Előző fejezet Következő fejezet

Függelék

 

I. A hédervári uradalom úriszéke (jegyzőkönyv, 1687)

A. D. 1687.

január 16., Hédervár.

… Mikeppen ez el mult 1686. esztendőben Kis Aszony nap taiban az egyik I, ugy mint megh nevezet Soós Péter, szekerére vevén egy bizonios nemet aszont, hogí űtet Rev falubol, Györ varmegieben, Sziget kőzben levőből Ovarra, Moson varmegíeben levöre vinne. Azomban az följül meg irt Pűsky falu fele véven utiát, az ott valo kertek alat, az Kis Duna mellet, ugian azon Pűsky határban megh álván, kocsiát az emlitet nemet aszonjal és lovaival edgyütt ott hatta. Azomban följül megh irt lator társaiert ugian azon Pűsky nevö faluban maga be menvén, eöket, ugi mint Gál Györgiöt es Timpanista Giörgyöt ki hiván, kikis vele egiut, nem tudatik micsoda ordögi szant szándékbol es gondolatoktul viseltetven, azon aszont a meg irt heljen találván, a kocsirul le huszták, mindenéből ki fosztották, ki fosztván az ott valo Dunába vetették. A mikor megh onnet ezon aszon ki akart volna uszní, és az vizből ki győnni, bizonios darab dorongal addigh taszigaltak be az vizben, hogí eppen beleis öltek. Az nala talált penzit és partekakat pedig magok között, a mint akarták, el haracsoltak és az árát fől osztották… Azert kivania az A prokatora e beli istentelen latorsagert, gyilkossagoker és uton állásokert érdemek szerént megh bűntetni és elevenen kerekben tőretni…

…Mekeppen ez mult 1686. esztendőben Szent György nap tajban a nevezet I, nem tudatik micsoda vakmerőségtöl és őrdőghi gondolatoktul víseltetvén, felre tévén mind isteni és vilagi tőrvenieknek suljos voltat, kis bodaky erdön Posony varmegieben Szigetkőzben Pűskin, Posony varmegieben és Sziget kőzben lakozo nemes Berovics Pétert utiaban találván addigh el verte, hogi egy hitire azon verese mian megh kőlletet halni. Item azon esztendőben és azon nap tájban töb lator társaival együt Asvan nevö faluban, Giör varmegieben, Szíget kőzben levöben az ott valo plebanusnak, tisztelendő Kondor János uramnak három lovát plebaníai hazatul, ketteit pedig ugi azon falu szabad marha legelő győpiről töb lator társaival egiüt el vitte, és a hová akarta, oda tette. Item a horváth hadban iratván magát, más egyéb latorságokban, tolvajlásokban s tőb efele istentelensegekben leleczet…

Deliberatum est. Mivel az elsö actioban denotált nylván és szant szandekkal valo gyilkossagok és együt elkövetett praedociniumuk az I-knak vilagossan ki teczik ezen tőrveny szék elött tett magok nielvek vallásibol, azért az actioban citált tőrveny szerént mint a fele szant szandekkal valo gyilkosok es uton állok meg büntettven, elevenen kerékben tőrettetnek; áll mind azon által ezen poenanak mitigatioia főldes uraknak. A harmadik pedig, ugí mind Timpanista Györgi töb latorsagínak es lator tarsainak ki nyilatkoztatasára a dominus magistratus prokátora allegatioja szerent előbb meg csígaztatik.

(Úriszék. XVI–XVII. századi perszövegek. Szerk.: Varga Endre. Budapest, 1958. A Magyar Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok 5. p.487–489.)

II. A XVIII. századi összeírások adatai

A. D. 1715.

  Név és keresztnév Termés Irtás Rét Szőlő
  Juhász György 15   10  
  Karanicz Mátyás 17,5   7  
  Gullás Márton 21,75   9  
  Sebestyén János 25   7  
  Körmöndy György 12,5   7  
  Fördős Ferenc 25 2 12  
  Menyhárt György 13,75   9  
  Kis Mihály 30   9  
  Hegedűs Jakab 23,75   12  
  Kis György 5,5   3  
  Éliás v. Illés András 9   8  
  Juhász János 11   10  
  Tótth András 15   10  
  Tótth Miklós 15   6  
  Tótth Márton 15   6  
  Keresztes Ferenc 15   6  
  Kis Miklós *      
  Német Fülöp *      
  Menyhárt Mihály 23,75   12  

Zsellérek: Szabó Tóbiás, Fördős György, Takács György

(*Kis Miklós és Német Fülöp földjei, mivel elhagyták azt, műveletlenül maradtak. Termés: pozsonyi mérőben, Irtás: pozsonyi mérőben, Rét: kaszásban, Szőlő: kapásban)

A. D. 1747.

Possessio Hédervár.

(A birtokosok nevei:)

G. Juhász, M. Kránicz, F. Czakó, N. Mészáros, J. Pintér, G. Huszár, G. Körmendy, G. Németh, N. F. Fördös, G. Czakó, M. Kiss, J. G. Juhász, N. G. Fördös, T. Pausz, M. Menyhárt, S. Parapatics, G. Takács, A. Pintér, S. Juhász, G. Kránicz, E. Tótth, M. Gulás, J. Czakó, N. Vairus

Subinquilini: S. Gulás, J. Takáts, S. M. Kránicz, J. M. Kránicz, J. Radits, J. Szabó, G. Nagy, S. Göbölös, F. Dosmitz, M. Németh, P. Vajkó

Összes telek: 10,25; föld: 684 pozs. mérő; rét: 225 kaszáló.

(GYMSMGYL IVB. 466/1 Vármegyei népösszeírások gyűjteménye az 1715., 1747. évekből)

III. Vagyonleltár, 1786

Anno 1786 die 23 a Febr Hédervári helységben Méltóságos gróff mostanyi Feő Ispány, és Királyi Comissárius úrnak eő Excellentiája parancsolattyára… minden közönséges jövedelmek, az helységet illető haszonvételek, ingó és ingatlan jószágok, nem külömben az kőzköltségek bírák[nak], s notáriusnak, oskola mesternek fizetése, és más conventiok, helység szolgainak bérek és a Com[um]nitásnak egyéb terhei megvizsgáltatván azok felül addigis méglne a N[emes] V[árme]gyénél további fölsöb ratificatio véget deferáltatvának, ezen alább irtt rendelések, hogy az új bírók, s mótáriusuk magokat mihez alkalmaztatni tudhassák, és a köz jónak elő mozdéttásában munkások legyenek, szükségesek[ne]k lenni ítéltettek.

A Helységet illető köz jövedelmek felöl

1. Vagyon az helységnek 5. Darab földje amint a tabella mutattya 32 mérős hét vetés alá melyek[ne]k felét azaz 16 mérőt egy idére számlálván annak termését pedig kivévén a szükséges kölcségeket minden mérő után négyet és igy őszveséggel 64 mérőt egy idére kétszeres avagy ross termését 75 pénzével computálván legszűkebb időben és jövedelemről felleket venni öszvességessen egy idére 48 Ft

2. Vagyon az helységnek 3 darabban 8 szekér szénát megtermlő réttye minden szekezet 5 f[orin]tyával computálván azon rétekben termő szénának az árra lészen 40 Ft

Mivel pedig ezen szántó földek és retekbül eddig némely darabokat a bíró, eskütt, pásztorok és bakter is birt azok felül rendeltetett, hogy ezek[ne]k ezután ksézpénz fizetesek járván amelly részek volt az földek és rétekben azok a helység közjövedelmére fordíttassanak, és ezeket a bíró minden esztendőben, közhasznora fordítsa, megszántatván bétokarétván a melly magat bévelt, is amit onnand kivesz letett hite szerent számádásában kilégye, és a midőn buzát, zabot, avagy szénát elád,

Azt mindenkor hiteles bizonságok átlal megerősítse külömben ha valami fogyatkozás tapantoltatni fog, azt refundálni tartozik, és e mellett meg is büntetteték.

3. A helységet urbazialiter fertól esztendeig illető csap eddig is árendáben azaz 30 F[orin]tokban lévén kiadva máj napon bicitáltatván 3. Esztendeig Vaagner Jánosnak 45 f[orin]tokban kiadattatott, mely árendát esztendőnként készpénzűl ugy mint felét előre Sz Mihály napra, másik felét pedig karácsonkor az Helységnek tartozik befizetni, és így ezen fertál Csopuak esztendőnként való jövedelme amint kivan téve tészen 45

Nem lévén több jövedelme az Helységnek a mi ezen fellűl még valami aprólékos találtatva vagy pedig búzábul, zabbul, szénábul több béjönne a számadásban kifog tétettetni.

Ezen kitett jővedelmenek sum[m]ája tészen 133 Ft

Közönséges költségekre rendeltettek

1. A birónak esztendőbéli fizetésére a 3 dik Classisban készpénzűl fog járni 20

A felséges rendelések szerént senki a contibutiotul szabados nem lévén a bíró és esküttek magok. Coutrilnetionalis competentiáiokat fizetni tartoznak.

A birói hivatal ezután tőbb esztendőkre is állandassan egynél megmaradván, méglen a biró maga szorgalmatasságát kőzhaszonra czélozó igyekeztetét, és minden dolgokban való gyorasságát fogia bizonyéttani mind addig az Helységtűl a N[emes] V[árme]gye hire nélkül le nem tétetik.

Ezen hivatalyra pedig ezen deputatio alkalmatosságával a Földes uraságnak, és Helységbéliek[nek] köz akarattyokbul választatott és confirmáltatott a tanali biró Kiss János.

Ki mellé is a Notóriuson kívül 4 eskütt emberek Tanácsok[nak] rendeltettek ugymint N[emes] Angyal Mihály, ifjú Angyal János törvén bírónak, Héva László és Toth János.

Kiss Eskütnek pedig Prapatics Páll választatott, kinek fizetése lészen esztendőnként 8 Ft

2. Notáriusnak az ide való oskolamester Nagy Mihály confirmáltatott, kinek is kőtelessége lészen a partionak Dika szerént való kivétése annak könyvecsékben való béirása, a népségnek conscriptióia, protocollumnak, számadásbeli diáriusoknak, s currensek[ne]k kirása, ugyan e végre több írásbeli foglyalatosságai is szaporodván esztendőbéli fieztésére rendeltetett az Helység részérül 25 Ft

A meltóságos földes uraság részérűl pedig továb való resolutioia a gróff N[agysá] gának várattatik, a nemesség részérűl pdig esztendeig fog járni f 2.

3. A éjjeli bakternak minden gazda 7 k[rajc]árt a bakák pedig vc 10. Az árendások ugy mint a zsidó vc 50. A sörföző f. 1. A Kováts vc. 50. A birkás cv 50. Készpénzül fizetni fognak e mellett minden gazda 1 kenyeret, vgy pdig az kelett c. 15.

A méltsógáos ruaság pedig kész pénzül 5. Buzául 5 mérőt ád, lészen eze kévűl egy hosz[sz]u szűrre a helység cassáiábéul 3

És igy egész fizetése fog tenni a natruálékkal edjütt 21 Ft 48 kr

Ezen szolgálatra választatott Matuskovits János

4. A helség pásztorainak a kőz cassábul való fizetések 6 Ft

5. Esztendőbéli utikölcségére a bironak rendeltetett 3 Ft

6. Papiros és spanyolviasz kőlcségekre 2 Ft

7. Az helységet illető épűletek[ne]k conservatioiára 3 Ft

8. Rabok[na]k vagy gonosz=lévők[nek] kőlcségére 1 Ft

9. A bikának tartására hét szekér széna, és az helység zabjának szalmája melly is készpénzül lenne 10 Ft

10. Jővő, járókra s menőkre 3 Ft

11. Minden aprólékos kölcségekre rendeltetett 2 Ft

Summáia az egész kőlcséeknek melly az Helység cassáiábul fizettetik 86 Ft

Mellyet az proventusokkal ugymint 133 f[orin]tokkal öszvetévén kell maradni az helység hasznára esztendőnként 47 Ft

Ezen kitett kölcségeken kívül a birónak kőlteni szabad nem lészen, hanem a midőn ezekkel, bé nem érne azon esetben a n[emes] vármegyére jelentést lészen.

A contributio felül pedig rendeltetik, hogy azt otta biro minden holnapban Executio nélkül bészedje, és kinek kinek könyvecskéjébe béirassa.

A közjövedelmek pedig ennek utána a bíró kezénél mind addig meg maradnak még azok esztendőnként a számadás alkalmatosságávl megvizsgáltatván a lakasokra érdemek szerént ami kőlcségeken fellyül megmardna, ki fog osztani.

A portio kivetése felűl pedig nem kűlömben a biro számadácsárul rendeltetett, hogy azt ottá kiadott forma szerént lecsinálván annak ideiben a bíro és notarius a n[emes] v[árme]gyére az exactoratushoz kihozza.

Hédervári helység ingó és ingatlan jószágai, s minden házbéli belső és külső eszközökrül, és más hozzátatozandó szerszámokról.

Helységet illető közönséges házak:

1. Plébánia ház 1, 4 szoba, 1 konyha, 1 kamara, 1 istálló, 1 pintze, 1 szekérszín, 1 házikert

2. Mesterház 1: 2 szoba, 1 konyha, 1 istálló,

3. Pásztorház 1: 1 szoba, 1 konyha

A községé az iskolában egy hosszu lágy fábul való asztal”, ágy ?, helység kútjai.

Vizi és tüzi eszközök: bőrkannák 8 db, taitarja 1 db, fecskendő 11 db, csáklya 1 db

Markóval rendelkezik 1 bika a községé a conventias cselédek között tehénpásztor 1 db, ökörpásztor 1 db kanász 1 db csősz 1 db.

Fundusok U mérő
Forrási dűlőnél 1 14
Kerekes rétnél 1 4
Bíró Ragozna(?) dűlőiben 1 8
"eskűtt" föld 1 3
Malomhelyben pásztor föld 1 3
Réth    
Kerekes föld végénél 1 *
Magyoró erődnél 1  1
Bakter rét a Ragoznai(?) dűlőben 1  1

Szőlő: 0 Erdő: 0

(GYMSMGYL VII.1/E/13. Urbéri elkülönözési és tagosítási periratok. Hédervár, 1786.)

 IV. A hédervári dűlőnevek – 1864 és 1904

1864. ápr. 30.:

„Zseli gazdaság dülö VI táblábol áll Gróf Viczay tulajdona.

Alsó tag dülö VIIt táblábol áll ugyan a’ fennebbi birtoka.

Lipóti dülö, búza termö fekete agyag.

Bokorra dülö.

Magyeri dülö, egy posványos ér kerítti körül hol hajdan Duna folyás lehetett.

Feljáró dülö,, emelkedett fekvésü szántó föld, mély posványnyal körülvéve, hol árkolás közben mai nap is rosdás török fegyverek találtotnak, hir szerént ezen posványnak neki szorított törökök közül sokan belevesztek.

Ujkertek lapályos káposzta s here termö föld.

Zsellérek dülö tagosíttáskor a zsellérek birtokába jutott.

Rétszéli dülö, homokos szántóföld a kis Duna bal partján.

Magyarós kertek dülö, a Duna bal partján, jobbról kákót termő ér keríti.

Sziget dülö, emelkedett fekvésü szántóföld.

Paprét, kaszáló,ezelőtt a lelkészi hivatal tulajdona volt, 1857. évi tagosítástól fogva község birtoka, jó szénát terem.

Vadaskerterdő, Gróf Viczay tulajdona, hajdan sövénnyel körül keritve mindennemü vaddal bövelkedett, 1848 évben lerontatván a kerittés, jelenleg fáczányos.

Zseikei erdő a kis Duna balpartján Zseikei major szomszédsága.

Károly major, Gróf Viczay tulajdona tagosittás után ujból épittetett.

Angol kert gyönyörüen ékesitett sétány, közepén Gróf Viczay Heder kastélya, mesterkélt csatornával keritve.

Kertészkert üvegházzal ritka öregségü gyümölcs fákkal, és fiatal csemetékkel bövelkedik, megjegyzést érdemel egy befalazott vastag nyárfa az egész környékben nevezetes, hol hagyomány szerint Kont magyar vezér árnyában gyülést tartott

Kis Duna folyó kiáradásával sok kárt okoz.

Rév-Hedervártól a kis Dunán mecsérre szállíttó komp.

Vizeim 5 házból álló város rész, nevét hihetőleg mocsáros fekvésétől nyerte.

Porászeg (praedium) Gróf Viczay tulajdona, gazdasági házak s tiszta lakókkal váras rész.

Binkhely a mező várasnak egyik legrégibb része melyen Gróf Viczay család gyönyörü Góth izlésre 843 évben kijavitott kápolnája temetkezési sírbolttal létez.

Templom utcza és Hosszusor utczák.

Kárászos lapos, tó melyben valaha sok kárász halat fogtak.

Feljáró láp örvény, melyben vidrák tartozkodnak.”

kelt Pozsony, 1904. április 27.

Hédervár egész területe 2501 kh 1518 négyszögöl

Beltelek                        Szérűs kert

Hídlábi kert                   Feljáró

Plébános rét                  Megyesi dűlő

Bukrosra dűlő                Lipóti dűlő

Zseli                             Angolkert alja

Kalló I.                         Kalló II.

Parázsszeg                    Vámkerék

Hidegkút                       Kisbagocs

Szigeterdő kert              Dödöi kert

Kisréti kert                    Kárászos lapos

Vadaskert                     Vadkert melletti legelő

Újkert                           Zsellérek melletti dűlő

Zsellérek dűlője             Rétszél melletti tag

Rétszéli dűlő                  Urasági alsótagbeli dűlő

Urasági legelő               Zsejkei erdő

(Pesti Frigyes: Helynévösszeírás. Győr megye. Kézirat. Hédervár dűlőnevei 1864-ben, a kérdőív 4. pontja szerint, GYMSMGYL VI. 104/37. Magyar kir. országos kataszteri felmérés. Győr vármegye. Hédervár kisközség. Birtokrészleti jegyzőkönyv. Győr-Moson-Sopron Megye Levéltára)

 V. Legtöbb adót fizetők (virilisták) 1875. február 8.

Nevek Adóösszeg Megjegyzés
Gr. Khuen-Héderváry Károly 1694 fr, 14 és 1/2 kr 1.
Peöcz Zsigmond 708 fr, 30 kr plébános, kétszeres, 2.
Heischman Izrae l63 fr, 82 kr 3.
Edler János 55 fr, 83 kr községi földet haszonbérel
Takács Pá l52 fr, 66 és 1/2 kr 4.
Kis György 51 fr, 69 és 1/2 kr községi földet haszonbérel
Fricze József 19 fr tiszttartó, harmadik póttag
Angyal Mihály 34 fr 5.
ör. Hegedűs András 33 fr, 93 és 1/2 kr 6.
ifj. Soós József 31 fr. 71 és 1/2 kr községi földet haszonbérel
Nagy Mihály2 6 fr, 78 kr királyi postamester, 9.
Hegedűs József 29 fr, 42 kr községi földet haszonbérel
Hegedűs Ferencz 28 fr, 25 kr 7.
Szveterszky Sándor 24 fr  
Hegyi József 26 fr, 81 és 1/2 kr 8.
Molnár József 26 fr, 28 és 1/2 kr 10.
Sághi József 26 fr, 29 kr első póttag
Schwarcz Mihály 28 fr, 64 és 1/2 kr községi földet haszonbérel
Tóth István 22 fr, 72 kr második póttag
Károly János 20 fr, 25 kr községi földet haszonbérel

(GYMSMGYL IV.B.464 Tósziget-Csilizközi főszolgabírói iratok, 1875. febr. 8. Hédervár)

 VI. Az első világháború hősi halottai

Ásványi József, Borbély Dezső, Czikker Károly, Csépei Miklós, Horváth Árpád, Horváth Péter, Hincsics Sándor, Hujber Pál, Iró Péter, Ihász János, Kiss Béla, Kiss Géza, Kiss Károly, Kovács Ferenc, Menyhárt István, Menyhárt Mihály, Molnár Mihály, Radics János, Sipos Sándor, Soós Géza, Soós István, Soós János, Sörös István, Szücs Károly, Szücs Mihály, Takács József, Takács Mihály, Tóth Mihály.

 VII. A II. világháború hédervári áldozatai

Adrigán József, Kiss János, Ábrahám István, Lakatos László, Bertalan Géza, Lendvai Antal, Binder Jenő, Lendvai Rudolf, Bogár Gyula, Molnár József, Borbély Antal, Németh Imre, Csanádi Mihály, Németh István, Dobos Ferenc, Novicz János, Fazekas Józsefné, Soós János, Gondár Imre, Soós Károly, Hauch Ferenc, Szigeti Gyula, Hegedűs Lajos, Takács József, Hegedűs Pál, Tamás Gyula, Horváth Vilmos, Tamási István, Hushegyi István, Tóth József, Karácsony László, Varga Ferenc, Kállai János, Varga Károly, Kiss Antalné, Virág Antal, Virág József.

 

 

   
Előző fejezet Következő fejezet