Előző fejezet Következő fejezet

ADATTÁR

 

Rövid bevezetőnkben igyekszünk megkönnyíteni az adattár használatát, s mindjárt a legfontosabbal  kezdjük.  Azon családok neveit, melyek   1992-ig egyértelműen bölcskei illetőségűek voltak — természetesen az adódó hibákat leszámítva — végig nagy betűvel írjuk (pl. KERESZTES). Ebből következik, hogy mindazokat, akik egykor  gyarapították  Bölcske  lakosságát,  már csak  normál  formában  adjuk közre  (pl. Ácsai). E nevünk egyben figyelmeztet arra, hogy a családnevek változatait is közreadjuk a. leggyakrabban előforduló, vagy ma használatos után zárójelbe téve, pl. Ácsai (Atsai), BACS (Bács, Bats, Báts). Tudnunk kell azt, hogy még századunkban is, a plébános, a lelkész, az anyakönyvvezető, illetve adott esetben ezek helyettesei igen változatos formában jegyezték, főleg az idegen hangzású neveket (pl. Hackstock). A legjobb példa talán Majchrák Antal esete, akit  1920. január 24-én még e formában anyakönyveznek, fiát, Pált már Majrák alakban. A régiségből talán ugyanilyen eset a Sitkei-Sütkei, mert országosan külön-külön is előfordulnak, de a kezdetekben Madocsán  élő család keresztneveit és  házastársait (pl.  tanúként)  figyelembe  véve  egy tőről fakadhat. Ráadásul ebben az időben lutheránusok, így gyakran visznek maguknak házastársat Bölcskéről. Természetesen elképzelhető a két család egykori különállása.

A nevek alatt közvetlenül található a defterekben, összeírásokban, egyéb iratokban a családnév első előfordulásának évszáma, természetesen jelenlegi  ismereteink szerint, s kifejezetten forrásbázisunk alapján, s nyilván e hatalmas adathalmaz feldolgozása során tévedhettünk is. (Itt jegyezzük  meg,  hogy  több  családnév   mellett előfordul a Révfalu megjelölés, mely nem az 1601-ben, a 2. sz. mellékletünkben találhatókra vonatkozik, hanem a kalocsai nahije elpusztult településére,  a dunaföldvári révvel szemben lévőre. Az ismeretlen falunevek pl. Keserűtelek, szintén e körbe vonhatók.) Amennyiben az évszám mellett nincs helységnév feltüntetve, akkor  az egyértelműen Bölcskén lakást jelöl, pl. ORBÁN 1550, 1546 és 1559 Előszállás, itt tehát a családnév  1546-ban Előszálláson jelenik meg először, de  1550-ben megtalálható már Bölcskén is. Természetesen azon családneveknél, ahol az első előfordulás, Pl- 1546 és a későbbi megjelenés között 2—3 évszázad is mutatkozik, nem mondjuk azt, hogy  a két említés ugyanazon famíliát rejti, mindenesetre jelezzük vidékünkön ó Jelenlétét, mely bevezető tanulmányunkat elolvasva talán szorosabb kapcsolatot is  feltételezhet.

Ez után következik az anyakönyvi bejegyzés pontos dátuma. Itt azonban meg kell jegyeznünk, hogy döntően abban az esetben, ha az anyakönyvi bejegyzésben mennyasszonyként vagy tanúként fordul elő a családnév először, akkor lehetőség szerint közöltük az összeírásokban való első megjelenést. Az anyakönyvi adatoknál azért kezdtük a felsorolást a reformátusokkal, mert az ő matriculáik 1723-ban, míg a katolikusoké csak 1766-ban indulnak. Néhány esetben azért nem szerepel pontos időpont vagy keresztnév, mert az anyakönyvben sincs feltüntetve. A párhuzamosság kedvéért megadtuk mindkét felekezet anyakönyveiben való első előfordulás helyét, döntően azért, mert igen sokan tértek át, elsősorban a reformátusok katolikus hitre. Természetesen azoknál a családoknál is fennállhat a korábbi beköltözés ténye, akiknél mi csak az első anyakönyvi bejegyzést adhattuk meg. Vonatkozik ez elsősorban a XX. századra, mert az a házaspár, amelyik nem itt kelt egybe, gyerekei nem itt születtek, s halottjuk sincs a faluban, azok "megfoghatatlanná" váltak számunkra. Az anyakönyvi bejegyzések előtt olykor előforduló római szám az azonos nevű, de nem rokon családokat jelöli, illetve ide soroltuk azokat, akik tartósan megszakítják bölcskei jelenlétüket, s így a vérségi kapcsolatukban már nem voltunk biztosak. Nehezítette helyzetünket, hogy századunk II. felében — ismert okok miatt — már nem jelentkezik egyetemesen a falu lakossága az egyházi anyakönyvekben. Itt jegyezzük meg, hogy az izraeliták, a görögkeletiek és részben az evangélikusok is források hiányában kiestek kutatásunkból, továbbá nem foglalkoztunk a birtokos nemesek és lelkészek előbukkanó adataival, valamint a biztosan csak a házasságkötés erejéig a faluban tartózkodókkal  (pl. xy Patajra vitte Kovács Máriát).

Az anyakönyvekből és más forrásainkból kijegyeztük az előforduló ragadvány-neveket, melyek igen nagy segítségünkre voltak. Itt is élnek az ország más vidékein megfigyelhetők, pl. Kis, Nagy, Kovács, Molnár stb., de mindenképpen rendhagyóbb a feleség vagy az anya családi nevét ragadványnévként használók köre, pl. Berek Mihály 1753. november 21-én elveszi feleségül Ranga Erzsébetet, s 1786. május 26-án, halálakor már Ranga Berek Mihály néven anyakönyvezik. Sok esetben egyértelműen utal a foglalkozásra, mely olykor sajátos tevékenységi formákat jelöl (Vontató Szűcs). Kezdetben azt gondoltuk, hogy a gyakori Alsó és Felső előzékek az Alvég-Felvég miatt különülnek el, de később kiderült, hogy inkább a határban lévő nyomásokban elfoglalt helyet mutatja. Rengeteg megfigyelés tehető a helynévből képzett ragadványnevek köréből is. Természetesen az anyakönyvi vizsgálatoknál fontos szempontunk volt az egyes beköltöző családok származási helyének megállapítása. Adattárunkat tehát azzal zárjuk, hogy feltüntetjük az eredet helyét, s ahol erre lehetőség nyílik, az előbukkanó egykori lakóhely megyei hovatartozását is jelezzük. A családokra vonatkozó adatainkat nem akartuk jegyzetekkel terhelni, ezért gyakorlatilag az anyakönyvi bejegyzéseken felüli évszámokat, tehát melyek döntően közvetlenül a családnevek alatt találhatók, továbbá csak az itt előforduló rövidítéseinket az alábbiakban oldjuk fel, azzal a megjegyzéssel, hogy az irodalmi hivatkozásokat a kötet végén találja meg a kedves olvasó:

1546 Káldy,   68—70.
1550 Velics,   I. 99—100.
1559 Káldy,   68—70.
1560 Vass,   1980. passim.
1580 Velics,   II. 534.
1601 Szakály,   263—270
1648—1649 Zimányi,   66—84.
1650 körül OL. P  1314. Batthyány cs. levéltára. Missilis 28552.
1689 OL. E 213. Magyar Kamara Archívuma.  12. doboz. Bölcske.
1696 TML. öí. 261.
702 1 TML.  Kammerer Ernő hagyatéka. Bölcske.
1713—1714 OL. P 590. 38. cs. 7.,  12. f.
1715 OL. Filmtár 3131. doboz
1720 uo. 3149. doboz.
1728 uo. 8381. doboz.
1739 OL. P 590. 18. cs. 51—52. f.; TML. K. i. 10:1062.
1742 OL. P 590. 5. cs. 280. f.
1749 OL. P 961. 2. cs. 5. f.
1759 OL. P 590. 32. cs. 75. f.
1767 OL. Filmtár 4262.
1821 uo. az előbbi öí. felülvizsgálata.
1828 uo. B  175. doboz.
1831 uo. az előbbi öí. felülvizsgálata.

 

Rövidítések és jelek

é. = éves
hal. = halotti
= halál éve
ház. = házassági
00 = házasságkötés
l. = lakos
k. a. = keresztanya, keresztapa
kat. = katolikus
ker. = keresztelési
ref. = református
Szh. = születési hely
Szh., i. = születési hely és idő
Szm. h. = származási hely
szül. = születési

 

ABAI
  1760. VIII. 24. István fia András, ref. ker.
ÁCS
  1560 Pataj és Öllé, 1601
  1726. IV. 26. Zsuzsanna oo Bödő Mihály, ref. ház.
Ácsai  (Atsai)
  1761. VIII. 26. István fia Pál, ref. ker.
Agócs
  1766. IX. 28. Márton lánya Erzsébet, kat. ker.
ÁGOSTON
  1546 és 1559 Előszállás, 1559 Madocsa, 1560 Pataj
  1976. X. 2. Lajos oo Géringer Ilona, ház.
  Szh.: Paks )Tolna megye)
Albert
  1767. II. 9. Pál k. a., kat. ker. (hadai 1.)
  1779. I. 19. Éva oo Takács Mihály, ref. ház.
Alföldi
  1559  Madocsa, 1601
ALMÁSI
  1768. X. 24. t György (80 c.), kat. hal.
  1782. IV. 10. Péter lánya Erzsébet, ref. ker.
Ambrózi
  1834. XII. 28. Mihály lánya Terézia, kat. ker.
AMBRUS
  1771. VI. 9. János lánya Ilona, kat. ker.
Amer
  1795. VIII. 25. György lánya Anna, kat. ker.
Andics
  1753. XI. 19. János oo Bottyán Éva, ref. ház. Szm. h.: Nagydorog (Tolna m.)
  1792. X. 8. József k. a., kat. ker.
ANGYAL
  1560 Ordas 1724. III. 27. János fia Péter, ref. ker.
ANTAL
  1550, 1560 Solt
  1766. V. 11. László oo Kiss Ferenc özvegye, kat. ház.
Apró
  1779. V. 24. József oo Horvát Sára, ref. ház.
  1821. "Apró másképp Magyar Péter"
ÁRKI
  1812. VIII. 17. János lánya Erzsébet, ref. ker.
Asztalos
  1748. IV. 3. Mihály lánya Ilona, ref. ker.
  1776. XII. 24. István lánya Erzsébet, kat. ker.
Babai
  1 766. IV. 19. Anna k. a., kat. ker.
BACS (Bács, Bats, Báts)
  1546, 1550, 1559, 1713
  1724. VI. 27. Mihály k. a., ref. ker.
  1766. VII. 16. Anna fia Dravik István, kat. ker.
Bácsik
  1869. XI. 8. József oo Tuba Julianna, kat. ker.
BADICS
  1905. III. 28. János oo Árki Teréz, ház.
  Szh.: Kiskunmajsa-Döbröntepuszta (ma Bács-Kiskun megye)
BAGI
  1872. I. 30. Antal oo Györfi Katalin, ref. ház.
  Szh. Kiskunlacháza (ma Pest megye)
BAGLYAS
  1970. V. 2. Imre oo Tóth Erzsébet, ház.
  Szh.: Dunaföldvár (Tolna megye)
Baja (Bajai)
  1771. I. 21. Borbála fia Vavró Pál, kat. ker.
BAJKAI
  1987. IX. 19. András oo Kalocsa Julianna, ház.
  Szh.: Dunaújváros (Fejér megye)
BAKAI (Baka)
  1560   Pataj
  1752. XII. 20. Mihály k. a., ref. ker. (lásd. 1753. II. 22. is)
Baki
  1729. II. 9. Gergely oo Baranya Sára, ref. ház.
  Szm. h.: Ráckeve (ma Pest megye)
BAKÓ
  1546, 1559 Dunaföldvár, 1559 Madocsa, 1560 Révfalu
  1767. I. 17. Erzsébet fia Varga Ferenc, kat. ker.
BAKOS
  1767. III. 25. József fia György, kat. ker.
Baksa
  1807. III. 16. Péter k. a., ref. ker.
Baksai
  1546 és 1559  Dunaföldvár
  1844. I. 9. József oo Szigeti Erzsébet ref. ház.
  Szm. h.: Gyapa (Tolna megye)
Balassa
  1546
BALÁZS
  1560 Révfalu
  I. 1829. VIII.  17. János fia István, kat. ker. Szm. h. Szentivány (Fejér megye)
  II. 1959. III. 7. László oo Pánya Aranka, ház.
  Szh.: Gyergyóremete (egykori Csík vármegye, ma Románia)
Balázsi
  1550,   1559-ben Varsás ragadványnévvel
Balázska
  1546
Bálik
  1546 Bölcske és Dunaföldvár.  1550
Bálint
  1795. IX.  13. Péter fia Sámuel, ref. ker.
Balis
  1778. III.   14. István fia István, kat. ker.
BALLA
  I. 1825. V.  11. Lőrinc lánya Ilona, kat. ker.
  II. Szh., i.: Miklós, Dunapataj, (ma Bács-Kiskun megye).  1926. XII. 30.
BALOGH /Balog)
  1744. XII. 4. Pál fia András, ref. ker.
  1779: "Takács".
BÁN
  1649, 1696, 1713, 1715
  1724. V. 26. Pálné k. a., ref. ker
  1724: "Ráckevi"
  1780: "Katona", 1783.: "Alsó", 1786.: "Felső"
  1775: A család egyik rokona (István) Patajra visz feleséget.
  1790: Madocsára is.
Bankó
  1819. X. 3. György lánya Erzsébet, kat. ker.
BÁNÓCZKI
  1828.
  1863. XI. 23. István oo Simon Erzsébet, kat. ház.
  Szh.: Alap (Fejér megye)
  1872. IX. 30. Mihály oo Kölesdi Erzsébet, kat. ház.
  Szh.: Szentmiklós (közelsége miatt feltehetően Kisszentmiklós, Fejér megye)
BÁNRÉVI
  1924. VIII. 30. János oo Tichánszky Erzsébet, ház.
  Szh.: Szárazd (Tolna m.), 1934-ben Becht-ről magyarosította Bánrévire a családnevét
Baracsi
  1546, 1550, 1560 Révfalu
BARACSKAI
  1743. VIII. 7. Márton lánya Örzse, ref. ker.
  1784: "Korbács"
BARANYA
  1550 (Berene?) 1560-ban több alföldi Duna melletti településen, 1634, 1696, 1702, 1713
  1724. IX. 27. István k. a., ref. ker.
  1812. XII. 10. Mihály áttért, kat. ház.
  1773: "Abai", 1783: "Gálos"
BARANYAI
  1546, 1559, 1560, 1648
  1739. I. 28. János k. a., ref. ker.
  1789: "Madocsai" Baranyai Bölcskéről nősül, ref. ház.
Barát
  1546, 1550, 1559
BARCSA
  1963. IX. 28. Gyula oo Zsiga Irén, ház.
  Szh.: Dunapataj (ma Bács-Kiskun megye)
Bárdi
  1546
BARICZA
  1849. VI. 11. János oo Makai Zsófia, kat. ház.
  Szm. h.: Velence (Fejér megye)
Barka
  1895. V. 14. Károly oo Tinnyei Erzsébet, kat. ház.
  Szh.: Budapest
Barna
  1713
  1725. XII. 31. István lánya Anna, ref. ház.
Barsi
  1742. IV. 1. János lánya Judit, ref. ker.
Bartók
  1757. II. 2. Sára oo Gulyás Márton, ref. ház.
Bas
  1759: László, a Daróczy család által letelepített lakos
Bátai
  1546
Batári
  1814. V. 9. István fia Pál, ref. ker.
BÁTOR
  1560-tól több alföldi Duna melletti településen
  1828
  1838. XI. 19. György oo Süveges Katalin, kat. ház.
  Szh.: Paks (Tolna megye)
BATTA
  Szh,, i.: István, Tiszakarád, (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 1955. IX. 5.
BAUMANN
  I. 1859. IX. 7. András oo Bencze Zsuzsanna, kat. ház.
  Szm. h.: Szenttamás (Bács-Bodrog megye, ma Jugoszlávia)
  II. 1959. X. 3. Ferenc oo Hrzova Anna, ház.
  Szh.: Németkér (Tolna megye)
BAZSÓ
  1907. I. 22. János oo Makai Terézia, ház.
  Szh.: Budapest
Becsei (Becse)
  1559, 1696, 1715
  1727. XI. 26. Anna oo Vékony Miklós, ref. ház.
Beke
  1546
BEKKER
  1955. XII. 24. Ádám oo Bujdos Mária, ház.
  Szh.: Paks (Tolna megye)
Bélái (Bellái)
  1769. III. 27. István fia József, kat. ker.
BENÁK
  1745. III. 24. János fia István, ref. ker.
  Madocsán is, pl. 1829: "Madocsai" Benák
BENCZE
  1559 Madocsa
  1793. VI. 22. Ferenc lánya Anna, kat. ker.
Bene
  1601
BENI
  1977. XI. 5. István oo Mezei Anna, ház.
  Szh.: Alsóújlak (Vas megye)
BENICS (Benits)
  1763. XI. 12. György lánya , ref. hal.
  Szm. h.: Madocsa (Tolna megye)
BENKE
  1866. XI. 13. György oo Baricza Anna, kat. ház.
  Szh.: Dunaföldvár (Tolna megye)
BERECZ
  1971. XII. 30. Sándor oo Meszlényi Anna, ház.
  Szh.: Kecskemét (Bács-Kiskun megye)
BERECZKI
  1713
  1724. V. 27. István k. a., ref. ker.
  1813. II. 3. Éva k. a., kat. ker.
BEREK
  1546 Dunaföldvár, 1696, 1713, 1715
  1724. I. 29. Mihály fia János, ref. ker.
  1742: "Alsó, Felső", 1786: "Ranga", 1813: "Somogyi", 1825: "Baki'
Berencsi
  1546 (Derencs?), 1713
  1725. IV. 16. János k. a., ref. ker.
Berényi
  1748. IX. 6. Ádám lánya Kata, ref. ker.
Béres
  1750. XII. 4. István k. a., ref. ker
  1819. XII.  15. István fia István, kai. ker.
BERKES-MÉSZÁROS
  1955. III. 5. József lánya Julianna, szül.
  Szh.: Nagymágocs (Csongrád megye)
Berki
  1783. III. 19. István fia István, kat. ker.
BERNÁTH
  1898. VI.  1. Mihály oo Kovács Júlia, ház.
  Szh.: Dunaföldvár (Tolna megye)
BERNER
  Szh., i.: József, Baja (Bács-Kiskun megye) 1960. III. 23.
Berta
  1745. XI. 4. György oo Kereki István özvegye, ref. ker.
  1759: Péter, a Daróczy család által letelepített lakos.
BERTÓK
  1766. VIII. 3. István fia Ferenc, kat. ker.
  1821. I. 16. János oo Monori Éva, ref. ház.
Besenczi
  1713, 1720
  1724. II. 1. Mihály k. a., ref. ker.
  A család ebben az időszakban előfordul Madocsán is, több alkalommal Bölcskén visznek feleséget maguknak.
Biczó
  1720, 1724
  1724. V. 27. Jánosné k. a., ref. ker.
  Későbbi anyakönyvi bejegyzésekből kiderül, hogy a Biczó család Madocsáról érkezik.
Bicskei (Bitskei)
  1746. XI. 16. Mihály oo Dobos Kata, ref. ház.
Bíró
  1546, 1550, 1559, 1560-ban több alföldi Duna melletti  településen
  1759: György, a Daróczy család által betelepített lakos
  1766. I. 5. Rozina k. a., kat. ker.
BLANDL
  Szh., L: Béla, Szászvár (ma Mázaszászvár, Baranya megye) 1944. IV. 8.
Blasck lásd Vlasck
BLECHSCHMIDT
  1975. VII. 26. József oo Janczula Zsuzsanna, ház.
  Szh.: Adony (Fejér megye)
BOBCSIK
  1778. III.   19. Mátyás fia József, kat. ker.
Bocsa
  1808. VIII. 5. József lánya Erzsébet, kat. ker.
BODAHELYI
  1850. I. 28. Antal oo Szabó Erzsébet, kat. ház.
  Szh.: Paks (Tolna megye)
Bodó
  1550, 1559, 1560 Pataj, 1601
Bodócs
  1767
  1768. XII.  11. Erzsébet k. a., kat. ker.
BODOR
  1770. III.   17. Éva lánya Kovács Sára, kat. ker.
  1861. XI.   18. János tanú, ref. ház.
BOGACZ
  1982. VIII. 28. Ilona oo Farkas Mihály, ház.
  Szh.: Zakopane (Lengyelország)
BOGÁR
  1560 Solt
  1815. II. 28. István fia György, kat. ker.
Bogárdi
  1770. I. 2. János lánya Judit, ref. ker.
BOGDÁN
  1970. III. 21. József fia József, szül.
  Szh.:  Sárisáp (ma Komárom-Esztergom megye)
BOGNÁR
  1833. I. 28. János oo Mészáros Erzsébet, kat. ház.
  Szm. h. Rácalmás (Fejér megye)
  1885. XI.  10. József oo Galó Julianna, ref. ház.
Boldog
  1696
  1800. IX.  10. János fia Mihály, ref. ker.
  1837.:   "Madocsai" Boldog, ref. ház.
Bóling
  1831. X. 13. Ilona fia Süveges Ádám, kat. ker.
Bomlik (Bomsik)
  1750. I.  12. András oo Pongrácz Zsuzsanna, ref. ház.
Bóna (Bóni)
  1550,   1559
Borbás
  1546,   1560  Keserűtelek
  1761. XII. 21. Sámuel k. a., ref. ker.
BORBÉLY
  1546 és  1559 Dunaföldvár
  1747. VIII. 7. István lánya Erzsébet, ref. ker.
  1769. X. 25. Márton fia Tamás, kat. ker.
Bordács
  1789. I. 3. János fia József, kat. ker.
BORMANN
  1951. IX. 9. Antal oo Esztergomi Júlia, ház.
  Szh.: Dunakömlőd (Tolna megye)
Bornemissza
  1546 és 1559 Dunaföldvár, 1648
  1734.    II. 23. Márton oo Lengyel Erzsébet, ref. ház.
BOROS
  1766. XII. 3. Mária k. a., kat. ker.
  Szh.: 177O-cs bejegyzés szerint Perkáta (Fejér megye)
Bors
  1760. VI. 27. László k. a., ref. ker.
Borsi (Borfi)
  1735. II. 8. István oo Barna Judit, ref. ház.
BORSOS
  1734. I. 11. István k. a., ref. ker.
  1817. II. 5. Mária oo Pintér János, kat. ház.
Botos
  1550, 1559
Bott
  1759: János, a Daróczy cs. által betelepített lakos
Bottyán lásd Andics
Bozoki (Bosoki)
  1728. X.  15. Mihály k. a., ref. ker.
Bozóti
  1771. IX. 24. Mihály lánya Éva, kat. ker.
BOZSÓ
  Szh., i.: Károly, Szekszárd (Tolna megye) 1959. I. 22.
Bőcz (Bőtz, Bőcze)
  1782. V. 9. Zsuzsanna oo Tanító János, ref. ház.
Bödő lásd ÁCS
  Bögi
  1742
  1742. X. 6. András fia
Bölcsföldi
  1795. XII.  17. Ferenc fia József, ref. ker.
  1820. IV. 4. Ferenc oo Prehauzer Mária, ref. ház (velencei jegyző)
Böröczki
  1742
  1792. VI. 2. István fia János, kat. ker.
Bucsi
  1820. I. 24. Zsigmond oo Somogyi Sára, ref. ház.
  Szh.: Tök (ma Pest megye)
Bucska
  1601
Bucsnyik
  1776. IV. 13. József lánya Anna, kat. ker.
Buda
  1795. VIII. 25. Ferenc lánya Judit, kat. ker.
BUDAI
  1546, 1550
  1755. II. 7. András lánya Erzsébet, ref. ker.
Bugyinka (Budinka)
  1756. VIII. 9. György k. a., ref.
  ker. 1766. V. 8. Ferenc k. a., kat. ker.
BUJDOS
  1766. I. 4. István lánya Éva, kat. ker.
Bujtor (Bojtor)
  1733. XII. 3. Mihály fia Mihály, ref. ker.
BUKODI
  Szh., i.: Ferenc, Harta (ma Bács-Kiskun megye) 1939. VI. 10.
Bulicza
  1794. XII. 6. András lánya Annamária, kat. ker.
Burics
  1773. VIII. 8. Anna fia Kovács István, kat. ker.
BURNYOCZKI
  1929. IV. 16. Ilona fia Győrök István, szül.
BUZAI
  1896. IV. 20. István oo Sárosdi Erzsébet, kat. ház.
CZEBE
  1735. I. 18. Mihály oo Keresztes Erzsébet, ref. ház.
  Szm. h.: Madocsa (Tolna megye)
  1780. X. 15. János lánya Erzsébet, kat. ker.
  A család több tagja visz a későbbiek folyamán is feleséget magának Bölcskéről Madocsára.
Czedula
  1793. IV. 29. Ferenc lánya Julianna, kat. ker.
CZEINER
  1852. XI. 2. György tanú, ref. ház.
Czere
  1726. XI. 16. István k. a., ref. ház.
Czibány
  1742. II. 14. István lánya Katalin, ref. ker.
Czompó
  1793. XI. 14. György lánya Erzsébet, kat. ker.
Czuppon
  1825. IX. 4. József fia Mihály, kat. ker.
CSÁKVÁRI
  1964. X. 24. György oo Horváth Katalin, ház.
  Szh.: Perkáta (Fejér megye)
Csányi  (Tsányi)
  1742
  1746. IX. 6. András k. a., ref. ker.
  1768. V. 27. András k. a., kat. ker.
Csapai
  1696
Csapláros
  1731. VIII.  15. János fia János, ref. ker.
CSAPÓ
  1713, 1724
  1725. III. 6. János k. a., ref. ker.
  1726: "Solti"
  1766. VII. 13. Mária k. a., kat. ker.
Csáti
  1550
  1727. V. 14. Mihály oo Kerekes Zsuzsanna, ref. ház.
Cseh
  1546, 1560 Kisharta, 1828
CSEKŐ
  1986. III. 29. István oo Mérges Júlia, ház.
  Szh.: Paks (Tolna megye)
Csepeli
  1775. I. 22. Ferenc fia Ferenc, kat. ker.
CSEPREGI (Tsepregi)
  1757. II. 9. Mihály oo Ferde Sára, ref. ház.
  1860-ban a család egyik ága visszatér Soltról, ref. ház.
Csérdi
  1550
CSEREPES
  1601
  1814. XI. 21. Zsuzsanna k. a., kat. ker.
Csesznek
  1766. V. 16. János fia János, kat. ker.
CSIDER
  1752. IV. 17. Pál k. a., ref. ker.
Csigás
  1746. VII. 15. Péter fia Péter, ref. ker.
Csik
  1560 Révfalu, 1749
  1760. VII. 11. János lánya Éva, ref. ker.
  1769. VIII. 8. János lánya Terézia, kat. ker.
Csikós
  1741. X. 1. Mihály k. a., ref. ker.
  1753: "Dorogi"
CSINCSI
  1989. V. 20. Zoltán oo Farkas Mária, ház.
  Szh.: Budapest
CSIRE
  1940. III. 31. Ádám fia László, szül.
  Szh.: Galambok (Zala megye)
Csiszár
  1767
  1771. XI. 1. Katalin fia Szabó János, kat. ker.
Csizmadia (Csizmazia)
  1724. III. 4. Gergely fia Ferenc, ref. ker.
  1766. X. 8. Ferenc k. a., kat. ker.
CSOBOR
  1933. IV. 1. János oo Baranya Erzsébet, ház.
  Szh.: Krivay (Jugoszláviát jegyzik meg az anyakönyvben)
Csóka
  1781. III. 10. István fia István, kat. ker.
Csonka
  1776. VIII. 16. György oo Kosár Sára, ref. ház.
CSONTOS
  1560 Révfalu
  1739. VII. 2. András k. a., ref. ker.
  Szín. h.: "Majosi Csontos"
CSORDÁS
  1546 Dunaföldvár
  1729. X. 10. István lánya Zsuzsanna, ref. ker.
  1767. IX. 10. Erzsébet lánya Mónos Katalin, kat. ker.
Csök
  1559
Csörgi
  1550
Csörgő
  1766. XI. 20. Márton k. a., ref. ker.
Csurgó
  1546
Csuzi (Csuti)
  1777. IV. 12. Mihály lánya Magdolna; kat,ker.
Csüllög
  1732. X. 8. Erzsébet oo Szanyi Jánosi ref. ház.
  Szm. h.: Madocsa (Tolna megye)
Csűri
  1766. IX. 3. János k. a., kat. ker.
Dabi
  1732. II. 12. Mihály k. a., ref. ker.
Dallos
  1771. IV. 14. József lánya Borbála, kat. ker.
Dalnoki
  1790. XII. 15. Sámuel fia Sándor, ref. ker.
Darabos
  1601
Dávid
  1696, 1713, 1724
  1726. V. 8. János k. a., ref. ker.
  1767. V. 8. Dorottya k. a., kat. ker.
  A Madocsán is honos család több alkalommal (pl. 1776) visz magának feleséget Bölcskéről
DEÁK
  1649
  1727. V. 10. István fia István , ref. ker.
  1770. XI. 2. Katalin fia Kiss Imre, kat. ker.
  1730:  "Madocsai", 1754: "Paksi"
DEBRECZENI
  1839. I. 30. József oo Kovács Mária, ref. ház.
  Szh.: Nagydorog (Tolna megye)
Dékány
  1793. I.  19. György lánya Zsuzsanna, kat. ker.
Deli
  1820. XI. 5. János oo Korsós Erzsébet, ref. ház.
  Szh.: Komárom (ma Komárom-Esztergom megye)
Demeter lásd Dömötör
Dénes
  1748. I. 16. István fia György, ref. ker.
DÉR (Déér)
  1730. XII. 21. János lánya Erzsébet, ref. ker.
  1766. I. 5. András k. a., kat. ker.
DERCSÉNYI
  Szh., i.: Géza, Mosonmagyaróvár (ma Győr-Sopron-Mosón megye) 1940. IX. 6.
Derdák
  1769. XI. 11. Mihály fia János, kat. ker.
Derecskéi (Deretskei)
  1791. VII. 5. Mihály fia Sámuel, ref. ker.
DÉVÉNYI
  Szh., i.: Géza, Vörösberény (ma Balatonalmádi része, Veszprém megye) 1952. II. 6.
Dezső
  1742
Dienes
  1546, 1559
  1805. IX. 6. Mihály fia József, kat. ker.
DIMITROV lásd SZÉCSI
  Szh.: Dunaújváros (Fejér megye)
Dinnyés
  1751. V. 15. Mihály k. a., ref. ker.
DOBOS lásd Bicskei
Dobszai
  1724
DOMBAI
  1951. V. 12. Ferenc oo Madár Etelka, ház.
Dombi
  1724
  1726. IV. 14. István fia János, ref. ker.
Dómján
  1772. VII. 26. István lánya Erzsébet, ref. ker.
Domokos
  1757. XI. 3. Mihály lánya Erzsébet, ref. ker.
  1787. VIII. 16. István lánya Katalin, kat. ker.
DOMSA
  Szh. i.: Gyula, Nemesvid (Somogy megye) 1939. IX. 22.
DÓZSA (Dósa)
  1726. IX. 22. Pál k. a., ref. ker.
  1767. IX. 22. Ferenc lánya Erzsébet, kat. ker.
DÖMÖTÖR (Demeter)
  1767
  1765 I. 30. Klára oo Halasi János, ref. ház.
Dramovszky
  1766. VI.  19. István lánya Anna, kat. ker.
Dravik (Drabik)
  1766. VII. 16. György fia István, kat. ker.
DUBICZ
  1795. II.  19. György k. a., kat. ker.
Dubniczki
  1777. XII. 24. György fia István, kat. ker.
Dudás
  1728. X. 2. István fia Mihály, ref. ker.
  1782. II. 21. János lánya Zsuzsanna, kat. ker.
Dülaros (Deularos)
  1832. I. 11. Péter oo Imre Márton özvegye, kat. ház. (szentandrási kertész)
  Szm. h.: Franciaország
ÉGNER
  1898. III. 7. Károly fia József, szül.
  Szh.: Dunakömlőd (Tolna megye)
EGREDER
  1935. VI.  1. István oo Varga Mária, ház.
  Szh.: Pécs (Baranya megye)
Egresi
  1815. IV. 8. Mihály fia István, ref. ker.
Egyed
  1780. III. 9. István lánya Teréz, kat. ker.
Együd
  1559, 1560 Révfalu
EIPL
  Szh., i.: László, Budapest, 1949. X. 9.
Elchinger lásd Walter
Éliás
  1546 Bölcske és Dunaföldvár, 1560 Omsós és Ordas
Éles
  1601
Enber
  1559
ENDER
  1927. II.  1. József oo Vinter Terézia, ház.
  Szh.: Szigetszentmiklós (Pest megye)
ENDRÉDI (Endrődi)
  1735. V. 31. Gergely fia György, ref. ker.
Eperjesi
  1726. XII. 18. János lánya Anna, ref. ker.
ERDÉLYI (Erdéli)
  1739
  1761. V. 26. Éva oo Csordás János, ref. ház.
  1803. XI. 7. István lánya Ilona, kat. ker.
Erdős
  1546 Madocsa, 1696, 1713, 1715
  1724. III. 4. István k. a., ref. ker.
ESZTERGOMI
  1890. I. 21. György oo Horváth Katalin, kat. ház.
  Szh.: Dunaföldvár (Tolna megye)
Fa
  1769. IV. 7. Pál fia Pál, kat. ker. (hadai 1.)
FÁBIÁN
  1546, 1550
  1822. X. 27. Mihály k. a., kat. ker.
FADDI
  1902. XII. 30. Károly oo Mónos Éva, ház.
  Szh.: Szalkszentmárton (ma Bács-Kiskun megye)
Fakertész
  1779. IV. 28. Ferdinánd lánya Magdolna, kat. ker.
FARAGÓ
  1824. II. 9. Mihály lánya Erzsébet, kat. ker.
FARKAS
  1546, 1550, 1728
  1728. XI. 16. István k. a., ref. ker.
  1767. III. 25. József k. a., kat. ker.
  1748: "Kiss"
FARNEK
  Szh. i.: Ferenc, Paks (Tolna megye), 1957. VII. 25.
FAZEKAS (Fazokas)
  I. 1754. II. 17. Tamás fia István, ref. ker.
  II. 1773. VI. 7. Márton lánya Erzsébet, kat. ker.
  Szm. h.: Venyim (ma Mezőfalva része, Fejér megye)
FEHÉR
  1546 Dunaföldvár
  I. 1828. IV. 28. István oo Szűcs Éva, ref. ház.
  Szm. h.: Solt (ma Bács-Kiskun megye)
  II. 1861. I. 21. István oo Fehér Erzsébet, kat. ház.
  Szh.: Vájta (Fejér megye)
FEHÉRVÁRI
  1909. IV. 24. Ferenc oo Kocsis Mária, ház.
  Szh.: Baracs (Fejér megye)
FÉHR
  1980. VIII. 9. József oo Horváth Zsuzsanna, ház.
  Szh.: Paks (Tolna megye)
FEKETE
  I. 1793. VIII.  15. Mihály fia István, kat. ker.
  II. 1840. I. 28. Károly oo Szabó Éva, ref. ház.
  Szh.: Modor (egykori Pozsony vármegye, ma Szlovák Köztársaság)
FELFÖLDI
  1941. IX. 26. Kálmán fia László, szül.
  Szh.: Hercegfalva (ma Mezőfalva, Fejér megye)
FERDE
  1696, 1702, 1715
  1723. XII. 11. Mihály k. a., ref. ker.
  1818. VIII. 28. János fia János, kat. ker.
  1745: "Kis"
Ferdős
  1724
  1726. VIII. 8. Mihály k. a., ref. ker.
FERENCZ (Ferentz, Ferentzi ?)
  1546 Madocsa, 1546 és 1559 Előszállás
  1754. XI. 22. Mihály k. a., ref. ker.
FÉSŰS
  1898. XI.  12. János lánya Mária, szül.
  Szh.: Perkáta (Fejér megye)
Fetter
  1767. XI.  12. Károly lánya Erzsébet, kat. ker.
FILLÉR
  1813. VIII. 20. Katalin lánya Komiszár Erzsébet, kat. ker.
Fitos
  1773. IV. 24. Katalin fia Sulák György, kat. ker.
  1784. IV. 2. János lánya Anna, ref. ker.
FODOR
  1546, 1550, 1559 Bölcske és Kormó, 1560 több alföldi Duna melletti településen
  1745. III. 23. János lánya Erzsébet, ref. ker.
  1766. IV. 7. Mihály tanú, kat. ház.
Fodróczi
  1777. IV. 30. Ferenc lánya Katalin, kat. ker.
Foghagyma
  1771. VII. 14. Erzsébet oo Horváth János, kat. ház.
FONYO
  Szh., i.: Lajos, Sümeg (Veszprém megye), 1949. VIII. 25.
FÖGLER
  1975. XII. 20. József oo Nagy Erzsébet, ház.
  Szh.: Paks (Tolna megye)
Földesi
  1829. I: 13. György oo Szabó Katalin, kat. ház.
  Szm. h.: Dunaföldvár (Tolna megye)
Fövény
  1835. II. 5. Erzsébet fia Toldi András, kat. ker.
FRIDRICH
  Szh., i.: Antal Pécs (Baranya megye) 1947. I. 14.
FRIGYER
  1781. X. 29. János k. a., kat. ker.
FRITS
  1950. I. 21. Katalin oo Krausz Mihály, ház.
  1955. VI. 19. Henrik oo Dabi Margit, ház.
  Szh.: Harta (ma Bács-Kiskun megye)
FRÜWALD (Frühvald)
  1973. XI. 24. István oo Szintai Judit, ház.
  Szh.: Dunaföldvár (Tolna megye)
Fuják
  1767. IX. 26. Katalin fia Lubik Mihály, kat. ker.
Furugyás (Furuggyás)
  1761. XI. 13. Péter lánya Erzsébet, ref. ker.
Füle
  1723. XI. 11. István k. a., ref. ker.
Füleki
  1793. IX. 6. János lánya Katalin, kat. ker.
FÜLÖP
  1851. II. 18. János oo Szabó Zsuzsanna, ref. ház.
  1871. XI. 27. József oo Szálai Anna, kat. ház.
FÜSTÖS
  1784. XI. 22. István oo Kovács Éva, kat. ház.
  Szm. h. Pentele (ma Dunaújváros, Fejér megye)
Füves
  1793. I. 9. Mihály oo Lukács Julianna, ref. ház.
GÁBOR
  1781. V. 5. János lánya Erzsébet, kat. ker.
GÁBRIS
  1829. IX. 6. János oo Schevella Erzsébet, kat. ház.
  Szh.: Hercegfalva (ma Mezőfalva, Tolna megye)
  1879. XII. 2. István tanú, ref. ház.
GÁL
  1736. VII. 3. Erzsébet oo Biczó György, ref. ház.
  1745:   "Madocsai Gál"
Galagonya
  1727. VIII. 6. Tamás fia János, ref. ker.
Gálfi
  1546
GÁLIK
  1871. XI. 29. Imre oo Kolonics Erzsébet, kat. ház.
  Szh.: Tápiósáp, rébéri 1. (ma Pest megye)
GALLAI
  1773. XII. 10. + János (6 é.), kat. hal.
  1780. I. 31. György oo Gyenes Katalin, kat. ház.
GALÓ
  1713, 1715
  1724. V. 27. János fia Mihály, ref. ker.
  1833. I. 21. Ferenc áttért, kat. ház.
Galóczi
  1771. III. 23. György lánya Katalin, kat. ker.
Gálos
  1724
  1724. II. 1. András lánya Erzsébet, ref. ker.
Galota
  1766. V. 8. Mátyás fia János, kat. ker.
Gangel
  1808. VII. 12. János fia József, kat. ker.
Garcsik (Garcsig)
  1732. X. 25. Mihály k. a., ref. ker.
GÁRDAI
  1972. X. 7. Attila oo Menyhárt Mária, ház. Szh.: Paks (Tolna megye)
GAZDAG
  1863. XI. 4. József oo Kummer Mária, kat.
  ház. Szh.: Tolna (Tolna megye)
Geizvitter
  1785. VIII. 13. Mihály fia Antal, kat. ker.
GELENCSÉR
  1861. II.  12. Erzsébet oo Lukács János, kat. ház.
  Szh.: Nagydorog (Tolna megye)
Gellen
  1734. VIII.  18. Mihály oo Ferde Katalin, ref. ház.
Gellérd
  1546, 1560 Pataj
Gémes
  1794. X. 21. János fia János, ref. ker.
GERENDAI
  1834. II. 28. Katalin fia László József, kat. ker.
GERENDÁS
  1939. III. 14. András fia József, szül.
Gergely
  1546, 1559 Kormó, 1560 Omsós
  1880. Sándor oo özvegy Szabadi Józsefné, ref. ház.
GÉRINGER
  1814. I. 25. Terézia k. a., kat. ker.
GERZSEI
  1965. IX. 18. János oo Majrák Erzsébet, ház.
  Szh.: Madocsa (Tolna megye)
GLASER
  1964-től G. Pálné bölcskei lakos.
GÓCZA
  1960. IV. 13. János fia János, szül.
Godán (Sodány)
  1724
  1724. X. 23. Márton fia István, ref. ker.
GOLDBACH
  1935. VI. 22. Ferenc oo Kovács Júlia, ház.
  Sz.: Budapest
Goldstain (Goldstein)
  1793. IV. 4. József lánya Ilona, kat. ker.
GOMBOS
  1822. XI.  19. István oo Kocsis Rozália, ház.
  Szm. h.: Bezdán (Bács-Bodrog megye, később Jugoszlávia)
GOTTHARD (Gothard)
  1817. IV. 27. Antal oo Szűcs Erzsébet, kat. ház.
GÖBÖLÖS (Göbölyös)
  1735. IX. 23. György fia István, ref. ker.
  1813. XII. 10. Erzsébet fia Borbély József, kat. ker.
  Madocsán is, pl. 1836: "Madocsai Göbölyös", ref. ház.
GÖDÖNY
  1950. VI. 27. János lánya Anna, szül.
GÖRGICS
  1985. V. 4. István oo Madár Zsuzsanna, ház.
  Szh.: Dunaföldvár (Tolna megye)
Grajsza (Graicza, Krajsza)
  1759: Pál, a Daróczy cs. által betelepített lakos
  1766. I. 4. Pál k. a., kat. ker.
Gravits
  1794. VIII. 17. József lánya Terézia, kat. ker.
GREKSZA
  Szh., i.: Mihály, Temesvár (Románia), 1936. III. 29.
Grueber
  1766. VI. 9. Mihály fia Antal, kat. ker. (hadai 1.)
  1808-ban leányvári lakosok, kat. ház.
Gugler
  1767. II. 8. Sebestyén lánya Mária, kat. ker. (hadai 1.)
GUICS
  1935. XI.  15. Lajos oo Czebe Anna, ház.
  Szh.: Marcali (Somogy megye)
Gulyás (Gujás)
  1732. I. 16. István oo Tót Anna, ref. ház.
  1779. VI. 23. Mihály fia János, kat. ker.
Gurics
  1779. VII. 19. József fia József, kat. ker.
Gyarmati
  1741. V. 24. Ferenc lánya Sára, ref. ker.
Gyenes
  1550
  1766. X. 8. István fia István, kat. ker.
Gyenge
  1741. I.  10. István oo Móna Sára, ref. ház.
Gyöngyösi
  1781. V. 9. István lánya Sára, ref. ker.
Györfi
  1546,  1550,  1560 Bojár és Keserűtelek,  1648
Győri
  1812. XI. 9. Ferenc lánya Erzsébet, ref. ker.
  1861. I. 8. Anna oo Szíjártó János, kat. ház.
GYÖRKŐ
  1993. VIII. 7. Anita oo Pálfi István, ház.
  Szh.: Paks (Tolna megye)
GYÖRÖK
  1929. IV.  16. János fia István, szül.
Gyulai
  1739. XII. 9. György k. a., ref. ker.
Gyurkovics
  1771. VI. 9. Mátyás fia János, kat. ker.
HACKSTOCK (Haschtol ?)
  1918. XII.  18. István lánya Terézia, szül.
  Szh.: Alsőalap (ma Alap, Fejér megye)
  1979. IV. 3. + János, hal.
  Szh.: Solt (1920. II. 15., ma Bács-Kiskun megye)
HAD
  1918: XII. 21. Ferenc oo Bacs Mária, ház.
Hada (Hadai)
  1559, 1560 Nagyharta
Hajas
  1777. III. 31. Mihály k. a., kat. ker. (bojári 1.)
HAJDÓK
  1824. XI. 23. János oo Szálai Anna, ref. ház.
  Szh.: Aba (Fejér megye)
HAJDÚ
  1764. III. 20. István k. a., ref. ker.
  1767. VI. 8. István fia Imre, kat. ker.
Halacskova
  1770. XI. 26. Zsuzsanna k. a., kat. ker.
HALÁK
  1768.     V. 27. György fia János, kat. ker. (lutheránus)
HALASI
  1725. II.   18. János fia Péter, ref. ker.
  1768. V. 27. Katalin k. a., kat. ker.
HALÁSZ
  1724. V. 27. János k. a., ref. ker.
  1779: "Abai Koldus",  1782: "Sárosdi"
Hali
  1774. IV.  16. János fia János, ref. ker.
Haller
  1825. III. 25. Mihály lánya Etelka, kat. ker.
Hamrich (Hamrik)
  1774. VII.  10. János fia József, kat. ker.
Hanacsek
  1768. IX. 5. Zsuzsanna k. a., kat. ker.
HANÁK
  1759: János és Mihály, a Daróczy cs. által betelepített lakosok
  1772. XI. (?) István k. a., ref. ker.
  1804. II. 6. János oo Bugyinka Éva, kat. ház.
  1759: "Tót Hanák"
Hantosi
  1783. II.  17. György lánya Zsuzsanna, kat. ker.
Hanzlik
  1874. IX.  19. József lánya Judit, kat. ker. (lutheránus)
Harangozó
  1794. V. 26. János fia Mihály, kat. ker.
Hardi
  1546, 1559, 1601, 1648
Hariss
  1778.  II. 13. Mihály fia Ferenc, kat. ker.
Harmath
  1799. II. 4. György oo Bán Katalin, ref. ház.
  Szm. h.: Csút (Felcsút, Fejér megye)
HASCHTOL (Hackstock ?)
  1979. IV. 3. + János (59. é.), hal.
  Szh.: Solt (1920. II. 15., ma Bács-Kiskun megye)
HASZPRA
  1986. III. 29. Ibolya oo Petró Sándor, ház.
  Szh.: Budapest
Heczli
  1779. XI. 14. Ferenc oo kalocsai lány, kat. ház.
  Szm. h.: Bécs
HÉDL
  Szh., L: István, Bakonybél (Veszprém megye), 1955. VIII. 2.
HEGEDŰS
  I. 1773. VIII. 21. Mihály oo Oláh Rozália, kat. ház.
  II. 1861. II. 11. Mihály oo Dömötör Anna, kat. ház.
  Szh.: Kálóz (Fejér megye)
Heger
  1759: György, a Daróczy cs. által betelepített lakos, 1767
  1768. IX. 5. György lánya Mária, kat. ker.
HEGYI
  1769.   VIII. 8. Terézia lánya Csík Teréz, kat. ker.
  1855. József oo Galó Éva, ref. ház.
  Szh.: Köccse (Tolna megye)
HELLEISZ
  1957. XII. 23. József oo Mihálovics Julianna, ház.
  Szh.: Eszék (Jugoszlávia)
Hencz
  1728. IV. 13. Erzsébet oo Német György, ref. ház.
Hencse
  1559
Hepolt (Hapolt)
  1774. VII.  10. József k. a., kat. ker.
Herczeg
  1728. IV. 26. Zsuzsanna oo Piroska János (madocsai 1.), ref. ház.
Hering
  1815. III. 27. János lánya Zsófia
Herkendi
  1740. I. 20. Erzsébet oo Kenyér István (solti 1.), ref. ház.
HERMANN (Hermán)
  1770.  X. 26. Terézia k. a., kat. ker.
  1836. III. 24. András oo Kámán Éva, ref. ház.
Hetsa
  1779. XI. 29. János lánya Katalin, kat. ker.
HÍDVÉGI
  1923. IV. 10. Hugyecz József fia György, szül.
  1942:  György Hídvégire magyarosított.
HIFFNER
  1862. VI. 2. Márton oo Mészáros Katalin, ref. ház. (lutheránus)
  Szh.: Paks (Tolna megye)
HITRA
  1993. VI.  12. Krisztina oo Csire József János, ház.
  Szh.: Mór (Fejér megye)
Hlatki
  1766. XI. 4. Mária k. a., kat. ker.
HOFFER
  1926. I. 28. Ernő oo Süveges Julianna, ház.
  Szh.: Kisrada (ma Garabonc része, Zala megye).
HOFFMANN
  1915. II.  15. András oo Magyar Margit, ház.
  Szh.: Budapest
Holbart (Holbert)
  1789. XII.  15. Márton k. a., kat. ker.
Holczer
  1777. X.  19. Pál fia János, kat. ker. (hadai 1.)
Homoki
  VI. 19. Anna lánya Dramovszky Anna, kat. ker.
  IX. 1. István fia Mihály, ref. ker.
Horák
  1773. IX. 3. Pál k. a., kat. ker.
  1780: "Horák vagy Téglás"
HORGOS
  1917. I. 20. Imre oo Bujdos Erzsébet, ház.

  Szh.: Maar (?)
  II. Szh., i.: György, Szekszárd (Tolna megye), 1953. IV. 15.
HORVÁTH
  1546
  I. 1725. XI. 14. Mihály lánya Éva, ref. ker.
  1761: "Nagy", 1767: "Koromzai", 1784: "Homoki", 1814: "Csikós", 1861: "L", 1869
  "R", '1886: "Perlaki".
  1766. III.  14. Judit fia Tóth István, kat. ker. 1780: "Homoki",  1781:  "Juhász, Csuti"
  II. 1825. József
  Szh.: Lippes (Bánát ?)
HÖSS
  1921. XII. 1. József oo Mező Julianna, ház.
  Szh.: Szekszárd (Tolna megye)
HRZOVA
  1959. X. 3. Anna oo Baumann Ferenc,, ház.
  Szh.: Budapest (Pestszenterzsébet)
Huják (Hulyák)
  1767. IX. 26. Katalin fia Lubik Mihály, kat. ker.
Hujber
  1789. XII.  15. János fia Ádám, kat. ker.
Hungár
  1796. V. 17. Katalin lánya Simon Katalin, kat. ker.
Hunyor
  1791. I. 5. János fia József, kat. ker.
Huszár
  1766. IX. 3. Ferenc fia Ferenc, kat. ker.
  1794. XII.  16. Péter k. a., ref. ker.
HÜTTER
  1903. IV. 28. Károly lánya Mária, szül.
  Szh.: Hajós (ma Bács-Kiskun megye)
Iberszki
  1785. II.  11. Ádám lánya Julianna, kat. ker.
Idei
  1785. X. 25. Mátyás lánya Katalin, kat. ker.
Ihász
  1546
ILLÉS
  1550
  I. 1752. VIII. 13. György fia István, ref. ker.
  II. 1840. II. 24. János oo Berek Zsuzsanna, ref. ház.
  Szh.: Kiskunlacháza (ma Pest megye)
ILLYÉS
  1753. V. 22. Ferenc oo Szálai Katalin, ref. ház.
  1771. III. 15. István k. a., kat. ker.
ILOVICS
  1937. VIII. 22. István oo Hegedűs Terézia, ház.
  Szh.: Rákosszentmihály (ma Budapest)
IMRE
  1777. IV. 22. István oo Farkas Erzsébet, ref. ház.
INDICH
  1945. XII. 24. József oo Szakács Katalin, ház.
  Szh.: Hőgyész (Tolna megye)
INOTAI
  Szh., i.: Árpád, Paks (Tolna megye), 1931. X. 6.
IONESCU
  1993. IX. 4. Melinda oo Rausch István, ház.
  Szh.: Tirgoviste (Románia)
Ipelszki
  1816. I. 7. Julianna 00 Megyesi András, kat. ház.
Ispán
  1765. X. 22. Mihály k. a., ref. ker.
Istenes
  1559
István
  1546
Ivanics
  1819. XI. 9. Anna 00 Piros István, kat. ház.
Izmindi
  1797. I. 17. István 00 Makai Judit, ref. ház.
JAKAB
  1935. II. 16. János 00 Kertész Julianna, ház.
  Szh.: Harta (Pest megye)
JÁKLI
  1817. VIII. 2. József fia József, kat. ker.
JÁMBOR
  I. 1745. V. 21. István gyermeke, kinek nevét a lelkész nem tüntette fel, ref. ker.
  II. 1826. I. 31. Mihály oo Kovács Anna, ref. ház.
  Szh.: Balatonfóicajár (Veszprém megye)
JANCZULA
  1921. XII. 31. János oo Csordás Zsuzsanna,
  ház. Szh: Budapest
Jankó
  1788. I. 7. Mihály fia Antal, kat. ker.
Jankovics
  1783. IX. 23. Ferenc fia Ferenc, kat. ker.
JANKUS
  1820. I. 31. Ferenc oo Kiss Erzsébet, kat. ház.
  1828. XI. 4. Mihály özvegye Bereczki Zsuzsanna, ref. ház.
Jarosik
  1772. X. 22. Tamás fia János, kat. ker.
Jávorka
  1771. I. 20. István oo Kovács János özvegye, kat. ház.
Jembreos (Jembrus)
  1778. V. 24. Márton k. a., kat. ker.
Jenei
  1560 Révfalu, 1724
  1743. I.  1. István lánya Katalin, ref. ker.
Jenes
  1768. XI. 25. Terézia fia Molnár András, kat. ker.
JÉRI
  1948. XII. 28. József oo Galó Mária, ház.
  Szh.: Dömös (ma Komárom-Esztergom megye)
Jónás
  1713, 1724
  1726. IX. 10. János k. a., réf. ker.
JOÓ
  1923. X. 30. Dezső' oo Bazsó Mária, ház.
  Szh.: Budapest
JÓZSA (Jósa)
  1806. III.  10. István lánya Julianna, kat. ker.
Julin (Juli)
  1773. VI. 23. János k. a., kat. ker.
JUHÁSZ
  1726. I. 8. Gergely lánya Katalin, ref. ker.
  1768. XII. 11. András fia Mihály, kat. ker.
JUVANZIC
  Szh., L: Ferenc, Zalaegerszeg (Zala megye), 1956. XII. 9.
KACZ (Katz, lásd ott)
Kacserba
  1759: Mihály, a Daróczy cs. által betelepített lakos.
KÁDÁR
  1766. XII. 3. József fia József, kat. ker.
  1773. I. (?). János oo Koczka Anna, ref. ház.
Kajmódi
  1782. XII. 3. Mihály k. a., kat. ker.
KAKUCSKA
  1963. X. 26. László oo Goldbach Teréz, ház.
  Szh.: Tóalmás (Pest megye)
Kalapos
  1774. XI. 20. Péter oo Grueber Katalin, kat. ház.
Káli
  1766. V. 27. Mihály fia Mihály, ref. ker.
Kalivoda
  1766. V.  12. Borbála fia Csesznek János, kat. ker.
Kálmán
  1546 Dunaföldvár
  1841. I. 25. József oo Valasek Erzsébet, kat. ház.
  Szh.: Hercegfalva (ma Mezőfalva, Fejér megye)
Kálmány
  1749. VII.   16. István fia János, ref. ker.
KALMÁR
  1728
  1728. XI. 9. János lánya Erzsébet, ref. ker.
Kálnoki
  1874. III. 24. Mária oo Lakatos János, ref. ház.
KALOCSA
  1560 Pataj
  1987. IX. 19. Julianna oo Bajkai András, ház.
  Szh.: Paks (Tolna megye)
Kámán
  1767
  1770. V. 21. István oo Gyarmati Ferenc özvegye, ref. ház.
KANÁSZ
  1728. VII. 22. János fia Mihály, ref. ker.
  1766. VII.  16. Zsuzsanna k. a., kat. ker.
KÁNNAI
  1546,   1550,   1713,   1724
  1725. XI.  14. András k. a., ref. ker.
Kántor
  1689, 1696, 1702, 1713, 1715
  1724. IX. 27. István lánya Erzsébet, ref. ker.
  1769. VIII. 24. József lánya Terézia, kat. ker.
KANYÓ
  1963. V. 4. László oo Nagy Borbála, ház.
  Szh.: Bács (egykori Bács-Bodrog vármegye, később Jugoszlávia)
Kapitány
  1731. II.   10. János fia János, ref. ker.
Káposztás lásd Kasza
Kapotsi
  1741. VII.  12. János k. a., ref. ker.
Kapronczai
  1767
  1766. VIII.  17. György k. a., kat. ker.
KARA (Karai)
  1546, 1767
  1761. I. 20. István oo Orosz Katalin, ref. ház.
Karácsony
  1739. I. 27. Tamás oo Tót Erzsébet, ref. ház.
KARDOS
  1954. III. 27. Ferenc oo Szintai Etelka, ház.
  Szh.: Gerjen (Tolna megye)
Karó
  1771. III. 23. Erzsébet lánya Galóczi Katalin, kat. ker.
Károly
  1767. VI.   15. Erzsébet, k. a., kat ker.
Kársai
  1776. IV.  19. István fia Mihály, kat. ker.
KASSAI
  Szh., i.: Károly, Csecse (Nógrád megye), 1934. IX. 27.
Kasza
  1726. I. 8. István oo Káposztás Erzsébet, ref. ház.
  1726: "Csanádi"
Kaszás
  1560 Révfalu
  1724. VI. 24. István fia János, ref. ker.
KASZTNER
  1907. IV. 27. Albert lánya Anna, szül.
KATONA
  1727. X.  1. Gergely fia Mihály, ref. ker.
  1756: "Varga Nagy"
  1766. VII. 14. Ádám fia Ádám, kat. ker.
KATZ
  1828. II. 11. Sándor oo Szekeres Zsófia, ref. ház.
  Szh.: Kecskemét (ma Bács-Kiskun megye)
KAVALKÓ
  1979. XI. 10. János oo Kanász Katalin, ház.
  Szh.: Paks (Tolna megye)
KÁVECZKI
  Szh., i.: János, Dunatetétlen (ma Bács-Kiskun megye), 1956. IX. 24.
Kazinczi
  1550
Kázmér
  1546,   1559
Kegyes
  1758. XI. 22. János oo Czebe Erzsébet, ref. ház.
  1760:  -Báli (vagy) Bak"
Kelecsényi (Kcrecsényi)
  1734. X. 26. István k. a., ref. ker.
KELEMEN
  1546 Bölcske és Dunaföld vár,  1560 Solt 1962. I. 27 Anna oo Nyulasi József, ház. Szh.: Dunaföldvár (Tolna megye)
Kemény
  1760. VI. 3. György özvegye oo Gyarmati Ferenc, ref. ház.
Kerekes
  1560 Apostag,   1759
  1771. VI. 3. Mihály k. a., ref. ker.
Kereki
  1713
  1724. VII. 22. Mihály k. a., ref. ker.
  1845:  "Molnár"
Kerepesi  (Kerepes)
  1546, 1559
  1753. I. 30. Mihály oo Gyömrei Kata, ref. ház.
KERESZTES
  1546 Előszállás, 1580, 1648-49, 1696, 1702
  1723. XII. 11. Gergely k. a., ref. ker.
  1750: "Rideg", 1774: "Tót"
  1779. X. 26. János tanú, kat. ker.
KERN
  1955. I. 15. József oo Tóth Irén, ház.
  Szh.: Paks (Tolna megye)
KERTAI
  1935. IV. 22. János oo Robicza Ilona, ház.
  Szh.: Nagydorog (Tolna megye)
Kertész
  1550
  1764. I. 28. Zsigmond k. a., ref. ker.
  1770. VI.  10. Judit fia Kiss János, kat. ker. (bojári 1.)
  1800. XI. 7. György k. a., kat. ker. (leányvári 1.)
KERTI
  1952. III. 14. Gábor oo Fercncz Ilona, ház.
  Szh.: Solt (ma Bács-Kiskun megye)
Keserű
  1546, 1550, 1560 Keserűtelek és Bojár
Keszler
  1772. VIII. 6. Jakab lánya Magdolna, kat. ker.
KEVEVÁRI
  Szh., i.: János, Ercsi (Fejér megye), 1933. V.  12.
Kevi
  1724
KINDL
  1991. X.   12. Ildikó oo Rafaisz József, ház.
  Szh.: Paks (Tolna megye)
Király
  1762. II. 9. János oo Molnár Judit., ref. ház.
  1766. IX. 28. Antal k. a., kat. kcr.
KISS (Kis)
  1546 Dunaföldvár,   1559,   1696,   1713,   1715,   1724
  I. 1741. I. 31. András oo Tót István özvegye, ref. ház.
  1759: "Alsó", 1767: "Fölső", 1772: "Nemes", 1773: "Tatai", 1812: "Budai" 1828: "Bomlik"
  1767. VIII. 21. Pál lánya Katalin, kat. ker.
  II. 1980. IV. 5. Kiss József oo Süveges Irén, ház. Szh.: Tab (Somogy megye)
KISZLI
  1912. XI.  11. Mihály oo Bán Zsófia, ház.
  Szh.: Paks (Tolna megye)
KLINGER
  1988. IV. 23. Ferenc oo Katz Éva, ház. Szh.: Paks (Tolna megye)
Klopcsik
  1816. IX. 23. Mihály fia István, kat. ker. (középső baracsi 1.)
Kociffer
  1782. IX. 18. Máté k. a., kat. kcr.
KOCH
  1926. III. 27. Rozina oo Preiner György, ház.
  Szh.: Györköny (Tolna megye)
KOCZKA
  1601, 1696, 1713, 1715, 1724
  1726. II.  13. András oo Szűcs Ilona, ref. ház.
  1724: "Csaplár", 1864: "Latos"
  1793. IV. 30. István lánya Anna, kat. ker.
Koczkás
  1793. XI. 1. Mihály lánya Zsuzsanna, kat. ker.
Kocsi
  1730. IV. 12. Sára oo Szentmiklósi János, ref. ház.
Kocsis
  1766.  XII. 8. István fia János, kat. ker.
Kocsondai
  1767.  XI. 24. Ágnes k. a., kat. ker.
Kodány
  1740.  IV. 18. Márton lánya Sára, ref. ker.
Koldus
  1546, 1559
Koller
  1770. X. 26. József lánya Katalin, kat. ker.
KOLOMPÁR
  1766. IV. 13. Mihály oo Oláh Judit, kat. ház.
  Szm. h.: Úszód (ma Bács-Kiskun megye)
KOLONICS
  1834. XI. 17. Mihály oo Frigyer Terézia, kat. ház.
  Szh.: Dunavecse (ma Bács-Kiskun megye)
Komár
  1741.  XII. 22. István lánya Erzsébet, ref. ker.
KOMÁROMI
  1769. IV. 11. Erzsébet lánya Mikola Erzsébet, kat. ker.
  1772. II. 9. Mihály k. a., ref. ker.
  Már korábban is előfordulnak a ref. anyakönyvekben, de feleségüket ekkor még (p
  1745) Madocsára viszik.
  1789: "Madocsai" Komáromi, ref. ház.
Komiszár
  1813. VIII. 20. András lánya Erzsébet, kat. ker.
KOMJÁTI (Komjáthi)
  I. 1799. I. 5. Zsuzsanna oo Szekeres János, ref. ház.
  1822. I. 3. József oo Vajda Erzsébet, kat. ház.

Szm. h.: Pázmánd (Fejér megye)
  Szh., i.: István, Budapest,  1937. VIII.  12.
KONDRA
  1984. X. 27. István oo Szabó Irén, ház.
  Szh.: Jánoshalma (Bács-Kiskun megye)
Konecsni
  1785. II. 28. k. a., kat. ker.
Kontra
  1834. IV. 9. Mária lánya Szólősi Mária, kat. ker.
KOPASZ
  1986. XII. 6. Sándor oo Kun Eszter, ház.
  Szh.: Kalocsa (Bács-Kiskun megye)
Kór
  1546, 1550, 1559
KORMÁNYOS
  1954. II. 13. György oo Tóbiás Mária, ház.
  Szh.: Újvár (?)
Korodi
  1696
  1728. I. 7. Mihály oo Kiss Erzsébet, ref. ház.
KORSÓS
  1560 Solt, 1696, 1713, 1715, 1724 1724. IV. 5. János k. a., ref. ker.
Kosa
  1865. XI. 7. József oo Kovács Erzsébet, ref. ház.
  Szm. h.: Csép (Komárom vagy Pest megye)
Kosár
  1731. X. 22. Katalin oo Tót János, ref. ház.
Koskai
  1786. X. 20. István k. a., kat. ker.
Kosztolányi
  1768. VII. 24. Erzsébet k. a., kat. ker.
Kotaszek lásd BUJDOS
Kota (Kóta)
  1546,   1559 Madocsa,   1724
  1728. VII. 22. István fia István, ref. ker.
Kotorgár
  1559
KOVÁCS
  1546, 1559, 1601, 1648-49, 1696
  1726. II. 9. Pál lánya Anna, ref. ker.
  1749: "Alsó", 1752: "Kanász", 1754: "Felső", 1758: "Balog", 1774: "Abai", 1776:
  "Mihály", 1812:  "Szűrszabó", 1812: "Szabó", 1868:  "Újhelyi"
  1766. I. 5. Ilona fia Nagy György, kat. ker.
  1861:  "K.","S."  1890: "Cs.", 1892: "K.p."
Kovalovszky
  1768. IX. 5. Erzsébet lánya Heger Mária, kat. ker.
Kozarovics
  1776. IV. 17. Adalbert k. a., kat. ker.
Kozma
  1546, 1550, 1560-ban több alföldi  Duna melletti településen
  1748. VIII. 28. János k. a., ref. ker.
Kő lásd Kű
KÖLESDI
  1872. IX. 30. Erzsébet oo Bánóczki Mihály, kat. ház.
Körösi
  1766. VIII. 17. János fia Mihály, kat. ker.
Kőszegi
  1726. I. 14. János szolgálója oo Biczó János, ref. ház.
  1726: ''Keresztúri Kőszegi"
KŐVÁGÓ
  1928. II. 9. György oo Ferde Éva, ház.
  Szh.: Ungvár (egykori Ung megye, ma Ukrajna)
  1934-ben  Kiszaszanyákról Kővágóra magyarosított.
Kövér
  1766. IV. 19. Erzsébet fia Kovács Ferenc, kat. ker.
Kövesdy
  1814. III. 26. György fia József, kat. ker.
Krajner
  1771. III. 11. György fia József, kat. ker.
Králik
  1767
  1779. XII. 6. János lánya Mária, kat. ker.
KRAUSZ
  1825. VIII. 14. Gáspár fia István, kat. ker.
Krisak
  1766. V. 5. Krisak Ádám fia és lánya, Ádám és Éva, kat. ker.
Krisztián
  1836. X. 24. Jakab oo Szűcs Anna, kat. ház.
Kromper
  1766. V. 5. Rozália k. a., kat. ker.
Kuboczki (Guboczki)
  1766. VII. 6. Bertalan lánya Annamária, kat. ker.
Kuczor
  1736. II. 16. István fia István, ref. ker.
KUCSKA
  1977. VIII. 20. Mária oo Roischek Sándor, ház. Szh.: Budapest
Kucsorka
  1786. III. 12. József k. a., kat. ker.
KUDLIK
  1903. XI. 12. Gyula oo Fricr Mária, ház.
  Szh.: Újkécske (Tiszakécske, ma Bács-Kiskun megye)
Kujdás   (Kajdás)
  1744. III. 5. Pál k. a., ref. ker.
KULBERT
  1850. X. 14. István oo Redl Anna, kat. ház.
  Szh.: Miszla (Tolna megye)
Kulcsár
  1741. XII. 22. Ferenc lánya Zsuzsanna, ref. ker.
KUMMER
  1828
  1805. I. 20. Rozália oo Lubik György, kat. ház.
  1833. I. 21. József oo Süveges Éva, kat. ház.
KUN
  1546,  1550,  1559,  1560-ban több alföldi Duna melletti településen, 1724
  1725. I. 27. András fia Mihály, ref. ker.
  1763: "Mocsai"
  1835. XII. 30. Éva lánya Takács Éva, kat. ker.
Kurtz  (Kurcz)
  1840. XII. 14. Ferenc oo Mocsy Johanna, ref. ház.
  Szh.: Paks (Tolna megye)
Kurucz
  1696
  1730. IV. 10. Iván fia István, ref. ker.
Kusár
  1766. XI. 4. Márton lánya és fiai, Éva, Ádám és György, kat. ker.
  Éva XI. 5-én, a fiúk XI.  12-én meghaltak, kat. hal.
Kuti
  1765. VII. 15. János k. a., ref. ker.
Kutzik  (Kuczik)
  1783. VIII.  16. Simon k. a., kat. ker.
Kű (Kő, Kei)
  1560 Solt,   1742
  1786. IX. 25. Ferenc lánya Anna, kat. ker.
  Lábai
  1546, 1559
LAJKÓ  (Laikó)
  1803. IV. 23. Ferenc lánya Rozália, kat. ker.
Lajos
  1730. II. 21. Benedek oo Dávid Anna, ref. ház.
LAKATOS
  1546, 1550, 1559
  I. 1766. XI. 4. Judit lánya Ponznik Anna, kat. ker.
  II. 1874. III. 24. János oo Káinoki Mária, kat. ház.
Lampert
  1809. IX. 5. János lánya Zsófia, ref. ker.
  1835. I.   16. Ádám fia József, kat. ker.
Laposa  (Leposa)
  1749. VIII. 29. Ferenc fia Pál, ref. ker.
  1772. VI.  16. György lánya Ilona, kat. ker.
LÁSZLÓ
  1546, 1550
  I. 1770. X. 8. Lídia k. a., kat. ker.
  II. 1836. XI. 8. János oo Szabó Erzsébet, ref. ház. Szh.: Cece (Fejér megye)
LÁTOS (Latos)
  1550, 1559, 1580, 1601, 1648-49, 1713, 1724, 1724.
  III. 9. András lánya Erzsébet, ref. ker.
  1805. VII. 7. Sára oo Vass József, kat. ház.
Lázár
  1785. VIII.  12. József fia József, kat. ker.
Leben
  1766. VI. 29. Mária fia Nagl Ferenc, kat. ker. (hadai 1.)
LEDNECZKI
  1841. X. 4. Márton oo Katona Éva, ref. ház.
  Szh.: Paks (Tolna megye)
Legény
  1550
LEIMSZIDER
  1881. IV. 5. Ignác fia György, ref. ker
  1898. II. 8. Lajos oo Süveges Anna, ref. ház.
  Szh.: Kajdacs (Tolna megye)
LEMES
  1919. XI. 15.   Benedek oo Walter Éva, ház.
  Szh.: Turzófalva (egykor Trencsén megye, ma Szlovák Köztársaság)
LENCSÉS
  1872. I. 23. István oo Szabolcsi Erzsébet, ref. ház.
  Szh.: Alsószentiván (Fejér megye)
LENDVAI
  1808. VIII. 5. Katalin lánya Bocsa Erzsébet, kat. ker.
LENGYEL
  I. 1734. II. 23. Erzsébet oo Bornemissza Márton, ref. ház.
  II. 1809. XI. 27. Ágoston oo Kummer Zsuzsanna, kat. ház.
  Szh.: Dunapataj (ma Bács-Kiskun megye)
LENZSÉR
  1942. VI. 2. Gyula oo Farkas Mária, ház. Szh.: Kunfehértó (ma Bács-Kiskun megye)
Leopold
  1765. IV. 9. György k. a., ref. ker.
Lestyánszky
  1749
  1766. XI. 4. György k. a., kat. ker.
LIPÓT
  1822. I. 22. Ferenc tanú, ref. ház.
Lizer
  1898. II. 5. Rozália fia Valter János, szül. (hüllőpusztai 1.)
Lisztes
  1726. VIII. 3. János lánya Zsuzsanna, ref. ker.
LOÓSZ
  1928. VI. 15. József fia József, szül.
  Szh.: Dunakömlőd (Tolna megye)
Losonczi
  1801. VI. 2. László oo Besenczi Zsuzsanna, ref. ház.
  Szm. h.: Losonc (Nógrád megye, ma Szlovák Köztársaság)
LUBIK
  1767
  1767. IX. 26. Antal fia Mihály, kat. ker.
Ludas
  1770. IV. 16. Magdolna lánya Medve Ágnes, kat. ker.
Lukács (Lukáts)
  1546, 1560 Révfalu
  1771. VIII. 30. János k. a., ref. ker.
LUKÁCSI  (Lukácsa)
  1723. XII. 13. András lánya Éva, ref. ker.
MADÁCS
  1831. X. 19. György tanú, kat. ház.
  1835. VII. 13. Ádám fia György, kat. ker.
Madár
  1776. VIII. 25. István lánya Katalin, kat. ker.
MADÁR
  1772. III. 28. György fia János, kat. ker.
MADARAS
  1546, 1550, 1559 Dunaföldvár
  Szh., i.: István, Rácalmás (Fejér megye), 1925. VIII. 6. (+1985)
MAGDA
  1546   Dunaföldvár
  1963. V. 8. István fia Csaba, szül.
  Szh.: Pátka (Fejér megye)
MAGYAR
  1550, 1724
  1774. IX. 17. János k. a., kat. ker.
  I. 1784. IV.  13. Judit oo Takács János, ref. ker.
  II. 1826. XI. 14. Ferenc fia Ferenc, ref. ker.
  Szh.: Nagydorog (Tolna megye)
  III. 1870. VI. 8. Dávid oo Varga Lídia, ref. ház.
  Szh.: Szabadszállás (ma Bács-Kiskun megye)
  1873: "S."
MAJCHRÁK (Majrák)
  1920. I. 24. Antal oo Mészáros Júlia, ház.
  Szh.: Budapest
Makai
  1760. VII. 22. Ádám k. a., ref. ker.
  1775: "Bojári"
  1767. V. 17. György k. a., kat. ker.
MAKK
  1978. V. 20. János oo Pala Zsuzsanna, ház.
  Szh.: Székesfehérvár (Fejér megye)
MANYIK
  1977. IX.  17. Ferenc oo Mérges Zsuzsanna, ház.
  Szh.: Sztálinváros (Dunaújváros, Fejér megye)
Markó
  1782. VII. 28. János lánya Anna, kat. ker.
MÁRMAROSI
  1972. X. 28. Henrik oo Hoffer Etelka, ház.
  Szh.: Paks (Tolna megye)
MAROSFI
  1972. X. 27. Ilona oo Révész István, ház.
  Szh.: Sztálinváros (Dunaújváros, Fejér megye)
  1976. IX. 18. Ferenc oo Győrök Mária, ház.
  Szh.: Budapest
MAROSI
  I. 1734. I.  11. István fia István, ref. ker.
  II. 1844. XI. 26. János oo Dömötör Mária, ref. ház.
  Szh.: Kölcsd (Tolna megye)
Martony
  1771. II. 17. Erzsébet fia Szanyi József, kat. ker.
Mathesz Tótt
  1759: a Daróczy cs. által betelepített lakos.
Mátó
  1815. III. 20. Erzsébet fia Papp József, kat. ker.
Mátyás
  1546, 1559
Medve
  1770. IV. 16. János lánya Ágnes, kat. ker.
MEDGYESI (Meggyesi)
  1816. I. 7. András oo Ipelszki Julianna, kat. ház.
MÉHES
  1559 Dunaföldvár
  1966. IX. 25. István oo Szabó Zsuzsanna, ház.
  Szh.: Dunaföldvár (Tolna megye)
Méhész
  1786. III.  12. István fia József, kat. ker.
MEIXNER
  1925. XI. 21. Mátyás oo Tóth Irén, ház.
  Szh.: Paks (Tolna megye)
MENYHÁRT (Menyhárd)
  1840. XI. 23. József oo Magyar Ilona, kat. ház.
  Szh.: Tormáspuszta (az egykori  Sopron vagy Nyitra, vagy  Komárom  vármegye, de Nagytormás néven legvalószínűbb Tolna megye)
MENYHEI
  1888. I. 9. János oo Harangozó Rozália, kat. ház.
  Szh.: Dunaföldvár (Tolna megye)
MERETEI
  1985. IV. 13. László oo Kiszli Valéria, ház.
  Szh.: Marcali (Somogy megye)
MÉRGES
  1818. János (+1906, 88 é.), kat. hal.
  Szh.: Paks-Cseresznyéspuszta (Tolna megye)
  1868. IX. 21. György oo Dömötör Katalin, kat. ház.
MERKEL (Merkely)
  1869.  I. 18. Rozália oo Kovács Pál, kat. ház.
  1875. II. 24. Ferenc fia János. kat. ker.
Moscsány
  1785. XII. 29. Ferenc lánya Ilona, kat. ker.
Mester
  1766. I. 16. Katalin k. a., kat. ker.
MÉSZÁROS
  1546, 1550, 1559, 1648, 1696, 1713
  1724. II. 12. Mihály fia János, ref. ker.
  1769. VIII. 24. Terézia lánya Kántor Terézia, kat. ker.
Meszlényi
  1842. I. 27. József oo Pongrácz Zsuzsanna, ref. ház.
  Szh.: Kajdacs (Tolna megye)
MEZEI
  1835. I. 16. Julianna fia Lampert József, kat. ker.
Mező
  1880. I. 12. Péter fia Sándor, ref. ker.
Mihalik
  1759: György, a Daróczy cs. által betelepített lakos.
MIHÁLOVICS (Mihalovics)
  1826. VIII. 10. Péter fia István, kai. ker.
Miklós
  1771. IX. 3. Éva lánya Kovács Rozália, kat. ker.
Mikola
  1769. IV. 11. Miklós lánya Erzsébet, kat. ker.
Mikolich
  1783. VIII. 16. Antal fia és lánya, Lőrinc és Brigitta, kat. ker.
Mina
  1724. III. 20. Mihály k. a., ref. ker.
Miskolci
  1811. II. 26. János oo Bán Éva, ref. ház
Mitter
  1783. X. 6. János fia Márton, kat. ker.
Mohos
  1550
Molák
  1769. IV. 7. Anna fia Fa Pál, kat. ker. (hadai 1.)
MOLNÁR
  1713, 1715
  1723. XII. 11. Gergely fia János, ref. ker.
  1746: "Tót", 1828: "Göbölyös"
  1766. III. 14. József k. a., kat. ker.
Móna
  1723. XII. 13. Mihály k. a., ref. ker.
Monda
  1767. VIII. 11. Terézia fia Szkokány István, kat. ker.
MONORI
  1726. IX. 10. János fia János, ref. ker.
MÓNOS (Molnos)
  1546, 1696, 1713
  1724. II. 12. Mihály k. a., ref. ker.
  1767. VIII. 8. István lánya Erzsébet, kat. ker.
MORAVECZ  (Moravek)
  1767
  1771. X. 11. Tamás lánya Terézia, kat. ker.
MÓRICZ  (Móritz)
  1546 Madocsa
  I. 1730. IV. 22. Mihály k. a., ref. ker.
  1750: "Mező", 1774: "Alsó", 1781: "Katona"
  II. 1827. XI. 3. István oo Koczkás Katalin, kat. ház.
  Szh.: Dunaföldvár (Tolna megye)
MOROVIK
  1795. XI. 22. János oo Madár Katalin, kat. ház.
MOTT
  1930. III. 3. János oo Farkas Erzsébet, ház.
  Szh.: Tolna (Tolna megye)
MRAVIK
  1953. X. 17. Pál oo Latos Julianna, ház.
  Szh.: Szanda (Nógrád megye)
Nagl
  1766. VI. 9. Annamária k. a., kat. ker.
NAGY
  1546, 1550, 1559, 1649, 1696, 1713
  1724. VII. 14. János fia István, ref. ker.
  1745: "Ráczkevei", 1755: "Abai, Szilasi", 1759: "Takács", 1769: "Alsó", 1780: "Fekete", 1781: "Katona", 1783: "Sárközi", 1786: "Kovács", 1828: "Dér"
  1766. I. 5. György fia György, kat. ker.
Nánási
  1742. VI. 17. János fia József, ref. ker.
Neczkleba (Nejeczhleba)
  1766. VII. 28. György lánya Magdolna, kat. ker.
Nehéz
  1757. II. 8. Péter oo Horváth Éva, ref. ház.
Nemes
  1559  Madocsa,   1560  Nagyharta
  1809. IX. 3. János lánya Julianna, ref. ker.
NÉMETH  (Német)
  1696, 1713, 1715, 1724
  1728. X. 15. Ferenc lánya Éva, ref. ker.
  1763: "Seregéíyesi", 1764: "Bogárdi"
  1769. I. 17. Katalin k. a., kat. ker.
Niedermajer
  1784. XI. 17. Károly fia József, kat. ker.
Niki
  1883. X. 4. Imre oo Geringcr Terézia, kat. ház.
  Szh.: Dunaföldvár (Tolna megye)
NIKOLOVICS
  1845. I.  13. József oo Szilágyi Zsófia, kat. ház.
  Szh.: Paks (Tolna megye)
NÓGRÁDI
  Szh., i.: Gyula, Budapest, 1954. XII. 2.
  Novak 1767
  1767. IX. 26. György fia Mihály, kat. ker.
NOVOTNY
  Szh., i.: József, Budapest, 1954. II. 8.
Nyámádi
  1769. I. 25. Zsuzsanna oo Demeter István, ref. ház.
NYÁRI
  I. 1815. III. 2. János lánya Katalin, kat. ker.
  II. 1841. X. 25. Mihály oo Szabó Zsuzsanna, kat. ház.
  Szh.: Tengelic (Tolna megye)
Nyikus
  1831. II. 1. Erzsébet oo Mónos István, ref. ház.
  A Nyikus család Leányvár szálláson él.
NYÚL (Nyúl)
  1909. X. 26. Ferenc oo Morovik Júlia, ház.
  Szh.: Baracs (Fejér megye)
NYULASI
  1863. XI. 3. József oo Németh Rozália, kat. ház.
  Szh.: Rácalmás (Fejér megye)
Obdreják
  1759: Simon, a Daróczy cs. által betelepített lakos.
OCSOVAI
  I. 1947. II. 8. György oo Sitkéi Margit, ház.
  Szh.: Bugyi (Pest megye)
  II. 1947. X. 25. István oo Sulák Julianna, ház.
  Szh.: Csány (Heves megye)
OLÁH
  1550
  I. 1770. XI. 26. Ferenc fia József, kat. ker.
  II. 1776. I. 10. Ferenc oo Zólyomi Katalin, ref. ház.
Omasz
  1793. IV. 9. Mihály lánya Julianna, kat. ker.
Oplit (Oplik)
  1779. XI. 1. Antal oo Borbély Mária, kat. ház.
  Szm. h.: Ausztria
ORBÁN
  1550, 1546 és 1559 Előszállás,   1560-ban több alföldi Duna melletti településen
  1761. VIII. 6. Mihály fia János, ref. ker.
  1831. V. 18. István oo Kő Ferenc özvegye, kat. ház.
Ordas
  1559
Ormándi
  1732. XI. 14. József fia István, ref. ker.
Orosz
  1761. I. 20. Katalin oo Kara István, ref. ház.
OROSZI
  1774. XI. 4. István fia János, ref. ker.
ORSÓS
  1940. XII. 28. József oo Kiss Mária, ház.
  Szh.: Kaposvár (Somogy megye)
Osvát (Osvalt)
  1752. X. 23. András fia Mihály, ref. ker.
Ördög
  1835. III. 6. Imre k. a., kat. ker.
Orsi (Eörsy)
  1755. VI.  10. Péter oo (?) Rebeka, ref. ház. 1835. VI. 9. Gergely oo Mukli Terézia, kat. ház.
  Gergely,  aki  ekkor a falu jegyzője, reformátusként szerepel, de fiát Károlyt már a katolikus  pap  kereszteli.
ŐSI
  1813. XI. 26. János lánya Katalin, kat. ker.
  1892. X. 24. István oo Horváth Mária, kat. ház.
  Szh.:  Kiskarácsony (Hercegfalvához. ma Mczőfalvához tartozott, Fejér megye)
Őszi
  1863. II.  16. József oo Kolonics Erzsébet, kat. ház.
ÖTVÖS
  1546-tól több Duna melletti településen
  1724. X. 20. Péter fia Sándor, ref. ház.
  1780. I. 31. Sándor tanú. kat. ház.
PADOS
  1767
  1773. VII. 31. Katalin oo Uhranóczki András, kat. ház.

  1799. II. 5. Mihály oo Prehajzer Zsuzsanna, ref. ház.
  Szh., i.: Ferenc, Dunaföldvár (Tolna megye), 1952. IX. 29.
Pákolicz
  1770. XI. 26. Erzsébet k. a., kat. ker.
PÁL
  1769. XI.  18. Anna lánya Halál Erzsébet, kat. ker.
  1805. XI.  10. György fia István, ref. ker.
  Madocsán is, pl.  1838:  "Madocsai" Pál, ref. ház.
PALA
  1805. XI.  17. Katalin oo Horváth József, kat. ház.
Pálfai
  1546 Előszállás
  1780. X. 5. István lánya Julianna, kat. ker.
PÁLFI
  1546, 1560 Solt és Vejte
  1822 körül: József + 1898, hal.
  Szh.: Paks (Tolna megye)
  1844. I. 3. János oo Jankus Zsuzsanna, ref. ház.
PÁLINKÁS
  1724
  1739 X. 21. János lánya Sára, ref. ker.
  1768. X. 12. Márton k. a., kat. ker.
PALÓKA
  Szh., i.: László Ferenc, Dunaújváros (Fejér megye) 1971. VII. 17.
Paluska                                                                       
  1767. X. 20. Zsuzsanna fia Tusán János, kat. ker.
Pamhackel
  1767. IV. 2. József fia György, kat. ker.
Pápai
  1888. IX. 24. János fia István, ref. ker.
PAPP (Pap)
  1546, 1550, 1559, 1715
  1723. XII. 11. János fia János, ref. ker.
  1767: "Felső"
  1815. III. 20. József fia József, kat. ker.
Paris
  1766. I. 4. Judit k. a., kat. ker.
  Később a család tagjai megjelennek Foris (?) néven is.
Pariskus
  1787. X. 15. Antal oo Pika László özvegye, kat. ház.
  Szm. h.: Csehország
Parnaczky
  1766. VII. 14. Katalin fia Katona Ádám, kat. ker.
Parnaki
  1755. X. 31. Ferenc lánya Éva, ref. ker.
Pasa (Passa)
  1748. VII. 22. Ferenc k. a., ref. ker.
PÁSTI
  1786. X. 20. József fia Márton kat. ker.
PÁSZTOR
  1787. X. 24. Egyed k. a., kat. ker.
PATAI
  1550, 1601
  1740. I. 20. István oo Kalmár Katalin, ref. ház.
  1798. X. 29. István lánya Erzsébet, kat. ker.
Pataki
  1796. I. 11. Ádám fia Illés, kat. ker.
Patskó
  1761. VI. 11. János k. a., ref. ker.
Pattantyús
  1773. VIII. 11. Mária lánya Szmolka Anna, kat. ker.
Paur

  1786. III. 23. Antal k. a., kat. ker.
PECZ (Petz)
  1868. IX. 28. Sebestyén oo Hegedűs Terézia, kat. ház. Szh.: Buda
PÉCSI
  1777. XI. 24. Ferenc oo Dravik Katalin, kat. ház.
Péli
  1724. IV.  13. János fia István, ref. ker.
Péntek
  1772. XII. 25. Borbála fia Horvát István, kat. ker.
Pénzes
  1769. VII. 20. Judit fia Pilniczki Imre, kat. ker.
Pernye
  1786. I. 24. Sára oo Szűcs Ferenc, ref. ház.
Pesti
  1809. X. 21. István lánya Terézia, ref. ker.
Péter
  1921. VIII.  13. János lánya Mária, szül.
Petes
  1815. I. 5. István fia István, ref. ker.
Petrecz (Petresz)
  1760. VI. 4. György özvegye oo Rebe János, ref. ház.
PETRÓ
  1986. III. 29. Sándor oo Haszpra Ibolya, ház.
  Szh.: Pásztó (Nógrád megye)
PETRÓCZI-FARKAS
  Szh., i.: Gyula, Fadd (Tolna megye), 1923. VIII. 6. (+ 1987)
PETZ lásd PECZ
Pilniczki
  1769. VII. 20. István fia Imre, kat. ker.
Pintér
  1546
  1724. IV.  13. Gergely lánya Sára, ref. ker.
  1817. II. 5. János oo Borsos Mária, kat. ház.
Piros
  1560  Révfalu
  1782. II. 5. István oo Máté Zsuzsanna, ref. ház.
  Szm. h. Madocsa (Tolna megye)
  1819. XI. 9. István oo Ivanics Anna, kat. ház.
Piszker
  1730. V. 30. Máté fia Mihály, ref. ker.
PLASEK
  1987. XII.  19. József oo Bertók Katalin, ház.
  Szh.: Dunaújváros (Fejér megye)
Póczik
  1794. I.  12. István fia János, kat. ker.
Pokornik
  1759: György, a Daróczy cs. által betelepített lakos.
Polgár
  1794. XI. 30. József k. a., kat. ker.
Polmilner
  1789. III. 26. József k. a., kat. ker.
POLONYI
  Szh., i.: István, Paks (Tolna megye), 1965. II. 4.
Pomsár
  1773. VIII. 31. János k. a., kat. ker.
Poncznik
  1766. XI. 4. György lánya Anna, kat. ker.
PONGRÁCZ
  1724. V. 26. István k. a., ref. ker.

1773. XI. 30. István k. a., kat. ker.
  Szh., i.: József Tass (ma Bács-Kiskun megye), 1934. VIII. 15.
Popelanszki
  1780. XI.   12. Pál fia János, kat. ker. (lutheránus)
POPELICS
  1975. XII. 25. Mária oo Valter István, ház.
  Szh.: Sztálinváros (Dunaújváros, Fejér megye)
Posta
  1793. I. 9. József k. a., kat. ker.
Poszpis
  1766. VII. 6. György k. a., kat. ker.
POSZTOBÁNYI
  1919. II. 24. Márton oo Zsebők Zsuzsanna, ház. (hüllőpusztai 1.)
  Szh. Dunaszentbenedek (ma Bács-Kiskun megye)
Pozsgai
  1752. VI. 14. Pál özvegye oo Tót Gergely, ref. ház.
Prebsztl  (Prepszli)
  1767
  1766. II. 28. György k. a., kat. ker.
Prehauzer
  1821. IV. 4. Mária (Szakács József özvegye) oo Bölcsföldi Ferenc, ref. ház.
PREINER
  1926. III. 27. György oo Koch Rozina, ház.
PREKÓ
  1919. I. 7. József oo Szigeti Mária, ház.
  Szh.: Budapest
Pribék
  1783. VIII. 4. Károly k. a., kat. ker.
Primm
  1794. IX: 26. Márk k. a., kat. ker.
Prisz
  1771. IX: 4. József lánya Terézia, kat. ker.
PRUNNER
  Szh., i.: Rezső, Budapest, 1968. XII. 4.
Prükl
  1766. III. 24. Anna k. a., kat. ker.
Pulai
  1804. III. 22. Péter fia József, ref. ker.
Puskás
  1726. VI. 29. Pálné k. a., ref. ker.
PUSZTAI
  1808. II. 9. József oo Takács Sára, ref. ház.
RÁBEL
  Szh., i.: István, Dunaföldvár (Tolna megye), 1960. X. 13.
Rabi (Rabbi)
  1775. II. 17. Ferenc lánya Erzsébet, ref. ker.
RÁCZ (Rátz)
  1560 több alföldi Duna melletti  faluban
  1724. X. 23. Istvánná k. a., ref. ker.
  1815. XII.  12. Ferenc k. a., kat. ker.
RAFAEL
  1912. IX.  19. István lánya Mária, szül.
RAFAISZ
  1885. IV. 28. György oo Kovács Julianna, kat. ház.
  Szh.: FelsóTiencsepuszta (Tolna megye)
Raj
  1907. IX. 5. Mihály lánya Teréz, szül.
Rajchel
  1779. VI. 9. Ágoston k. a., kat. ker.
Rákóczi
  1778. II. 3. István fia Pál. ref. ker.
Rákos
  1824. I. 18. József oo Takács Sára, ref. ház.
  Szh.: Dab (ma Dömsöd része, Pest megye)
Ramóczki
  1769. IX. 8. István lánya Erzsébet, kat. ker.
RANGA
  1753. XI. 21. Erzsébet oo Berek Mihály ref. ház.
lásd még BEREK
RAUS  (Rausch)
  I. 1789. VII. 27. Mátyás lánya Annamária, kat. ker.
  II. 1993. IX. 4. István oo Ionescu Melinda,
  ház. Szh.: Paks (Tolna megye)
Ravasz
  1762. III. 2. János k. a., ref. ker.
REGŐS (Resch, Röss)
  1868. VIII. 4. Anna oo Papp Mihály, kat. ház.
  Szh.: Paks (Tolna megye)
  1898. XI. 27. József fia József, kat. ker.
  1950. IV. 30. János oo Nagy Ilona, ház.
  Szh.: Kisdorog (Tolna megye)
  Röss János   1969-ben nevét Regősre magyarosította.
REGYELIK
  1870. I.  15. József oo Krausz Erzsébet, kat. ház.
  Szh.: Adony (Fejér megye)
REICHARDT
  1782. V. 22. Ágoston k. a., kat. ker.
REMÉNYI
  1957. XII.  17. Ilona oo Varga János, ház.
  Szh.: Bátaszék (Tolna megye)
RÉSŐ
  Szh., i.: János, Szalatnak (Baranya megye), 1948. V. 7.
  Részegös 1546, 1559
RÉVAI
  I. 1771. VII. 5. János k. a., kat. ker.
  II. 1966. V.  14. Mária oo Révfalvi Imre, ház.
  Szh.: Medina (Tolna megye)
RÉVÉSZ
  1873. II. 24. István tanú, ref. ház.
RÉVFALVI
  1966. V. 14. Imre oo Révai Mária, ház.
  Szh.: Gamás (Somogy megye)
Rideg
  1744. I. 8. János oo Berek Katalin, ref. ház.
RIGÓ
  Szh., i.: Lajos, Sárbogárd (Fejér megye), 1922. V. 23.
Ritter
  1780. XII. 28. János k. a., kat. ker.
Robicza lásd  KERTAI
ROISCHEK
  1977. VIII. 20. Sándor oo Kucska Mária, ház.
  Szh.: Dunaföldvár (Tolna megye)
ROJER (Rojjer)
  1894. X.  10. István oo Kovács Rozália, kat. ház.
  Szh.: Perkáta (Fejér megye)
  1954. XII. 24. Anna oo Zódor Dénes, ház.
  Szh.: Ordas (ma Bács-Kiskun megye)
Roland
  1769. V. 15. Ágoston lánya Terézia, kat. ker. .
ROMSICS
  1942. VII.  11. Gergely oo Rojer Mária, ház.
  Szh.: Budapest
ROSTÁS
  1836. VI. 21. Katalin lánya Samu Katalin, kat. ker.
Roth
  1820. IV.  11. Mihály oo Szűcs Éva, ref. ház. (lutheránus)
RÓZSA
  1775. IV. 9. Ferenc lánya Katalin, kat. ker.
Rozsos
  1857. XI. 3. István oo Vida Erzsébet, ref. ház.
  Szh.: Cece (Fejér megye)
Rubinka
  1768. XII. 14. Erzsébet lánya Somogyi Erzsébet, kat. ker.
Rubus
  1745. IV.  17. Márton lánya Erzsébet, ref. ker.
Rudi
  1782. XI. 23. János fia Ferenc, kat. ker.
RUFF
  1971. X. 30. Sándor oo Bátor Katalin, ház.
  Szh.: Dunaföldvár (Tolna megye)
Rujszer
  1785. I. 6. József lányai Ágnes és Katalin, kat. ker.
RUPA
  1800. VII.   13. István lánya Erzsébet, kat. ker.
Ruttenstock
  1810. II. 6. Mihály oo Zsebők Anna, kat. ház.
RUZICSKA
  1793. IV. 28. János (később József ) oo Bakos Katalin, kat. ház.
  Szm. h.: Trencsén vármegye (ma Szlovák Köztársaság)
SÁFRÁNY
  1938. V. 21. Lajos oo Süveges Mária, ház. Szh.: Paks (Tolna megye)
Sági
  1725. II. 8. Mihály k. a., ref. ker.
  1755: "Köröshegyi", 1758:  "Körösi"
Saivald
  1793. IV. 4. Ferenc k. a., kat. ker.
Sajti
  1812. IV. 18. Ádám fia Sándor, ref. ker.
Sallai
  1744. I. 15. István oo Bán Katalin, ref. ház.
Samu
  1836. VI. 21. Péter lánya Katalin, kat. ker.
Sándor
  1767. VI. 29. János k. a., ref. ker.
  1774. X. 22. Bertalan lánya Erzsébet, kat. ker.
SÁNDORFI
  1943. III. 30. Sándor oo Péter Mária, ház.
  Szh.: Vámosatya (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
Sánta
  1546, 1560 Pataj, 1649
SÁRI
  I. 1791. XI. 21. Erzsébet oo Stang György kat. ház.
  II. 1993. II. 27. László oo Szűcs Judit, ház. Szh.: Dunaújváros (Fejér megye)
Sáringer
  1794. XII. 25. Mihály fia József, kat. ker.
Sárkány
  1838. I. 22. József oo Szabó Katalin, kat. ház.
SÁRKÖZI
  1773. I. 23. Katalin lánya Molnár Julianna, kat. ker.
SÁROSDI
  1796. X. 26. Pál fia István, ref. ker.
  1782-ben ragadványnévként "Sárosdi Halász" formában már előfordul.
Sarudó
  1550
Sas (Sass)
  I. 1771. XI. 11. János lánya Erzsébet, kat. ker.
  II: 1900. + Mihály (66 é.) hal.
  Szh.: Dunaföld vár (Tolna megye)
SCHEIRMAN  (Schájermann,  Scheiermann)
  1851. I. 14. Antal oo Varga Erzsébet, kat. ház.
  Szh.: Üllő (Pest megye)
  1878. I. 5. Sándor (már Bölcskén született) lánya Erzsébet, kat. ker.
SCHMIDT (Smitt, Schmitt)
  1786. III. 24. Mátyás k. a., kat. ker.
Schütz (Schitz, Sücz)
  1767
  1777. VIII. 31. József fiai József és István, kat. ker.
SEBESTYÉN
  1546,  1550,   1559,  1560 Révfalu
  1805. V. 7. Péter oo Kövesdi Zsuzsanna, ref. ház.
  Szm. h.: Cece (Fejér megye)
Sebők lásd Zsebők
SEPSI
  1739
  I. 1747. II. 22. István k. a., ref. ker.
  II. 1971. VII. 21. József oo Molnár Julianna, ház.
  Szh.: Beled (Győr-Sopron-Mosón megye)
Séra
  1713
  1724. VII. 22. Istvánné k. a., ref. ker.
  1740-ben István pataji lakos Bölcskéról nősül.
SEREG
  1828. VI. 5. György oo Somogyi Zsuzsanna, ref. ház.
  Szh.: Léva (Bars vármegye, ma Szlovák Köztársaság)
Seregélyesi
  1728. XI. 3. György oo Besenczi Katalin, ref. ház.
Seres
  1735. II. 4. András oo Korsós Erzsébet, ref. ház.
SERSLI
  Szh., i.: József, Szakoly (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye), 1958. V. 11.
SIÁK
  1795. II. 19. Flórián fia György, kat. ker.
Sigmond lásd Zsigmond
SIMON
  1546, 1560-ban több alföldi Duna melletti településen, 1601, 1713
  1725.  II. 9. Istvánné k. a., ref. ker.
  1796.  V. 17. János lánya Katalin, kat. ker.
SIMONOVICS
  1828
  1979. IX. 29. István oo Süveges Irén, ház.
  Szh.: Pincehely (Tolna megye)
Simonyi
  1779. XII. 23. István k. a., kat. ker.
SIMOVITS
  1931. VIII. 25. Kálmán, Ibolya (Heves m.)
  1973. V. 5. Gábor oo Tomolik Zsuzsa.
Sinkovics
  1766. V. 8. Mária fia Galota János, kat. ker.
Sipos
  1739. XI. 14. István fia János
  1793. I. 9. Katalin lánya Szegedi Erzsébet, kat. ker.
  1783: "Asztalos"
  1759: János, a Daróczy cs. által betelepített lakos.
SITKÉI (Sütkei)
  1787. VI. 25. András lánya Éva, ref. ker. (lutheránus)
  Lásd  az Adattárat megelőző bevezető tanulmányt.  A család,  feltehetően  lutheráni
  mivolta miatt, erőteljes házassági kapcsolatokat tart fent a bölcskeiekke
  többször visznek maguknak feleséget innen Madocsára.
SOHONYAI
  1896. VI. 9. Anna oo Lakatos József, ház.
  Szh.: Várpalota (Veszprém megye)
Solti
  1728. VII. 22. k. a., ref. ker.
  1753: "Kaposi"
SOMOGYI
  1546 és 1601  Dunaföldvár, 1560-ban több alföldi Duna melletti településen
  1726. III. 22. István lánya Zsuzsanna, ref. ker.
  1768. XII. 14. Márton lánya Erzsébet, kat. ker.
SOÓS (Sós)
  1560 Solt
  I. 1726. III. 22. Mihály k. a„ ref. ker.
  1789: "Madocsai" Soós Bölcskéről nősül, ref. ház.
  II. 1819. I. 17. Ferenc oo Zsiros Erzsébet, kat. ház. (lutheránus) Szh.: Sárkeresztúr (Fejér megye)
  1819. III. 25-én átkeresztelkedik.
SORONCZ
  Szh., i.: Ferenc, Zalaegerszeg (Zala megye), 1923. XII. 17.
  1967-től a község plébánosa.
SÖRÖS
  1900. I. 30. János oo Magyar Mária, ház.
  Szh.: Földespuszta (Tolna megye)
Speris
  1779. IX. 17. András k. a., kat. ház.
Spurincs
  1768. X. 12. Anna fia Márton, kat. ker.
Stadler
  1794. I. 30. György lánya Annamária, kat. ker.
Stang
  1779. XI. 29. György k. a., kat. ker.
Stank
  1759: Pál, a Daróczy cs. által betelepített lakos.
  1767. III. 25. Éva fia Bakos György, kat. ker.
STINER
  1761. V. 1. János k. a., ref. ker.
  1766.     XII. 22. János k. a., kat. ker.
STOCKER
  1943. X. 24. Antal oo Dér Etel, ház.
  Szh.: Bonyhád (Tolna megye)
Strebik
  1786. IX. 22. Ignác lánya Borbála, kat. ker.
Subics
  1773. III. (?) Ferenc k. a., ref. ker.
SUDÁR
  1948. XI.  16. Márton fia Márton, szül.
SULÁK
  1767
  1767. XI. 12. Mária lánya Fetter Erzsébet, kat. ker.
SUPLICZ
  1867. II. 4. István oo Mészáros Éva, kat. ház.
  Szh.: Cece (Fejér megye)
  A születés helyét a halotti anyakönyvből (+ 1899) állapítottuk meg.
SUPOLA
  Szh., i.: István, Előszállás (Fejér megye) 1941. III. 22.
Susztek
  1773. IX. 3. János lánya Katalin, kat. ker.
SÜTKEI lásd SITKÉI
SÜVEGES
  1831. X. 13. János fia Ádám, kat. ker.
  Szh.: Gyapa (Tolna megye)
SÜVÖLTŐS
  1990. V. 19. István oo Keresztes Erzsébet, ház.
  Szh.: Debrecen (Hajdú-Bihar megye)
SZABADI
  1863. II. 3. Julianna oo Vörös József, kat. ház.
  1880. V. 30. özv. Szabadi Józsefné oo Gergely Sándor, ref. ház.
Szabados
  1796. II. 2. János k. a., kat. ker.
SZABÓ
  1546, 1550, 1559, 1601, 1696, 1724
  1724. VIII. 4. Andrásné k. a., ref. ker.
  1729:    "Solti",    1746:    "Seregélyesi,    Tamási,    Cecei",    1761:   "Komáromi",   1776
  "Bottyányi",   1782:   "Madocsai",   1812:   "Dorogi",   1828:   "Győri,   Vontató",
  1858:   "Földesi"
  1766. I. 16. Márton fia Márton, kat. ker.
  1851:  "G." 1872:  "Gy.", 1875: "P.", 1879:  "L."
Szabolcsi (Szabotsi)
  1789. VII. 9. József lánya Erzsébet, ref. ker.
Szajb
  1779. VII. 17. Ferenc fia Lipót, kat. ker.
Szaka
  1759: Pál, a Daróczy cs. által betelepített lakos
SZAKÁCS
  1546 Dunaföldvár  1550, 1559, 1560 Pataj
  1779. IX.  18. Mihály fia Mihály, kat. ker.
  1821. IV. 4. Szakács József özvegye oo Bölcsföldi Ferenc, ref. ház.
SZÁLAI
  1560-ban több alföldi Duna melletti településen, 1601
  I. 1726. I. 9. Miklós és Szűcs Judit, ref. ház.
  II. 1794. II. 9. György oo Prepszli Rozália, kat. ház.
  Szm. h.: Csorna (ma Győr-Moson-Sopron megye)
Szalma
  1769. IV. 7. György lánya Zsuzsanna, ref. ker.
SZALONTAI
  1765. II.  13. Zsuzsanna oo Varga István, ref. ház.
  Szh., i.: János, Szeged (Csongrád megye), 1912. III. 27.
SZANYI
  1713
  1727. IV. 27. György fia János, ref. ker.
  1756: "Felső"
  1771. II. 17. István fia József, kat. ker.
Száraz
  1726. XI. 27. Mihály oo Szabó Anna, ref. ház.
Szarka
  1726. V. 8. Gergely fia János, ref. ker.
  1768. XII. 6. Anna lánya Zrínyi Éva, kat. ker.
Szatmári
  1783. VI. 29. Mátyás k. a., kat. ker.
SZAUER
  Szh., i.: Vince, Dunakömlőd (Tolna megye), 1904. XI. 25.
  1916. VI.  13. Anna oo Haag György, ház.
  Szh., i.: Ottó, Cece (Fejér megye),  1950. II, 6,
Szauther  (Szauter)
  1772. IX. 16. Mihály fia Mihály, kat. ker. Szm. h.: Madocsa (Tolna megye)
SZÉCSI
  1989. VIII. 26. Attila oo Dimitrov Tímea, ház.
  Szh.: Budapest
SZEGEDI
  1560 Apostag
  1732. I. 29. Judit oo Szanyi György, ref. ház.
  1793. I. 9. György lánya Erzsébet, kat. ker.
Szék (Szeg)
  1792. XI.  19. Ferenc k. a., kat. ker.
Székely (Székeli)
  1790. I. 31. Erzsébet oo Tóth Gergely, ref. ház.
  1838: "Erdélyi"
Szekeres
  1546, 1550, 1559
  1763. VII. 6. András k. a., ref. ker.
  A XVIII. században több alkalommal visznek maguknak feleséget Bölcskéról Mado-csára (ref. ház.)
Szelid
  1833. VIII. 25. Zsuzsanna fia Tomanek József, kat. ker.
Széli (Szél)
  1550, 1767, 1767, XII.  19. Erzsébet fia Valasek János, kat. ker.
SZÉNÁSI
  1940. IX. 15. Lajos lánya Eszter, szül.
Szenei
  1550
  1746. I. 11. Éva oo Kovács Péter, ref. ház.
Szendi
  1753. I. 9. Éva oo Rideg Varga János, ref. ház.
Szentes
  1560 Pataj
  1787. XI. 27. István lánya Katalin, ref. ker.
Szentesi
  1550
  1731. VIII. 13. János k. a., ref. ker.
Szentmiklósi
  1730. IV. 12. János oo Kocsi Sára, ref. ker.
Szép
  1546, 1550, 1559
SZERDAHELYI
  I. 1732. V. 2. Imre lánya Zsuzsanna, ref. ker.
  II. Szh., i.: József, Kecskemét (ma Bács-Kiskun megye),  1945. VI. 9., felesége,
  ZIMÁNYI Mária a község református lelkésze.
Szeremlei
  1784. II. 27. István, k. a„ ref. ker.
Szerényei
  1773. XII. 15. István fia János, ref. ker.
SZERENYI
  1778. VIII. 30. Balázs k. a., kat. ker.
SZIGETI
  1767
  1767. I. 18. Erzsébet, k. a., kat. ker.
  1869. I. 19. András oo Szekeres Julianna, ref. ház,
SZÍJÁRTÓ  (Szijjártó,  Szíjgyártó)
  1763. II. 14. Anna oo Szabó István, ref. ház.
  1861. I. 8. János oo Győri Anna, kat. ház.
SZILÁGYI
  1766. XII. 3. József k. a., kat. ker.
  1808. XI. 17. Sámuel fia József, ref. ker.
Szili
  1799. X. 21. Mihály fia Mihály, ref. ker.
Szilvási
  1795. VIII. 25. István k. a., kat. ker.
SZINTAI
  1601
  1769. XI. 30. István oo Bakos Ilona, kat. ház.
Szkokány (Szkokán)
  1767. VIII. 11. Ádám fia István, kat. ker.
Szloboda
  1767. XI. 28. Rozália fia Kusár János, kat. ker.
Szmolka
  1773. VIII. 11. Tamás lánya Anna, kat. ker.
SZOLÁR
  1966. X.  15. Ferenc oo Nagy Mária, ház.
  Szh.: Budapest
Szombati
  1546, 1550
  1770. I. 17. István oo Bénák Éva, ref. ház.
SZŐCS
  1894. I. 1-6. Tódor
  1921. VIII. 27. Péter oo Bujdos Mária, ház.
SZŐKE
  1546,  1550,   1559,  1560 Révfalu, 1689
  1725. XI.  18. Istvánná k. a., ref. ker.
  1788. I. 25. György lánya Teréz, kat. ker.
SZÖLLÖSI (Szőlősi)
  1781. I. 16. András oo Orosz Katalin, ref. ház.
  1833. I. 22. István oo Kontra Mária, kat. ház.
Szőr
  1725. IV. 27. Miklós k. a., ref. ker.
  1772: "Felső"
SZTOJANOVICS
  1924. IV. 14. Milán oo Komáromi Mária, ház.
  Szh.: Budapest
SZTOJKA
  1907. X. 28. János halva született fia, szül.
Szucsány
  1777. II. 2. István lánya Anna, kat. ker.
szűcs
  1560-ban több alföldi Duna melletti településen,  1696, 1713, 1715, 1720
  1724. III. 20. János fia János, ref. ker.
  1726:  "Bogyiszlai",   1753:  "Alsó", 1767:  "Zombai", 1772:  "Néma", 1783:  "Vontatő
  1767. XI.  19. János fia János, kat. ker.
Szürke
  1766. III. 22. András fia András, kat. ker.
Tajnai
  1769. II. 28. István fia János, ref. ker.
TAKÁCS
  1725. III. 6. János fia Mihály, ref. ker.
  1744: "Tót", 1749: "Csík", 1751: "Ravasz Nagy", 1753: "Német", 1755: "Dorogi", 1758: "Pákozdi", 1766: "Jókai", 1767: "Keresztúri, Kovács", 1788: "Felső", 1781:   "Molnár", 1796: "Bőgi"
  1766. X. 8. Erzsébet fia Gyenes István, kat. ker.
TAMÁS
  1546 .Bölcske és Dunaföldvár,  1550, 1560 Pataj és Vejte
  1771. XI. 25. János lánya Katalin, ref. ker.
  1795. X. 22. + Károly (5 é.), kat. hal.
TAMÁSI
  1771. VII. 5. Tamás lánya Magdolna, kat. ker.
  1740-ben András solti lakos már Bölcskéről nősül.
Tanitó
  1732. I. 9. Gergely özvegye oo Simon István, ref. ház.
TANKOVICS
  1921. XI. 10. Ágoston oo Sági Margit
  Szh.: Kajár (ma Kajárpéc, Győr-Sopron-Mosón megye)
Tapaszi
  1726. XI 30. Mihály lánya Anna, ref. ker.
Tapuska
  1727. V. 14. Erzsébet oo Varga István, ref. ház.
Tar
  1546, 1550
  I. 1739. I. 27. János k. a., ref. ker.
  II. 1798. XI. 20. Péter oo Bakai Julianna, ref. ház.
  Szm.  h.:  Szentmárton (közelsége miatt feltehetően  Szálkszentmárton, ma Bács-Kiskun megye)
TARCZAL (Tartzal)
  1550,   1559 Kiskormó más néven Kismadocsa
  1770. VIII. 25. András k. a., ref. ker.
  1843. V.   10. Ádám oo Latos Zsuzsanna, kat. ház.
  Már korábban is házasodnak Bölcskére (pl. 1768.), de ekkor még feleségüket Mado-csára viszik.
Tarjányi
  1763. XII. 24. Mihály lánya Éva, ref. ker.
Tartó
  1783. VI. 21. Pál fia János, kat. ker.
Táska
  1724
  1726. IV.  14. János k. a., ref. ker.
  A család Madocsán is él, mert többször (pl. 1763) visznek feleséget Bölcskéről.
Tatár
  1560 Solt,  1715
Tatai
  1766. VIII. 27. Éva k. a., kat. ker.
TÉGER
  1927. V.  10. Ferenc oo Raj Teréz, ház.
  Szh.: Dunaföldvár (Tolna megye)
Téglás
  1780 lásd Horák
  1781. XII. 30. Pál k. a., kat. ker.
Ternak  (Ternák)
  1777. IX. 7. János fia Ferenc, kat. ker.
Tesla
  1784. XI. 13. Márton lánya Julianna, ref. ker.
TIBAI
  1851. I. 11. István oo Szabó Éva, ref. ház.
  Szh.: Dunaszentgyörgy (Tolna megye)
Tichovszky lásd BÁNRÉVI
Tieger
  1786. II. 24. Krisztián fia György, kat. ker.
TIGYI
  1836. X. 10. Erzsébet lánya Pados Mária, ref. ker.
Tilling
  1784. IV. 14. János fia József, kat. ker.
TINNYEI
  1784. II. 23. János fia József, ref. ker.
  1895. V. 14. Erzsébet oo Barka Károly, kat. ház.
TÓBIÁS
  1725. XI. 21. István fia Mihály, ref. ker.
  1806. II. 6. József oo Horvát Katalin, kat. ház.
TOLDI
  1835. II. 5. Pál fia András, kat. ker.
Tolnai
  1761. IX. 6. István k. a., ref. ker.
TOMANEK
  1833. VIII. 25. József fia József, kat. ker.
Tomasek
  1771. XI. 1. Tamás k. a., kat. ker.
TOMOLIK (Tomalik)
  1812. VIII. 6. Katalin k. a., kat. ker.
  1862. I. 27. János tanú, kat. ház.
  Ekkor szentandráspusztai gazdász, s  1902-ben, 77 éves korában hal meg. A halotti anyakönyból kiderül, hogy Pakson született.
Tompa
  1769. XI. 10. Mihály k. a., ref. ker.
  1799-ben lutheránus.
Torok
  1797. I. 23. István oo Váradi Zsuzsanna, ref. ház.
  Szh.: Seregélyes (Fejér megye)
TÓTH (Tót, Tód, Tótt)
  1546, 1550, 1559, 1601, 1648, 1713
  I. 1724. IV. 5. Pálné k. a., ref. ker.
  1742: "Kereki", 1775:  "Bakter", 1853: "Szálai"
  1766. III.  14. István fia István, kat. ker.
  1811:  "Búcsús"
  II. Tóth Gábor oo Tomolik Zsuzsanna, ház.
  Szh.:
Tölös
  1546
TÖRJÉK
  1775. (?) Sára oo Szőr János, ref. ház.
  Szm. h.: Madocsa (Tolna megye)
  1890. II. 2. Erzsébet oo Kovács József, kat. ház.
  Szh.: Dunaföldvár (Tolna megye)
Török
  1724
  1724. III. 4. Ferenc k. a., ref. ker.
  1773. III. 30. Ilona k. a., kat. ker.
Tösök
  1546, 1559
Tringer
  1784. VII. 30. Mihály lánya Klára, kat. ker.
TUBA
  1560 Apostag és Solt
  1807. VI.  16. János lánya Zsuzsanna, ref. ker.
  1869. XI. 8. Julianna oo Bácsik József, kat. ház.
  Már korábban  is  házasodnak Bölcskére (pl.   1766. ref.  ház.), de feleségüket ekkor még Madocsára viszik.

 

Tubinger
  1794. VIII.  17. Lőrinc k. a., kat. ker.
Tumpek
  1808. VIII. 5. Antal k. a., kat. kcr.
TURCSIK
  1931. IX.  12. Vendel oo Takács Mária, ház.
  Szh.: Dőlni Mihalec (Mihalovec?), feltehetően Alsómihályfalva, a volt Zala vármegye később Jugoszláviához került területén.
Túri
  1740. IV. 25. Márton lánya Kata, ref. ker.
  Neve előtt megjegyzés "Pápista", amely katolikus voltára utal, annak ellenére, hogy a reformátusok  anyakönyvezik.
Turóczi
  1795. V. 2. Mihály fia Mihály, kat. ker.
Tusán (Tusány)
  1766. V. 5. András k. a., kat. ker.
  1794. (?) Katalin oo Drabóczi János, kat. ház. (lutheránus)
TUZA
  1955. II. 10. Matild oo Tyeluk János, ház.
  Szh.: Ada (egykori Bács-Bodrog vármegye, később Jugoszlávia)
TVAROSEK
  1956. VII. 31. István fia István, szül.
  Szh.: Héreg (Komárom-Esztergom megye)
TYELUK
  1955. II. 10. János oo Tuza Matild, ház.
  Szh.: Hőlak (egykori Trencsén vármegye, ma Szlovák Köztársaság)
Ublik
  1784. II. 22. Antal lánya Katalin, kat. ker.
UDVARI
  I. 1788. III. 29. Ferenc fia Ferenc, kat. ker.
  II. 1937. XI. 6. Gábor oo Keresztes Mária, ház.
  Szh.: Gyoma (Békés megye)
Uhramoczki
  1773. I. 31. András oo Pados Katalin, kat. ház.
ÚJHELYI-KOVÁCS
  1868. XII. 8. Mihály oo Kis Julianna, ref. ház.
UJCZ (Ujtz)
  1815. VII. 9. Mihály lánya Anna, kat. ker.
Újvári
  1763. III. 26. István k. a., ref. ker.
VACZULA
  Szh., i.: Győző, Kajdacs (Tolna megye), 1957. VIII. 28.
Vadász
  1815. II. 28. Katalin fia Bogár György, kat. ker
VAGYON
  1981. VI. 8. István oo Bakos Mária, ház. Szh.: Dunaföldvár (Tolna megye)
Vaimann
  1805. XI. 17. Éva oo Valasek János, kat. ház.
Vajda
  1560 Solt 1750. XI. 25. János oo Berek Sára, ref. ház. 1766. IX. 28. Erzsébet lánya Agócs Erzsébet, kat. ker.
Valasek
  1767. XII. 19. János fia János, kat. ker.
Vali
  1728 1728. XII. 27. András lánya Anna, ref. ker.
Válók
  1768. IV. 1. Márton fia Márton, kat. ker.
VALTER
  I. 1773. V. 16. + Istvánné, ref. hal.
  II. 1898. II. 5. István fia János, szül. (hüllőpusztai 1.)
  Szh.: Paks (Tolna megye)
VÁMOS
  1919. III. 3. Anna oo Szilágyi János, ház.
  Szh.: Paks (Tolna megye)
VÁRADI
  1730. IV. 17. János oo Latos Sára, ref. ház.
  1771. XI. 11. Ilona lánya Sass Erzsébet, kat. ker.
  Párhuzamosan előfordulnak Madocsán is, mivel több alkalommal
oda visznek feleséget magunknak Bölcskéről.
VARGA
  1546, 1550, 1559, 1601, 1649, 1713
  1723. XII. 11. János k. a., ref. ker.
  1753: "Rideg", 1761: "Halász", 1767: "Juhász", 1770: "Alsó",
1778: "Kis", 1807: "Gulyás", 1873: "B.", 1874: "A/."
  1766. VIII. 3. Judit k. a., kat. ker.
VARRÓ
  1771. I. 21. János fia Pál, kat. ker.
Varsányi
  1761. XII. 23. Pál k. a., ref. ker.
Varsás
  1546, 1550, 1559
VAS (Vass)
  1546 és 1559 Madocsa, Dunaföldvár
  1766. I. 16. Erzsébet fia Szabó Márton, kat. ker.
Vasa
  1559
Vásári
  1757. IX. 21. János lánya Erzsébet, ref. ker.
  VASKÓ 1811. III. 27. Katalin fia Lendvai József, kat. ker.
VASTAG
  1546 Dunaföldvár, Madocsa
  1729. V. 2. István k. a., ref. ker.
VÉGER
  1872. IX. 30. János tanú, kat. ház. (szentandráspusztai 1.)
VÉGH (Vég)
  1746. XI. 8. János oo Monori Erzsébet, ref. ház.
  1768. I.  19. István fia József, kat. ker.
Vékony
  1546 és 1559 Dunaföldvár
  1727. V. 12. Mihály oo Nemes Judit, ref. ház.
Verebélyi
  1785. IX. 16. Ferenc k. a., kat. ker.
Veres lásd VÖRÖS
Vértes
  1550
Veszenyi
  1783. VIII. 16. Katalin k. a., kat. ker.
  Vichik 1759: János, a Daróczy cs. által betelepített lakos.
VIDA
  1546, 1559 Madocsa
  1767. IX. 22. Zsuzsanna lánya Dózsa Erzsébet, kat. ker.
  1831. IV. 7. András oo Keresztes Éva, ref. ház.
VIKTOR
  1799. XII. 5. András k. a., kat. ker.
VINCZE
  1546 és 1559 Előszállás 1768. XII. 11. Katalin fia Juhász Mihály, kat. ker.
Vinter lásd  ENDER
Virág
  1728
  1725. II. 8. Ferenc fia János, ref. ker.
  1766. VIII.  17. Katalin fia Körösi Mihály, kat. ker.
Virnág
  1546
Visznek
  1767. III. 25. Erzsébet k. a., kat. ker.
Vizári (Vozári)
  1750. XI.  12. János oo Tapaszi Erzsébet, ref. ház.
Vízi
  1789. III. 28. János k. a„ kat. ker.
Vizkeleti
  1769. VII. 2. Erzsébet lánya Vlasek Magdolna, kat. ker.
Vlasek (Blasek)
  1759: Pál, a Daróczy cs. által betelepített lakos
  1766. VII. 16. Pál k. a, kat. ker.
VLASKA
  1894. VIII.  15. János oo Morvái Terézia, kat. ház.
  Az anyakönyvben Jaksa másképp Vlaska szerepel, de János apjaként
Vlaska Mártont tüntetik fel.
  Szh.: Felsőkovii (Felsőkabol, Bács-Bodrog megye, ma Jugoszlávia)
Volarovics
  1772. XI. 23. Jakab fia András, kat. ker.
VOLMAN (Wolhmann)
  1917. XII. 11. István lánya Ilona, szül.
  Szm. h.: Amerika
  1941.  I.  30-án  István és Baricza Julianna fiát,  Istvánt már Volmanként
anyakönyvezik az esküvőjén.
VÖRÖS (Veres)
  1546, 1550, 1559, 1689, 1696, 1724
  1725. XI. 22. Miklós lánya Katalin, ref. ker.
  1806. X. 20. György k. a., kat. ker.
Vörösvárszki  (Vörösvátszki)
  1825. VI. 10. Miklós k. a., kat. ker.
WAGNER
  1984. III. 16. Kari Heinz oo Hütter Anna, ház.
  Szh.: Wels (Ausztria)
WALTER (Walther)
  1908. IX. 9. István fia Mihály, szül.
  Szh.: Paks (Tolna megye)
  István és Elchinger Rozália 2. fia, György, 1936-ben nevét Fenyvesire megyarosította.
WEISZ
  1977. XI.  12. István oo Loósz Erzsébet,
  ház. Szh.: Paks (Tolna megye)
Wolf
  1861. I. 8. János oo Katona Éva, kat. ház.
  Szh.: Paks (Tolna megye)
ZAKARA
  1960. XI. 12. Ferenc oo Lengyel Julianna, ház.
  Szh.: Dunaföldvár (Tolna megye)
Zámbó
  1820. I. 24. Anna oo Somogyi István, kat. ház.
Zarándok
  1546
Závodi
  1791. I. 8. István fia János, kat. ker.
Zeiner (Czájner)
  1832. VI. 4. György k. a., kat. ker.
ZELESZKÓ
  Szh., i.: András. Dunaföldvár (Tolna megye), 1955. IX. 1.
ZEMKÓ
  1984. IX. 8. István oo Sulák Andrea, ház. Szh.: Paks (Tolna megye)
ZIMÁNYI lásd Szerdahelyi
Zobor
  1546, 1550, 1559
ZÓDOR
  I. 1830. I. 18. Mihály fia János, kat. ker.
  II. 1954. XII. 24. Dénes oo Rojer Anna, ház.
  Szh.: Nagykőrös (Pest megye)
Zólyomi
  1728. XII. 21. Mihály lánya Katalin, ref. ker.
Zombai (Zomlai)
  1777. V. 25. István fia István
Zöldfai
  1777. VIII. 5. Antal fia István, kat. ker.
Zrínyi
  1768. XII. 6. Balázs lánya Éva, kat. ker.
Zubics
  1767
  1767. XII.  12. Ferenc k. a., kai. ker.
Zsállya
  1783. V. 2. György fia János, kat. ker.
ZSÁTOS
  Szh., i.: Jenő, Adony (Fejér megye), 1950. VIII. 12.
ZSEBŐK (Sebők)
  1559 Madocsa, Dunaföldvár
  1735. I. 24. István oo Füle István özvegye, ref. ház.
  1780. II. 9. János k. a., kat. ker.
Zsidó
  1550
  A család több tagja Madocsára visz magának feleséget Bölcskéről (pl. 1789, ref. ház.)
ZSIGA
  1963. IX. 28. Irén oo Barcsa Gyula, ház.
  Szh.: Bonyhád (Tolna megye)
Zsigmond (Sigmond)
  1546, 1550
  1802. I. 30. István fia Mihály, ref. ker.
  A Madocsán is élő család több alkalommal visz már korábban (pl. 1776)
  feleséget magának Bölcskéről.
Zsiros lásd SOÓS
Zsoldos
  1546, 1550, 1559

 

  
Előző fejezet Következő fejezet