Előző fejezet Következő fejezet

XVIII. Irodalom- és forrásjegyzék

Források

B.-A.-Z. M. Lt. IV. A 501/b. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, Miskolc, Borsod vármegye nemesi közgyűlésének iratai. (1607-1785)
B.-A.-Z. M. Lt. IV. A. 501/e. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, Miskolc, Borsod vármegye közgyűlési iratai. (1790-1847)
B.-A.-Z. M. Lt. IV. A. 501/f. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, Miskolc, Borsod vármegye, királyi rendeletek. (1607-1785)
B.-A.-Z. M. Lt. XXXII.-7. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Levéltár, Miskolc, Mikrofilmgyűjtemény. Dicajegyzékek. (1534-1730)
BPH. I. Bodrogkisfaludi Polgármesteri Hivatal Irattára.
HOM. HTD. Herman Ottó Múzeum, Miskolc, Helytörténeti Adattár.
HOM. NA. Herman Ottó Múzeum, Miskolc, Néprajzi Adattár.
HOM. RA. Herman Ottó Múzeum, Miskolc, Régészeti Adattár.
K. P. Lt. Kassai Püspöki Levéltár, Szlovákia.
MNM. EA. Magyar Néprajzi Múzeum, Etnológiai Adattár.
MNM. F. Magyar Néprajzi Múzeum, Fotótár.
MOL. Dl. Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltár.
MOL. NRA. Magyar Országos Levéltár, Acta Neoregestrata.
MOL. U. et. C. E. 156. Magyar Országos Levéltár, Urbaria et Conscriptiones.
OSZK. Országos Széchenyi Könyvtár.
SRKL. Sárospataki Református Kollégium, Tudományos Gyűjteményének Levéltára.
Z. M. Lt. Közig, 1925. Zemplén Vármegye Levéltára, Sátoraljaújhely, alispáni gyűjtemény. Az 1925. évi Közigazgatási Tájékoztató Lap.
Z. M. Lt. IV. A. 1001/a. Zemplén Vármegye Levéltára, Sátoraljaújhely, Zemplén vármegye nemesi közgyűlésének iratai. Közgyűlési és törvényszéki jegyzőkönyvek és közgyűlési iratok. (1558-1786)
Z. M. Lt. 1001/b. Zemplén Vármegye levéltára, Sátoraljaújhely, Szirmay-Kazinczy-féle históriai iratok.
Z. M. Lt. IV. A. 1001/c. Zemplén Vármegye Levéltára, Sátoraljaújhely, Zemplén vármegye nemesi közgyűlésének iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek és iratok. (1790-1813)
Z. M. Lt. IV. A. 1001/e. Zemplén Vármegye Levéltára, Sátoraljaújhely, Zemplén vármegye nemesi közgyűlésének iratai. Közgyűlési és törvényszéki jegyzőkönyvek és irataik. (1814-1822)
Z. M. Lt. IV. A. 1001/g. Zemplén Vármegye Levéltára, Sátoraljaújhely, Zemplén vármegye nemesi közgyűlésének iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek. (1823-1849)
Z. M. Lt. IV. A. 1001/j. Zemplén Vármegye Levéltára, Sátoraljaújhely, Zemplén vármegye nemesi közgyűlésének iratai. Nemességi iratok. (1550-1848)
Z. M. Lt. IV. A. 1002. Zemplén Vármegye Levéltára, Sátoraljaújhely, Zemplén vármegye Epekórságot Elhárító Bizottmányának iratai. (1831)
Z. M. Lt. IV. A. 1005/c. Zemplén Vármegye Levéltára, Sátoraljaújhely, Zemplén vármegye adószedőjének iratai. Országos adóösszeírások. (1715-1833)
Z. M. Lt. IV. A. 1005/d. Zemplén Vármegye Levéltára, Sátoraljaújhely, Zemplén vármegye adószedőjének iratai. Dicális összeírások. (1725-1845)
Z. M. Lt. IV. A. 1005/f. Zemplén Vármegye Levéltára, Sátoraljaújhely, Zemplén vármegye adószedőjének iratai. Zsidók, taxások, szervitorok és nemtelenek összeírása.
Z. M. Lt. IV. A. 1008/c. Zemplén Vármegye Levéltára, Sátoraljaújhely, Zemplén vármegye törvényszékének iratai. Polgári és fenyítő törvényszéki jegyzőkönyvek és irataik. (1823-1849)
Z. M. Lt. IV. A. 1008/f. Zemplén Vármegye Levéltára, Sátoraljaújhely, Zemplén vármegye törvényszékének iratai. Juridikus iratok és polgári perek. (1558-1848)
Z. M. Lt. IV. B. 1405. Zemplén Vármegye Levéltára, Sátoraljaújhely, Zemplén vármegye alispánjának iratai. (18721944)
Z. M. Lt. IV. B. 1416. Zemplén Vármegye Levéltára, Sátoraljaújhely, Zemplén vármegye községi szabályrendeleteinek levéltári gyűjteménye. (1888-1923)
Z. M. Lt. IV. B. 1417. Zemplén Vármegye Levéltára, Sátoraljaújhely, Zemplén vármegye egyesületi alapszabályainak levéltári gyűjteménye. (1873-1949)
Z. M. Lt. IV. B. 1418. Zemplén Vármegye Levéltára, Sátoraljaújhely, Zemplén vármegye járási és községi tisztviselők nyilvántartásának levéltári gyűjteménye. (19041948)
Z. M. Lt. V. 4. Zemplén Vármegye Levéltára, Sátoraljaújhely, Bodrogkisfaludi Körjegyzőség iratai. (17191949)
Z. M. Lt. V. 42. Zemplén Vármegye Levéltára, Sátoraljaújhely, Zemplén Vármegye Tokaji járásának körlevelei. (1718-1830)
Z. M. Lt. VI. 503. Zemplén Vármegye levéltára, Sátoraljaújhely, Zemplén vármegye tanfelügyelőjének iratai. (1872-1944)
Z. M. Lt. VII. 2/c. Zemplén Vármegye Levéltára, Sátoraljaújhely, a Sátoraljaújhelyi Királyi Törvényszék iratai. Úrbéri törvényszéki iratok. (1750-1931)
Z. M. Lt. XVII. 17. Zemplén Vármegye Levéltára, Sátoraljaújhely, a Bodrogkisfaludi Nemzeti Bizottság iratai. (1946-1949)
Z. M. Lt. XXI. 218. Zemplén Vármegye Levéltára, Sátoraljaújhely, a Tokaji járás főjegyzőjének iratai. (19461949)
Z. M. Lt. XXIII. 729/a-b. Zemplén Vármegye Levéltára, Sátoraljaújhely, Bodrogkisfalud Községi Tanács iratai. (19501957)
Z. M. Lt. Zm. U. Zemplén Vármegye Levéltára, Sátoraljaújhely, kéziratos térképek.

Szerzők, szerkesztők szerint azonosítható könyvek, tanulmányok
Angyal Béla
    1955 (szerk.) Szerencsi járás monográfiája, Szerencs
Balassa Iván
    1975 Lápok, falvak, emberek. Bp.
Balassa Iván-Ortutay Gyula
    1979 Magyar néprajz. Bp.
Bánkúti Imre
    1976 Rákóczi hadserege 1703-1711. Bp.
Bánkúti Imre
    1989 A Rákóczi-szabadságharc történetének dokumentumai 1703-1704. Miskolc
Bán Péter
    1997 (szerk.) Árpád-kori oklevelek a Heves Megyei Levéltárban. Eger
Baross Károly-Németh József
    1893 Magyarország földbirtokosai. Bp.
Barsi János
    1998 (szerk.) Magyarország történeti helységnévtára. Zemplén megye (1773-1808). Bp.
Bedő Albert
    1896 A magyar állam erdőségeinek gazdasági és kereskedelmi leírása. Bp.
Bencsik János
    1993 Tokaj társadalma a tárgyak tükrében (1774-1849). Sátoraljaújhely
Bencsik János-Viga Gyula
    1988-1989 (szerk.) A hegyaljai mezővárosok történeti néprajza I-II. Miskolc
Bendász István-Koi István
    1994 A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye lelkészségeinek
    1792. évi katalógusa. Nyíregyháza
Bessenyei József
    1997 (szerk.) A magyarországi boszorkányság forrásai. Bp.
Bíró Sándor-Szilágyi István
    1949 (szerk.) A magyar református egyház története. Bp.
Blazovich László-Géczi Lajos
    1996 (szerk.) Anjou-kori oklevéltár XI. köt. Bp.-Szeged
Bodgál Ferenc
    1970 Borsod megye néprajzi irodalma. Miskolc
Bodor Antal-Gazda István
    1984 Magyarország honismereti irodalma 1527-1944. Bp.
Bogdán István
    1991 Magyarországi űr-, térfogat-, súly és darabmértékek 1874-ig. Bp.
    1996 Magyarországi hossz- és földmértékek 1601-1847. Bp.
Boros László
    1996 Tokaj-Hegyalja szőlő- és borgazdaságának földrajzi alapjai és jellemzői.
    Észak-és Kelet Magyarországi Földrajzi Évkönyv 3. Miskolc-Nyíregyháza
    1997 Tokaj és környéke (Földrajzi tanulmányok) Észak- és Kelet-Magyarországi
    Földrajzi Évkönyv 4. Tokaj-Nyíregyháza
Borovszky Samu
    1905 (szerk.) Zemplén vármegye. Bp.
Borsa Iván
    1961-1987 (szerk.) Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke
    1272-1301 II. köt. 2-4. füzet. Bp.
Borus József
    1965 Felszabadító hadműveletek Borsod-Abaúj-Zemplénben. In: Deák Gábor (szerk.): Történelmi Évkönyv I. köt. 185-196. p. Miskolc
Csatlós Istvánné
    1989 Abaúj-Torna, Gömör-Kishont és Zemplén megyei hírlapok és folyóiratok bibliográfiája 1918-ig. Miskolc
Csánki Dezső
    1890 Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában I. köt. Bp.
Csige Katalin
    1990. Származásra utaló családnevek Tokaj-Hegyalja 1772-74. évi urbáriumaiban. Tokaj és Hegyalja II. 79-89. p.
Csíkvári Antal
    1940 Zemplén vármegye. (Vármegyei szociográfiák XI.) Bp.
Csorba Csaba
    1990 (szerk.) Zemplén vármegye katonai leírása. Miskolc
Danyi Dezső-Dávid Zoltán
    1960 Az első magyarországi népszámlálás (1784-87). Bp.
Deák Gábor
    1965 A századeleji kivándorlás gazdasági, társadalmi, politikai okainak vizsgálata Borsod-Abaúj-Zemplén megye adatai tükrében. In: Deák (szerk.): Történelmi Közlemények I. 153-165. p. Miskolc
    1965 (szerk.) Történelmi évkönyv I. köt. Miskolc
Deák Gábor-Gyimesi Sándor
    1965 Olvasókönyv Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Miskolc város történetéhez. Miskolc
Dely Károly
    1975 Vártúrák kalauza. Bp.
Detshy Mihály
    1995 A tokaji vár története. Tokaj
Dienes Dénes
    1998 Alsóvadász egy abaúji község históriája. Sárospatak
    1999 (szerk.) Rákóczi-iratok a Sárospataki Református Kollégium Levéltárában 1607-1710. Sárospatak
    2000 (szerk.) Minthogy immár scola mestert tartanak … Református iskolák Felső-Magyarországon 1596-1672. Sárospatak
    2001a (szerk.) Isten anyaszentegyházának emlékezetire… Református egyházlátogatás a Borsod-Gömör-Kishonti egyházmegyében 1753-1759, 1764. Sárospatak
    2001b (szerk.) Református egyházlátogatási jegyzőkönyvek 16-17. század. Bp.
Dobány Zoltán
    1999 A Cserehát történeti földrajza (18-20. század). Nyíregyháza
Dobrossy István
    1996-1999 (szerk.) Miskolc története I-II. köt. Miskolc
Dongó Gyárfás Géza
    1895-1928 (szerk.): Adalékok Zemplén vármegye történetéhez. Sátoraljaújhely
Dongó Gyárfás Géza-Gulassak László-Pintér Zoltán
    1840-1940 Zemplén" Naptára. Sátoraljaújhely
Engel Pál-Kristó András
    1998 Magyarország története 1301-1526. Bp.
Eperjessy Kálmán
    1966 A magyar falu története. Bp.
Erdmann Gyula
    1989 Zemplén vármegye reformellenzéke. Miskolc
Esze Tamás
    1955 Kuruc vitézek folyamodványai 1703-1710. Bp.
Falussy József
    1988 Adalékok Szerencs és környéke gazdasági, társadalmi, kulturális életéhez
    1914-ben. Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXV-XXVI. (szerk.: Dobrossy István-Viga Gyula) 403-414. p. Miskolc
Fekete Lajos-Káldy-Nagy Gyula
    1962 Budai török számadáskönyvek. Bp.
Fényes Elek
    1844 Magyarországnak s a hozzákapcsolt tartományoknak mostani állapotja geographiai tekintetben. Bp.
    1847 Magyarország leírása. Bp.
    1851 Magyarország geographiai szótára I. füzet. Pest
Frater J. Zsuzsa
    1980 Az 1855. évi kolerajárvány Magyarországon. Bp.
Frisnyák Sándor
    1978 (szerk.) Magyarország földrajza. Bp.
    1979. A Zempléni-hegység természeti képe. Borsodi Földrajzi évkönyv (szerk.:
Simon István) 20-47. p. Miskolc
    1990. A Zempléni-hegység népessége 1784/87-től 1900-ig. Tokaj és Hegyalja II.
    1995 Tájak és tevékenységi formák. (Földrajzi tanulmányok.) Észak- és KeletMagyarországi Földrajzi Évkönyv 2. Miskolc-Nyíregyháza
    1997. a Magyarország történeti földrajza. Bp.
    1997. b Tokaj-Hegyalja zsidó népessége (1840-1941). Tanulmányok TokajHegyalja múltjából XVIII. (szerk.: Bencsik János-Antal Gábor) 69-77. p. Tokaj
Fügedi Márta
    1997 Borsod-Abaúj-Zemplén megye népművészete. Miskolc
Gábori Miklós
    1964 A késői paleolitikum Magyarországon. Régészeti Tanulmányok III. Bp.
Gergely András
    1998 (szerk.) 19. századi magyar történelem 1790-1918. Bp.
Gergely Jenő
    1989 Katolikus egyház, magyar társadalom 1890-1986. Bp.
Gunst Péter
    1996 Magyarország gazdaságtörténete (1914-1989). Bp.
Gyalay Mihály
    1989 Magyar igazgatástörténeti helységnévlexikon. Bp.
Gyáni Gábor-Kövér György
    1998 Magyarország társadalomtörténete a reformkorból a második világháborúig. Bp.
Hermann Róbert
    1996 (szerk.) Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc története. Bp.
Honvári János
    1997 (szerk.) Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. század közepéig. Bp.
Hortobágyi Tibor-Simon Tibor
    1981 Növény földrajz társulástan, ökológia. Bp.
Högye István-Seresné Szegőfi Anna-Tóth Péter
    1983. B.-A.-Z. m. történeti helységnévtára 1870-1983. Borsod-AbaújZemplén megyei levéltári füzetek 16-18. Miskolc
Högye István
    1986. Szőlőmunkák és munkabérek a Hegyalján a XVII-XVIII. században. Borsodi Levéltári Évkönyv V., Miskolc
    1989 Zempléni históriák I-II. Bp. - Miskolc
    1990 Kazinczy Ferenc és családjára vonatkozó iratok, dokumentumok Zemplén vármegye levéltárában. Sátoraljaújhely
    1994 (szerk.) Dokumentumok a zsidóság üldöztetésének történetéhez (Iratok a Zemplén megyei levéltárból). II. füzet. Bp. Jeney Andrásné-Tóth Árpád
    1997 (szerk.) A történelmi Magyarország városainak és községeinek névváltozatai az Országos Községi Törzskönyvbizottság iratanyaga alapján (1893-1913). Bp.
Káldy-Nagy Gyula
    1970 Harács-szedők és ráják
Kállay István
    1985 Úriszéki bíráskodás a XVIII-XIX. században. Bp.
Kammer Ernő
    1886-1890 Magyarországi török kincstári defterek I-II. köt. Bp.
Kandra Kabos
    1989 (szerk.) Váradi Regestrum. Bp.
Katona Tamás
    1988 (szerk.) Magyarországi hadjárat 1849. Bp.
Kázmér Miklós
    1993 Régi magyar családnevek szótára XIV-XVII. sz. Bp.
Kemény Bertalan
    1989 (szerk.) Tokaj-hegyaljai kalendárium. Miskolc
Kempelen Béla
    1911-1932 Magyar nemes családok I-XI. köt. Bp.
Kenyeres Ágnes
    1967-1982.(szerk.) Magyar életrajzi lexikon I-III. köt. Bp.
Kiséry László
    1958 A Bodrogköz és településeinek kialakulása. In.: Borsodi földrajzi évkönyv (szerk.: Peja Győző-Frisnyák Sándor). 28-31. p. Miskolc
Kiss Gábor
    1984 Várak, várkastélyok, várhelyek Magyarországon. Bp.
Kiss Lajos
    1980 Földrajzi nevek etimológiai szótára. Bp.
Klaniczay Tibor
    1982 (szerk.) A magyar irodalom története. Bp.
Klapka György
    1986 Emlékeimből. (Sajtó alá rendezte: Katona Tamás.) Bp.
Kluger Lászlóné-Hubay Ágnes
    1968 Tanácsköztársaság eseményei Borsodban. Miskolc
    1969 25 éve szabadult fel megyénk. Miskolc
Kluger Lászlóné
    1969 Irodalmi emlékhelyek Borsodban. Miskolc
Korek J.-Palay P.: A bükki kultúra elterjedése Magyarországon Bp., 1958.
Kósa László-Szemerkényi Ágnes
    1989 Apáról-fiúra
Kovács Béla
    1987 Az Egri egyházmegye története 1596-ig. Eger
    1996 Bélapátfalva története. Bélapátfalva
Kovács Cs. Ágnes
    1996 Népoktatás az Abaúj megyei Alsóvadászon állami és egyházi rendeletek tükrében. Miskolc
Kovacsics József
    1957 (szerk.) A történeti statisztika forrásai. Bp.
Kováts Dániel
    1982 (szerk.) Szülőföldünk Borsod-Abaúj-Zemplén. Miskolc
Kováts Dénesné
    1989 Zemplén megyei országgyűlési követválasztások. Miskolc
Kováts J. István
    1942 (főszerk.) Magyar református templomok. Bp.
Kovács József
    1998 Olaszliszka. Olaszliszka-Sárospatak
Kövér György
    1982 Iparosodás agrárországban. Bp.
Kristó Gyula
    1990-1998 (főszerk.) Anjou-kori oklevéltár I.-V. és VII.-VIII. és XI. köt. Bp.-Szeged
    1994 Korai magyar történeti lexikon (9-14. század). Bp.
Kunt Ernő-Szabadfalvi József-Viga Gyula
    1984 Interetnikus kapcsolatok Északkelet-Magyarországon. Miskolc
Lackó István-Lackóné Héti Piroska
    1980 Tokajhegyalja II. köt. Kompolt
Lehoczky Alfréd
    1978 Az 1918-19-es forradalmak Borsod és Zemplén megyékben. Miskolc
Lipszky Joannes
    1808 Repertorium locorum objectorumaue in XII. tabulis mappae regnorum
    Hungariae, Slavoniae, Croatiae et continiorum militarium magai item principatus Transylvanie. Buda
Makkai László
    1954 I. Rákóczi György birtokainak gazdasági iratai (1631-1648). Bp.
    1964 Robot-summa-taxa. Történelmi Szemle 2.
Maksay Ferenc
    1971 A középkori falu településrendje. Bp.
    1990 Magyarország birtokviszonyai a 16. sz. közepén. Bp.
Mályusz Elemér
    1951 (szerk.) Zsigmondkori oklevéltár I. köt. Bp.
    1984 Zsigmond király uralma Magyarországon 1387-1437. Bp.
Mályusz Elemér-Borsa Iván
    1993-1997 Zsigmondkori oklevéltár II-V. köt. Bp.
Mező András
    1991. Hegyaljai jobbágynevek a XVI. században. Tokaj és Hegyalja V. 92-98. p.
Mészáros István
    1968 A magyar nevelés története 1790-1849. Bp.
Mitró István
    1992 Járványok Zemplénben. In: Szülőföldünk 18. (főszerk.: Rémiás Tibor) 77-79. p. Miskolc
Mosolygó József
    1930 Tokaj és vidéke. (Magyar városok monográfiája.) Bp.
Nagy Géza
    1989 Bodrogközi történetek. Pácin
    1992 Bodrogközi tájszótár. Pácin
Nagy Imre-Deák Farkas-Nagy Gyula
    1879 Hazai oklevéltár 1234-1536. Bp.
Nagy Iván
    1857-1865 Magyarország családi czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal I-XIII. köt. Bp.
Nagy Lajos
    1828 Notitiae politico-geographico-statisticae inclyti regni Hungariae, partiumque eidem adnexarum. Buda
Pap Miklós
    1987 Debreczeni Ember András és Marton János leírásai Tokaj-Hegyalja és Zemplén településeiről. Miskolc
Papp József
    1992 Tiszacsege történeti néprajza. Debrecen
Pauleczki Ferenc
    1996 Tolcsva története. Tolcsva
Pesty Frigyes
    1888 Magyarország helynevei történeti, földrajzi és nyelvészeti tekintetben. Bp.
Piti Ferenc
    1999 (szerk.) Anjou-kori oklevéltár XXIII. köt. Bp.-Szeged
Porkoláb Tibor
    1997 Irodalmi emlékhelyek Abaújban, Borsodban, Gömörben és Zemplénben. Miskolc
Pölöskei Ferenc-Gergely Jenő-Izsák Lajos
    é. n. Magyarország története 1918-1990. Bp.
Révész László
    1994 Kultúrák és népek a magyar honfoglalásig. In.: Borsod-Abaúj-Zemplén megyekönyv (szerk.: Viga Gyula). 45-68. p. Miskolc
Román János
    1968 Adatok Borsod-Abaúj-Zemplén megyék XVI-XVII. századi gazdaság-, társadalom- és művelődéstörténetéhez a Liber Redituumok alapján. Történelmi évkönyv II. (szerk.: Deák Gábor) 109-157. p. Miskolc
    1977 (szerk.) Mária Terézia-kori urbáriumok a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Levéltárban. Borsodi levéltári füzetek 5. Miskolc
    1977 (szerk.) Földrajzi nevek a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltár kéziratos térképein. Borsodi levéltári füzetek 7. C-J. Miskolc
Román János
    1978 (szerk.) Kapitalizmus kori pecsétnyomók a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Levéltárban. Miskolc
Romsics Ignác
    1999 Magyarország története a XX. században. Bp. Sas Meir1986 Vanished Communities in Hungaru Zemplén, Sátoraljaújhely. Torontó
Schweitzer József
    1994 Magyarországi Zsidó Hitközségek 1944. április. Adattár. Bp.
Simán Katalin
    1988 Településformák B.-A.-Z. megye területén a paleolitikum idején. HOM. Évkönyv XXV-XXVI. 55-67. p. Miskolc
Simon István-Boros László
    1994 Észak-és Kelet Magyarország Földrajzi Évkönyv. (Tanulmányok Dr. Frisnyák Sándor hatvanadik születésnapja tiszteletére.) MiskolcNyíregyháza
Sisa József-Dora Wiebenson
    1998 Magyarország építészetének története. Bp.
Somlyai M. Magda
    1965 Az 1945-ös földreform. Bp.
Soós Imre
    1985 Az egri egyházmegyei plébániák történetének áttekintése. Bp.
Sugár István
    1980 Borsodi oklevelek a Heves megyei Levéltárban 1245-1521. Miskolc
Süli-Zakar István
    1980 Tokaj-Hegyalja és környékének népmozgalma 1787-1970 között.
Borsodi levéltári évkönyv III. (szerk.: Román János) 35-77. p. Miskolc
    Szabadfalvi József
    1984 Tanulmányok a magyar pásztorkodás köréből. Debrecen
Szabó István
    1966 A falurendszer kialakulása Magyarországon (X-XV. század). Bp.
    1976 A nemesség és parasztság osztály viszonyai a XVI-XVIII. században. Bp.
Szabó Lajos
    1952 Tiszáninnen református egyházközösségek lelkészei I. köt. Bp.
Szendrei János
    1886-1911 Miskolc város története és egyetemes helyirata I-V. köt. Miskolc
Takács László
    1998 Onga története. Onga
Takács László-Kovács Zsolt
    1998 Harsány története. Harsány
    2000. a Baktakék története. Baktakék
    2000. b Vatta község története. Vatta
Takács Péter
    1989. A zsidók Tokaj-Hegyalja társadalmában a 18. század végén. Tokaj és Hegyalja I. 115-122. p.
    1990. Szántó-vető foglalkozás az 1770-es években Tokaj-Hegyalján. Tokaj és Hegyalja II. 29-37. p.
Tátrai Zsuzsanna-Karácsony Molnár Erika
    1997 Jeles napok, ünnepi szokások. Bp.
Tihanyi Endre
    1986 Kapitalizmuskori pecsétnyomók. Miskolc
Tóth Péter-Barsi János
    1989 Borsod vármegye statutumai 1578-1785. Miskolc
Tóth Péter
    1990 A B.-A.-Z. Megyei Levéltár Miskolcon őrzött középkori oklevelei. Miskolc
    1990 Zemplén vármegye közgyűlési jegyzőkönyvei I. 1558-1560. Miskolc
Tóvári Judit
    1983 Borsod-Abaúj-Zemplén megye műemléki bibliográfiája. Miskolc
Tuba Zoltán
    1994 A Bodrogköz növényföldrajza. In.: Észak-és Kelet-Magyarországi Földrajzi Évkönyv 1. (szerk.: Simon István-Boros László) 187-196. p. Miskolc-Nyíregyháza
Udvari István
    1990 a (szerk.) A munkácsi görög katolikus püspökség lelkészségeinek 1806. évi összeírása. Nyíregyháza
    1990 b Adatok a hegyaljai görög katolikusokról. Tokaj és Hegyalja XI. 38-46. p.
    1991 Tokaj-hegyaljai mezővárosok és falvak Molnár András: Tekintetes nemesi nemzetes Zemplén vármegye leírása c. munkájában. Tokaj és Hegyalja V. 59-71. p.
    1992 Molnár András: Tekintetes, nemes, nemzetes Zemplén vármegye leírása (1799). Szülőföldünk 18. (Szerk: Rémiás Tibor) 80-84. p. Miskolc
    1992 Ruszinok a XVIII. században. Nyíregyháza
    1994 Adatok a hegyaljai görög katolikusokról. Tanulmányok Tokaj-Hegyalja múltjából. 24-32.p. Tokaj
    1999 A Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye lelkészségeinek 1741. évi összeírása. (Csereháti és Zempléni esperesi kerületek.) Herman Ottó
    Múzeum évkönyve XXXVII. (szerk.: Veres László-Viga Gyula) 535-546. p. Miskolc
Vályi András
    1796-1799 Magyarország leírása I-III. köt. Buda
Várady József
    1989 Tiszáninnen református templomai. Debrecen
Varga Endre
    1958 (szerk.) Úriszék XVI-XVII. századi perszövegek. Bp.
Varga János
    1969 A jobbágyrendszer a magyarországi feudalizmus kései századaiban. Bp.
Viga Gyula
    1994 (szerk.) Borsod-Abaúj-Zemplén megyekönyv. Miskolc
Vissi Gyuláné
    1995 Bodrogkisfalud története. Adatok Szerencs és Dél-Zemplén történetéhez I. (Helytörténeti tanulmányok) 59-66. p. Szerencs
Wenczel Gusztáv
    1860-1877 Árpád-kori okmánytár I-XII. köt. Bp.
Zsinka Ferenc
    1929 (szerk.) Magyar protestáns egyháztörténeti adattár. Bp.

Cím szerint azonosítható könyvek, statisztikai munkák

Adatok B.-A.-Z. megye községeiről
    1968 Miskolc
Általános mezőgazdasági összeírás 4-6. köt.
    1972. Bp.
A népmozgalom főbb adatai községenként 1901-1968.
    1969 Bp.
Az 1930. évi népszámlálás. Magyar Statisztikai Közlemények 83. köt.
    1932 Bp.
Az 1941. évi népszámlálás. 2. Demográfiai adatok községek szerint. Történeti Statisztikai Kötetek.
    1976 Bp.
Az 1941. évi népszámlálás. 5. Lakóházak- és lakásadatok községek szerint. Történeti Statisztikai Kötetek.
    1982 Bp. Az 1941. évi népszámlálás. 3/a. Anyanyelv, nemzetiség, nyelvismeret. Történeti Statisztikai Kötetek.

    1983 Bp.
Az 1970. évi népszámlálás. B.-A.-Z. megye és Miskolc.
    1972 Bp.
Az 1980. évi népszámlálás B.-A.-Z. megyei adatai.
    1981 Bp.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye fontosabb statisztikai adatai.
    1957 Miskolc
Borsod-Abaúj-Zemplén megye története és legújabbkori adattára.
    1970 Miskolc
Borsod-Abaúj-Zemplén megye statisztikai évkönyvei
    évenként 1966-1998 Miskolc
Magyar Korona országainak mezőgazdasági statisztikája I-II. köt.
    1897 Bp.
Magyarország földbirtokviszonyai az 1935. évben. Törvényhatóságok és községek, városok szerint.
    1936 Bp.
Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára.
    1931 Bp.
Magyarország községeinek és városainak népessége az 1850., 1857. és 1870. években.
    1984 Bp.
Magyarország művelési ágak szerinti terjedelme és földjövedelme.
    1965 Buda
Magyarország népessége a Pragmatica Sanctio korában.
    1896 Bp.
Magyarország történeti statisztikai helységnévtára 9. B.-A.-Z. megye.
    1996 Bp.
Magyar városok és községek.
    1958 Bp.
Mezőgazdasági összeírás 1981. Magyarország földterülete.
    1982 Bp.
Mezőgazdasági statisztikai adatgyűjtemény 1870-1970. III. Községsoros adatok. Földterület.
    Bp.
Mezőgazdasági statisztikai adatgyűjtemény 1870-1970. III. Községsoros adatok. Állattenyésztés 1-5. köt.
    1972 Bp.
Tiszáninneni evangélikus református egyházkerület névkönyvei (hiányosan).
    1863-1927 Sárospatak
Zempléni-hegység útikalauz.
    1967 Bp.
   
Előző fejezet Következő fejezet