Előző fejezet Következő fejezet

Függelék

 

I. A Kölcsey-kúria leltára 1854-ből

Kevéssé ismert az a környezet és tárgyi világ, amely a Himnusz költőjét a hétköznapokban körülvette. Erre vonatkozóan maradtak fenn utalások Kölcsey Ferenc levelezésében, a kortársak följegyzéseiben, de ezek egyike sem szolgált olyan részletes leírással, mint az a hagyatéki leltár, amely 1854-ben Kölcsey Ádámné, született Szuhányi Jozefin hátrahagyott javairól készült. Ez az inventárium nem csak azért figyelemre méltó, mert részletes leírást ad egy nemesi család lakó- és birtokviszonyairól, hanem azért is, mert Kölcsey Ferenchez köthető azáltal, hogy a halála után Kölcsey Ádámné gondozta a költő hagyatékát.

Az összeírást a község elöljárói készítették el, a hozzátartozók jelenlétében. Maga a leltár két nagy egységre tagolódik: az A) rész tartalmazza a követelési állapotot, amely magában foglalja az ingó és ingatlan vagyon felsorolását, a B) rész a tartozási állapotot. A követelési és a tartozási állapot különbsége adta a tiszta vagyont.

Kölcsey Ádámné hagyatéki leltárát a Fehérgyarmati Járásbíróságtól kiküldött leltári biztos vette fel a becsüsök segítségével, a tanúk és az örökösök jelenlétében. Kölcsey Ádámné 1854. június 22-én hunyt el Csekén. Halálát néhány nappal később, június 25-én jelentette be Kende Lajos, s egyben mielőbbi intézkedést kért, „nehogy a hagyatékban – nem lévén az elhunytnak semmi utódja – kár történjék”. A leltár felvételének pontos idejét nem ismerjük, de valószínűleg egyszerre történhetett a Haláleset fölvétele nyomtatvány kitöltésével, 1854. július 2-án. A hagyatéki leltár annak a peres eljárásnak a során keletkezett, amelyet Kölcsey Ferenc örökségéért indított Szuhányi Jozefin ellen Kölcsey Ferenc Álmosdon élő Sámuel testvérének lánya, Kölcsey Klára és férje Miskolczy Lajos. Szuhányi Jozefin ugyanis Obernyik Károlyt, fia, Kálmán, egykori nevelőjét jelölte meg örökösének.

A Szuhányi család 1718-tól követhető nyomon Szatmár megyében.

A család férfitagjai a megye politikai életében magas pozíciókat töltöttek be (főispán, alispán, főszolgabíró), emellett igyekeztek vagyonukat is gyarapítani. Különösen érvényes ez Szuhányi Mártonra, a nemzetség szatmári megalapítójára és Jánosra, Szuhányi Jozefin apjára, aki jelentősen gyarapította vagyonát és magas közfunkciókat is betöltött. Először Szatmár vármegye főjegyzője, majd alispánja, később Debrecenben kerületi táblabíró volt.

Minden ingó és ingatlan vagyonát végrendeletében három fiára hagyta, négy leányát – Jozefint kivéve – kitagadta az örökségből, illetve a lányok csak az anyai jussból részesültek. Jozefára az apja háromezer forintot testált, és korábban az anyai örökségből is kapott ugyanennyit.

Szuhányi Jozefin és Kölcsey Ádám 1823-ban kötöttek házasságot, 1824-ben született Kálmán nevű fiuk (akihez Kölcsey a Parainesis című munkáját írta). Kölcsey Ádám a Ferenccel közös csekei birtokon gazdálkodott. A birtok – még a kis határú szatmári falvakat figyelembe véve sem – nem számított a nagyok közé. Egy 1837-ben kelt levelében írja: „birtokom nem lenne egyéb két száz hold erdőnél, vagy hatvan hold gyümölcsösnél és ötödfélszáz szántó és kaszáló földnél”.

Minthogy Kölcsey Ferenc egész vagyonát Kölcsey Ádámnéra és fiára, Kálmánra hagyta, szinte teljes bizonyossággal állíthatjuk, hogy a Kölcsey Ádamné vagyonáról f'elvett leltár a költő egykor volt vagyonát, illetve háza berendezési tárgyait is tükrözi.

A kúria a következő helyiségekből állott a leltár szerint: előszoba, három szoba, két kamra, spájz. Jóllehet ez a ma már legfeljebb tágasnak mondható lakóház nem nevezhető kastélynak, kúriának is csak a kisebbek közé sorolható, de élesen elvált a környék parasztházaitól és kisnemesi lakóházaitól. A ház fűtését kemencékkel és öntöttvas kályhákkal oldották meg. A szobák berendezése ha nem is fényűző, de szerény jómódról árulkodik, főleg a második szobáé, amely részben a társalgó, részben az ebédlő szerepét tölthette be: sárga, veres stráfos kanapé, hat székkel, a három asztal (amelyek közül az egyik zöld posztóval bevont, a másik ovális, a harmadik négyszögletű). A berendezésben már jelen vannak a kárpitozott és furnírozott bútorok, de még a festett bútorok is megtalálhatóak (fehérre festett almárium, ugyanilyen színű kredenc). A tárolóbútorok széles skáláját regisztrálta az összeíró, a ládán keresztül a kredencen, almáriumon át a szekrényig. Az „üveges secretár” jelölésű bútordarab egy olyan írószekrény, amelyben az üveges ajtók mögött porcelán és üvegedényeket tároltak. Ezt mutatják a benne összeírt tárgyak: aranyos szélű findzsák, kávésfindzsák, aszúszőlős metszett poharak, champanieres, azaz pezsgősüveg és poharak.

A konyhai eszközöket tekintve is igen gazdag az inventárium. Első pillantásra csak arányaiban különbözik a paraszti háztartásokban használt edényektől. Míg a paraszti háztartásokban cserépedényből ettek, itt porcelán étkészletben szolgálták fel az étkeket, kés, kanál, villa kíséretében. Ezüst étkészlet is szerepelt a leltárban, de a mindennapi használatra szántak anyagát nem ismerjük. Természetesen az étkek tárolására itt is cserépedényeket (kancsó, kanta, tál, tányér, fazék) használtak. A háziak, mint tudjuk Kölcsey patvaristáinak, joggyakornokainak visszaemlékezéseiből, hódoltak a kávéivás szenvedélyének. A finom, jó zamatú kávé elkészítéséhez megvolt minden kellékük: „kávépergelő” serpenyő, kávédaráló, három kávémasina, amiből az egyik réz, a másik üveg, az elfogyasztáshoz kávésfindzsák. Bizonyára tejjel ihatták a kávét, a leltár egyik tétele ezt támasztja alá: „hat tejes csupor kávéhoz”. Kölcsey igen szerette a kávét, teát viszont ritkán ivott. Szeszes italok közül harminc iccényi pálinka került még feljegyzésre, amit otthon főztek pálinkafőző rézüstben, utalást találunk arra, hogy tartottak a háznál bort és pezsgőt is.

A kúria legfigyelemreméltóbb része a könyvtárszoba. Berendezése igen egyszerű, kevés bútor volt benne: egy álló íróasztal, egy dívány, egy szekrény, egy fehérre festett nagy íróasztal, egy bibliothéka, három szék, egy láda, az ablakon függönyök.

Ha összevetjük a Kölcsey-birtokot más nemesi hagyatékokkal, megállapíthatjuk, hogy a középbirtokos nemesség középső rétegébe illeszthető az összvagyon alapján. Ez kitesz mintegy nyolcezer-hatszáz forintot úgy, hogy magában foglalja az ingóvagyont, a házakat és földeket, valamint három úrbéres telket, amelyek közül egy Csekében, egy Kölcsén, egy Milotán volt, de nem tartalmazza a könyvek becsértékét és a tartozásokat, mivel ezeket a leltár sem említi.

Leltár

Néhai T. Költsey Ádámnő született Szuhányi Jozepha asszonyság hátra hagyott ingó és ingatlan javai leltára

Jelenlévők
Mándy Bertalan
mint leltári biztos
Gál Péter Hadadi Zsuzsi } mint tanuk Miskolczy Lajosmint Kölcsey
Heléna és Klára telyhatalmú
biztosa
Losonczy Zsigmond
Berki Josef Pap András
} betsüsök  

Követelési állapot

Db szám Javak nevezete Becsérték
    F xr
  I. Készpénzben    
18 huszasokban 6  
30 6 p. xrosokban 3  
1 5 pengő xrosokban 5
  réz pénzben 1 5
1 10 p. xrosban 10
4 3 p. xrosokban 12
3 régi rézpénzben 3 2/3
8 1/4 p xrosokban 2
  Osztrák bankjegyekben    
3 50 pengőforintos 150
10 Osztrák bankjegyekben 10 pf. 30
14 Osztrák bankjegyekben 5 pf. 70
15 Osztrák bankjegyekben 2 pf. 30
24 Osztrák bankjegyekben 1 pf. 24
8 Osztrák bankjegyekben 10 pxros 1 20
  II. Ezüst neműek s ékszerekben    
1 Egy zománczos aranyóra kis fonott lántzal 25
1 Egy vastag ezüst kanál 5 30
1 Egy tejmérő ezüst kanál 3
2 Két evő ezüst kanál 7 30
4 Négy kávés kanál ezüst 4 30
 1 pár Egy pár kisebb ezüst nyelű kés 2
1 Egy hajból fonott* óra lánc aranykapoccsal 4
1 Egy hajból fonott kézrevaló aranykapoccsal 1
1 Egy hajból fonott fülbevaló aranykapoccsal 1
3 Három karika gyűrű aranyba foglalt hajjal 8
2 Két arany karika gyűrű 2 24
3 Három arany gyűrű gránát kövekkel* 2
1 Egy dísz kard 32
1 Egy avit* kard 6
1 Egy régi kis kard 30
  III. Felső ruhákban    
1 Egy félgyász szőr* ruha 3  
1 Egy fekete–fehér kockás n(agy)kendő 2  
1 Egy fekete visitke* 10
1 Egy kavelin kockás kötő 10
1 Egy barna karton teli szoknya 2 20
1 Egy ócska fekete sely(em) ruha 3 30
1 Egy fekete orbán új visitke* 4
1 Egy fekete orbán új ruha 4
1 Egy fekete rojtos selyem kendő 2
1 Egy kis selyem nyakkendő 1
1 Egy kis vállkendő 30
1 Egy ócska fekete lencsés kötő* 10
1 Egy elbontott kockás ruha darabja 6
1 Egy darab … zöld virágú …* 24
1 Egy rőfnyi* zöld ócska postó 10
1 Egy téli régi sliffer 4
  IV. Fehérneműkben    
9 Asztali abrosz    
35 Asztali asztalkendő    
9 Törülköző    
8 Ágy lepedő    
7 Paplan lepedő    
15 Párna    
22 Párnahaj    
3 Madrac (matrac)    
3 Derékaly    
4 Szalmaság (szalmazsák)    
29 Búzás zsák    
6 Vastag cselü* abrosz    
14 Tányér törlők    
12 Szakasztó kendők    
4 Paplan    
6 Törlőruhák    
6 Strinfli* pár    
7 Asszonying egy varatlan    
2 Férfi ing háló    
5 Zatskótska    
1 Egy félselyem tarka kendő rossz    
2 Mosdó asztalra való terítő    
2 Asszonyi háló rekli*    
4 Zsebkendő    
2 Szőr ágytakaró    
1 Egy koczkás ágytakaró    
1 Kávés abrosz    
  1. szoba    
1 Egy fehérre festett almárium* 8
1 Egy fehérre festett kredenc* 5
1 Egy diófa nyoszolya* 4
1 Egy diófa éjjeli kaszni* 3
1 Egy diófa 3 fiókú komótkasztli* 4
1 Egy tölgyfa asztal 1
1 Egy diván 3
1 Egy aranyos fali óra 12
1 Egy arckép arany rámában 1
1 Egy kis kerek cseresznyefa asztalka 2
1 Egy asztalnemű prés* 1  
  2. szoba    
7 sárga veres stráfos kanapé 6 székkel 14
1 egy üveges secretar* 8
1 egy diófa secretar 10
1 egy tojásalakú asztal 5
1 egy kerek diófa asztal 4
1 négyszegű diófa asztal 1 18
1 egy zöld posztóval bevont asztal 1
1 egy öltöző tükör 30
1 egy nyoszolya furnirozva* 2
1 egy támlás bőrös szék 1 20
1 egy kis tükör 20
1 egy gyékényes szék 20
1 egy bőr koffer* 1
1 egy kávé daráló 30
1 egy nagy fali tükör 5
5 kávémasina, 1 kávétartó pikszis, 1 teafőző    
  és 1 hozzávaló skatulya és 1 kávé mérték 1 20
1 egy nagyobb réz kávéfőző és egy üveg    
  kávéfőző masina 1
1 egy veres réz főző edény 30
2 két lámpa 1
1 egy porkefe 6
2 ruhakefe 12
2 swiszkos kefe* 2
1 egy éjji szekrény 2
1 kaczor* 12
  két ittzés üveg,* egy meszelyes,* 5 pohár,    
  egy itzés pohár, egy tejes üveg csupor,    
  egy fekete tárcza, 1 sárga tárcza,    
  2 otkolonos üveg* 1 20
1 egy czukor pikszis* 10
3 nagy üveg ecettel 1
2 két ablakfüggöny 2
1 OK jegyű* bélyegző vas 8
2 két pakfong* gyertyatartó 20
1 egy kézi csengettyű 10
  A szekreterbe(n lévő tárgyak)    
19 aranyos szélű findzsa 4
1 egy kis tajtékpipa 1
2  pohár fedéllel 1 20
1 egy fekete öntött vas feszület 20
1 egy iratnyomó öntött vas agár 20
1 egy kék szegletű pohár 1
1 egy nagy fedeletlen pohár …* 10
1 egy másik pohár 10
2 két szár egy kurta pipához 20
2 két szegedi kis kés 40
3 pár korona ágú findzsa* 30
2 pár fekete kávés findzsa 12
1 kis kávés ibrik* 6
2 telyes lábas kettő 30
3 csésze 18
6 telyes csupor kávéhoz 28
1 egy fekete cserép findzsa 6
1 skatulya dominó 30
1 egy rossz sekret táblátska* 6
1 egy borotválkozó pikszis 6
4 asszúszőllős metszett pohár 24
  egy fekete sárga tárcza 20
  egy üveg lábos 1
  egy cseresznyés üvegtál 10
  egy eczetes üveg 4 ittzényi poharakkal 1 36
  egy másik 3 ittzényi 12
  egy asztal tábla 12
  egy köpüllő* 10
4 cseréptál 20
3 cserép tángyér 6
7 fazék 21
2 új szilke mázas* 8
3 új lábas 9
5 ótska lábas 5
13 kis csupor* 13
2 kis telyes lábas és két kis telyes csupor fedővel 8
  hat telyes csupor 6
5 fedő 2
  egy bádog tejszűrő 2
  egy kerek mosogató tekenő 6
  egy három lábú mosogató 20
  egy korsó eczetes 2
  A kis fali kamarába    
  egy nagy leveses porcellán tál fedéllel 48
  két vastagételes tál 48
  négy tésztás tál 40
  négy pecsenyés tál 1 20
13 tángyér 2
7 csipkés csemegés tángyér 1 10
  egy négyszegű becsináltos tál 24
  egy mártásos csésze aljával 20
  két findzsa alja 2
7 cilinder* 24
  egy champaneres üveg* 4
9 aszúszőllős metszett pohár 40
1 champoneres pohár 1
8 meszelyes metszett üveg 48
4 szakasztó tekenő* 36
  egy vas fedő 2
  egy kávépergelő serpenyő 12
  egy hurkatöltő 24
  egy kis négy vas abroncsos hordó    
  szilva pálinkával 30 itze 5
  a kis hordóba 30 itze pálinka 4
25 itzényi fazék zsír 10
5 kis mázas kancsó 5
  egy borvirágszedő kefe* 2
  A másik kamrában értéktelen rossz tört kőkorsók    
  A nagy kamarába    
1. 1 mangorló* 2
2. 1 nagy teknő 20
3. másfél véka köles kása 4
4. egy éles bárdschlag* 25
5. fél vékányi* aszalvány* vadkörte 24
6. egy tábori ágy 16
7. egy hét köblös* hordó 30
8. egy lábas szapulókád* 20
9. egy dagasztó tekenő* rossz 5
10. egy vasabroncsos putina* 6
11. egy szapulló rossz dézsa 2
12. egy ócska fenyő dézsa 10
13. egy kis pántos tekenő 3
14. egy kis szappanozó tekenő* rossz 2
15. egy nagyobb tekenő 3
16. egy lábmosó 5
17. egy kis tekenő 2
18. egy rossz tekenő 1
19. egy káposzta gyalu 1
20. egy fonaltekerő* 3
21. egy guzsaly* 1
22. egy fedeles gyékénykosár 2
23. egy csüllő* 2
24. egy nagy rézüst lábbal 2 24
25. egy kisebb üst lábastól 1 24
26. 3 gereben* és ecselő* 1 24
27. 3 rossz rosta 9
28. 2 rossz szita 16
29. gomolyagyúró tekenő 1
30. egy mosódézsa 3
31. 2 dagasztó székláb* 4
32. 4 szakasztó tekenő 4
33. egy kis fenyődézsa 4
34. egy kis kanta* 2
35. egy gyékény kosár 2
  A ház héjján*    
1. 3 köbölnyi gyenge tengeri 15
2. 3 köbölnyi vadócz* 3
3. félvékányi aszalt vadkörtvély 24
4. 7 füzér tavalyi dohány 42
5. egy öntött vas 3 lábú üst 1
6. 12 ócska rossz méhkas 6
7. ócska lószerszám darabok 24
8. írótábla hátulja fenyőfából 2
9. 2 darab 3 ágú favilla 1
10. egy nagy ótska tekenő 2
11. 4 ótska ajtódarabok 8
12. egy kis 4 vasabroncsos hordó 6
  A Speiszba    
1. egy nagy élésláda 20
2. egy másik kisebb fiókos élésláda 1
3. egy kis asztal fontmértékkel* 15
4. 7 font háj 2 20
5. 1 vékányi aszalt körte 1
6. félvékányi aszalt szilva 1
7. gyertyaöntő bádogból 4
8. egy …* tábla 6
9. egy nagy vas pecsenyesütő 6
  A könyvtár szobába    
1 qaadraup* 3
1 álló íróasztal 1
1 diván ótska
1 éjjeli szekrény 1
1 író asztal 2
1 bibliotheca (faálvány) 6
3 párnás szék 2 16
1 karos gyékényes szék 10
2 ablak függöny 1
1 köpő láda rossz 1
  egy pipa és 3 pipaszár 20
  A könyvtárba mint egy 1164 db. könyv, melynek
értéke szakértő hiányában meg nem becsültethetett.
   
  Az alsó épületbe a konyhába    
1 húsvágó tőke 20
1 sódaráló 24
1 három vasabroncsos rossz hordó 16
1 kis villás kapa 2
  A kamorába    
1 öntöttvas kemence 5
1 széna vágó 1 30
  Az alsó épület padján    
1 pálinka főző üst rézből 15
1 esztovál* hozzátartozókkal 1
1 lajter* 30
  Az alsó épületben a szobában    
1 gönczi hordó alma eczettel 1
1 köpő láda 5
1 vasas véka 2
  A gazdasági eszközök    
1 fedeles zöld kotsi 16
2 másik sárga rostélyos kotsi* 6
2 béres szekér sarogja lánczokkal 30
2 eke hozzátartozékokkal 5
36 szilvás hordó 108
1 málétartó kas* 24
2 szántalp 1 36
1 rossz ekhófa* 10
  A 2. szobába egy négyszegletű asztalfiókba    
5 pár fuszekli* 20
1 elhordott strinfli kötőtűvel 20
  és egy ezüst kötő gyüszüvel 20
1 kosárba galand* csipke stb.    
1 tarkl tábla*    
  A 3. szobába egy felül toló verslagba*    
1 fekete aranyos öv 4
1 fekete aranyos karkötő 1
1 pár arany mentekötő* 1
1 arany csipkés nyakravaló 20
  fekete bársony ótska sapka 2
1 pár csizmára való arany bojt 20
  veres bársony kalpag* 2
1 fehér nadrág 20
1 nyári nadrág 10
1 koczkás nyári nadrág 10
1 kék reggeli nadrág 10
1 gyermek nadrág a’ spenczellel* együtt 24
1 mellény 10
1 nyári rock* 10
1 fekete selyem előing*    
12 ótska férfi ing és lábra való zock(ni) 1
17 pár fuszekli és 1 téli szőrharisnya 40
5 pár nadrágtartó és 1 szarvasbőrből 20
4 rossz krovátli 2
1 tarka zsebkendő 2
1 agarász ostor 2
1 pár görbesarkantyus csizma 24
1 pár gombos sarkantyus csizma 24
1 pár aranyos zsinórú kard 24
1 lagirt topán ótska 12
1 réz sarkantyú 1 aczél 10
1 csomó gyermekjáték 1
1 fekete bőr kardkötő 2
1 nemzeti színu kardkötő 20
1 csomó szőr sinór 3
1 borotvafenő és 2 beretva tokkal 10
1 kis rongyos guba* 1
  Gabona neműekben a tiszttartónak eladás végett kiadatott    
1. búza 7 köböl 3 véka    
2. tengeri 24 köböl 1 véka    
3. kétszeres 6 köböl 1 véka    
4. alj tengeri 7 köböl 3 véka    
5. vadócz 5 köböl 2 véka    
  a malomnál 6 kalangya* széna, 6–6 szekér széna    
  tavalyi és 3-ad évi 36
  a barom udvarban 3 boglya, 1 sás 18
  A curián lévő épületek    
  a lakóház 173. sz. alatt 1000
  rossz cselédház 70
  régi rossz istálló támogatott 20
  régi rossz állapotban lévő góré* 10
  rossz kőkerítés 10
1 hízó ól 4
2 rossz tűzre való sövénygóré 2
  A barom udvarban    
  vályog ágasokkal épült cseléd ház rothadt 5
  egy nád ház rothadt, másik cselédház rothadt    
  patics épület 5
A birtok summarum* szerint áll az ingatlan birtok következőkből 196 hold 950
négyszögöl szántó, ebből az álladalom tiszai ármentesítéshez kisajátítottak
12 hold 900 négyszögölet, tesz tehát 184 h hold szántót holdja a helybeli szerint
  16 pforint 2760
  kaszállók és gyümölcsösök    
  97 hold 540 négyszögöl 1560
  145 hold erdő tökéletesen kivágott állapotban,    
  egy része mocsár 10 pforintjával 1450
  a Túron egy vízimalom szabadkai 2 garatra    
  Molnár ház    
  kerülő ház és méhes 120
  9 anya és 26 raj méh 26
  az erdőn 50 öl tűzifa 2 pftjával 100
  Lábas jószágok    
2 ökör 80
2 ökör OK bélyeggel Obernyik Károlyénak állíttatik lenni    
2 ökör helybeli Nagy Pálénak állíttatik lenni, ki azokat    
  a telelésér egy hold tengeri földhasználatáért adta által    
  szinte használatra    
1 tehén bornyastul 30
1 harmadfű és 1 tavalyi üsző OK bélyegű, a 3’ad fűs a másika ezek is
Obernyik Károlyénak állíttatik lenni, melyeket az örökhagyó nevelte
saját tehene bornya és ajándékba adta nevzettnek egyik ökör
örökhagyóé volt, a másikat a tiszttartó vásárolta az elhunyt pénzén,
mit maga kézbesített neki
   
1 koca 3 éves egyik füle hasított 2 malaccal 10
  Csekébe urbéri birtok    
  Nagy Imréné 7/8 II. osztály    
  Szőts József 7/8    
  Milotai birtok    
  Majorságos telekek:    
  Mikolai Ábrahámné 40 frt évi haszonbért    
  fizetve 262
  if. Nyilas József 15 rft–ot fizetve 100
  Kölcsébe    
  Barta Mihály 1/8 II. oszt.    
  3. szoba    
1 rostélyos szélű rezes…* 6
1 nyoszolya* 1 36
1 más nyoszolya rossz 1
1 négy fiókos kasztli* 3
1 négy fiókos kasztli 3
7 bordó szék 5
3 kartonnal borított szék 2
1 egy nagy tölgyfa ebédlő asztal 10
1 egy tábori asztal 24
1 egy kis mosdó asztal 30
1 egy kis mosdó asztal 30
1 egy kis fenyőfa asztal zölddel behúzva 30
3 zsámolyszék* 12
1 egy fehérre festett edénytartó 40
1 egy fakó láda 30
1 egy verschlog* 10
1 egy új irattartó láda 24
1 egy rosta ócska 4
2 egy komló korpa szárító* 2
1 egy leveses tál fedéllel 12
1 egy vastagételes kistál 10
1 egy húsos tál 10
1 egy hosszú pecsenyés tál 10
2 mártásos csészeally 2
12 oltska porcellán tányér 30
2 két csemegés tányér 20
6 pár csontnyelű kés 1 12
18 …* vas kés alá való 8
2 pakfong kanál 10
1 bádog fűszerszámtartó* 1
  egy toló fánk sütő 2
  két fánk szaggató bádog 2
  egy tormareszelő 2
  egy bádog tölcsér 4
  egy konyhára való vágókés kétnyelű 10
2 egy nyelű vágókés 20
  a fali almáriumba 8 borda 8
  egy szeméthordó bádog 4
1 rossz vadászkürt 4
  egy bádog fekete tőcsér 4
  egy bádog kerek tányér 3
  egy bádog tésztasütő 12
  egy bádog szűrő 12
  egy más bádog szűrő kitsiny    
  egy bádog meszelyes 2
  egy réz mozsár 1
  egy réz tepsi 1 12
  egy nagy réz kasztrol* 2
  egy más kisebb 1 30
  még egy kisebb 1
  egy porcellános vasfazék 1 30
  egy vas serpenyő 10
  egy palatsinta sütő 6
  egy pecsenye alá való 6
  egy broderbe való* tepsi 8
  egy vas kanál 6
  egy abárló villa* 6
  egy kisebb abárló villa 1
  egy tökgyalu  
  egy rossz vizes kőkorsó 2
  egy rossz ruhatartó kosár 6
  két kis tojástartó porcellán 2
  Az előszobába    
  egy almárium 5
  egy láda és tálas 1 24
  egy dagasztóláb* 10
  egy fiókos konyhaasztal 36
  egy ócska fenyőfa nyoszolya 48
  egy nagy csizmadia láda 48
  egy kis láda 12
  egy gyúró tábla 12
  egy vágó tábla rámás 10
  egy … gyertya …* 40
  skatulyába egy ótska …* kalap 6

Tartozási állapot

1. A Szatmári Püspöki Alapítvány pénztárába Febr. hó 3-án 1852-ik évben kelt eredeti kötelezvény szerint törvényes kamatra 1000 Ft.

Jegyzés: a kamat egész 1854-k évi Szt. György napig be van fizetve.

Az elhalt iratai közt több oly magán levelezések találtatnak, melyekből alaposan gyanúsítható, hogy a hagyatékot tetemes öszvegek terhelik, minél fogva a tiszta hagyaték kiadása tekintetéből a hitelezők behívása elmulaszthatatlanul szükséges, s a százalék megszabhatása tekintetéből

Tisztnek követelése 1854-ki Június végéig:

búzából 1 1/3 véka

kenyérnek való 3 2/3 véka

főzelék 1 1/2 véka

só 62 1/2 font

 

Katona Pál kerülő követelése

Jún. végéig: 6f 40 xr pénzbe

kenyérnek való 2 1/2 véka

 

Momcz András csertoi kerülőnek

június végéig követelése:

pénzből 10 ft

kenyérnekvaló 2 véka

sóba 8 font

 

(Szabó Sarolta: A szatmárcsekei Kölcsey-kúria leltára. SzSzSzle XXI [1986] 97–111. A Szatmári Kölcsey-Kör múzeumi tárgyainak és könyvtárának névjegyzéke. Kiadja a „Szatmári Kölcsey-Kör”. Szatmáron, 1905 és 1906. 229., 231. és 433. sz.)

 

II. Az első világháború hősi halottai

 

A Gerenday Antal és Fia cég által készített tábla főszövege:

A csekei hősöknek 1914–1918

Árkosi Lőrinc

Balog Károly

Balogh Péter

Baráth Benjamin

Baráth László

Birgány András

Bóné Bertalan

Bönyei Sándor

Borbély Balázs

Csorba József

Esze József

Fésüs Bertalan

Gárdus György

Gárdus Imre

Gárdus Károly

Gárdus Mihály

Jakab Károly

Járai Sándor

Juhász Károly

Kalydi Lajos

Kertész István

Kertész Pál

Kis József

Kozma Károly

Losonczi Ferenc

Mándi András

Mándi Ignác

Mándi Károly

Mindák Bertalan

Nagy Károly

Sólyom Bertalan

Szabó Gábor

Szakács István

Szűcs Sándor

Varjú József

Vas András

 

III. A második világháború áldozatai

 

Bakó Gáspár

Bihari Sándor

Bodnár Bernát

Bodnár István

Danó Péter

Debreczeni Bertalan

Faggyas Lajos

Farkas József

Farkas Sándor

Gáspár Pál

Horváth András

Horváth Benjamin

Horváth Mihály

Kalydi Ferenc

Kanalas Lászó

Kertész József

Kőszegi János

Kovács Ferenc

Mándi Sándor

Márton Károly

Mihályku Károly

Molnár János

Mursa Jenő

Mursa Pál*

Nagy Károly

Nagy László*

Nyíri Lajos

Orbán Elemér

Penka Lajos*

Pintye Sándor

Sárai Endre

Sarkady Ferenc

Schermann István

Szarka Béla

Tölgyesi Zoltán

Varga András

Vári Zsigmond

Varjú Endre*

Varjú Gábor

Varjú Károly

 

Davidovics Adolfné/Ranz Józsefné, Heller Dávid és családja, Weinberger Sándor és családja, Weinberger Vilmos és családja, Zemler Mór és családja, Schwartz Majer Lébi és családja, Glück Dezső és családja, Burger Dezső és családja, Unsdorfer Dezső és családja, Lax (Henri) Ernő és családja, Klein Móric és családja, Goldstein Béláné, Kaufmann Sándor, Lax Adolf, Dezső, Andor*

 

Akiknek a neve nem olvasható a második világháborús emlékművön:

Varga Áron honvéd (1920. december 23., Varga Julianna) aknarobbanás. †Peczenizyn, 1944. április 27. Eltemetve Oslawy Biale-n, sírjelszám: 23947. 2. hegyi utászszázad.

Deutsch József közérdekű munkaszolgálatos, budapesti lakos (Szatmárcseke, 1909. szeptember 26., Schwartz Róza) sérülés. †Harka, 1944. november 7., ott eltemetve, majd átszállítva a rákoskeresztúri temetőbe.

 

(Bús János–Szabó Péter: Béke poraikra I–II. Varietas 93 Kft. Budapest, 1999–2001)

 

   
Előző fejezet Következő fejezet