Előző fejezet Következő fejezet

Amikor a bicskeiek a sajátjukon gazdálkodtak

 

A mezőgazdaság 1848 után az extenzív fejlődés jeleit mutatja. Megnőtt a szántó, a kert és a szőlő aránya a rét, legelő, erdő, nádas rovására. A szőlő- és gyümölcstermesztés a tagosítást követően indult virágzásnak, elsősorban a homoki – korábban legelőnek használt – területek beültetésével. A XIX. század végétől – a filoxéravész után – jelentősen gyarapodott a szőlőtermesztés területe (1873-ban 80, 1895-ben 235, 1935-ben 741 hektár.) A legnagyobb szőlőtelepítés – a két Tápió közti homokos területen – Bitskey Kálmán nevéhez fűződik. A parcellákon többségében kadarka borszőlőt termeltek. A fehér fajták megoszlottak az ezerjó, a kövidinka, a mézes és a pozsonyi között. A régmúltban a szőlőt egyáltalán nem karózták. A karózás szokása csupán a filoxéra után terjedt el a kékkő és mész keverékével történő permetezéssel együtt.

A vidék szokásának megfelelően önálló gyümölcsös nem volt, a fák a szőlőkben voltak elültetve, általában rendszertelenül. (Sok esetben a véletlenszerűen, a mag elhullajtásából kikelt vagy éppen egy üres helyre ledugott vesszőből növekedett gyümölcsfáról volt szó.) A gyümölcstermesztésben – a helyi adottságoknak és még inkább a magyarországi hagyományoknak megfelelően – a szilva állt az első helyen (negyven százalék körüli értékkel). Számottevő volt még a meggy- és az almatermesztés. A XIX. század végétől az 1930-as évekre jelentősen csökkent a meggyfaállomány (az összes gyümülcsös húsz százalékáról kilencre), viszont ezzel párhuzamosan emelkedett az almaültetvények aránya (14-ről 20 százalékra). A gyümölcsfaállománynak mintegy negyedét (állomány nagyságának sorrendjében) az eper, körte, cseresznye, kajszi, őszibarack, dió, gesztenye, mandula, ringló, birs, mogyoró és naspolya alkotta. Az 1850-es évektől a faluban faiskola működött szakképzett kertész vezetésével.

A szántón belül fokozatosan csökkent az ugar aránya. Az ugarnak hagyott földeket Bicskén fekete ugarnak nevezték. Ezeket tavasszal megtrágyázták és négyszer megszántották, nem hagyták begazosodni. (Az ugar teljesen csak a Rákosi-féle szigorú beszolgáltatási rendszer idején szűnt meg, amikor azt hatósági rendelettel tiltották.) A talajerőpótlásban a XIX. század végétől az ugarolást kezdi visszaszorítani az intenzívebb trágyázás. Korábban a szántókat csupán a „nép telhetőleg” trágyázta, és az összegyűlt trágyát is sokszor tüzelésre használták fel. Szokásban volt az aratás után az, hogy a tarlóra ráengedték a birkákat. A juhászoktól beszedett fizetségből tisztíttatták meg a gazdák a határ négy – mintegy húszméteres mélységű – kútját. Az 1930-as évekre a trágyázott mezőgazdasági terület alig haladta meg az ezer holdat. A szántónak és a szőlőnek 17-17, valamint a rétnek és kertnek négy-négy százalékát trágyázták. Szekérrel vagy szánkóval hordták ki a földekre, általában előbb csúcsosan egyberakták, majd később szórták szét, de ha siettek, akkor a szekérről rögtön kis kupacokba rakták le. A visszaemlékezések szerint az állati „ganén” kívül a konyha vagy a kemence fahamuja is szolgálhatott trágyaként.

A tagosítás a modernebb gazdálkodás egyik fontos előfeltétele volt. A bérleti rendszer kevéssé – nagyjából csupán a földek egyötödén – terjedt el. Az 1860. évi tagosítás előtti állapotokat kitűnően jellemzi két tápióbicskei volt jobbágy földjeinek a fekvése. Idős Török István egész telkes gazdának a 16 katasztrális hold szántója, illetve a volt negyedtelkesek közül Prima Mihályné négy katasztrális hold szántója hét-hét tagban, vagyis az Urbárium-dűlőben, az Erdőfarkánál dűlőben, a Répáshegyen, a Régi temetőnél, az Erdővölgyben, a Pándi-völgyben és a Tökös kertben feküdtek.

Az agrártermelés általában „vegyes” üzemben folyt, a monokulturális gazdálkodásnak a nyomai is alig fedezhetőek fel. Az utóbbira esetleg példa lehet az 1930-as években Kecskeméti János állattenyészete vagy Szabó Sándor szőlészete. A XIX. század végén a nagyobb gazdaságokban a művelési ágak szerkezete alapvetően megegyezett a település átlagáéval. Az eltérést a nagygazdaságokban a magasabb legelő- és alacsonyabb szőlőterület jelentette.

Művelési ágak szerkezete (százalékban) 1895-ben és 1935-ben és ezen belül a száz holdon felüli birtokokon

Művelési ág 1895 1935
100 holdon
felüli birtokok
Összes birtok 100 holdon
felüli birtokok
Összes birtok
Szántó 56,6 59,3 52,6 63,8
Kert 0,2 0,4 0,1 0,7
Szőlő 0,5 4,9 1,2 15,3
Rét 10,8 11,0 12,6 10,6
Legelő 23,9 15,6 26,8 4,0
Erdő 6,2 6,3 2,5 1,8
Nádas 1,4 1,6 3,7 0,8
Műveletlen 0,4 0,9 0,5 3,0
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0

A XIX. század közepén a háromnyomásos rendszert a kukorica-búza vetésforgó váltotta fel. Az első időben szokásban volt még, hogy (mintegy a korábbi háromnyomásos rendszer hagyományát követve) a búzát a rozs, azt pedig a kukorica követte. A szántóföldi növénytermesztés szerkezetének alakulásában két tendencia érvényesült: a búza és még nála is jobban a kukorica vetésterülete növekedése. A búza térhódításának oka az volt, hogy a zsúptetők visszaszorulásával már nem volt szükség az ilyen célra kiválóan alkalmas rozsszalmára, és a gyengébb földeken megfelelő talaj-előkészítéssel, trágyázással megtermett az igényesebb és értékesebb búza is, amely a két világháború közti időszakban átvette a vezetést, a vetésterületnek mintegy a negyedén-ötödén. A rozstermelés mértéke a XX. század közepén már csak töredéke volt a korábbiaknak. Végül a legfontosabb növénnyé a XX. század elejétől a kukorica vált – mely a század közepére elfoglalta a vetésterületnek csaknem a felét –, ami azt jelentette, hogy továbbhasznosítva feletették az állatokkal. Emellett – zsenge korában – bizonyos mértékig beépült a paraszti étrendbe is. A harmadik nyomásban megjelenő kukorica „diadalútja” a nyomáskényszer felszámolásával már az úrbéres időkben elkezdődött, ahogy erre korábban utaltunk is, és rohamosan terjeszkedett más kultúrák rovására. A vidéken akkora erővel tört be a gazdálkodás rendjébe, hogy hozzá fogható növény egy sem létezik. Számottevő termesztmény lett a másik kapásnövény, a burgonya is, bár az előzőekhez képest alárendelt szerepet játszott. A gabonatermesztés egyeduralmának megszűnte után a korábban kertekben termesztett kapásnövények bekerültek köztesként a kukorica és a burgonya mellé. A kukoricához a bab, tök, napraforgó, cirok, a burgonyához pedig a tök, mák, napraforgó, káposzta, cirok.

A XIX. század második fontos kiemelt terményének számított a dohány. A feles dohányosok (többnyire nagykátaiak, tápiószeleiek és jászkisériek) szabad lakáson, tüzelőn kívül általában egy lánc (mintegy hatszáz négyszögöl) kukoricaföldet kapnak. A nyomáskényszer megszüntetése után a gabonához képest jóval munkaigényesebb kapásnövények előretörése jelentős szerepet játszott a munkaerő lekötésében (a szőlőterület növelésével együtt), ami néhány évtizeddel elodázta a falu korlátozott eltartóképességének felszínre kerülését. Ennek következtében ez a probléma csak az 1930-as évektől jelentkezett, elsősorban népességfogyás formájában.

Kaszálóként a két Tápió melletti – sokszor vízjárta és ezáltal kövérített – területeket használták, amelyek különösebb gondozást nem igényeltek. Ezek trágyázását úgy oldották meg, hogy ősztől tavaszig ráeresztették a legelő jószágot a sarjú behozatala után. Ugyanígy az ugarra is eresztettek legelő állatokat, már csak azért is, mert a legeltetéstől remélték, hogy a káros férgeket is elpusztítja a jószág. A célirányos réttrágyázás – melyet télen végeztek el – a korszak végéig gyakorlatilag elhanyagolható területre terjedt ki. 1935-ben ez mindössze 38 hold volt. Szokásban volt a kaszálókon és a legelőkön a tavaszi tüskés gyomoknak az irtása, a vakondtúrások elegyengetése, a terület boronálása (előbb fogassal, majd tüskés boronával). A legjobb minőségű szénával a marhákat etették, utána következtek a lovak. Az első, az anyaszéna kaszálására május végén, június elején került sor, amikor még nem „vénült” meg a fű, és a medárdi esők sem érkeztek meg. A parasztgazdák általában maguk vágták a füvet, segítséget nemigen kértek hozzá. A jó vághatóság érdekében korán kezdték a munkát, hogy még a harmat felszáradása előtt minél többet végezzenek. A második szénakaszálást, a sarjúvágást augusztus végén tudták elvégezni, amikor már befejezték az aratást. A levágott rendet petrencébe hajtották, amit aztán boglyába raktak és csak egy-két hónapi száradás után szállítottak haza, ahol kazalba rakták. A takarmánynövények a XX. század elején kezdtek elterjedni, melyek közül a zabosbükköny (1948-ban a vetésterület nyolc százalékán), a takarmányrépa és a lucerna volt a legjelentősebb.

A falu legelője a határ legrosszabb minőségű északi részén feküdt, amely a XVIII. század végén még az összes területnek csaknem a felét tette ki. Az 1830-as évektől ennek a legelőnek mintegy a felét a földesurak erdősítették, ami nem vált be – ahogy ezt a korszak gazdaságtörténetét elemezve már érintettük. A következő művelési ágváltozás a területen a XIX. század utolsó harmadában következett be, amikor az erdőnek sem igen alkalmas részeken szőlőt telepítettek. A megmaradt legelő a korábbi méretéhez képest a töredékére zsugorodott, a XX. század közepén már a kétszáz holdat sem érte el, ami az 1789. évi összeíráskor felvett területnek csupán az egytizede. Az 1960-as évek elején érte el az eddigi legkisebb – 98 holdas – méretét.

Főbb növények területi adatai, 1936-1962 (százalékban)

Növény

1936

1948

1962

Kukorica

29

39

45

Búza

26

19

22

Rozs

20

15

4

Burgonya

6

4

2

Árpa

5

2

7

Zabosbükköny

3

8

1

 

A szántó kiterjesztése és ezzel párhuzamosan a rét-legelő csökkenése az állatállomány (elsősorban a szarvasmarha- és juhállomány) visszaszorulásával járt (a közlegelőre minden 1/4 telek után egy marhát és két sertést lehetett hajtani); 1895 és 1935 között a marhák és a juhok száma a felére, a lovaké a kétharmadára csökkent. Az elsősorban (1930-as években 75 százalékos arányban) zsírfajtájú sertés tartásának a jelentősége viszont növekedett. 1935-ben több mint tízezer (95 százalékban tyúkféle) baromfit írtak össze. A pulykák, ludak, kacsák száma összesen sem érte el a háromszázat. Ennél valamivel nagyobb jelentősége volt a 247 méhcsaládnak.

Az állatok száma 1895–1935 között

Állatfajta 1895 1911 1935
Összes marha 777 466 413
ebből igás ökör 213 114 25
ebből magyar fajta 319 70 31
384 390 285
Sertés 771 972 1640
Juh 287 5 129

Az igaerőn belül a XVIII. század végén megindult folyamat: az ökrök visszaszorulása és a lovak számának növekedése, a jobbágyfelszabadítás után is tovább folytatódott. Ezt az is siettette, hogy a szegényebbek könnyebben be tudták szerezni a „csontos jó lovakat”, míg ökröket főként a „jobb gazdák” és az uradalmak tartottak, részben azért is, mert az állati erővel működtetett gépek vontatásához szükséges volt a nagyobb erőt jelentő ököriga. 1895-ben a falu területének a 42 százalékát kitevő tíz legnagyobb – száz hold feletti – birtokon 337 szarvasmarhát és csak mindössze 47 lovat írtak össze. A váltás különösen a vasút és a gőzgépek megjelenésével gyorsult fel, amikor a hosszú kocsizás, szekerezés, a nyomtatás, a malmok állati hajtása megszűnt. 1895-ben 164 lófogat volt (ebből kilenc egyes, egy hármas, a többi kettős fogat). Számuk a későbbiekben (1935-ben 167 fogat) gyakorlatilag nem emelkedett, sőt kedvezőtlenebb lett a kettős fogat aránya (hetven százalék) az egyes fogatok (harminc százalék) terjedésével. A korabeli számítások szerint egy pár ló mintegy húsz holdat tudott rendesen megdolgozni. Az 1930-as évekre az ökörfogatok száma a négy évtizeddel korábbinak csaknem a tizedére csökkent.

A XIX. század végétől a nagyobb paraszt- és úri birtokokon terjedt a vetőgép, az arató- és kaszálógép, a járgányos cséplőgép, a takarmány-előkészítő eszközök közül pedig a szecskavágó, daráló, de csak a két legnagyobb gazdaságban jelent meg a gőzgép. A kisparaszti gazdaságokban egészen a szövetkezetesítésig zömmel megmaradtak a korábbi eszközök és munkamódszerek mellett a talaj-előkészítéstől egészen a betakarításig. 1935-ben 19 motoros erőgép (közte öt traktor) és 16 cséplőgép működött a faluban. A cséplőgépek óriási változást hoztak a szemnyerésben, ugyanis tökéletesen tisztított és elválasztott termékeket, valamint melléktermékeket bocsátottak ki. Az eredményesebb és gyorsabb eljárás viszont valamivel drágább volt, hiszen a cséplőrész elvitt általában négy százalékot a gazda terméséből. A gépi cséplés már egyértelműen kollektív (és a korábbi technikákhoz képest nehezebb) emberi munkát igényelt, legkevesebb 16 emberből állt egy cséplőbanda.

A paraszti gazdaságok átlagos felszereltségét az állati és emberi erővel működő eszközök jelentették: 1935-ben 169 ekét, 16 hengert, 200 boronát, 32 vető-, illetve ültetőgépet és 71 kaszálógépet írtak össze. Az alapvető paraszti munkaeszközök az időszak végére modernizálódtak, többnyire kicserélődtek. Jellemző tendencia volt az, hogy a faeszközöket vasszerszámok váltották fel. A XIX. század végéig az úgynevezett faekét használták, amelyen az ekevason kívül minden fából készült. Az újabb ekék (Vidacs, Sach) az 1880-as évektől kezdtek elterjedni, ezeknek már a kormánya és a csoroszlyája is vasból készült. A korábbi egy-két újjnyi helyett valamivel mélyebben lehetett velük szántani, és a földet is átfordították. Az első világháborúig csak fából készült fogasokat, utána többnyire vasfogasokat használtak. A legfontosabb funkciójaként az elvetett mag betakarására szolgáló boronát, ahogyan Tápióbicskén mondták: tövisboronát mindig gallyból, szinte kizárólag kökényvesszőből készítették. A korszak végén már megjelent a gyári készítésű láncborona. A simító és a henger használata csak a két világháború között terjedt el. Henger korábban csak a nagygazdaságokban fordult elő (1895-ben hármat írtak össze), mivel az itt használt vetőgépek megkövetelték a sima talajfelszínt. A simító vagy oldalazó (tulajdonképpen egy láncokkal vontatott deszka) mint egyszerűbb és könnyebben szállítható eszköz hamarabb elterjedt a kisgazdaságokban.

A gabona vermelése a XX. század elejéig maradt meg. Kinn a parton, de az udvarokon a szérű mellett is építettek vermeket. Nyomtatás után – ha nem jutott rá idő – szelelés nélkül tolták bele a gabonát és csak kiszedéskor szelelték. A vermek vékony nyakú, alul kiszélesedő, mintegy három méter mély gödrök voltak, amelyeket a használat előtt kiégettek, a hibás részeket kitapasztották, kizsúpolták. Amikor ment bele a szem, akkor zsúpolták, és amikor megtelt, szalmával lefedték. A húsz-harminc mázsás gabonatárolók, a hombárok a XX. század elején kezdtek rohamosan terjedni. A teljesen lefosztott kukoricacsöveket az udvarokon készített górékba tették. A kiásott burgonyát pedig elvermelték alkalmi, hatvan-nyolcvan centiméter mély, szögletes gödrökbe, de voltak állandó, az előzőeknél nagyobb burgonyavermek is.

A nagyobb gazdaságok cselédeket alkalmaztak. 1895-ben a tíz legnagyobb birtokon egy cselédre 49 hold terület, illetve 28 hold szántó jutott. A munkacsúcsok – elsősorban az aratás – idején főként alkalmi munkásokat, illetve távolabbról érkező summásokat foglalkoztattak. A szűkös földterülettel rendelkező településen munkaerőben bőséges volt a kínálat. Az 1870-es években a benntartós férficseléd éves bére ötven-hetven forint, a szegődményesé hatvan-hetven véka gabona, húsz-huszonöt forint és egy lánc kukoricaföld volt. Az aratók tized, a nyomtatók lóval tizenegyed, a gép mellett huszonketted és huszonharmad részért dolgoztak. A XIX. század végi aratósztrájkok Tápióbicskét sem kerülték el. 1897-ben összetűzés tört ki a helyiek és az aratósztrájk letörésére hozott huszonöt idegen munkás között, akiket a bicskeiek elűztek. A gabonát a falu népe főként a monori és a ceglédi piacokra hordta. Helyben országos – egyenként kétnapos – vásárt hármat tartottak: február 4–5-én, május 6–7-én, szeptember 6–7-én.

Jellegzetes (még a XX. század elején is működő) építmény volt a két vízimalom (Nagyzúgó és a Kiszúgó), amelyek közül egyet már a középkori oklevelek is említenek. A XIX. században a megnövekedett termés őrlésében már egy – állatokkal működtetett – szárazmalom is részt vett, melyet a XX. század elején gépi meghajtású váltott fel.

A hagyományos aratás az 1940-es években
 
Cséplés 1950 körül
 
Ökrös szekér a két világháború közti időből
 

 

   
Előző fejezet Következő fejezet