Előző fejezet Következő fejezet

Források

 

Az annotált forrásjegyzékben használt rövidítések

ai. = Somogy vármegye alispánjának iratai

asz. = Egyesületi alapszabályok gyűjteménye. Somogyvár

Bakay, 1991 = Bakay Kornél: Somogyvár. Bencés apátság romjai. Budapest, 1991.

Békefi = Békefi Remig: A Balaton környékének egyházai és várai a középkorban. In. A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei 3. Budapest, 1907.

BM = Magyar Országos Levéltár: Belügyminisztérium Levéltára, általános iratok (K-150)

Cons. = összeírás, összeírások

főisp. = Somogy vármegye főispánjának iratai

fszb. = a Lengyeltóti járás főszolgabírójának iratai

h. d. = a somogyvári plébánia Historia domusa

jkv. = jegyzőkönyv

Kanyar, 1989 = Kanyar József: Harminc nemzedék vallomása Somogyról. Kvár, 1989.

képvt. jkv. = Somogyvár képviselő-testületi jegyzőkönyve

Koppány = Koppány Tibor: A Balaton környékének műemlékei. [Budapest], 1993.

Kováts = Kováts Zoltán: Somogy megye népessége a XVII–XVIII. század fordulóján. Kvár, 1969.

kö. = községi adattár

kö. ktl. = községi közigazgatási tájékoztató lapok. Somogyvár

Kvár = Kaposvár

Magyar, 1984 = Magyar Kálmán: Források Somogy honfoglaló nemzetségéről. In. Smm. Kvár, 1984.

Magyar, 1992 = Szent László és Somogyvár. Tanulmányok a 900 éves somogyvári bencés apátság emlékezetére. Kvár, 1992.

Magyar, 2000 = Magyar Kálmán: Államszervezésünk legújabb somogyi forrásai. In. Valóság. 10/2000.

Móring = Móring József Attila: Négy évezred Somogyország szívében. [Svár], 1996.

Néprajzi adattár = SMMI: Néprajzi adattár. Svár

Pannonhalmi főapáts. = A pannonhalmi főapátság története I–III. Budapest, 1902–1905.

Régészeti adattár = SMMI: Régészeti adattár. Somogyvár

Smk. = Somogyi múzeumok közleményei

SML = Somogy Megyei Levéltár

Smm. = Somogy megye múltjából

SMMI = Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága

SMPI = Somogy Megyei Pedagógiai Intézet

Svár = Somogyvár

svári = somogyvári

Svm. = Somogy vármegye

Szfv. = Székesfehérvár

Széchenyi = Széchenyi Zsigmond: Ahogy elkezdődött… Ünnepnapok. Egy magyar vadász hitvallása. [Budapest], 1978.

Szita = Szita László: Somogy megyei nemzetiségek településtörténete a XVIII–XIX. században. Kvár, 1993.

T. Mérey = T. Mérey Klára: A somogyi parasztság útja a feudalizmusból a kapitalizmusba. Budapest, 1965.

tcs. jkv. = somogyvári tanácsülési jegyzőkönyvek 1950–1990

Valter = Valter Ilona: A magyar keresztény államiság építészeti emlékei a Dél-Dunántúlon – Zala, Somogy és Tolna megyében In. Kereszténység és államiság Baranyában.

vb. jkv. = somogyvári végrehajtó bizottsági jegyzőkönyvek 1950–1990

 

Amiről a táj mesél. Kanyar, 1989.; Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. Budapest, 1980.; Somogy megye földrajzi nevei. Közread. Balogh Lajos [et. al.] Budapest, 1974.; Várkonyi Imre: Somogy megye helységneveinek rendszere. Kvár, 1984. Néprajzi adattár. ai., képvt. jkv., kö. adattár, tcs. jkv., vb. jkv.; Borsa Iván: Királyi rendeletre tartott megyei közgyűlés Somogyvár mellett 1444-ben. In. Smm. Kvár, 1989.; Leidecker Jenő: A Somogy megyei községi és körjegyzőségek megalakulásának története. Kvár, [1961].; Magyar, 1984.; Magyar, 1992; Tanácsi szervek Somogyban. Összeáll. Szántó László. Kvár, 1996. Magyar, 1992; Erdősi Ferenc: Somogy megye közlekedési hálózatának kialakulása a XIX–XX. században 1. rész In. Smm. Kvár, 1980.; Erdősi Ferenc: Somogy megye közlekedési hálózatának kialakulása a XIX–XX. században 2. rész In. Smm. Kvár, 1981.; Erdősi Ferenc: Somogy megye közlekedési hálózatának kialakulása a XIX–XX. században 4. rész In. Smm. Kvár, 1983.

Az Árpád-kor és ami előtte volt. Régészeti adattár; Bakay, 1991; Ecsedy István: A Lengyeli kultúra leletei Somogyvárott In. Smk. Kvár, 1973.; Kovács Tibor: A bronzkor Magyarországon. [Budapest], 1977.; Németh Péter Gergely: Kelta temetők Somogy megyében. In. Smk. Kaposvár, 1998. Árpád-kori legendák és intelmek. (Vál. Érszegi Géza.) Budapest, 1983.; Bakay Kornél: Előzetes jelentés a somogyvári bencés apátság feltárásáról In. Smk. Kvár, 1973.; Bakay Kornél: A magyar államalapítás. [Budapest], 1978.; Bakay Kornél: Második jelentés a somogyvári bencés apátság feltárásáról In. Smk. Kvár, 1975.; Györffy György: István király és műve. Budapest, 1977.; Györffy György: Koppány lázadása In. Smm. Kvár, 1970.; Kanyar, 1989; Kiszely István: A somogyvári apátsági templom területén előkerült csontanyag embertani vizsgálata In. Smk. Kvár, 1978.; Koppány; Magyar Kálmán: Adatok a középkori Szentgyörgy névadás somogyi forrásaihoz In. Smm. Kvár, 1971.; Magyar, 1984; Magyar, 1992; Magyar Kálmán: A somogyvári apátság Péter titulusának forrásairól. In. SMM. Kvár, 1975.; Magyar, 2000; Kristó Gyula– Makk Ferenc: Az Árpád-házi uralkodók. Budapest, 1988.; Móring.

Apátság Szent Egyed tiszteletére. Bakay Kornél: Szent László király somogyvári apátsága. Sfvr., [É. N.]; Bakay, 1991; Békefi; Csányi; Gecse Gusztáv: A szerzetesség története. [H. n.], 1995.; Szent László király szentté avatása 800., halálának 900. évfordulója alkalmával. (Összeáll. Szőke Gyula.) [Budapest], 1993.

Város a középkorban. Békefi; Pannonhalmi főapáts.

Az Anjouk korától a török hódításig. Békefi; Kanyar, 1989; Magyar, 1992; Csányi; Móring; Bónis György: A somogyvári formuláskönyv. In. Emlékkönyv Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kolozsvár, 1957.; Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában II. Budapest, 1894.; Csorba Csaba: Erődített és várrá alakított kolostorok Dél-Dunántúl török kori végvári rendszerében. In. Smm. Kvár, 1974.; Müller Róbert A fonyódi járás középkori településhálózata. In. Smm. Kvár, 1975.

Idegen uralom alatt. Csányi; Kanyar, 1989; Koppány; Móring; Magyarország birtokviszonyai a 16. század közepén. Budapest, 1990.

Az újjászületéstől a jobbágyfelszabadításig. Cons.: 1828, 1848; Urbáriumok. Svár.; Svm-ben A' Mester Emberek az 1807=dik Esztendőben Országos Ajánlást következő Rendek fogják fizetni. című cons.; Az 1695. évi kerületi cons. Tegzes Ernő fordítása. (Kézirat.); Cigányok cons.; Svár 1774, 1785, 1786.; Háztartások cons., Somogyvár 1731.; h. d.; Kanyar, 1989; Móring; Benda Gyula: A Somogy megyei adózók termése 1816-ban In. Smm. Kvár, 1977.; Dobai András: Somogy megye az első katonai felvétel (1782–1785) In. Smm. Kvár, 1983.; Az első magyarországi népszámlálás (1884–1787). Budapest, 1960. KSH; Horváth József: Padányi Bíró Márton veszprémi püspök egyházlátogatási jegyzőkönyve Somogyvárról és leányegyházairól In. Smk. Kvár, 1975.; Kováts; Reőthy Ferenc: Fejezetek a dél-balatoni borvidék XVIII-XX. századi történetéből. In. Smm. Kvár, 1988.; Szita; T. Mérey Klára: Somogy megye mezőgazdasága 1790–1848. Kvár, 1962.; Somogy megye községeinek legfontosabb népességi és vagyoni adatai az összeírások alapján (1699–1846). Összeáll. T. Mérey Klára.; Tóth Péter: Somogy vármegye leírása 1812-ből In. Smm. Kvár, 1988.

Parasztgazdák és az uradalom. Nemzetőrök összeírása 1848, Somogyvár; Nemzetőri összeírások lajstroma. Tartózkodási levelekkel ellátott honvédek névsora 1849; h. d.; 1989; Móring; ai.; főisp.; fszb.; h. d.; Megyefőnöki iratok; képvt. jkv.; Kanyar, 1989; Móring; Bakács István: A somogyvári uradalom XIX. század végi gazdálkodásáról. In. Smm. Kvár, 1972.; Szili Ferenc: Cukorrépa-termesztés a Mezőgazdasági Ipari Rt. kaposvári cukorgyárának vonzáskörzetében (1894-1904). In. Smm. Kvár, 1977.; Szili Ferenc: Kivándorlás a Délkelet-Dunántúlról Horvát-Szlavónországba és Amerikába 1860–1914. Kvár, 1995.

Két világháború között. ai.; főisp.; h. d.; Kanyar, 1989.; képvt. jkv.; kö. ktl.; Móring; Néprajzi adattár; Bősze Sándor: Adatok az angolszász szövetségesek Somogy megyét ért bombázásairól In. Smm. Kvár, 1995.; Kanyar József: Somogy a felszabadulás hónapjaiban (1944–1945). Kaposvár, 1970.; Kanyar József: Somogy megye agrártársadalma az első földreformtól a szocialista mezőgazdaságig (1920–1949). Budapest, 1980.; Somogy megye a II. világháborúban. Kvár, 1993.

A legújabb történetek. h. d.; Néprajzi adattár; Szántó László: Az 1956-os forradalom Somogyban. Kvár, 1995. h. d.; tcs. jkv.; vb. jkv.; képvt. jkv.; Három évtized a somogyi erdőkben 1970– 2000. SEFAG Rt. Kaposvár, 2000.

Nép és élet a faluban. cons.; h. d.; Kováts; Szita. Néprajzi adattár; tcs. jkv.; vb. jkv.

Szent László egyházától a Szent László napokig. Bakay, 1991; Békefi; h. d.; Magyar, 1992; Móring; Pannonhalmi főapáts.; Valter.

Iskoláink dolgai. Cons.; h. d.; képvt. jkv.; Móring; vb. jkv.; Kanyar József: Egyházlátogatási jegyzőkönyvek, mint a népiskola-történeti források Dél-Dunántúl egyházmegyéiben a reformkorban (1801–1848) In. Smm. Kvár, 1985.; Kanyar József: Népoktatás a Dél-Dunántúlon a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet időszakában (1770–1868). Budapest, 1989.; Kelemen Elemér: Somogy megye népoktatása közoktatásunk polgári átalakulásának időszakában 1868–1918. Budapest, 1985.

„A kultúra közepes szinten mozog”. ai.; asz.; BM; főisp.; fszb.; Móring; Néprajzi adattár; tcs. jkv.; vb. jkv.; Bősze Sándor: „Az egyesületi élet a polgári szabadság…” Somogy megye egyesületi a dualizmus korában. Kvár, 1997.

Védendő örökségünk. Bakay, 1991.; Békefi; h. d.; Koppány, Magyar, 1992; Móring; Régészeti adattár; Valter; Kaposi Zoltán: Földesúri épületek Somogyban a 18–19. században. In. Magyarország a [nagy]hatalmak előterében. Pécs, 2000.

 

   
Előző fejezet Következő fejezet