Előző fejezet Következő fejezet

Gazdálkodás 1848 előtt

 

Tápióbicskén a XVIII. század elején kialakult és a század végén rögzült az úrbéres földek nagysága. Arányuk a majorsági földekhez viszonyítva kedvezőtlen, még az ugyancsak rossz megyei (44 százalék) átlagot sem éri el.

Birtokarányok művelési ágak szerint 1789-ben és 1847-ben

(kerekítve, százalékban)

Művelési ág 1789 1847
Majorsági Úrbéres Közös Majorsági Úrbéres Közös
Szántó 65 35 69 31
Kert 48 52
Szőlő 70 30 100
Rét 57 43 68 32
Legelő 100 100
Erdő 100 100
Összes föld 40 23 37 63 20 17

A XVIII. század közepére benépesedett falu földigényének határt szabott a urasági föld nyomasztó terjeszkedése. Sőt, erőteljes majorsági földkisajátítás indult meg az úrbéri állomány rovására már az 1700-as évek elején. Az 1728-as regnicoláris öszszeírást végző urak is megállapították Bicske esetében, hogy „az ott élő örökös és zálogbirtokos” földesurak a földeknek több mint a felét jogtalanul bírják.

Az 1789. évi, országosan elrendelt összeírás már olyan birtokviszonyokat tükröz, amelyet egyértelműen a majorságok túlsúlya (a szántó 65, a rét 57 százalékával) jellemez. A 94 holdas erdő – az országos gyakorlatnak megfelelően – teljes egészében a földesurak birtokában volt. A jobbágyfelszabadításig a majorsági területek növelése Tápióbicskén alapvetően a közös legelő területéből történt, ugyanis az urbárium után a jobbágyi szántó- és kaszálóterületek a kisajátítást illetően mentességet élveztek. A majorsági birtokok növekedésének zömét a közös legelőn telepített erdő jelentette, melynek területe fél évszázad alatt a tizenötszörösére növekedett. A kimutatott szőlő 1789-ben zömmel (hetven százalékban), 1847-ben pedig teljesen majorságiként szerepelt, ugyanis ültetését a jobbágyok végezték, ezért a nagy munkával telepített szőlőhöz a jobbágyoknak elvitathatatlan jogaik fűződtek.

Az 1789. és az 1847. évi felmérés között a művelési ágak arányának változásáról csak a legelő és az erdő viszonylatában beszélhetünk. A szántók területe mindössze 178 holddal (3685-ról 3863 holdra) nőtt. A szőlőterület (amely ugyan az 1728-as összeíráskor még teljesen ismeretlen volt a faluban) átütő gyarapodása ekkor még közel sem volt jellemző Tápióbicskén. (Az 1789-ben 131 holdnyi területként, kert név alatt feltüntetett kategória 1847-ben nem szerepel az összeírásban.) A kaszálórét nagysága mintegy negyedével (755 holdról 941 holdra) lett több az úrbérrendezéstől a jobbágyfelszabadításig. Az eddigiektől eltérően viszont jelentősen növekedett a már említett erdő a közös legelő rovására.

A határnak csaknem a felét kitevő szántók jó termőképességűek (fekete homokos és fekete földből álló) területek voltak. A XVIII. századi határhasználatban a „két vetőbe” való osztás (őszi vetésű gabonáknál), vagyis a kétnyomásos művelés alakult ki, amelyhez kiegészítőként járult a tavaszi vető. A háromnyomásos (őszi, tavaszi és ugar) művelési forma csak a XIX. században jelent meg. Esetenként a terület 57 százalékát foglalta el az őszi gabona (főleg a búza és kisebb részben rozs) és 41 százalékát a tavaszi (árpa és zab), míg a kenderföldnek két százalék jutott.

A szántókat az őszi alá háromszor, a tavaszi alá egyszer szántották hatökrös ekével. Mindig az ugart szántották úgy, hogy a gazos és az állatoktól legelt földet először márciusban ugarolták, majd júniusig keverőszántást vagy forgatást végeztek rajta, és végül ősszel harmadszor is felszántották. A föld jó minőségét jelzi, hogy mind az ősziből, mind a tavasziból négyszeres termést tudtak betakarítani.

A kétszáz helyen fekvő majorsági és a 23 részen lévő úrbéres földek tagosításának gondolata már 1830-ban felvetődött, de ezekben az években az úrbéres lakosság még zömében úgy látta, hogy jogaikat jobban meg tudják védeni, ha továbbra is a tagosítatlan földhasználatot követik. 1846-ban a közbirtokosságnak a helyi úriszéken kezdődött „úrbéri rendbeszedést és elkülönözést tárgyazó” keresetében az úrbéresek szintén elutasították az arányosítást és tagosítást, mert szerintük a bicskei határ „annyira egyenetlen minéműségű földekből áll, hogy az ... elkülönözést és rendbeszedést teljességgel lehetetlen végrehajtani ... kár nélkül”.

1846-ban készítette el Gere Zsigmond mérnök az aranyosi és a homoki szőlők egyéni telekkönyvét, majd 1847-ben Csontos Gyula mérnök felfektette a belső és a külső telki állományt. Az 1847-es határ osztályozásakor, illetve becslésekor a helyi jobbágyság nem volt hajlandó becsüsöket sem megnevezeni, az uraság felszólításának ellenére sem. A csendes ellenállás miatt aztán a jelen volt „pártfogó tiszti ügyész Tekintetes Halász Gusztáv úr a község részire nevezett Rostás János és Kis János pándi bírákat, mindnyájukat mint becsüsöket” hívta meg. A Bicskey és a Bárdy nemzetségbeli földesurak részéről becsüsnek hívták meg Tápiószeléről Viczián János és Irsáról Bálintfy Gábor „közbirtokos urakat”. A vármegye részéről megjelent az aktuson még Thenke László szolgabíró és Szilassy János megyei esküdt is.

A kaszálórétek már korántsem voltak olyan jó minőségűek mint a szántók. Főként nádas és zsombékos szénát termettek. 1834-ből ismerjük a jobbágykaszálók elhelyezkedését: 69 hold a Pándi-völgyben, 112 hold a Répás-hegyen, 65 hold a Csonkás kaszálón, 63 hold a Nagy Kertben, 8 hold a Felső Kis Kertben és 12 hold az Alsó Réten feküdt. Majorsági kaszálók voltak még a Török- és a Bereg-völgyben is. A minőséget az jelentette, ha évente kétszer lehetett gyűjteni, és minél kevesebb terület kellett egy szekér széna nyeréséhez: A Szank kút rétjén, a Pándi-völgyben, a Csonkás érben, a Nagy Kertben, a Nádasas réten és a Vizenyős réten kétszer lehetett évente kaszálni, és egy szekér széna 800-1300 négyszögöl közötti területen termett meg. Az Aranyos-dűlő, a Török-völgy gyenge területnek számított. Ezeken a helyeken egy szekér szénát 900-1200 négyszögöl adott. A legrosszabbként a Bereg-völgyben és a Felső réten fekvőket vették fel, itt 1500– 2000 négyszögöl termett egy szekérnyit.

A határ északi részén fekvő marhajáró legelőjük harmadrészét soványnak, homokosnak és haszontalannak mondták. Úgy számolták, hogy ezeken a részeken három hold legelő tud egy marhát eltartani. A valamivel kedvezőbb legelőrészeken egy hold egy, esetleg két marha eltartására volt elegendő. Még ennél is keservesebb volt a juhtartás „a földnek ártalmas vize és némelly laposságok miatt”. Az ártalmas határbeli víz arra kényszerítette a szántást végző gazdákat, hogy az ökrök itatására hordókban vigyenek vizet a földekre. Viszont sás és nád bőven termett az alacsonyabb részeken. Volt a falu határában csíkászó – sőt halfogásra is alkalmas – folyóvíz is, bár ez földesúri tilalom alá esett.

A határ északi, futóhomokos részén a – zömmel 1833-tól – telepített erdő az uraságok használatában volt, csak némely jobbágyok szedhettek róla nyesedéket. A közös legelő rovására – 1789-től 1847-ig 94 holdról 1485 holdra – terjeszkedő erdő ügye többször is éles ellentétek forrása lett az uraságok és a jobbágyok között. Az uraságok által hangoztatott ok a „béka rokka, bárán pirosító, nyúl vessző és király dinnye” termő legelőn a futóhomok terjedésének meggátolása volt, amely ekkoriban már a szántóföldek elborításával is fenyegetett. A jobbágyság viszont azt tartotta erről a dologról, hogy ezzel csupán ürügyet kerestek a majorsági föld gyarapítására. 1847-ben a jobbágyok a futóhomokba ültetett fákat elpusztították. Az erdő miatti konfliktus még a forradalom idejére is áthúzódott, amikor ugyanis az erdőfoglaló lakosok Kis Mihály szolgabíró felszólítására sem hagyták el a területet, 1848 áprilisában Pest vármegye a Nagykőrösön állomásozó katonaságot akarta igénybevenni velük szemben. Erre azonban nem került sor, mert az érintett erdőt mindkét fél kárára tilalom alá vették.

Az úrbéresek kezén lévő szarvasmarhák száma 1760-ban 473, 1813-ban 501 volt. A marhaállomány nagyságát – hasonlóan a földterülethez – bizonyos állandóság jellemzi. Ez azért lehetett így, mert a legelő- és a szántóterület nem gyarapodott.

Az állatállomány 1760-ban és 1813-ban

Állatok (db) 1760 1813
Jármos ökör 263 170
Gulyamarha 60
Fejőstehén 145 61
Meddő marha 5 106
Üsző 54
Tinó 43
Rúgott borjú 67
Hámos ló 82 321
Méneses ló 1
Fejősjuh 59
Juh 118
Sertés 39 25
Köpü méh 1

A XVIII–XIX. század fordulóján jelentkezett az igásállat-váltás a lovak javára: 1760-ban egy ökörre 0,3, 1813-ban 1,9, 1832-ben pedig 3,8 hámos (kocsis) ló jutott. 1832-ben már csak 86 igás ökröt írtak össze a faluban. A szántásnál és a fuvarozásnál a XIX. század második feléig az ököriga, illetve a szekerezés volt a döntő. A szántásnál hatökrös igát, termény- és sószállításban (ez utóbbit Szegedről és Szolnokról vitték Pestre) „négyökrű szekeret”, illetve „három lovú kotsi”-t használtak. Rövidebb távolság esetén, például a fát, egy mérföldről (tíz kilométer) hozták kétökrös szekérrel. Az öt-hat mérföldre fekvő Pest és Vác számított a bicskeiek számára a XVIII. századtól a legfontosabb piachelyeknek.

Az élelmiszer feldolgozásának egyetlen területét jelentették a faluban működő malmok. A középkori oklevelek által is említett vízimalmot az 1728-as összeírás nem tartalmazza, viszont más adat szerint 1732-ben a faluban élt egy Molnár János molitor (molnár), 1760-ban pedig már két molnár fizetett adót. A XIX. században egy szárazmalom és két vízimalom (Nagyzúgó és Kiszúgó) működött Bicskén.

Tápióbicske 1800-tól használt pecsétje a csoroszlyával és az ekevassal
 
A tápióbicskei bírák 1818. április 14-én kelt levele Cegléd mezőváros főbírájához Tót Mihály csavargó katona ügyében
 
Nagy Mihály meglopatása ügyében Ceglédre 1819. szeptember 8-án „délben 12 órakor” írott levél
 
Nagy József takácsmester adókönyve az 1844/45. évi befizetésekkel

 

   
Előző fejezet Következő fejezet