Előző fejezet Következő fejezet

Források

 

A forrásjegyzékben használt rövidítések:

FML = Fejér Megyei Levéltár

FMLK = Fejér Megyei Levéltár Közleményei

FMTÉ = Fejér Megyei Történeti Évkönyv

HL = Hadtörténelmi Intézet Levéltára

MOL = Magyar Országos Levéltár

SZPSZL = Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár

Élet a Rovákja völgyében. Ádám László: Fejér megye településeinek természetföldrajzi leírása. Lovasberény. FML Kézirattár. Kácsor László: A Velencei-tó. Budapest, 1984. Béni Kornél-Viszló Levente (szerk.): A Vértes hegység és környéke. Egy cseppnyi Magyarország. Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány, 1996. F. Petres Éva-Bándi Gábor: Ásatás Lovasberény-Mihályváron. Archaeologiai Értesítő. 1969. Fülöp Gyula: Fejér megye régészeti emlékei. Lovasberény. FML Kézirattár. István Bóna: Geschichte der Frühen und mittleren Bronzeit in Ungarn und im mittleren Donauraum. Budapest, 1961.

A Csák nemzetségtől a Buzlai családig. Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza Doboka, erdélyi Fehér, Esztergom, Fejér, Fogaras, Gömör és Győr megye. Budapest, 1987. Kristó Gyula: Csák Máté tartományúri hatalma. Budapest, 1973. Károly János: Fejér vármegye történet IV. Székesfehérvár, 1901. Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára II. Budapest, 1988. Nagy Lajos: Adatok Fejér megye történeti-földrajzi névanyagához (In: FMTÉ 6.). Székesfehérvár, 1972. Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal. I. Pest, 1957. Kumorovitz L. Bernát: Veszprémi regeszták. Budapest, 1953. MOL Ostffy család levéltára. Batthyány család levéltára. Illésházy-rész.

Két urat szolgálva. Vass Előd: Források a székesfehérvári szandzsákság törénetéhez (In. FMTÉ 19.). Székesfehérvár, 1989. MOL Magyary Kossa család levéltára. 1593. Balázs László: Vértesalja. A Vértesaljai Református Egyházmegye története. Budapest, 1986. MOL Acta Jesuitica Resindentia Comaromiensis. 1654.

Az újrakezdés évtizedei. MOL Dica Albensis. 1696. Lovasberény. MOL Rudnyánszky család levéltára. 1694. MOL Acta Jesuitica Residentia Comaromiensis. 1699. FML Acta Locorum. Lovasberény. 1690. FML Fejér vármegye nemesi közgyűlésnek jegyzőkönyve. 1698. Arany Magyar Zsuzsanna–Klauszné Móra Magda: Fejér vármegye nemesi közgyűlésének regesztái (1692–1711). Székesfehérvár, 1997. Károly János: Fejér vármegye története. IV. Székesfehérvár, 1901. A Rákóczi-szabadságharc korszakáról l. Jenei Károly: Fejér megye a Rákóczi-szabadságharc idején (In. FMTÉ 11.). Székesfehérvár, 1977. FML Acta politica. 1711. MOL Acta Jesuitica Residentia Comaromiensis 1711.

A gyarapodó uradalom. FML Az 1715. és 1720. évi összeírás. FML Acta politica. 1711–1766. Bél Mátyás: Fejér vármegye lírása (In. FMTÉ 11.). Székesfehérvár, 1977. FML Fejér vármegye nemesi közgyűlésének jegyzőkönyvei 1711–1766. FML Pecsétlenyomat-gyűjtemény. Lovasberény 1691, 1836. FML Acta iuridica et instrumenta publica. Lovasberény 1768. Eperjessy Kálmán: Fejér megye katonai leírása II. József korában (In. FMTÉ 5.). Székesfehérvár, 1971. Móra Magda: Fejér megye népessége II. József korában (In. FMTÉ 5.). Székesfehérvár, 1971. SZPSZL Conscriptio Porochorium 1745. MOL Nádasdy család levéltára. Okiratok II. 1776.

Ezernyolcszáznegyvennyolc! Te csillag! FML Fejér Vármegye Bizottmányának jegyzőkönyvei 1848–1949. FML Fejér Vármegye Bizottmányának iratai 1848–1849. HL 1848–1849.évi iratok. Lovasberény (másolatok). Erdős Ferenc: Forradalom és szabadságharc Fejér megyében (1848–1849). Székesfehérvár, 1998. Mózessy Gergely: A székesfehérvári egyházmegye 1848–49-ben (In: Közlemények Székesfehérvár történetéből I.). Székesfehérvár, 2000.

A polgárosodó település. MOL Dőry Gábor kerületi főbiztos iratai. 1849. FML Úrbéri törvényszék iratai. Lovasberény 1856–1858. Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára I. Pest, 1851. Statistische Arbeiten der Pest-Ofner Handels- und Gewerbekammer I. Stuhlweissenburg. Pest, 1856. Záchy József: Fehér-Megye(!) topographiai statistikája. Székes-Fehérvárott, 1863. Magyarország helynévtára. Pest, 1863. FML Fejér Vármegye Bizottmányának jegyzőkönyve és iratai 1860–1861. FML Fejér Vármegye Törvényhatósági Bizottságának jegyzőkönyvei 1872– 1914. FML Fejér vármegye alispánjának iratai. Lovasberény 1886–1910. FML Községek szabályrendeleteinek gyűjteménye. Lovasberény 1886– 1888. Fejér vármegye alispánjainak éves jelentései 1872–1890 (In. FMTÉ 24.). Székesfehérvár, 1998.

Két világégés között. FML Az alispán éves jelentései 1914–1918. FML Fejér vármegye főispánjának általános iratai. Hadikölcsönökre vonatkozó iratok 1915–1918. FML Fejér vármegye alispánjának iratai. Hadifoglyok kimutatása. Lovasberény 1915–1918. Székesfehérvár és Vidéke. 46. évfolyam. 1918. FML Fejér vármegye főispán-kormánybiztosának iratai 1919. A forradalmak kora 1918–1919. Székesfehérvár, 1979. Krúdy Gyula: Fehérvári könyv. Budapest, 1919. FML A Fejér Megyei Munkástanács jegyzőkönyve és iratai 1919. HL A Hadügyminisztérium elnöki iratai 1920. FML Fejér vármegye főispánjának iratai. A földreform végrehajtására vonatkozó iratok 1921–1922. Lovasberény nagyközségre vonatkozó iratok 1920–1942. Lasky Gyula: Az ellenforradalmi rendszer földbirtokreformja Lovasberényben (In: A Dunántúl településtörténete 1900–1944). Veszprém, 1982. Fejér vármegye és Székesfehérvár szabad királyi város (!) általános ismertetője és címtára 1931–1932. Az 1930. évi népszámlálás. Budapest, 1932. Az 1941. évi népszámlálás. Budapest, 1983. FML Lovasberény nagyközség képviselő-testületének jegyzőkönyve 1935–1942. FML Fejér Vármegye Központi Választmányának jegyzőkönyvei és iratai 1920–1939.

Az újjáépítéstől a rendszerváltásig. Veress D. Csaba: A Dunántúl hadi krónikája 1944–1945. Budapest, 1984. FML Anyakönyvi másodpéldányok Lovasberény. Halotti anyakönyvek 1941–1980. évi bejegyzései. FML Háborús veszteségek Fejér megyében. Lovasberény. Kézirattár. Az 1945 utáni évtizedekről. FML Lovasberény Nemzeti Bizottságának iratai 1945–1946. FML Lovasberény Földigénylő Bizottságának iratai 1945– 1947. FML Lovasberény képviselő-testületének jegyzőkönyve 1946–1950. FML Fejér-Komárom-Esztergom megyék központi választmányának jegyzőkönyvei és iratai 1945–1947. FML Fejér Megyei Tanács V.B. Mezőgazdasági Osztályának iratai 1950–1953. FML Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság iratai 1958 (másolat). A Magyar Népköztársaság helységnévtára 1973. A Magyar Népköztársaság helységnévtára 1985.

Buzogány és kereszt. Biczó Pál: A lovasberényi ev. reformált egyház története. Nagykőrös, 1896. Balázs László: Vértesalja. A Vértesaljai Református Egyházmegye története. Budapest, 1986. Várady József: Dunamellék református templomai 2. rész. A Vértesaljai Egyházmegye. 1994. Emlény a lovasberényi plébánia-templom felszentelésének félszázados évfordulatára. Székesfehérvár, 1884. SZPSZL Kézirattár. Kuthy István: A lovasberényi római katolikus templom története. Entz Géza Antal–Sisa József: Fejér megye művészeti emlékei. Székesfehérvár, 1998.

Mózes népe. Neumann Sándor: A lovasberényi zsidó hitközség története. Budapest, 1912. Somkuti Éva: A lovasberényi zsidó község 1798. évi privilégiumlevele (In: FMLK 4.). Székesfehérvár, 1989. Arany Magyar Zsuzsanna: Zsidó-összeírások Fejér megyében 1736–1848 (In. FMLK 4.). Székesfehérvár, 1989. Veuetianer Lajos: A magyar zsidóság története. Budapest, 1966. FML Acta iuadica 1736–1848.

Hogy szellemi erejüket növelhessék… Biczó Pál: A lovasberényi ev. reformált egyház története. Nagykőrös, 1896. SZPSZL A lovasberényi római katolikus iskolára vonatkozó iratok 1871–1948. FML Fejér vármegye tanfelügyelőjének iratai. Lovasberény 1936–1948. FML Fejér vármegye egyesületeinek levéltári gyűjteménye. Lovasberény 1870–1948. Fejér vármegye és Székesfehérvár szabad királyi város (!) általános ismertetője és címtára 1931–1932.

Emlékeztetem magzataimat hazánk szeretetére. Markó László: Magyarország főméltóságai. Magyar Könyvklub. Budapest, 2000. Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái II. Budapest, 1893. Károly János: Fejér vármegye története IV. Székesfehérvár, 1901. Gudenus János József: A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája I. Budapest, 1990. SZPSZL Kézirattár. Házy Alajos: Az ősnemes Vezekényi nemzetségből származott cziráki és dénesfalvi Cziráky grófi család krónikája. Entz Géza Antal–Sisa József: Fejér megye műemlékei. Székesfehérvár, 1998.

Legenda és hagyomány. Zách József: Fehér-Megye (!) topographiai statisztikája. Székes-Fehérvárott, 1863. Kissné Horváth Cecília–Czompó Zsuzsanna–Elbert Tamás–Németh Gábor–Róth Barnabás–Hufnágel Anna: Húsvéti népszokások Lovasberényben. (Kézirat.)

 

 

  
Előző fejezet Következő fejezet