Előző fejezet Következő fejezet

Függelék

 

I. Isaszeg jelesei

Isaszeghez több, az ország politikai, művészeti, tudományos életében kiemelkedő személy életútja kapcsolódik. Átutazó, pár órát vagy napot a községben eltöltött hírességekről (Petőfi Sándorról például, akinek emlékét márványtábla hirdeti; a nevezetes csata hős tábornokairól; a faluban 1922–23-ban üdülő Tóth Árpádról, aki éppen itt írta az egyik legszebb versét, az Esti sugárkoszorút, egyébként erre is emléktábla figyelmeztet a Bölcsőde falán) vagy éppen a legújabb kor kiválóságairól most nem teszünk említést. Csak azokról, akik a falu szülöttei, illetve akik alkotó életüknek egy jelentős részét Isaszegen töltötték, élettörténetük a település múltjának részét képezi.

Ripka Ferenc (Isaszeg, 1871 – Budapest, 1944). Édesapja a koronauradalom tisztviselője volt. Jogi tanulmányai elvégzése után újságíró lett. Több könyvet írt a királyi család és Gödöllő kapcsolatáról. A század első két évtizedében jelentős gazdasági posztokat töltött be a fővárosnál, majd mint a katolikus társadalmi mozgalmak egyik irányítója, előbb kormánybiztosként, 1925–1932 között pedig Budapest főpolgármestereként gróf Bethlen István miniszterelnök legközvetlenebb munkatársai közé tartozott (1927-től felsőházi tag). Tagja volt a báró Kornfeld Móric által kezdeményezett és 1939-ben létrehozott Magyar Szent Kereszt Egyesületnek. A szervezet a II. zsidótörvény után a konvertiták (áttértek) mentésével foglalkozott.

Ripka Ferenc sohasem feledkezett meg szülőfalujáról. Szívesen vállalta az isaszegi dalárda megalakulásakor a védnökséget, majd a zászlóra az ő közbenjárására szerezték meg a nevezetes Rákóczi-képet. A zászlóavatáskor (1927) felesége volt a zászlóanya.

Ripka Ferenc fiatalkori képe

Krusnyák Károly (Kőrös-Krizevci, Horvátország, 1889 – Budapest, 1960). Az Iparművészeti Főiskola festő szakának elvégzése után Kőrösfői Kriesch Aladár mellett dolgozott, akit mesterének tekintett. Házasságot kötött 1915-ben székelyhódosi Máthé Irmával, és az ő révén került kapcsolatba a székely népballadákkal. Első sikerét is a Júlia szép leány című balladafeldolgozással érte el, 1916-ban ezzel elnyerte a kiállítók díját. Bibliai tárgyú, történelmi és tájképei, csendéletei, portréi mellett jelentős szerepet kaptak művészetében a népi életképek. Elismert festőként, a Benczúr Társaság elnökeként barátja, Kossányi Schrőder Károly építész biztatására, 1928-ban Isaszegen megvette a Hajnal utca 3. számú házat, és ettől kezdve nagyon sokat dolgozott a faluban. Itt készült képei – Isaszegi asszonyok, Mulatók, Asztaltársaság – valamint tanulmányai a szomszéd Szvitek Jánosnéról, továbbá tájképei is hozzásegítették, hogy a két világháború közötti évtizedek jeles mesterévé emelkedett. Bár „konzervatív piktúrát csinál, de a tradíciók, amelyekre támaszkodik igen figyelemreméltóak” – írja a Nemzeti Újság műkritikusa 1924-ben. A második világháború utáni szocialista realizmus teljesen idegen volt számára. „Nem tudott, de nem is akart szabadulni attól a festői világtól, amelyet önmagának alakított ki s amelyet meg is valósított” – hangzott el Veszprémben, 1990-ben, a halálának harmincadik évfordulóján rendezett retrospektív kiállítás megnyitóbeszédében az értékelésnek is minősíthető gondolat.

Krusnyák Károly (1889–1960)

Dr. Sáska László (Nagyenyed, 1890 – Arusha, 1978). Kalandos életű tudós, orvos volt, aki nem csak Isaszegnek, de az egész magyar, sőt a nemzetközi tudományos életnek is a kiemelkedő alakja. Sokgyermekes szegény asztalosmester családjában született. Már a Bethlen Kollégiumban megmutatkozott tudományos érdeklődése. Tanárai közül Szilády Zoltán az, aki egész életre szóló buzdítással serkentette a továbbtanulásra, a tudományok művelésére. Saját keresetéből végezte orvosi tanulmányait a kolozsvári egyetemen, melynek bevégzését a négyéves frontszolgálata odázta el. S bár a háború után kitűnő eredménnyel doktorált, politikai és hazafiúi meggyőződése miatt el kellett hagynia szeretett Erdélyét. Isaszegnek 1922–1933 között ő volt a községi és egyben MÁV-orvosa, ezen túlmenően a település életében is vezető szerepet játszott. A képviselő-testületnek több cikluson át tagja, a különböző egyesületeknek szervezője és vezetője volt.

Egy szerveződő Afrika-expedíciónak tagjaként először 1931-ben merült fel annak lehetősége, hogy az akkor még kevéssé ismert földrészen megvalósíthassa tudományos elképzeléseit. Aztán 1932 nyarán már hivatalos levélben jelentkezett a berlini etiópiai konzulátuson: „Jelenleg alkalmazásban állok mint községi orvos és pályaorvos, mely két állás megélhetésemet biztosítja, de tudásszomjamat nem elégíti ki. Trópusi bakteriológiával szeretnék foglalkozni.” Egy év múlva fiatal, második feleségével Szomáliába utazott, hamarosan I. Haile Szelasszié császár családi orvosa lett. Sokat utazott, vadászott és rengeteget gyógyított: ő volt Abesszínia Albert Schweitzere.

Az olasz megszállás nyomorúsága elől 1937-ben sikerült Tanganyikába áttelepülnie, ahol a Meru vulkán tövében elterülő Arusha városában talált végső menedéket. Itt teljesedett ki orvosi és kutatói tevékenysége.

A maláriától a rákig című munkája egyszeriben az egész tudományos világ előtt ismertté tette nevét. Kapcsolatba került korának híres tudósaival, Hemingwaynek jó barátja lett.

A második világháború után az Afrikába látogató magyar vadászokat, tudósokat kutató- és gyűjtőmunkájukban ismeretségével és hallatlanul nagy tekintélyével segítette. Bár Magyarországon is elismerték a kiváló orvos tudományos tevékenységét, politikai nézetei miatt értékelő tanulmányok csak a rendszerváltás után jelentek meg róla. Gazdag és színes életpályáját második hazájában, Afrikában fejezte be.

Dr. Sáska László (1890–1978)

Dr. Barabás Géza (Budapest, 1903 – Budapest, 1966). Isaszeg másik kiemelkedő orvosa dr. Barabás (eredeti nevén Voloncs) Géza volt, aki a fővárosban született, és iskoláit is ott végezte el. Kétéves gyakorlat után, 1929-ben került magánorvosként Isaszegre, majd az 1933-ban Afrikába távozó dr. Sáska utóda lett, és itt gyógyított 1964-ig, nyugdíjba meneteléig.

Hosszú, több évtizedes működése az isaszegi egészségügy nagy korszaka, dr. Barabás nem csak a betegségek gyógyításával foglalkozott, hanem a megelőzésre, az emberi környezet megjavítására is törekedett. Korszerűsítette a község egészségügyi ellátottságát: megindította a zöldkeresztes mozgalmat, nagy figyelmet fordított a csecsemővédelemre, megvalósította az iskolások rendszeres orvosi vizsgálatát, a gyermekfogászatot, megszervezte a helyi Vöröskeresztet, közreműködött a népfürdő létesítésében. Gyógyító munkájában kiemelkedő szerepet kapott a tüdőbaj leküzdése. Mindezek érdekében vállalt községi képviselőséget a második világháború előtt és tanácstagságot a pártállami diktatúra éveiben.

Közmegbecsülésnek örvendő orvos és közéleti ember volt, aki egész életében Isaszeg felemelkedésén fáradozott. Az egészségügyi kérdések mellett barátaival (Szentiványi Gyula, Szathmáry Zoltán) érdeklődéssel kutatta a település múltját, sokat fáradozott egy falumúzeum létrehozásán.

Figyelemre méltó tudományos tevékenységet folytatott, melynek elismeréséül a Magyar Tudományos Akadémia tagjai közé választotta. Nyugdíjas éveiben is tevékeny életét az 1966. március 28-án bekövetkezett váratlan halála zárta le. Budapesti temetésén az isaszegi Vidák Karcsi öttagú bandája muzsikált, sírját száznál is több falubéli állta körül, akik így rótták le hálájukat szeretet doktoruknak. Ott volt a községnek minden vezetője is, akik szívesen mondtak volna búcsúszavakat Isaszeg nagy orvosának, de mivel egyházi szertartás keretében folyt a temetés, némaságra kárhoztatta őket a kor politikai ostobasága.

Szathmáry Zoltán (Gödöllő, 1901 – Isaszeg, 1989). Mindenki szeretett Zoli bácsija tanult mesterségét tekintve hentes és mészáros volt. A szomszédos Gödöllőn született, és már felnőttként, 1927-ben került a községbe, mégis ő volt az a lokálpatrióta, hogy keresve sem lehetne találni párját, olyant, aki Isaszeget úgy szerette, aki Isaszegért any-nyit tett, mint Szathmáry Zoltán.

A faluba kerülésétől kezdve lelkesen bekapcsolódott a helyi közéletbe, református egyházának gondnoka, a cserkészcsapat szervezője. Szabad idejének minden percét barátaival, Szentiványi Gyulával, dr. Barabás Gézával, a múlt emlékeinek gyűjtésére szentelte. A második világháború után a megújuló közéletben mint az SZDP helyi titkára vezető szerepet játszott, ám a pártállami diktatúrában pártállása, hithűsége és kisipari tevékenysége miatt csak a perifériának számító kulturális életben mozgósíthatta kiapadhatatlan energiáit.

A centenáriumi ünnepségeknek fő mozgatója és szervezője. Az iparosköri székház és a református templom felépítésében elévülhetetlen érdemei voltak. A múlt század végétől létező 48-as-kultusznak ébrentartója, a magyar-lengyel baráti kapcsolatok kovácsa volt.

A helyi múzeum létrehozása Szathmáry Zoltán jelentős alkotásai közé tartozik. A Falumúzeumnak 1967-es megnyitásától 1984-ig vezetője volt. A hagyományápolás és a helytörténeti kutatás igazi központjává tette a múzeumot, amikor 1969-ben megszervezte az azóta is kitűnően működő Múzeumbarátok Köre egyesületet. Éveit meghazudtoló energiával irányította nagy álmának megvalósítását, a Falumúzeum 1982-es felépítését. Megindította az Isaszegi Adattári Közlemények sorozatot, melynek lapjain saját és a múzeum köré csoportosult helytörténészek kutatásait, dolgozatait tette közkinccsé.

Hosszú, eredményekben gazdag életpálya zárult le 1989-ben bekövetkezett halálakor. Ekkor éreztük át igazán az ő valamikori sorait: „Ha a földi életből már el kellett mennem és az élők keresnek majd, mondják szükség lenne rád, hiányzol, akkor elhiszik és érzik, értük is éltem.” A hálás utókor a múzeum falán 1991-ben elhelyezett emléktáblával tisztelgett a község jeles polgára, Szathmáry Zoltán előtt.

Szathmáry Zoltán 1976-ban

Jászberényi János (Isaszeg, 1886 – Isaszeg, 1948). MÁV-segédtiszt volt, aki az első világháborúban szanitécként szolgált. Roppant érdekes, olvasott ember volt, aki a magyaron kívül ismerte a német, a szlovák, a lengyel, az orosz és a cigány nyelvet.

A második világháború idején, a dr. Benkó Mátyás és felesége öngyilkossága utáni időkben, az orvos nélkül maradt faluban, ápolói ismereteit hasznosítva ő járt a betegekhez, kötözte a sebesülteket, tartotta a lelket a reményvesztettekben. E nehéz hetekben, hónapokban végzett önzetlen és emberfeletti tevékenységéért nagy tiszteletnek örvendett a községben. A meginduló új szellemű közéletben is szívesen vállalt feladatot.

Jászberényi János (1886–1948)

Juhari István (Isaszeg, 1916 – Budapest, 1978). MÁV-segédmunkás apja nem tudta taníttatni, így nem teljesülhetett a vágya, nem lehetett tanító. A második világháború kitörésének évében bevonult katonának, majd a világégés után 1954-ig ez lett a hivatása. Ezt követően, miután fiatalkori elképzelése nem teljesülhetett, önképzéssel újságíró és előadóművész lett. Nem tagadta meg önmagát: azoknak írta cikkeit, azoknak szavalta verseit, azoknak énekelte dalait, akikhez tartozónak tartotta magát. Büszkén mondta magáról: munkásíró, munkásművész. „Gyűlölöm szenvedélyesen a háborút, a képmutatást, a jellemtelenséget, szeretném, ha végre egy kiskirályok nélküli nagy családban élne az emberiség. És valóban a munka lenne az emberi megbecsülés alapja, s nem pedig a protekció” – hirdette ma is érvényes gondolatait.

Juhari István (1916–1978)

Isaszeg jeles szülötte kortársaink közül – akiknek itt csak a nevét említhetjük – Ruszt József (1937), a modern magyar színházművészet jeles rendezője és Takács Zoltán (1940), a neves grafikusművész.

Irodalom: Gergely Jenő: A püspöki kar, a szentszék és a magyarországi Holocaust. In Mozgó Világ 199/4. – IMA 75.229.1. Ripka Ferenc, IMA 99.397.1. Sáska László, IMA 77.501.1. Barabás Géza, IMA 2000.397.1. Krusnyák Károly (1889-1960) katalógus. (Bevezető: Praznovszky Mihály.) Veszprém, 1990. – Kubassek János: Sáska László tudományos munkássága Afrikában. Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 8. 1990. – Magyar életrajzi lexikon. Budapest, 1969. – Magyar utazók lexikona. (Szerk. Balázs Dénes.) Budapest, 1993. – Sáska László: Életem Afrika. Bukarest, 1969.

II. Az 1728. évi regnicolaris összeírás (Isaszegh possessio)

Mastalka Mihály bíró Györgyiak János
Kubis Jakab Hajdu Miklós
Kubissik Simon Pribelya József
Rosonyi György Apatty Mátyás
Farkas János Hrustinszky Pál
Melo János Bartha Pál
Kiss János Rusztinszky János
Hrk János Sztrapaty István
Nagy János Vojth János
Zrnko Miklós Mahúth Máté
Pranofszky György Lehoczky Mihály
Polyák Lőrinc Sáry István
Szruk István Vleskó Márton
Gyulay György Legénszky György
Hartsoss Bertalan Gyinya András
Skribek Mihály özv. Moravcsik Jakabné
Csernay István Kopor István
Juhász Márton ispán Csakovszky János
Brdár József Lanka Tamás
Pintér Mihály Cziprián Miklós
Ragács Sámuel Gajdos György
Belan János Olá Mihály
Schriber Sebestyén Hargas Márton
Beliczey Ádám Schribek Márton
Lachnik Miklós Sárváry János
Palaha Simon Szórad Lőrinc
Skarik Márton Kiszel György
Gyubák János Jager Mihály
Szmoliza György Dobronyay János
Benus János Gregussy János
Polyák Márton Makád György
Duska Pál Szura Pál
Trihoj Mátyás Krakovics Márton jegyző
Salamon Mózes kereskedő  
Molnár István falu molnárja  
Bélay Márton uradalmi molnár  
Szlavik Márton uradalmi molnár  
Mrazik Boldizsár fazekas  
Promsauer Fülöp serfőző  

III. Isaszegi nemzetőrök jegyzéke 1848. május 18-án

1. Tihon József 38 éves, Tihon Pál 2/4 telkes jobbágy fia és testvérei,
  Tihon Antal 26 éves,
  Tihon János 24 éves
2. Mrnyo Pál 28 éves 2/4 telkes jobbágy és sógora,
  Vojth János 36 éves
3. Ragács János 49 éves 2/4 telkes jobbágy és fia,
  Ragács János 27 éves
4. ifj. Ragács Mihály 33 éves 2/4 telkes jobbágy és testvére,
  ifj. Ragács János 27 éves
5. Ör. Ragács Mihály 47 éves 2/4 telkes jobbágy
6. Skribek Mihály 27 éves, ör. Skribek Pál 2/4 telkes jobbágy fia és testvére,
  Skribek György 25 éves
7. Zsillák Márton 36 éves 2/4 telkes jobbágy és testvére,
  Zsillár Cziprián 34 éves
8. Moravetz György 22 éves, Moravetz Péter 2/4 telkes jobbágy fia
9. Kiszeli Ádám 38 éves 2/4 telkes jobbágy és sógora,
  Kiszeli András 2l éves 2/4 telkes jobbágy
10. Palaga Mátyás 27 éves 2/4 telkes, Palaga Mátyás jobbágy fia és
  Palaga István 36 éves 2/4 telkes jobbágy, a sógora
11. Hrustinszki Imre 34 éves 2/4 telkes jobbágy
12. Kiszeli Károly 30 éves 2/4 telkes jobbágy és sógora,
  Tömer Károly 25 éves 2/4 telkes jobbágy
13. Tóth József 37 éves 2/4 telkes jobbágy és testvére,
  Tóth János 25 éves 2/4 telkes jobbágy
14. Paulovich Ferenc 28 éves 2/4 telkes jobbágy
15. Szabó Pál 29 éves 2/4 telkes jobbágy
16. Paulovich Gábor 29 éves szűcs
17. Klinkó János 21 éves 2/4 telkes jobbágy
18. Hornyes János 48 éves 2/4 telkes jobbágy és a fia,
  Hornyes Pál 26 éves
19. Moravetz János 35 éves 2/4 telkes jobbágy
20. Hajdú Ignác 44 éves 2/4 telkes jobbágy
21. Palaga Mihály 29 éves, Palaga Mihály 2/4 telkes jobbágy fia és testvérei,
  Palaga Pál 26 éves
  Palaga János 20 éves
22. Palaga Péter  35 éves 2/4 telkes jobbágy
23. Zostyák Mihály 38 éves 2/4 telkes jobbágy
24. Mrzulya Mátyás 35 éves, Lamha József 2/4 telkes jobbágy veje
25. Nemetz János 26 éves 2/4 telkes jobbágy
26. Czigányik István 26 éves 2/4 telkes jobbágy és a sógora,
  Hajdú Mihály 28 éves
27. Kópor Mihály (sánta) 27 éves, Kópor Mihály 2/4 telkes jobbágy fia és
  Zsillák Antal 23 éves, Kópor Mihály veje
28. Szlabik Márton 40 éves 1/4 telkes jobbágy
29. Pretznyik János 38 éves 2/4 telkes jobbágy és veje,
  Blaskovics Mihály 20 éves
30. Sárvári András 40 éves 2/4 telkes jobbágy és a sógora,
  Vasitza Péter 25 éves
31. Moravetz József 41 éves 2/4 telkes jobbágy és testvére,
  Moravetz György 34 éves
32. Grznár Gábor 38 éves 2/4 telkes jobbágy
33. Lehotzki Antal 25 éves 2/4 telkes jobbágy
34. Hajdú Pál 26 éves, Hajdú Mihály 2/4 telkes jobbágy fia és testvére,
  Hajdú Mihály 20 éves
35. Sárvári Jakab 35 éves 2/4 telkes jobbágy és testvére,
  Sárvári János 36 éves
36. Kovacsik Jakab 23 éves, Kovacsik János 2/4 telkes jobbágy fia
37. Ragács Ádám 28 éves 2/4 telkes jobbágy
38. Pretznyik János 45 éves 2/4 telkes jobbágy
39. Berkes János 40 éves 1/4 telkes jobbágy
40. Hrustinszki Márton 40 éves 2/4 telkes jobbágy
41. Baroska János 26 éves 2/4 telkes jobbágy
42. Surman Jakab 48 éves 2/4 telkes jobbágy és a fia,
  Surman Jakab 22 éves
43. Tusák János 31 éves 1/4 telkes jobbágy
44. Apágyi István 38 éves 2/4 telkes jobbágy és a fia,
  Apágyi Ferenc 20 éves
45. Juhász Bálint 28 éves 2/4 telkes jobbágy és testvére,
  Juhász Gábor 24 éves
46. Fortzek István 49 éves 2/4 telkes jobbágy és mostohafia,
  Hrustinszki János 28 éves
47. Svoboda Lőrinc 40 éves 2/4 telkes jobbágy
48. Lovasik József 40 éves 2/4 telkes jobbágy és testvére,
  Lovasik János 22 éves
49. Porubszki József 40 éves 2/4 telkes jobbágy
50. ifj.Farkas János 38 éves 2/4 telkes jobbágy
51. Dudás Pál 49 éves 2/4 telkes jobbágy és fia,
  Dudás György 25 éves
52. Apágyi Márton 46 éves 2/4 telkes jobbágy és testvére,
  Apágyi János 37 éves
53. ifj.Blaskovics János 34 éves 1/4 telkes jobbágy
54. Zoszna Pál 23 éves, Kubisik Márton 2/4 telkes jobbágy fia
55. Apágyi Ádám 27 éves 2/4 telkes jobbágy
56. Kiss József 38 éves 2/4 telkes jobbágy
57. Hrustinszki Márton 35 éves 2/4 telkes jobbágy és testvére,
  Hrustinszki Ágoston 27 éves
58. Farkas Márton 48 éves 2/4 telkes jobbágy és fia,
  Farkas János 22 éves
59. Farkas Péter 34 éves 2/4 telkes jobbágy
60. Hernyes Márton 20 éves 2/4 telkes jobbágy
61. Skribek János 48 éves 1/4 telkes jobbágy
62. Fekete Menyhért 25 éves 1/4 telkes jobbágy
63. Kurutz György 37 éves 2/4 telkes jobbágy és testvére,
  Kurutz János 27 éves
64. Hernyes János 45 éves 1/4 telkes jobbágy
65. Hrustinszki Mihály 46 éves 1/4 telkes jobbágy
66. Surmann János 25 éves, Blaskovics János 2/4 telkes jobbágy fia
67. Vasitza Mihály 27 éves 1/4 telkes jobbágy
68. Fortzek András 38 éves 2/4 telkes jobbágy
69. Funik Márton 30 éves, Michalek Márton 1/4 telkes jobbágy veje
70. Dragonya Fülöp 25 éves 2/4 telkes jobbágy
71. Kovács Márton 26 éves 2/4 telkes jobbágy
72. Farkas Mihály 25 éves, Farkas János 2/4 telkes jobbágy fia és testvére,
  Farkas István 23 éves
73. Vrana Simon 49 éves 2/4 telkes jobbágy és fia,
  Vrana János 20 éves
74. Klincsek Mihály 48 éves 2/4 telkes jobbágy és fia,
  Klincsek András 22 éves
75. Hornyik József 45 éves 1/4 telkes jobbágy
76. Mrzulya István 43 éves 1/4 telkes jobbágy
77. Tusák Tamás 24 éves 1/4 telkes jobbágy
78. Prandovszki János 23 éves, Prandovszki Mihály 2/4 telkes jobbágy fia
79. Skribek Tamás 30 éves 2/4 telkes jobbágy
80. Hanák Ignác 45 éves 1/4 telkes jobbágy és fia,
  Hanák Imre 25 éves
81. Farkas Lőrinc 27 éves, Farkas János 1/4 telkes jobbágy fia
82. Prandovszki Gáspár 28 éves, Prandovszki István 2/4 telkes jobbágy fia
83. Sárvári Orbán 35 éves 1/4 telkes jobbágy
84. Herschl Salamon 25 éves zsellér
85. Brdár Jakab 48 éves 1/4 telkes jobbágy és fia,
  Brdár Jakab 20 éves
86. Surmann Mihály 48 éves 1/4 telkes jobbágy
87. Dilaj György 25 éves, Dilaj Pál 1/4 telkes jobbágy fia és testvére,
  Dilaj István 21 éves
88. Hrustinszki Ignác 34 éves 1/4 telkes jobbágy
89. Klincsek István 22 éves, Michalik József 1/4 telkes jobbágy veje
90. Ragács György 46 éves 2/4 telkes jobbágy és testvére,
  Ragács József 40 éves
91. Juhász György 32 éves, Juhász György 2/4 telkes jobbágy fia
92. Bottyán Ferenc 47 éves 1/4 telkes jobbágy
93. Vojth József 24 éves, Vojth Mihály 1/4 telkes jobbágy fia
94. Berla Gábor 35 éves 2/4 telkes jobbágy
95. Maluch István 30 éves, Stefcsik János 2/4 telkes jobbágy veje
96. Kovács János 20 éves,Kovács György telkes jobbágy fia
97. Zsemlye Mihály 30 éves, Zsemlye Jakab 2/4 telkes jobbágy fia
98. Németh Mihály 35 éves 2/4 telkes jobbágy és testvére,
  Németh Márton 25 éves
99. ifj.Molnár János 46 éves 1/4 telkes jobbágy
100. Spisák Gergely 25 éves, Spisák Mihály 1/4 telkes jobbágy fia
101. Pretznyik György 44 éves 2/4 telkes jobbágy
102. Lehotzki Mátyás 32 éves, Molnár János 2/4 telkes jobbágy veje
103. Pretznik Fábián 27 éves, Pretznik István 2/4 telkes jobbágy fia
104. Brdár Jakab 24 éves 2/4 telkes jobbágy
105. Klincsek Péter 25 éves, Klincsek György 2/4 telkes jobbágy fia
106. Parotzai István 40 éves, Parotzai Mihály 2/4 telkes jobbágy testvére
107. Hrk Vendel 40 éves 2/4 telkes jobbágy
108. Molnár Márton 47 éves 1/4 telkes jobbágy
109. Ragács Bálint 35 éves 2/4 telkes jobbágy és testvére,
   Ragács Máté 25 éves
110. Szmolitza György 32 éves 2/4 telkes jobbágy és testvére,
   Szmolitza Jakab 24 éves
111. Németh Mihály 38 éves 1/4 telkes jobbágy
112. Ragács Márton 38 éves 2/4 telkes jobbágy
113. Csingér János 23 éves 1/4 telkes jobbágy"
114. Csajkovszki Mihály 26 éves 2/4
115. Hanák Márton 35 éves 1/4 telkes jobbágy
116. Hrustinszki György 40 éves, Hrustinszki Jakab 2/4 telkes jobbágy fia
117. Ragács Máté 28 éves, Ragács István 2/4 telkes jobbágy fia
118. Szabotzki Pál 40 éves 1/4 telkes jobbágy
119. Mrzulya Pál 28 éves 2/4 telkes jobbágy
120. Bajor József 38 éves 2/4 telkes jobbágy
121. Hrustinszki Máté 28 éves 2/4 telkes jobbágy
122. Juhász György 40 éves 2/4 telkes jobbágy
 
  Önkéntesek
123. Blastyák János 28 éves zsellér
124. Tihon Pál 62 éves 2/4 telkes jobbágy
125. Tihon Simon 19 éves a fia
126. Skribek Albert 19 éves, Skribek Pál 2/4 telkes gazda fia
127. Moravetz Péter 56 éves 2/4 telkes jobbágy
128. Moravetz Péter 18 éves, a fia
129. Ör. Palaga Mátyás 51 éves 2/4 telkes jobbágy
130. Hest András 45 éves zsellér
131. Hrustinszki Mátyás 45 éves zsellér
132. Paulovich Ignác 50 éves 2/4 telkes gazda - jegyző
133. Kuliffay János 57 éves uradalmi gazdatiszt
134. Beretzky József 28 éves uradalmi gazdatiszt
135. Lajcson János 40 éves tanító
136. Kovacsik János 30 éves tanítósegéd
137. Knul István 51 éves 2/4 telkes jobbágy
138. Ör. Hajdú Mihály 59 éves 2/4 telkes jobbágy
139. Kovacsik Mihály 82 éves 2/4 telkes jobbágy
140. Pretznyik Lukács 52 éves 2/4 telkes jobbágy
141. Hrustinszki Pál 18 éves, Hrustinszki Márton 2/4 telkes jobbágy fia
142. Hajdú Pál 5l éves 2/4 telkes jobbágy
143. Juhász Márton 54 éves zsellér
144. Pretznik András 19 éves zsellér
145. Ör. Blaskovics János 58 éves 2/4 telkes jobbágy
146. Huszka Pál 38 éves 1/4 telkes jobbágy
147. Berkes Márton 26 éves zsellér
148. ifj. Mrzulya István 19 éves, Mrzulya István 1/4 telkes jobbágy fia
149. Mrnyó Pál 18 éves, Mrnyó Jakab 1/4 telkes jobbágy fia
150. Bugányi András 54 éves zsellér
151. Prandovszki Mihály 54 éves 2/4 telkes jobbágy
152. Funik Lőrinc 40 éves zsellér
153. Funik János 19 éves, a fia
154. Hujatz János 18 éves zsellér
155. Mrnyó József 38 éves zsellér
156. Rusvon Máté 29 éves zsellér
157. Klincsek József 29 éves zsellér
158. Szmolitza Márton 48 éves zsellér
159. Simon István 52 éves zsellér
160. Bassus János 49 éves zsellér
161. Kovács Imre 38 éves zsellér
162. Szabó János 48 éves zsellér
163. Juhász Imre 54 éves 2/4 telkes jobbágy
164. Belitzai Mátyás 20 éves zsellér
165. Kiss Márton 20 éves, Kiss János zsellér fia
166. Kubisik Mihály 56 éves zsellér
167. Kubisik Mihály 22 éves, a fia
168. Mrnyó János 32 éves zsellér
169. Kovács György 52 éves 1/4 telkes jobbágy
170. Zsemlye Jakab 51éves 2/4 telkes jobbágy
171. Spisák Mihály 52 éves 1/4 telkes jobbágy
172. Babinszki Antal 32 éves zsellér
173. Pretznik György 51 éves 2/4 telkes jobbágy
174. Klincsek György 54 éves 2/4 telkes jobbágy
175. Parotzai Mihály 58 éves, Parotzai István 2/4 telkes jobbágy testvére
176. Varga György 44 éves zsellér
177. Varga Imre 19 éves, a fia
178. Hajdú Mihály 49 éves zsellér
179. Herschl Ignác 22 éves zsellér

A honvédseregben szolgáltak

  Név Foglalkozás Besorozás ideje Rangja
1. Petrás Mátyás földműves 1848. IX. 4. közvitéz
2. Kis István földműves 1848. IX. 4. közvitéz
3. Toldi József földműves 1848. IX. 4. tizedes
4. Kurulek Jakab földműves 1848. IX. 4. szekeres
5. Szibári János földműves 1848. IX. 4. közvitéz
6. Vosica István földműves 1848. X. 27. közvitéz
7. Klincsek József földműves 1848. X. 27. közvitéz
8. Skribek János földműves 1848. X. 27. szekeres
9. Liptó Gábor kovács 1848. XII. 29. tüzér
10. Kolompár Máté muzsikus 1848. XII. 29. közvitéz
11. Kulifai Adolf kispap 1848. X. 20. tizedes

(A vitézek mind római katolikus vallásúak voltak.)

IV. Az elöljáróság tagjai 1911-ben, 1930-ban, 1943-ban, a testület tagjai 1907-ben, a falu bírái, jegyzői 1699–1950 között

Az 1911. június 17-én megválasztott elöljáróság tagjai: bíró Tihon Imre, törvénybíró Ecseri Mihály (Pál fia), pénztárnok Grznár Mihály (Jakab fia), közgyám Brdár Pál, esküdtek Tihon János (Máté fia), Csajkovszki Pál, Paulovics Ferenc, Ragács Mihály Sz., Grznár Mihály (Albert fia), ifj. Klincsek János, Király István, Tusák János.

Az 1930. május 9-én megválasztott elöljáróság tagjai voltak: bíró Vojt István, törvénybíró Vasicza János, pénztárnok, Ragács Gábor, közgyám Dragonya János, esküdtek Paulovics Ferenc, Farkas Mihály, Zsilják Gábor, Moravecz Vince, Ragács György, Klincsek Mihály K., Palaga István I., Tihon József.

Az 1943. december 2-án hivatalban lévő elöljáróság tagjai voltak: bíró Vécsi István, törvénybíró Vasicza János, pénztárnok Kövesdi István, közgyám Óváry Károly, előljárók Kovács Ferenc, Füzessi István, Markót András, Ragács Mihály, Szeder István, Ragács Fülöp, Orosz József, Vasicza Mihály.

A képviselő-testület tagjai (választottak és virilisták) 1907. augusztus 3-án: Ecseri Mihály, Grznár Mihály, Csontos Tivadart, Dr. Polgár Károly, Király István, Klincsek János K., Turai János, Brdár Pál, Tihon János M., Paulovics Ferenc, Csajkovszki Pál, Tihon József (T. fia),Haasz Gyula, Mandl Sándor, Wiesner Miksa, Meleghegyi József, Haasz Géza, Mandl Bernáth, Sztrizs József, Richter József, Turai Vince, ifj. Berbuch Ignác, Csáky János, Steiner Sámuel, Klincsek János I., Hrustinszki Pál M., Hajdú János Kis, Farkas János C., Funyik Bálint, Tihon Lukács, Grznár Albert, Grajzer József, Zostyák János, Szmolicza Jakab, Skribek János B. Ragács György, Vojt János (Mihály fia).

A török kiűzése utáni időkben az első ismert bíró Fogd Mihály (1699) volt. Az elkövetkező két évszázad bíróinak nevét és sorrendiségét nem tudjuk pontosan meghatározni. Az utóbbi hatvan év adatai azonban kevés kivétellel rendelkezésünkre állnak.

1891–1893 Hrustinszki Lőrinc
1895–1915 Tihon Imre
 
1924–1927 Csajkovszki István
1927–1930 Török István
1930–1944 Vojt (1934-től Vécsi) István
1945. II. 25.–1945. XII.10. Rózsahegyi János
1945. XII. 10.–1950. II. 4. Ecseri János
1950. II. 4.–1950. X. 27. Török Endre

A község első ismert jegyzője Krakovics Márton (1728) volt.

A jegyzők adatai is hiányosak:

1827–1863 Paulovich Ignác
1863–1901 Paulovich Sándor
1901–1913 Kálix Zsigmond
1913–1924 Fridrik Ágoston főjegyző
1924–1926 Veress Endre főjegyző
1926–1933 Veiszkopf Iván főjegyző
1933–1938 Schartner (1934-től Csorna) Lajos főjegyző
1938–1944 Veress Ferenc főjegyző
1945–1948 Litkey István
1948–1949 Dömök János
1949–1950 Torma János

 

Az isaszegi elöljáróság a régi községháza udvarán (1898)
 
Csoportkép a Topolyai-féle vendéglőben (1938)
 
Rákóczi úti részlet a községházával

V. Községi választók névjegyzéke 1872-ben

1. Apágyi Lukács
2. Apágyi József
3. Apágyi Márton
4. Apágyi Gábor
5. Berla Gábor
6. Babinszki Antal
7. Brdar Jakab if.
8. Berbuch Ignác
9. Bajar József
10. Berkes András
11. Bohus János
12. Berbuch József
13. Berkes János (Lukács)
14. Buriusz József
15. Balázs Mihály
16. Batoska István
17. Brdar Jakab ör.
18. Balázs József
19. Batoska Antal
20. Bajar János
21. Veliczai Mátyás (áthúzva)
22. Bohács András
23. Brdár Mihály
24. Csinger János if.
25. Csajkovszki Cziprián
26. Csingér János öreg
27. Csanády Adorján
28. Csomor János
29. Czigányik István
30. Cseszla József
31. Dudás Fülöp
32. Dudás György
33. Dilaj István
34. Dilaj (Deák) György
35. Esztergaly Mihály
36. Ecseri Mihály
37. Ecseri Fábián
38. Ecseri Pál
39. Ecseri János
40. Esztocsák János
41. Ecseri Albert
42. Ecseri Vince
43. Funyik János
44. Fridrik Ágoston
45. Fekete Boldizsár
46. Fraina Tamás
47. Farkas András
48. if.Farkas János (csanak)
49. Funyik Bálint
50. Farkas János ör.
51. Francsek Pál
52. Fekete Pál
53. Funyik Tamás
54. Funyik József
55. Faragó József
56. Gábor István
57. Gucsai György
58. Guberó György
59. Gyurgyák Márton
60. Grznár Gábor
61. Grznár Jakab
62. Gruber István
63. Hrk Péter
64. Hrustinszki Mátyás gy.
65. Hrustinszki János s.
66. Hanak Lőrinc
67. Hrustinszki György
68. Hrustinszki Máté T.
69. Hrustinszki Mihály
70. Hrustinszki Ferenc
71. Hajdú Ignác
72. Hrk Ágoston
73. Hajdú Pál
74. Herschl Ábrahám
75. Hajdú Lukács
76. Hajdú Márton
77. Hrustinszki Márton
78. Habercetl Károly
79. Hernyes Ambrus
80. Hrustinszki András
81. Huszka Pál
82. Hujacz József
83. Hajdú Mihály isp.
84. Hajdú Mihály zs.
85. Hajdú Jakab
86. Hacsák Imre
87. Hujacz Tamás
88. Hernyes János G.
89. Hrustinszki Máté (kihúzva)
90. Hrustinszki Ignác
91. Hext András
92. Hernianszki József
93. Haas Náthán
94. Haliska Ferenc
95. Halik János
96. Hajdú János
97. Juhász György
98. Juhász Bálint
99. Jánosi István
100. Juhász Vince
101. Jahemcsák Albert
102. Jelenfi Vince
103. Janicsek Jakab
104. Javorszki Mihály
105. Jordán Pál
106. Jordán Oszkár - Javas József
107. Kálny János
108. Kovács Antal
109. Kovács János
110. Klincsek Vince
111. Klincsek János
112. Kiszely György
113. Klincsek Pál s.
114. Kolompár János
114. Kolompár Bálint
115. Kolompár Pál
116. Kolompár György if.
117. Kolompár József if.
118. Kolompár József ör.
119. Klincsek József K.
120. Klinkó József
121. Kiss István
122. Kalmár Leopoldina
121. Kurucz Ferenc
122. Kaholek Jakab
123. Kovácsik Jakab
124. Király János
125. Kalni Ferenc
126. Kubicsecz János
127. Kiss Bálint
128. Kurucz János
129. Kovács Márton
130. Kovács Lukács
131. Knút András
132. Klinkó Fábián
133. Koncz Károly
134. Klincsek István if.
135. Klincsek József sopák
136. Kubisik Mihály
137. Klincsek András
138. Király János ör.
139. Klincsek Bálint
140. Kolompár Péter
141. Lehoczki Mátyás
142. Lazán István
143. Lamha Gábor
144. Lamha Jakab
145. Lamha Gáspár
146. László István
147. Molnár Márton
148. Mrzula László
149. Mrzula Antal
150. Mrzula Ignác
151. Mrzula Pál
152. M. K. Koronauradalom
153. Mrnyó Pál
154. Moravecz Vendel
155. Moravecz János öreg
156. Mandl Ábrahám
157. Molnár Antal
158. Moravecz Mihály S.
159. Moravecz András
160. Moravecz Jakab
161. Moravecz Lukács
162. Mrzula István
163. Mrzula Mihály
164. Mandl Bernáth
165. Moravecz János if.
166. Mandl Lipót
167. Márhoffer János
168. Moravecz Péter
169. Maluch Mihály
170. Maluch István
171. Mrnyó András
172. Müller Mihály
173. Mrzula Mihály if.
174. Németh Mihály if.
175. Nagy Mihály (jaso)
176. Opcsányi József
177. Orel Ferenc
178. Ozimcik János
179. Precznik György
180. Precznik János
181. Paróczai Jakab
182. Paulovich Sándor
183. Palaga Mátyás
184. Palaga Márton
185. Palaga Fábián
186. Paulovich Ferenc
187. Palaga Mihály
188. Palaga Vince
189. Precznik András
190. Precznik Tamás
191. Palaga Bertalan
192. Palaga Pál
193. Precznik Mihály ör.
194. Prandorszki István
195. Prandorszki István
196. Precznik Jakab
197. Pintér Pál
198. Palásti István
199. Palásti János
200. Palásti József
201. Ragács Máté M.
202. Ragács Ignác
203. Ragács János A.
204. Ragács József
205. Ragács Péter
206. Ragács Mihály
207. Ragács János s.
208. Ragács Lukács
209. Ragács Fülöp
210. Ruzsvon Károly
211. Spisák Gergely
212. Skribek Albert
213. Szmolicza György
214. Szmolicza Jakab
215. Szarvasi Miksa
216. Szabaczki István
217. Szabaczki Lukács
218. Sárvári Vince
219. Szmolicza Mátyás
220. Szabó József
221. Sári József
222. Szmolicza István
223. Szabó Pál
224. Surman Pál
225. Szvoboda Lőrinc
226. Szvoboda Sándor
227. Skribek Lukács
228. Szlovák György
229. Skribek András
230. Surman János
231. Skribek Ignác
232. Streizler Jakab
233. Sebestyén Ferenc
234. Skribek János (Adamik)
235. Szvoboda Sámuel
236. Stóchan Flórián - Steiner Náthán
237. Szerencsés József
238. Skribek György
239. Skribek Mihály
240. Skribek K. János
241. Sztrecskó István
242. Széki Flórián
246. Slér Alajos
247. Surman Márton
248. Sárvári János
249. Szeman András
250. Szlovák Máté
251. Tesánszki József
252. Treiner József
253. Tusák János id.
254. Tornyosi János
255. Tiller Károly
256. Tichon Simon
257. Tihon István öregb.
258. Tihon Tamás
259. Tanács Mihály
260. Tihon Lukács
261. Tihon János if.
262. Tihon Máté
263. Tusák János ör.
264. Tusák Tamás
265. Turai György
266. Tóth János
267. Tóth Vince - kihúzva
268. Treicsik István
269. Toldi István
270. Tér Ferdinánd
271. Vojt Sándor - Udvary Antal
272. Vasicza István
273. Vojt Mihály
274. Vojt Márton
275. Vasicza Máté
276. Vizner Farkas
277. Vasicza Mihály
278. Varga György
279. Vasút társulat
280. Vagnacz Keresztély
281. Zsarnóczay János - kihúzva
282. Zsilák János
283. Zsilák Gábor
284. Zostyák Mihály
285. Zsilák Ciprián
286. Zelenka Mihály
288. Zostyák József
289. Zoszun Gábor
290. Zsilák Máté
291. Zostyák Antal
   
Kelt Isaszegen, 1872. március 22-én Mrnyó Pál bíró
Paulovich Sándor jegyző Hrustinszki Ignác

A névsorban több ceruzás áthúzás található, okát, következményét nem tudjuk. A sorszámozás elvétéséből adódó eltérést (a 114-es, 121-es és 122-es ismétlődik, ugyanakkor hiányzik a 243., 244. és 245. sorszám) az eredeti kéziratban is így találtuk, azon nem változtattunk.

VI. Az első világháború hősi halottai

Agócs András, Apágyi Mihály, Dr. Ács Ernő, Baran Mihály, Bajar György, Bakay József, Batári János, Bella János, Bene Mihály, Benkovics Mihály, Berbuch János J, Berbuch János, Békési László, Brdár József, Cseszkó Ferenc, Darida István, Doholucki Vince, Doholucki István, Dudás Ignác, Durda János, Ecseri János, Eicenberger Mihály, Eicenberger József, Farkas József, Fegyverneki József, Fekete József, Frajna József, Fuferenda János, Grznár József, Guzi Ferenc, Gyöngyösi Mihály, Hajdú András, Hajdú János, Házi István, Hrustinszki János, Huszka István, Jáger Mihály, Jáger József, Juhász István, Juhász Vendel, Káposztás József, Káldi József, Kiss István, Klincsek János B, Klincsek Mihály K, Klinkó József, Kovács Lajos Géza, Kovács János, Kovács István, Kópor József, Kubisik József, Magyar Gábor, Mészáros János, Mészáros István, Molnár István, Moravecz András, Mrnyó Pál, Mrzula József, Nagy János, Orell István, Palaga János, Pohorenszki Ferenc, Pohorenszki József, Pohorenszki János, Potvorszki István, Radó Gyula, Ragács Pál Sz, Ragács Vince, Ruthner Géza, Ruthner József, Ragács János, Stefcsik Mihály, Stefcsik Mátyás, Sugár Sándor, Szabó János, Szarvasi Oszkár, Szlovák Mihály, Tenke István, Tesánszki István, Tihon János, Tiszai András, Tóth János, Tóth István, Trajcsik Mihály, Turai János, Varga József, Vidák Gyula, Zavalics József

Az emlékmű nyolcvannyolc nevet tartalmaz. Egy 1930-ban kiadott megyei kiadvány száztizenhat hősi halottat jelöl. Feltehetően több áldozat halottá nyilvánítása elhúzódott, ezért az emlékmű felállításakor még nem rendelkeztek teljes névsorral.

VII. Az isaszegi római katolikus egyház plébánosai

Oszlányi Pál (1708–1716), Simonfalvi (Cseper) (1716–1718), Halácska Mihály (1718–1725), Hand Keresztély (1725–1735), Paullesicz János (1735– 1742), Molnárovics Pál (1742–1749), Podhorszky Mihály (1749–1750), Alberty Jakab (1750–1762), Lányi Mihály Elek (1763–1776), Haasz Márton (1776–1778), Plánovszky György (1778–1781), Csanádi József (1781– 1784), Jezsik János (1784–1803), Materényi Imre (1803–1810), Jáross György (1810–1811), Ágler Ferenc (1811–1855), Kálny János (1855–1877), Udvardy Antal (1877–1904), Sztrizs József (1904–1947), Berkecz József (1947– 1960), Tanács János (1960–1969), Dr. György Attila (1969–1978), Gulyka József (1978–)

VIII. Az isaszegi református egyházközség lelkipásztorai

Nagy Zoltán (1947–1951), Peterdy Béla (1951–1956), Tánczos Dezső (1956–1959), Fónagy Zoltán, Kovács Zoltán, Rohonczy J. adminisztrátor lelkészek, Szikszai János (1960–1984), Majsai Tamás (1984–1993), Bajusz Árpád (1993–)

IX. Az isaszegi református egyházközség gondnokai

Szathmáry Zoltán (1948–1952), Kiss Gusztáv (1952–1956), Hegyi József (1956–1958), Baranyai Sámuel (1960–1984), Jakócs Dániel (1985–1993), Szabó Sándor (1993–1999), Szendrő Dénes (1999–)

X. A második világháború isaszegi katonai és polgári áldozatai

Móri Ferencné, Palaga Erzsébet Mária, Skribek Vince, Palotai János, Ö. Francz Jánosné, Palya István, Huszlicska Károlyné, Lovas János, Matkovics Ferenc, Matkovics Ferencné, Édelmayer Margit, Hentes Mihály, Sümeg Sándor, Turay Ferenc, Hrustinszki József, Sziklai Erzsébet, Szántai Ferenc, Homoki József, Stang József, Kreinc Ede, Stelczer Ferenc, Karafa Imre, Vásári Gyula, Auer Károly, Geöcze János Dezső, Horváth Ferenc, Máger János, Kósz Péter, Illés János, Zsidi János, Pozsinczky Károly, Péss Lajos Gyula, Molnár István, Tescher Simon Béla, Kökény József, Gonosz Pál, Gubalek János, Szabaczki János, Pál Leó, Varga József, Csonka János, Walter Ádám, Tóth István, Makura József, Hajdú István, Szabó István, Csingér János, Hajdú János, Szalkai András, Rideg Mihály, Csajkovszki István, Kiss József, Mrzula István, Gallai Sándor, Bagi Jánosné, Antal Imre, Antal Józsefné, Palásti Erzsébet, Kaszala László János, Veréb József, Palotai Ignác, Hanák István, Hajdú István, Hrustinszki János, Uborka János, Kalocsai Franciska, Ö. Jámbor Istvánné, Hernyes István, Király Ferenc, Ádám István, Móri Margit, Bálint István, Nagy Anna, Fegyverneki József, Koópor Mihály, Klincsek Fülöp, Precznik József, Fegyverneki Mihály, Szamosvölgyi János, Homoki János, Bakos Anna, Tokaji János, Agócs András, Palásti Erzsébet, Kasza László, Zavaros János, Magasztos János, Bene János, Precskó István, Papp András, Székelyhidi János, Nagy Sándor, Schulc Zsófia, Palotai István, Kovács János, Nagy Ilona, Bordi László, Zólyomi János, Bánszki Pál, Juhász F. Mihály, Bognár József, Gugó József, Apágyi János, Babinszki János, Békési Ferenc, Boda István, Bokai Andrásné, Császár András, Csámpai Kálmán, Cserényi Mihály, Dragonya János, Mokka József, ifj. Őri Károly, Münich Margit, Palaga József, Palaga Károly, Palaga Sándor, Palotai Tamás, P. Varga István, Sásdi István, Sivó Imre, Skribek László, Surman János, Ecseri János, Erki Sándor, Garai Ferenc, Gál István, Győri József, Halász Lajos, Gyurgyák János, Harmati Pál, Hálik Károlyné, Surman János, Surman István, Szabó János, ifj. Szőke Kálmán, Szmolicza János, Tesánszki István, Tihanyi Mihály, Tóth Sándor, Tóth Gábor, Udvarhelyi János, Verseczki András,            Kalocsai Ferenc, Kasuba István, Kasuba István, Kiss Pál, Kiszel János, Klincsek István, Kocsis Ottó, Kókai János, Lovász János, Lipai András, Magyari István, Mészáros Benjámin, Mikes András, Molnár Sándor, Monori András, Vilimek József, vitéz Fityus János, Uborka János

(A névsort összeállította: Szathmáry Zoltán és Szmolicza József.)

A zsidó temetőben az emléktáblán az alábbi szöveget és névsort találjuk:

Az isaszegi elhurcoltak emlékére állíttatták a hozzátartozók 1948

Brucker Oszkár és családja Ruppert Gyuláné
Burger Jakab Drexler M Szűcs Henrickné
Farkas Lajosné és fia Steiner Aladárné
Glück Andorné és leányai Stern Sándorné
Grósz József és családja Stern Bernát
Hannover Ferencné és fia Dr. Székely Gyula és neje
Haas Gyuláné Weisz Sámuel és családja
Haas Gézáné Weisz Jenő és neje
Haas Jenő és családja Váradi Miksáné
Haas Miklós és családja Zelmánovics Jakab és neje
Hirschler Árminné Bezzeg Károlyné
Link Fanny Fodor Józsefné
Lőwi Ignácné és gyermekei unokái Gold Náthán és neje
Lichtman Sándorné Weisz Béláné Weisz B
  Burger Fáni

 

 

   
Előző fejezet Következő fejezet