. Kisalföld, 1983. márc. 27.; Kisalföld, 1994. szept. 3.; Kisalföld, 1995. jún. 21.; Szigetközi Tájvédelmi Körzet. (Szerk.: Tolnai Krisztina.) Sarród, 2000. 8 p.

Hajderménkű csillagjátékkal. Timaffy László: Szigetköz. Budapest, 1980. 253 p. Uő.: Táltosok, tudósok, boszorkányok. Kisalföldi népmondák. Győr, 1992. 179., 5. p. Uő.: Történelmi mondák a Kisalföldön. In: Arrabona, 18. 1976. p. 75–86. Uő.: A tündértó titka. Budapest, 1987. 144 p. Barsi Ernő: A Szigetköz népzenéje. In: Arrabona, 31–33. 1992– 94. p. 395–409. Kozák Károly. László Csaba. Gimes, Hédervár. Fehér Ipoly. Kiszely Terézia: Szokások, hiedelmek Héderváron. (Kézirat.) Hédervár. Hujber Julianna: Hagyományok a hédervári grófi szérűn. (Kézirat.) Győr, 1984. Barsi Ernő: Daloló Szigetköz. Bőv. kiad. Győrzámoly, 1995. 413 p. Hegedüs Tímea: Hédervár múltja a nép emlékezetében. In: Honismereti dolgozatok, 4. Győr, 1987–88. p. 34–35. Tractus Stellae, Héderváry Lőrinc levele (1540). In: Magyar figyelő, 1912. 3. köt. p. 62. Ipolyi, Csallóköz. Hédervár, Plébániai levéltár Anyakönyve. Bábaasszony esküje, 1784.

 

 

   
Előző fejezet Következő fejezet