Előző fejezet Következő fejezet

A kollektivizált falu

 

Az 1945 utáni társadalmi forradalom a föld nélküli parasztok számának jelentős csökkenését és a földtulajdonosok számának növekedését hozta magával, de a parasztság össztársadalmon belüli aránya nem változott. A birtokmegoszlás szempontjából a két világháború közti tagoltabb társadalmat olyan struktúra váltotta fel, amelyből a két szélső pólus hiányzott.

Gazdaságok száma 1935-ben és 1949-ben

Birtoknagyság 1935 1949
darab százalék darab százalék
1 holdnál kisebb 1296 53,6 193 17,5
1–5 hold 766 31,7 558 50,4
5–50 hold 342 14,1 353 32,0
50–100 hold 7 0,3 1 0,1
100–500 hold 7 0,3
Összesen 2418 100,0 1105 100,0

Az első szövetkezet, a Petőfi Tsz 1949-ben alakult meg, az akkor már állami földként szereplő 25 holdas Schwarcz-tanyán, tíz taggal. Az „elnökféle” Frőlich József lett. Másodikként a Táncsics Mihály Tsz jött létre 1950-ben, szintén tíz taggal, a volt Drabik-tanyán.

Az összetákolt szövetkezetek gyengék maradtak, tagjaik korábban agrárproletárok voltak, általában alig rendelkeztek szakmai tudással, megfelelő felszereléssel és tőkével. A tagok nemegyszer az egyéni gazdákhoz jártak el napszámba, mert az biztos kereset volt. A községben a mezőgazdasági területnek és az agrártársadalomnak mindössze öt százalékát képviselték. (Területük 1956 tavaszán 410 hold, taglétszámuk 48 fő volt.)

Az 1953-as Nagy Imre-féle reform után a gazdák egy része úgy gondolta, hogy elérkezett a nyugati típusú szövetkezetek alapításának ideje. Első lépésként Olvasókör néven gazdakört hoztak létre – több száz taggal – Szabó András, Kaldenekker István, Nagy Sándor és Kamasz Géza vezetésével. Hamarosan azonban keserűen tapasztalták, hogy a hatalom leállította kezdeményezésüket, a „dán” mintájú szövetkezet alapítására már nem kerülhetett sor. Amikor az 56-os forradalom idején megszűnt a kollektivizálás kényszere, a Petőfi 1956. november 15-én feloszlott, elsősorban a később belépett, jórészt földdel rendelkező gazdák szorgalmazására. Az újjáalakulás alig néhány hónap elteltével, 1957 telén már megtörtént, nagyjából a korábbi területen és taglétszámmal. A Táncsics együtt maradt, amiben döntő szerepet játszott az, hogy a feloszló Petőfiből egyesek a földdel és az eszközökkel átléptek ez utóbbiba.

A termelőszövetkezetek területe (hold) és taglétszáma (fő) 1957–1963 között

Tsz 1957 1958 1960 1961 1963
Terület Tag Terület Tag Terület Tag Terület Tag Terület Tag
Petőfi 213 16
Táncsics 235 26
Bene Mihály 456 33 596 46 1963 460
Damjanich 2260 522
Április 4. 5100 926
Összesen 448 42 456 33 596 46 4223 982 5100 926

1959-ben – az állami támogatás koncentrálása jegyében – egyesítették a két, állandó veszteségekkel küszködő tsz-t. (Az új szövetkezet – az új idők szellemében – Bene Mihály nevét kapta, aki mint járási párttitkár a szomszédos Szentmártonkátán halt meg tisztázatlan körülmények között az 56-os forradalom napjaiban.) A gépek, a vezetési ismeretek és a tagok érdekeltségének hiánya továbbra is arra vezetett, hogy a termés gyakran a földön maradt, dacára például a diákok gyakori munkára vezénylésének. Bár a tsz-, a párt- és a tanácsi vezetők állandóan bizonygatták a szövetkezetek „fejlődését”, állandó panaszként felmerült a „lazaság, a nemhozzáértés, a rokonok felé való részrehajlás”, ami aztán „nagyfokú nyugtalanságot, kilátástalanságot” eredményezett.

1958 végén a kollektivizálás gyorsítása mellett döntött a hatalom. Maradt alapvetően a meggyőzés módszere, de 1960 decemberében agitátorok hada lepte el a falut, különböző kedvezményeket ígérve a parasztoknak. Ezek közül a legvonzóbbnak a társadalombiztosítás kiterjesztése volt. (Lényege: a havi 260 forintos nyugdíj, melyet a férfiak 70, a nők 65 éves koruk után kaptak.) Jellemző volt az akkori viszonyokra, hogy a tekintélyesebb gazdákat, mint Dudás Istvánt, Kamasz Gézát, Nagy Sándort, Magyari Józsefet vették rá először a belépésre: „Aláírtam. Kábé fél óra múlva a hangosbemondó szétkürtölte a faluban, hogy Magyari József belépett a tsz-be, mindenki kövesse a példáját.” Az agitátorok legfőbb érvként azt mondták nekik, hogy ők lesznek – mint legnagyobb szaktudású emberek – a szövetkezetek vezetői. A megalakult új tsz elnökének valóban Magyari Józsefet „tették meg”.

Sok parasztcsalád válságba jutott, de a többség a realitásokat tudomásul vette és alkalmazkodott az új körülményekhez. Igen megviselte a parasztembereket a lovaik bevitele. Minthogy a szövetkezetnek nem volt annyi igásállatra szüksége, mint amennyi állat a tagoknál volt, a lovak egy részét azonnal vágásra adták le. A férfi munkaerő Budapestre menekült. Sokan részesművelést vállaltak, dolgoztak látástól vakulásig. Mindenesetre minden család két lábon állt, vagyis amikor a tsz például sokáig nem tudott fizetni, éltek a háztájiból. A fiatal generációnak viszont már közel sem volt vonzó ez az életforma, amit a hatvanas évek drasztikus népességcsökkenése is mutat: tíz év alatt több mint ötödével csökkent Tápióbicske lakossága.

A szervezés nyomán egyrészt felduzzasztották a már meglévő Bene Mihály szövetkezetet, másrészt létrehoztak egy hasonló méretű másikat, a Damjanichot. Az utóbbiba léptek be az „alvégiek”, akik a legjobb földművelők voltak a faluban. (A Bene a falu szegényebbjeit tömörítette.) 1961 tavaszára négyezer, a következő években pedig ötezer hold fölé emelkedett az összes szövetkezeti terület, és a taglétszám megközelítette az ezer főt. Sokan ismét hátat fordítottak a mezőgazdaságnak, és ipari, szolgáltatási munkahelyeken keresték a megélhetésüket. A gépesítés csak a hatvanas évek közepétől vett nagyobb lendületet.

A bicskei Bene Mihály és a Damjanich 1962. január 20-án egyesült és az új neve Április 4. Tsz lett. (Nem a „felszabadulás” ünnepére, hanem az 1849. évi csatára emlékezve!) A későbbiekben azonban a felsőbb politikai vezetés az optimális üzemméreteket öt- és tízezer hektár közötti területekben határozta meg. A háromezer hektáros bicskei szövetkezetbe 1974. július 1-jén beolvasztották a tápiósági Kossuthot, majd 1975. január 1-jén a pándi Egyetértést. Ezzel Tápióbicske bizonyos értelemben kisrégiós gazdasági központ szerepet kapott a következő évekre. A taglétszám az egyesüléskor megközelítette az ezerháromszázat.

Az állattartó telepeket úgy vonták össze, illetve alakították, hogy Bicskére került a tejelő, a sertés-, a marha- és az üszőtelep. A húsmarhák Pándnak, a juhok és a baromfik Tápióságnak jutottak. Az egyesített termelőszövetkezet megyei és országos viszonylatban nem tartozott a legsikeresebb gazdaságok közé.

A racionalizálás jegyében a hetvenes évek végén a veszteséges, állandó fagykárral küszködő gyümölcsös és a szőlő jó részét felszámolták. Helyére erdőket (zömmel akácot és erdeifenyőt) telepítettek. A szántóföldön a korábban kialakult szinte monokultúrás búza- és kukoricatermelést folytatták a terület mintegy háromnegyedén. Jelentős termény volt még a napraforgó, az 1980-as években a szántó több mint tizenöt százalékán. Az eredmények viszonylag elfogadhatóan alakultak, de a termelési költségek visszaszorítása nem sikerült.

Az állattenyésztésen belül elsősorban a sertés- és a baromfitartás, kisebb mértékben pedig a szarvasmarha-tenyésztés volt a jellemző a háztáji gazdaságokra. A juhtartás gyakorlatilag csak a közösben folyt. 1965-ben a szarvasmarha-állomány harmincegy, a sertésállomány ötven, a lóállomány húsz, a juhállomány kettő és a baromfiállomány száz százalékát regisztrálták a kisgazdaságokban. Az 1972. évi felmérés szerint Tápióbicskén 960 kisgazdaság működött, összesen 572 hektáron, melynek mintegy fele, 295 hektár volt háztáji, hat hektár illetményföld és 271 hektár személyi tulajdonú föld. A kisüzemek jellegéből fakadóan a 960 gazdaságban magas volt az intenzív kultúrák aránya: szőlő 21, kert hét, gyümölcsös egy százalék. 57 százalékot képviselt a szántó, és 14-et a nem mezőgazdasági föld. A saját szükségleteken túl jelentős mennyiséget adtak le (és el) a megtermelt javakból.

Az 1940-es évek végén megalakított földműves-szövetkezet nemcsak a falu kereskedelmi ellátását szervezte, az első termelőszövetkezeteket is irányította. Foglalkozott a kiskereskedelem és vendéglátás mellett a mezőgazdasági termékek felvásárlásával, ipari üzem (pálinkafőző) működtetésével, szőlő- és gyümölcstermelő szakcsoport, valamint mezőgazdasági gépi munka szervezésével. Az 1968-ban áfésszé átszervezett szövetkezet, megszabadulva a termelésirányítói funkcióitól, a továbbiakban kizárólag szolgáltatási feladatokat látott el: 1972-ben öt élelmiszer-, egy vas-műszaki, egy ruházati, egy húsboltot, valamint egy Tüzépet és egy gázolaj-forgalmazót üzemeltetett. Mint termelésszervező széles körben felvásárolta a kisgazdaságok (nemcsak a tsz-háztájikból, hanem a kiskertek) termékeit és gondoskodott a termeléshez szükséges magvak, műtrágya és egyéb eszközök beszerzéséről.

Az ipari tevékenységet Tápióbicskén a kisipar jelentette egészen az 1970-es évekig. Tíz és harminc között mozgott a kisiparosok – asztalosok, fodrászok, fuvarosok, cipészek, kőművesek, szabók, kovácsok, lakatosok, villanyszerelők – száma. 1969. augusztus 15-én nagy ünnepség keretében adták át a községben a „presztízsértékű”, két dolgozóval működő sütőüzemet, amely elsősorban nem a munkaerő-lekötést szolgálta, hanem a jobb kenyérellátást. A Háziipari Export Szövetkezet 1976-ban kezdte meg üzemszerű termelését (gyermek felsőruhák gyártását) 24 fővel, elsősorban szovjet exportra dolgozva. A szövetkezetnek már bizonyos bedolgozói rendszere, a „hímzőtelepe” 1955 óta működött Bicskén, ahová ötven-száz asszony hordta be a munkát. 1989-ben létesítették a községben az üllői központú fémtechnikai üzemet, tizenöt dolgozóval.

A takarékszövetkezeti újjászervezés - a megyében elsők között az 1930-as években alakult takarékszövetkezet - 1960 októberében érte el Tápióbicskét, amikor a Tápiószentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet fiókot létesített a községben betétgyűjtés- és kölcsönnyújtási céllal és feladattal. A hatvanas évek közepén regisztrált félmilliós betétállomány a rendszerváltás előtti időszakra megszázszorozódott (1988-ban elérte a 45 millió forintot).

Rozsot arat a Bori család kalákában (1951 júliusa)
 
Dinnyés kunyhó Tápióbicske határában (Ikvai Nándor felvétele)
 
A Bicskey-Bessenyei-kastély, amely az Április 4. Tsz központja volt

 

   
Előző fejezet Következő fejezet