Előző fejezet Következő fejezet

Függelék

 

I. Az 1275. április 30-i bogdáni hospesprivilégium szövege

Nos magistter P(aulus) prepositus et capitulum Wesprimiensis ecclésie significamus tenore presencium universis, quod viro nobili Leurentha filio Sauli comitis de Leurentha ex una parte, Benchuk, Morthun, Wendeg, Farkasio, Thevk, Symun, Dyonisio, Bodok, Vgud, Bodo, Deme, Thoma, Abraam, Adriano, Andrea, Fenyes, Marcello, Andrea filio Iohannis, Iwanka, Fulkus, Agad, Kethe, Marcello filio Thyvodory, Paznan et Chompolth populis ducalibus de Bogdan ex altera coram n obis personaliter constitutis per prefatos populos unanimiter et concorditer propositum extitit et relatum, quod cum regia clemencia prefato Leurente pro suis serviciis graciosis terram ipsorum Bogdan apellatam dederit et contulerit perempniter possidendam et idem Leurenta eos cum omnibus bonis eorum atque rebus ab illa recedere pacifice permisisset, ipsi considerantes bonitatem et dileccionem efficacem Leurente sepedicti ab ipsoque sperantes protegi et ab omnibus deffensari ad predictam terram volente ipso Leurenta ac invitante sponte redissent eandem terram sub libertate hospitum in regno existencum a collacione eiusdem possessuri assumpmentes coram nobis,ut eidem Leurente pro inhabitacione terre supradicte ipsi et sui successores, qui in eadem voluerint habitare, eadem obsequia, servicia et debita impendere teneantus annuatim, que populi domini Rolandi palatini de cilla Chwl, qui hospitum fruuntur libertate, suo domino facere et impendere consueverunt: duo pondera scilicet annuatim pro terragio, unum pondus pro munere et descensu de singulis mansionibus solvere tenebuntur.

Veniendi eciam et recedendi, dum eis placuerit vel oportuerit, petita licencia et debitis persolutis villico ville, qui pro tempore fuerit, habebunt liberam facultatem.

Omnia autem iudicia preter homicidium, furtum et sanguinis effusionem, que curiali comiti a domino ipsorum eis deputato specialiter reservantur, villicus ipsorum, quem pro tempore ipsi ex ipsis concorditer elegerint, inter ipsos iudicabit et iudicium, in quo quis remanebit, sexaginta denariosnon excedet, quorum triginta ex gracia consueta tenetur villicus relaxare et ex residuis triginta denariis vel paucioribus duas partes curiali comiti, cum quo iudicat, ipse villicus dare tenebitur tercia parte sibi reservata et econverso ipse curialis comes eodem modo condempnacionum suarum terciam partem villico assignabit.

Nec amplius, quam ter in anno curialis comes in ipsis sollempniter iudicabit.

Item ipsi populi et alii, quicunque ad eandem villam accedere voluerint, tercio anno et non ante terragium ac alia debita domino suo solvere tenebuntur.

Collecte eciam regie, que pro tempore edicetur, si ipsam a rege dominus eorum impetrare poterit sibi dari, medietatem similiter in anno tercio eidem suo domino dare debent.

Ipse vero Leurenta fide data predictos populos super eadem terra sub libertate suprascripta et omni alia, que predicte ville Chwl populi habent atque tenent, promisit coram nobis perenniter conservare in nullaque eos preter consueta servicia, quorum plura superius explicantur, agravare, nisi eorum protervitas aut infidelitas aliud mereretur contra eundem ullo umquam templore rebelliter assurgendo.

Datum anno Domini Mo CCo septuagesimo quinto in vigilia apostolorum Philipi et Iacobi.

A hátlapon egykorú írással: Super libertate Bagdan.

(Magyar Országos Levéltár DL 40124. Solymosi László közlése alapján.)

II. A szentmártoni levél

Mi a Veszprémi Egyház Káptalanja, emlékül hagyva jelentjük, mindeneknek kiket illet, hogy midőn mi a minden noztuphi nemeseknek folyamodványuk és kérésükre, az azok birtokaikban tett és teendő osztállyukra presbiter Jegyzőnket Domonkost bizonyságul kiküldöttük volna, utóbb ezen mi emberünk hozzánk vissza térvén a noztuphi nemeseknek nálunk megiratta; hogy midőn a Szent Gallus hitvalló ünnepe után való harmadik vasárnap Noztuph fenn nevezett birtoka színhelyére ment volna, az elébb mondott noztuphi nemesek, az általuk meghívott betsületes nemes emberek közbenjárásukkal, elébb nevezett saját birtokaikat ekként osztották volna meg: hogy minden haszonvételeiket és hozzátartozondóságaikat tekintvén, tudniillik az ő szántóföldeiknek, melyek akár trágyázott földek, akár legelő mezei birtokok, erdők, berkek, és kaszáló rétek, – ezeket eljárván, az ország szokása szerént négy egyenlő részre elosztva és megkülönböztetve lettek volna, az alábbi határok és határozások által: mellyek közül az első rész felszélről jutott Tamás fiainak Lórántnak és Mihálynak, ugyan András fiának, Mykének, s az ő attyokfiainak és nemzedékeiknek. – A második rész pedig ugyanazon birtok mellett észak felől esett Detrik és Dienes fiainak, hasonlóul az ő attyafiaival és nemzedékeivel együtt. – És ugyan ezen birtoka mellett Detriknek és Dienesnek, hasonlóul észak felől esett Misein és Myke fiainak az ő attyafiaikkal együtt. – A negyedik rész pedig ugyanezen Misein és Myke birtoka mellett dél felől Bagdaan puszta határáig, minden haszonvehetőségeikkel és hozzájárandóságaikkal, Máthé fiának Miklósnak minden attyafiaival és nemzedékeivel, kiket hogy ezen birtok illet, azt megesmerjük, és hogy azt mindenkor bírhassák, megtarthassák és használhassák. – Azon fennírt birtokrészek határai pedig, amint a mi emberünk az elébb mondott nemesekkel együtt nekünk előadta, ekként különböztetnek meg, hogy az első határ kezdődik a noiztuphi Szent Margith Szentegyházánál felszélről, – és ezen határtól kissé felszélre menvén, érni két földből hánt határt, mellyeknek egyike elválasztja Ugodi Csenigh törvényes embernek birtokát, a másik, északról a Tamás és András mondott fiainak birtokát. Azután innét menvén egy hegynek érni egy utat, mellyen Noztuphról lehet Perechkére menni, és ezen út mellett van két határ, mellyek közül az egyik elválasztja Detrik és Dienes nevezett fiainak birtokát, a másik felszélről a mondott Chenigh törvényes ember határáig elkülönzi a fennírt András és Tamás fiainak birtokát; és azon utonn haladva érni egy határt észak felől, melly az út mellett ujonnan hányatott. Innét haladván kelet felé, egy hold földnek a végét érni, a holott van két határ, mellyek egyike felszélről elválasztja Tamás és András fiainak birtokát, a másik északról Detrik és Dienes fiainak birtokát. Aztán egyenesen keletnek haladván egy berek mellett van két határ, mellyek egyike felszélről az említett Tamás és András birtok részét választja. Aztán egyenesen ugyan keletnek menvén két határhoz érni, mellyek közül az egyik a fennírt Detrik és Dienes fiainak birtok részét választja észak felől, a másik pedig melynek közepén egy tölgyfa van, választja Tamás és András fiainak birtok részét. Innét felmenvén egy hegyre, ezen hegy tetején van két határ. Azután egyenesen lejövén, átkelve egy rétenn egy folyóvizet érni, és ezen folyóvíz mellett északra haladva, kimenvén a rétből dél felől a rét mellett van két sarok határ a betsei puszta határjai mellett, mellyek közül az egyik választja felszélről Tamás és András fiainak birtokát, a másik észak felől Detrik és Dienes fiainak birtokrészét. Ugyan ezen réten haladván délfelől egy völgybe érni és a bechei puszta mellet északnak tartva felérni egy hegyre, és a bechei sarok határ mellett van egy újonnan hányt határ. Azután letérve nyugotnak érni valamely mezőséget, és ott egy kis dombonn van két határ, mellyek egyike délfelől fennírt Mysein és Myke fiaiank birtokrészét, és felszélről Detrik és Dienes fiainak birtokát választja. Azután egy nagy réttségen általkelvén, egy tölgyfához érni, melly alatt van két határ, mellyek azonkép határoznak mint fellyebb mondatott. Innét némely berkekenn áttkelve Noztuph puszta felé, ugyanezen pusztához közel van két határ, mellyek a fennebbírt módonn határoznak. Azután egy kissé nyugotnak mengén vissza Noztuph felé van két határ, mellyek egyike felszélről elválasztja a már nevezett Detrik és Dienes fiainak birtokát a fennírt Tamás és András fiai földje és birtoka első határáig. Innét kerülvén délnek egy utonn, melly Noztuph pusztából Bagdan pusztába visz, Myke megírt fiainak jutott telket érni, és ezen telek mellett van két határ, mellyek egyike választja Detrik és Dienes nevezett fiainak telkét felszélről Tamás és András fiainak birtokáig; a másik északról a fennírt Misein és Myke fiainak telkén. Ugyan azon letérve eljuthatni nyugotnak Detrik és Dienes fiainak telkéhez, s a Tamás és András fiainak telke közt van egy határ, melly észak felől választja Detrik és Dienes fiainak telkét, és felszélről fennevezett Tamás és András fiainak telkét. Innét egyenesen menvén nyugotnak a Noztuphi puszta uttzája mellett van két határ, mellyek az elébbírt módon határoznak. Ugyan azon az utonn mely Noztuph pusztán átmegy érni Beche pusztára, ezen pusztának a végénn van két határ, mellyek egyike felszélről választja a fennírt Mysein és Myke fiainak birtokrészét, és délfelől a másik határ megkülönbözteti Máthé fiának birtokát. Azután átmenvén a keleti részre egy berek mellett van két határ, mellyek egyike választja felszélről Mysein és Myke fiainak birtokát, a másik északról Máthé fiának részét különbözteti meg. Innét tart keletnek, és elér egy mezőségre holott van két határ, mellyek ugyan azon módonn különítnek és választanak. Azután odább haladván egyenesen érni egy berket, mely Keübölkuth-nak mondatik, a berkenn átt menvén érni egy rétet, és ugyanezen rétenn egy szilfa alatt van két határ mellyek is a fennebb mondott módon határoznak. Innét egyenesen menvén keletnek egy rétre érni, mellyen két határ van, mellyek ugyanazonkép határoznak, és azon rétről észak felé letérvén, egy rétet érni s ugyan ezen rétnek a végénn van két határ. – Azután a keleti rész felől választja Máthé fiának birtokát, a másik felszélről Mysein és Myke fiainak birtokát, – és itt végződik. Ugyan ezen mi emberünk és a mondott nemesek felemlítették azt is, hogy ugyanazon nemeseknek egy erdőjüket melly Merhene-nek hivatik, hasonlóul négy részre osztották volna: mellyekből az első rész felszélről a Beél-i Apátur erdeje határáig esett Tamás és András fiainak, és ugyan ezen birtoka mellett észak felől Detrik és Dienes fiainak, ugyan ezen Detrik és Dienes birtoka mellett észak felől esett Mysein és Myke fiainak, észak felől pedig ugyan ezen birtokrész mellett a Bagdaan puszta határáig Máthé fiának maradván, ugyanannak több rokonaival és attyafiaival. – Kelt Minden Szentek napján, az Úrnak 1332-dik esztendejében. –

Magyarra áttettem Betes Dániel noszlopi reform. tanító

(A lelőhelyéről elnevezett szentmártoni levelet a Pannonhalmi Apátság Levéltára őrzi. 1862-ben megküldött másolata és annak fordítása a noszlopi református egyházközség archívumában található.)

III. A Szekér család nemesi oklevelének magyar szövege

Mi II. Ferdinánd, megválasztott örökös fennséges római császár, Németország, Magyarország, Csehország, Dalmácia, Horvátország, Szlavónia, Szerbia, Galícia, Lodoméria, Havasalföld, Bulgária, Brabancia, Stájerország, Karinthia, Krajna hercege, Morvaország marsallja, Luxemburg, Alsó- és Felső-Szilézia, Würtenberg és Théka hercege, Svédország főhercege, Habsburg-Tirol, Ferretum, Koburg és Goritia grófja, Altatin őrgrófja és a szent Római Birodalom marsallja… tudatjuk mindenkivel, akit illet, hogy mi, egyrészt néhány hű alattvalónk a mi szent felségünkhöz intézett legalázatosabb kérésére, másrészt tekintve a mi hívünknek Szekér Benedeknek hűséges és hív szolgálatait, melyeket ő maga először is a mi országunk, Magyarország szent koronájának, azután mi fennségünknek a helyek és körülmények változásinak közepette hűségesen végzett és ígéri, hogy a jövőben is végezni fog, – mi tehát ezért, továbbá a mi királyi kegyünkből és bőkezűségünkből, amellyel azokat, akik személyünkért és a keresztény egyházért megérdemlik, és igyekeznek vitézségüket gyarapítani, elődeinknek, Magyarország hajdani nagy királyainak példáját követve, azoknak, vitézségük látható jeléül, hogy az még nagyobb tettekre serkentse őket, adni szoktunk, tehát ugyanezt a Szekér Benedeket és rajta keresztül fiait, Lukácsot és Benedeket, továbbá édes testvérét, Istvánt jobbágyi állapotukból és helyzetükből, amelyben eddig voltak, a mi királyi hatalmunk teljessége és különös kegyelme alapján kiemelve, országunk, Magyarország és kapcsolt részei igaz kétségbevonhatatlan nemeseinek sorába beveendők, beírandóknak és besorolandóknak rendeljük. Ezt biztos tudásunk szerint és szabad lélekkel megengedvén, hogy ők mostantól mindörökké azokban a kegyekben, engedményekben, tisztségekben, kiváltságokban, előjogokban és mentességekben, amelyekben Magyarországnak és kapcsolt részeinek többi igazi régi és kétségbevonhatatlan nemesei eddig bármiképpen – jog vagy szokás szerint – részesültek, részesüljenek, és örököseik és mindkétnemű utódaik is. Ennek részünkről irántuk tanúsított kedvezésnek és kegynek bizonyságául és igazi és kétségbevonhatatlan nemességük bizonyítékául ezt a címert, mint a nemesség jelét: egy egyenesen álló katonai pajzsot, amely középen egyenesen vezetett vonallal van két egyenlő részre osztva, felül kék, alul pedig vörös, a felső kék mezőben egy érett, sárga búzakéve felfelé álló kalászokkal, van elhelyezve, az alsó vörös mezőben pedig egy teherszállító-szekér zöld mezőre elhelyezve, rúdjával a pajzs jobb oldala felé fordulva látható; a pajzson egy lehúzott rostélyú katonai sisak, diadémjából derékig kiemelkedik egy kék ruhába öltözött férfi fekete szakállal és bajusszal, a fején fekete magyar kalap, balkeze csőre téve, jobbjában három búzakalászt tart a pajzs jobb oldala felé; a forgó nélküli sisak tetejéről rojtok vagy szallagok – egyik felől vörös és fekete, másik felől vörös és sárga színűek omlanak a pajzs alja felé, ezek szépen díszítik magát a pajzsot – mindez a mi írásunk elején festőnk által lefestve látható – mindezt Szekér Benedeknek és rajta keresztül fentebb megjelölt személyeknek és örököseinek és mindkét nembeli utódainak kegyesen megadni elrendeljük. – Elhatároztuk és legjobb tudomásunkból és szabad akaratunkból megengedjük, hogy ők ezt a címert mostantól mindörökre, mint a nemesség jelvényét, országunk és kapcsolt részei nemeseinek szokás szerint, amellyel ők eddig akár a törvény, akár régi szokásjog alapján éltek, éljenek és használják bárhol, harcokban, ütközetekben, csatákban, dárdavívásban, nemesi tornán, párviadalban, bármilyen közös vagy egyéni katonai gyakorlaton, ugyanígy jelvényeiken, ruháikon, függönyökön, kárpiton, gyűrűkön, zászlókon, pajzson, sátrukon, házukon, síremlékükön, – a régi, megérdemelt és örökös nemességük jeleként, mellyel őket és örököseiket (mindkét nembelieket), bármily rendűek és rangúak, vagyoni állapotúak, – kitüntetjük és ékesítjük: viseljék ezeket és örüljenek nekik és mindkét nembeli utódaik is valamennyien. Így őket nemessé tesszük és átadjuk nekik és megengedjük a jelenlevők érvényes tanúsága mellett. Ennek a dolognak az emlékére és örök érvényére jelen oklevelet titkos függő pecsétünkkel, melyet mint Magyarország királya használunk, Szekér Benedeknek, továbbá testvérének Istvánnak és az ő örököseinek, utódainak – mindkét nembelieknek, a már megszületetteknek és ezután születendőknek kegyesen megengedjük és kiadatjuk. Átadott a mi kegyes és szeretett hívünknek tisztelendő kissenyei Sennyei István váci püspöknek a mi tanácsosunknak és a mi magyarországi palotánk kancellárjának a kezein keresztül a mi prágai királyi udvarunkban, az Úr 1627. esztendejének november havának 27. napján, a mi római császárságunk 9., magyar stb. királyságunk 10., cseh királyságunk 11. évében. Főtisztelendő és Krisztusban hű Pázmány Péter esztergomi hercegprímás, Thelegdy János a kalocsai és bácsi egyesített egyházak érseke, Piber János egri Dominkovics Péter zágrábi, Lósy Imre váradi, Szentandrásy István erdélyi, Ergeli Ferenc veszprémi, Dávid Pál pécsi, Dallos Miklós győri, a fentebb említett kissennyei Sennyei István váci püspök, Thelegdy Miklós kinevezett nyitrai adminisztrátor, Nagyfalusi György eszéki, Posgay János boszniai, Ivánczi János trencséni, gróf Zukkony Vince rozsnyói, Agathics János szerémi és modrusi egyházak püspökei, akik az Úr eklézsiáját Isten kegyelméből kormányozzák. – Ugyancsak tekintetes és nagyságos gróf galánthai Eszterházi Miklós Magyarország nádora, gróf bekenyi Allaghy Menyhért országbíró, gróf monorkereki Erdődy Zsigmond Dalmácia, Horvátország és Szlavónia bánja, gróf alsólendvai Bánffy Kristóf kincstárnok, gróf Nádasdy Pál cubicularius, felsővadászi Rákóczi Pál ajtonálló, magyarbéli Bosnyák Tamás főétekmester, a főlovász hivatala nincs betöltve, erdődi Pálffy Pál főpincérmester, czoborszentmihályi Czobor Imre a királyi kuria vezetője, erdődy Pálffy István gróf pozsonyi főispán és Magyarország többi megyéinek tisztségviselői:

Ferdinándus

Sennyei Istvánváci püspök

Ferencffy Lőrinc

(Dr. Szekér Ferenc fordítása.)

IV. Az 1770. évi urbárium névsora

Szabad menetelű jobbágyok

1. Kovács György

2. Horváth Mihály

3. Varga Mátyás

4. Vargyas István

5. Csüri Péter

6. Újvári István

7. Horváth Ferenc

8. Ács Ferenc

9. Szikra Pál

10 .Gál István

11. Dósa János

12. Szőke Imre

13. Balogh Ádám

14. Kovács Tamás

Zsellérek

1. Szőke János

2. Kapocsi Mihály

3. Bolla György

4. Nagy István

5. Kapocsi István

6. Bajnai Máté

7. Horváth Ádám

8. Varjas János

9. Kolompár János

10 .Méneth János

11. Németh András

(VeML IV. 1/g. Veszprém vármegye közgyűlésének iratai. Urbáriumok. Noszlop.)

V. Bizonyságlevél

Én alább meg írt Noszlopon lakozó Méltóságos Uraság Embere Áts Istvány meg ismérem ezen levelem által azt Hogy ez előtt egy nehány Esztendőkkel az minémű summa Pénzt úgymint 65 Forént 0 Pénzt az Tűzi veszedelem alkalmatosságával ÁtsJános Bátyám Uramtól N. Csizmadia Péter successori fel vettek, és azon fent meg írt summa én reám Áts Istványra háramlott, aszt pedik nékem N. Csizmadia Sámuel fogyatkozás nélkül mind Interessével együtt betsülettel le fizette, úgy hogy ennek utána sem magán sem maradékain, azon adósságért semmi keresetem nem lehet melyről adott ezen bizonyság tévő levelemet tulajdon kezem kereszt vonásommal Emberséges ember jelenlétében megerősíti

Noszlop Die 2 da Márty 1818

Én Áts Istvány

(Bíró Géza családi levéltárából.)

Az Nagy Érdemű Nagyságos Direktor Úrhoz úgy is mint a Devetseri Uradalom Nagy Érdemű tagjához nyújtandó alázatos könyörgő levele a belül meg nevezett személynek Panaszos meghalgatásáért

Nagy Érdemű Nagyságos Úr Direktor Uram nékem kiváltképpen való Nagy Uram!

Én alul megnevezett mélységes alázatossággal jelentem ezen Panaszomat Kegyes színe előtt ezen Levelemnek rendében a véget Hogy minek utánna én a Méltóságos Uraságot számos esztendőkig 27 esztendőkig híven és magamtul kitelhetőképpen szolgálván, melyet Eő Nagysága böltsen tudhat és az most utóbbi 1826dik Esztendőben helettem a Betsey Pusztában más Erdő őrző állíttatot és az én hív szolgálatomért fele Conventiom a Méltóságos Uraságtól ki rendeltetet böltsen tudhatja aszt is Eő Nagysága de mégmiolta a szolgálatomból ki estem semmit a részemre nem kaptam igaz az hogy a Devetseri Uradalom Nagy Érdemű tisztjeinek jelentettem de azok Eő Nagysága eleiben idéztetvén Instantiával mostanság meg is jelentem. Most annak okáért, egész magam meg alázásával könyörgök irgalmas és szegényeken szánakozó színe ellőt tekintvén meg élemedet öregségemet, és magam jó viselését, méltóztasson azon ki rendelt és holtomig járandó fele Conventiomat ki rendelni hogy magamat és tselédeimet abból táplálhassam. Melyet a midőn irgalmas Grátiájábol meg nyernék is Vagyok és maradok

Az Nagy Érdemű Nagyságos Úr

Direktor Uramnak Die 11 Decembris 1826

Alázatos hív tisztellő

fejhajtó szolgája mostanság Noszlopi lakos Tőke Istvány.

Hogy Noszlopi hejség elégett akkor Priszlet Jáger Úr aszt mondotta hogy a földek árondája el engedődik még is most a Méltóságos Uraság Emberei rajtam meg akarják venni

(Gróf Esterházy Károly Kastély és Tájmúzeum Történeti Adattára ltsz.: 63.10.2.29.)

VI. Tekintetes Vármegye Széke!

Alolírottak úgymint a Noszlopi Nemes Helység felhitelezett Elöljárói bátorkodunk alázatos folyamodásunkkal a Tek: Vármegye Széke előtt megjelenni, bízván szíves szándékunk és feltett kívánságunk hatalmas felsegellésébe és gyámolításába. – Ugyanis szinte elárasztotta már Helységünket a külömbféle sorsu,nyelvű, ivadéku s állapotú Népek tsaláda, mert kik másutt vagy erköltstelenségek vagy függetlenségek miatt meg nem maradhattak a mi Helységünkben elvonultak s menedéket és lakhelyet találtak. – igaz hogy e bevándorlottaknak már régennem is volt a megtelepedésre bizonyos megállapított lefizetendő summa határozva: de ezekenn ezt többönn nem lehetett megvenni, itt a szegénység, amott a határozat elleni nyakasság miatt. De hát az Elöljáróságnak milly nagy az illyenekkel való Vesződsége. Semmivel nem bírnak némellyek a Helységenn kívül, és mégis mindenütt a Mezőbe Szabadonn gázlódnak, majd magok és tselédjeik, majd a mi mindennél sértőbb marhájjok is. – De hogy mind ezek így történnek annak oka mi magunkba van, s megvallani éppen nem szégyenljük sőt úgy akarjuk. Mert léteznek Helységünkbenn olly Gazdák kiknek vagynak építve az illy alávaló Lakóknak alávaló hitvány alig a lakbért felérő házaik s ezekbenn három s négy család is magát öszve húzván a Helység erdejéről, mezejéről s konyhájáról élődik, és így a Helységnek nem hasznára mint betsületes Ember, hanem mint erköltstelen ember (keveset kivévén) gyalázatjára van.

Kérjük hát alázatosan a Tek: Vármegye Székit hogy az illy házak eránt (mert mimagunkat e végre elégségesnek egésszen nem tartjuk:) tessék illő vizsgálatot tétetni; mert ha az illy szoros helyekenn megszalmázott gunyhók helységükbenn néhol öszve nem volnának halmozva és azokban a sok gyülevész Nép randa kénye szerént nem heverészne, még a tüzi Veszélyek is ritkábban fordulnának elő, s Helységünkbenn a rendet s a tisztaságot a fellyebbvaloságnak fenntartani majd kevésbe kerülne - Mi hát erre nézve elhatároztuk hogy az ezután Helységünkbe beszálni kívánoktol ötven az az 50 pengő forintokat kérünk lakpénzül; mibenn is hogy a Tek: Karok és Rendek is gyámolítsanak és határozatunk törvényessenn helyben hagyni szíveskedjenek, ezennel alázatosan könyörgünk.

Melly alázatos de bizodalmas kérésünkre teendő kegyes Válasz óhajtása mellett maradunk Noszlopon Jan. 5-dikén 1842.

a Tekintetes Vármegye Székének Általam Zádori Nemes Betes Dániel Noszlopi Iskolai Tanító kész tisztelői a Noszlopi Nemes Helység hitelezett Elöljárói.

(VeML IV. 1.b.671/1842.16. Másolata a noszlopi református gyülekezet irattárában.)

VII. A noszlopi nemesek névsora (1846)

1.

Antos Ferenc - Mihálynak fia

2.

Antos Ferenc - Ferencnek fia

3.

Bartalos János - Lászlónak fia

4.

Bíró Ferenc - Ferencnek fia

5.

Bíró János - Ferencnek fia

6.

Bolla János - Mihálynak fia

7.

Bolla János - Jánosnak fia

8.

Bolla László - Jánosnak fia

9.

Burján Sámuel - Sámuelnek fia

10.

Burján Dániel árvái - Dániel és Károly

11.

Burján Mihály - Józsefnek fia

12.

Egresy József árvája - Antal

13.

Csizmadia Sámuel maradéka - Sámuel

14.

Csizmadia Dániel - Péternek fia

15.

Csizmadia Dániel - Dánielnek fia

16.

Csizmadia József - Józsefnek fia

17.

Csizmadia Ferenc - Ferencnek fia

18.

Ferentzy Mihály - Jánosnak fia

19.

Fábián István - Péternek fia

20.

Fábián Péter - Péternek fia

21.

Fábián József - Péternek fia

22.

Fábián János - Péternek fia

23.

Horváth János - Ferencnek fia

24.

Horváth Ferenc - Jánosnak fia

25.

Ikerváry István - Istvánnak fia

26.

Ikerváry János - Istvánnak fia

27.

Ikerváry János - Mihálynak fia

28.

Ikerváry Mihály - Mihálynak fia

29.

Imre János - Mihálynak fia

30.

Kéry Albert - Ferencnek fia

31.

Kéry István - Pálnak fia

32.

Kéry István - Péternek fia

33.

Idősb. Kis István maradéka - Pál

34.

Kis István - Istvánnak fia

35.

Kis József - Istvánnak fia

36.

Kis István - Gábornak fia

37.

Kis Ferenc - Gábornak fia

38.

Kis János - Péternek fia

39.

Kis János - Mihálynak fia

40.

Kis Mihály - Mihálynak fia

41.

Kis Lajos - Mihálynak fia

42.

Kis Ferenc - Mihálynak fia

43.

Kis József - Mihálynak fia

44.

Kis Sámuel maradéka - Imre

45.

Körmendy Gábor maradéka - Gábor

46.

Körmendy Mihály - Gábornak fia

47.

Körmendy Pál - Józsefnek fia

48.

Körmendy István - Józsefnek fia

49.

Körmendy István - Ferencnek fia

50.

Körmendy János - Ferencnek fia

51.

Körmendy Sámuel - Ferencnek fia

52.

Körmendy István - Istvánnak fia

53.

Körmendy József - Pálnak fia

54.

Molnár Sándor - Istvánnak fia

55.

Nagy Károly - Zsigmondnak fia

56.

Németh Mihály maradéki - József, Lajos

57.

Németh János - Jánosnak fia

58.

Németh Péter - Jánosnak fia

59.

Németh Bálint maradéki - János, László

60.

Németh Pál - Ferencnek fia

61.

Németh Pál - Pálnak fia

62.

Németh József - Ferencnek fia

63.

Németh István - Istvánnak fia

64.

Németh István - Istvánnak fia

65.

Németh János - Istvánnak fia

66.

Németh Ferenc - Istvánnak fia

67.

Németh József - Ferencnek fia

68.

Noszlopy Ignác - Pálnak fia

69.

Noszlopy Elek - Ferencnek fia

70.

Noszlopy János - Jánosnak fia

71.

Noszlopy József - ifj. Jánosnak fia

72.

Noszlopy János - Ferencnek fia

73.

Noszlopy Ferenc - ör. Jánosnak fia

74.

Noszlopy István - Ferencnek fia

75.

Noszlopy István - Istvánnak fia

76.

Noszlopy Ferenc - Ádámnak fia

77.

Noszlopy István - Ferencnek fia

78.

Nyírő József - Józsefnek fia

79.

Pap György - Györgynek fia

80.

Pap Gábor - Györgynek fia

81.

Pap Ferenc - Györgynek fia

82.

Pap Sámuel - Sámuelnek fia

83.

Pap János - Sámuelnek fia

84.

Pap János - Jánosnak fia

85.

Pap József - Jánosnak fia

86.

Perey Péter - Péternek fia

87.

Perey Mihály - Péternek fia

88.

Perey István - Istvánnak fia

89.

Perey Mihály - Mihálynak fia

90.

Perey István - Mihálynak fia

91.

Perey Péter maradéka - János

92.

Perey Péter - Péternek fia

93.

Simonyák Dániel - Györgynek fia

94.

Sípos János - Péternek fia

95.

Sípos Ferenc - Ferencnek fia

96.

Sípos Ferenc árvái - Ferenc, József

97.

Sípos Pál - Pálnak fia

98.

Sípos János - Ferencnek fia

99.

Sípos Lajos - Péternek fia

100.

Sípos Pál - Györgynek fia

101.

Szalay Pálnak árvája - János

102.

Szalay Ferenc - Jánosnak fia

103.

Szalay János - Jánosnak fia

104.

Szalay István - Jánosnak fia

105.

Szalay Mihály - Mihálynak fia

106.

Szekér István maradéki - György, Ferenc

107.

Szekér Pál - ifj. István fia

108.

Szekér János - Istvánnak fia

109.

Szekér Lajos árvái - Lajos, Dániel

110.

Szekér József - Lukácsnak fia

111.

Szekér Péter maradéka - István

112.

Szekér Pál - Péternek fia

113.

Szűts István árvája - János

114.

Trombitás István - Istvánnak fia

115.

Trombitás Mihály - Mihálynak fia

116.

Trombitás János - Mihálynak fia

117.

Trombitás Ferenc - Péternek fia

118.

Trombitás Sámuel - Mihálynak fia

119.

Trombitás István - Sámuelnek fia

120.

Trombitás Mihály - Sámuelnek fia

121.

Tromtibás János - Sámuelnek fia

122.

Trombitás Mihály - másik Mihály fia

123.

Trombitás Ferenc - ifj. Mihály fia

124.

Trombitás Péter - Lászlónak fia

125.

Trombitás László - Istvánnak fia

126.

Trombitás János maradéka - János

127.

Trombitás István - Jánosnak fia

128.

Trombitás Ferenc - Jánosnak fia

129.

Talabér Mihály maradéka - Mihály

130.

Poltzer Ferenc Plébános

131.

Kótzál Pál Prédikátor

132.

Zántó Ferenc - Jánosnak fia

133.

Zántó István - Jánosnak fia

134.

Zántó László - Györgynek fia

135.

Zántó Mihály - Péternek fia

136.

Kis István - Péternek fia

 

A kisbogdányi nemesek névsora 1846

1.

Törkentzy Pál - Józsefnek fia

2.

Törkentzy János - Józsefnek fia

3.

Törkentzy Antal - Benedeknek fia

4.

Törkentzy Ferenc - Benedeknek fia

5.

Törkentzy István - Benedeknek fia

6.

Törkentzy János - Jánosnak fia

7.

Vintze György - Mihálynak fia

8.

Törkentzy Vendel - Benedeknek fia

 

A nagybogdányi nemesek névsora 1846

1.

Rohontzy Ignác - Jánosnak fia

2.

Rohontzy Leopold - Jánosnak fia

3.

Kis Ignác - Istvánnak fia

 

(VeML IV. 1./e/ cc 1846.16.)

VIII. Az 1848. június 2-i nemzetőrségi sorkötelesek összeírása Noszlopon

1.

Horváth János 22 éves

2.

Hegyi Mihály 25 éves

3.

Körmendi Pál 21 éves

4.

Bolla Mihály 25 éves

5.

Bolla Ferenc 22 éves

6.

Trombitás Gábor 22 éves

7.

Trombitás János 21 éves

8.

Németh János 24 éves

9.

Papp János 25 éves

10.

Noszlopi József 25 éves

11.

Noszlopi István 32 éves

12.

Noszlopi János 35 éves

13.

ör. Németh József 48 éves

14.

Trombitás István 32 éves

15.

Márkus István 25 éves

16.

Csengei István 26 éves

17.

Bábics József 22 éves

18.

Hosszú Tóth Lőrinc 36 éves

19.

Rosta János 25 éves

20.

Bolla István 25 éves

21.

Czuczor Mihály 25 éves

22.

Ikervári János 35 éves

23.

Herbent József 30 éves

24.

ifjabb Németh József 24 éves

25.

Molnár János 23 éves

26.

Kis Ferenc 25 éves

27.

Böjte János 26 éves

28.

Csóri János 27 éves

29.

Vajda Pál 26 éves

30.

Szekér Ferenc 22 éves

31.

Fábián Dániel 20 éves

32.

Fábián János 28 éves

33.

Vass István 35 éves

34.

Oszkó István 25 éves

35.

Ikervári Gábor 22 éves

36.

ifj. Trombitás Ferenc 30 éves

37.

Németh Pál 31 éves

38.

Molnár József 21 éves

39.

Burján Dániel 25 éves

40.

Bolla Dániel 18 éves

41.

Bolla János 38 éves

42.

Nagy István 35 éves

43.

ifj. Molnár József 18 éves

44.

Kis István 48 éves

45.

Torma György 22 éves

46.

Síkos István 35 éves

47.

Papp József 32 éves

48.

Közép Papp János 35 éves

49.

ör. Horváth János 23 éves

50.

Zántó János 21 éves

51.

Nyírő József 35 éves

52.

Körmendi József 22 éves

53.

Németh Péter 35 éves

54.

Csizmazia Dániel 28 éves

55.

Csizmazia Károly 24 éves

56.

Varga János 36 éves

57.

Csizmazia József 35 éves

58.

Ferenczi Mihály 32 éves

59.

Orbán István 38 éves

60.

Burján Sámuel 35 éves

61.

Szűcs János 26 éves

62.

Körmendi Dániel 24 éves

63.

Nemes Mihály 23 éves

64.

Síkos Gábor 28 éves

65.

Újvári Ferenc 38 éves

66.

Nyúl György 32 éves

67.

Horváth László 22 éves

68.

Kurgli József 38 éves

69.

Kovács György 44 éves

70.

Kovács Ferenc 36 éves

71.

Kolompár István 24 éves

72.

Herbent Ferenc 25 éves

73.

Nimsz János 45 éves

74.

ör. Horváth János 25 éves

75.

Gál József 24 éves

76.

Kozma István 32 éves

77.

Lengyel János 26 éves

78.

Nagy József 21 éves

79.

Szőke Mihály 26 éves

80.

Ács Ferenc 45 éves

81.

Kovács József 20 éves

82.

Dózsa Mihály 21 éves

83.

Csuzi Mihály 20 éves

84.

Zsidi Mihály 26 éves

85.

Sípos József 25 éves

86.

Törkenczi József 20 éves

87.

Perei János 18 éves

88.

Horváth Pál 38 éves

89.

Noszlopi Elek 25 éves

90.

Ikervári Mihály 46 éves

91.

Perei István 45 éves

92.

Nagy Sándor 41 éves

93.

Betes Dániel 42 éves

94.

Péczi János 34 éves

95.

Nemes István 33 éves

96.

Szekér János 33 éves

97.

Perei Mihály 32 éves

98.

Ősze János 36 éves

99.

Áts István 32 éves

100.

ör. Trombitás Ferenc 34 éves

 

A bogdányiak névsora

1.

Hosszú Tóth János 32 éves

2.

Törkenczi István 41 éves

3.

Törkenczi Antal 33 éves

4.

ör. Törkenczi János 35 éves

5.

ifj. Törkenczi János 26 éves

6.

Vince György 34 éves

7.

Törkenczi Vendel 38 éves

8.

Hosszú Tóth András 22 éves

9.

Nagy János 30 éves

10.

Horváth Mihály 48 éves

11.

Körmendi Mihály 44 éves

 

(VeML IV.101.6.)

IX. A volt úrbéres jobbágyok és zsellérek névsora (1858)

Telkes gazdák

1.

Szikra István

2.

Padó József

3.

Csüri István

4.

Öreg Ács János

5.

if. Herbent János

6.

Kovács P. Ferenc

7.

if. Kovács István

8.

Kovács Mihály

9.

Szőke Pál

10.

Ács István

11.

Szőke József

12.

Nimsz János

13.

if. Ács Ferenc

14.

Kapocsi Pál

15.

Szőke Mihály

16.

if. Padó Mátyás

17.

if. Ács János

18.

ör. Kovács István

19.

Lengyel János

20.

Talabér Mihály

21.

Szeibert Péter

22.

SzeibertJánosné

23.

Orbán József

24.

Ács Péter

25.

Kovács György

26.

Nagy István

27.

Kolompár István

28.

Csüri Mihály

29.

FreiliJózsef

30.

Horváth László

31.

Horváth József

32.

Herbent Ferenc

33.

Gál László

34.

if. Gál István

35.

Herbent Mihály

36.

Kovács Pálné

37.

Ács Ferencné

38.

Ács Jánosné

39.

Kozma István

40.

ör. Ács Ferenc

41.

Horváth János

42.

ör. Kovács Ferenc

43.

Dózsa Mih. István

44.

Gál István

45.

Gál János

46.

Szikra Benedek

47.

Zs. Tokolics János

 

Zsellérek

1.

Kiss Mihály

2.

Muszai Ignác

3.

if. Csüri István

4.

Tokolics János

5.

if. Ács Ferenc

6.

Horváth István

7.

Csüri Ferenc

 

(VeML VII. 1/b A Veszprémi Törvényszék iratai. Úrbéri peres iratok. Noszlop.)

X. Megcsalatott férj (vígballada)

Férj: Hazajöttem a vásárról, / Távolról látom / A lovakat az udvaron, / Egy, kettő, három. // Mondd meg, édes feleségem, / Mi bajod, angyalom, / Mit keresnek itt e lovak, / Föl nem foghatom.

Feleség: Látja ember az ostobát, / Kit lát itt lovakat, / Fejőstehén, a vásáron / Vettem azokat.

Férj: Fejőstehén, felnyergelve, / Oh, ég, oh, ég, oh, ég! / Mily megcsalatott férj vagyok én, / Most látom csak még! // Beljebb megyek a szobába, / Távolról látom, / A kardokat a fogason, / Egy, kettő, három. // Mondd meg, édes feleségem, / Mi bajod, angyalom, / Mit keresnek itt e kardok, / Föl nem foghatom.

Feleség: Látja ember az ostobát, / Ki lát itt kardokat, / Sütőnyársak, a vásáron / Vettem azokat.

Férj: Sütőnyársak, sárga bojttal, / Oh, ég, oh, ég, oh, ég! / Mily megcsalatott férj vagyok én, / Most látom csak még! // Beljebb megyek a szobába, / Távolról látom / A csákókat az asztalon, / Egy, kettő,. három. // Mondd meg, édes feleségem, / Mi bajod, angyalom, / Mit keresnek itt e csákók, / Föl nem foghatom.

Feleség: Látja ember az ostobát, / Ki lát itt csákókat, / Tejesköcsög, a vásáron / Vettem azokat.

Férj: Tejesköcsög, sárga gombbal, / Oh, ég, oh, ég, oh, ég! / Mily megcsalatott férj vagyok én, / Most látom csak még! // Beljebb megyek a szobába, / Távolról látom / A csizmákat az ágy előtt, / Egy, kettő, három. // Mondd meg, édes feleségem, / Mi bajod angyalom, / Mit keresnek itt e csizmák, / Föl nem foghatom.

Feleség: Látja ember az ostobát, / Ki lát itt csizmákat, / Fejőzséter, a vásáron / Vettem azokat.

Férj: Fejőzséter, sarkantyúval, / Oh ég, oh ég, oh ég! / Mily megcsalatott férj vagyok én, / Most látom csak még! // Beljebb megyek a szobába, / Távolról látom, / A katonák az ágy előtt, / Egy, kettő, három. // Mondd meg, édes feleségem, / Mi bajod, angyalom, / Mit keresnek itt e katonák, / Föl nem foghatom.

Feleség: Látja ember, az ostobát, / Ki lát itt katonát, / Öreganyám szobalányi / Söprik a szobát.

Férj: Öreganyám szolgalányi, / Pörge bajsszal, / Oh, ég, oh, ég, oh, ég! / Mily megcsalatott férj vagyok én, / Most látom csak még!

(A tetten ért, de férjét elámító hűtlen asszony világszerte közkeletű története több magyar vígballada-változatban ismert. A Noszlopon fennmaradt variáns már kissé lerövidült, lezáró része hiányzik. A szerző gyűjtése.)

XI. Halotti búcsúztató

Gyászkoporsómhoz jöjjetek, most vagyok közöttetek, / Hites társam, gyermekeim, elbúcsúzom tőletek, / Mert már nemsokára készülök sírágyba, / Itt hagylak árvaságra. // Kedves párom, tudom, hogy fáj a te szíved érettem, / Kivel csendes boldogságban nagyon sok évet élte, / De a halál mérge szívünket széttépte, / Jutottál özvegységre. // Nem az életet sajnálom, hogy azt most itt kell hagynom, / Szívemet az szomorítja, hogy tőled el kell válnom, / Hogy sohasem láthatlak, nem vigasztalhatlak, / Ha gyötörnek a fájdalmak. // Áldást kérek rád az égből, hogy gondomat viselted, / Úgysem kell már ápolgatás, nem szenvedek én többet, / Hogyha sértettelek, oh, kérlek, bocsásd meg, / Míg a sírba nem megyek. // Gyermekeim, ne sírjatok, könnyetek ne öntsétek, / Míg a sírhalom reám hull, végáldásom vegyétek. / Legyetek boldogok, szelidek s boldogok, / Áldás szálljon reátok. // Szerető jó anyátok szeretetben tartsátok, / Bánatos özvegységében őtet vigasztaljátok, / Végszavam ezt mondja, gyászos sírhalomba, / Megyek sötét síromba. // Jó rokonim, testvéreim, barátim és szomszédim, / Az Isten áldása szálljon reátok, ösmeröseim, / Síromhoz jöjjetek, oda kísérjetek, / Értem könyörögjetek. // Atya, fiú és Szentlélek, lelkemet nektek adom, / Sírom fölött Jézusomnak Szent keresztje virrasszon, / Szűzanyám, Mária, ölelj karjaidra, / Vidd lelkem menyországba. Ámen.

(Ács Lőrincné született Papp Brigitta kéziratos énekeskönyvéből.)

 

   
Előző fejezet Következő fejezet