Előző fejezet Következő fejezet

A népesség sokszori megfogyatkozása

 

A lakosság száma az újjátelepülés idejétől dinamikusan nőtt: 1744-ben 1027, 1790-ben 1519, 1825-ben 2151 volt. Csupán a XIX. század elejének legnagyobb, 1831. évi kolerajárványa vetette vissza néhány évre a népesség gyarapodását. Az említett járvány tápióbicskei áldozatainak pontos számáról nincs adat, de a pusztulás mértékét az is jelzi, hogy a falu lakossága 1836-ban alig haladta meg a tíz évvel korábbi népességszámot.

A falu lélekszáma 1744 és 1998 között

Év Év Év
1744 1027 1890 2970 1949 4141
1784 1415 1900 3354 1960 3971
1825 2151 1910 3818 1970 3171
1850 2215 1920 4184 1980 3093
1870 2276 1930 4226 1990 2923
1880 2653 1941 3993 1998 3055

A XVIII. század végétől a XIX. század végéig a község lakossága megduplázódott (1784 és 1890 között 110 százalékkal). A növekedés dinamizmusa azonban rendkívül egyenetlen, például a XIX. század második negyedében gyakorlatilag stagnált. A növekedés ebben a periódusban már csaknem teljes egészében a lakosság természetes szaporodásának az eredménye, ellentétben a XVIII. század első felével, amelyet a nagyszabású betelepülések jellemeztek. Tápióbicske esetében a legjelentősebb betelepülés ebben a korban a zsidóság megjelenése (az 1825-ös összeíráskor a lakosság 15,2 százaléka) és megszaporodása. Tápiószele után a Tápió-vidéken itt élt a második legnagyobb zsidó közösség – saját egyházközséggel és temetővel –, jelezve a földesurak toleranciája mellett az itteni kereskedelem jelentőségét is.

A XX. század demográfiai viszonyaira már egyértelműen az elvándorlás jellemző. Bár 1921–1930 között a természetes szaporodás 7,7 százalék, de a negatív vándorlási különbözet (–278 fő, azaz –6,7 százalék) következtében csak egy százalékkal nőtt a lakosság száma (ekkor érve el a falu történetének demográfiai csúcsát), ami előrevetítette az 1930-as évektől tapasztalt szinte folyamatos népességfogyást. 1930 és 1941 között már csaknem hat százalékkal apadt Tápióbicske lakossága, igaz, az 1945-ös földreform rövid távon visszafogta az elvándorlást, és a negyvenes évek végére csekély népességgyarapodás következett be.

Az ötvenes évek parasztellenes politikai légköre és aztán különösen a hatvanas évek kollektivizálási sokkja addig soha nem tapasztalt elvándorlást indított meg: 1949 és 1970 között csaknem negyedrészével csökkent Bicske népessége. Az elvándorlás fele a fővárosi agglomerációba, negyede-negyede Budapestre, illetve más településre jutott. A fogyás a későbbiekben is tartott – ekkor már elsősorban a csökkenő születések miatt –, a település demográfiai szempontból az 1990-es évek elején érte el a mélypontot, amikor háromezer alá zuhant az itt élők száma. Az ezredforduló előtti években – a pozitív vándorlási különbözetnek köszönhetően – lassú emelkedés indult meg.

A XIX. század végéig a párkapcsolatok zöme a helybeli születésűek, illetve az itt élők között alakult ki, csupán a század végén emelkedett az „idegenek” aránya: 1836-ban és 1850-ben 16, 1870-ben 18, 1890-ben ötven százalék. Nagy általánosságban elmondható, hogy a vőlegények tíz-harminc százaléka, a menyasszonyok tíz-húsz százaléka máshonnan érkezett a községbe. Természetesen a legtöbben a környék településeiről házasodtak. A távolabbról érkezők származási helye nagy szórást mutat. Változatosságukat illusztrálják a településnevek: Cibakháza, Debrecen, Hollókő, Kiskunfélegyháza, Miskolc. A források szerint az idetelepültek egy része még gyermekkorában, jórészt cselédnek szegődve került Tápióbicskére, mint a ceglédi Bezzegh János vagy 14 éves korában a Nógrád megyei Hollókőről idevetődött Gondos Mihály.

Visszatérve az izraelita közösségre, egyértelműen megállapítható, hogy a XIX. század eleji magas népességszámuk és arányuk egyenletesen csökkent a későbbiek során, elsősorban a városokba történő elköltözésekkel. Az 1825-ös 328 fős közösség (a lakosság 15 százaléka) a század végére csaknem százra (négy százalékra), majd 1941-re 38-ra (egy százalékra) apadt. A helyi zsidóság (akiket a XIX. század végén a Fried, Veisz, Kohn, Horn, Spitzer, Deutsch, Schwartz, Gottfried, Hartman, Jonás, Klein, Steiner-Kövesi, Lövinger, Heldman, Reich, Spigel, Vigner, Veil, Teufel, Lusztug családok képviseltek) házassági kapcsolataiban rendkívül mobilnak mutatkozott. Ezt jelzi az is, hogy az 1860-as évektől a század végéig Tápióbicskén meghalt izraelita lakosoknak csupán egyharmada született helyben. Származási helyük részben a közeli településekhez (Gyömrő, Irsa, Nagykáta, Pánd, Pilis, Tápiógyörgye, Tápiószentmárton), részben a távolabbi (Balassagyarmat, Budapest, Solt, Szeged, Trencsén) vidékekhez köti őket. Hagyományosan a nők mind helyiek, a férfiak a bevándorlók. A második világháború végéig a községben maradt izraelita családokat (Golner, Grózinger, Horn, Horthy-Hercz, Klein, Rein, Rózenberger, Spitzer, Swarcz, Abeles) 1944 nyarán összegyűjtötték, majd deportálták a megsemmisítő lágerekbe, ahol szinte valamennyien elpusztultak.

A lakosság számának természetes gyarapodását a falun több hullámban végigsöprő járványok gátolták. Jellemző a XX. század elejéig tartó időszakra, hogy a termékenység és a halandóság egyaránt magas volt: 1828 és 1850 közötti 23 évből tízben magasabb volt a halálozás, mint a születés, de az utolsó kolerajárvány (1873) évéig is sűrűn (1851 és 1873 közötti 23 évből hétben) előfordult, hogy temetés több volt a keresztelésnél. Különösen az 1829 és 1836 közötti időszak számított vészterhesnek a falu életében, amikor a nyolc évből csupán háromban volt magasabb a születés a halálozásnál. A magyarországi általános helyzetnek megfelelően rendkívül magas volt a XX. század elejéig a csecsemő- és gyermekhalandóság is. Farkas Rozália számításai szerint Tápióbicskén 1901–1910 között az összes halálozáson belül 33,1 százalék esett az egy év alatti gyermekekre és 56,5 százalék a hét év alattiakra! Ez az arány az 1910-es évektől érezhetően javult. A legveszedelmesebb betegségnek a gümőkor számított: 1901–1910 között az elhunytaknak több mint a negyven százalékát ez a betegség vitte el Tápióbicskén. Az izraelita közösségen belül – a XIX. század második felében – kisebb volt a születési (20-40 ezrelék) és a halálozási (15-35 ezrelék) arány, valószínűleg a polgáriasultabb életforma következtében.

A XX. század elejétől a század végéig fokozatosan és csaknem egyenletesen csökken a születési ráta, a század végére példátlanul alacsony értéket produkálva (1997-ben 7,3 ezrelék volt, vagyis alig több mint egytizede a száz évvel azelőttinek!). Az 1950-es évek első felében az élveszületettek aránya még megközelítette a két világháború közti értéket. Az abortuszkorlátozás megszüntetése után drasztikusan csökkent a szülési kedv, amelyet az 1967-es új családtámogatási rendszer sem tudott visszafordítani. A hetvenes évek közepéig emelkedett a születésszám, ugyanakkor nőtt – elsősorban a férfiak körében – a halálozások száma is. Az 1970-es években még 527 születésre 525 halálozás jutott, az 1980-as évtizedben 334 (!) születésre esett 528 halálozás. Ennek megfelelően tendenciaként jelentkezett a fiatalkorúak számának csökkenése és az öregek arányának növekedése. A természetes szaporodás mélyen az önreprodukciós szint alá süllyedt.

A nem magyar etnikum aránya elenyésző volt Bicskén. (A zsidóság nem mint etnikum, hanem vallási csoportként különült el.) 1920-ban kilenc, 1930-ban 13, 1941-ben hét, főként német anyanyelvű személyt írtak össze. A cigányság jelenléte már a XVIII. században kimutatható a faluban. (1768-ban 33 személyt írtak össze, Csorba, Horváth, Kókai, Kun, Kurina, Lossó, Rácz, Sándor, Vargha családnevekkel.) A XX. században a számuk ötven-száz fő körül mozgott. 1941-ben például 46, cigány nyelvet beszélő személyt tartottak számon. Az 1960-as évek közepéig kizárólag a Tabánban laktak zsúfolt és egészségtelen körülmények között. A lakásépítési program eredményeként a következő évtizedben a családok fele elköltözött a telepről. Visszatérő probléma volt és maradt körükben a nagy számban előforduló munkanélküliség, a gyerekek iskolai hiányzása és az, hogy soraikban sok deviáns, bűnöző magatartású és életvitelű személy fordult elő.

Születés és halálozási mutatók, egyes években 1901–1998 között (ezrelékben)

Év Születés Halálozás Év Születés Halálozás Év Születés Halálozás
1901 42,4 29,2 1941 22,0 16,0 1980 12,7 18,8
1910 35,9 23,8 1949 21,0 14,0 1990 14,0 17,8
1920 39,0 15,5 1960 14,1 13,9 1997 7,3 13,9
1930 24,3 15,5 1970 11,7 17,7 1998 9,2 17,7

Tápióbicske lakosságán belül a keresők aránya az 1950-es évektől folyamatosan emelkedett, 1990-ben meghaladta a 71 százalékot. Gyakorlattá lett az, hogy a nők munkahelyet választottak. Ennek az lett a következménye, hogy meghatározó lett a kétkeresetű, egy- és kétgyermekes család (1960-ban 47, 1990-ben 70 százalék). Ezzel párhuzamosan pedig a nagycsaládosok aránya csökkent (1960-ban 41, 1990-ben 21 százalék).

A XX. század derekáig a helyi társadalom belső arányai mozdulatlanok maradtak. A szocializmus időszakában következett be a lakosság nagyarányú foglalkoztatási átrétegződése (a mezőgazdasági szektor rohamos csökkenése, az ipari, majd a harmadik szektor növekedése), a parasztság földtől való megválása.

A lakosság foglalkozás szerinti megoszlása 1941–1990 között (százalék)

Ágazat

1900

1941

1949

1960

1970

1990

Mezőgazdaság

80,3

80,9

79,2

65,9

40,4

22,7

Ipar

9,9

7,7

8,4

16,5

37,7

37,9

Harmadik szektor

9,8

11,4

12,4

17,6

21,9

39,4

 

Mindez jelentős ingázást eredményezett: 1990-ben a keresők 57 százaléka utazott munkahelyére naponta, ezek több mint a fele a megyén belüli településekre és egyharmada Budapestre. A gazdasági, társadalmi változások két-három évtizedes folyamatában a tradicionális falu a hagyományos parasztsággal együtt eltűnt. Ez együtt járt a társadalmi struktúra, az életkörülmények viharos gyorsaságú átformálódásával, az életszínvonal egyfajta emelkedésével. De az anyagi gyarapodáshoz a család mindegyik tagjának dolgoznia kellett a háztájiban vagy kisegítő gazdaságában, sok esetben keserves, önkizsákmányoló munkával.

A régi temető egy részlete Váczi Julianna és Kovács György sírkövével
 
A katolikus keresztelési anyakönyv egy lapja 1830-ból
 
Izraelita születési, halálozási és házassági anyakönyvi kivonat az 1873-ból
 
Esküvői pár (Szabó József és Kis Emerencia) a második világháború előtti évekből
 
Bejegyzések a katolikus halotti anyakönyvben 1828 januárjában és februárjában
 
Kocsis Andrásné Palotay Teréz unokahúgával az első világháború előtti években. (Kocsis András 1909 és 1919 között bíró volt és sokat segített a falu szegényein)
 
Juhász Józsefné Kun Amália gyermekével (XX. század eleje)

 

   
Előző fejezet Következő fejezet