Előző fejezet Következő fejezet

Források

 

A Tisza és a Túr között. Marosi Sándor–Somogyi Sándor (szerk.): Magyarország kistájainak katasztere. Szatmári síkság. MTA Földrajztudományi Kutató Intézet. Budapest, 1990. Lakatos József (szerk.): Szatmárcseke. H. n. 1992. Szatmárcseke település törzskönyvének adatbázisa 1999– 2001. Http. // vizsla.origo.hu/katalogus?hol=1&q=szatmarcseke (2002). Www.stg.co.hu/tiszahat/hungari/szatmarcseke htm (2002).

Ahol Cseke, az erdőőr élt. Németh Péter: A cégényi (Szatmár megye) monostor 1181. évi birtokösszeírásának helynevei. In: A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve XLII. (2000) 59–75. A helynevekre Kálnási Árpád: A fehérgyarmati járás földrajzi nevei. Debrecen, 1984. 353–373. A község nevére Mező András—Németh Péter: Szabolcs-Szatmár megye történeti-etimológiai helységnévtára. Nyíregyháza, 1972. 116. Az 1342. évi oklevél: Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltár (a továbbiakban: MOL Dl. 95915 /Tarpay cs. lt./). A nagykállói Kállay család levéltára. Budapest, 1943. II. 1873-4. reg.; A leleszi konvent országos levéltára (Pozsony-Bratislava) Acta annorum sorozat: 1505-nro. 59; 1511-nro. 6, 13; 1516-nro. 36; Statutoriae sorozat: C-l37 (1435); K-315 (1481); V-16 (1496); Z-118 (1507); V-17 (1511); K-214 (1515); B-312 (1516); B-324, 326 (1520); Proth. I-1 (1504); II-26 (1488); II-40-1 (1492); II-68-9 (1515); az 1509. évi jobbágynévsor: MOL Dl. 71112 (Perényi lt.); a többire időrendben: Dl. 57772, 57776, 71009, 71094, 71104, 71111, 71116, 71132, 82440-1, 82443, 82454-5, 82458, 25006-7, 72166, 82574. Lehoczky Tivadar: Beregvármegye monographiája. Ungvárott, 1881. III. 29. A család leszármazási táblája: Engel Pál: Magyar középkori adattár. CD-ROM, Budapest, 2001, kiegészítéssel. Kölcsey Dezső: A Kölcsey, máskép Szente-Mágócs nemzetség. Kölcsey Ferenc. Családtörténeti tanulmány. Budapest, 1930. E munkát nem kísérte a szakirodalomban elismerés, a középkorról szóló része félrevezető.

Harcban a vízzel, élvezve gyümölcseit. Balogh István: Regeszták Szatmár vármegye jegyzőkönyvéből, 1593. május 1–1616. augusztus 6. Nyíregyháza, 1986. Henzsel Ágota: Szatmár vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1629–1634. II/1-II/2. Nyíregyháza, 1996–1997. Maksay Ferenc: Magyarország birtokviszonyai a 16. század közepén. Budapest, 1990. Borovszky Samu (szerk.): Szatmár vármegye. Magyarország vármegyéi és városai 16. Budapest, é.n. Lukinich Imre: Erdély területi változásai a török hódítás korában, 1541–1711. Budapest 1918. Maksay Ferenc: A középkori Szatmár megye. Budapest, 1940. Szirmai Szirmay Antal: Szatmár vármegye fekvése, történeti és polgári esmérete. Budán, 1810. Entz Géza (szerk.): Szabolcs-Szatmár megye műemlékei I–II. Budapest, 1987. Csermely Tibor és Hársfalvi Péter (szerk.): Szabolcs-Szatmár megyei történelmi olvasókönyv. Nyíregyháza, 1970. Hársfalvi Péter-Takács Péter (szerk.): Helytörténeti olvasókönyv I. Bereg, Szabolcs és Szatmár megye történetéhez a honfoglalástól 1849-ig. Nyíregyháza, 1985. Pók Judit: Szatmár vármegye első katonai felmérése térképei (1783–1785). Nyíregyháza, 1988. Dávid Zoltán: Magyarország első katonai felmérése (1786–1789). Történeti Statisztikai Évkönyv. 1960. 33–58. Fábián Lajos: Szabolcs, Szatmár, Bereg vármegyék területének és közigazgatási beosztásának változásai (1001–1995). Nyíregyháza, 1997. A MTA Művészettörténeti Kutató Csoportjának forráskiadványai. VI. Budapest 1970. 59. és XIX. Budapest, 1984. 64.

Armalisták és taksás nemesek. Cservenyák László (szerk.): Szabolcs-Szatmár-Bereg megye monográfiája 1. Nyíregyháza, 1993. Királyok Könyve Csekére vonatkozó bejegyzései. Balogh István: II. Rákóczi Ferenc Szabolcs és Szatmár megyében. Nyíregyháza, 1976. II. Rákóczi Ferenc fejedelem Emlékiratai. Archivum Rákóczianum III. osztály. Írók, II. Rákóczi Ferenc művei. I. Budapest, 1978.; Szabolcs-Szatmár Bereg Megye Önkormányzati Levéltára, IV. A 506. Fasc. 1. Nro. 377/1650., Fasc. 68. Nro. 1008/1660., Fasc. 2. Nro. 5/1660., Fasc. 2. Nro. 13/1690-1691., Fasc. 2. Nro. 19/1697.; Fasc.2. Nro. 27/1706.; Fasc. 16. Nro. 334/1739.; Fasc. 34. Nro.139/1733., Fasc. 60. Nro. 2711/1783.; Lásd még: Fasc. 2. Nr. 23/1700.; Fasc. 32. Nr. 157/1755.; Fasc. 42. Nr. 363/ 1765.; Fasc. 2. Nr. 33/1707.; Fasc. 2. Nr. 34/1708.; Vályi András: Magyar országnak leírása… I–III. Buda, 1796–98. Tört. Tár, 1909, 471-3. OL. Lónyay család lt. 96-97.cs.; Danyi Dezső és Dávid Zoltán: Az első magyarországi népszámlálás (1784–1787). Budapest, 1960.

Kölcsey a maga birtokán. Szauder József: Kölcsey Ferenc. Budapest, 1955. Kölcsey Ferenc Összes Művei I–III. (Sajtó alá rendezte Szauder Józsefné és Szauder József.) Budapest, 1960. Vértesy Jenő: Kölcsey Ferenc. Budapest, 1906. Köcsey Antónia naplója. (Gábor Júlia összeállítása.) Budapest, 1982. Uo. Obernyik Károly naplójából. Csorba Sándor–Takács Péter: Kölcsey és Szatmár megye. Szabolcsi téka 6. Nyíregyháza, 1988. Lakatos József, i. m. Fényes Elek: Magyarországnak, s a hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja statisztikai és geographiai tekintetben I–V. Pest, 1839. Ludovicus Nagy: Notitiae politico-geographico-statisticae Inclyti Regni Hungariae, Partiumque eidem adnexarum I–II. Buda, 1828–29. Vályi András: Magyar országnak leírása… (I–III.) Buda, 1796– 1798. Magda Pál: Magyarországnak… statisztikai és geográphiai leírása. Pest. 1819. Szabolcs-Szatmár Bereg Megye Önkormányzati Levéltára, IV. A 506. Szatmár megye közgyűléseinek jegyzőkönyvei 1815–1838. és az 1829. évről: 61., 885., 1638., 3155., 3162., 3787. sz. bejegyzések. 1830. évről: 260., 3327. sz. bejegyzések. 1831. évről: 75., 568. sz. bejegyzések. 1832. évről: 2426. sz. bejegyzés. 1834. évről: 3879. sz. bejegyzés.

Zivataros évtizedek. Mészöly Gedeon: Kölcsey Hymnusa és a Hymnus Kölcseyje. Budapest, 1939. Komlós Aladár: Vereckétől Dévényig. Budapest, 1972. Kincs Elek: Kölcsey, a Himnusz költője. Budapest, 1940. Szauder József: Kölcsey Ferenc. Budapest, 1955. Kölcsey Ferenc Összes Művei I–III. (Sajtó alá rendezte Szauder Józsefné és Szauder József.) Budapest, 1960. Csorba Sándor (szerk.): Válogatás a XX. század Hymnus-értelmezéseiből. Fehérgyarmat, 1997. Lukácsy Sándor: Kölcsey és a Szion bölcsei. Világosság, 1963. 558–561. Kovács Magda: Kölcsey üldöztetése. In: A Hymnus költője. Tanulmányok Kölcseyről, Nyíregyháza, 1974. Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára I–IV. Pest, 1851. Levéltári források: Szatmár vármegye jegyzőkönyvei. IV. A. 506. 1838-184.

A nagybirtoktól a termelőszövetkezetekig. A közigazgatás változó keretei. Tizenkilenc, ötvenhat, kilencszázhetven. Magyarország vármegyéi és városai. Szatmár vármegye. (Szerk.: Borovszky Samu.) Budapest, é. n. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye monográfiája I–II. (Szerk. Cservenyák László.) Nyíregyháza, 1992. Dikán Nóra: Az 1956-os forradalom utáni megtorlás Szabolcs-Szatmár megyei dokumentumai I/3. A fehérgyarmati járás. Nyíregyháza, 1993. Szatmár- és Bereg vármegyék fejlődése és kortörténete (Trianon után). (Szerk. Dömjén Miklós.) Budapest, 1931. Esperesi jelentés a Szatmári Református Egyházmegye kebelébe tartozó egyházak valláserkölcsi, szellemi és anyagi állapotáról. 1898, 1906, 1909–1911, 1916, 1921; Szatmár, Ugocsa és Bereg K. E. E. vármegyék (1924–38). (Szerk. Fábián Sándor.) Budapest, 1939. A munkásság és parasztság élete és mozgalmai Szabolcs-Szatmár megyében, 1886– 1919. (Szerk. Hársfalvi Péter.) Nyíregyháza, 1981. Katona Béla: Szabolcs-Szatmár-Bereg irodalmi topográfiája. II. Nyíregyháza, 1996. Kiss Kálmán: A Szatmári Református Egyházmegye története. Kecskemét, 1878. Sipos József: A Szatmári Református Egyházmegye 40 éves története. Budapest, 1941. F . Varga Lajos: A Szatmári Evangélikus Református Egyházmegye húsz éves története 1875-től 1894. év végéig. Szatmár, 1896. Levéltári források: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Levéltárának irataiból: IV. B. 651. Szatmár vármegye közgyűlési választmányának iratai, 1866–1871. IV. B. 701. Szatmár vármegye főispáni helytartójának iratai, 1862–1864. IV. B. 702. Szatmár vármegye alispánjának iratai, 1860–1871. IV. B. 707. Fehérgyarmati járás főszolgabírájának iratai, 1862–1871. IV. B. 752. Szatmár Vármegye Törvényhatósági Bizottsági Közgyűlésének iratai, 1872– 1941. IV. B. 757. Szatmár vármegye alispánjának iratai, 1868–1944. IV. B. 763. Fehérgyarmati járás főszolgabírájának iratai, 1872–1944. V. B. 418. Szatmárcseke nagyközség iratai, 1871–1950. XVII. 902. Szatmárcsekei Községi Földigénylő Bizottság iratai, 1945–1947. XXI. 102. Szatmár-Bereg Megye Törvényhatósági Bizottságának iratai, 1945–1949. XXI. 103. Szatmár-Bereg Megye Közigazgatási Bizottságának iratai, 1945–1949. XXI. 106. Szatmár-Bereg Megye alispánjának iratai, 1945– 1950. XXI. 111. Fehérgyarmati járás főjegyzőjének iratai, 1945–1950. XXIII. 805. Szatmárcsekei Községi Közös Tanács iratai, 1950–1985. XXVII. 301. Magyar Dolgozók Pártja Szabolcs-Szatmár Megyei Bizottsága iratai, 1948–1956. XXVII. 321. Magyar Dolgozók Pártja Szatmár-Bereg Megyei Bizottsága iratai, 1948–1950. XXVII. 323. Magyar Dolgozók Pártja Fehérgyarmati Járási Bizottsága iratai, 1948–1956. XXVII. 405. Magyar Szocialista Munkáspárt Fehérgyarmati Járási Bizottsága és alapszervezetei iratai. SzatmárcsekeIII. m. Magyar Kommunista Párt Szatmár-Bereg Vármegye Bizottsága iratai, 1946–1948. SzatmárcsekeIII. o. Magyar Kommunista Párt Fehérgyarmati Járási Bizottsága iratai, 1945–1948.

A nemes reformáta szent ekklésia. Zoványi Jenő: A reformáció Magyarországon 1565-ig. Budapest, 1922. Kiss Áron A XVI. században tartott református zsinatok végzései. Budapest, 1981. Kiss Kálmán: A szatmári református egyházmegye története. Kecskemét, 1878. Kovács J. István (szerk.): Magyar református templomok 1-2. Budapest 1942. Barcsa János: A tiszántúli református egyházkerület történelme. Debrecen, 1908. Várady József: Tiszántúl református templomai I–II. Debrecen, 1991.

A Tiszántúli Református egyházkerület Levéltára, Prédikátori és tanítói díjlevelek. Egyházkerületi levéltár iratai. C. Egyházközségi adattár, Cseke. Egyházközségekre vonatkozó iratok, I. 34. A . j. Cseke. Egyházlátogatási iratok, I. 8. e/12.; A csekei református eklézsia levéltára, anyakönyvek és bejegyzések. Harsányi András: A beregi ref. egyházmegye levéltára. Budapest, 1944. Acsády Ignác: Magyarország népessége a pragmatica sanctio korában. Budapest 1896. Danyi Dezső–Dávid Zoltán (szerk.): Az első magyarországi népszámlálás (1784–1787). Budapest, 1960. Ludovicus Nagy: Notitiae politico-geographico-statisticae Inclyti Regni Hungariae, Partiumque eidem adnexarum I–II. Buda, 1828–29. Vályi András: Magyar országnak leírása… (I–III.) Buda, 1796–1798. Magda Pál: Magyarországnak… statisztikai és geográphiai leírása. Pest. 1819. Entz Géza (szerk.) i. m. II. OL. Kende család lt. Uo.: Lónyay család lt 97. cs.. Lakatos József: Szatmárcseke. h. és é. n. (1992). Köcsey Antónia naplója (Gábor Júlia összeállítása). Bp. 1982.

Templom, iskola közadakozásból. A Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltárának irataiból: I. 1. s. Püspöki Hivatal iratai. Egyházlátogatási iratok, 1733–1980. I. 38. b. Szatmári egyházmegye iratai. Igazgatási iratok, 1912–1944. I. 38. e. Szatmári egyházmegye iratai. Népiskolai iratok, 1930–1939. A szatmárcsekei római katolikus plébánia háztörténete az 1876–1943. közötti évekből. Luby Margit kéziratos hagyatéka a Szatmári Múzeumban. XXII/9. 273-298.

Ahol a nemzet imája született. A fejezet Molnár József: Kölcsey Ferenc udvarháza Csekében. Szabolcs-Szatmári Szemle (a továbbiakban: SzSzSzle) XV (1980) 81–90. írásának kissé rövidített változata, mely az eddigi legjobb összefoglalás a Kölcsey-kúriáról és annak utóéletéről, gazdag jegyzetapparátussal. Hamar Péter: Szatmárcseke. Tájak–Korok–Múzeumok Kiskönyvtára 377. szám. Budapest, 1990. Lakatos József: Szatmárcseke. Nyírtourist Idegenforgalmi Hivatal, Nyíregyháza, 1984. Miklós Róbert: Kölcsey szatmárcsekei évei. A Jósa András Múzeum kiállítási vezetői. 11. szám. (Szerk.: Németh Péter.) Nyíregyháza, 1979. Az emlékszoba történetét a legutóbbi kiállítás rendezője, dr. Bene János történész foglalta össze.

Túlvilági csónakok, magyar bajusszal. Balassa Iván: A magyar falvak temetői. Corvina, Budapest, 1989. 170. Boros, Amadeo: Csónakutazás a halál után. Kultúrantropológiai és etnológiai közelítések a szatmárcsekei csónakalakú fejfák tárgykörében. Fehérgyarmat, 2001. 211 p. (A Kölcsey Társaság füzetei 12.) Erdész Sándor: A szatmárcsekei fejfák. Élet és Tudomány, 1978/42. sz. 1343–1344. Komjáthy Attila: Az Országos Műemléki Felügyelőség Szabolcs-Szatmár megyei helyreállításai (1975–1982). Műemlékvédelem, 1983/2. sz. 72–87. Nyárády Mihály: A szatmárcsekei református temető fejfái. A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve III. (1960) Nyíregyháza, 1963. 193–218. Solymossy Sándor: Ősi fejfaformák népünknél. Ethnographia–Népélet, 1930. 65–84.

A Himnusz költőjének emlékezete. Katona Béla: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye irodalmi topográfiája. II. Nyíregyháza, 1996. 203-4. Molnár József: Papp Endre levelei Szemere Pálhoz Kölcsey Ferenc szobrának létrehozása ügyében. SzSzSzle IV (1969) 3. sz. 57–73. Csiszár Árpád: Kölcsey Ferenc exhumálása. Hármashatár I. (1938) 7–8. sz. 132–134. (Kölcsey-emlékszám.) Az először itt közölt fényképek átengedéséért Csiszár Árpád leányainak, Saroltának és Gyöngyinek e helyen is köszönetet mond a szerkesztő. A Kölcsey Társaságról: Tagsági Értesítő 1995– 2001.

A szerkesztő ezen a helyen is köszönetet szeretne mondani Marosi Balázs római katolikus plébánosnak, Sarkady Pál polgármesternek, Viorel Ciubota megyei múzeumigazgatónak (Satu Mare-Szatmárnémeti), Csoma Gyulánénak, özvegy Kelemen Ferencné Sarkady Rozáliának, Lakatos József (Fehérgyarmat) és Sarkady Gábor tanároknak, dr. Szalay Pál református lelkésznek (Kenderes), akik segítsége nélkül e kötet nem készülhetett volna el jelen formájában.

 

   
Előző fejezet Következő fejezet