Előző fejezet Következő fejezet

Források

 

Laskó és a táj. A település történetéről fontos eligazító Baranyai Júlia: Gyertyafény. Egy falu krónikája. Sziget, é. n., Uő.: Vízbe vesző nyomokon. Forum, Újvidék, 1977. A Drávaszög XX. századi históriájáról Botlik József–Csorba Béla–Dudás Károly: Eltévedt mezsgyekövek. Adalékok a délvidéki magyarság történetéhez 1918–1993. Hatodik Síp Alapítvány–Új Mandátum, Budapest, 1993. 33–49., 62–65., 171–172., 310– 321. p. Lábadi Károly: Drávaszög ábécé. Eszék–Budapest, 1996.

Századok setétségének indulván. A falu összeírásáról Conscriptio et U. B. No. 25–1736. U. et C. Fasc. 94. Magyar Országos Levéltár. A római emlékekkel kapcsolatban fontos forrás Rómer Flóris és Ács Zsigmond levéltása.

Logsho, Lusko, Lazko. A település és környéke középkori történetéről Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza I. Akadémiai, Budapest, 1987. és Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. MTA, Budapest, 1894.

A török félhold árnyékában. Descriptio Physico Politico topographica Comitatus Baranyensis Fol. Lat. 289. Laskó falura vonatkozó leírás 34/v–37/r. Országos Széchényi Könyvtár. A hódoltsági adóztatásról Velics Antal: Magyarországi török kincstári defterek I–II. Budapest, 1890. Hegyi Klára: Török berendezkedés Magyarországon. História, MTA Történettudományi Intézete, Budapest, 1995.

Mezővárosból agrárfalu. Laskó XVIII. századi összeírásairól Conscriptio Domestica Inclyti Commitatus de Baranya 1711/1712., 1714/1715, 1720., 1724., 1727/1728., 1741/1742., 1752. Baranya Megyei Levéltár, Pécs. Rúzsás Lajos: A baranyai parasztság élete és küzdelme a nagybirtokkal. Akadémiai, Budapest, 1964. Lábadi Károly: Drávaszög ábécé. Eszék–Budapest, 1996. Az első magyarországi népszámlálás (1784–1787). KSH, Budapest, 1960. Taba István: Baranya népessége a XVIII. sz. végén. Pécs, 1941.

Negyvennyolcnak ideje. A forradalom és szabadságharc drávaszögi eseményeiről dr. Füzes Miklós: Baranya és Verőcze megye, Pécs és Eszék 1848/1949-ben. In: Horvátországi Magyarok Szövetsége Évkönyv 10. Eszék, 1988., 176–203. p. Waldapfel Edit: A forradalom és szabadságharc levelestára. Közoktatásügyi Kiadóvállalat, Budapest, é. n.

A jobb élet reményében. Bognár András: A baranyai lakosság etnikai összetételének változása. In: Fejezetek a horvátországi magyarok történetéből. (Szerk.: Arday Lajos.) Közép-Európa Intézet–Teleki László Alapítvány, Budapest 1994., 109–133. p., Uő.: A magyarság természetes szaporulata Horvátországban az utóbbi másfél században. In: Rovátkák 1999. (Szerk.: Lábadi Károly.) Eszék, 1999. HunCro, 5–22. p. Margalits Ede: Horvát történelmi repertórium II. 1902. 48–49. p. Merki Laura: A baranyai könyvtárak megalakulása és fejlődése 1914-ig. In: Horvátországi Magyarok Szövetsége Évkönyv 2. Eszék, 207–234. p.

Háborúk százada. Mészáros János. Üzenet hazulról. Nyomatott Arady Lajos könyvnyomdájában Dárdán. 1916. Az impériumváltozásról Botlik József –Csorba Béla–Dudás Károly: Eltévedt mezsgyekövek. Adalékok a délvidéki magyarság történetéhez 1918–1993. i. m. Lábadi Károly: Önkormányzat és érdekvédelem a drávaszögi Alfalukban I–II. In: Honismeret, 3–4. 30–39., 86–92. p., Uő.: Magyarok és szomszédaik a Drávaszögben. In: Drávaszögi Rovátkák. Eszék, 1993, HMDK, 15–32. p.

Nagycsalád, egyke, kolonizáció. A népesség számának alakulásáról, nemzetiségi összetételének változásáról Buday Dezső: Az egyke Baranyavármegyében. Budapest, 1909. Éger György: A Drávaszög demográfiai, etnikai és vallási jellemzői a népszámlálások tükrében (1869–1981). In: Régió, etnikum, vallás. Demográfiai és településtörténeti tanulmányok. Anonymus, Budapest, 1991. Bognár András: A baranyai lakosság etnikai összetételének változása. In: Fejezetek a horvátországi magyarok történetéből. (Szerk.: Arday Lajos.) Közép-Európa Intézet–Teleki László Alapítvány, Budapest, 1994., 109–133. p. Uő.: A magyarság természetes szaporulata Horvátországban az utóbbi másfél században. In: Rovátkák 1999. (Szerk.: Lábadi Károly.) Eszék, 1999. HunCro, 5–22. p.

Bíró, jegyző, parasztbába. Lábadi Károly: Önkormányzat és érdekvédelem a drávaszögi Alfalukban I–II. In: Honismeret, 3–4. 30–39., 86– 92. p., Uő.: Magyarok és szomszédaik a Drávaszögben. In: Drávaszögi rovátkák. Eszék, 1993, HMDK, 15–32. p. Bognár András: A baranyai lakosság etnikai összetételének változása. In: Fejezetek a horvátországi magyarok történetéből. (Szerk.: Arday Lajos.) I. m. 109–133.p. Uő.: A magyarság természetes szaporulata Horvátországban az utóbbi másfél században. In: Rovátkák 1999. (Szerk.: Lábadi Károly.) Eszék, 1999. HunCro, 5–22. p.

A lét forrásai. A falu gazdálkodásáról, Az úrbéres birtokviszonyok Magyarországon Mária Terézia korában I. Dunántúl. (Szerk.: Felhő Ibolya.) Akadémiai, Budapest, 1970. Gönyey Sándor: A baranyai Drávaszög halászata. (Kézirat.) In: Néprajzi Múzeum EA 8213. Kiss Mária Magdolna: A Bellyei uradalom jobbágyainak élete a Mária Terézia-féle országos úrbérrendezés előtt. In: Rovátkák 1995. (Szerk.: Lábadi Károly.) Eszék, 1996, HMDK, 54–116. p. Lábadi Károly: Kopács, a víz melletti falu. Budapest, 1994., Uő.: Drávaszög ábécé. HunCro, Eszék–Budapest, 1996. Uő.: Magyarlakta települések Horvátországban. In: Fejezetek a horvátországi magyarok történetéből. (Szerk.: Arday Lajos.) I. m. 161–174. p. Taba István: Baranya népessége a XVII. sz. végén. Pécs, 1941. Tagán Galimdzsán: Gazdálkodás Kopácson, Laskón, Darócon. In: Néprajzi Múzeum EA 8203., Popis stanovništva 1991. Republički zavod za statistiku. Zágráb, 1992. A Magyar Korona országainak mezőgazdasági statisztikája: Magyar Statisztikai Közlemények, XV. Budapest, 1897.

Isten követői. A laskói református egyházközség történetéről és a Drávaszög felekezeti viszonyairól bőséges forrásokkal rendelkezünk. Földváry László: Adalékok a Dunamelléki Ref. Egyházkerület történetéhez I–II. Budapest, 1898. Lábadi Károly: Istennek népei a Drávaszögben. Eszék, 2000. Lukácsy Imre: A laskói református egyház története. Dárda, 1913. Ách László: Laskó református eklézsiájának krónikája. (Kézirat.) 1821. Becić, Ivan: Aljmaška gospa nazvana Majka od utočišta. Eszék, 1904. Brevis Historia Statuae, ac Capellae B. V. M. Almassiensis. (Kézirat.) 1698. Brüsztle József: Recensio Universi Cleri Dioecesis Quinque-Ecclesiensis I–IV. Pécs, 1876. Conscriptio Domestica Inclyti Commitatus de Baranya. Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza I. Akadémiai, Budapest, 1987. Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. Budapest, 1894. Hegyi Klára: Török berendezkedés Magyarországon. História, MTA Történettudományi Intézete, Budapest, 1995. Jordánszky Elek: Magyarországban s az ahhoz tartozó részekben lévő Bóldogságos Szűz Mária kegyelem képeinek rövid leírása. Pozsony, 1836. Kanižlić, Antun: Utočište Bl Dj Mariji, ugodno i prijetno, a nami velekorisno i potrebito na postenje Gospe Almaške, majke od Utočište nazvane... i istoj Gospi Almaškoj prikazano. Požega, 1759. Lábadi Károly: Istennek hajlékai a Drávaszögben. A Ráday Gyűjtemény Tanulmányai 5. Budapest, 1994. Lábadi Károly: Istennek népei a Drávaszögben. Eszék, 2000. Lampe Friedrich Adolf: Historia Ecclesiae Reformatae in Hungaria et Transsylvania. Utrecht, 1728. Laskói jegyzőkönyv. Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltár. Alsó-baranyai egyházmegyei egyházairól készített 1817. évi látogatási jegyzőkönyv. Laskó, 1817. július 6. Laskói jegyzőkönyv. Dunamelléki Református Egyházkerület, Ráday Levéltár. Alsó-baranyai egyházmegye egyházainak állapota Szász Károly püspök idejében. Laskó, 1885. május 2. Lukácsy Imre: A laskói református egyház története. Dárda, 1913. Ratna stradanja. Biskupija –Dakovačka i Srijemska ratna stradanja 1991–1994. –Dakovo-Diakovár 1994. Szita László: Adatok Laskó történetéhez. In: Horvátországi Magyarok Szövetsége Évkönyv 10. Eszék, 1988., 147–175.

A laskaiak oskolája. A település iskolatörténete természetesen szorosan összefonódik az egyházéval, ezért a különböző korszakok oktatási állapota annak dokumentumaiból ismerhető meg. Ách László: A laskói eklézsia története. (Kézirat.) 1821. Dunamelléki Református Egyházkerület, Ráday Levéltár. Alsó-baranyai egyházmegye egyházairól készített 1817. évi látogatási jegyzőkönyv. Laskó, 1817. július 6. Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltár. Alsó-baranyai egyházmegye egyházainak állapota Szász Károly püspök idején. Laskó, 1885. május 2., A Laskói ref. Egyház IV. számú jegyzőkönyve. (Kézirat.) Buday Dezső: Az egyke Baranyavármegyében. I. m. Diariuma a Laskói Református Ekklésiának, melyben a be irogatni 1804dik esztendőben elkezdett Végh Jósef. (Kézirat.) 1804. Földváry László: Szegedi Kis István élete s a Tisza– Duna mellékeinek reformácziója. Budapest, é. n., Földváry László: Adalékok a Dunamelléki ev. ref. egyházkerület történetéhez I–II. Budapest, 1898., Lábadi Károly: Oskolák a régi Drávaszögben. Pécsi Tudománytár. Pannónia Könyvek, Pécs, 1993. Laskói presbiteri jegyzőkönyvek. (Kézirat.) Laskói Protocollum. (Kézirat.) 1821., Lukácsy Imre: A laskói ref. egyház története. Dárda, 1913., Thury Etele: Iskolatörténeti adattár. Pápa, 1908.

A szellemi örökség. Laskó népi hagyományait Lábadi Károly tárta fel műveiben. Laskaiak. 2., bőv. kiadás. Laskó–Eszék, 1984. Ahogy rakod tüzed. Drávaszögi proverbiumok. HMSZ, Eszék, 1986., Drávaszögi népi kalendárium. In: Létünk, 2. 290–311. p. Drávaszögi természetmagyarázó hiedelmek. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Budapest, 1991. Meg vagyok én búval rakva. Ács Gedeon élete és feljegyzései a XIX. századi drávaszögi népéletről. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság–Forum, Újvidék, 1992. Katona Imre–Lábadi Károly: Szedem szép rózsámat. Népi mondókák, versek, dalok a Drávaszögből és Szlavóniából. Forum, Újvidék, 1986. Lábadi Klára: Köszöntők az Alfalukban. In: Horvátországi Magyarok Szövetsége Évkönyv 2. Eszék, 1980. 235–245. p.

A régiek viselete. A laskóiak népviseletét a XIX. század végétől több kutató tanulmányozta, a legkorábban Várady Ferenc: Baranya múltja és jelenje. Pécs, 1896. Ezt követően fél évszázad múlva, Gönyey Sándor: A Drávaszög néprajzi elkülönülése. In: Pécs szab. kir. város Majorossy Imre Múzeumának Értesítője, Pécs, 1942. Uő.: Drávaszögi hímzések. Budapest, 1944. Kiad. a Magyar Néprajzi Társaság és az Országos Magyar Történeti Múzeum Néprajzi Tára. Az 1960-as évektől ismét többen, Füzes Endre: Adatok a XVIII–XIX. századi baranyai népviselethez. In: A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (1962), Pécs, 1963., 309–326. p. Gáborján Alice: A szlavóniai magyar falvak női viselete összetételének és alakulásának néhány jellegzetessége. In: Ethnographia, 1969, 2., 175– 195. p. Lábadi Károly: Az alfalusi népviselet. In: Horvátországi Magyarok Szövetsége Évkönyv 2. Eszék, 1980., 246–261. p.

A laskai nép költészete. Gyűjtése elsősorban két kutatóhoz kapcsolható. Katona Imre–Lábadi Károly: Erdők, mezők, vad ligetek. Drávaszögi magyar népballadák. Forum, Újvidék, 1980. Uők: Szedem szép rózsámat. Népi mondókák, versek, dalok a Drávaszögből és Szlavóniából. Forum, Újvidék, 1986. Dr. Kiss Lajos: A Drávaszög magyar népzenéje. In: Magyar Képes Újság, XXV. évf. (1976), 18–20. Lábadi Károly: Istennek népei a Drávaszögben. Eszék, 2000.

A szerző ezúton mond köszönetet minden laskói polgárnak, amiért két évtizeden keresztül befogadták, és tudásukkal, helyismeretükkel, adataikkal segítették munkáját. Köszöni mind az élőknek, mind az időközben eltávozottaknak. Segítségük nélkül nem születhetett volna meg ez a könyv.

A fotókat Dormán László, Lábadi Károly, Lennert Géza, Nagyszokolyai Béla, Petrics József, Takács Lajos, Varga Mária készítette. Az archív fotók (Gáborján Alice, Gönyey Sándor, Tagán Galimdzsán) a Néprajzi Múzeum etnológiai adattárából és a szerző gyűjteményéből származnak.

 

  
Előző fejezet Következő fejezet